Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 678

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 26. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (turpmāk – 3.2.1.2. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (turpmāk – 13.1.1.3. pasākums) (turpmāk abi kopā – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 451)

2. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

3. Pasākuma īstenošanu nodrošina Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību, attīstot Latvijas kā tūrisma, starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisko izstāžu galamērķa starptautisko konkurētspēju un veicinot vietējo tūrismu prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

5. Pasākuma mērķa grupa un gala labuma guvēji ir komersanti, kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Regula Nr. 651/2014), I pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības, pašvaldību iestādes un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskas darbības).

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

6. 3.2.1.2. pasākuma ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:

6.1. iznākuma rādītājs – to sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu (turpmāk – komersanti) skaits, kuri saņem atbalstu, – 555 komersanti, tai skaitā:

6.1.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 527 komersanti;

6.1.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 28 komersanti;

6.2. iznākuma rādītājs – atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 423 komersanti, tai skaitā:

6.2.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 402 komersanti;

6.2.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 21 komersants;

6.3. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 375 komersanti, tai skaitā:

6.3.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 354 komersanti;

6.3.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 21 komersants;

6.4. iznākuma rādītājs – privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam – grantiem, – 7 125 000 euro, tai skaitā:

6.4.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 6 849 699 euro;

6.4.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 275 301 euro.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

7. 3.2.1.2. pasākuma ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim ir sasniedzams finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 10 034 796 euro apmērā, tai skaitā:

7.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 5 407 275 euro apmērā;

7.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 4 627 521 euro apmērā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

8. 3.2.1.2. pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

8.1. rezultāta rādītājs – komersantu eksporta apjoms (2010. gada salīdzināmajās cenās) līdz 2023. gada 31. decembrim – 6 068 440 euro;

8.2. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (atbildīgā iestāde izstrādā metodiku, kas sasaista atbalstāmo komersantu skaitu ar pasākuma ietvaros plānotajās mārketinga aktivitātēs ieguldīto finansējumu), – 2 035 komersanti, tai skaitā:

8.2.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 1 760 komersanti;

8.2.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 275 komersanti;

8.3. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (grantu), – 1 650 komersanti, tai skaitā:

8.3.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 1 610 komersanti;

8.3.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 40 komersanti;

8.4. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 1 300 komersanti, tai skaitā:

8.4.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 1 050 komersanti;

8.4.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 250 komersanti;

8.5. iznākuma rādītājs – privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam, kas ir granti, – 20 248 356 euro (projekta iesniegumā plānoti 17 100 000 euro), tai skaitā:

8.5.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 19 731 598 euro (projekta iesniegumā plānoti 12 825 000 euro);

8.5.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 516 758 euro (projekta iesniegumā plānoti 4 275 000 euro);

8.6. uzkrāts specifiskais iznākuma rādītājs – eksporta apjoma pieaugums atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc atbalsta saņemšanas (euro). Rādītāju apkopo divas reizes plānošanas periodā, datu ievadi informācijas sistēmā nodrošina atbildīgā iestāde.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 302)

8.1 Līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši šo noteikumu 9.1 punktā minētajam finansējumam 13.1.1.3. pasākumā sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:

8.11. atbalstīto komersantu skaits – 30 komersanti, tai skaitā:

8.11.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 25 komersanti;

8.11.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 5 komersanti;

8.12. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 22 komersanti, tai skaitā:

8.12.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 20 komersanti;

8.12.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 2 komersanti;

8.13. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 20 komersanti, tai skaitā:

8.13.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 15 komersanti;

8.13.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 5 komersanti.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 302)

9. 3.2.1.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 92 283 948 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 78 441 351 euro, valsts budžeta finansējums – 6 615 400​​​​​ euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – 7 227 197 euro. Attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:

9.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei – 66 637 292 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 56 641 696 euro, valsts budžeta finansējums – 3 832 145​​​​​​​ euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – vismaz 6 163 451 euro;

9.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei – 25 646 656 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 21 799 655 euro, valsts budžeta finansējums – 2 783 255 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – vismaz 1 063 746 euro.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

9.1 13.1.1.3. pasākumam pieejamais attiecināmais finansējums REACT-EU ietvaros ir 5 980 300 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 037 633 euro, valsts budžeta finansējums – 942 667 euro attiecībā uz šo noteikumu 14. un 18. punktā minētajām darbībām.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir:

11.1. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, kā arī veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu;

11.2. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot tūrisma attīstības valsts politiku.

12. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē.

13. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu tikai par šo noteikumu 14. un 18. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

III. Finansējuma saņēmēju atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

14. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbības:

14.1. nacionālo stendu organizēšana starptautiskās izstādēs ārvalstīs klātienē un tiešsaistē;

14.2. uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi:

14.2.1. Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbības nodrošināšana;

14.2.2. sagatavošanās pasākumu organizēšana ieiešanai jaunos ārējos tirgos (starptautisko izstāžu stendi, semināri, tai skaitā mācību semināri, konferences, preses konferences, tirdzniecības misijas, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes, starptautiskas mārketinga kampaņas, prezentācijas, degustācijas, iepircēju, aģentu, vairumtirgotāju, nozaru speciālistu un žurnālistu vizītes Latvijā un tirgus pētījumu iegāde, eksporta datu platformu izstrāde un iegāde) un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos klātienē un tiešsaistē;

14.2.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;

14.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu vai kopstendā (tai skaitā šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajā kopstendā) ārvalstīs;

14.4. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs klātienē un tiešsaistē;

14.5. vienkāršā un padziļinātā konsultatīvā atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai;

14.6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

14.7. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482);

14.8. konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

14.9. digitālā mārketinga pakalpojumu atbalsta nodrošināšana;

14.10. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai konferencēs un forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā klātienē un tiešsaistē;

14.11. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai ārvalstu kontaktbiržās un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;

14.12. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās digitālajās nozaru platformās, tai skaitā digitālajās izstādēs, gala labuma guvēju profila un produktu izvietošanai nozares datubāzēs sadarbības partneru meklēšanai;

14.13. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes un dizainparauga izstrādei;

