Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 2

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 1. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" (turpmāk – pasākums) pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – pirmā kārta), otro projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – otrā kārta) un ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – ceturtā kārta);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. atlases kārtām pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem (pētniecības projekta īstenotājiem);

1.5. atbalstāmo darbību, izmaksu attiecināmības, kā arī līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.6. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. projektu atlases padome – padome kompetences centra ietvaros, kura:

2.1.1. pārliecinās, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

2.1.2. pārliecinās, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;

2.1.3. pārliecinās, ka pētniecības projektā definētie mērķi ir sasniedzami;

2.1.4. lemj par eksperta piesaisti pētniecības projekta vērtēšanai;

2.1.5. lemj par pētniecības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu;

2.1.6. uzrauga, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu rezultātu rādītāji;

2.1.7. uzrauga, lai tiktu sasniegti kompetences centra noteiktie darbības rezultātu un ieguldījumu atdeves rādītāji;

2.1.8. ja nepieciešams, piesaista ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma veikšanas pētniecības projekta rezultātu izvērtēšanai, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti;

2.1.9. ja nepieciešams, veic citas funkcijas, kuras saistītas ar pētniecības projektu vērtēšanu, atlasi, uzraudzību un rezultātu nodrošināšanu;

2.2. saistītās personas – personas, kuras atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;

2.3. viens vienots uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

2.4. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija – organizācija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punkta nosacījumiem;

2.5. sadarbības partneris (pētniecības projekta īstenotājs) – jebkurš komersants, uzņēmums, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kura plāno veikt pētniecības projektu kompetences centra ietvaros un atbilst šo noteikumu 17.5. apakšpunktā un 19. punktā sadarbības partnerim minētajām prasībām;

2.6. pētniecības projekts – otrajā kārtā tas ir jebkurš individuālais pētījuma projekts vai sadarbības pētījuma projekts, kuru ir apstiprinājusi projektu atlases padome, bet ceturtajā kārtā tas ir jebkurš individuālais pētījuma projekts vai sadarbības pētījuma projekts, kuru ir apstiprinājusi projektu atlases padome un par kuru saņemts labvēlīgs sadarbības iestādes lēmums par atbilstību valsts atbalsta normām;

2.7. individuālais pētījuma projekts – pētījuma projekts, kuru īsteno viens pētījuma īstenotājs;

2.8. sadarbības pētījuma projekts – projekts, kuru īsteno vadošais pētījuma īstenotājs kopā ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem, nodrošinot efektīvu sadarbību;

2.9. efektīva sadarbība – sadarbība, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punktam;

2.10. jaundibināts komersants – komersants, kas tiek veidots ar mērķi komercializēt kompetences centra ietvaros radītos pētījumu rezultātus un kam tiek nodotas tiesības uz jaunradīto intelektuālo īpašumu, kuru tas tālāk izmanto savā saimnieciskajā darbībā;

2.11. starpnozaru sadarbības pētījuma projekts – divu vai vairāku dažādu nozaru (ar dažādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem) saimnieciskās darbības veicēju dalīšanās vai apmaiņa ar informāciju, resursiem, tehnoloģijām, metodēm, lai kopīgi izstrādātu jaunu produktu vai pakalpojumu, kur, atsevišķi darbojoties, nevar sasniegt vēlamo rezultātu;

2.12. kompetences centra projekts – projekts, kuru kompetences centrs īsteno pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi un kura ietvaros tiek veikti tajā iekļautie pētniecības projekti, lai sasniegtu izvirzīto mērķi;

2.13. kompetences centra projektu atlases padome – padome, kura izveidota kompetences centra ietvaros atbilstoši šo noteikumu 2.1. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 270; MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

3. Pasākuma mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā.

4. Pasākuma mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

5. Pasākuma pirmās, otrās un ceturtās kārtas ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 78 688 256 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 63 150 605 euro un privātais līdzfinansējums – 15 537 651 euro. Otrās un ceturtās kārtas ietvaros privātais līdzfinansējums ir vismaz 20 % no plānotā kopējā attiecināmā finansējuma. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pieejams:

5.1. pirmās kārtas ietvaros – Ekonomikas ministrijai 1 000 000 euro apmērā šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajām darbībām;

5.2. otrās kārtas ietvaros – kompetences centriem 24 485 713 euro apmērā šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

5.3. ceturtās kārtas ietvaros – kompetences centriem 37 664 892 euro apmērā šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām, tai skaitā 12 014 892 euro starpnozaru sadarbības pētījuma projektu īstenošanai.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 598 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 270; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

6. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

6.1. iznākuma rādītāji:

6.1.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

6.1.1.1. atbalstīto komersantu skaits – 35;

6.1.1.2. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 35;

6.1.1.3. komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus, – 35;

6.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

6.1.2.1. komersantu skaits, kas saņēmuši atbalstu, – 123;

6.1.2.2. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 123;

6.1.2.3. komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus, – 123;

6.1.2.4. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, – 46 745 687 euro;

6.2. rezultāta rādītājs – pasākums sniedz ieguldījumu 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" rezultāta rādītājā "Piesaistīto privāto investīciju apjoms pētniecībai un attīstībai";

6.3. finanšu rādītāji:

6.3.1. pirmās un otrās kārtas ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 17 296 746 euro apmērā;

6.3.2. ceturtās kārtas ietvaros līdz 2021. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 16 781 880 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 598; MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 270; MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

7. Reizi gadā kompetences centri iesniedz atbildīgajā iestādē šādus papildus uzskaitāmos iznākuma rādītājus:

7.1. (svītrots ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620);

7.2. komersantu ieguldījumi pētniecībā un attīstībā pirmajā pilnajā finanšu gadā, kurš seko pēc gada, kurā pabeigta vismaz viena pētniecības projekta īstenošana;

7.3. piesaistītais ārvalstu finansējums (no starptautiskām pētniecības programmām, no ārvalstu partneriem) pētījumiem uzņēmējdarbības sektorā;

7.4. komersantu skaits, kas pēc pētniecības projekta pabeigšanas sekmīgi ieviesuši saimnieciskajā darbībā jaunradītos produktus vai tehnoloģijas;

7.5. atbalstīto jauno komersantu skaits;

7.6. komersantu noslēgtie licences līgumi par pētniecības projekta īstenošanas rezultātā radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanu;

7.7. komersanta apgrozījums pēc pētniecības rezultātu ieviešanas saimnieciskajā darbībā vai komercializēšanas;

7.8. nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos;

7.9. pētījumu projektu skaits, kas ietver sadarbību starp komersantiem un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;

7.10. pētījumu projektu apjoms (euro), kas ietver sadarbību starp komersantiem un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;

7.11. pētījumu projektos iesaistīto doktorantu skaits;

7.12. komersanta un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pētnieku koppublikāciju skaits;

7.13. komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 270)

8. Pasākuma īstenošanas veids ir:

8.1. ierobežota projektu iesniegumu atlase pirmās kārtas ietvaros;

8.2. atklāta projektu iesniegumu atlase otrās un ceturtās kārtas ietvaros.

9. Pasākuma ieviešanas veids ir grants.

10. Pasākuma īstenošanu nodrošina sadarbības iestāde un Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

11. Pasākuma ietvaros izveido vismaz vienu kompetences centru katrā no šādām viedās specializācijas jomām vai apakšjomām:

11.1. zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;

11.2. zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā;

11.3. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;

11.4. viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas – viedie materiāli;

11.5. viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas – modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;

11.6. informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – aparātbūve (elektronika);

11.7. informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;

11.8. viedā enerģētika.

