Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums Nr.BV-15-401-ls

Rīgā 2015.gada 10.decembrī

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" (turpmāk - Adresācijas noteikumi) noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.

[1.] Būvvalde, izskatot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas publiskos datus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, dokumentus un adrešu piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu,

konstatē:

[1.1.] Būvvalde konstatē, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturtajā prim daļā ir noteikts, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Adresācijas ieviešana, uzturēšana, pilnveidošana un pārskatīšana ir pašvaldībai noteikta pastāvīgi veicama funkcija, kas ir vērsta uz sabiedrības interesēm nodrošināt orientēšanos un konkrētu objektu identificēšanu administratīvās teritorijas ietvaros. Pašvaldībai nav noteiktas brīvas izvēles iespējas izvēlēties ieviest vai neieviest savā administratīvajā teritorijā vienotām prasībām atbilstošu adresācijas sistēmu. Adresācijas veidošanas obligātās prasības, kuras pašvaldībai ir jāievēro, ir noteiktas ar Adresācijas noteikumiem. Pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem arī nav noteiktas tiesības izvēlēties, vai savas darbības ietvaros ievērot ārējā normatīvā akta prasības, vai neievērot.

Lai noskaidrotu precīzu mērķi, ar kādu ieviesta vienota adresācijas sistēma un pareizi iztulkotu tiesību normas atbilstoši to saturam un būtībai, Būvvaldes ieskatā ir pamatoti vadīties no Adresācijas noteikumu tiesību akta projekta "Adresācijas sistēmas noteikumi" anotācijā iekļautajām ziņām, kas skaidro Adresācijas noteikumu saturisko jēgu. Tiesību akta anotācijā teikts, ka Adresācijas noteikumi paredz noteikt ēkas īpašniekam (valdītājam) pienākumu sniegt pašvaldībai telpu grupu numuru apstiprināšanai nepieciešamo informāciju, ja ēkā esošās telpu grupas dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai u.c. darbībai izmanto dažādas fiziskas un juridiskās personas. Tāpat anotācijā ir teikts, ka valsts teritorijā tiek saglabāti adresācijas sistēmas pamatprincipi, kuru ieviešana faktiski nodrošina sistēmas vienveidību. Vienveidīga un efektīva adresācijas sistēma ir iespējama vienīgi gadījumā, ja pašvaldības teritorijā esošās adreses atbilst visām adresācijas noteikumu prasībām nevis tikai Adresācijas sistēmas pamatprincipiem, kas atsevišķi izdalītu Adresācijas noteikumu 6. punktā. No minētā ir konstatējams, ka novērtējot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pastāvošo adresācijas objektu adreses pašvaldībai ir jāveic izmaiņas visās adresēs, kuras neatbilst Adresācijas noteikumu prasībām.

Vienotas adresācijas sistēmas ieviešanas mērķis visā valsts teritorijā ir saistīts ar paredzamu, vienotiem principiem atbilstošas numerācijas ieviešanu. Likumdevējs, nosakot pašvaldībai pienākumu ieviest pašvaldības teritorijā adresācijas sistēmu, ir noteicis adresēšanas principus, kas ir obligāti pildāmi. Adrešu atkārtošanās dažādiem adresācijas objektiem nav pieļaujama, tāpat arī nereglamentēta adrešu numuru secība, vai adrešu numuru izvietojums nepareizās ielu adrešu numuru pusēs, vai adrešu numuru sasaiste ar ielas nosaukumiem, no kuriem netiek nodrošināta piekļuve adresācijas objektam, pilsētas teritorijā nedrīkst pastāvēt. Likumdevējs, nosakot adresācijas sistēmas pamatprincipus un adrešu numuru piešķiršanas kārtību, kā arī adreses pierakstīšanas kārtību, ir paredzējis sistēmu, kas to realizējot dod valsts iedzīvotājiem viennozīmīgu iespēju orientēties un paredzēt apvidū atpazīstamajiem adresācijas objektiem tiem piešķiramos adreses numurus un to secību, kas savukārt nodrošina iespēju personām, kas lieto adreses un pēc tām orientējās pilsētvidē, intuitīvi nojaust pareizu virzienu, lai atrastu sevi interesējošo adresācijas objektu. Vienveidīgas adresācijas ieviešana ir būtiska, lai nodrošinātu sabiedrības intereses orientēties pilsētvidē, meklējot adresācijas objektus. Adresācijas sistēmas ietvaros nav noteikti vai paredzēti izņēmumi, kad īpašniekam vai kādai personai būtu dotas tiesības noteikt adresācijas objektu adreses. Sabiedrības intereses ir vērtējamas augstāk par atsevišķa indivīda interesēm un gadījumā, kad šīs intereses ir pretrunā, tad, piemērojot tiesību normas, ir jāsasniedz tiesisks risinājums, kurš atbilst tiesību normas jēgai un būtībai sabiedrības interesēs.

[1.2.] Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 48.1. apakšpunktu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par šo noteikumu 6. punktam neatbilstošo adrešu maiņu vai precizēšanu.

[1.3.] Rīgas domes 04.04.2014. saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 157.1 punktā noteikts, ka, ja saskaņā ar likumu pirms Būvvaldes lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, kas tiek izdots kā vispārīgais administratīvais akts, nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, Būvvalde uzklausīšanu var veikt, rīkojot publisko apspriešanu.

[1.4.] Ņemot vērā ievērojamo adresācijas objektu skaitu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē, kuriem ir jāmaina vai jāpiešķir adrese, un lielo ieinteresēto personu skaitu, kuru tiesiskās intereses var tikt skartas, Būvvalde 30.10.2015. pieņēma lēmumu Nr. BV-15-15737-nd "Par publiskās apspriešanas rīkošanu zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē", nosakot publiskās apspriešanas norises laiku no 03.11.2015. līdz 25.11.2015. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas sešdesmit deviņas aptaujas anketas un astoņi iesniegumi. Būvvalde 10.12.2015. ir apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus - Nr. BV-15-18140-nd "Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē" un publicējusi tos 11.12.2015. oficiālajā Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv.

[2.] Būvvalde, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un konstatētos faktus, pieejamos dokumentus saistībā ar adreses piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu, publiskās apspriešanas rezultātus,

secina:

[2.1.] Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturto prim daļu pašvaldības lēmumu par adrešu piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

Būvvaldes ieskatā pašvaldībai noteiktā adrešu piešķiršanas kompetence (Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļa) nosaka par pienākumu veikt adrešu piešķiršanu, maiņu un sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ieviest adresācijas pamatprincipiem atbilstošu adresāciju Rīgā.

Adresācijas noteikumu 3. punktā ir noteikts, ka adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru - adreses elementu - kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā. Ņemot vērā hierarhisko adresācijas sistēmas uzbūvi, ir jāņem vērā, ka, izdarot izmaiņas hierarhiski augstākā adresācijas objektā, izmaiņas ir jāizdara arī attiecīgajiem hierarhiski zemākajiem adresācijas objektiem, kurus skar izdarītās izmaiņas. Rīgas dome faktiski ar šī lēmuma 1.2. punktā minētajiem lēmumiem ir izdarījusi izmaiņas pilsētas ielu adresēs. Piešķirtās ielu adreses skar adresācijas objektus - iepriekš jau eksistējošas ēkas un pastāvošas zemes vienības, kuras ir klasificējamas kā adresācijas objekti un kurām jau tiek lietotas adreses.

Adresācijas noteikumu 11. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas nosaukumam.

Neviena tiesību norma nesatur tiešu regulējumu par situāciju, kad pie pastāvošas apbūves un esoša ielu tīkla tiek mainītas ielu adreses pie adresācijas objektiem, kuriem jau ir piešķirtas adreses. Lai pilsētas teritorijā nodrošinātu adresācijas sistēmu, kas atbilst tai noteiktajām tiesību normām un mērķim, Būvvaldei, lai nodrošinātu tiesiski pamatotu risinājumu, esošās tiesību normas ir jāpiemēro un jāinterpretē paplašināti.