14.14. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupas preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos nozaru drukātajos un digitālajos medijos, kā arī visu veidu reklāmas satura sagatavošanai un mārketinga materiālu izstrādei;

14.15. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai telemārketinga pakalpojumiem ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;

14.16. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās nozaru asociācijās;

14.17. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs vai semināros vai ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšana potenciālajiem klientiem;

14.18. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādei;

14.19. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei;

14.20. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaistei eksporta tirgos.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 676; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

14.1 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

14.2 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

14.3 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

14.4 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

14.5 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

14.6 Šo noteikumu 14.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno ārpakalpojuma veidā, un tās ietvaros ir attiecināmas izmaksas finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei un rekomendāciju sniegšanai par konferenču centra izveidi.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 676 redakcijā)

14.7 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā divas reizes dalībai šo noteikumu 14.10. apakšpunktā minētajās konferencēs un forumos klausītāja vai apmeklētāja statusā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

14.8 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā divas reizes dalībai šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētajās tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs vai forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

14.9 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu līdz 60 000 euro, piesakoties atbalstam saskaņā ar šo noteikumu 38.18 vai 42.22 punktu.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētā tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopīgu un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem. Atsevišķi izstrādātā programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopīgajā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopīgās un individuālās tikšanās. Tirdzniecības misiju organizē šo noteikumu 11. punktā minētais finansējuma saņēmējs.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

16. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētā Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīte pasākuma ietvaros ir atbalstāma, ja to organizē šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un vizītes dalībnieks tajā piedalās, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

17. Šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētā ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana pasākuma ietvaros ir atbalstāma, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process vai pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktajām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai darījumu partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus euro gadā, un saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punkta "d" apakšpunktu.

17.1 (Svītrots ar MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255)

18. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbības:

18.1. nacionālo stendu organizēšana starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs;

18.2. mārketinga aktivitāšu organizēšana (tai skaitā reklāmas un mārketinga kampaņu organizēšana, ārvalstīs un Latvijā reģistrētu tūrisma pakalpojumu komercsabiedrību, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju), korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšana, stendu organizēšana starptautiskajās un vietējās izstādēs, ārvalstu un vietējo tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados) Latvijā un ārvalstīs, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs un Latvijā, mārketinga pētījumu un darījumu, labsajūtas tūrisma un citu pasākumu organizēšana ārvalstu un vietējo tūristu piesaistei un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos;

18.3. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

18.3.1 atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs ārvalstīs un Latvijā ar individuālu stendu vai kopstendā (tai skaitā šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajā kopstendā);

18.4. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

18.5. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

18.5.1 atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs vai forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā klātienē un tiešsaistē;

18.6. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

18.6.1 atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tūrisma un darījumu tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;

18.7. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma un darījumu tūrisma platformās, tai skaitā digitālajās izstādēs, gala labuma guvēju profila un produktu izvietošanai nozares datubāzēs sadarbības partneru meklēšanai;

18.8. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupas preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga materiālu izstrādei;

18.9. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes izstrādei;

18.10. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai pārdošanas vizītēm ārvalstīs, lai prezentētu Latvijas tūrisma un darījuma tūrisma piedāvājumu klientiem klātienē un tiešsaistē;

18.11. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajos tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos ārvalstīs;

18.12. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā;

18.13. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā;

18.14. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs vai semināros vai ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšana potenciālajiem klientiem;

18.15. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai tīmekļvietnes, internetveikalu, lietotņu, digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu (phygital event platformas) izstrādei, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādei, izstrādei vai abonēšanas perioda apmaksai, kā arī datu vadības un analīzes sistēmu izstrādei, licenču iegādei vai abonēšanas apmaksai;

18.16. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei;

18.17. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai ārvalstu atbilstošās nozares darījumu partneru piesaistei;

18.18. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās nozaru asociācijās;

18.19. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai naktsmītņu atbilstības novērtēšanai.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305; MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255)

19. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

19.1 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

19.2 Dalība šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1 un 18.6.1 apakšpunktā minētajās tūrisma izstādēs, konferencēs, semināros un kontaktbiržās ir atbalstāma, ja izstādes specifika atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) un attiecīgais seminārs, konference un kontaktbirža (tai skaitā prezentācija) atbilst darījumu un pasākumu vai labsajūtas tūrismam.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

19.3 Šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minēto konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Rīgā, ir ne mazāk kā 50 dalībnieki vai ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Latvijas reģionos, ir ne mazāk kā 25 dalībnieki.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

19.4 Pasākuma mērķa grupai, piesakoties atbalstam šo noteikumu 18.8. un 18.10. apakšpunktā minētajām darbībām, ja tām ir plānots pieprasīt avansa maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 42.35 un 42.36 punktu, jāiesniedz pieteikums šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam par plānotajām darbībām, kas tiek uzsāktas kalendāra gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums. Pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

19.5 Šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minēto starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisko izstāžu organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāji vai ārvalstu dalībnieki ir vismaz no četrām valstīm un to skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 500 un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

19.6 Pasākuma mērķa grupai, piesakoties atbalstam šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētajām darbībām, jāiesniedz pieteikums šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam par plānoto darbību un ar to saistīto aktivitāšu plānu atbilstoši šo noteikumu 42.23 punktā minētajām attiecināmo izmaksu pozīcijām. Pieteikumā var iekļaut ar darbību saistītās aktivitātes, kas notikušas ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

20. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā tiešās pārvaldes iestāde:

20.1. pasākuma ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 14. punktā minētajām darbībām;

20.2. atbalstāmās darbības īsteno atbilstoši finansējuma saņēmēja pasākuma īstenošanas stratēģijai, sekmējot Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto. Pasākuma īstenošanas stratēģiju ar informāciju par to, kā tiks pārvaldīta projekta darbība (procesa apraksts), pievieno projekta iesniegumam;

