Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumus Nr. 117 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 559

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 37. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (turpmāk – regula Nr. 1380/2013), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), šādiem pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" (turpmāk – pasākums) apakšpasākumiem:

1.1. "Zvejas kuģu sadalīšana" (turpmāk – 1.1. apakšpasākums);

1.2. "Kompensācijas zvejniekiem" (turpmāk – 1.2. apakšpasākums).

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu 1.1. un 1.2. apakšpasākumā piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. pantu ir sabalansēt Latvijas zvejas flotes mencas zvejojošo tīklu zvejas kuģu kapacitāti ar šim zvejas kuģu segmentam pieejamiem zivju resursiem, minētos zvejas kuģus sadalot (tostarp sagriežot metāllūžņos), kā arī izmaksāt kompensācijas zvejniekiem, kas ir strādājuši uz šiem zvejas kuģiem.

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

5. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

6. Šo noteikumu izpratnē attiecināmās izmaksas ir publiskā finansējuma apmērs, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 37. un 38. punktam.

7. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir atbalsta pretendentam (turpmāk – pretendents), kam konstatēti pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.1. apakšpasākumā

8. 1.1. apakšpasākums paredz atbalsta piešķiršanu par Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem mencas zvejojošo Latvijas zvejas flotes tīklu zvejas kuģu ar garumu no 24 līdz 40 metriem (turpmāk – tīklu zvejas kuģis) sadalīšanu (tostarp sagriešanu metāllūžņos).

9. Publisko finansējumu 1.1. apakšpasākumā piešķir ne vairāk kā par piecu tīklu zvejas kuģu sadalīšanu (tostarp sagriešanu metāllūžņos), to kopējai bruto tilpībai nepārsniedzot 457 GT un kopējai dzinēju jaudai nepārsniedzot 970 kW.

10. Pretendents ir šo noteikumu 8. punktā minētā tīklu zvejas kuģa īpašnieks.

11. Pretendents ievēro šādus nosacījumus:

11.1. tīklu zvejas kuģis ir reģistrēts valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Latvijas Kuģu reģistrs) vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas uz viena un tā paša īpašnieka vārda;

11.2. tīklu zvejas kuģis ir iekļauts Zemkopības ministrijas apstiprinātajā zvejas kuģu sarakstā vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

11.3. pretendentam ir Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums;

11.4. tīklu zvejas kuģim ir spēkā esošs, kā arī par iepriekšējo kalendāra gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem;

11.5. tīklu zvejas kuģim ir Valsts vides dienesta izsniegta zvejas atļauja (licence) zvejai Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem;

11.6. ar tīklu zvejas kuģi pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 90 dienas ir zvejots jūrā saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "a" apakšpunktu;

11.7. tīklu zvejas kuģis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz 23 gadus vecs, skaitot no zvejas kuģa būves gada.

12. Tīklu zvejas kuģa īpašniekam, kura īpašumā ir vairāki zvejas kuģi, no zvejas izņemto tīklu zvejas kuģi, par kuru saņemts publiskais finansējums, ir aizliegts aizstāt ar citu zvejas kuģi, tostarp nomātu zvejas kuģi, izņemot zvejas kuģi, kas iekļauts Zemkopības ministrijas apstiprinātajā zvejas kuģu sarakstā.

13. Tīklu zvejas kuģa īpašniekam, kura īpašumā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir tikai viens zvejas kuģis, pēc projekta iesnieguma iesniegšanas ir aizliegts to aizstāt ar citu zvejas kuģi vai turpināt zvejot ar nomātu zvejas kuģi.

14. Nododamajam tīklu zvejas kuģim tiek anulēta Valsts vides dienesta izsniegtā zvejas atļauja (licence) zvejai Baltijas jūrā un Zemkopības ministrijas piešķirtais papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā.

15. Ja atbalsta saņēmējs nodevis pēdējo savā īpašumā esošo zvejas kuģi, tam saskaņā ar regulas Nr. 1380/2013 22. panta 5. punktu tiek anulēta Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī noslēgtais rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums.