Spēkā esošie Adresācijas noteikumi nesatur tiešu regulējumu esošajai situācijai, taču atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15. panta divpadsmitajai daļai iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums), līdz ar ko Būvvaldes ieskatā pašvaldībai ir jāvadās atbilstoši Administratīvā procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. punktam un jāinterpretē tiesību normas par adrešu piešķiršanu saistībā ar to izveides mērķiem un jēgu, un jāpieņem tiesiski pamatots lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu arī gadījumos, kad izveidota jauna iela un nav jāveic adresācijas objektam piešķirtā nosaukuma maiņa, bet faktiski jāpārskata adresācijas objektam piešķirtais adreses numurs un tā piesaiste ielai. Vadoties pēc šādas tiesību normu piemērošanas, tiek arī nodrošināta vienotas adresācijas sistēmas ieviešana visā pilsētas teritorijā, jo faktiski, lemjot par adreses piešķiršanu un maiņu, tiek nodrošināta aktuāla adreses numura sasaiste ar ielas nosaukumu un adreses numura atbilstība tā veidošanas principiem. Adresācijas galvenais mērķis ir adresācijas objekta atrašana apvidū, līdz ar ko adresācijai pilsētas teritorijā ir jābūt loģiski izkārtotai un viegli uztveramai. Nav pieļaujams, ka adresācijas objektiem piešķirtās adreses apvidū izvietojas neloģiskā un nereglamentētā secībā vai šobrīd pastāvošai ielai pieguļošam adresācijas objektam, kuram vienīgā pieeja ir no pieguļošās ielas, tiktu saglabāts adreses numurs, kas sasaistīts ar neesošu vai citā vietā esošu ielu.

Būvvaldes ieskatā Adresācijas noteikumu 11. punktā minētās tiesību normas būtība un jēga ir nodrošināt adresācijas sistēmas būtisku principu, kas paredz, piešķirot un veidojot adreses, ievērot vienotu principu, proti, ka adreses numurs ir piešķirams un tātad arī adrese ir lietojama saistībā ar tuvāko ielu, no kuras adreses numurs ir piešķirts. Šāda principa ievērošana veido iespēju arī paredzēt adresācijas objektu secību un nodrošina orientēšanās iespēju. Paplašināti interpretējot iepriekš minētās tiesību normas, Būvvalde ir nonākusi pie secinājuma, ka likumdevējs ir iedibinājis principu pašvaldībai vai tās pilnvarotajai institūcijai, risinot adresācijas jautājumus, nodrošināt vienotas adresācijas sistēmas ieviešanu pašvaldības teritorijā. Konkrētajā gadījumā Būvvalde uzskata, ka esošas ielas nosaukuma tuvums pastāvošam adresācijas objektam un jauna ielas nosaukuma piešķiršana adresācijas objekta tiešā tuvumā Rīgas teritorijā uzliek pienākumu veikt arī hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu sakārtošanu atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām (Adresācijas noteikumu 21. punkts). Vadoties no tiesību normu paplašinātās interpretācijas, adrešu maiņa ir attaisnojama un obligāti veicama pilsētas teritorijā, lai tiktu nodrošināta adresācijas sistēmai atbilstoša adresācija.

[2.2.] Adresācijas noteikumu 8. punktā noteikts, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.

[2.3.] Adresācijas noteikumu 2.9. apakšpunktā noteikts, ka adrese ir piešķirama dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai vai reāli nodalītai ēkas daļai, 2.10. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 2.11. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.

[2.4.] Adresācijas noteikumu 6. punktā ir noteikts, ka adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:

- administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties (6.1. apakšpunkts);

- katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi (6.2. apakšpunkts);

- adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām (6.3. apakšpunkts);

- viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes (6.4. apakšpunkts);

- adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem (6.6. apakšpunkts).

Adresēm Rīgā ir jāatbilst adresācijas sistēmai noteiktajiem pamatprincipiem. Ja Būvvalde konstatē, ka adrese neatbilst noteiktajām prasībām, tad Būvvaldei ir obligāti jāpieņem lēmums par adreses maiņu vai pieraksta precizēšanu. Būvvalde ir konstatējusi, ka vairākas adreses Rīgā atkārtojas vairākiem funkcionāli patstāvīgiem adresācijas objektiem, kas nav pieļaujams, tāpat arī Būvvalde ir konstatējusi, ka vairāku adrešu pierakstā tiek lietoti divi adrešu numuri, kas pierakstīti kā daļskaitlis, kas nonāk pretrunā ar Adresācijas noteikumu 6.6. apakšpunkta prasībām. Būvvaldei, konstatējot lietotu adrešu neatbilstību adresācijas sistēmas prasībām, tās ir jāmaina un attiecīgi jāprecizē to pieraksts. Par konstatētajām adresēm, kas neatbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem, ir organizēta un notikusi publiskā apspriešana.

[2.5.] Adresācijas noteikumu 10. punkts nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā).

Būvvaldei gadījumā, kad ēkas adrese nesakrīt ar zemes vienības adresi, ir pienākums mainīt vai piešķirt adresi zemes vienībai, lai izpildītu Adresācijas noteikumu 10. punkta prasības.

[2.6.] Adresācijas noteikumu 21. punktā noteikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt.

[2.7.] Adresācijas noteikumu 19.1. apakšpunktā noteikts, ka pilsētās zemes vienību un ēku numurus piešķir no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē - pāra numurus.

[2.8.] Adresācijas noteikumu 20. punkts nosaka, ka, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, zemes vienības un ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu (20.1. apakšpunkts) vai ar mazo burtu "k" un defisi, aiz defises norādot korpusa numuru (20.2. apakšpunkts).

[2.9.] Adresācijas noteikumu 30. punktā noteikts, ka adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

[2.10.] Būvvalde atbilstoši situācijai apvidū, faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir novērtējusi adresācijas objektu piešķiramās adreses un ir nodevusi tās publiskajai apspriešanai.

[2.11.] Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmā daļa noteikts, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.

[2.12.] Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 6. un 11. punkta, 19.1. apakšpunkta un 21. punkta prasībām, un piešķirt adreses objektiem, kuriem adreses nav bijušas piešķirtas, bet tās ir piešķiramas atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.9. un 2.10. apakšpunkta un 10. punkta prasībām.

[2.13.] Ņemot vērā, ka adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru - adreses elementu - kopa, tad Būvvaldei, veicot hierarhiski augstāka adresācijas objekta ēkas adreses maiņu, vienlaicīgi arī jāprecizē hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajam ēkas numuram, saglabājot telpu grupu esošo numerāciju.

[2.14.] Adresācijas noteikumu 34. punkts nosaka, ja adresācijas objekta numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši noteikumu prasībām, iepriekšējais numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam numuram, tad pēc adreses maiņas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno numuru.

Tādējādi, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs vai ja to pieprasa normatīvo aktu prasības, bet attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, un tas nemainās un adrešu maiņa neietekmē īpašuma piederības jautājumus.

Būvvalde informē, ka pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu tiks sniegta informācija Valsts zemes dienestam adrešu reģistrācijai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, kā arī informāciju par aktuālajām adresēm citas valsts informācijas sistēmas un reģistri saņem automātiski no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas. Lielā daļā gadījumu izmaiņas adresēs ir izsekojamas bez personas starpniecības, taču gadījumos, kad ir pastāvējusi adrešu atkārtošanās, jeb vairāki adresācijas objekti ir lietojuši vienu adresi, bet adreses maiņas gadījumā katram adresācijas objektam ir piešķirta sava, unikāla adrese, ne vienmēr tehnisku risinājumu dēļ ir iespējama nodrošināt automātisku informācijas nodošanu gala lietotājam pareizā veidā un šādos gadījumos adrešu lietotājiem ir ieteicams pārliecināties vai adrešu informācija personu rīcībai ir aktuāla. Tāpat arī izmaiņas hierarhiski dažāda līmeņa adresēs nevar tikt nodotas automātiski, gadījumā ja viendzīvokļa ēkā ir lietots dzīvokļa adreses numurs, tad pēc adrešu maiņas automātiski nav nodrošināma korekta adrešu datu pāreja, jo vienadzīvokļa ēkām telpu grupu adreses nepiešķir un iedzīvotājiem ir jālieto ēkas adrese (Adresācijas noteikumu 26. punkts).