12. Otrās un ceturtās kārtas ietvaros kompetences centri attīsta jaunus vai būtiski uzlabo esošos produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

13. Pirmās kārtas ietvaros Ekonomikas ministrija veic otrās un ceturtās kārtas ietvaros īstenoto projektu uzraudzību, organizē ikgadēju pētniecības un inovāciju konferenci, kā arī citos veidos izplata pētījumu rezultātus, ja tas ir nepieciešams.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

II. Projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem (pētniecības projektu īstenotājiem) noteiktās prasības

14. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir:

14.1. pirmās kārtas ietvaros – Ekonomikas ministrija;

14.2. otrās un ceturtās kārtas ietvaros – kompetences centrs.

15. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

16. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs ir:

16.1. otrās un ceturtās kārtas ietvaros – kompetences centri šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

16.2. pirmās kārtas ietvaros – Ekonomikas ministrija šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajām darbībām.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

17. Kompetences centrs ir juridiska persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

17.1. tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai biedrība;

17.2. tā apvieno vismaz piecus savstarpēji nesaistītus nozares komersantus vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Ja kompetences centra īpašnieks ir biedrība, tiek skaitīti arī nozares komersanti un atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, ko apvieno konkrētā biedrība;

17.3. tā ir saņēmusi atbalsta vēstuli no Latvijā reģistrētas biedrības, kura:

17.3.1. pārstāv saimnieciskās darbības veicējus nozarē, kurā tiks īstenots projekts;

17.3.2. apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 000 000 euro;

17.3.3. ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;

17.3.4. ir atbalstījusi ne vairāk kā vienu kompetences centra projekta iesniegumu;

17.4. vairāk nekā 51 % no kompetences centra pamatkapitāla vai balsstiesībām pieder nozares komersantiem vai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām vai biedrībām, kas apvieno nozares komersantus vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

17.5. kompetences centrs un tā sadarbības partneri (pētniecības projektu īstenotāji) nav ar tiesas lēmumu atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, to saimnieciskā darbība nav izbeigta, tie neatrodas likvidācijas procesā un neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma varētu piemērot maksātnespējas procedūru;

17.6. vismaz 25 procenti no kompetences centra projekta kopējā finansējuma ir paredzēti eksperimentālajām izstrādēm.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

18. Kompetences centram ir tiesības projekta īstenošanā piesaistīt arī sadarbības partnerus (pētniecības projektu īstenotājus), kas nav kompetences centra kapitāla daļu turētāji.

19. Sadarbības partneris (pētniecības projektu īstenotājs) pētniecības projekta īstenošanā iesaistās ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri (pētniecības projekta īstenotāju) nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

20. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

20.1. projekta iesniedzējs atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktiem projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

20.2. projekta iesniedzējs vai tā sadarbības partneri (pētniecības projektu īstenotāji) atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju.

21. Projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu. Projekta iesniegumu iesniedz, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

21.1 Pēc tam kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, kompetences centrs un šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs datu apmaiņai ar sadarbības iestādi izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam esošās datu ievades formas atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

22. Kompetences centrs kopā ar kompetences centra projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz kompetences centra attīstības stratēģiju (latviešu valodā) laikposmam līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

22.1 Kompetences centrs, kas kompetences centra attīstības stratēģiju izstrādājis otrās kārtas ietvaros atbilstoši šo noteikumu 22. punktam, piedaloties ceturtajā kārtā, ja nepieciešams, var veikt precizējumus kādā no stratēģijas daļām, neizstrādājot to atkārtoti. Precizētās kompetences centra attīstības stratēģijas daļas kopā ar projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

22.2 Kompetences centrs, piesakoties ceturtajai kārtai, iesniedz darbības plānu, kurā ir aprakstīti kompetences centra vadības plānotās darbības mērķi, pētniecības virzieni, kā arī starpnozaru pasākumi, lai nodrošinātu šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

22.3 Ceturtās kārtas ietvaros kompetences centrs pirmajā projektu atlases padomes sēdē piedāvā dalībniekiem izvērtēt vismaz trīs starpnozaru sadarbības projektus, no kuriem apstiprina vismaz divus pieteikumus. Pirmajiem starpnozaru projektiem finansējumu piešķir no šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma starpnozaru sadarbības pētījumu projektu īstenošanai.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

23. Lai pilnveidotu zinātnē un pētniecībā nodarbinātā personāla izpratni par rūpniecības sektora vajadzībām un veicinātu darbaspēka mobilitāti starp rūpniecības un pētniecības sektoriem, rūpnieciskā pētījuma īstenotājs iesaista sadarbības partnerus (pētniecības projektu īstenotājus), kuri piedalās rūpnieciskā pētījuma īstenošanā ar zinātniekiem (doktoriem), vai ārpakalpojumu sniedzējus – pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas vai citas juridiskās personas, kuras nodarbina zinātniekus (doktorus), – pētniecības projekta iesniegumā norādot, no kurienes tiks piesaistīti zinātnieki (doktori). Ja pētniecības projektā zinātnieki (doktori) netiek piesaistīti no pētniecības vai zināšanu izplatīšanas organizācijas, tad projekta iesniegumā tas tiek paskaidrots.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

24. Finansējumu piešķir:

24.1. individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu īstenotājiem:

24.1.1. otrajā kārtā – kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātiem rūpnieciskajiem pētījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 85. punktā minētajai definīcijai. Ceturtajā kārtā – kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātiem rūpnieciskajiem pētījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 85. punktā minētajai definīcijai, par kuriem saņemts labvēlīgs sadarbības iestādes lēmums par atbilstību valsts atbalsta normām;

24.1.2. otrajā kārtā – kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātām eksperimentālajām izstrādēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 86. punktā minētajai definīcijai. Ceturtajā kārtā – kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātām eksperimentālajām izstrādēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 86. punktā minētajai definīcijai, par kurām saņemts labvēlīgs sadarbības iestādes lēmums par atbilstību valsts atbalsta normām;

24.1.3. otrajā kārtā – kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātai tehniski ekonomiskajai priekšizpētei pētniecības projektiem, kuru kopsumma pārsniedz 250 000 euro, atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 87. punktā minētajai definīcijai. Ceturtajā kārtā – kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātai tehniski ekonomiskajai priekšizpētei pētniecības projektiem, kuru kopsumma pārsniedz 250 000 euro, atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 87. punktā minētajai definīcijai, par kuru saņemts labvēlīgs sadarbības iestādes lēmums par atbilstību valsts atbalsta normām;

24.2. kompetences centram:

24.2.1. pētniecības projektu koordinācijai, tai skaitā sadarbības veicināšanai, informācijas un zināšanu kopīgošanai un tīklošanās un starptautiskas sadarbības veicināšanai, kā arī kompetences centra projekta vadības izmaksu segšanai;

24.2.2. sadarbības veicināšanai, lai iesaistītos starptautiskos pētniecības projektos;

24.3. Ekonomikas ministrijai:

24.3.1. projektu īstenošanas uzraudzībai;

24.3.2. ikgadējas pētniecības un inovāciju konferences organizēšanai;

24.3.3. pētījumu rezultātu izplatīšanai citā veidā, ja nepieciešams.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

