Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 695

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 25. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" (turpmāk – apakšpasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 15. pantu (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), kā arī Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), 39. pantu.

2. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. pantu apakšpasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

3. Apakšpasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

4. Apakšpasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana. Gala labuma guvēji, kas saņem konsultācijas, ir:

4.1. lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;

4.2. lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

5. Finansējuma saņēmējs ir regulas Nr. 1305/2013 15. panta 2. punktā un regulas Nr. 702/2014 39. panta 4. punktā minētais atbalsta pretendents.

6. Atbalsta pretendents ir juridiska publisko vai privāto tiesību persona.

7. Atbalsta pretendents atbilst šajos noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 3. punktu tiek izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu.

7.1 Lai nodrošinātu apakšpasākumu īstenošanu, Lauku atbalsta dienests un apakšpasākuma finansējuma saņēmējs apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru). Personas dati tiek glabāti līdz 2028. gada 31. decembrim.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

8. Atbalsta pretendents:

8.1. apliecina neatkarību jomā, kurā paredzēts sniegt konsultācijas (nav komerciālas intereses par lauksaimnieciskajā vai mežsaimnieciskajā ražošanā izmantojamās tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu);

8.2. nodrošina, ka personas, kas sniedz konsultācijas (turpmāk – konsultanti), vismaz reizi gadā tiek apmācītas šo noteikumu 2. punktā minētajās jomās;

8.3. nodrošina, ka konsultantiem ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība un konsultantu skaits ar profesionālo vidējo izglītību nepārsniedz 30 procentu no kopējā pakalpojuma sniegšanā iesaistīto konsultantu skaita;

8.4. piedāvājumā ietvertās darbības īsteno vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz trīs Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas teritorijas, un katrā šādā teritorijā ir:

8.4.1. vismaz viens reģistrēts biedrs mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai;

8.4.2. vismaz viena reģistrēta struktūrvienība pārējiem atbalsta pretendentiem;

8.5. apliecina vismaz triju gadu darba pieredzi konsultāciju sniegšanā attiecīgajā nozarē;

8.6. nodrošina nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, piemēram, konsultāciju telpas, datoraprīkojumu, transportu;

8.7. nodrošina, ka konsultanti, kas sniedz konsultācijas šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajā jomā, ir saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību;

8.8. nodrošina, ka konsultanti, kas sniedz konsultācijas sugu un biotopu aizsardzības jomā, ir saņēmuši Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikātu.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333)

9. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 4., 5. un 6. punktu atbalsta pretendents nodrošina konsultācijas par:

9.1. normatīvajos aktos minētajām obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem;

9.2. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, jo īpaši atbilstību integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem principiem;

9.3. uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

9.4. meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par prasībām ūdens resursu jomā. Konsultācijas var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 794)

10. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 3. punktu, sniedzot konsultācijas, konsultanti ievēro informācijas neizpaušanas saistības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 13. panta 2. punktā.

III. Atbalsta saņemšanas kārtība

11. Ja gala labuma guvējs nav reģistrējies Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā, tas pirms pieteikšanās konsultācijām reģistrējas normatīvajos aktos par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā.

12. Atbalsta pretendents nodrošina konsultāciju sniegšanu klātienē 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pa elektronisko pastu vai tālruni.

13. Pēc konsultācijas pieprasījuma saņemšanas atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – Elektroniskās pieteikšanās sistēma) ievada informāciju par gala labuma guvēju, pieprasījuma saņemšanas datumu un veidu, kā arī paredzētās konsultācijas laiku un vietu.

14. Gala labuma guvējs, ierodoties uz konsultācijām, atbalsta pretendentam:

14.1. iesniedz reģistrācijas veidlapu (pielikums);

14.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina šo noteikumu pielikuma 9. punktā norādīto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;

14.3. uzrāda dokumentu, kas apliecina šo noteikumu pielikuma 3. punktā norādīto konsultācijas saņēmēja saistību ar gala labuma guvēju, un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja konsultācijas saņēmējs pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 794; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 348)

15. Atbalsta pretendents pārbauda šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju.

16. Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc konsultācijas sniegšanas ievada Elektroniskās pieteikšanās sistēmā datus par gala labuma guvēju, kā arī norāda sniegto konsultāciju izmaksas (atbalsta apmēru) un kopsavilkumu par sniegto konsultāciju saturu.