Personas pašas ir atbildīgas par pareizu adrešu lietošanu. Šī lēmuma publicēšanā oficiālajā Latvijas Republikas laikrakstā nodrošina visu ar šo adrešu saistīto personu apziņošanu par notikušajām izmaiņām un personas nevar aizbildināties ar nezināšanu par izmaiņām adresācijā, taču personām pašām ir arī jāveic darbības, lai attiecībā uz viņiem tiktu lietota pareiza adrešu informācija. Personām pašām ir jāpaziņo informācija par mainīto adresi visiem ar ko tiek uzturēta personiskā vai lietišķā sarakste. Tāpat arī, lai sekmētu, pēc iespējas nekļūdīgu pasta sūtījumu nogādi, ēkām apvidū pēc iespējas ātrāk ir jāuzstāda ēkas adreses numura zīmes.

Ja komersanta juridiskā adrese tiek mainīta, tad komersantam par adreses maiņu ir jāinformē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš adrešu informācijas aktualizēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veic bez maksas.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta mainītajās adresēs, būtu lietderīgi pārliecināties par deklarētās adreses maiņas faktu. Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt, vēršoties Rīgas pilsētas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļās vai elektroniski izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv. Plašāka informācija pieejama interneta vietnē www.pmlp.gov.lv un www.riga.lv.

Ēku iedzīvotājiem ir nepieciešams pārbaudīt un precizēt reģistrēto informāciju par deklarētajām dzīvesvietu adresēm (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6. un 7. pants). Personām, kuru deklarētās dzīvesvietu adreses bijušas ēkās ar vienādām adresēm, būtu lietderīgi veikt nepieciešamās darbības, lai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būtu nodrošināta aktuāla informācija par pareizām iedzīvotāju dzīvesvietu deklarētajām adresēm. Būvvalde papildus paskaidro, ka informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm ir tiesiska precizēt vienīgi pati persona, kuru tas skar, jo nevienai no valsts pārvaldes iestādēm nav noteiktas tiesības mainīt informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm. Pareiza informācija par adresi ir būtiska, lai nodrošinātu saziņu ar iedzīvotāju un dati varētu tikt izmantoti arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā.

Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt, vēršoties Rīgas pilsētas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļās vai elektroniski izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv. Plašāka informācija pieejama interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv un www.riga.lv.

Personām ir iespēja veikt deklarētās dzīvesvietas adreses precizēšanu, kad saglabājas pirmreizējās deklarācijas datums, vai arī atkārtoti deklarēt savu dzīvesvietu

[2.15.] Ievērojot tiesiskos aspektus, kas regulē adreses piešķiršanu, kā arī, ievērojot lietderības apsvērumus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. panta otro daļu un 66. pantu ir secināms, ka Būvvaldei ir jāpieņem lēmums par adreses maiņu saistībā ar adresēm, kuras neatbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem, lai tiktu ieviesta vienota adresācijas sistēma Rīgā. Adreses maiņa zemes vienībai un ēkai ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri un viennozīmīgi valsts teritorijā identificēt adresācijas objektu apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski pamatota, un ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir iespējama vienīgi, izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko administratīvā akta izdošana ir vienīgais iespējamais veids, lai nodrošinātu adresācijas objekta identificēšanu apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības. Administratīvais akts par adreses maiņu būtiski neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu par adreses maiņu, ir jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet gan kā pienākums, lai nodrošinātu saziņas un atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar privātpersonai uzlikto pienākumu lietot piešķirto adresi, ir secināms, ka privātpersonas tiesiskās intereses netiek aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks pienākums netiek noteikts. Ievērojot Administratīvā procesa likuma 13. pantā noteikto samērīguma principu, ir secināms, ka labumu, ko sabiedrība un valsts pārvalde iegūst ar noteikto ierobežojumu, proti, lietot administratīvā akta adresātam mainīto adresi, kas atbilst pilsētā pastāvošajam ielu tīklam, uzliek administratīvā akta adresātam ļoti nelielu ierobežojumu, taču sabiedrības ieguvums ir ievērojami lielāks, jo sakārtota adresācija nodrošina arī operatīvo dienestu efektīvāku darbību, kas var ietekmēt ar cilvēku veselību un dzīvību saistītus jautājumus.

[3.] Būvvalde, ievērojot minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturto prim daļu, Adresācijas noteikumu 2.9., 2.10., 2.11. un 6.1. apakšpunktu, 8., 10. un 11. punktu, 19.1., 20.1. un 20.2. apakšpunktu, 21., 28., 29., 30., 36., 41. un 48. punktu, Būvvaldes oficiālajā mājaslapā www.rpbv.lv publicēto publiskās apspriešanas viedokļu apkopojumu zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē,

nolemj:

[3.1.] mainīt Adresācijas noteikumu 6.1., 6.6. un 19.1. apakšpunktam neatbilstošas esošās adreses, piešķirot jaunas adreses:

Nr.p.k.

Esošā adrese

Klasifikatora kods

Piešķiramā adrese

Kadastra apzīmējums

3.1.1. Airu iela 13D

105639791

Airu iela 17A 01001201724
3.1.2. Airu iela 25

101812933

Airu iela 25A 01001200850006
3.1.3. Airu iela 29

101849191

Airu iela 29C 01001200852011
3.1.4. Airu iela 53B

101813010

Airu iela 53C 01001201176001
3.1.5. Albatrosu iela 7B

104220924

Albatrosu iela 11A 01001201585011
3.1.6. Attekas iela 12

101857061

Attekas iela 12B 01001201155004
3.1.7. Audupes iela 22

102637832

Audupes iela 17 01001200579001
3.1.8. Audupes iela 22

102637832

Audupes iela 17 01001200579
3.1.9. Audupes iela 3

101816957

Audupes iela 3C 01001200736001
3.1.10. Augusta Dombrovska iela 13

101857912

Augusta Dombrovska iela 17B 01001120095002
3.1.11. Augusta Dombrovska iela 13 k-1

101817452

Augusta Dombrovska iela 13 01001120088
3.1.12. Augusta Dombrovska iela 22

101817516

Augusta Dombrovska iela 22A 01001120139008
3.1.13. Augusta Dombrovska iela 23

101817524

Augusta Dombrovska iela 23A 01001120200
3.1.14. Augusta Dombrovska iela 23

101817524

Augusta Dombrovska iela 25 01001120105001
3.1.15. Augusta Dombrovska iela 31

101817565

Augusta Dombrovska iela 23B 01001120101
3.1.16. Augusta Dombrovska iela 39

101857953

Augusta Dombrovska iela 39B 01001110107
3.1.17. Augusta Dombrovska iela 41

101817612

Augusta Dombrovska iela 41A 01001110111
3.1.18. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 55 01001110032002
3.1.19. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 57 01001110331002
3.1.20. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 59 01001110331001
3.1.21. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 61 01001110331004
3.1.22. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 63 01001110332003
3.1.23. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 65 01001110332002
3.1.24. Augusta Dombrovska iela 67