25. Pirmajā un otrajā kārtā atbalsts tiek sniegts tikai darbībām, kas tiek uzsāktas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē vai pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas kompetences centrā. Izmaksu attiecināmība sākas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē vai pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas kompetences centrā. Ceturtajā kārtā atbalsts tiek sniegts tikai tādām pētniecības projekta vai projekta iesnieguma darbībām, kas tiek uzsāktas pēc projekta iesnieguma vai pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē. Ceturtajā kārtā izmaksu attiecināmība sākas no projekta iesnieguma vai pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

26. Finansējumu nepiešķir:

26.1. komercdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādei, ja tajā tiek izmantotas zināmas metodes vai esoši programmatūras rīki;

26.2. esošas programmatūras un informācijas sistēmu atbalstam;

26.3. datoru valodu konvertēšanai un translēšanai;

26.4. programmu papildināšanai ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

26.5. sistēmu atkļūdošanai;

26.6. esošās programmatūras pielāgošanai;

26.7. lietotāja dokumentācijas sagatavošanai;

26.8. tīmekļvietņu izstrādei;

26.9. tīmekļa lietojumprogrammu izstrādei;

26.10. no gatavas izstrādātas programmatūras nenošķiramu programmu platformu izstrādei.

27. Darbības pakalpojumu nozarēs, kā arī programmatūras jomā tiek atzītas par atbalstāmām, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

27.1. darbības ir saistītas ar attiecīgo pētniecības projektu un tiek veiktas sadarbībā ar publiskām pētniecības laboratorijām vai iepērkot ārpakalpojumus no publiskām pētniecības laboratorijām;

27.2. doktori vai doktorantūras studenti nodarbināti pētījuma projekta ietvaros;

27.3. pētījumu rezultātus publicē zinātniskos žurnālos, organizē zinātniskas konferences vai iesaistās zinātniskos pētījumos.

28. Maksimālais finansējuma apjoms šo noteikumu 24.1.3. apakšpunktā minētajām darbībām nepārsniedz 300 000 euro gadā vienam kompetences centram.

29. Maksimālais finansējuma apjoms šo noteikumu 30.1.2., 30.1.3. un 30.1.5. apakšpunktā minētajām darbībām nepārsniedz 200 000 euro trīs gadu periodā vienam kompetences centram, ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Maksimālais finansējuma apjoms gadā šo noteikumu 30.1.2.2., 30.1.4.1. un 30.2.1.8.  apakšpunktā minētajām izmaksām katrā projektā nepārsniedz summu, ko aprēķina, pie 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

30. Pasākuma ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

30.1. kompetences centriem:

30.1.1. pasākuma ietvaros īstenojamo pētniecības projektu un tehnoloģiski ekonomisko priekšizpēšu tiešās attiecināmās izmaksas individuālo pētījumu īstenotājiem, sadarbības pētniecības projektu vadošajiem pētījumu īstenotājiem un to sadarbības partneriem, kuri piedalās pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem (izņemot gadījumus, kad šo noteikumu 30.1.1.1., 30.1.1.2., 30.1.1.3., 30.1.1.4., 30.1.1.5., 30.1.1.6. vai 30.1.1.8. apakšpunktā noteikts citādi) (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu). Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014:

30.1.1.1. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai. Atlīdzība par darba veikšanu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un tiešās personāla izmaksas iesaistītajiem speciālistiem. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;

30.1.1.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi:

30.1.1.2.1. bagāžas pārvadāšanas izdevumi;

30.1.1.2.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

30.1.1.2.3. ceļa (transporta) izdevumi (ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izdevumi, vietējā transporta izmaksas vai degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis);

30.1.1.2.4. dienas nauda;

30.1.1.3. komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības vai tehnoloģiski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

30.1.1.4. telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl tos izmanto pētniecības vai tehnoloģiski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

30.1.1.5. plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības darbību vai tehnoloģiski ekonomiskās priekšizpētes īstenošanā;

30.1.1.6. kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju, sadarbības pētniecības projektu vadošo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto pētījumā, tai skaitā finanšu nomā iegādāto iekārtu amortizācijas izmaksas. Iekārtu amortizācijai piemēro tādu pašu nolietojuma aprēķināšanas metodi kā nomnieka īpašumā esošiem pamatlīdzekļiem. Amortizācijas izmaksas iekārtām, kas iegādātas finanšu nomā, nevar būt lielākas par veikto nomas maksājumu par pamatlīdzekļa iegādi. Netiek segtas telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības vai citiem publiskajiem līdzekļiem šī vai cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros. Patentu un licenču amortizācijas izmaksas var būt attiecināmas tikai tad, ja tās iegādātas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja laiks, kamēr telpas, instrumentus, iekārtas, patentus un licences izmanto pētījumā, neaptver visu attiecīgo telpu, instrumentu, iekārtu, patentu un licenču lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētījuma termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi, bet nepārsniedz normatīvajos aktos uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā noteiktās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes (neattiecinot šajos normatīvajos aktos minētos koeficientus pamatlīdzekļu paātrinātai norakstīšanai);

30.1.1.7. apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības u. c.) izmaksas uz pētniecības projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja pētniecības projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

30.1.1.8. citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības darbībai vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai;

30.1.2. kompetences centra tiešās attiecināmās izmaksas. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:

30.1.2.1. izmaksas šo noteikumu 24.2.2. apakšpunktā noteikto darbību veikšanai (kompetences centra pirmā gada dalības maksa starptautiskās iniciatīvās, starptautisko projektu sagatavošanas izmaksas, individuālo pētījumu īstenotāju, sadarbības pētniecības projektu vadošo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru (tai skaitā pētniecības organizāciju) izmaksas, kas saistītas ar iesaisti starptautiskos pētniecības projektos, un citas izmaksas, kuras nodrošina komersantu vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību iesaisti starptautiskos pētniecības projektos, ja tās ir apstiprinājis projektu atlases padomes Ekonomikas ministrijas pārstāvis);

30.1.2.2. kompetences centra projekta vadības izmaksas (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī izmaksas par projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika strādā ar projektu, un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

30.1.2.3. ārpakalpojumu iegāde – juridiskie, grāmatvedības, lietvedības un tulkošanas pakalpojumi, kas nepieciešami kompetences centra darbības nodrošināšanai;

30.1.3. kompetences centra netiešās attiecināmās izmaksas. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

30.1.4. individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu vadošo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru netiešās pētniecības izmaksas, kas saistītas ar pasākuma ietvaros īstenojamo pētniecības projektu un tehnoloģiski ekonomisko priekšizpēšu veikšanu. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014:

30.1.4.1. pētniecības projekta vadības izmaksas (pētniecības projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par pētniecības projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tajā skaitā arī maksa par pētniecības projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pētniecības projekta vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika strādā ar pētniecības projektu, un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

30.1.4.2. kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma vai iegāde;

30.1.4.3. apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības u. c.) izmaksas uz pētniecības projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja pētniecības projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

30.1.5. neparedzētie izdevumi šo noteikumu 30.1.2. un 30.1.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no pētniecības projekta tiešo un netiešo pētniecības izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto 5 % slieksni, ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies projekta īstenošanas gaitā, un finansējuma saņēmējs vai pētniecības projekta īstenotājs to sedz no saviem līdzekļiem. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

30.2. Ekonomikas ministrijai:

30.2.1. tiešās projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minēto darbību veikšanai:

30.2.1.1. darba samaksa;

30.2.1.2. darba vietu aprīkojuma izmaksas;

