Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 56

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 29. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstības pasākumā "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), 80. panta 1. punkta "c" apakšpunktu ir uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai (turpmāk – pasākumu programma) atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde, kas atbilstoši jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izstrādā pasākumu programmu.

5. Pasākumā atbalsta darbības, kas ir saistītas ar informācijas iegūšanu, analīzi un uzkrāšanu, tai skaitā metožu, modeļu un novērtēšanas sistēmu izstrādi un izmantošanu attiecībā uz jūras vides stāvokli, arī par to ietekmējošām slodzēm un to savstarpējo ietekmi.

6. Atbalstu piešķir, ja atbalsta pretendenta projekts atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

6.1. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajam pasākuma mērķim;

6.2. projektā īstenojamās darbības atbilst jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

7. Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi. Atbalsta saņēmējs nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā iegūtie pamatlīdzekļi visā uzraudzības periodā tiek izmantoti atbilstoši projekta mērķim.

III. Publiskā atbalsta intensitāte, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

8. Publiskā atbalsta intensitāte ir 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām.

9. Pasākumā ir šādas ar pasākumu programmai nepieciešamo zināšanu uzlabošanu par jūras vides stāvokli saistītas attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei attiecībā uz pasākumu programmu:

9.1. jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

9.2. pētījumu veikšanas izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas radušās, iegūstot datus un paraugus, veicot apsekojumus, izvērtēšanu un analīzi, izstrādājot metodes un izvērtējot ietekmi;

9.3. izmaksas, kas saistītas ar dalību reģionāla un starptautiska mēroga darba grupu sanāksmēs, sadarbības konferencēs un semināros, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas:

9.3.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa;

9.3.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

9.3.2.1. dienas nauda;

9.3.2.2. viesnīcas izdevumi, kas saistīti ar komandējumu (izņemot, ja konference vai seminārs ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

9.3.2.3. transporta izmaksas līdz konferences vai semināra norises vietai un atpakaļ (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela);

9.3.2.4. komandējuma (darba brauciena) apdrošināšanas izmaksas;

9.4. izdevumi par tādu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīklu izveidi un esošo pilnveidošanu, kas nodrošina datu apkopošanu, administrēšanu, validēšanu, analīzi un apmaiņu un paraugu vākšanas metožu izstrādi;

9.5. vispārējās izmaksas, tai skaitā konsultantu honorāri, ekspertīzes, autoruzraudzības pakalpojumu un juridisko pakalpojumu izmaksas, tehniski ekonomiskā pamatojuma, kā arī patentu un licenču izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no pārējo šajā punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

10. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

10.1. izmaksas, kas saistītas ar tādas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma aizstāšanu ar jaunu tehniku, iekārtām un aprīkojumu, kuru parametri salīdzinājumā ar esošajiem neatšķiras un kuri būtiski nemaina tehnoloģiju raksturu;

10.2. izmaksas, kas saistītas ar dalību Eiropas Savienības institūciju formāli izveidotajās ekspertu darba grupu sanāksmēs, par kurām Eiropas Savienības institūcijas sedz ceļa izdevumus;

10.3. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksa un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

10.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

10.5. izmaksu palielinājums, kas rodas no tādu apakšlīgumu slēgšanas, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam papildu vērtību, un kuros samaksa noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

10.6. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

10.7. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

10.8. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

10.9. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

10.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

10.11. izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 80. panta 2. punktu;

10.12. izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī projekta īstenošanas un tā mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas.