101817694

Augusta Dombrovska iela 69 01001110332001
3.1.25. Augusta Dombrovska iela 82

101817733

Augusta Dombrovska iela 80 01001110156010
3.1.26. Augusta Dombrovska iela 82

101817733

Augusta Dombrovska iela 80B 01001110156003
3.1.27. Augusta Dombrovska iela 9E

101858168

Augusta Dombrovska iela 9 01001132292
3.1.28. Ālantu iela 1

101813783

Ālantu iela 1B 01001202340
3.1.29. Ālantu iela 2

102639522

Ālantu iela 2D 01001200984002
3.1.30. Ālantu iela 3

101851364

Ālantu iela 3B 01001200966006
3.1.31. Baltāsbaznīcas iela 1A

104583316

Baltāsbaznīcas iela 3 01001110123002
3.1.32. Baltāsbaznīcas iela 23

101818903

Baltāsbaznīcas iela 23 k-1 01001110871019
3.1.33. Baltāsbaznīcas iela 25

104534601

Baltāsbaznīcas iela 25A 01001112123
3.1.34. Baltāsbaznīcas iela 31/39

104993661

Baltāsbaznīcas iela 33A 01001112038006
3.1.35. Baltāsbaznīcas iela 34

101860365

Baltāsbaznīcas iela 34 k-1 01001110342001
3.1.36. Baltāsbaznīcas iela 34

101860365

Baltāsbaznīcas iela 34 k-1 01001110342
3.1.37. Baltāsbaznīcas iela 34/36

104939535

Baltāsbaznīcas iela 38 01001110839001
3.1.38. Baltāsbaznīcas iela 34/36

104939535

Baltāsbaznīcas iela 38 01001110839
3.1.39. Baltāsbaznīcas iela 37/39

101860373

Baltāsbaznīcas iela 37 01001112038004
3.1.40. Baltāsbaznīcas iela 44/46

101818944

Baltāsbaznīcas iela 44 01001110291001
3.1.41. Baltāsbaznīcas iela 44/46

101818944

Baltāsbaznīcas iela 44 01001110291
3.1.42. Bākas iela 11

105045952

Bākas iela 11A 01001201334002
3.1.43. Birztalu iela 4

101821532

Birztalu iela 36 01001110971001
3.1.44. Birztalu iela 4

101821532

Birztalu iela 42 01001110896006
3.1.45. Birztalu iela 4

101821532

Birztalu iela 42 01001110896002
3.1.46. Birztalu iela 4

101821532

Birztalu iela 46 01001110896003
3.1.47. Birztalu iela 4

101821532

Birztalu iela 46 01001110896004
3.1.48. Cirsmas iela 15

101871177

Cirsmas iela 15A 01001200438
3.1.49. Cirsmas iela 21

101871208

Cirsmas iela 21B 01001201163002
3.1.50. Edžiņa gatve 9

101882606

Edžiņa gatve 11 01001120066
3.1.51. Emmas iela 2A

101886277

Emmas iela 2C 01001130001004
3.1.52. Emmas iela 3

101830043

Emmas iela 3C 01001120023
3.1.53. Emmas iela 30

102648572

Emmas iela 32 01001130297002
3.1.54. Emmas iela 5

101830068

Emmas iela 7 01001120083001
3.1.55. Emmas iela 5

101830068

Emmas iela 7 01001120083
3.1.56. Garciema iela 15

101889426

Garciema iela 15A 01001200055001
3.1.57. Garciema iela 17

101889434

Garciema iela 19 01001200054006
3.1.58. Garciema iela 6

101889522

Garciema iela 6A 01001200145004
3.1.59. Gāles iela 11

101888996

Gāles iela 11A 01001130143003
3.1.60. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-1 01001130011065
3.1.61. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-10 01001130011129
3.1.62. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-2 01001130011052
3.1.63. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-3 01001130011024
3.1.64. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-4 01001130011028
3.1.65. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-5 01001130011107
3.1.66. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-6 01001130011096
3.1.67. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-7 01001130011099
3.1.68. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-8 01001130011033
3.1.69. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2 k-9 01001130011124
3.1.70. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2A 01001130011013
3.1.71. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2A 01001130011015
3.1.72. Gāles iela 2

