Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 11. §)
Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma
11. panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka prasības iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības (turpmāk – apliecība) saņemšanai un prasības, kas jāpilda tās darbības laikā, kārtību, kādā iestādei, komersantam un organizācijai (turpmāk – organizācija) izsniedz iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību, tās dublikātu vai atkārtotu apliecību, anulē iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu.

II. Prasības iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības saņemšanai un dienesta reģistrācijas kārtība

2. Lai reģistrētu iekšējās drošības dienestu, organizācija iesniedz Valsts policijā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

3. Lai reģistrētu iekšējās drošības dienestu, kurš nodrošinās inkasācijas apsardzi, organizācija iesniedz Valsts policijā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

4. Lēmumu par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju pieņem Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība.

5. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. Saņemot šo noteikumu 2. vai 3. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība pārbauda, vai iesniegumā norādītas visas nepieciešamās ziņas un pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, kā arī to, vai valsts budžetā ir saņemts valsts nodevas maksājums.

7. Ja šo noteikumu 2. vai 3. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas, iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti vai nav saņemts valsts nodevas maksājums, Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība par to informē organizāciju, nosakot piecas darbdienas konstatēto trūkumu novēršanai. Ja organizācija noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus vai neveic valsts nodevas maksājumu, Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iekšējās drošības dienestu.

8. Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība pēc šo noteikumu 2. vai 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī:

8.1. pārbauda, vai iekšējās drošības dienesta darbinieki ir saņēmuši apsardzes sertifikātus;

8.2. pārbauda, vai iekšējās drošības dienesta darbiniekiem ir darba tiesiskās attiecības ar organizāciju;

8.3. atbilstoši normatīvajos aktos par apsardzes darbības licencēšanas kārtību noteiktajām prasībām, kas attiecas uz inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanu, veic apsardzes vadības centra un inkasācijas transportlīdzekļu atbilstības pārbaudes, ja organizācijas iekšējās drošības dienests nodrošinās organizācijas inkasācijas apsardzi.

9. Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 2. vai 3. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt iekšējās drošības dienestu.

10. Ja organizācija, kurai ir reģistrēts iekšējās drošības dienests, paredz uzsākt inkasācijas apsardzi, tā iesniedz iesniegumu (2. pielikums) Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā, kas ir reģistrējusi iekšējās drošības dienestu, pievienojot normatīvajos aktos par apsardzes darbības licencēšanas kārtību noteiktos dokumentus, kas apliecina inkasācijas apsardzes vadības centra un inkasācijas transportlīdzekļu atbilstību noteiktajām prasībām.

11. Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība šo noteikumu 10. punktā minēto iesniegumu izskata šo noteikumu 6., 7. un 8. punktā noteiktajā kārtībā.

12. Saņemot apliecību (3. pielikums), organizācijas pilnvarotā persona parakstās par apliecības saņemšanu (izņemot gadījumu, ja apliecību izsniedz elektroniska dokumenta formā vai nosūta pa pastu).

13. Ja organizācija ir norādījusi, ka apliecību vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā, Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta apliecību atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Prasības, kas jāpilda reģistrācijas darbības laikā

14. Organizācija, kas reģistrējusi iekšējās drošības dienestu un veic nekustamā īpašuma (ēkas vai telpas) fizisko apsardzi, nodrošina, ka katrā šādā apsargājamā objektā ir noteikta apsargājamā objekta apsardzes kārtība, ar kuru ir iepazinušies darbinieki, kas veic attiecīgā objekta apsardzi. Objektā ir dežūru pieņemšanas un nodošanas žurnāls un darba laika uzskaites grafiks, ar kuru ir iepazinušies darbinieki, kas veic attiecīgā objekta apsardzi. Dežūru pieņemšanas un nodošanas žurnāls ir ar sanumurētām lapām, cauršūts un apzīmogots ar Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības zīmogu un organizācijas zīmogu.

15. Organizācija, kas reģistrējusi iekšējās drošības dienestu, katru gadu līdz 1. februārim elektroniski iesniedz Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā apsardzes darbības pārskatu. Pārskatā norāda:

15.1. apsargājamo objektu sarakstu (objekta nosaukumu un adresi), kuros organizēta fiziskā apsardze;

15.2. darbinieku vārdus, uzvārdus, personas kodus un apsardzes sertifikāta numurus, kā arī ieroču nēsāšanas atļauju numurus, ja apsardzes darbībā izmanto personīgos šaujamieročus;

15.3. aizturēto un policijai nodoto likumpārkāpēju skaitu.

