Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 664

Rīgā 2016. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 52 34. §)
Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
6. panta divpadsmito daļu un
Komerclikuma 15. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka, ka par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) maksājama valsts nodeva, kā arī nosaka valsts nodevas apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) noteiktas šo noteikumu pielikumā.

2.1 Ja kapitālsabiedrība piesaka reģistrācijai izmaiņas valdes vai dalībnieku sastāvā, informācija par patiesajiem labuma guvējiem nav uzskatāma par atsevišķu izmaiņu pieteikšanu.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu, ja valsts nodeva samaksāta trīskāršā apmērā un Uzņēmumu reģistrs nevar izskatīt reģistrācijas pieteikumu vienas darbdienas laikā.

4. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 583)

5. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

5.1. (svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 583);

5.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

5.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

7. Valsts nodevu nemaksā par:

7.1. ieraksta grozīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, ja grozījums ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

7.2. reģistrācijas ieraksta izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura likvidācijas procesā likvidatora funkcijas pilda valsts iestāde;

7.3. ieraksta grozīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, ja ieraksts tiek izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

7.4. ierakstu uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, kas saistīts ar maksātnespējas procesu.

8. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atteikt vai atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā vai uzņēmumu reģistra žurnālā vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), valsts nodevu neatmaksā. Šo noteikumu pielikumā noteikto valsts nodevu maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu:

8.1. atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā vai uzņēmumu reģistra žurnālā un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa;

8.2. atlikt iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1530 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. decembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 583 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās.

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 11. oktobra
noteikumiem Nr. 664
Valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu

(Pielikums grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 583)

I. Valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu uzņēmumu reģistra žurnālā

Nr. p. k.Pieteikuma veidsMērvienībaValsts nodeva (euro)
1. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā1
1.1.zemnieka vai zvejnieka saimniecībagab.30
1.2.individuālais uzņēmumsgab.70
1.3.kooperatīvā sabiedrībagab.150
2. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā1gab.15
3. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizācijas ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā
3.1.individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācijagab.15
3.2.uzņēmējsabiedrības reorganizācija citos gadījumosgab.70
3.3.apliecinājuma izsniegšana par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas kooperatīvo sabiedrību, vai pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalstigab.30
4. Par izmaiņu reģistrāciju uzņēmumu reģistra žurnālā1; 2
4.1.uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles, dibināšanas dokumentu vai nolikuma grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai)gab.10
4.2.ierakstu izdarīšana par prokūras izdošanu vai izbeigšanugab.10
4.3.citu ierakstu izdarīšana un grozīšana uzņēmumu reģistra žurnālāgab.10
5. Par likvidācijas ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā1; 3
5.1.uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācijas uzsākšana un pabeigšana (izslēgšana no uzņēmumu reģistra žurnāla)gab.15
5.2.uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles izslēgšana no uzņēmumu reģistra žurnālagab.10

II. Valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā

Nr. p. k.

Pieteikuma veids

Mērvienība

Valsts nodeva (euro)

1. Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā
1.1.individuālais komersants4

gab.

30,00
1.2.personālsabiedrība1, sabiedrība ar ierobežotu atbildību1; 4

gab.

75,00
1.3.akciju sabiedrība4, Eiropas komercsabiedrība

gab.

85,00
1.4.Komerclikuma 185.panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību1; 4

gab.

20,00
2. Par komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā1

gab.

30,00
3. Par komersanta reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā5
3.1.reorganizācijas līguma (lēmuma) projekta vai tā grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai)

gab.

65,00

3.2.pārveidošana

gab.

75,00

3.3.par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti

gab.

75,00

4. Par izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā1; 6

gab.

20,00

5. Par likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā
5.1.komercsabiedrības likvidācijas uzsākšana un pabeigšana, izslēgšana no komercreģistra1; 4

gab.

30,00

5.2.individuālā komersanta izslēgšana no komercreģistra4, komersanta filiāles izslēgšana no komercreģistra1

gab.

20,00

Piezīmes.

Valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai reģistrācijas pieteikums tiktu izskatīts vienas darbdienas laikā.

Ja pieteiktas vairākas izmaiņas, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) maksā valsts nodevu 25 euro apmērā.

Par ieraksta izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā filiāles izslēgšanu no uzņēmumu reģistra žurnāla, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle tiek ierakstīta komercreģistrā, valsts nodevu nemaksā.

Valsts nodevu maksā norādītajā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai pieteikums individuālā komersanta vai viena dibinātāja kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā vai izslēgšanai no komercreģistra tiek izskatīts vienas darbdienas laikā.

Ja pēc reorganizācijas izveido jaunu komercsabiedrību, par katru jaunizveidoto komercsabiedrību maksā šā pielikuma II nodaļas 1. punktā noteikto valsts nodevu.

6 Ja pieteiktas vairākas izmaiņas, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība un Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību maksā valsts nodevu 40 euro apmērā, savukārt pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, individuālais komersants vai komersanta filiāle maksā valsts nodevu 30 euro apmērā.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 664Pieņemts: 11.10.2016.Stājas spēkā: 01.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 13.10.2016. OP numurs: 2016/199.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
285320
{"selected":{"value":"01.09.2021","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"