101831447

Gāles iela 2A 01001130011016
3.1.73. Ipalas iela 10

104578597

Ipalas iela 12 01001200313003
3.1.74. Kalngales iela 2

101908563

Kalngales iela 2A 01001112081
3.1.75. Kalngales iela 6

101840745

Kalngales iela 10 01001110507
3.1.76. Kalngales iela 6

101840745

Kalngales iela 8 01001110178001
3.1.77. Kalngales iela 6

101840745

Kalngales iela 8 01001110178
3.1.78. Kāpu prospekts 1

101841747

Kāpu prospekts 2B 01001200031001
3.1.79. Kāpu prospekts 1

101841747

Kāpu prospekts 2B 01001200031
3.1.80. Kāpu prospekts 1A

102611141

Kāpu prospekts 2C 01001202097001
3.1.81. Kāpu prospekts 1A

102611141

Kāpu prospekts 2C 01001202097
3.1.82. Kāvu iela 10

101912885

Kāvu iela 12A 01001110065001
3.1.83. Kūduma iela 2

101918701

Kūduma iela 2A 01001200570002
3.1.84. Kūduma iela 7

101918863

Kūduma iela 7A 01001200516003
3.1.85. Ķīļu iela 1

101895848

Ķīļu iela 1A 01001201464003
3.1.86. Ķīšu iela 2

102637728

Ķīšu iela 6 01001201520001
3.1.87. Ķīšu iela 2

102637728

Ķīšu iela 6 01001201520
3.1.88. Ķīšu iela 3

101895823

Ķīšu iela 1 01001202420
3.1.89. Mangaļsalas iela 3B

106449984

Mangaļsalas iela 5B 01001200765
3.1.90. Mangaļsalas iela 3C

106449992

Mangaļsalas iela 5A 01001200764
3.1.91. Mangaļsalas iela 5A

101938338

Mangaļsalas iela 1A 01001201521050
3.1.92. Mangaļsalas iela 8

101938362

Mangaļsalas iela 26 01001201521006
3.1.93. Martas Rinkas iela 1 k-2

101939854

Martas Rinkas iela 1 k-3 01001110009002
3.1.94. Martas Rinkas iela 16

101939887

Martas Rinkas iela 18 01001110505005
3.1.95. Mazā Albatrosu iela 4B

105847305

Mazā Albatrosu iela 17 01001201335
3.1.96. Meldru iela 16A

105625451

Meldru iela 20A 01001112130001
3.1.97. Meldru iela 16A

105625451

Meldru iela 20A 01001110275
3.1.98. Meldru iela 1A

103416541

Meldru iela 1B 01001130315001
3.1.99. Meldru iela 1A

103416541

Meldru iela 1C 01001130315003
3.1.100. Meldru iela 3

101949592

Meldru iela 3C 01001110194075
3.1.101. Meldru iela 58

104791282

Meldru iela 42 01001110253
3.1.102. Meldru iela 58A

105968063

Meldru iela 40 01001110797
3.1.103. Mērnieku iela 3

101948976

Mērnieku iela 13 01001110355002
3.1.104. Mērnieku iela 3

101948976

Mērnieku iela 13 01001110526
3.1.105. Paceplīša iela 1

101960001

Paceplīša iela 1B 01001200118002
3.1.106. Pludmales iela 10

103413134

Pludmales iela 12 01001202336001
3.1.107. Pludmales iela 15

101967625

Pludmales iela 14 01001200026002
3.1.108. Pludmales iela 15

101967625

Pludmales iela 16 01001200026001
3.1.109. Pludmales iela 15

101967625

Pludmales iela 16 01001200026
3.1.110. Pludmales iela 17

101967633

Pludmales iela 18 01001202117001
3.1.111. Pludmales iela 17

101967633

Pludmales iela 18 01001202117
3.1.112. Puikules iela 13

101971537

Puikules iela 13A 01001200039010
3.1.113. Puikules iela 5

102676013

Puikules iela 5A 01001200035002
3.1.114. Putu iela 1

101973452

Putu iela 2 01001200154001
3.1.115. Putu iela 1

101973452

Putu iela 2 01001200154
3.1.116. Putu iela 2

101973460

Putu iela 3 01001200161001
3.1.117. Putu iela 2

101973460

Putu iela 3 01001200161
3.1.118. Putu iela 3

101973477

Putu iela 4 01001202054001
3.1.119. Putu iela 3

101973477

Putu iela 4 01001202054
3.1.120. Putu iela 4

101973485

Putu iela 1 01001200160001
3.1.121. Putu iela 4

101973485

Putu iela 1 01001200160
3.1.122. Sarmas iela 2

101985530

Sarmas iela 2A 01001110172009
3.1.123. Saulgriežu iela 10

101986323

Saulgriežu iela 12 01001201657
3.1.124. Selgas iela 10

103323708

Selgas iela 10A 01001201691001
3.1.125. Selgas iela 10

103323708

Selgas iela 10A 01001201691
3.1.126. Selgas iela 19

106282316

Selgas iela 23 01001202232001
3.1.127. Skuju iela 2

101992913

Skuju iela 2A 01001110203
3.1.128. Skuju iela 2

101992913

Skuju iela 4 01001120004
3.1.129. Skuju iela 26

101992938

Skuju iela 26A 01001130061002
3.1.130. Sniedzes iela 10

105844525

Sniedzes iela 2A 01001112092001
3.1.131. Sniedzes iela 10

105844525

Sniedzes iela 2A 01001112092
3.1.132. Sniedzes iela 2

101994837

Sniedzes iela 22 01001110494001
3.1.133. Sniedzes iela 2

101994837

Sniedzes iela 22 01001110494
3.1.134. Sniedzes iela 6

102637318

Sniedzes iela 18 01001110489001
3.1.135. Sniedzes iela 6

102637318

Sniedzes iela 18 01001110489
3.1.136. Sniedzes iela 6A

101994878

Sniedzes iela 20 01001110232001
3.1.137. Sniedzes iela 6A

101994878

Sniedzes iela 20 01001110232
3.1.138. Stiebru iela 11

105886925

Stiebru iela 11 k-1 01001110334
3.1.139. Stiebru iela 6

101998651

Stiebru iela 6B 01001110029
3.1.140. Stiebru iela 6

101998651

Stiebru iela 6C 01001110030
3.1.141. Traleru iela 19 k-1

102008630

Traleru iela 19 k-2 01001201269002
3.1.142. Traleru iela 2A

102008702

Traleru iela 2D 01001201617006
3.1.143. Traleru iela 2A

102008702

Traleru iela 2D 01001201617
3.1.144. Treiliņu iela 18

104578693

Treiliņu iela 18B 01001201357002
3.1.145. Treiliņu iela 18

104578693

Treiliņu iela 18C 01001201357003
3.1.146. Treiliņu iela 24

102009005

Treiliņu iela 37 01001200316001
3.1.147. Treiliņu iela 24

102009005

Treiliņu iela 37 01001200316
3.1.148. Treiliņu iela 27

102009021

Treiliņu iela 29 01001200298001
3.1.149. Vabu iela 15/17

104601974

Vabu iela 17A 01001201082002
3.1.150. Vabu iela 15/17

104601974

Vabu iela 17A 01001201082
3.1.151. Vabu iela 6

102012614

Vabu iela 6A 01001200349010
3.1.152. Vecāķu prospekts 101

102017953

Vecāķu prospekts 101A 01001200372
3.1.153. Vecāķu prospekts 205A

104893437

Vecāķu prospekts 205D 01001200234005
3.1.154. Vecāķu prospekts 2A

102018481

Vecāķu prospekts 2F 01001130189001
3.1.155. Vecāķu prospekts 2A

102018481

Vecāķu prospekts 2F 01001130189
3.1.156. Vecāķu prospekts 2A

102018481

Vecāķu prospekts 2G 01001130189002
3.1.157. Vecāķu prospekts 82

104420922

Vecāķu prospekts 82A 01001200084002
3.1.158. Vecāķu prospekts 95

102018922

Vecāķu prospekts 95 k-1 01001200375006
3.1.159. Vecmīlgrāvja 1. līnija 28

102617997

Vecmīlgrāvja 1. līnija 28A 01001120046
3.1.160. Vecmīlgrāvja 1. līnija 28

102617997

Vecmīlgrāvja 1. līnija 28B 01001120049
3.1.161. Vecmīlgrāvja 1. līnija 41

102019217

Vecmīlgrāvja 1. līnija 41A 01001110209
3.1.162. Vecmīlgrāvja 1. līnija 47

102019241

Vecmīlgrāvja 1. līnija 47A 01001110018
3.1.163. Vecmīlgrāvja 1. līnija 53

102653646

Vecmīlgrāvja 1. līnija 51 01001110022
3.1.164. Vecmīlgrāvja 5. līnija 21

102019426

Vecmīlgrāvja 5. līnija 21A 01001120142001
3.1.165. Vecmīlgrāvja 5. līnija 26

102019450

Vecmīlgrāvja 5. līnija 26A 01001132095002
3.1.166. Vecmīlgrāvja iela 17

102019024

Vecmīlgrāvja iela 15 01001111017005
3.1.167. Veiksmes iela 9

105705888

Veiksmes iela 5 01001202553001
3.1.168. Veiksmes iela 9

105705888

Veiksmes iela 5 01001202553
3.1.169. Viesuļu iela 2A

104534931

Viesuļu iela 2B 01001202489002
3.1.170. Viesuļu iela 8

102677265

Viesuļu iela 8A 01001200820002
3.1.171. Vijolīšu iela 3

102023426

Vijolīšu iela 3A 01001110313002
3.1.172. Vimbu iela 7

104601716

Vimbu iela 10 01001201022001
3.1.173. Vimbu iela 7

104601716

Vimbu iela 8 01001201022004
3.1.174. Vimbu iela 7

104601716

Vimbu iela 8 01001201022
3.1.175. Zandartu iela 5

102027642

Zandartu iela 7 01001112122
3.1.176. Ziedu iela 10

102030368

Ziedu iela 10A 01001200376
3.1.177. Ziemeļblāzmas iela 35/37

102030536

Ziemeļblāzmas iela 35 01001110132001
3.1.178. Ziemeļblāzmas iela 35/37

102030536

Ziemeļblāzmas iela 35 01001110132
3.1.179. Ziemeļblāzmas iela 36

102030544

Ziemeļblāzmas iela 36A 01001110191006
3.1.180. Zivju iela 1

102031747

Zivju iela 3 01001110435010
3.1.181. Zivju iela 1

102031747

Zivju iela 3 k-1 01001110435019
3.1.182. Zivju iela 1

102031747

Zivju iela 3 k-2 01001110435047
3.1.183. Zvejas iela 27

102032933

Zvejas iela 27A 01001200342001
3.1.184. Zvejas iela 34

102033010

Zvejas iela 34A 01001201621002
3.1.185. Zvejas iela 42

102033107

Zvejas iela 42A 01001200307003
3.1.186. Zvejas iela 52A

102033180

Zvejas iela 52B 01001200328006

[3.2.] mainīt Adresācijas noteikumu 11. un 21. punktam neatbilstošas esošās adreses, piešķirot jaunas adreses:

Nr.p.k.