30.2.1.3. komandējumu un darba braucienu izmaksas;

30.2.1.4. ikgadējās pētniecības un inovāciju konferences organizēšanas izmaksas (telpu īre, tehniskais nodrošinājums, ēdināšanas izmaksas, tiešraides nodrošināšana, tulkošanas izmaksas, transporta izmaksas, komandējumu izmaksas, noformējuma izmaksas un citas organizatoriskās izmaksas);

30.2.1.5. citas pētījumu rezultātu izplatīšanas izmaksas;

30.2.1.6. ekspertu piesaistes izmaksas, tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kuras saistītas ar pētniecības projektu vērtēšanu;

30.2.1.7. apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības u. c.) izmaksas uz projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja pētniecības projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

30.2.1.8. projekta vadības izmaksas (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tajā skaitā arī izmaksas par projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles veikšanas izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika strādā ar projektu, un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

30.2.1.9. pievienotās vērtības nodoklis tiešajām izmaksām;

30.2.2. netiešās projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minēto darbību veikšanai.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 598; MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 270; MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

30.1 Šo noteikumu 30.1.1.6. apakšpunktā minētās amortizācijas izmaksas iekārtām, kas iegādātas finanšu nomā, piemērojamas atbilstoši šo noteikumu 25. punktam.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

30.2 Iekārtas, kuras tiks nodotas finanšu nomā un kurām amortizācijas izmaksas rēķina atbilstoši šo noteikumu 30.1.1.6. apakšpunktam, pēc nomas līguma termiņa beigām paliek finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera īpašumā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

31. Otrajā un ceturtajā kārtā finansējuma saņēmējam ir attiecināmas projekta netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 30.1.2.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla attiecināmajām izmaksām.

32. Pirmajā kārtā finansējuma saņēmējam ir attiecināmas projekta netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 30.2.1.1. un 30.2.1.8. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla attiecināmajām izmaksām.

33. Sadarbības pētījuma projektu īstenotāja – komersanta un atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības – sniegto pakalpojumu pašizmaksu aprēķina atbilstoši kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. Sadarbības pētījuma projektu īstenotāja sniegto pakalpojumu izmaksas kompensē atbilstoši šo noteikumu attiecināmības nosacījumiem. Ārpakalpojumu sniedzēji – pētniecības vai zināšanu izplatīšanas organizācijas – par saviem pakalpojumiem saņem maksu, kas ir ekvivalenta viņu pakalpojumu tirgus cenai. Pētījuma īstenošanai nepieciešamo ārpakalpojumu iegādei veic iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru.

34. Kompetences centrs, sadarbības partneris vai individuālā pētījuma īstenotājs ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ja tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju, kā arī tad, ja informācija par potenciālo materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra piegādātāju piedāvātajām cenām ir pieejama publiski (piemēram, biržā, tīmekļvietnēs) un tiek izvēlēts piegādātājs, kurš piedāvā zemāko cenu. Šajā gadījumā kompetences centra, sadarbības partnera vai individuālā pētījuma īstenotāja pienākums ir sagatavot un uzglabāt rakstisku pamatojumu par zemākās cenas noteikšanu.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

35. Latvijas pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, ja tās sadarbības pētījumā iesaistās kā sadarbības partneris, tiek kompensētas izmaksas atbilstoši attiecināmo izmaksu nosacījumiem, un tām skaidri jānodala finanšu plūsmas, kuras saistītas ar attiecīgā pētījuma īstenošanu, no finanšu plūsmām, kas saistītas ar citām pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas saimnieciskajām darbībām un darbībām, kas nav saimnieciskā darbība.

36. Pērkot pakalpojumus no Latvijas pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, pētījumu pasūtītājam ir pienākums saņemt apliecinājumu, ka pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas grāmatvedības politikā ir iestrādāti zinātnisko pakalpojumu vērtības (tirgus cenas) noteikšanas principi.

37. Šo noteikumu 30.1.1. apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

37.1. ja pētījuma vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pētījumā saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam pētījumā, norādot atsevišķi noslodzi rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrāžu un tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar pētījumu. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

37.2. ja zinātniskais darbinieks strādā pētījumā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs pētījumā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar pētījumu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu pētījumā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

37.3. pētniecības projekta īstenotājs pārliecinās, ka pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar pētījumā veicamajiem pienākumiem.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

38. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

38.1. izmaksas, kas nav saistītas ar pētniecības projekta ietvaros norādītajiem pētniecības vai tehnoloģiski ekonomiskās priekšizpētes darbiem;

38.2. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

38.3. pievienotās vērtības nodoklis (izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris nevar to atgūt no valsts budžeta), muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi, izņemot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri;

38.4. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem;

38.5. izmaksas, kas saistītas ar komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības eksporta apjomiem (preču izplatīšanas tīkla izveidošana un darbība, kā arī komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības kārtējie izdevumi eksporta operācijām);

38.6. izmaksas, kas saistītas ar ēku būvprojektēšanu, rekonstrukciju, būvniecību un telpu pielāgošanu;

38.7. citas izmaksas, kas šo noteikumu 30. punktā nav noteiktas kā attiecināmas.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

39. Kompetences centrs attiecināmajās izmaksās iekļauj izmaksas tikai par tām pētījumu aktivitātēm, kuras projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā būs noslēgtas. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj izmaksas par tām pētījumu aktivitātēm, kuras nav plānots pabeigt līdz projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai. Starpposma maksājuma pieprasījuma attiecināmajās izmaksās iekļauj atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus.

40. Pasākuma ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir izmērāmas, samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem. Otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros attiecināma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos ("zaļais publiskais iepirkums").

41. Dalības maksu starptautiskajās iniciatīvās attiecina tikai tad, ja kompetences centra dalība tajās palīdzēs nozares stratēģijā definēto rezultātu un mērķu sasniegšanai un iesaistei jaunos starptautiskos projektos un ja kompetences centram tiek noteikti jauni sasniedzamie rezultātu rādītāji saistībā ar dalību attiecīgajās starptautiskajās iniciatīvās.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

42. Ekonomikas ministrijas un kompetences centra projekta īstenošanas laiks:

42.1. pirmās kārtas ietvaros ir no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, līdz 2023. gada 31. decembrim;

42.2. otrās kārtas ietvaros ir no dienas, kad noslēgts līgums starp kompetences centru un sadarbības iestādi par kompetences centra projekta īstenošanu, līdz 2018. gada 31. decembrim;

42.3. ceturtās kārtas ietvaros ir no dienas, kad noslēgts līgums starp kompetences centru un sadarbības iestādi par kompetences centra projekta īstenošanu, līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

42.1 Pagarinot projekta īstenošanu ceturtās kārtas ietvaros, nepieciešamās izmaiņas veic noslēgto līgumu ietvaros.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

43. Projekta īstenošanas vieta pirmās, otrās un ceturtās kārtas ietvaros ir Latvijas Republika.

44. Otrās un ceturtās kārtas ietvaros kompetences centriem un pētniecības projektu īstenotājiem ir šādas tiesības un pienākumi:

44.1. kompetences centram ir tiesības vadīt kompetences centra projektu, tai skaitā koordinēt visu kompetences centra projektā iekļauto pētniecības projektu īstenošanu;

44.2. kompetences centra pienākumi:

44.2.1. īstenot sadarbības iestādes apstiprināto kompetences centra projektu;

