Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1269

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 21.§)
Adresācijas sistēmas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus, adrešu piešķiršanas un Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs) informācijas sistēmas uzturēšanas kārtību, kā arī informācijas reģistrācijas un aprites kārtību.

2. Adresācijas objekts ir:

2.1. apriņķis;

2.2. republikas pilsēta;

2.3. novads;

2.4. novada pilsēta;

2.5. novada pagasts (arī novada pilsētas lauku teritorija);

2.6. ciems;

2.7. iela (arī bulvāris, prospekts, aleja, gatve, gāte), laukums;

2.8. viensēta;

2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka);

2.10. apbūvei paredzēta zemes vienība;

2.11. telpu grupa.

3. Adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā.

4. Adrešu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Valsts zemes dienests nodrošina:

4.1. datorizētu adresācijas objektu reģistrāciju teksta veidā (ar detalizāciju līdz telpu grupai), iekļaujot par adresācijas objektu šādas ziņas:

4.1.1. adresācijas objekta tips;

4.1.2. adresācijas objekta nosaukums vai numurs, saglabājot vēsturisko nosaukumu vai numuru, ja ir notikusi nosaukuma vai numura maiņa;

4.1.3. adresācijas objekta alternatīvais nosaukums, ja vienlaikus ar oficiāli apstiprināto nosaukumu lieto citu nosaukumu;

4.1.4. adresācijas objekta statuss – eksis­tējošs vai likvidēts;

4.1.5. adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums, un likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidzis pastāvēt;

4.1.6. adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe:

4.1.6.1. oficiāls apstiprinājums, ja par adresācijas objektu adrešu reģistrā iesniegts normatīvajos aktos norādītais dokuments;

4.1.6.2. daļējs apstiprinājums, ja par adresācijas objektu adrešu reģistrā iesniegts cita veida rakstisks tā pastāvēšanas apliecinājums;

4.1.6.3. cits valsts informācijas sistēmu apstiprinājums, ja dati par adresācijas objektu iegūti no citām valsts informācijas sistēmām;

4.1.7. informācija par dokumentu, ar kuru saskaņā veikta adresācijas objekta reģistrācija vai datu aktualizācija, norādot izdevējorganizācijas nosaukumu, dokumenta nosaukumu, veidu, izdošanas datumu un numuru;

4.1.8. Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem;

4.1.9. pasta indekss šo noteikumu 2.8., 2.9. un 2.10.apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem;

4.1.10. republikas pilsētas teritoriālā dalījuma vienības – rajona vai priekšpilsētas – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods šo noteikumu 2.9. un 2.10.apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem;

4.1.11. piezīme “apbūvei paredzēta zemes vienība” šo noteikumu 2.10.apakšpunktā minētajiem adresācijas objektiem līdz ēku izveidei;

4.1.12. valsts autoceļi un pašvaldību ceļi, norādot to nosaukumus un numurus (ja tādi ir), adrešu reģistra kartes pārskatāmības nodrošināšanai;

4.2. adresācijas objektu attēlošanu digitālajā adrešu reģistra kartē Latvijas koordinātu sistēmā – LKS-92, attēlojot šādus grafiskos objektus:

4.2.1. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minēto adresācijas objektu robežas;

4.2.2. šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minēto adresācijas objektu, kā arī valsts autoceļu un pašvaldību ceļu viduslīnijas;

4.2.3. šo noteikumu 2.8., 2.9. un 2.10.apakšpunktā minēto adresācijas objektu adreses punktu (X, Y koordinātu pāri);

4.3. Adrešu klasifikatora uzturēšanu;

4.4. ar adresēm saistītās informācijas sniegšanu.

II. Adresācijas sistēmas pamatprincipi

5. Adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība.

6. Adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:

6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties;

6.2. katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi;

6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām;

6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes;

6.5. ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu personu apvienības un publisko tiesību juridiskas personas nosaukumu;

6.6. adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem.

III. Adrešu piešķiršanas kārtība

7. Ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā. Jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.

8. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas.

9. Ja apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese ir piešķirta:

9.1. pirmajai ēkai (ar to funkcionāli sais­tītajām ēkām), kas uz tās tiek būvēta, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi;

9.2. katrai nākamajai ēkai (ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kas tiek būvēta uz zemes vienības un kas nav funkcionāli saistīta ar pirmo ēku, piešķir jaunu adresi.

10. Ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā).

11. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas nosaukumam.

12. Novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu.

13. Katrai dvīņu mājas daļai piešķir atsevišķu ēkas nosaukumu vai numuru.

14. Reāli nodalītai ēkas daļai piešķir atsevišķu ēkas nosaukumu vai numuru.

15. Rindu mājā katrai tās sekcijai piešķir telpu grupas numuru.

16. Apvienojot divas vai vairākas ēkas vienā ēkā, saglabā nosaukumu vai numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām ēkām.

17. Dārzkopības sabiedrību teritorijās, kurās ir šo noteikumu 2.9. un 2.10.apakšpunktā minētie objekti, adreses piešķir:

17.1. pilsētās – veidojot ielas un piešķirot zemes vienībai un ēkai numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

17.2. ciemos:

17.2.1. veidojot ielas un piešķirot zemes vienībai un ēkai numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

17.2.2. piešķirot zemes vienībai un ēkai nosaukumu vai numuru, ja tas atbilst attiecīgās teritorijas kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

17.3. novadu, novada pagastu, novada pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, – piešķirot dārzkopības sabiedrības teritorijai ciema statusu:

17.3.1. veidojot ielas un piešķirot zemes vienībai un ēkai numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

17.3.2. piešķirot zemes vienībai un ēkai nosaukumu vai numuru, ja tas atbilst attiecīgās teritorijas kultūrvēsturiskajām tradīcijām.

18. Funkcionāli patstāvīgām garāžu ēkām vai to korpusiem adresi piešķir:

18.1. pilsētās un ciemu teritorijās, kur ir ielas, – piešķirot numuru ar piesaisti ielas nosaukumam;

18.2. ciemu teritorijās, kur nav ielu, un apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, – piešķirot nosaukumu;

18.3. katram jebkādas konstrukcijas garāžas boksam – piešķirot telpu grupas numuru.

19. Pilsētās un ciemos zemes vienību un ēku numurus piešķir šādā kārtībā:

19.1. ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus;

19.2. laukumos – nepāra un pāra numurus augošā secībā;

19.3. ja apbūve iespējama tikai vienā ielas pusē, – nepāra vai pāra numurus augošā secībā.

20. Lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, zemes vienības un ēkas numuru papildina:

20.1. ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm);

20.2. ar mazo burtu “k” un defisi. Aiz defises norāda korpusa numuru.

21. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt.

22. Ja zemes vienība vai ēka atrodas pie ielas, kas ir divu administratīvo teritoriju robeža, pašvaldības savstarpēji saskaņo numuru piešķiršanas kārtību.

23. Numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju. Pašvaldības dome nosaka telpu grupas numura apstiprināšanai nepieciešamās informācijas apjomu un saturu.

24. Numurus telpu grupām piešķir, sākot no ēkas kreisās malējās kāpņu telpas augošā secībā no zemākā stāva uz augstāko stāvu. Vienā ēkā telpu grupas numuri nedrīkst atkārtoties. Lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, telpu grupas numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm). Telpu grupu numerācijas kārtību nedzīvojamās ēkās nosaka tās īpašnieks (valdītājs) vai īpašnieki (valdītāji), savstarpēji vienojoties.

25. Telpu grupai, kas veidota:

25.1. apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām telpu grupām. Pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina;

25.2. atdalot to no citas telpu grupas, atdalītajai telpu grupai numuru piešķir šo noteikumu 24.punktā minētajā kārtībā. Pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina.

26. Ja ēku veido viena telpu grupa, telpu grupai numuru nepiešķir.

27. Koplietošanas telpu grupai numuru nepiešķir.

28. Lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda:

28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam;

28.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus. Lēmumā var neiekļaut republikas pilsētas un novada nosaukumu;

28.3. līdzšinējo konkrētā adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

28.4. ēkas un ar to funkcionāli saistīto ēku, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas kadastra apzīmējumu (ja tāds ir).

29. Lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda:

29.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam;

29.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus. Lēmumā var neiekļaut republikas pilsētas un novada nosaukumu;

29.3. līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

29.4. jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

29.5. adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

30. Adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā. Lēmumam par ciema statusa atcelšanu apdzīvotai vietai pievieno sarakstu ar ciemam piesaistīto viensētu, ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību jaunajām adresēm.