20.3. pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros atbalstu sniedz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām, plānošanas reģioniem. Atbalsta saņēmējus izvēlas un izvērtē, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību (metodiku), kādā izvēlas, piešķir un uzskaita atbalstu pasākuma mērķa grupai. Kārtību (metodiku) pievieno projekta iesniegumam, ietverot principus, kā tiks izvēlēti un atlasīti atbalsta saņēmēji, tai skaitā kā tiks identificēti saimnieciska rakstura projekti un projekti, kas nesaistās ar saimnieciskām darbībām, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu;

20.4. šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 32.1.–32.11. apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.5. šo noteikumu 14.2.1. un 14.5. apakšpunktā minētās darbības ietvaros komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem nodrošina šo noteikumu 39. punktā minētās finansējuma saņēmēja konsultācijas;

20.6. šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētās darbības ietvaros komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem nodrošina šo noteikumu 35. punktā minētās ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanas izmaksu pozīcijas;

20.7. šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās darbības ietvaros individuālo stendu dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 37. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.8. šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros ārvalstu tirdzniecības misijas dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm – nodrošina šo noteikumu 38. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9. šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros Latvijas augstu valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 38. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.1 (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482);

20.9.2 šo noteikumu 14.9. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem) nodrošina šo noteikumu 34.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.3 šo noteikumu 14.10. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 37.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.4 šo noteikumu 14.11. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.3 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.5 šo noteikumu 14.12. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.4 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.6 šo noteikumu 14.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.5 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.7 šo noteikumu 14.14. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.7 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.8 šo noteikumu 14.15. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.9 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.9 šo noteikumu 14.16. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.11 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.10 šo noteikumu 14.17. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.14 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.11 šo noteikumu 14.18. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.15 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.12 šo noteikumu 14.19. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.16 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.13 šo noteikumu 14.20. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 38.17 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.10. šo noteikumu 20.6., 20.8. un 20.9. apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir novērtēta ražotņu vai produktu atbilstība, vai pēc tam, kad ir noslēgusies tirdzniecības misija vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīte ārvalstī:

20.10.1. par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, izmaksas apliecinošos dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2016. gada 31. jūlijam;

20.10.1.1 par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, izmaksas apliecinošus dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2018. gada 20. novembrim;

20.10.2. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība;

20.10.1 šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanas termiņš ir 2023. gada 31. jūlijs;

20.10.2 šo noteikumu 20.7., 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8, 20.9.9, 20.9.10, 20.9.11, 20.9.12 un 20.9.13 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 14.3., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.17., 14.18., 14.19. un 14.20. apakšpunktā minētā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam;

20.10.3 šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētās darbības īstenošanas termiņš ir 2023. gada 31. oktobris un izmaksas apliecinošie dokumenti jāiesniedz finansējuma saņēmējam triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim;

20.11. piešķirot atbalstu un aprēķinot piešķirto finansējumu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

20.11.1. šo noteikumu 20.7., 20.8., 20.9., 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8, 20.9.9, 20.9.10, 20.9.11, 20.9.12 un 20.9.13 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 37., 37.1, 38., 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.9, 38.11, 38.14, 38.15, 38.16 un 38.17 punktā minētos nosacījumus;

20.11.1.1 (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482);

20.11.2. šo noteikumu 20.4. un 20.5. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 100 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 39. punktā minētos nosacījumus;

20.11.3. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482);

20.11.4. šo noteikumu 20.9.2 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 34.1 punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 801; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 676; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305; MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255; MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 490)

21. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā tiešās pārvaldes iestāde:

21.1. pasākuma ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 18. punktā minētajām darbībām;

21.2. atbalstāmās darbības īsteno Latvijai prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) atbilstoši finansējuma saņēmēja pasākuma īstenošanas stratēģijai, sekmējot Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto. Pasākuma īstenošanas stratēģiju ar informāciju par to, kā tiks pārvaldīta projekta darbība (procesa apraksts), pievieno projekta iesniegumam;

21.3. dalībnieku atlasi nacionālajam stendam veic sadarbībā ar finansējuma saņēmēja tūrisma konsultatīvo padomi;

21.4. pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros atbalstu sniedz komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Atbalsta saņēmējus izvērtē un atlasa, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību (metodiku), kādā izvēlas, piešķir un uzskaita atbalstu pasākuma mērķa grupai. Kārtību (metodiku) pievieno projekta iesniegumam, ietverot principus, kā tiks atlasīti atbalsta saņēmēji, tai skaitā, kā tiks identificēti saimnieciska rakstura projekti un projekti, kas nav saistīti ar saimniecisku darbību, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu;

21.5. šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem – komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 40.1.–40.12. apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.6.1 (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.6.2 (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.6.3 šo noteikumu 18.3.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.4 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.4 šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.5 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.5 šo noteikumu 18.6.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.6 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.6 šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.7 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.7 šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.8 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.8 šo noteikumu 18.9. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.10 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.9 šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.12 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.10 šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem) nodrošina šo noteikumu 42.15 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.11 šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.16 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.12 šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.23 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.13 šo noteikumu 18.14. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.19 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.14 šo noteikumu 18.15. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.20 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.15 šo noteikumu 18.16. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.21 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.16 šo noteikumu 18.17. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.31 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.17 šo noteikumu 18.18. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.33 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.18 šo noteikumu 18.19. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.34 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.7. šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies izstāde ārvalstī:

21.7.1. par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, izmaksas apliecinošos dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2016. gada 31. jūlijam;

21.7.2. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība;

21.7.1 šo noteikumu 21.6.10 un 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.11. un 18.12. apakšpunktā minētā darbība:

21.7.1 1. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2020. gada 10. jūniju, izmaksas ir atbalstāmas, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi attiecīgā darbība;

21.7.1 2. šo noteikumu 18.11. un 18.12. apakšpunktā minēto darbību īstenošanas termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam;

21.7.2 šo noteikumu 21.6.7 un 21.6.9 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.8. un 18.10. apakšpunktā minētā darbība, triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 19.4 punktā minētā pieteikuma iesniegšanas vai triju mēnešu laikā pēc pēdējās šo noteikumu 19.4 punktā minētajā pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam. Finansējuma saņēmējs var izmaksāt starpposma maksājumus par atbalstāmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējam ir iesniegti izmaksas apliecinošie dokumenti par jau veiktajām darbībām. Šo noteikumu 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.721.6.8, 21.6.921.6.13, 21.6.1421.6.15, 21.6.16, 21.6.17 un 21.6.18 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8.18.9., 18.10.18.14., 18.15.18.16., 18.17., 18.18. un 18.19. apakšpunktā minētā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam;

