Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 63. §)
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. un 101. pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta trešās daļas 4. punktu,
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 12. panta trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta desmito daļu
(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums) (turpmāk – cenrādis) un kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojums):

1.1. nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana un nekustamā īpašuma veidošana;

1.2. kadastra objekta un kadastra datu reģistrācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57. panta 1. un 1.1 punktā minēto kadastra datu aktualizācija;

1.3. kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana personai par tās kadastra objektu (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantā minēto gadījumu);

1.4. kadastra informācijas sagatavošana, izmantošana un pieejamības nodrošināšana (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98. pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošana, izmantojot kadastra informāciju;

1.5. Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana;

1.6. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana;

1.7. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana.

2. Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

3. Valsts zemes dienests viena pasūtījuma ietvaros sniedz vienu vai vairākus pakalpojumus atbilstoši personas pieprasījumam.

4. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un tas ir tehniski iespējams, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi. Cenrāža VII nodaļā minētos pakalpojumus nesniedz īsākā termiņā.

5. Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē gan elektroniskā veidā, gan klātienē vai pa pastu un persona pakalpojumu pieprasa, tai skaitā dokumentus iesniedz, un saņem elektroniskā veidā, Valsts zemes dienests par elektronisko pakalpojumu piemēro desmit procentu cenas samazinājumu.

6. Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē tikai elektroniskā veidā un persona pakalpojumu pieprasa vai saņem klātienē, Valsts zemes dienests piemēro papildu maksu par apkalpošanu klātienē saskaņā ar cenrādi.

7. Maksu par pakalpojumu veido:

7.1. viena cenrādī norādītā cena;

7.2. vairāku cenrādī norādīto cenu summa;

7.3. vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājumu summa.

8. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā, izņemot:

8.1. būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, par kuriem persona maksā priekšapmaksu 50 procentu apmērā no prognozētās maksas;

8.2. ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu un, pieņemot pakalpojumu, nav iespējams aprēķināt pakalpojuma kopējo maksu. Šādā gadījumā persona maksā priekšapmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, izņemot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus.

9. Ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un tāmes summu iekļauj rēķinā.

10. Paredzētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam.

11. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa un maksājums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.

12. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa nav samaksāta 30 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas, uzskatāms, ka persona ir atteikusies no pakalpojuma un pasūtījums ir anulēts.

13. Valsts zemes dienests par sniegto pakalpojumu izraksta un izsniedz personai rēķinu.

14. Persona Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas.

15. Par pakalpojumu persona norēķinās:

15.1. ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

15.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Valsts zemes dienestā;

15.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Valsts zemes dienesta datu izplatīšanas portālā.

16. Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona.

17. Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienestam ir tiesības datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.

18. Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies samaksas termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

19. Ja ir ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums un persona ir samaksājusi atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam un maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

20. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi var pārtraukt:

20.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.2. personai rakstiski atsakoties no pakalpojuma.

21. Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā:

21.1. ja saņemtā priekšapmaksa nesedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests izraksta personai rēķinu 15 kalendāra dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas. Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas;

21.2. ja saņemtā priekšapmaksa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests informē personu par aprēķināto starpību un atmaksā to šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.

22. Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma. Ja persona atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.

23. Šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 22. punktā minētajā gadījumā persona Valsts zemes dienestam iesniedz iesniegumu, kurā norādīti dati par personu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), bankas rekvizīti un konta numurs. Valsts zemes dienests ne vēlāk kā 45 kalendāra dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību.

24. Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 8., 12., 14., 18., 19., 20., 21. un 22. punkta nosacījumus.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 20 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8. nr.) un Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 896 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.).