31. Grafisko pielikumu pievieno:

31.1. lēmumam par ciema statusa piešķiršanu – ciema robežu grafisko attēlu;

31.2. lēmumam par ielas vai laukuma izveidi – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojuma vai situācijas plānu;

31.3. lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojuma, vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. Grafisko pielikumu var nepievienot lēmumam par numura piešķiršanu ēkai ar piesaisti ielas nosaukumam pilsētā vai ciemā, ja lēmumā ir norādīts adresācijas objekta kadastra apzīmējums.

32. Grafisko pielikumu var iesniegt digitālā formā.

33. Ziņas par adresācijas objektiem, kuriem adreses piešķirtas līdz adresācijas sistēmas izveidei un par kuru piešķiršanu nav saglabājušies lēmumi, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu precizē un sniedz rakstiskas izziņas veidā, norādot šo noteikumu 29.punktā minēto informāciju.

34. Ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriek­šējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru.

IV. Adreses pieraksta specifikācija

35. Adreses pieraksta specifikācija nosaka adreses un tās elementu pieraksta kārtību, kas lietojama dokumentos un oficiālajā informācijā.

36. Republikas pilsētā adreses pierakstā norāda:

36.1. pirmajā pozīcijā – ielas nosaukumu (ja tāds ir);

36.2. otrajā pozīcijā – apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas numuru vai nosaukumu;

36.3. trešajā pozīcijā – telpu grupas numuru (ja tāds ir), pirms tā lietojot domuzīmi;

36.4. ceturtajā pozīcijā – pilsētas nosaukumu;

36.5. piektajā pozīcijā – apriņķa nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu “apr.”.

37. Novada pilsētā adreses pierakstā norāda:

37.1. pirmajā pozīcijā – ielas nosaukumu (ja tāds ir);

37.2. otrajā pozīcijā – apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas numuru vai nosaukumu;

37.3. trešajā pozīcijā – telpu grupas numuru (ja tāds ir), pirms tā lietojot domuzīmi;

37.4. ceturtajā pozīcijā – pilsētas nosaukumu;

37.5. piektajā pozīcijā – novada nosaukumu, aiz tā lietojot saīsinājumu “nov.”;

37.6. sestajā pozīcijā – apriņķa nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu “apr.”.

38. Ciemā adreses pierakstā norāda:

38.1. pirmajā pozīcijā – ielas nosaukumu (ja tāds ir);

38.2. otrajā pozīcijā – apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas numuru vai nosaukumu;

38.3. trešajā pozīcijā – telpu grupas numuru (ja tāds ir), pirms tā lietojot domuzīmi;

38.4. ceturtajā pozīcijā – ciema nosaukumu;

38.5. piektajā pozīcijā – novada pagasta vai novada pilsētas lauku teritorijas nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu “pag.” vai “l. t.”;

38.6. sestajā pozīcijā – novada nosaukumu, aiz tā lietojot saīsinājumu “nov.”;

38.7. septītajā pozīcijā – apriņķa nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu “apr.”.

39. Novada, novada pagasta vai novada pilsētas lauku teritorijas apvidū, kas atrodas ārpus ciemiem, adreses pierakstā norāda:

39.1. pirmajā pozīcijā – apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukumu;

39.2. otrajā pozīcijā – telpu grupas numuru (ja tāds ir), pirms tā lietojot domuzīmi;

39.3. trešajā pozīcijā – novada pagasta vai novada pilsētas lauku teritorijas nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu “pag.” vai “l. t.”;

39.4. ceturtajā pozīcijā – novada nosaukumu, aiz tā lietojot saīsinājumu “nov.”;

39.5. piektajā pozīcijā – apriņķa nosaukumu (ja tāds ir), aiz tā lietojot saīsinājumu “apr.”.