21.7.3 šo noteikumu 21.6.12 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētais pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās šo noteikumu 19.6 punktā minētajā pieteikumā norādītās ar darbību saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētā pasākuma, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam. Ja šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētais pasākums atcelts sakarā ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, šo noteikumu 21.6.12 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām ar darbību saistītām aktivitātēm, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētā pasākuma atcelšanas;

21.8. aprēķinot finansējumu un piešķirot atbalstu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

21.8.1. šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētos ceļa (transporta) izdevumus kompensē 50 procentu apmērā;

21.8.2. šo noteikumu 21.5. apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētās izmaksas) minētās izmaksas kompensē 100 procentu apmērā;

21.8.3. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.8.4. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.8.5. šo noteikumu 21.6.3, 21.6.421.6.5, 21.6.6, 21.6.7, 21.6.821.6.9, 21.6.12, 21.6.13, 21.6.14,  21.6.15, 21.6.16, 21.6.17 un 21.6.18 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.10, 42.12, 42.19, 42.20, 42.21, 42.23, 42.3142.33 un 42.34 punktā minētos nosacījumus;

21.8.6. šo noteikumu 21.6.10 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.15 punktā minētos nosacījumus;

21.8.7. šo noteikumu 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.16 punktā minētos nosacījumus, ja konferences, kongresa vai semināra organizētājs ir vismaz divus gadus pirms konferences, kongresa vai semināra norises laika Latvijā reģistrēts komersants, nodibinājums vai biedrība, ja konferences, kongresa vai semināra ilgums ir līdz divām dienām, ja dalībnieki ir no Baltijas valstīm (Latvijas vai Lietuvas, vai Igaunijas), ja konference, kongress vai seminārs norisinās klātienē vai hibrīdpasākumu formā un ja konferencei, kongresam vai semināram ir piesaistīti viens vai divi Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji, kā arī pasākuma mārketinga materiālos tiek iekļauts aktuālais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni;

21.8.8. šo noteikumu 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 60 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.16 punktā minētos nosacījumus, ja konferences, kongresa vai semināra organizētājs ir vismaz divus gadus pirms konferences, kongresa vai semināra norises laika Latvijā reģistrēts komersants, nodibinājums vai biedrība, ja konferences, kongresa vai semināra ilgums ir vairāk nekā divas dienas, ja dalībnieki darbojas starptautiskajā tirgū (ārpus Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas), ja konference, kongress vai seminārs norisinās klātienē vai hibrīdpasākumu formā un ja konferencei, kongresam vai semināram ir piesaistīti vismaz trīs Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji, kā arī pasākuma mārketinga materiālos tiek iekļauts aktuālais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 688 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305; MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 302)

22. Pasākuma ietvaros netiek atbalstītas darbības, kas saistītas ar importa apjomu palielināšanu, Latvijas tirgus apgūšanu vai nostiprināšanos tajā, kā arī konkurētspējas veicināšanu Latvijas tirgū (izņemot tūrisma nozari).

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

IV. Prasības atbalsta saņemšanai

23. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros granta veidā piešķir de minimis atbalstu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013), vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – regula Nr. 717/2014) attiecībā uz valsts atbalsta saņēmējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354) (turpmāk – regula Nr. 1379/2013).

23.1 Atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

24. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, ievēro šādus nosacījumus:

24.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus, un pārbauda, vai komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums, biedrība vai nodibinājums nepretendē uz atbalstu kādā no šo noteikumu pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm;

24.2. pirms lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu pārbauda, vai piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

24.3. de minimis atbalstu nepiešķir, ja komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālajam uzņēmumam, biedrībai vai nodibinājumam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tiem ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, to saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tie atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

24.4. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu vai regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, tad gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz apliecinājumu, kurā norādīta informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu;

24.5. ja komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums, biedrība vai nodibinājums vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

25. De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

26. Datus par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs uzglabā saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktu, vai regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktu.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

27. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu vai regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu līdz šo regulu darbības beigām.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

28. Atbalstu var saņemt komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība un individuālais uzņēmums, kas atbilst šo noteikumu 24. punktā minētajiem nosacījumiem un šādām prasībām:

28.1. komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

28.2. komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai vai individuālajam uzņēmumam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1 000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

28.3. komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) līdzfinansēto projektu īstenošanu;

28.4. komersanta, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības vai individuālā uzņēmuma interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai vai individuālajam uzņēmumam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

28.5. kooperatīvajā sabiedrībā ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām).

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

29. Atbalsts dalībai nacionālajā stendā netiek piešķirts komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālajam uzņēmumam, kura produkts neatbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde.

30. Atbalstu var saņemt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šo noteikumu 24. punktā minētajiem nosacījumiem (de minimis nosacījumi neattiecas uz biedrību vai nodibinājumu, kurš saņem atbalstu par projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu) un šādām prasībām:

30.1. biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā;

30.2. biedrībai vai nodibinājumam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1 000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

30.3. biedrība vai nodibinājums finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

30.4. biedrība vai nodibinājums, iesniedzot projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt atbalstu, kura apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro, savukārt, iesniedzot projektu, kas ir saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt de minimis atbalstu;

30.5. biedrībā ir apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;

30.6. starp nodibinājuma dibinātājiem un to biedriem (biedrībām un personālsabiedrībām) ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;

30.7. profesionālā biedrība vai nodibinājums, kurā ir vismaz 25 biedri, ja tā īsteno šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minēto darbību.