26. Maksa par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.

27. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 11. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 787
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 489)

Nr. p. k.Pakalpojuma nosaukumsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana
1.Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana2, 3
1.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens īpašums42,000,0042,00
1.2.ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku4viens apbūves laukuma kvadrātmetrs0,170,000,17
1.3.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4viens kopējās platības kvadrātmetrs1,090,001,09
1.4.nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānāviena ēka7,850,007,85
1.5.zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānāviena zemes vienība15,150,0015,15
2.Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 3
2.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens pasūtījums62,000,0062,00
2.2.lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšanaviens kilometrs/
1000 kvadrātmetru5
21,100,0021,10
2.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2. apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa4,100,004,10
2.4.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4viens kopējās platības kvadrātmetrs1,090,001,09
3.Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 3
3.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens pasūtījums42,000,0042,00
3.2.punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšanaviena inženierbūve15,600,0015,60
3.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2. apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa4,100,004,10
3.4.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4viens kopējās platības kvadrātmetrs1,090,001,09
4.Būves nolietojuma noteikšana2, 3, 6 
4.1.ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem34,350,0034,35
4.2.ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem80,500,0080,50
5.Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai)viena būve7,950,007,95
II. Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
6.Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
6.1.jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)viens kadastra objekts30,000,0030,00
6.2.par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 6.1. apakšpunktā minētajai cenai)viena telpa0,520,000,52
7.Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikumsviena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu9,250,009,25
III. Kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšana
8.Tipveida kadastra informācija7, 19viens dokuments7,000,007,00
9.Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam8, 19viens dokuments par vienu kadastra objektu13,450,0013,45
10.Informācija no kadastra telpiskajiem datiem par zemesgabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas infrastruktūras objekti19
10.1.līdz 300 metriemviens objekts19,700,0019,70
10.2.par katriem nākamajiem 100 metriem (papildus 10.1. apakšpunktā minētajai cenai)viens objekts4,500,004,50
11.Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējamviena zemes vienība4,950,004,95
12.Vienreizēja Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējamviena standartkopa vienā pieprasījumā60,000,0060,00
13.Regulāra Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana abonēšanas režīmā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam
13.1.maksa mēnesīviens mēnesis34,150,0034,15
13.2.standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gaduviena standartkopa vienā pieprasījumā9,000,009,00
14.Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam
14.1.datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu9viena stunda38,800,0038,80
14.2.dati par kadastra objektu (papildus 14.1. apakšpunktā minētajai cenai)viens kadastra objekts0,070,000,07
15.Kadastra karte vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, vienreizējs pieprasījums
15.1.par pieprasījumā norādītajām zemes vienībāmviena zemes vienība5,100,005,10
15.2.par pieprasījumā norādīto kadastra grupuviena kadastra grupa42,500,0042,50
16.Kadastra karte vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu atjaunošanu10
16.1.kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000viena zemes vienība gadā0,200,000,20
16.2.kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz četras kadastra grupas un gada laikā nemaināsviena kadastra grupa gadā47,500,0047,50
16.3.kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritorijuviens gads185 000,000,00185 000,00
17.Kadastra teksta datu abonēšana, izmantojot tīmekļa pakalpes galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam (XML formātā)
17.1.tīmekļa pakalpes abonēšanaviens mēnesis31,300,0031,30
17.2.pamatdatu kopapieprasījums par vienu objektu1,300,001,30
17.3.paplašinātā datu kopapieprasījums par vienu objektu2,850,002,85
17.4.datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums līdz 1000 nekustamajiem īpašumiempar katriem 25 īpašumiem6,700,006,70
17.5.datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums virs 1000 nekustamajiem īpašumiem (papildus 17.4. apakšpunktā minētajai cenai)par katriem nākamajiem 1000 īpašumiem6,700,006,70
18.Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam11, 18par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (ArcGIS)42,050,0042,05
19.Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpes
19.1.kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju18

pieslēgumi diennaktī (WMS)

5,70

0,00

5,70

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS)

42,05

0,00

42,05

19.2.kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju

viens mēnesis (WMS, ArcGIS)

12 000,00

0,00

12 000,00

19.3.kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju18

pieslēgumi diennaktī (WMS)

5,70

0,00

5,70

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS)

42,05

0,00

42,05

IV. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu izsniegšana
20.Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju18

pieslēgumi diennaktī (WMS)

5,70

0,00

5,70

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS)

42,05

0,00

42,05

21.Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju galalietotājam un pakalpojumu sniedzējamviens pieprasījums650,000,00650,00
22.Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritorijuviens mēnesis400,000,00400,00
23.Valsts adrešu reģistra datu replikācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējamviens mēnesis860,000,00860,00
24.Valsts adrešu reģistra teksta dati ar ēku X,Y koordinātām teksta pierakstā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, izmantojot tīmekļa pakalpiviens mēnesis185,000,00185,00
25.Administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātāviens pieprasījums170,750,00170,75
26.Administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā18

pieslēgumi diennaktī (WFS)