40. Ja nepieciešams, adreses pieraksta beigās norāda pasta indeksu.

41. Apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma vai numura rakstībā jāievēro šādas prasības:

41.1. nosaukumu un numuru, kas nav piesaistīts ielas nosaukumam, liek pēdiņās;

41.2. numurus raksta ar arābu cipariem;

41.3. nosaukumu, ko veido viens vārds, raksta ar lielo burtu (pārējie burti – mazie);

41.4. nosaukumā, ko veido vairāki īpašvārdi, tos visus raksta ar lielo burtu;

41.5. nosaukumā, ko veido divi vai vairāki vārdi, bet otrais (trešais utt.) nav īpašvārds, tos raksta ar mazo burtu;

41.6. nosaukumā, ko veido vārds, kam seko numurs, numuru raksta ar arābu cipariem un no vārda to atdala ar atstarpi;

41.7. nosaukumā, ko veido numurs, kam seko sugas vārds vai īpašvārds, numuru raksta ar arābu cipariem, aiz numura liek punktu un, atdalot ar atstarpi, raksta attiecīgo sugas vārdu vai īpašvārdu;

41.8. dzelzceļa māju nosaukumā, kur norādīts kilometrs, to raksta aiz nosaukuma, atdalot ar atstarpi. Aiz kilometra numura liek punktu un, atdalot ar atstarpi, raksta kilometra apzīmējumu “km”;

41.9. nosaukumā vai numurā, kas papildināts ar korpusa numuru, aiz nosaukuma vai numura, atdalot ar atstarpi, raksta mazo burtu “k”, aiz tā – defisi (neatdalot ar atstarpi) un korpusa numuru;

41.10. ja līdz adresācijas sistēmas izveidošanai apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķirts dubultnumurs, starp numuriem liek slīpsvītru. Numurus un slīpsvītru ar atstarpi neatdala. Otrais numurs ir lielāks par pirmo, un abi numuri ir vai nu pāra skaitļi vai nepāra skaitļi, izņemot gadījumu, ja dubultnumurs piešķirts ēkai laukumā;

41.11. ja aiz numura seko burts, to no numura ar atstarpi neatdala.

V. Adrešu reģistra uzturēšanas, kā arī informācijas aprites un reģistrācijas kārtība

42. Adrešu reģistru uztur Valsts zemes dienests.

43. Ja pašvaldības dome pilnvaro kādu attiecīgās pašvaldības institūciju nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām, pašvaldība divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē Valsts zemes dienestu.

44. Apliecinātu lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju, kā arī par pieraksta formas precizēšanu vai izrakstu no attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta veidā) pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. Apliecinātu lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz kopā ar pavadvēstuli (arī elektroniska dokumenta veidā), kurā norāda mērķi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

45. Valsts zemes dienests piecu darbdienu laikā pēc apliecinātas lēmuma kopijas vai izraksta saņemšanas:

45.1. reģistrē tajā norādītās adreses adrešu reģistrā;

45.2. ja adrese neatbilst šo noteikumu 2., 6. un 11.punktā minētajām prasībām, adresi nereģistrē un par to rakstiski (arī elektroniska dokumenta veidā) paziņo pašvaldībai;

45.3. ja adrese neatbilst citām šo noteikumu prasībām, adresi reģistrē un par neatbilstību rakstiski (arī elektroniskā dokumenta veidā) paziņo pašvaldībai.

46. Ja pašvaldība divu mēnešu laikā nenovērš adreses neatbilstību šo noteikumu prasībām, Valsts zemes dienests par to ziņo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

VI. Noslēguma jautājumi

47. Ja pašvaldības dome līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir pilnvarojusi kādu attiecīgās pašvaldības institūciju nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām, pašvaldība divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par to informē Valsts zemes dienestu.

48. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija sešu mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no adrešu reģistra, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.septembrim pieņem lēmumu par:

48.1. šo noteikumu 6.punktam neatbilstošo adrešu maiņu vai precizēšanu;

48.2. nosaukumu maiņu ēkām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām šo noteikumu 11.punktā noteiktajos gadījumos, aizstājot tos ar numuriem.

49. Līdz 2009.gada 31.decembrim Valsts zemes dienests datus par telpu grupu numuriem, kas piešķirti līdz adresācijas sistēmas izveidei un par kuriem pašvaldības domes vai tās pilnvarotās institūcijas rīcībā nav ziņu, reģistrē, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, ja telpu grupu numuri atbilst šo noteikumu prasībām.

50. Pašvaldības sadarbībā ar Valsts zemes dienestu līdz 2010.gada 1.jūlijam precizē informāciju par ēku adresēm, kas piešķirtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Adresācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1269Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 07.11.2009.Zaudē spēku: 11.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 06.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
200244
07.11.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"