44.2.2. dokumentēt un uzglabāt lēmumus par pētniecības projektu iesniegumu apstiprināšanu un noraidīšanu;

44.2.3. iesniegt sadarbības iestādē starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar sadarbības iestādi;

44.3. pētniecības projektu īstenotājam ir tiesības iesniegt kompetences centram pētniecības projektu iesniegumus;

44.4. pētniecības projektu īstenotāju pienākumi:

44.4.1. ja pētniecības projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis pētījuma projekta iesniegumu kompetences centrā, nevar pierādīt, ka spēj veikt pētniecības un attīstības darbus paša spēkiem (piemēram, nav pētniecības un attīstības nodaļas, visi darbinieki jau ir noslogoti, nav atbilstošas zinātniskās infrastruktūras, nav augsta līmeņa inženieru vai nozares speciālistu, kas ir spējīgi veikt zinātniskos pētījumus nozares vajadzībām atbilstošā līmenī vai nav spēcīgas zināšanu bāzes ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā), tas nodrošina sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju vai arī citu komersantu, kas nodarbina attiecīgās zinātnes jomā strādājošus zinātniekus (zinātņu doktorus) un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar šādu pakalpojumu sniegšanu;

44.4.2. otrajā kārtā īstenot kompetences centra apstiprināto pētniecības projektu. Ceturtajā kārtā īstenot apstiprināto pētniecības projektu, par kuru saņemts sadarbības iestādes lēmums par valsts atbalsta piešķiršanu;

44.4.3. sniegt kompetences centram informāciju, kas nepieciešama starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumu iesniegšanai sadarbības iestādē.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

45. Projekta īstenošanas laikā otrās un ceturtās kārtas ietvaros finansējuma saņēmējs var saņemt ātrāku maksājumu (bez bankas garantijas) līdz 75 % no sadarbības iestādē iesniegtā maksājuma pieprasījuma, pirms sadarbības iestāde ir pabeigusi attiecīgā maksājuma pieprasījuma izvērtēšanu. Ātrāka maksājuma apjomu sadarbības iestāde nosaka, izvērtējot risku, tai skaitā ņemot vērā statistiku par to, kāda daļa no finansējuma saņēmēja iepriekš iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem pēc sadarbības iestādes veiktajām pārbaudēm tika atzīta par atbilstošu un attiecīgi veikta izmaksa.

46. Ceturtās kārtas ietvaros finansējumu nevar saņemt tie kompetences centri, kuri saņēmuši finansējumu otrās kārtas ietvaros un kuri līdz 2018. gada 31. martam:

46.1. nav iesnieguši maksājumu pieprasījumus par vismaz 30 % no kopējā piešķirtā finansējuma;

46.2. nav piesaistījuši privāto finansējumu pētniecībai un attīstībai vismaz 400 782 euro apmērā;

46.3. kompetences centra ietvaros nav atbalstījuši vismaz piecus komersantus.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

47. Lai individuālā vai sadarbības pētījuma vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes veicējs saņemtu finansējumu, tas kompetences centrā iesniedz pētniecības projekta iesniegumu latviešu valodā, kā arī pētniecības projekta aprakstu latviešu valodā un pēc kompetences centra projektu atlases padomes pieprasījuma arī tā tulkojumu angļu valodā, ja atbilstoši šo noteikumu 50. punktā noteiktajam projekta pieteikuma vērtēšanā tiek piesaistīts ārvalstu eksperts. Pētniecības projekti tiek atlasīti pēc kompetences centra izstrādātiem pētniecības projektu atlases kritērijiem. Pētniecības projektu atlases kritērijos paredz, ka augstāks novērtējums tiek piešķirts tad, ja saņemts izcilības zīmogs Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis 2020".

47.1 Ceturtajā kārtā kompetences centra projektu atlases padomes lēmums par pētījuma pieteikuma virzību uz sadarbības iestādi stājas spēkā tā iesniegšanas brīdī.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

48. Vērtējot pētniecības projektu iesniegumus un pētniecības projektu īstenotājus, kompetences centra projektu atlases padomes pienākums ir pārliecināties, ka tie atbilst visiem šo noteikumu nosacījumiem (tai skaitā šo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajam) un visiem šī pasākuma otrās un ceturtās kārtas projektu vērtēšanas kritērijiem (kuri attiecas). Ja projektu atlases padome apstiprina pētniecības projektu, tā nosūta sadarbības iestādei projekta izvērtējumu par atbilstību šo noteikumu nosacījumiem un projektu vērtēšanas kritērijiem. Kārtību, kādā veic šajā punktā minēto izvērtējumu, izstrādā kompetences centrs kopīgi ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi.

48.1 Vērtējot pētniecības projektu iesniegumus un pētniecības projektu īstenotājus ceturtās kārtas ietvaros, kompetences centra projektu atlases padome prioritāri apstiprina starptautiskus un starpnozaru sadarbības pētniecības projektus, kas atbilst vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 3. punktā minētajam mērķim. Par starptautiskiem pētījumiem ir uzskatāmi pētījumi, kuru īstenošanā ir piesaistīts ārvalstu partneris, piemēram, zinātniskā institūcija vai komersants, kura saimnieciskā darbība ir reģistrēta ārvalstī. Kompetences centra projektu atlases padome izvērtē sadarbības partnera atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

49. Pētniecības projektu, ja tā ieviešanas termiņš ir garāks par sešiem mēnešiem, sadala posmos, un katram posmam nosaka sasniedzamos darbus un rezultātus.

50. Pētniecības projektu vērtēšanai var piesaistīt starptautiskos vai vietējos ekspertus. Ja līgums tiek slēgts par Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu tādiem pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, tad tiek piemērota normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktā izņēmuma procedūra. Par eksperta piesaisti pētniecības projekta vērtēšanai lemj katra kompetences centra projektu atlases padome. Ja projektu atlases padomes locekļu viedoklis par eksperta piesaisti pētniecības projekta vērtēšanai atšķiras, par eksperta piesaisti lemj Ekonomikas ministrijas pārstāvis projektu atlases padomē. Pēc eksperta vērtējuma saņemšanas pētniecības projekts tiek atkārtoti skatīts projektu atlases padomē un padome lemj par pētniecības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

51. Eksperta dalība pētniecības projektu vērtēšanā netiek uzskatīta par interešu konfliktu, izņemot gadījumu, ja eksperts vērtē pētniecības projektu, kurā pats ir labuma guvējs.

