Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 187

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 9. §)
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 7. punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei, kas nodrošina konsultatīva un metodiska atbalsta sniegšanu, piešķir speciālās izglītības attīstības centra (turpmāk – centrs) statusu.

2. Lēmumu par centra statusa piešķiršanu, atteikumu piešķirt centra statusu vai centra statusa anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrija.

3. Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona teritorijā darbojas ne vairāk kā divi centri, Rīgas plānošanas reģiona teritorijā darbojas ne vairāk kā četri centri.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 312 redakcijā)

4. Centra statusu piešķir speciālās izglītības iestādei, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

4.1. speciālās izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

4.1.1. vienu speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās veselības, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

4.1.2. vienu speciālās pamatizglītības izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

4.2. nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas atbilstoši speciālās izglītības iestādes īstenotajām speciālās izglītības programmām;

4.3. mācību gadā nodrošina individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām;

4.4. mācību gadā izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos;

4.5. mācību gada laikā nodrošina individuālas konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas;

4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru ne mazāk kā 30 citu izglītības iestāžu pedagogiem;

4.6.2. vismaz vienu pasākumu izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām);

4.7. regulāri publisko speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos informāciju par speciālās izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides specifisko piedāvājumu;

4.8. pētniecības jautājumos sadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas;

4.9. nodrošina, ka konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi:

4.9.1. kuriem atbilstoši speciālās izglītības iestādes īstenotajām speciālās izglītības programmām ir ne mazāk kā triju gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar iegūtiem vai iedzimtiem traucējumiem;

4.9.2. kuri triju gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības traucējumu veidu;

4.9.3. kuri ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījušies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās;

4.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par speciālās izglītības iestādes veiktajām darbībām un publisko to speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.

(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 509; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 312.; 4.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

5. (Svītrots ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 312)

6. Ja iestāde pretendē uz centra statusu, speciālās izglītības iestādes dibinātājs līdz kārtējā gada 15. maijam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam  pievieno speciālās izglītības iestādes izstrādātu un ar speciālās izglītības iestādes dibinātāju saskaņotu konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plānu kārtējam mācību gadam un plānā ietverto pasākumu īstenošanu apliecinošus dokumentus, kas apliecina speciālās izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām, kā arī informāciju par konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plānu laikposmam no kārtējā gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 312 redakcijā)

7. Izglītības un zinātnes ministrija:

7.1. no kārtējā gada 15. maija līdz 15. jūnijam pēc šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē speciālās izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, ņemot vērā esošo centru ģeogrāfisko izvietojumu;

7.2. līdz kārtējā gada 1. jūlijam pieņem lēmumu par centra statusa piešķiršanu speciālās izglītības iestādei no kārtējā gada 1. septembra vai sniedz pamatotu atteikumu.

(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 509; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 312)

8. Izglītības un zinātnes ministrija speciālās izglītības iestādes atbilstību centra statusam atkārtoti izvērtē pēc diviem gadiem.

9. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības apmeklēt konkrēto centru, kā arī iepazīties ar šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju.

10. Centrs katru gadu līdz 15. jūnijam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā centra izstrādātu un ar centra dibinātāju saskaņotu informatīvu pārskatu par šo noteikumu 4. punktā minēto kritēriju izpildi laikposmā no iepriekšējā gada 1. jūnija līdz kārtējā gada 31. maijam. Izglītības un zinātnes ministrija izvērtē šajā punktā minēto informatīvo pārskatu pēc kārtējā gada 15. jūnija.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 312 redakcijā)

11. Ja centrs divus gadus pēc kārtas nenodrošina šo noteikumu 4. punktā minēto kritēriju izpildi, Izglītības un zinātnes ministrija anulē centra statusu.

12. Ja speciālās izglītības iestādei centra statuss ir piešķirts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, Izglītības un zinātnes ministrija centra atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem izvērtē līdz 2017. gada 15. jūnijam, pamatojoties uz informatīvo pārskatu, ko centrs iesniedzis atbilstoši šo noteikumu 10. punktam. Ja centrs neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu par centra statusa anulēšanu speciālās izglītības iestādei pieņem līdz 2017. gada 1. jūlijam.

12.1 Ja speciālās izglītības iestādei centra statuss ir piešķirts līdz 2018. gada 15. jūnijam, Izglītības un zinātnes ministrija centra atbilstību šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam kritērijam attiecībā uz vismaz vienas speciālās pirmsskolas izglītības programmas un vismaz vienas speciālās pamatizglītības programmas īstenošanu, 4.3. apakšpunktā minētajam kritērijam attiecībā uz individuālas metodiskās un pedagoģiskās palīdzības nodrošināšanu pedagogiem un 4.5. apakšpunktā minētajam kritērijam attiecībā uz individuālu konsultāciju nodrošināšanu izglītojamiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem izvērtē pēc 2018. gada 15. jūnija, pamatojoties uz informatīvo pārskatu un tam pievienotajiem apliecinošajiem dokumentiem, ko centrs iesniedzis atbilstoši šo noteikumu 10. punktam. Ja centrs neatbilst šo noteikumu 4.1., 4.3. un 4.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2018. gada 1. jūlijam pieņem lēmumu par centra statusa anulēšanu speciālās izglītības iestādei.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 509 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 221 "Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 66. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 02.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 01.04.2016. OP numurs: 2016/63.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281256
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2022","iso_value":"2022\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-31.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2016","iso_value":"2016\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2016.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"