Esošā adrese

Klasifikatora kods

Piešķiramā adrese

Kadastra apzīmējums

3.2.1. Airu iela 117

101849070

Vecāķu prospekts 111C 01001201576001
3.2.2. Airu iela 117

101849070

Vecāķu prospekts 111C 01001201576
3.2.3. Airu iela 119

101849087

Vecāķu prospekts 111D 01001201577001
3.2.4. Airu iela 119

101849087

Vecāķu prospekts 111D 01001201577
3.2.5. Airu iela 50

101849296

Skanstnieku iela 1A 01001200895009
3.2.6. Airu iela 55

101813027

Aļģu iela 7 01001200874
3.2.7. Airu iela 55B

101849335

Aļģu iela 3 01001201185001
3.2.8. Airu iela 55B

101849335

Aļģu iela 3 01001201185
3.2.9. Airu iela 63

104893164

Aļģu iela 2A 01001201166001
3.2.10. Airu iela 63

104893164

Aļģu iela 2A 01001201166
3.2.11. Airu iela 81A

104893277

Skanstnieku iela 1 01001202020001
3.2.12. Airu iela 81A

104893277

Skanstnieku iela 1 01001202020
3.2.13. Airu iela 81B

105402475

Skanstnieku iela 3A 01001202550001
3.2.14. Airu iela 81B

105402475

Skanstnieku iela 3A 01001202550
3.2.15. Airu iela 88A

106159643

Palejas iela 3 01001200276
3.2.16. Airu iela 90

101849585

Vecāķu prospekts 111A 01001201580001
3.2.17. Airu iela 90

101849585

Vecāķu prospekts 111A 01001201580
3.2.18. Airu iela 92

101849608

Vecāķu prospekts 111B 01001201581001
3.2.19. Airu iela 92

101849608

Vecāķu prospekts 111B 01001201581
3.2.20. Airu iela 94

101849624

Vecāķu prospekts 111E 01001201582001
3.2.21. Airu iela 94

101849624

Vecāķu prospekts 111E 01001201582
3.2.22. Airu iela 96

101813107

Vecāķu prospekts 111F 01001201583001
3.2.23. Airu iela 96

101813107

Vecāķu prospekts 111F 01001201583
3.2.24. Albatrosu iela 1B

105736857

Mazā Albatrosu iela 6 01001201500002
3.2.25. Albatrosu iela 1B

105736857

Mazā Albatrosu iela 6 01001201500
3.2.26. Albatrosu iela 3

105546041

Mazā Albatrosu iela 4 01001202630
3.2.27. Albatrosu iela 3A

105546058

Mazā Albatrosu iela 2 01001202629
3.2.28. Albatrosu iela 6

105488860

Mazā Albatrosu iela 7 01001202646
3.2.29. Albatrosu iela 6A

105488885

Mazā Albatrosu iela 3 01001202644
3.2.30. Albatrosu iela 6B

105488908

Mazā Albatrosu iela 5 01001202643
3.2.31. Albatrosu iela 6C

105488916

Mazā Albatrosu iela 9 01001202645
3.2.32. Albatrosu iela 8

102610203

Mazā Albatrosu iela 1 01001202625
3.2.33. Atlantijas iela 15D

105489050

Birztalu iela 5 01001110369
3.2.34. Atlantijas iela 23

102637592

Birztalu iela 3 01001110785001
3.2.35. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 10 01001110902008
3.2.36. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 17 01001110926001
3.2.37. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 17 01001110978001
3.2.38. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 17 01001110978002
3.2.39. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 50 01001110948002
3.2.40. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 50 01001110948001
3.2.41. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 54 01001110934002
3.2.42. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 58 01001110934001
3.2.43. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 60 01001110934009
3.2.44. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 62 01001110934008
3.2.45. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 68 01001110933002
3.2.46. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 6A 01001110923002
3.2.47. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 6A 01001110922001
3.2.48. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 6B 01001110923001
3.2.49. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 6D 01001110939002
3.2.50. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 9 01001110904001
3.2.51. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 9 01001110904
3.2.52. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 9A 01001110904003
3.2.53. Atlantijas iela 27

101816707

Birztalu iela 9C 01001110977002
3.2.54. Atlantijas iela 27 k-8

106240447

Birztalu iela 9B 01001110907007
3.2.55. Atlantijas iela 27 k-8

106240447

Birztalu iela 9B 01001110386
3.2.56. Atlantijas iela 27C

103876763

Birztalu iela 15 01001110978003
3.2.57. Atlantijas iela 27C

103876763

Birztalu iela 15 01001110978
3.2.58. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 64 01001110946
3.2.59. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110946001
3.2.60. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933006
3.2.61. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933007
3.2.62. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933008
3.2.63. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933010
3.2.64. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933011
3.2.65. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933009
3.2.66. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933004
3.2.67. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933005
3.2.68. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 66 01001110933
3.2.69. Atlantijas iela 27D

104419567

Birztalu iela 68 01001110933003
3.2.70. Atlantijas iela 27E

106187125

Birztalu iela 10 01001110345
3.2.71. Atlantijas iela 27E

106187125

Birztalu iela 12 01001110902015
3.2.72. Atlantijas iela 27F

105272824

Birztalu iela 38 01001110935003
3.2.73. Atlantijas iela 27F

105272824

Birztalu iela 38 01001110935
3.2.74. Atlantijas iela 27G

105613332

Birztalu iela 34 01001110971003
3.2.75. Atlantijas iela 27H

106309170

Birztalu iela 6C 01001110349
3.2.76. Atlantijas iela 27I

106309187

Birztalu iela 6D 01001110348
3.2.77. Atlantijas iela 27K

106309201

Birztalu iela 6B 01001110357
3.2.78. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 26 01001110414001
3.2.79. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 26 01001110414002
3.2.80. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 26 01001110414003
3.2.81. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 26 01001110414005
3.2.82. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 26 01001110414004
3.2.83. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 26 01001110414006
3.2.84. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414012
3.2.85. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414007
3.2.86. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414008
3.2.87. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414009
3.2.88. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414010
3.2.89. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414011
3.2.90. Atlantijas iela 35

106358664

Birztalu iela 28 01001110414
3.2.91. Atlantijas iela 56A

106243516

Plekstes iela 16 01001200482
3.2.92. Atlantijas iela 6

101856750

Gliemežu iela 3 01001110384002
3.2.93. Atlantijas iela 6

101856750

Gliemežu iela 3 01001110384
3.2.94. Atlantijas iela 87

101856847

Airu iela 24 01001200837001
3.2.95. Atlantijas iela 87

101856847

Airu iela 24 01001200837
3.2.96. Atlantijas iela 87A

103692097

Airu iela 22 01001201189001
3.2.97. Atlantijas iela 87A

103692097

Airu iela 22 01001201189
3.2.98. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 29 01001201641001
3.2.99. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 29 01001201641003
3.2.100. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 29 01001201641004
3.2.101. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 29 01001201641005
3.2.102. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 31 01001202027001
3.2.103. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 33 01001201640038
3.2.104. Audupes iela 15/17

101816940

Albatrosu iela 33 01001201640
3.2.105. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201644001
3.2.106. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645001
3.2.107. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645002
3.2.108. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645003
3.2.109. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645004
3.2.110. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645005
3.2.111. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645006
3.2.112. Audupes iela 15/17

101816940

Jūdzes iela 22 01001201645007
3.2.113. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 12 01001200658008
3.2.114. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 12A 01001200658009
3.2.115. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201633022
3.2.116. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201634020
3.2.117. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201634021
3.2.118. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201633019
3.2.119. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201633025
3.2.120. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201633026
3.2.121. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201633017
3.2.122. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 20 01001201633018
3.2.123. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201634008
3.2.124. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201638042
3.2.125. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201635005
3.2.126. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201635006
3.2.127. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201635007
3.2.128. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201635009
3.2.129. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201635037
3.2.130. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201634015
3.2.131. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201636001
3.2.132. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201636002
3.2.133. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201636035
3.2.134. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201636045
3.2.135. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613004
3.2.136. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613016
3.2.137. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613042
3.2.138. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613039
3.2.139. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613003
3.2.140. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613044
3.2.141. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613012
3.2.142. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30 01001201613002
3.2.143. Audupes iela 15/17

