Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 187

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 9. §)
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 7. punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei, kas nodrošina konsultatīva un metodiska atbalsta sniegšanu, piešķir speciālās izglītības attīstības centra (turpmāk – centrs) statusu.

2. Lēmumu par centra statusa piešķiršanu, atteikumu piešķirt centra statusu vai centra statusa anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrija.

3. Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona teritorijā darbojas ne vairāk kā divi centri, Rīgas plānošanas reģiona teritorijā darbojas ne vairāk kā četri centri. Katrs plānošanas reģiona teritorijā esošais centrs specializējas atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos.

4. Centra statusu piešķir speciālās izglītības iestādei, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

4.1. speciālās izglītības iestāde īsteno vismaz vienu speciālās pirmsskolas izglītības programmu un vismaz vienu speciālās pamatizglītības programmu un savā darbībā specializējas vismaz divos atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi, somatiskās saslimšanas, valodas, mācīšanās, garīgās veselības, garīgās attīstības un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi) atbilstoši plānošanas reģiona teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu licencētajām speciālās izglītības programmām vai plānošanas reģiona teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu – attīstības centru – specializācijai;

4.2. nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas atbilstoši tās speciālās izglītības iestādes specializācijai, kura pretendē uz centra statusu;

4.3. mācību gadā nodrošina individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām;

4.4. mācību gadā izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos;

4.5. mācību gada laikā nodrošina individuālas konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas;

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru ne mazāk kā 30 citu izglītības iestāžu pedagogiem;

4.6.2. vismaz vienu pasākumu izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām);

4.7. regulāri publisko speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos informāciju par speciālās izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides specifisko piedāvājumu;

4.8. pētniecības jautājumos sadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas;

4.9. nodrošina, ka konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi:

4.9.1. kuriem ir ne mazāk kā trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar iegūtiem vai iedzimtiem traucējumiem, kuros speciālā izglītības iestāde specializējas;

4.9.2. kuri trīs gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojoši savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības traucējumu veidu;

4.9.3. kuri ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījušies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās;

4.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par speciālās izglītības iestādes veiktajām darbībām un publisko to speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.

(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 509)

5. Šo noteikumu 4.3. un 4.5. apakšpunkts nav attiecināms uz speciālās izglītības iestādēm, kuru darbības specializācija ir izglītojamie ar redzes un dzirdes traucējumiem.

6. Speciālās izglītības iestādes dibinātājs, ja iestāde pretendē uz centra statusu, līdz kārtējā gada 15. maijam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu, kuram pievienots speciālās izglītības iestādes izstrādāts un ar speciālās izglītības iestādes dibinātāju saskaņots konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns kārtējam mācību gadam un plānā ietverto pasākumu īstenošanu apliecinoši dokumenti, kas apliecina speciālās izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajām prasībām, kā arī informācija par konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plānu laikposmam no kārtējā gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 509 redakcijā)

7. Izglītības un zinātnes ministrija:

7.1. no kārtējā gada 15. maija līdz 15. jūnijam pēc šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē speciālās izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, ņemot vērā esošo centru ģeogrāfisko izvietojumu un speciālās izglītības iestādes darbības specializāciju atbilstoši izglītojamo attīstības traucējumu veidam;

7.2. līdz kārtējā gada 1. jūlijam pieņem lēmumu par centra statusa piešķiršanu speciālās izglītības iestādei no kārtējā gada 1. septembra vai sniedz pamatotu atteikumu.

(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 509)

8. Izglītības un zinātnes ministrija speciālās izglītības iestādes atbilstību centra statusam atkārtoti izvērtē pēc diviem gadiem.

9. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības apmeklēt konkrēto centru, kā arī iepazīties ar šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju.

10. Centrs katru gadu līdz 15. jūnijam sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai centra izstrādātu un ar centra dibinātāju saskaņotu informatīvu pārskatu par laikposmā no iepriekšējā gada 1. jūnija līdz kārtējā gada 31. maijam īstenotajiem konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumiem, pievienojot pasākumu īstenošanu apliecinošus dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 4. punktā minēto kritēriju izpildi. Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē šajā punktā minētos dokumentus pēc kārtējā gada 15. jūnija.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 509 redakcijā)

11. Ja centrs divus gadus pēc kārtas nenodrošina šo noteikumu 4. punktā minēto kritēriju izpildi, Izglītības un zinātnes ministrija anulē centra statusu.

12. Ja speciālās izglītības iestādei centra statuss ir piešķirts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, Izglītības un zinātnes ministrija centra atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem izvērtē līdz 2017. gada 15. jūnijam, pamatojoties uz informatīvo pārskatu, ko centrs iesniedzis atbilstoši šo noteikumu 10. punktam. Ja centrs neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu par centra statusa anulēšanu speciālās izglītības iestādei pieņem līdz 2017. gada 1. jūlijam.

12.1 Ja speciālās izglītības iestādei centra statuss ir piešķirts līdz 2018. gada 15. jūnijam, Izglītības un zinātnes ministrija centra atbilstību šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam kritērijam attiecībā uz vismaz vienas speciālās pirmsskolas izglītības programmas un vismaz vienas speciālās pamatizglītības programmas īstenošanu, 4.3. apakšpunktā minētajam kritērijam attiecībā uz individuālas metodiskās un pedagoģiskās palīdzības nodrošināšanu pedagogiem un 4.5. apakšpunktā minētajam kritērijam attiecībā uz individuālu konsultāciju nodrošināšanu izglītojamiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem izvērtē pēc 2018. gada 15. jūnija, pamatojoties uz informatīvo pārskatu un tam pievienotajiem apliecinošajiem dokumentiem, ko centrs iesniedzis atbilstoši šo noteikumu 10. punktam. Ja centrs neatbilst šo noteikumu 4.1., 4.3. un 4.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2018. gada 1. jūlijam pieņem lēmumu par centra statusa anulēšanu speciālās izglītības iestādei.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 509 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 221 "Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 66. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 02.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 01.04.2016. OP numurs: 2016/63.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
281256
{"selected":{"value":"01.09.2017","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2016","iso_value":"2016\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2016.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)