52. Projektu atlases padomē iekļauj:

52.1. nozares komersantu vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pārstāvjus, kuri ieguvuši augstāko izglītību attiecīgajā nozarē vai augstāko izglītību un vismaz trīs gadu darba pieredzi attiecīgajā nozarē;

52.2. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjus, kuri ieguvuši maģistra vai zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē;

52.3. virzienu zinātniskos vadītājus;

52.4. Ekonomikas ministrijas pārstāvi;

52.5. citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju un, ja nepieciešams, arī citu organizāciju pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 270)

53. Ekonomikas ministrijas pārstāvis, darbojoties projektu atlases padomē, pārliecinās, ka:

53.1. pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

53.2. ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;

53.3. definētie mērķi ir sasniedzami;

53.4. projektā paredzētās iegūstamās zināšanas nav pieejamas citur vai ir aizsargātas, attiecīgi šo zināšanu iegūšana palielina industrijas zināšanu apjomu;

53.5. pētniecības projekta iesnieguma iesniedzēji demonstrē izpratni un vīziju par zināšanu potenciālo pielietošanas veidu un ietekmi, un demonstrētais apjoms, ietekme un ieguvumi pārsniedz paredzamās pētniecības projekta izmaksas;

53.6. pētniecības projekta iesniegumā ir norādīti pētniecības projekta posmi, pēc kuru pabeigšanas tiek pārvērtēta pētniecības projekta turpināšanas lietderība. Pētniecības projekta iesniegumā iekļauj arī pārvaldības plānu, kurā paredzēts, ka par pētniecības projekta pārtraukšanu vai turpināšanu tiek lemts pietiekami bieži, lai nodrošinātu finansējuma saprātīgu izlietojumu. Šajā apakšpunktā minētās prasības tiek piemērotas, ja pētniecības projekta plānotais ieviešanas termiņš ir garāks par sešiem mēnešiem;

53.7. pētniecības projekta iesniegumā tiek demonstrēts, ka iezīmētais zināšanu apgabals papildina kompetences centra stratēģijā izvirzītās pētniecības jomas vai arī tam ir būtiska netieša ietekme uz iespēju inovācijās izmantot stratēģijā izvirzītajās pētniecības jomās iegūtās zināšanas;

53.8. pētniecības projekta iesniegumā ir paredzēta un ir pārbaudāma reāla komersanta finansiālā līdzdalība pētniecības projekta finansējuma intensitātei atbilstošajā apjomā. Ekonomikas ministrijas pārstāvis projektu atlases padomē var iepazīties ar pētniecības projekta starpposma izvērtējumu, lai noteiktu, vai pētniecības projekta īstenotājs un kompetences centrs ir izvērtējuši (ja paredzēts) pētniecības projekta starpposma rezultātus un vai lēmumi par pētniecības projekta turpināšanu vai pārtraukšanu ir dokumentēti un pamatoti ar faktiem. Ekonomikas ministrijas pārstāvim ir tiesības pieprasīt arī citus datus saistībā ar kompetences centra projekta ietvaros veiktajiem pētniecības projektiem, kas var būt noderīgi ekonomiskās politikas veidošanai un papildinošu atbalsta instrumentu izveidošanai. Datu izmantošanā un pieprasīšanā tiek respektēts komercnoslēpums, un komersantiem ir tiesības, to atbilstoši pamatojot, neizsniegt datus, kas satur komercnoslēpumu vai kuru iegūšana nav pamatojama ar ekonomiskās politikas veidošanas vai uzraudzības vajadzībām.

54. Projektu atlases padomē balsstiesības ir nozares komersantu vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pārstāvjiem, Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem (ir balsstiesības, bet nav veto tiesību) un virzienu zinātniskajiem vadītājiem, pārējo padomes locekļu ierosinājumiem ir ieteikuma raksturs.

55. Pētniecības projekta apraksta kopija un parakstīta projektu atlases padomes protokola kopija kopā ar līguma grozījumu pieprasījumu tiek nosūtīta sadarbības iestādei piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts projektu atlases padomes protokols, kurā apstiprināts attiecīgais pētniecības projekts un iekļauts projektu atlases padomes Ekonomikas ministrijas pārstāvja atzinums par pētniecības projektu. Ja otrajā kārtā pētniecības projektu uzsāk pēc pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas kompetences centrā vai ceturtajā kārtā pētniecības projektu uzsāk pēc pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, pētniecības projekta iesniedzējs uzņemas risku segt visas radušās izmaksas no saviem līdzekļiem, ja pētniecības projekts netiks apstiprināts. Ja Ekonomikas ministrijas pārstāvja atzinums par pētniecības projektu ir negatīvs vai daļēji negatīvs, tad par attiecīgo pētniecības projektu nevar saņemt šo noteikumu 45. punktā minēto ātrāko maksājumu. Sadarbības iestāde ņem vērā Ekonomikas ministrijas pārstāvja negatīvajā vai daļēji negatīvajā atzinumā minētos apsvērumus, lai lemtu par papildu pārbaudēm attiecīgajā pētniecības projektā. Projektu atlases padomes uzdevums ir uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu rezultātu rādītāji un tiktu sasniegti kompetences centra noteiktie darbības rezultātu un ieguldījumu atdeves rādītāji.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

56. Projektu atlases padomes locekļu dalība padomē netiek uzskatīta par interešu konfliktu, izņemot gadījumu, ja projektu atlases padomes loceklis vērtē pētniecības projektu, kurā pats ir labuma guvējs.

56.1 Kompetences centrs identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu pētniecības projektu īstenošanā, nosaka veicamos pasākumus un izstrādā darbības plānu interešu konflikta novēršanai.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

57. Projekta starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumus par šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām sagatavo un iesniedz izskatīšanai kompetences centrs, bet par šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajām darbībām – Ekonomikas ministrija.

58. Pēc pētniecības projekta pabeigšanas kompetences centrs iesniedz pētniecības projekta rezultātu apkopojumu latviešu valodā sadarbības iestādē un, ja nepieciešams, arī tulkojumu angļu valodā. Projektu atlases padomes Ekonomikas ministrijas pārstāvis izlases kārtībā vai pēc noteiktiem principiem atlasītiem pētījuma projektiem piesaista ārējos ekspertus, lai pirms pētniecības projektu noslēguma maksājuma veikšanas izvērtētu pētniecības projektu rezultātus un pārliecinātos, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti. Ekspertu vērtējuma kopiju nosūta arī sadarbības iestādei. Ja ekspertu vērtējums ir negatīvs, ekspertu sagatavoto atzinumu nosūta pētniecības projekta īstenotājam. Pētniecības projekta īstenotājs piecu darbdienu laikā sagatavo skaidrojumu par atzinumā norādītajām neatbilstībām. Ja skaidrojums nav saņemts piecu darbdienu laikā vai pēc iepazīšanās ar skaidrojumu atkārtotais eksperta vērtējums ir negatīvs, sadarbības iestāde pētniecības projektam var piemērot finanšu korekciju vai lūgt atmaksāt visu pētījumā ieguldīto publiskā finansējuma summu.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

58.1 Pētniecības projekta pārtraukšana pirms termiņa beigām ir atbalstāma, ja pētniecības projekta īstenošanas gaitā konstatēts, ka nebūs iespējams sasniegt pētniecības projekta izvirzīto mērķi. Kompetences centrs kopā ar zinātniskā virziena vadītāju izvērtē pētniecības projekta rezultātus un to atbilstību pētniecības projekta mērķim un plānotajām aktivitātēm. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pētniecības projekta pārtraukšanu kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē projektu atlases padomes lēmuma kopiju un zinātniskā virziena vadītāja atzinumu par pārtraukto pētījumu. Aktivitāšu izmaksas ir attiecināmas, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 30. panta izpratnē, ja aktivitāte ir pilnībā pabeigta atbilstoši pētniecības projekta pieteikumam un noslēgtā līguma nosacījumiem. Izmaksas var tikt attiecinātas un iekļautas maksājuma pieprasījumā tikai par pabeigtajām aktivitātēm pētījuma pārtraukšanas brīdī.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

59. Līdz 2018. gada 1. septembrim Ekonomikas ministrija veic vidusposma izvērtējumu, ņemot vērā arī finansējuma apguvi, kompetences centra attīstības stratēģijas izpildi un kompetences centra kopējo darba kvalitāti otrās kārtas laikā.