16. Ja iekšējās drošības dienests nodrošina organizācijas inkasācijas apsardzi, papildus šo noteikumu 15. punktā minētajai informācijai apsardzes darbības pārskatā norāda šādu informāciju:

16.1. apsardzes vadības centra esību, tā izmantošanu un atrašanās adresi;

16.2. inkasācijas apsardzē iesaistīto darbinieku skaitu;

16.3. inkasācijas apsardzei paredzēto transportlīdzekļu skaitu, ražotāja nosaukumu un valsts reģistrācijas numurus;

16.4. inkasācijas apsardzes darbinieku ekipējumu;

16.5. radiosakaru esību.

IV. Atkārtotas apliecības un apliecības dublikāta izsniegšana

17. Ja apliecības darbības laikā mainījušies apliecībā norādītie dati, organizācija iesniedz Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu atkārtotas apliecības saņemšanai.

18. Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un valsts nodevas maksājuma saņemšanas izsniedz vai nosūta iesniedzējam atkārtotu apliecību.

19. Ja izsniegtā apliecība ir bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, organizācija iesniedz Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu apliecības dublikāta saņemšanai.

20. Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un valsts nodevas maksājuma saņemšanas izsniedz vai nosūta iesniedzējam apliecības dublikātu.

V. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas anulēšana

21. Iekšējās drošības dienesta reģistrāciju anulē Apsardzes darbības likumā noteiktajos gadījumos. Lēmumu par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas anulēšanu pieņem Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība, kura pieņēmusi lēmumu par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju.

22. Ja nepieciešams lemt par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas anulēšanu, Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība ne vēlāk kā 10 dienas pirms jautājuma izskatīšanas informē attiecīgo organizāciju, norādot izskatīšanas vietu un laiku. Organizācijas pārstāvim ir tiesības sniegt paskaidrojumus Valsts policijas teritoriālajai struktūrvienībai vai iesniegt tos rakstiski.

VI. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

23. Par apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva 500 euro apmērā.

24. Par apliecības dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

24.1. par apliecības dublikāta izsniegšanu – 13,80 euro;

24.2. par atkārtotas apliecības izsniegšanu – 71,97 euro.

25. Ja iesniegumu iesniedz un apliecību izsniedz elektroniska dokumenta formā, paredzētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

26. Valsts nodevu par apliecības, apliecības dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu komersants maksā pirms apliecības saņemšanas.

27. Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VII. Noslēguma jautājumi

28. Iekšējās drošības dienests, kas ir reģistrēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, atkārtoti nav jāreģistrē.

29. Organizācijas, kuras reģistrējušas iekšējās drošības dienestu un nodrošina organizācijas inkasācijas apsardzi, Valsts policijā līdz 2016. gada 31. decembrim iesniedz normatīvajos aktos par apsardzes darbības licencēšanas kārtību noteiktos dokumentus, kas apliecina inkasācijas apsardzes vadības centra un inkasācijas transportlīdzekļu atbilstību noteiktajām prasībām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 582
Iesnieguma paraugs iekšējās drošības dienesta reģistrācijai

Valsts policijai

Iestādes, komersanta vai organizācijas nosaukums 


Juridiskā adrese
 

Vienotais reģistrācijas numurs
 

Tālruņa numurs
 

Elektroniskā pasta adrese
 

Iesniegums iekšējās drošības dienesta reģistrācijai

Lūdzu reģistrēt iekšējās drošības dienestu un izsniegt iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību.

Iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta vadītājs 
 

(vārds, uzvārds)

personas kods

Apsardzes sertifikāta numurs  
un izsniegšanas datums  

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

1) dokumenta kopiju, kas apliecina iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta izveidošanu;

2) iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta darbinieku sarakstu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, amats, apsardzes sertifikāta numurs un izdošanas datums, kā arī apsardzes darbinieks, kas pildīs iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta vadītāja pienākumus;

3) ar darbiniekiem noslēgto darba līgumu kopijas;

4) sarakstu, kurā norādīti apsargājamo objektu nosaukumi, adreses, darba režīms, darbinieku skaits apsargājamā objektā.

Apliecinu, ka valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības izsniegšanu ir samaksāta.

Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

elektroniska dokumenta veidā

papīra formā

Iesniedzēja pārstāvis 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)


  

(datums)

 

Piezīmes.
1. Iesniegtos dokumentus atzīmē ar X.
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja iesniedzēja pārstāvis nav iesniedzēja paraksttiesīgā amatpersona, iesniegumam pievieno pilnvarojumu apliecinošus dokumentus.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 582
Iesnieguma paraugs iekšējās drošības dienesta reģistrācijai, ja dienests nodrošinās inkasācijas apsardzi

Valsts policijai

Iestādes, komersanta vai organizācijas nosaukums 


Juridiskā adrese
 

Vienotais reģistrācijas numurs
 

Tālruņa numurs
 

Elektroniskā pasta adrese
 

Iesniegums iekšējās drošības dienesta reģistrācijai

Lūdzu reģistrēt iekšējās drošības dienestu un izsniegt iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību.

Iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta vadītājs 
 

(vārds, uzvārds)

personas kods

Apsardzes sertifikāta numurs  
un izsniegšanas datums  

Datums, kad izsniegta valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" atļauja, kas apliecina, ka organizācijas iekšējās drošības dienestam atļauts lietot sauszemes mobilos radiosakarus un apsardzes signalizācijas radiosakaru tīklu, un atļaujas numurs _______________________________________

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

1) dokumenta kopiju, kas apliecina iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta izveidošanu;

2) iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta darbinieku sarakstu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, amats, apsardzes sertifikāta numurs un izdošanas datums, kā arī apsardzes darbinieks, kas pildīs iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta vadītāja pienākumus;

3) ar darbiniekiem noslēgto darba līgumu kopijas;

4) sarakstu, kurā norādīti apsargājamo objektu nosaukumi, adreses, darba režīms, darbinieku skaits apsargājamā objektā;

5) attiecīgajā jomā kompetenta būvspeciālista vai normatīvajos aktos par apsardzes darbības licencēšanas kārtību noteiktās inspicēšanas institūcijas atzinumu, kas apliecina komersanta apsardzes vadības centra atbilstību normatīvajos aktos par apsardzes darbības licencēšanas kārtību noteiktajām prasībām, kas attiecas uz inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanu;

6) dokumentu kopiju, kas apliecina, ka apsardzes vadības centrs ir ierīkots nekustamajā īpašumā, kas ir organizācijas īpašumā, valdījumā vai turējumā (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);

7) sarakstu, kurā norādīti iestādes, komersanta vai organizācijas īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētie un inkasācijas apsardzei izmantojamie transportlīdzekļi (nosaukums, reģistrācijas numurs, informācija par transportlīdzekļa atrašanos īpašumā, valdījumā vai turējumā), kā arī informācija par katra transportlīdzekļa aprīkojumu – globālā navigācijas sistēma, sakaru līdzekļi, trauksmes signalizācijas sistēma;

8) dokumentu, kas apliecina, ka iestādes, komersanta vai organizācijas inkasācijas apsardzei paredzētais transportlīdzeklis ir aprīkots ar globālās navigācijas sistēmu.

Apliecinu, ka valsts nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības izsniegšanu ir samaksāta.

Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

elektroniska dokumenta veidā

papīra formā

Iesniedzēja pārstāvis 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)


  

(datums)

 

Piezīmes.
1. Iesniegtos dokumentus atzīmēt ar X.
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja iesniedzēja pārstāvis nav iesniedzēja paraksttiesīgā amatpersona, iesniegumam pievieno pilnvarojumu apliecinošus dokumentus.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 582
Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecība Nr. _________

20____. gada ____. _____________________

 

(Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības nosaukums)


(adrese, telefaksa un tālruņa numurs, e-pasta adrese)


izsniegta
 
 

(iestādes, komersanta vai organizācijas nosaukums)


(juridiskā adrese)


(vienotais reģistrācijas numurs)

ar tiesībām nodrošināt inkasācijas apsardzi1

bez tiesībām nodrošināt inkasācijas apsardzi1

 

(Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības priekšnieka vārds, uzvārds, paraksts2)

Z. v.2
  

(datums2)

 

Piezīmes.
1 Vajadzīgo atzīmēt ar X.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z. v." (zīmoga vieta) un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 582Pieņemts: 13.10.2015.Stājas spēkā: 16.10.2015.Zaudē spēku: 01.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277136
16.10.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"