Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 63. §)
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. un 101. pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta trešās daļas 4. punktu,
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 12. panta trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta desmito daļu
(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums) (turpmāk – cenrādis) un kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojums):

1.1. nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana un nekustamā īpašuma veidošana;

1.2. kadastra objekta un kadastra datu reģistrācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57. panta 1. un 1.1 punktā minēto kadastra datu aktualizācija;

1.3. kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana personai par tās kadastra objektu (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantā minēto gadījumu);

1.4. kadastra informācijas sagatavošana, izmantošana un pieejamības nodrošināšana (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98. pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošana, izmantojot kadastra informāciju;

1.5. Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana;

1.6. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana;

1.7. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana.

2. Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

3. Valsts zemes dienests viena pasūtījuma ietvaros sniedz vienu vai vairākus pakalpojumus atbilstoši personas pieprasījumam.

4. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un tas ir tehniski iespējams, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 432)

6. Ja Valsts zemes dienesta pakalpojumu iespējams pieprasīt, izmantojot tiešsaistes formu, bet persona pakalpojumu pieprasa citā veidā, vai ja persona pakalpojuma materiālus vēlas saņemt klātienē vai pa pastu, Valsts zemes dienests piemēro papildu maksu par pakalpojuma pieprasīšanu, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšanu klātienē vai pa pastu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

7. Maksu par pakalpojumu veido:

7.1. viena cenrādī norādītā cena;

7.2. vairāku cenrādī norādīto cenu summa;

7.3. vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājumu summa.

8. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā, izņemot:

8.1. būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, par kuriem persona maksā priekšapmaksu 50 procentu apmērā no prognozētās maksas;

8.2. ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu un, pieņemot pakalpojumu, nav iespējams aprēķināt pakalpojuma kopējo maksu. Šādā gadījumā persona maksā priekšapmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, izņemot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus.

9. Ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un tāmes summu iekļauj rēķinā.

10. Paredzētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam.

11. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa un maksājums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.

12. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa nav samaksāta 30 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas, uzskatāms, ka persona ir atteikusies no pakalpojuma un pasūtījums ir anulēts.

13. Valsts zemes dienests par sniegto pakalpojumu izraksta un izsniedz personai rēķinu.

14. Persona Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas.

15. Par pakalpojumu persona norēķinās saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu, izņemot maksājumu veikšanu skaidrā naudā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

16. Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona.

17. Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienestam ir tiesības datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.

18. Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies samaksas termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

19. Ja ir ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums un persona ir samaksājusi atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam un maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

20. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi var pārtraukt:

20.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.2. personai rakstiski atsakoties no pakalpojuma tā izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 386)

21. Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā:

21.1. ja saņemtā priekšapmaksa nesedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests izraksta personai rēķinu 15 kalendāra dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas. Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas;

21.2. ja saņemtā priekšapmaksa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests informē personu par aprēķināto starpību un atmaksā to šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.

22. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 386)

23. Ja Valsts zemes dienestam jāatmaksā personai samaksātā nauda, Valsts zemes dienests naudu atmaksā uz to bankas kontu, no kura tika veikts maksājums, ja Valsts zemes dienesta rīcībā ir visa nepieciešamā informācija atmaksas veikšanai (zināms bankas konts, maksātājs vai darījuma numurs Valsts kasē). Ja Valsts zemes dienesta rīcībā nav naudas atmaksai nepieciešamās informācijas, pēc Valsts zemes dienesta lūguma persona iesniegumā norāda datus par sevi (fiziska persona – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas kodu, juridiska persona – nosaukumu un reģistrācijas numuru), bankas rekvizītus un bankas konta numuru.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

24. Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 8., 11., 12., 14., 18., 19., 20., 21. un 23. punkta nosacījumus.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 20 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8. nr.) un Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 896 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.).