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

11. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā elektroniska dokumenta veidā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai iesniedz:

11.1. projekta iesniegumu (pielikums);

11.2. lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos;

11.3. apliecinājumu, ka projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz pasākumu programmu;

11.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

V. Publiskā atbalsta pieprasīšanas papildu nosacījumi

12. Atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:

12.1. atbalsta saņēmēja apliecinātas maksājumu un darījumu dokumentu kopijas;

12.2. atbalsta saņēmēja apliecinātas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;

12.3. atbalsta saņēmēja apliecinātas tādu līgumu kopijas, kuri noslēgti ar pakalpojumu sniedzējiem un kuros norādīti veicamie uzdevumi, to veikšanas termiņi un līgumu summas;

12.4. kopsavilkumu par sasaisti starp ieguldījumiem projekta darbības jomās un pasākumu programmas ietvaros īstenotajiem pasākumiem;

12.5. ja īstenota šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā dalība reģionāla vai starptautiska mēroga darba grupas sanāksmē, sadarbības konferencē vai seminārā:

12.5.1. darba grupas sanāksmes, konferences vai semināra darba kārtību;

12.5.2. dokumentus, kas apliecina reģistrāciju un dalības maksu darba grupas sanāksmē, konferencē vai seminārā;

12.5.3. sabiedriskā transporta biļeti (lidmašīnai – biļeti (arī elektroniskā formā) un iekāpšanas talonu);

12.5.4. viesnīcas (naktsmītnes) rēķinu;

12.5.5. ceļojuma apdrošināšanas izmaksas apliecinošu dokumentu;

12.6. citus dokumentus, kas pierāda projektā īstenotās darbības.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. janvāra
noteikumiem Nr. 56
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākums
"Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā"

Pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālrunis, e-pasts 


Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

A.1. Projekta mērķis, ietverot tā atbilstības aprakstu normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, kā arī par prasībām jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei

 

 

 

A.2. Projektā plānotās darbības jomas un to īstenošanai nepieciešamās attiecināmās izmaksas sadalījumā pa darbības jomas īstenošanas posmiem

Darbības joma saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, kā arī par prasībām jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādeiDetalizēts darbības jomas īstenošanas apraksts pa posmiem*Jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšanaPētījumiDalība reģionāla un starptautiska mēroga darba grupu sanāksmē, sadarbības konferencē un seminārāInformācijas tehnoloģiju sistēmu un tīklu izveide un esošo pilnveidošana atbilstoši šo noteikumu 9.4. apakšpunktam

Atzīmēt katram posmam nepieciešamās attiecināmās izmaksas

Bioloģiskā daudzveidība1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Svešās sugas1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Komerciāli nozīmīgās zivju sugas1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Barības ķēdes1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Eitrofikācija1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Jūras gultnes integritāte1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Hidrogrāfiskie apstākļi1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Piesārņojošas vielas un savienojumi1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Piesārņojošas vielas un savienojumi pārtikā izmantojamos organismos1. posms:
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Jūru piesārņojošie atkritumi1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    
Enerģija, tostarp zemūdens troksnis1. posms:    
2. posms:    
3. posms:    
4. posms:    

* Aprakstu atspoguļo pa posmiem, piemēram, indikatoru izstrāde, indikatoru aprobācija, robežvērtību noteikšana, metodes izstrāde, ietekmes izvērtēšana, paraugu ievākšana un to analīze, apsekojumu veikšana, datu vākšana, novērtēšanas sistēmu izveidošana, ekonomiskā un sociālā analīze. Atzīmē katram posmam nepieciešamās attiecināmās izmaksas. Vajadzīgo posmu skaitu nosaka atbalsta pretendents, attiecīgi pielāgojot A.2. tabulu.

A.3. Projekta apraksts

A.3.1. Katras A.2. tabulā atzīmētās attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā, tostarp attiecībā uz plānoto darbības jomu
 
 
 
A.3.2. Projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi un to pamatojums
 

 

A.3.3. Projekta īstenošanas shēma un projekta īstenošanas termiņi sadalījumā pa posmiem
 

 

A.4. Projekta īstenošanas laiks

 

datums

mēnesis

gads

 

datums

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

 

 

 

Projekta beigu termiņš
(gala maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums)

 

 

 