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

30.1 Šo noteikumu 30.5. un 30.6. apakšpunkts neattiecas uz biedrību vai nodibinājumu, kas organizē šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētos starptautiskos kultūras vai sporta pasākumus.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

31. Atbalstu var saņemt pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde, kas atbilst šādām prasībām:

31.1. pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu pārvaldei nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1 000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

31.2. pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

31.3. pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro;

31.4. pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde atbalstu dalībai šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajā nacionālajā stendā var saņemt, ja piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;

31.5. pašvaldība un plānošanas reģions atbalstu dalībai šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajā nacionālajā stendā var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

(Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

32. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

32.1. izstādes organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, reģistrācijas maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, ūdens, kanalizācijas, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā un dalībnieku karšu iegādi);

32.2. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes laikā;

32.3. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes norises vietai un atpakaļ no tās, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

32.4. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā;

32.5. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas), publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

32.6. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšanas izmaksas) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

32.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

32.8. konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

32.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādēm saistītajos pasākumos (tai skaitā darba semināros, prezentācijās, konferencēs, preses konferencēs, darījuma tikšanās), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

32.10. stenda organizēšanas pakalpojuma izmaksas;

32.11. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

32.12. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

32.13. komandējuma izmaksas diviem finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

33. Šo noteikumu 14.2.1. un 14.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

33.1. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas;

33.2. telpu nomas, uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

33.3. atlīdzības izmaksas, piemaksa par diplomātisko rangu un normatīvajos aktos par diplomātisko un konsulāro dienestu noteiktie pabalsti un kompensācijas (izņemot prēmiju un naudas balvu);

33.4. valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas;

33.5. kancelejas preču izmaksas, tai skaitā informācijas nesēji un reprezentācijas materiāli;

33.6. komandējuma izmaksas, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas;

33.7. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga plāna izstrādes, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas izmaksas (tai skaitā sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas izmaksas), maksa par materiālu izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (brošūras, bukleti, plakāti, interneta un drukātie mediji, zibatmiņas, CD, DVD u. c.), semināru un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi, samaksa konsultantiem;

33.8. izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);

33.9. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) laikā;

33.10. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) norises vietai un atpakaļ no tās, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

33.11. žurnālistu vizīšu organizēšanas izmaksas Latvijā (tai skaitā tikšanās telpu nomas, tulkošanas, gidu, transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, uzņēmumu apmeklējumu izmaksas);

33.12. nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

34. Šo noteikumu 14.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

34.1. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;

34.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

34.3. ēdināšanas, transporta pakalpojumu un reprezentācijas izmaksas;

34.4. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas izstrādes izmaksas;

34.5. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, maketēšanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) izmaksas, maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (brošūras, bukleti, plakāti, interneta un drukātie mediji, zibatmiņas, CD, DVD u. c.)) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

34.6. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

34.7. reklāmas un mārketinga materiālu, tai skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu, iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas un uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu sociālajos tīklos un nozaru portālos, nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

34.8. interneta tīmekļvietņu (web lapu) izstrāde svešvalodās;

34.9. mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegādes izmaksas;

34.10. esošo un potenciālo Latvijas komersantu ražotās produkcijas vai pakalpojumu uzpircēju, aģentu, vairumtirgotāju, nozaru speciālistu (ārvalstu kompāniju) un ekonomikas žurnālistu iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas Latvijā (tai skaitā tikšanās telpu nomas, tulkošanas, gidu, transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, reprezentācijas un uzņēmumu apmeklējuma izmaksas);

34.11. pieejas tiesību iegāde ārējām datubāzēm;

34.12. tirgus pētījumu iegādes izmaksas;

34.13. nepieciešamo ārpakalpojumu (konsultantu, lektoru) izmaksas saistībā ar sagatavošanās pasākumiem ieiešanai jaunos ārējos tirgos;

34.14. pasākumu organizēšanas pakalpojuma izmaksas;

34.15. komandējuma izmaksas finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, kas piedalās starptautisko izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), semināru, konferenču, preses konferenču, tirdzniecības misiju, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīšu, prezentāciju, degustāciju sagatavošanā un to norisē, tai skaitā transporta, viesnīcas (naktsmītnes) un dienas naudas izmaksas.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

34.1 Šo noteikumu 14.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas (ārpakalpojumu) izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

34.1 1. gala labuma guvēja produktu izvietošanas izmaksas digitālajās platformās;

34.1 2. gala labuma guvēja digitālo publikāciju un mārketinga materiālu, tai skaitā videomateriālu, interaktīvo risinājumu, sociālo tīklu kontu un tīmekļvietņu, izstrādes un iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, maketēšanas, izgatavošanas, tulkošanas un izplatīšanas izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu sociālajos tīklos un nozaru portālos;

34.1 3. digitālās mārketinga stratēģijas izstrāde un ieviešana;

34.1 4. semināru organizēšana gala labuma guvējiem par produktu izvietošanas iespējām digitālajās platformās.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

35. Šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

35.1. neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām;

35.2. ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;

35.3. maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija.

36. Maksimāli pieļaujamā summa šo noteikumu 35. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 50 000 euro vienam gala labuma guvējam gadā.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

37. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

37.1. izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, tādas mārketinga pakalpojumu izmaksas kā dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās, kā arī izstādes organizatora noteiktās citas izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;

37.2. (svītrots ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688);

37.3. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

37.1 Šo noteikumu 14.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): konferences vai foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences vai foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences vai foruma norises telpās, konferences vai foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci vai forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas), dalības maksa par konferences vai foruma apmeklējumu ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

38. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.1. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482);

38.1.1 dalības maksa, ko noteicis organizators, kas ir šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes organizēšanu (ne vairāk kā 2 000 euro par piedalīšanos vienā tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē vienam dalībniekam);

38.2. ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz šo noteikumu 38.1.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas vai augstu valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos šajos pasākumos.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 70)

38.1 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

38.2 (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

38.3 Šo noteikumu 14.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā, dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

38.4 Šo noteikumu 14.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): platformas dalības maksa vai platformas gada abonements un digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas ne vairāk kā trijās platformās viena kalendāra gada laikā vienam gala labuma guvējam.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

38.5 Šo noteikumu 14.13. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.5 1. tulkošanas pakalpojumu izmaksas etiķetes un citu mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai;