16. Tīklu zvejas kuģis pēc tā sadalīšanas (tostarp sagriešanas metāllūžņos) tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra.

17. Pēc attiecīgā tīklu zvejas kuģa izslēgšanas no Latvijas Kuģu reģistra atbalsta saņēmējam, pamatojoties uz tā Zemkopības ministrijā iesniegto iesniegumu par mencu nozvejas limita samazināšanu, uz pastāvīgu laiku samazina mencu nozvejas limitu par attiecīgā tīklu zvejas kuģa mencu nozvejas apjomu (kg) pēdējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

18. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minēto projektu atlases kritēriju punktiem, to atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kas sadalīšanai (tostarp sagriešanai metāllūžņos) nodod tīklu zvejas kuģi ar lielāku dzinēja jaudu (kW).

19. Atbalsta saņēmējs 24 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas beigām vismaz 50 procentus no saņemtā publiskā finansējuma iegulda komercdarbībā un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veiktajiem ieguldījumiem (2. pielikums).

20. Ja atbalsta saņēmējs neizpilda šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, tas proporcionāli atmaksā saņemto publisko finansējumu Lauku atbalsta dienestam.

21. Ja atbalsta saņēmējs sadalīšanai, tostarp sagriešanai metāllūžņos, ir nodevis pēdējo savā īpašumā esošo zvejas kuģi, uz viņu neattiecas šo noteikumu 19. un 20. punktā minētās prasības.

III. Pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti un publiskā finansējuma izmaksa 1.1. apakšpasākumā

22. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

22.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) divos eksemplāros papīra formā, ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta iesnieguma reģistrēšanu atdod pretendentam. Par katru tīklu zvejas kuģi iesniedz atsevišķu projekta iesniegumu;

22.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

22.3. pretendenta apliecinātu kopiju līgumam, kas noslēgts ar komersantu, kuram ir B kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības, un kurš veiks tīklu zvejas kuģa sadalīšanu (tostarp sagriešanu metāllūžņos).

23. Publiskais finansējums tiek izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas, tostarp pēc šo noteikumu 14., 15., 16. un 17. punktā minētā nosacījuma izpildes. Atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

23.1. maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

23.2. atbalsta saņēmēja apliecinātu tīklu zvejas kuģa sadalīšanas (tostarp sagriešanas metāllūžņos) darbu nodošanas un pieņemšanas akta kopiju.

IV. Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.2. apakšpasākumā

24. 1.2. apakšpasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu (turpmāk – kompensācija).

25. Pretendents ir tīklu zvejas kuģa apkalpes loceklis (zvejnieks).

26. Par galīgu zvejas darbību pārtraukšanas brīdi uzskata Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādīto tīklu zvejas kuģa izslēgšanas datumu.

27. Lai saņemtu kompensāciju, pretendents iesniegumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā pēc galīgas zvejas darbību pārtraukšanas.

28. Kompensāciju var saņemt pretendents, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

28.1. pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zvejniecībā;

28.2. 12 mēnešus pēdējo divu kalendāra gadu laikā, tai skaitā vismaz 90 dienas gadā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktu, ir strādājis jūrā uz tīklu zvejas kuģa, kas nodots sadalīšanai (tostarp sagriešanai metāllūžņos);

28.3. par pretendentu pēdējo divu gadu laikā ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā;

28.4. darba samaksa zvejniecībā pēdējos divos gados veido vismaz 51 procentu no kopējiem aprēķinātajiem darba ienākumiem.

29. Atbalsta saņēmējs pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas uz vienu gadu pārtrauc strādāt uz jebkura zvejas kuģa.