60. Kompetences centrs ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) aktuālo informāciju par kompetences centra pētniecības programmā iekļauto pētījumu īstenošanas gaitu. Individuālo un sadarbības pētījumu īstenotāji ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par pētījumu īstenošanas gaitu individuālo un sadarbības pētījumu īstenotāju tīmekļvietnēs (ja tādas ir).

61. Sadarbības iestāde ievieto savā tīmekļvietnē kompetences centru kontaktinformāciju un norāda kompetences centru pētniecības virzienus, kā arī informāciju par kompetences centru pētniecības programmās iekļautajiem pētījumiem.

62. Pasākuma pirmās, otrās un ceturtās kārtas finansējuma saņēmējs nodrošina projekta informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināmas komunikācijas un vizuālās identitātes prasības.

63. Reizi gadā Ekonomikas ministrija rīko pētniecības un inovāciju konferenci, kurā kompetences centri informē par aktuālajiem pētījumiem un pētījumu rezultātiem.

64. Ekonomikas ministrijai ir šādas funkcijas:

64.1. piedalīties projektu atlases sēdēs;

64.2. sniegt atzinumus par pētniecības projektu atbilstību kompetences centra stratēģijai;

64.3. uzraudzīt pētniecības projektu starpposmu rādītāju izpildi un kompetences centru mērķa rādītāju sasniegšanu;

64.4. katru gadu organizēt kompetences centru veikto pētījumu prezentācijas;

64.5. veikt nepieciešamos grozījumus kompetences centru programmas regulējošajos normatīvajos aktos;

64.6. nodrošināt, ka tiks sasniegti pasākumam noteiktie uzraudzības rādītāji;

64.7. nodrošināt, ka vairākos kompetences centros netiek īstenoti pētījumi vai eksperimentālās izstrādes par vienu tēmu;

64.8. nodrošināt, ka otrās un ceturtās kārtas projektu īstenošanas laikā atklāto neatbilstību skaits (par jautājumiem, kuru uzraudzībai pasākuma pirmās kārtas ietvaros tiks piešķirts finansējums Ekonomikas ministrijai) nepārsniedz vienu procentu no pasākuma otrajā un ceturtajā kārtā īstenoto projektu kopsummas. Ja otrās un ceturtās kārtas projektu īstenošanas laikā atklāto neatbilstību skaits (par jautājumiem, kuru uzraudzībai pasākuma pirmās kārtas ietvaros tiks piešķirts finansējums Ekonomikas ministrijai) pārsniedz vienu procentu no pasākuma otrajā un ceturtajā kārtā īstenoto projektu kopsummas, sadarbības iestāde par to informē vadošo iestādi, kura lemj par turpmāko rīcību.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

65. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

65.1. kompetences centrs vai Ekonomikas ministrija nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

65.2. kompetences centrs vai Ekonomikas ministrija projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniegusi sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

65.3. citos gadījumos, ko nosaka līgums par projekta īstenošanu.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

66. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

67. Starpposma maksājumus var saņemt:

67.1. ne biežāk kā reizi ceturksnī, ja starpposma maksājuma pieprasījumu iesniedz par summu, kas nepārsniedz 250 000 euro;

67.2. biežāk nekā reizi ceturksnī, ja starpposma maksājuma pieprasījumu iesniedz par summu, kas pārsniedz 250 000 euro.

68. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no pētniecības projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir šāda:

68.1. rūpnieciskiem pētījumiem:

68.1.1. 70 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

68.1.2. 60 % – vidējiem komersantiem;

68.1.3. 50 % – lieliem komersantiem;

68.2. eksperimentālām izstrādēm:

68.2.1. 45 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

68.2.2. 35 % – vidējiem komersantiem;

68.2.3. 25 % – lieliem komersantiem;

68.3. tehniski ekonomiskajai priekšizpētei:

68.3.1. 70 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

68.3.2. 60 % – vidējiem komersantiem;

68.3.3. 50 % – lieliem komersantiem;

68.4. 70 % – šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

68.5. 100 % – šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajām darbībām.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

69. Finansējuma saņēmējam ir pienākums uzkrāt un uzskaitīt datus projekta rādītāju sasniegšanas progresa noteikšanai.

70. Pētniecības projektu īstenotāji (sadarbības partneris vai individuālā pētījuma īstenotājs) nodrošina un kompetences centrs kā finansējuma saņēmējs pārliecinās, ka līdzfinansēto preču un pakalpojumu izmaksas atbilst tirgus cenai un nepastāv interešu konflikts piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izvēlē. Pētniecības projektu īstenotāji (sadarbības partneris vai individuālā pētījuma īstenotājs), veicot iepirkumu, piemēro Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai citus normatīvos aktus par publiskā iepirkuma veikšanu.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

71. Pētījuma veikšanai nepieciešamo privāto līdzfinansējumu nevar ieguldīt natūrā.

VI. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

72. Finansējumu šī pasākuma ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. pantu. Otrajā kārtā projekta īstenošanas laikā finansējumu individuālā pētījuma īstenotājiem vai sadarbības partneriem piešķir kompetences centrs. Ceturtajā kārtā projekta īstenošanas laikā finansējumu individuālā pētījuma īstenotājiem vai sadarbības partneriem piešķir sadarbības iestāde pēc labvēlīga kompetences centra projektu atlases padomes lēmuma par pētījuma pieteikuma virzību uz sadarbības iestādi. Lēmums par valsts atbalsta piešķiršanu ir sadarbības iestādes lēmums par atbilstību valsts atbalsta normām.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

72.1 Kompetences centra projektu atlases padome izvērtē iesniegtā individuālā pētījuma projekta vai sadarbības pētījuma projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 48. punktam. Kompetences centra projektu atlases padome labvēlīgo lēmumu par pētījuma pieteikuma virzību un tā pielikumus (iesniegtā pētījuma pieteikumu veidlapa, izmaksu tāme, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai) nosūta apstiprināšanai sadarbības iestādei. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātā pētījuma projekta pieteikuma atbilstību valsts atbalsta normām. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par pētniecības projekta apstiprināšanu un groza sadarbības iestādes un kompetences centra līgumu.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

72.2 Sadarbības iestāde apstiprina maksimālo iespējamo atbalsta summu konkrētajiem pētniecības projektiem.

(MK 02.10.2018. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

72.3 Atbalsts, kas sniegts kompetences centriem saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, tiek piešķirts ar sadarbības iestādes lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

73. Finansējumu pasākuma ietvaros šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

74. Maksimāli pieļaujamais publiskais finansējums vienai viedās specializācijas apakšjomai vai jomai, ja jomā nav apakšjomu, otrās kārtas ietvaros ir 3 206 250 euro.

75. Maksimāli pieļaujamo finansējumu vienam kompetences centram ceturtās kārtas ietvaros nosaka atbildīgā iestāde pēc vidusposma izvērtējuma rezultātiem.