38.5 2. iepakojuma dizaina izstrādes/pielāgošanas pakalpojuma izmaksas;

38.5 3. maksa par preču zīmes, dizainparauga izstrādi un reģistrēšanu;

38.5 4. preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai iepakojuma un etiķešu dizaina izstrādes izmaksas, dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

38.6 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

38.7 Šo noteikumu 14.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.7 1. reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos;

38.7 2. reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos, kā arī mārketinga izmaksas;

38.7 3. mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas;

38.7 4. reklāmas vizuālo materiālu par produktu vai pakalpojumu izstrādes izmaksas;

38.7 5. reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas;

38.7 6. digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādes vai abonēšanas izmaksas.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305; MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255)

38.8 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

38.9 Šo noteikumu 14.15. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināma šāda izmaksu pozīcija (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) – maksa par telemārketinga pakalpojumiem, tādiem kā zvanu veikšana un kampaņveidīga informācijas sūtīšana ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt pakalpojumam vai produktam jaunus klientus, sadarbības partnerus, kā arī lai papildinātu klientu, sadarbības partneru datubāzes.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

38.10 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

38.11 Šo noteikumu 14.16. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): nozares asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un ikgadējā biedra maksa.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

38.12 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

38.13 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

38.14 Šo noteikumu 14.17. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.14 1. izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā;

38.14 2. stenda vizuālā koncepta izstrādes un izveides izmaksas;

38.14 3. telpu īres izmaksas;

38.14 4. tehniskā aprīkojuma izmaksas;

38.14 5. digitālās platformas īres izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

38.15 Šo noteikumu 14.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.15 1. tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, tās adaptēšanas un tehniskās izmaksas;

38.15 2. tīmekļvietnes, internetveikalu un lietotņu digitālo risinājumu izstrādes izmaksas;

38.15 3. tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;

38.15 4. virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

38.16 Šo noteikumu 14.19. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināma šāda izmaksu pozīcija (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) - tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

38.17 Šo noteikumu 14.20. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.171. ārvalstu atbilstošās nozares eksperta pakalpojuma izmaksas eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai dalībnieka eksporta tirgos;

38.172. tirdzniecības aģentu pakalpojumu piesaistes izmaksas tirgus darbības pārorientācijai.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

38.18 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 14.3., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.17., 14.18., 14.19. un 14.20. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir ne vairāk kā 60 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

39. Šo noteikumu 14.2.1. un 14.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja konsultāciju izmaksas (tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas) atbilstoši finansējuma saņēmēja cenrādim, kā arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

40. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

40.1. izstādes organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, reģistrācijas maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, ūdens, kanalizācijas, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā un dalībnieku karšu iegādi);

40.2. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes laikā;

40.3. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes norises vietai un atpakaļ no tās, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

40.4. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā;

40.5. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas), publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta, fotogrāfiju sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

40.6. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšanas izmaksas) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

40.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

40.8. konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

40.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādēm saistītajos pasākumos (tai skaitā darba semināros, prezentācijās, konferencēs, preses konferencēs, darījuma tikšanās), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

40.10. stenda organizēšanas pakalpojuma izmaksas;

40.11. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

40.12. ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz starptautiskās izstādes norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānotas vairākas izstādes). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs (attiecas uz minētās darbības dalībnieku);

40.13. komandējuma izmaksas diviem finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

41. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

41.1. reklāmas un mārketinga kampaņas īstenošanas izmaksas, tai skaitā kampaņas koncepcijas un plāna izstrādes izmaksas, producentu un ārvalstu un Latvijas mediju pakalpojumu izmaksas;

41.2. publicitātes izmaksas ārvalstu un Latvijas plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta, fotogrāfiju sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

41.3. tūrisma informācijas, reklāmas un mārketinga materiālu, tai skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu, iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (brošūrās, bukletos, plakātos, zibatmiņās, CD, DVD, drukātajos un interneta medijos, tai skaitā sociālajos tīklos un tūrisma portālos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

41.4. ārvalstu un vietējo tūrisma uzņēmumu, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju) un korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas (tai skaitā transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, gida (tai skaitā audiogida) un tulkošanas pakalpojumu, tūrisma objektu, aktivitāšu un pasākumu apmeklējuma izmaksas, telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas) Latvijā;

41.5. ārvalstu un vietējo specializēto tūrisma veicināšanas pasākumu (tai skaitā darba semināru, izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), prezentāciju, konferenču, preses konferenču) organizēšanas izmaksas (tai skaitā dalības maksa, telpu un ekspozīcijas laukuma noma, stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, uzstādīšanas, noformēšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas, tehniskā aprīkojuma, tūrisma informācijas, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste un reprezentācijas izmaksas, mārketinga aktivitātes izmaksas, lektoru izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu pasākuma izdevumā);

41.6. tirgus pētījumu izmaksas un reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

41.7. ārvalstu un vietējo tūristu piesaistes pasākumu izmaksas Latvijas novados;

41.8. darījumu un pasākumu izmaksas, lai piesaistītu tos Latvijai;

41.9. komandējuma izmaksas finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, kas piedalās šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minēto pasākumu sagatavošanā un to norisē, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 649; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

42. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.1 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.2 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.3 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.4 Šo noteikumu 18.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): izstādes organizatora noteiktā izstādes reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās), kā arī izstādes organizatora noteiktās citas izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.5 Šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): konferences vai foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās, konferences vai foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci vai forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas), dalības maksa par konferences vai foruma apmeklējumu ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.6 Šo noteikumu 18.6.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā, dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.7 Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): platformas dalības maksa vai platformas gada abonements un digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas ne vairāk kā piecās platformās viena kalendāra gada laikā vienam gala labuma guvējam.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.8 Šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.8 1. reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma medijos;

42.8 2. reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma medijos;

42.8 3. mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas;

42.8 4. vizuālo reklāmas materiālu par produktu vai pakalpojumu izstrādes izmaksas;

42.8 5. reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

42.9 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

42.10 Šo noteikumu 18.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): tulkošanas pakalpojumu izmaksas mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai, lai veicinātu Latvijas tūrisma un darījumu tūrisma produktu atpazīstamību mērķa tirgū, tai skaitā preču zīmes izstrādes un reģistrēšanas izmaksas, preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.11 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

42.12 Šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): pārdošanas vizītes organizētāja noteiktās izmaksas (vizītes organizēšana, klientu atlase, tikšanās organizēšana, vizītes programmas izmaksas un maksa par pārbraucieniem vizītes ietvaros uz citu pilsētu).