5,70

0,00

5,70

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WFS)

42,05

0,00

42,05

27.Administratīvo robežu karte savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju ar tīmekļa pakalpi18

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WFS)

42,05

0,00

42,05

28.Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas vienreizēja izsniegšana galalietotājam un pakalpojumu sniedzējamviena planšete6,800,006,80
29.Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas regulāra izsniegšana galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam
29.1.maksa par vienu planšeti gadā, ja planšetu skaits gadā nav mazāks par 50 un nemainās10viena planšete6,150,006,15
29.2.maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadāplanšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju75 000,000,0075 000,00

30.

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju18

pieslēgumi diennaktī (WMS)

5,70

0,00

5,70

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS)

42,05

0,00

42,05

VI. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu izsniegšana

31.Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju18

pieslēgumi diennaktī (WMS)

5,70

0,00

5,70

par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī (WMS, ArcGIS)

42,05

0,00

42,05

VII. Elektroniskie pakalpojumi informācijas izsniegšanas portālos
32.Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde
32.1.kadastra teksta dativiens īpašums2,850,002,85
32.2.apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu tematiskās kartes pārlūkošana12viena diennakts2,500,002,50
32.3.vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana13viena kadastrālā vērtība1,000,001,00
32.4.kadastra datu atlases rīka izmantošana12viena diennakts4,000,004,00
32.5.kadastra datu lejupielāde, izmantojot datu atlases rīku galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam13viens pieprasījums15,000,0015,00
32.6.nekustamā īpašuma tirgus datu lejupielāde tiešsaistes režīmā galalietotājam vai pakalpojumu sniedzējam13viena standartkopa vienā pieprasījumā9,000,009,00
32.7.kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam13viena zemes vienība2,600,002,60
viena kadastra grupa30,000,0030,00
32.8.Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem13pieprasījums līdz vienai stundai3,300,003,30
32.9.adrešu karte vektordatu formātā par vienu administratīvo teritoriju galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam13viens pieprasījums85,800,0085,80
33.Datu pārlūkošana portālā kadastrs.lv, noslēdzot abonēšanas līgumu
33.1.portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs)viens mēnesis55,300,0055,30
33.2.portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs)viens mēnesis9,250,009,25
33.3.kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumuviena vienība1,000,001,00
viens mēnesis162,500,00162,50
33.4.citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošanaviens datu slānis mēnesī18,500,0018,50
34.Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai
34.1.portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (viens līguma lietotājs)viens mēnesis7,100,007,10
34.2.portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs)viens mēnesis2,850,002,85
34.3.kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībāmviena zemes vienība25,000,0025,00
34.4.kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektuviena zemes vienība10,700,0010,70
34.5.kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektuviena zemes vienība15,000,0015,00
34.6.kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam, meža inventarizācijas veikšanai, detālplānojumam vai projektētājiemviena zemes vienība7,700,007,70
34.7.kadastra karte normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, bet ne vairāk kā 30,00 euro par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvarosviena zemes vienība3,000,003,00
VIII. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi
35.Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums19viens atzinums40,300,0040,30
36.Speciālās vērtības aprēķināšanaviena vērtība33,350,0033,35
37.Lēmums zemes reformas ietvaros14, 19    
37.1.vienam lietotājamviens lēmums27,750,0027,75
37.2.katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanuviens lēmums7,100,007,10
38.Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiemviens dokuments9,250,009,25
39.Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidūviens pieprasījums60,000,0060,00
IX. Citi pakalpojumi
40.Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienēviens pieprasījums4,300,004,30
41.Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)19viens dokuments14,150,0014,15
42.Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana19vienas būves vai telpu grupas lieta15,000,0015,00
43.Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem19viens dokuments13,450,0013,45
44.Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana19viens dokuments3,000,003,00
viena lieta15,000,0015,00
45.Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem19viens dokuments par vienu zemes vienību38,800,0038,80
46.Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu9viena stunda38,800,0038,80
47.Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā9viena stunda19,700,0019,70
48.Speciālista konsultācija par arhīva lietā esošiem dokumentiemviens pieprasījums7,450,007,45
49.Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos seminārosviens dalībnieks29,000,0029,00
50.Informācijas izsniegšanas nodrošināšana15
50.1.informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējāviens informācijas nesējs4,300,004,30
50.2.pasta sūtījuma noformēšana16viens pasta sūtījums1,450,001,45
50.3.kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšanaviens caurauklots dokuments4,250,004,25
50.4.dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšanaviens apliecinājums1,850,001,85
50.5.informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas

par katrām 10 lapām

1,55

0,00

1,55

50.6.informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā

viena lapa

8,55

0,00

8,55

51.Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja17viens izbraukums11,700,0011,70
52.Valsts zemes dienesta transporta izmantošanaviens kilometrs0,470,000,47

Piezīmes.

1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

3. Papildus pakalpojuma cenai piemēro šā pielikuma 6. vai 7. punktā minēto cenu par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, šā pielikuma 42. punktā minēto cenu par kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu, šā pielikuma 51. punktā minēto cenu par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja, un šā pielikuma 52. punktā minēto cenu par Valsts zemes dienesta transporta izmantošanu pakalpojuma izpildei.

4. Par kontrolmērījumu veikšanu objektā pēc klienta pieprasījuma vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos cena noteikta 50 % apmērā no šajā punktā minētās cenas.

5. Piemēro kadastrālās vērtības aprēķināšanai paredzēto inženierbūves tipa mērvienību (kvadrātmetrs vai kilometrs).

6. Būvei ar būvtilpumu, kas lielāks par 5000 kubikmetriem, par nolietojuma noteikšanu daļai, kas pārsniedz 5000 kubikmetrus, papildus piemēro maksu saskaņā ar attiecīgo šā pielikuma 4. punkta apakšpunktu.

7. Informācija tiek sagatavota no informācijas sistēmas bez paraksta.

8. Pakalpojumu sniedz, ja pakalpojuma pieprasītājs informāciju vēlas saņemt atšķirīgā informācijas bloku komplektācijā, kas neatbilst Valsts zemes dienestā noteiktajai tipveida informācijas bloku komplektācijai.

9. Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir viena stunda.

10. Ja gada abonēšanas periods jāpagarina par laiku no viena līdz 11 mēnešiem, maksu aprēķina proporcionāli to mēnešu skaitam, par cik tiek pagarināts abonēšanas periods.

11. Maksu par pakalpojumu nepiemēro, ja pakalpojumu izmanto kopā ar šā pielikuma 19.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu.

12. Cenu nepiemēro, ja tiek slēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums saskaņā ar šā pielikuma 33.1. un 33.2. apakšpunktu.

13. Abonēšanas līguma ietvaros papildus šā pielikuma 33. un 34. punktā minētajām cenām piemēro šajā punktā minēto cenu.

14. Lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašumtiesību atjaunošanu (lauku teritorijās, izņemot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 16. panta otrās daļas noteiktos gadījumus). Ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašumā (koplietojumā), lēmuma oriģināls tiek sagatavots katram īpašniekam (lietotājam).

15. Informācijas izsniegšanu Valsts zemes dienests nodrošina tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pakalpojumu, ja klients norādījis šajā punktā minēto pakalpojuma izsniegšanas veidu.

16. Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

17. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Valsts zemes dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ vai tiek izmantots klienta transports, izbraucot uz objektu.

18. Cenu piemēro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī līdz 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī. Pārsniedzot 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī, cena par turpmākiem datu pieprasījumiem šajā kalendāra mēnesī netiek piemērota. Pieprasījumu skaits ir viens nedalāms kopums. Maksu par kalendāra mēnesi, kurā tiek pārtrauktas līgumsaistības, aprēķina šajā piezīmē noteiktajā kārtībā, proporcionāli nesamazinot maksu.

19. Ja nepieciešams, pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu saskaņā ar šā pielikuma 50.5. un 50.6. apakšpunktu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 787Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 11.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 29.12.2015. OP numurs: 2015/253.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
278870
{"selected":{"value":"09.07.2021","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2016","iso_value":"2016\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2016.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)