26. Maksa par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.

26.1 Šo noteikumu pielikuma 9., 10., 11. un 12. punktā noteiktā maksa netiek piemērota trīs mēnešus pēc pirmreizējas datu publicēšanas atvērto datu veidā personām, kuras uz esošo līgumu pamata saņem šādus datus, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 890 redakcijā)

27. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 11. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 787

(Pielikums MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.

p. k.

Pakalpojuma nosaukumsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana2
1.Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana3, 4
1.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens īpašums72,670,0072,67
1.2.ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 56,37 euro par ēku5viens apbūves laukuma kvadrātmetrs0,370,000,37
1.3.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpu5viens kopējās platības kvadrātmetrs2,620,002,62
1.4.ēkas neesības vai nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (piemēro arī šā pielikuma 2. un 3. punktā minētajai cenai)viena ēka11,450,0011,45
1.5.zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšanaviena zemes vienība20,710,0020,71
2.Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana3, 4
2.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens pasūtījums89,400,0089,40
2.2.lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana5viens kilometrs/
1000 kvadrātmetru 
33,540,0033,54
2.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus šā pielikuma 2.2. apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa6,710,006,71
2.4.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpuviens kopējās platības kvadrātmetrs2,620,002,62
3.Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana3, 4
3.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens pasūtījums74,490,0074,49
3.2.punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšanaviena inženierbūve27,450,0027,45
3.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus šā pielikuma 3.2. apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa6,310,006,31
3.4.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpu5viens kopējās platības kvadrātmetrs2,620,002,62
4.Ēkas nolietojuma noteikšana3, 4, 6
4.1.ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem66,790,0066,79
4.2.ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem131,420,00131,42
II. Datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma)2
5.Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
5.1.informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)7viens kadastra objekts52,040,0052,04
5.2.par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minētajai cenai)7viena telpa0,880,000,88
6.Informācijas izvērtēšana un kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu7, 8, 9viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu21,000,0021,00
7.Informācijas izvērtēšana un būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrācija vai aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū10viena būve vai viena telpu grupa106,780,00106,78
8.Informācijas izvērtēšana lēmuma pieņemšanai zemes reformas ietvaros un secīga datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (ja kopīpašums (koplietojums), ne vairāk kā 170,74 euro visiem lietotājiem vienā pasūtījumā)7, 11, 12viens lietotājs44,400,0044,40
III. Informācijas pieejamības nodrošināšana2
9.Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu13viens īpašums3,400,003,40
viens mēnesis14194,850,00194,85
10.Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai14viens mēnesis par vienu datu kopu29,260,0029,26
11.Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS14,15viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī50,260,0050,26
12.Datubāzes replikācijas abonēšana14viens mēnesis50,260,0050,26
13.Datnes izsniegšanaviena datu kopa179,910,00179,91
14.

Informācija sertificētām personām16 normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai

14.1.informācija standartizētā formā par uzmērāmo zemes vienību un par robežojošām zemes vienībāmviena uzmērāmā zemes vienība24,740,0024,74
14.2.informācija standartizētā formā par uzmērāmo zemes vienībuviena uzmērāmā zemes vienība10,980,0010,98
15.Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem11

viens dokuments

27,180,0027,18
16.Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)11viens dokuments25,570,0025,57
17.

Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana11

vienas būves vai telpu grupas lieta

29,950,0029,95
18.Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana11viens dokuments8,370,008,37
viena lieta29,950,0029,95
19.Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu17viena stunda65,960,0065,96
20.Informācijas izsniegšanas nodrošināšana18
20.1.pasta sūtījuma noformēšana19

viens pasta sūtījums

1,870,001,87
20.2.