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.13 Šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nav attiecināmas ceļa (transporta) izmaksas uz šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības norises valsti un atpakaļ, kā arī nav attiecināmas naktsmītņu izmaksas.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.14 Kalendāra gada laikā vienam gala labuma guvējam ir atbalstāmas ne vairāk kā trīs šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienai šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētajai darbībai ir ne vairāk kā 3 000 euro.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.15 Šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir šo noteikumu 18.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību dalībnieki.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.16 Šo noteikumu 18.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.16 1. ēdināšanas pakalpojumu izmaksas;

42.16 2. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā konferenču, kongresu un semināru dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;

42.16 3. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma pakalpojuma izmaksas;

42.16 4. piesaistīto lektoru pakalpojuma izmaksas;

42.16 5. tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.17 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.16 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 12 000 euro.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

42.18 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

42.19 Šo noteikumu 18.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.19 1. izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā;

42.19 2. stenda vizuālā koncepta izstrādes un izveides izmaksas;

42.19 3. telpu īres izmaksas;

42.19 4. tehniskā aprīkojuma izmaksas;

42.19 5. digitālās platformas īres izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.20 Šo noteikumu 18.15. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.20 1. tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas;

42.20 2. tīmekļvietnes, internetveikalu un lietotņu digitālo risinājumu izstrādes izmaksas;

42.20 3. tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;

42.20 4. virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādes vai abonēšanas izmaksas;

42.20 5. datu vadības un analīzes sistēmu izstrādes, licenču iegādes vai abonēšanas izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.21 Šo noteikumu 18.16. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku): tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.22 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.15., 18.16., 18.17., 18.18. un 18.19. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir ne vairāk kā 60 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

42.23 Šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.23 1. licences iegādes izmaksas pasākuma organizēšanai Latvijā un (vai) dalības maksa starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam;

42.23 2. dalība nozares profesionālajos pasākumos, kas ietver šādas izmaksas: pasākuma vai izstādes organizatora noteiktā pasākuma vai izstādes reģistrācijas vai dalības maksa (ieejas biļete dalībnieka trim darbiniekiem), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, pasākuma vai izstādes norises telpās), kā arī pasākuma vai izstādes organizatora noteiktās citas izmaksas un ar pasākumu vai izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;

42.23 3. tādu pasākuma mārketinga materiālu kā bukletu, baneru vai videoklipu izstrādes un izgatavošanas izmaksas, satura izstrādes izmaksas (informācijas sagatavošanai un vietnes meklētāja optimizācijai), izmaksas saistībā ar informācijas pielāgošanu ārvalstu tirgiem (tulkošanas pakalpojumi);

42.23 4. izmaksas saistībā ar pasākuma popularizēšanu digitālajā vidē;

42.23 5. sabiedrisko attiecību pakalpojumu izmaksas, kas attiecināmas uz sadarbību ar Latvijas un ārvalstu sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, medijiem (publikācijas pirms un pēc pasākuma, konkursi), ārvalstu žurnālistu akreditāciju un piesaisti konkrētajam pasākumam, influenceru kampaņām konkrētās valstīs, ārvalstu mārketinga kampaņu realizēšanu, sociālo tīklu uzturēšanu, mediju monitoringu, reklāmas kampaņu organizēšanu;

42.23 6. izmaksas saistībā ar mediju vizīti uz Latviju, tādas kā ceļa (transporta) izmaksas, kas saistītas ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) uz Latviju un no Latvijas, naktsmītnes izmaksas;

42.23 7. pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšanas izmaksas;

42.238. transporta nomas pakalpojumu izmaksas Latvijā starptautiskā kultūras un sporta pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;

42.239. starptautiskā kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes norises telpu un zemes platību nomas izmaksas;

42.2310. starptautiska sporta pasākuma nodrošināšanai nepieciešamo sporta federācijas apstiprinātu sporta tiesnešu honorāru izmaksas;

42.2311. izmaksas, kas ir saistītas ar epidemioloģiski droša starptautiska kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes organizēšanu.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255)

42.24 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir:

42.241. ne vairāk kā 50 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 500;

42.242. ne vairāk kā 75 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 1000;

42.243. ne vairāk kā 100 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 1500;

42.244. ne vairāk kā 125 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 2000;

42.245. ne vairāk kā 150 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 2500;

42.246. ne vairāk kā 200 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 3000.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 451)

42.25 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.23 2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 3 000 euro vienām šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām un ne vairāk kā par pieciem pasākumiem vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.26 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.23 3. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 20 000 euro vienai no šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.27 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.23 4. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 50 000 euro vienai no šo noteikumu 8.13. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.28 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.23 5. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 50 000 euro vienai no šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.29 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.23 6. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 1 000 euro par personu ne vairāk kā 20 vizītes dalībniekiem viena pasākuma ietvaros.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.30 Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa šo noteikumu 42.23 7. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 30 000 euro.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

42.31 Šo noteikumu 18.17. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.311. ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, izņemot alkoholisko dzērienu izmaksas;

42.312. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījumu tūrisma organizētajām norises vietām;

42.313. tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas;

42.314. tulkošanas pakalpojumu izmaksas.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

42.32 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs  šo noteikumu 42.31 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām var saņemt atbalstu  ne vairāk kā 12 000 euro apmērā.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

42.33 Šo noteikumu 18.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) – nozaru asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un (vai) ikgadējā biedra maksa.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

42.34 Šo noteikumu 18.19. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) – kompetentās atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas iestādes pakalpojumu izmaksas.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

42.35 Šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu par šo noteikumu 42.8 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:

42.351. pakalpojuma līguma summa par šo noteikumu 42.8 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir vismaz 5 000 euro;

42.352. avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līgumā iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

42.353. finansējuma saņēmējam iesniegts avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

42.36 Šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu par šo noteikumu 42.12 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:

42.361. pakalpojuma līguma summa par šo noteikumu 42.12 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir vismaz 3 000 euro;

42.362. avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līgumā iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

42.363. finansējuma saņēmējam iesniegts avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

43. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

44. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēju šo noteikumu 14.6. un 18.4. apakšpunktā minētās projekta vadības un īstenošanas izmaksas (tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas, attiecīgās preces un pakalpojumi, datorprogrammas un to licences atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izmaksu klasifikācijas jomā) līdz 10 % proporcionāli no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma.