A.5. Projekta īstenošanas vieta

Latvijas Republikas pilsēta 
Novads, pagasts 
Iela, mājas Nr., mājas nosaukums 
Pasta indekss 

A.6. Sasniedzamie rezultāti

A.6.1. Sasniedzamie rezultāti attiecībā uz pasākumu programmai nepieciešamo zināšanu uzlabošanu par jūras vides stāvokli

Nr.p.k.Pasākumu programmā paredzētie pasākumi laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību

Mērvienība

Sasniedzamā rādītāja vērtība gadā pēc projekta īstenošanas

_______.gads

1.Paredzētie pasākumi laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai

skaits

 

A.6.2. Sasniedzamie rādītāji attiecībā uz projektā plānotajām darbības jomām

Nr.p.k.Darbības joma saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, kā arī par prasībām jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādeiVeikti pētījumiIzstrādātas metodesVeikti apsekojumiCits**

Sasniedzamā rādītāja vērtība gadā pēc projekta īstenošanas

 

_______.gads

 
1.Bioloģiskā daudzveidība    
2.Svešās sugas    
3.Komerciāli nozīmīgās zivju sugas    
4.Barības ķēdes    
5.Eitrofikācija    
6.Jūras gultnes integritāte    
7.Hidrogrāfiskie apstākļi    
8.Piesārņojošas vielas un savienojumi    
9.Piesārņojošas vielas un savienojumi pārtikā izmantojamos organismos    
10.Jūru piesārņojošie atkritumi    
11.Enerģija, tostarp zemūdens troksnis    

** Sasniedzamo rezultātu formulē atbalsta pretendents, attiecīgi pielāgojot A.6.2. tabulu. Sasniedzamā rezultāta formulējuma piemēri: izveidoto datu novērtēšanas sistēmu skaits, definēto robežvērtību skaits, veikto ekonomisko un sociālo analīžu skaits.

A.7. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas

Nosaukums, modelis vai marka

Mērvienība (m2/m3/m/gab./kompl.)Vienību skaitsKopā izmaksas, euroAttiecināmās izmaksas, euroAtbalsta intensitāte (%)Publiskais finansējums, euroMaksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (dd.mm.gggg.)
ar PVNbez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Jaunu pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma) iegāde

          
          
          
Jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā      

2. Pētījumu veikšanas izmaksas, tajā skaitā izmaksas, kas radušās, vācot datus un paraugus, veicot apsekojumus, izvērtēšanu un analīzi, izstrādājot metodes, izvērtējot ietekmi

          
          
          
Pētījumu veikšanas izmaksas, kopā      

3. Izmaksas, kas saistītas ar dalību reģionāla un starptautiska mēroga darba grupu sanāksmē, sadarbības konferencē un seminārā

          
          
          
Izmaksas par dalību konferencēs un semināros, kopā      

4. Tādu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīklu izveide un esošo pilnveidošana, kas nodrošina datu apkopošanu, administrēšanu, validēšanu, analīzi un apmaiņu un paraugu vākšanas metožu izstrādi

          
          
          
Izmaksas, kopā      

5. Vispārējās izmaksas

          
         
         
Vispārējās izmaksas, kopā      

KOPĀ

     

A.8. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, euro
  
  

KOPĀ

 

A.9. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro 

A.10. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršanas iespējas

 

 

 

A.11. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību

 

 

 

B. PAVADDOKUMENTI

B.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits

Neattiecas

1.

Projekta iesniegums

oriģināls

 

 

 

 
2.Valsts pārvaldes iestādes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos

oriģināls

    
3.Apliecinājums, ka projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai

oriģināls

    

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem

4.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

    
5.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopija*

    
6.Pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem piegādātājiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti**

oriģināls

    

 Citi iesniegtie dokumenti

       
       
       
       
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:

  

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

2. ** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu uzlabošana jūras .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 56Pieņemts: 19.01.2016.Stājas spēkā: 29.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2016. OP numurs: 2016/19.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279801
29.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)