30. Kompensāciju vienam pretendentam 2014.–2020. gada plānošanas periodā piešķir vienu reizi.

V. Pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti, projekta iesnieguma vērtēšana un kompensācijas izmaksa 1.2. apakšpasākumā

31. Lai pieteiktos kompensācijas saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

31.1. projekta iesniegumu (4. pielikums) divos eksemplāros papīra formā, ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta iesnieguma reģistrēšanu atdod pretendentam;

31.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

31.3. pretendenta apliecinātu kopiju darba līgumam, kas apliecina, ka pretendents pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zvejniecībā;

31.4. darba devēja izziņu, kas apliecina, ka pretendents pēdējo divu kalendāra gadu laikā vismaz 12 mēnešus, tai skaitā vismaz 90 dienas gadā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ir strādājis uz zvejas kuģa, ar kuru galīgi pārtraukta zvejas darbība, norādot darba attiecību pārtraukšanas datumu;

31.5. pretendenta apliecinātu pases kopiju.

32. Lauku atbalsta dienests kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

33. Ja atbalsta saņēmējs atsāk strādāt uz zvejas kuģa ātrāk nekā gadu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, viņš 10 darbdienu laikā pēc darba atsākšanas rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu un atmaksā saņemto kompensāciju proporcionāli atlikušo dienu skaitam gadā.

34. Ja atbalsta saņēmējs neizpilda šo noteikumu 33. punktā minēto nosacījumu, tas saņemto atbalstu atmaksā Lauku atbalsta dienestam pilnā apmērā.

35. Šo noteikumu 28.1., 28.3. un 31.3. apakšpunktā minēto termiņu rēķina no dienas, kad pretendents ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības uz zvejas kuģa, ar kuru galīgi pārtraukta zvejas darbība. Darba attiecību pārtraukšanas periods nepārsniedz trīs mēnešus no dienas, kad Lauku atbalsta dienestā iesniegts iesniegums par zvejas kuģa galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

VI. Publiskā finansējuma apmērs

36. Publiskā finansējuma apmērs ir 100 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 2. punkta "e" apakšpunktu.

37. Publiskā finansējuma apmēru 1.1. apakšpasākumā par katru tīklu zvejas kuģi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

publiskā finansējuma apmērs = (1844 x GT) + (B1 x C1) + (B2 x C2), kur

GT – tīklu zvejas kuģa bruto tilpība;

B – konkrētā tīklu zvejas kuģa attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoms (kg) pēdējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

C – ar konkrēto tīklu zvejas kuģi nozvejotās attiecīgās zivju sugas vidējā vērtība pēdējā pārskata gadā (euro/kg) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

1, 2 – attiecīgā zvejotā zivju suga.

38. Publiskā finansējuma apmērs 1.2. apakšpasākumā katram tīklu zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) ir vienāds ar gada vidējo bruto darba algu zvejniecībā iepriekšējos divos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

VII. Starpinstitucionālā informācijas apmaiņa

39. Lauku atbalsta dienests no Valsts vides dienesta iegūst informāciju par šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minēto zvejas atļauju (licenci), kā arī par šo noteikumu 14. punktā minēto zvejas atļaujas (licences) anulēšanu un apstiprinājumu par to, ka attiecīgajam tīklu zvejas kuģim nav izsniegta jauna zvejas atļauja (licence).

40. Lauku atbalsta dienests no Latvijas Kuģu reģistra iegūst šo noteikumu 10. punktā, 11.1. apakšpunktā un 16. punktā minēto informāciju.

41. Lauku atbalsta dienests no Zemkopības ministrijas iegūst šo noteikumu 11.2., 11.3., 11.4. un 11.6. apakšpunktā un 14., 15. un 17. punktā minēto informāciju.

42. Lauku atbalsta dienests no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iegūst informāciju par:

42.1. zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) aprēķinātajām šo noteikumu 28.3. apakšpunktā minētajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu;

42.2. šo noteikumu 38. punktā minēto gada vidējo bruto darba algu zvejniecībā par iepriekšējiem diviem kalendāra gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

42.3. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) šo noteikumu 33. punktā minētajā laikposmā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 559
Projektu atlases kritēriji 1.1. apakšpasākumā "Zvejas kuģu sadalīšana"

Nr.
p. k.