101816940

Traleru iela 30A 01001201613001
3.2.144. Audupes iela 28

102611777

Jūdzes iela 18 01001200052
3.2.145. Audupes iela 28

102611777

Jūdzes iela 20 01001200591001
3.2.146. Audupes iela 28

102611777

Jūdzes iela 20 01001200591
3.2.147. Audupes iela 30

102637865

Veiksmes iela 19 01001200592001
3.2.148. Audupes iela 30

102637865

Veiksmes iela 19 01001200592
3.2.149. Audupes iela 32

101816965

Veiksmes iela 21 01001200593001
3.2.150. Audupes iela 32

101816965

Veiksmes iela 21 01001200593
3.2.151. Audupes iela 34

101857295

Veiksmes iela 23 01001200594001
3.2.152. Audupes iela 34

101857295

Veiksmes iela 23 01001200594
3.2.153. Audupes iela 36

101816973

Veiksmes iela 25B 01001200596001
3.2.154. Audupes iela 36

101816973

Veiksmes iela 25B 01001200596
3.2.155. Augusta Dombrovska iela 13

101857912

Emmas iela 21 01001120086
3.2.156. Augusta Dombrovska iela 23

101817524

Melīdas iela 7A 01001120099
3.2.157. Augusta Dombrovska iela 23

101817524

Melīdas iela 7B 01001120103
3.2.158. Augusta Dombrovska iela 30B

104306631

Melīdas iela 9 01001120134001
3.2.159. Augusta Dombrovska iela 30B

104306631

Melīdas iela 9 01001120134
3.2.160. Augusta Dombrovska iela 37

101817604

Skuju iela 18 01001120117001
3.2.161. Augusta Dombrovska iela 41

101817612

Martas Rinkas iela 12A 01001110105
3.2.162. Augusta Dombrovska iela 49A

106306278

Sniega iela 6 01001110047002
3.2.163. Augusta Dombrovska iela 5

101817661

Martas Rinkas iela 5A 01001110077
3.2.164. Baltāsbaznīcas iela 46

101860420

Gliemežu iela 2 k-1 01001110840003
3.2.165. Baltāsbaznīcas iela 46 k-1

106372353

Gliemežu iela 2 k-2 01001110840004
3.2.166. Baltāsbaznīcas iela 52

101818952

Atlantijas iela 1 01001110835002
3.2.167. Baltāsbaznīcas iela 52

101818952

Atlantijas iela 3 01001110835001
3.2.168. Baltāsbaznīcas iela 52A

104603117

Atlantijas iela 5 01001110835004
3.2.169. Baltāsbaznīcas iela 52A

104603117

Atlantijas iela 5 01001110835
3.2.170. Cirsmas iela 5

101871265

Ālantu iela 1 01001200410001
3.2.171. Cirsmas iela 5

101871265

Ālantu iela 1 01001200410
3.2.172. Emmas iela 16

101886180

Augusta Dombrovska iela 16 01001120152001
3.2.173. Emmas iela 16

101886180

Augusta Dombrovska iela 16 01001120152
3.2.174. Emmas iela 22

101886228

Vecmīlgrāvja 5. līnija 17 01001120149001
3.2.175. Emmas iela 22

101886228

Vecmīlgrāvja 5. līnija 17 01001120149
3.2.176. Emmas iela 24

101886236

Rūpnīcas iela 15 01001120159002
3.2.177. Emmas iela 2B

106082785

Meldru iela 2 k-16 01001130011231
3.2.178. Emmas iela 2B

106082785

Meldru iela 2 k-16 01001132220
3.2.179. Emmas iela 2B

106082785

Meldru iela 2 k-17 01001132220001
3.2.180. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-1 01001130011233
3.2.181. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-10 01001130011225
3.2.182. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-11 01001130011226
3.2.183. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-12 01001130011228
3.2.184. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-13 01001130011229
3.2.185. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-14 01001130011230
3.2.186. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-15 01001130011232
3.2.187. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-2 01001130011234
3.2.188. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-3 01001130011235
3.2.189. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-4 01001130011236
3.2.190. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-5 01001130011237
3.2.191. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-6 01001130011238
3.2.192. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-7 01001130011239
3.2.193. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-8 01001130011227
3.2.194. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2 k-9 01001130011224
3.2.195. Gāles iela 2