75.1 Publiskais finansējums vienai viedās specializācijas apakšjomai vai jomai, ja jomā nav apakšjomu, ceturtās kārtas ietvaros ir 3 206 250 euro. Starpnozaru sadarbības pētījuma projektu īstenošanai papildus ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kura apmēru nosaka, šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto summu starpnozaru sadarbības pētījuma projektu īstenošanai sadalot vienādās daļās starp finansējuma saņēmējiem.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

75.2 Ja šo noteikumu 75.punktā minētais pieejamais finansējums starpnozaru sadarbības pētījuma projektu īstenošanai nav sadalīts, tad kompetences centram vismaz reizi pusgadā ir jāpiedāvā vismaz viens starpnozaru sadarbības pētījums izskatīšanai kompetences centra projektu atlases padomē. Starpnozaru sadarbības pētījumu īstenošanai var izmantot papildus pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 12 014 892 euro apmērā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

75.3 Ceturtās kārtas ietvaros katram kompetences centram sākotnēji tiek piešķirti 80 % no kopējās šo noteikumu 75.1 punktā norādītās summas.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

75.4 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

75.5 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

75.6 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

75.7 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

75.8 Atlikušie 20 % no šo noteikumu 75.punktā minētā finansējuma kompetences centram ir pieejami pēc piesaistīto investīciju izvērtējuma, ko veic Ekonomikas ministrija, un kompetences centra iesniegtā darbības izvērtējuma par laikposmu no ceturtās kārtas īstenošanas sākuma līdz 2020. gada 30. jūnijam. Kompetences centri izvērtējumā iekļauj informāciju par investīciju progresu, atbalstīto komersantu skaitu, organizēto pasākumu skaitu sinerģijas nodrošināšanai ar klasteriem, klasteru apvienībām, nozaru asociācijām un saimnieciskās darbības veicējiem, iekšējo publikāciju skaitu, kā arī nodarbināto doktorantu un doktoru skaitu. Par iekšējām publikācijām ir uzskatāmas kompetences centra publikācijas (piemēram, tīmekļvietnē, laikrakstā vai konferencē), kas nav zinātniskie raksti. Ekonomikas ministrija, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam un projektu atlases padomes sēdēs iegūto informāciju, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. jūlijam izvērtē piesaistīto investīciju apjomu. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir piesaistīts mazāk par 60 % (jeb 2 259 893,52 euro) no šo noteikumu 75.punktā minētā finansējuma, tad kompetences centram nav pieejami atlikušie 20 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Par nesadalīto finansējumu tiek uzskatīta visa summa, kas nav piesaistīta pētniecības projektiem, kompetences centru administratīvajām izmaksām, netiešajām izmaksām un šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām. Pēc izvērtējuma kompetences centrs turpina savu darbību ar piešķirto finansējumu atbilstoši sākotnēji izstrādātajam projekta aktivitāšu plānam, trūkstošos līdzekļus sedzot no saviem līdzekļiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

75.9 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

75.10 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

76. Maksimāli pieļaujamais kopējais publiskais finansējums vienai individuālo pētījumu īstenotāju, sadarbības pētniecības projektu vadošo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru saistīto personu grupai ir ne vairāk kā 25 % no kompetences centra apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra vienas kārtas ietvaros.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

77. Ja tiek īstenots sadarbības pētniecības projekts, katra sadarbības partnera veiktajām izmaksām tiek piemērota atbilstoša intensitāte, ņemot vērā partnera atbilstību sīkajam (mikro), mazajam, vidējam vai lielajam komersantam.

78. Mazie un vidējie komersanti atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

79. Lielie komersanti atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajam.

80. Šo noteikumu 68.1.1. apakšpunktā minēto finansējuma intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem, bet šo noteikumu 68.1.2., 68.1.3. un 68.2. apakšpunktā minēto intensitāti – par 15 procentpunktiem, ja ir izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

80.1. pētījuma ietvaros ir efektīva sadarbība ar vismaz vienu sīko (mikro), mazo vai vidējo komersantu Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punkta izpratnē un viens komersants nesedz vairāk par 70 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

80.2. pētījuma ietvaros ir efektīva sadarbība ar vismaz vienu pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punkta izpratnē, un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija sedz vismaz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt sava pētījuma rezultātus;

80.3. pētījuma rezultāti pieņemti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, vai izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, un publikācijas autors ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pētnieks vai publikācija ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pētnieku koppublikācija.

81. Finansējumu par papildus intensitāti šo noteikumu 80.3. apakšpunktā minētajā gadījumā izmaksā pēc tam, kad izpildīti šādi nosacījumi:

81.1. publikācijā vai konferences materiālos ietverti nozīmīgi pētījuma rezultāti. Ja iespējams, nodrošina atsauci uz tīmekļvietni, kur ievietoti visi pētījuma rezultāti, tai skaitā arī tie rezultāti, kurus sasniegs vai precizēs pēc publikācijas veikšanas;

81.2. ja veic vairākus saistītus pētījumus, finansējuma intensitāti palielina tiem pētījumiem, kas ir ietverti šo noteikumu 80.3. apakšpunktā minētajā publikācijā vai konferences materiālos;

81.3. pētījuma rezultāti pieņemti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, vai izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs.

82. Atbalstu, kas pasākuma ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. pantu, var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto atbalstu dažādām nosakāmām vai vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta finansējuma intensitāti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 5., 6. un 7. punktu.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

82.1 Ja atbalstu pasākuma ietvaros apvieno ar atbalstu citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā, projekta iesniegumā paredzētās atbalstāmās darbības var uzsākt tikai pēc tam, kad visas iesaistītās iestādes pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu projektam.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

83. Atbalstu, kas sniegts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantu un kura izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā kopējā finansējuma summa vai šajos noteikumos noteiktā intensitāte.

84. Pasākuma ietvaros atbalsts netiek sniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm.

85. Ja kompetences centrs vai pētniecības projekta īstenotājs darbojas gan izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmās darbības, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulā Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulā Nr. 651/2014 minētās darbības jomas, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014.

86. Pirms atbalsta sniegšanas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 sadarbības iestāde pārliecinās, ka finansējuma saņēmējs trīs fiskālo gadu laikā nav sasniedzis minētās regulas 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta ierobežojumu – 200 000 euro. Sadarbības iestāde par to pārliecinās saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu.

87. Sniedzot atbalstu, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā, 4. punkta "a" apakšpunktā, 5. punktā un 4. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus.

88. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

89. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantā noteiktos uzraudzības nosacījumus.

90. Projekta īstenošanas gaitā radušos papildu izdevumus vai sadārdzinājumu šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

91. Kompetences centri un sadarbības partneri projektu ietvaros nedrīkst izmantot pētniecības iekārtas, kas iepirktas citu ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu ietvaros, izņemot gadījumu, ja kompetences centrā tiek veikti ar saimniecisku darbību nesaistīti pētniecības projekti. Ar saimniecisko darbību nesaistīti pētniecības projekti ir tādi projekti, kuros nodrošināta efektīva sadarbība un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā tiek piešķirtas pētniecības organizācijai.

(Grozīts ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 620)

92. Lēmumi par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1407/2013 netiek pieņemti pēc minēto regulu spēka zaudēšanas.

93. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējam (kompetences centram) ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam (kompetences centram), līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

94. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam (kompetences centram) ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots sadarbības partnerim, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Atmaksa veicama no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam (kompetences centram) ir tiesības no sadarbības partnera saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

95. Lai nodrošinātu caurspīdīguma principu, Ekonomikas ministrija apkopo un savā tīmekļvietnē publicē informāciju par brīvi pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Sadarbības iestāde savā tīmekļvietnē publicē Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par brīvi pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 2
Kompetences centru izvērtēšanas kritēriji

(Pielikums svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 478)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 05.01.2016.Stājas spēkā: 21.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 20.01.2016. OP numurs: 2016/13.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279410
{"selected":{"value":"01.08.2020","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2018","iso_value":"2018\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2018.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2018","iso_value":"2018\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2018.-11.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2017","iso_value":"2017\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2017.-11.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2016","iso_value":"2016\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2016.-05.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)