45. Šo noteikumu 14.1., 14.2.1., 14.2.2., 14.5., 14.9., 18.1. un 18.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas valūtas kursa svārstības, veicot maksājumus ārvalstīs, un bankas pakalpojumu komisijas maksa. Valūtas konvertēšana uz euro jāveic pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa darījuma veikšanas dienā.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

46. Ja šo noteikumu 34. un 41. punktā minētās izmaksas ir radušās gala labuma guvējam, kas ir finansējuma saņēmējs, īstenojot šo noteikumu 14.2.2. un 18.2. apakšpunktā minētās darbības, kuras netiek attiecinātas uz citiem šo noteikumu 23. punktā minētajiem gala labuma guvējiem, tās ir attiecināmas no 2014. gada 1. janvāra.

47. Ja šo noteikumu 32.1. un 40.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir radušās gala labuma guvējam, kas ir finansējuma saņēmējs, īstenojot šo noteikumu 14.1. un 18.1. apakšpunktā minētās darbības, tās ir attiecināmas no 2015. gada 1. jūnija. Šīs izmaksas pēc tam tiks uzskaitītas kā de minimis atbalsts šo noteikumu 23. punktā minētajiem gala labuma guvējiem atbilstoši šajos noteikumos iekļautajiem de minimis atbalsta nosacījumiem.

48. Šajos noteikumos minētās izmaksas ir attiecināmas ar 2015. gada 1. septembri, izņemot šo noteikumu 46. un 47. punktā minētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 801)

49. Šo noteikumu 14.2.2. un 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros organizējot reklāmas pasākumus, ievēro nosacījumu, ka reklāmas kampaņa ir vispārēja, tā sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem, reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts un reklāmu var īstenot komersanti neatkarīgi no to lieluma.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305)

50. Līgumos, kurus finansējuma saņēmējs slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 32., 33., 34.34.1, 40. un 41. punktā minētajām izmaksām, avansa maksājumus var paredzēt līdz 100 procentiem no attiecīgā līguma summas.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482)

51. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

51.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32., 33., 34., 34.1, 35., 37., 38., 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.9, 38.11, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 39., 40., 41., 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.10, 42.12, 42.13, 42.15, 42.16, 42.19, 42.20, 42.21, 42.23, 42.31, 42.33, 42.34, 43. un 45. punktā;

51.2. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

51.3. telpu remonta izmaksas.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 482; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 305; MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 255)

52. Pasākuma ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst šajos noteikumos noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem.

52.1 Ja tiek pārkāptas regulas Nr.  1407/2013, regulas Nr.  1408/2013 vai regulas Nr.  717/2014 prasības, valsts atbalsta saņēmējs atmaksā finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

53. Īstenojot projektus, finansējuma saņēmēji:

53.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347), un normatīvajos aktos par kārtību, kādā nodrošina komunikāciju un vizuālās identitātes prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina no dienas, kad noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu;

53.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

53.3. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā līdzfinansējuma, uzskaiti;

53.4. nodrošina sasniedzamo rādītāju uzskaiti, tai skaitā šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minētā specifiskā iznākuma rādītāja uzskaiti no pasākuma gala labuma guvējiem, uzkrājot rādītāju faktiskās vērtības (datus par eksporta apjoma pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc atbalsta saņemšanas).

54. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

54.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;

54.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

55. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

56. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

57. Specifiskā atbalsta projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 09.04.2020. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

58. Izmaksas par tūrisma sektorā atbalstāmajām darbībām līdz 2018. gada 19. augustam tiek atbalstītas saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā izmaksu rašanās brīdī. Izmaksas par citām atbalstāmajām darbībām tiek atbalstītas saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas ir spēkā izmaksas apliecinošu dokumentu iesniegšanas brīdī.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

59. Šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 90 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 35. un 36. punktā minētos nosacījumus.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

60. Šo noteikumu 20.10.2 un 21.7.2 apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās un attiecināmajās izmaksās veiktie grozījumi par atbalsta paplašināšanu vai atbalsta sliekšņu paaugstināšanu attiecas uz atbalstāmajām darbībām, kas uzsāktas no 2022. gada, izņemot veiktās darbības, par kurām finansējuma saņēmējs ir sniedzis atbalstu.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

61. Finansējuma saņēmēja pienākums ir iesniegt atbalstāmo darbību izmaksas apliecinošus dokumentus saskaņā ar to noteikumu redakciju, kas bija spēkā šo atbalstāmo darbību apstiprināšanas brīdī.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 678
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumam "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" netiek sniegts finansējums šādās nozarēs (neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrību ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrības piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi):

1. Tirdzniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

2. Finanšu starpniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

3. Komercpakalpojumu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

4. Azartspēļu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 678Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 05.12.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 04.12.2015. OP numurs: 2015/238.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278242
{"selected":{"value":"02.09.2023","content":"<font class='s-1'>02.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.09.2023","iso_value":"2023\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2023","iso_value":"2023\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2023.-01.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-20.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2022","iso_value":"2022\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2021","iso_value":"2021\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-17.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2020","iso_value":"2020\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2019","iso_value":"2019\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2019.-09.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2018","iso_value":"2018\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2018.-14.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2018","iso_value":"2018\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2018.-13.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-19.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2017","iso_value":"2017\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2017.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2016","iso_value":"2016\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2016.-11.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2015","iso_value":"2015\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2015.-06.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2015","iso_value":"2015\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2015.-30.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"