101831447

Meldru iela 2B 01001130011001
3.2.196. Jūdzes iela 11

105013161

Audupes iela 21 01001202418001
3.2.197. Jūdzes iela 11

105013161

Audupes iela 21 01001202418
3.2.198. Jūdzes iela 16

101838693

Veiksmes iela 17 01001200587002
3.2.199. Jūdzes iela 16

101838693

Veiksmes iela 17A 01001200587001
3.2.200. Kalngales iela 2

101908563

Pauguru iela 4 01001110167
3.2.201. Kalngales iela 7

101908596

Sarmas iela 5 01001110163002
3.2.202. Kāpu prospekts 5

101910937

Selgas iela 16 01001201687001
3.2.203. Kāpu prospekts 5

101910937

Selgas iela 16 01001201687
3.2.204. Kāvu iela 1 k-2

104893381

Staru iela 22 01001112043003
3.2.205. Kāvu iela 1 k-2

104893381

Staru iela 22 01001110195
3.2.206. Mangaļsalas iela 3A

105593572

Traleru iela 1G 01001201521048
3.2.207. Mangaļsalas iela 3A

105593572

Traleru iela 1G 01001200794
3.2.208. Mangaļu prospekts 22

101938514

Sēkļu iela 1 01001200120001
3.2.209. Mangaļu prospekts 22

101938514

Sēkļu iela 1 01001200120
3.2.210. Mangaļu prospekts 48

101938668

Murdu iela 2 01001200388001
3.2.211. Mangaļu prospekts 48

101938668

Murdu iela 2 01001200388
3.2.212. Mangaļu prospekts 54A

105246181

Sīgu iela 3 01001200391014
3.2.213. Mangaļu prospekts 54A

105246181

Sīgu iela 3 01001200391
3.2.214. Mangaļu prospekts 72

101938748

Mangaļsalas iela 2 01001201387001
3.2.215. Mangaļu prospekts 72

101938748

Mangaļsalas iela 2 01001201387003
3.2.216. Mangaļu prospekts 72

101938748

Mangaļsalas iela 2 01001201387018
3.2.217. Mangaļu prospekts 72

101938748

Mangaļsalas iela 2 01001201387002
3.2.218. Mangaļu prospekts 72

101938748

Mangaļsalas iela 2 01001200688
3.2.219. Mangaļu prospekts 74

101938756

Mangaļsalas iela 4 01001201389001
3.2.220. Mazsalacas iela 14

101948486

Selgas iela 4 01001200102002
3.2.221. Mazsalacas iela 16

101948494

Pludmales iela 5A 01001201715001
3.2.222. Mazsalacas iela 16

101948494

Pludmales iela 5A 01001200967
3.2.223. Melīdas iela 1A

103971046

Vecmīlgrāvja 1. līnija 22 01001122025001
3.2.224. Melīdas iela 1A

103971046

Vecmīlgrāvja 1. līnija 22 01001122025
3.2.225. Mērnieku iela 5

101948984

Rīnūžu iela 15 01001110500001
3.2.226. Ovīšu iela 10

104578347

Albatrosu iela 28 01001201269003
3.2.227. Ovīšu iela 10

104578347

Albatrosu iela 28 01001200353
3.2.228. Pauguru iela 8

101963144

Kalngales iela 3A 01001110161001
3.2.229. Pauguru iela 8

101963144

Kalngales iela 3A 01001110161
3.2.230. Piekrastes iela 11

101964765

Traleru iela 10B 01001200649001
3.2.231. Piekrastes iela 11

101964765

Traleru iela 10B 01001200649
3.2.232. Piekrastes iela 23

103886887

Traleru iela 24A 01001201454010
3.2.233. Piekrastes iela 23

103886887

Traleru iela 24A 01001202389
3.2.234. Piekrastes iela 9

101964773

Traleru iela 10C 01001200658001
3.2.235. Piekrastes iela 9

101964773

Traleru iela 12 01001200658
3.2.236. Pludmales iela 3A

106045304

Mangaļu prospekts 4 01001200109
3.2.237. Pludmales iela 9

101967658

Vecāķu prospekts 191 01001200214003
3.2.238. Pludmales iela 9

101967658

Vecāķu prospekts 191 01001200214
3.2.239. Puikules iela 19

101971586

Liedaga iela 9 01001200042005
3.2.240. Puikules iela 19

101971586

Liedaga iela 9 01001200042
3.2.241. Puikules iela 20

101971625

Liedaga iela 5 01001200053001
3.2.242. Puikules iela 26

101971682

Putu iela 2A 01001200050001
3.2.243. Puikules iela 26

101971682

Putu iela 2A 01001200050
3.2.244. Puikules iela 6

101971754

Garciema iela 5 01001200060004
3.2.245. Punduru iela 6

101972104

Martas Rinkas iela 14 01001110243002
3.2.246. Rīnūžu iela 11

101977564

Gliemežu iela 2 k-3 01001110288001
3.2.247. Rīnūžu iela 19

101977580

Mērnieku iela 11 01001110355
3.2.248. Sarmas iela 12

101985514

Ciedru iela 7 01001110644
3.2.249. Skuju iela 27A

101992946

Punduru iela 1A 01001110113001
3.2.250. Skuju iela 27A

101992946

Punduru iela 1A 01001110113
3.2.251. Skuju iela 29

101992962

Dukura iela 3 01001110471002
3.2.252. Sniega iela 2 k-4

106029090

Staru iela 26 01001110204
3.2.253. Sniega iela 2 k-5

106029105

Staru iela 24 01001110205
3.2.254. Stāvvadu iela 10

104578435

Paegļu iela 4 01001201362001
3.2.255. Stāvvadu iela 10

104578435

Paegļu iela 4 01001201362
3.2.256. Stāvvadu iela 10A

106037370

Paegļu iela 6 01001201362002
3.2.257. Stāvvadu iela 10A

106037370

Paegļu iela 6 01001200397
3.2.258. Stiebru iela 1B

106306413

Vijolīšu iela 1 01001110307003
3.2.259. Tauvas iela 15

102005006

Rīnūžu iela 20A 01001110345001
3.2.260. Tauvas iela 15

102005006

Rīnūžu iela 20A 01001110813
3.2.261. Tauvas iela 21

102005022

Mērnieku iela 7 01001110456001
3.2.262. Tauvas iela 21

102005022

Mērnieku iela 7 01001110456
3.2.263. Treiliņu iela 15

102637703

Attekas iela 16 01001200259002
3.2.264. Treiliņu iela 29

104578660

Tilaudu iela 13 01001201262
3.2.265. Treiliņu iela 29A

102009038

Tilaudu iela 13 01001201262004
3.2.266. Treiliņu iela 31

105593982

Tilaudu iela 18 01001200305001
3.2.267. Treiliņu iela 31

105593982

Tilaudu iela 18 01001200305
3.2.268. Treiliņu iela 33

105593990

Tilaudu iela 16 01001200312001
3.2.269. Treiliņu iela 33

105593990

Tilaudu iela 16 01001200312
3.2.270. Treiliņu iela 4

102009062

Vecāķu prospekts 133A 01001202516
3.2.271. Vaduguņu iela 18

102012735

Ovīšu iela 1 01001200683001
3.2.272. Vaduguņu iela 18

102012735

Ovīšu iela 1 01001201380
3.2.273. Vaduguņu iela 3

102012751

Bākas iela 13 01001201334001
3.2.274. Vanadziņa gatve 9

104313516

Edžiņa gatve 10 01001120059001
3.2.275. Vanadziņa gatve 9

104313516

Edžiņa gatve 10 01001120059
3.2.276. Vecāķu prospekts 171

102653590

Garciema iela 2 01001201414
3.2.277. Vecāķu prospekts 183

102018352

Garciema iela 10 01001200067002
3.2.278. Vecāķu prospekts 205A

104893437

Garciema iela 32 01001202400001
3.2.279. Vecāķu prospekts 67

103647308

Airu iela 42A 01001202123001
3.2.280. Vecāķu prospekts 67

103647308

Airu iela 42A 01001202123
3.2.281. Vecāķu prospekts 70

102018690

Mazsalacas iela 3 01001200090002
3.2.282. Vecāķu prospekts 72A

102653517

Paceplīša iela 10 01001200089001
3.2.283. Vecāķu prospekts 72A

102653517

Paceplīša iela 10 01001200089
3.2.284. Vecmīlgrāvja 1. līnija 12

102019120

Emmas iela 3B 01001120030001
3.2.285. Vecmīlgrāvja 1. līnija 12

102019120

Emmas iela 3B 01001120030
3.2.286. Vecmīlgrāvja 1. līnija 2

102019137

Mildas iela 2 01001132316001
3.2.287. Vecmīlgrāvja 1. līnija 2

102019137

Mildas iela 2 01001132316
3.2.288. Veiksmes iela 4B

104997242

Bākas iela 1 01001201234001
3.2.289. Veiksmes iela 4B

104997242

Bākas iela 1 01001201234
3.2.290. Ziedu iela 18

102695427

Vimbu iela 2 01001200380001
3.2.291. Ziedu iela 18

102695427

Vimbu iela 2 01001200380
3.2.292. Ziemeļblāzmas iela 38

102030552

Kalngales iela 1A 01001110158002
3.2.293. Ziemeļblāzmas iela 59

102030640

Augusta Dombrovska iela 88 01001110479001
3.2.294. Ziemeļblāzmas iela 59

102030640

Augusta Dombrovska iela 88 01001110479
3.2.295. Zivju iela 1

102031747

Meldru iela 7 01001110435005
3.2.296. Zvejas iela 30

102032974

Ipalas iela 11 01001200265002
3.2.297. Zvejas iela 30

102032974

Ipalas iela 13 01001200265003

[3.3.] piešķirt adresācijas objektiem šādas adreses saskaņā ar Adresācijas noteikumu 10. punktu:

Nr.p.k.

Piešķiramā adrese

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekts

3.3.1. Airu iela 25A 01001202486 Zemes vienība
3.3.2. Augusta Dombrovska iela 80A 01001110156004 Veikals
3.3.3. Birztalu iela 6A 01001110923 Zemes vienība
3.3.4. Mangaļu prospekts 15 01001200136 Zemes vienība
3.3.5. Mangaļu prospekts 20 01001202202001 Viena dzīvokļa mājas
3.3.6. Mangaļu prospekts 20 01001202202 Zemes vienība
3.3.7. Martas Rinkas iela 10 01001110202 Zemes vienība
3.3.8. Melīdas iela 6 k-1 01001120072 Zemes vienība
3.3.9. Selgas iela 17 01001202178001 Tirdzniecības kiosks
3.3.10. Traleru iela 30 Bez kad.apz. Ūdens ieguves urbums
3.3.11. Vaduguņu iela 10A Bez kad.apz. Ūdens ieguves urbums
3.3.12. Vaduguņu iela 10B Bez kad.apz. Ūdens ieguves urbums
3.3.13. Vaduguņu iela 14 01001201595 Zemes vienība
3.3.14. Veiksmes iela 2O Bez kad.apz. Ūdens ieguves urbums
3.3.15. Veiksmes iela 2P Bez kad.apz. Ūdens ieguves urbums
3.3.16. Vijolīšu iela 7 01001110312 Zemes vienība
3.3.17. Zibens iela 11 01001201363 Zemes vienība
3.3.18. Zibens iela 5 01001202655 Zemes vienība
3.3.19. Zibens iela 7 01001202654 Zemes vienība
3.3.20. Zibens iela 9 01001202653 Zemes vienība

[3.4.] likvidēt adresācijas objektiem šādas adreses saskaņā ar Adresācijas noteikumu 30. punktu:

Nr.p.k.

Likvidējamā adrese

Klasifikatora kods

Kadastra apzīmējums

3.4.1. Airu iela 32

105402467

01001202544

3.4.2. Albatrosu iela 7

104220885

 
3.4.3. Atlantijas iela 27

101816707

01001110910001,
01001110909001,
01001110964001,
01001110933001,
01001110976001,
01001110968001

3.4.4. Atlantijas iela 27D

104419567

01001110933014,
01001112047001,
01001110933012,
01001110933013,
01001110934021

3.4.5. Audupes iela 15/17

101816940

01001200658010,
01001201641002

3.4.6. Augusta Dombrovska iela 14

101857760

01001122003

3.4.7. Birztalu iela 13 k-3

106435355

 
3.4.8. Birztalu iela 13 k-4

106435363

 
3.4.9. Birztalu iela 11 k-2

106435347

 
3.4.10. Ciņu iela 3A

101823962

 
3.4.11. Garciema iela 9

106072307

 
3.4.12. Mangaļsalas iela 9

101938370

 
3.4.13. Mangaļsalas iela 11A

103414312

 
3.4.14. Mangaļsalas iela 7C

103414298

 
3.4.15. Meldru iela 5

106358697

 
3.4.16. Meldru iela 26B

105916954

01001110094

3.4.17. Treiliņu iela 17A

105992985

 
3.4.18. Vecmīlgrāvja 5. līnija 4

103592491

 
3.4.19. Vijolīšu iela 4

105917015

01001112055

3.4.20. Vižņu iela 13A

105744454

01001202683

[3.5.] precizēt mainīto ēku telpu grupu adrešu pierakstu atbilstoši mainītajai ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupas adreses numuru.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai šis administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Ar paziņošanu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uzskatāms, ka vispārīgais administratīvais akts ir kļuvis zināms administratīvā akta adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto tiesības uzzināt administratīvo aktu, un šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77. pantu un 79. panta pirmo daļu šo administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā.

Būvvalde informē, ka ēkas numerācijas zīme jāuzstāda atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā".

Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs I.Vircavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja .. Izdevējs: Rīgas pilsētas būvvalde Veids: lēmums Numurs: BV-15-401-lsPieņemts: 10.12.2015.Stājas spēkā: 14.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 14.12.2015. OP numurs: 2015/244.11
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
278483
14.12.2015
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)