dokumentu kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana

viens caurauklots dokuments6,230,006,23
20.3.dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšanaviens apliecinājums3,140,003,14
20.4.informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapaspar katrām 10 lapām3,010,003,01
20.5.informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formāviena lapa14,970,0014,97
IV. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi2
21.Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums11viens atzinums75,030,0075,03
22.Speciālās vērtības aprēķināšanaviena vērtība66,080,0066,08
23.Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidūviens pieprasījums137,450,00137,45
V. Citi pakalpojumi2
24.Pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastuviens pieprasījums6,860,006,86
25.Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem11viens dokuments par vienu zemes vienību61,350,0061,35
26.Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā17viena stunda34,290,0034,29
27.Dalības maksa par Valsts zemes dienesta vadītajām apmācībām

viens dalībnieks

par divām akadēmiskajām stundām
47,840,0047,84
28.Speciālista izbraukums20
28.1.speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietasviena objekta apsekošana19,630,0019,63
28.2.speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas

viena objekta apsekošana

39,670,0039,67

 

Piezīmes.

1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu katalogā ievietota informācija par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

4. Papildus pakalpojuma cenai piemēro šā pielikuma 5. vai 6. punktā minēto cenu par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, šā pielikuma 17. punktā minēto cenu par kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu, šā pielikuma 28. punktā minēto cenu par speciālista izbraukumu uz objektu.

5. Par kontrolmērījumu veikšanu objektā pēc klienta pieprasījuma vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos cena noteikta 50 % apmērā no šajā punktā minētās cenas.

6. Būvei ar būvtilpumu, kas lielāks par 5000 kubikmetriem, par nolietojuma noteikšanu daļai, kas pārsniedz 5000 kubikmetrus, papildus piemēro maksu saskaņā ar attiecīgo šā pielikuma 4. punkta apakšpunktu.

7. Maksa tiek piemērota arī tad, ja datu reģistrācija vai aktualizācija nav secīga, jo tai nav pamata.

8. Pārsniedzot piecas datu aktualizācijas vienam kadastra objektam, maksu piemēro saskaņā ar šā pielikuma 7. punktā minēto cenu.

9. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtota dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem zemes kadastrālās uzmērīšanas viena reģistrēta pasūtījuma izpildes ietvaros.

10. Maksu par informācijas izvērtēšanu, ja datu reģistrācija vai aktualizācija nav secīga, piemēro saskaņā ar šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minēto cenu.

11. Ja nepieciešams, pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu saskaņā ar šā pielikuma 20.4. un 20.5. apakšpunktu.

12. Lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašumtiesību atjaunošanu (lauku teritorijās, izņemot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 16. panta otrajā daļā noteiktos gadījumus). Ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašumā (koplietojumā), lēmuma oriģināls tiek sagatavots katram īpašniekam (lietotājam).

13. Informācija tiek sagatavota no informācijas sistēmas bez paraksta, proporcionāli nesamazinot maksu.

14. Maksa tiek piemērota par pilnu mēnesi. Minimālais abonēšanas laiks ir viens mēnesis.

15. Cenu piemēro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī līdz 1 000 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī. Pārsniedzot 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī, cena par turpmākiem datu pieprasījumiem šajā kalendāra mēnesī netiek piemērota. Pieprasījumu skaits ir viens nedalāms kopums. Maksu par kalendāra mēnesi, kurā tiek pārtrauktas līgumsaistības, aprēķina šajā piezīmē noteiktajā kārtībā.

16. Sertificēta persona ģeodēzijā, zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un meža inventarizācijas darbu veikšanā.

17. Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir viena stunda.

18. Informācijas izsniegšanu Valsts zemes dienests nodrošina tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pakalpojumu, ja klients norādījis šajā punktā minēto pakalpojuma izsniegšanas veidu.

19. Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

20. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Valsts zemes dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ, un par gaidīšanas laiku, ilgāku par vienu stundu. Maksu par pakalpojumu piemēro dubultā apmērā, ja izbrauciens uz objektu ir ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā un svētku dienā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 787Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 11.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 29.12.2015. OP numurs: 2015/253.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
278870
{"selected":{"value":"01.09.2023","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2023","iso_value":"2023\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2022","iso_value":"2022\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-18.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2016","iso_value":"2016\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2016.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"