17. Atbalsta pretendents reizi ceturksnī Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:

17.1. konsultācijas reģistrācijas lapas;

17.2. saimniecības vai meža apmeklējuma lapas;

17.3. konsultāciju sniegšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kas Elektroniskās pieteikšanās sistēmā izveidots kā pārskats par ceturksni;

17.4. rēķinu par konsultāciju sniegšanu;

17.5. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu pielikuma 9. punktā norādīto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;

17.6. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu pielikuma 3. punktā norādīto konsultācijas saņēmēja saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja konsultācijas saņēmējs pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 794; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 348)

18. Ja Lauku atbalsta dienests, veicot pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, konstatē neatbilstību šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādītajiem datiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt atbalsta pretendentam Elektroniskās pieteikšanās sistēmā norādīto un pieprasīto atbalstu.

19. Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz:

19.1. pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā konstatētajām problēmām, riska faktoriem un to iespējamajiem risinājumiem, ja iepriekšējā kalendāra gadā ir radusies auditējamā vērtība;

19.2. apliecinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā konsultāciju sniegšanā iesaistīto konsultantu apmācību jomā, kas nepieciešama to darba pienākumu veikšanai.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

20. Publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ir 100 procentu.

21. Maksimālais atbalsta apmērs par konsultācijām, kas sniegtas vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir 1500 euro.

21.1 Atbalsta apmēru kumulē ar pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" saņemto atbalstu par konsultāciju pakalpojuma izmaksām, neietverot finansējumu par projekta iesnieguma izstrādi vai saskaņošanu un nepārsniedzot šo noteikumu 21. punktā minēto robežlielumu.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

22. Konsultāciju skaits vienam gala labuma guvējam netiek ierobežots.

23. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

23.1. konsultantu atlīdzība;

23.2. konsultāciju sniegšanai nepieciešamo telpu, aprīkojuma, pakalpojumu, materiāltehniskās bāzes izmaksas;

23.3. transporta un uzturēšanās izmaksas;

23.4. organizatoriskās izmaksas;

23.5. vispārējās izmaksas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 695

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 794 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 348)

Reģistrācijas veidlapa
Nr.
p. k.
Informācija par konsultācijas saņēmēju
1. Konsultācijas saņēmēja vārds, uzvārds  
2. Konsultācijas saņēmēja personas kods  
3. Konsultācijas saņēmēja statuss un saistība ar gala labuma guvēju (atzīmēt atbilstošo) Saimniecības īpašnieks, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs:
īpašuma tiesības
nomas līgums
uz pilnvaras pamata
 
Cits konsultācijas saņēmējs:
darbinieks, strādnieks
saimniecības, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā
Konsultācijas saņēmēja kontaktinformācija
4. Tālruņa numurs  
5. E-pasta adrese  
Informācija par gala labuma guvēju
6. Gala labuma guvējs
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
 
7. Gala labuma guvēja reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai)  
8. LAD klienta numurs  
9. Gala labuma guvēja statuss un iesaistes veids lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē

(atzīmēt atbilstošo)

juridiska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības nozarē
juridiska persona, kas iesaistīta mežsaimniecības nozarē
fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības nozarē
fiziska persona, kas iesaistīta mežsaimniecības nozarē
fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības nozarē
fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē
lauksaimniecības zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
9.1. Gala labuma guvējs atbilst šādai pazīmei (atzīmēt, ja atbilst) juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā
9.2. Gala labuma guvējs līdz kārtējā gada 15. jūnijam Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem (atzīmēt, ja attiecas) par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

par Natura 2000 meža teritorijām

9.3. Gala labuma guvējam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem (ja attiecas, norādīt projekta iesnieguma numuru)  
10. Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības vai meža zemes) adrese (ja attiecas)

(norāda vismaz viena nekustamā īpašuma adresi, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par kuru ir noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu termiņu no brīža, kad pieprasīta konsultācija)

 
11. Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības vai meža zemes) kadastra numurs (ja attiecas) (norāda vismaz viena nekustamā īpašuma kadastra numuru, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par kuru ir noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu termiņu no brīža, kad pieprasīta konsultācija)  
12. Paredzētās konsultācijas laiks un vieta

 

13. Piezīmes (ja attiecas)

 

 
Apliecinu, ka:

gala labuma guvējs ir atbalsta saņēmējs pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (atzīmēt ar x, ja attiecas);

konsultācijas sniegšanas brīdī saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 2. panta 14. punktu gala labuma guvējs neatbilst nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai (attiecināms uz gala labuma guvēju, kas piesakās konsultācijām par mežsaimniecības nozares jautājumiem. Atzīmēt ar x, ja gala labuma guvējs neatbilst minētajām pazīmēm).

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"" 7.1 punktu.

 

Iesniedzējs
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 695Pieņemts: 08.12.2015.Stājas spēkā: 11.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 10.12.2015. OP numurs: 2015/242.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
278398
{"selected":{"value":"26.06.2018","content":"<font class='s-1'>26.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.06.2018","iso_value":"2018\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-25.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2015","iso_value":"2015\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2015.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)