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

1.

Zvejas kuģa īpašnieka īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis

20

2.

Tīklu zvejas kuģis ir vecāks par 23 gadiem

5 punkti par katru gadu virs 23 gadiem

3.

Tīklu zvejas kuģis reģistrēts uz viena un tā paša īpašnieka vārda Latvijas Kuģu reģistrā un Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā vismaz piecus gadus

5

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 5 punkti
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 559
Pārskats par atbalsta saņēmēja ieguldījumiem komercdarbībā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumā "Zvejas kuģu sadalīšana"

Atbalsta saņēmēja nosaukums

 
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs 

Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese

 
LAD klienta numurs 

Informācija par atbalsta saņēmēja ieguldījumiem komercdarbībā

Ieguldījumu veids

Summa, euro

  
  
  

Kopā

 

 

Pārskats iesniegts  
 

(datums*)

 

 

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 559
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma
"Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
apakšpasākums
"Zvejas kuģu sadalīšana"

Pretendenta pilns nosaukums 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā 

Aizpilda LAD darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds 
Projekta reģistrācijas datums 
Projekta iesnieguma numurs 

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par pretendentu

Pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. redakcijas kods 
Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas numurs 
Tīklu zvejas kuģa īpašnieka vārds, uzvārds 
PVN maksātāja numurs 

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese: 
novads, pagasts

 

pilsēta 
iela, dzīvokļa vai mājas numurs, mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
pasta indekss 
Adrese korespondencei:
novads, pagasts 
pilsēta 
iela, dzīvokļa vai mājas numurs, mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
pasta indekss 
Informācija par kontaktpersonu:
vārds, uzvārds 
amats 
tālruņa numurs 
e-pasta adrese 
faksa numurs 

B. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

B.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

 

B.2. Informācija par komersantu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību

Vidējais darbinieku skaits pēdējā noslēgtajā gadā 
Sadalīšanai (tostarp sagriešanai metāllūžņos) paredzētā tīklu zvejas kuģa apkalpes locekļu (zvejnieku) skaits 
Īpašumā paliekošo zvejas kuģu skaits 

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Projekta nosaukums

 

 

C.2. Projekta apraksts, gaidāmie rezultāti, īstenošanas shēma un sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (arī projekta saistība ar pretendenta saimniecisko darbību)

 

 

C.3. Informācija par sadalāmo tīklu zvejas kuģi

Īpašnieks 
Nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas datums Latvijas Kuģu reģistrā 
Būves gads 
Vecums (gadi) 
Bruto tonnāža (GT) 
Galvenā dzinēja jauda (kW) 
Garums (metri) 
Tīklu zvejas kuģim ir piešķirts īpašais papildu pilnvarojums mencu zvejai Baltijas jūrā (atzīmēt atbilstošo)

 

 
Tīklu zvejas kuģis reģistrēts uz viena un tā paša īpašnieka vārda Latvijas Kuģu reģistrā un Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā (atzīmēt atbilstošo)

vismaz 5 gadus

 

mazāk par 5 gadiem

 

C.4. Projekta īstenošanas riski un to novēršanas iespējas

 

 

C.5. Projekta īstenošanas vieta

Latvijas Republikas pilsēta 
Novads, pagasts 
Iela, mājas numurs, mājas nosaukums 

C.6. Projekta īstenošanas laiks

Projekta īstenošanas sākuma termiņš   Projekta īstenošanas beigu termiņš*   

(dd)

(mm)

(gggg)

(dd)

(mm)

(gggg)

C.7. Tīklu zvejas kuģa sadalīšanas (tostarp sagriešanas metāllūžņos) laika grafiks:

Darbība vai posms

Darbības vai posma īstenošanas laiks

mēnesis

gads

Tīklu zvejas kuģa stāvokļa fiksēšana, pirms sākta sadalīšana (tostarp sagriešana metāllūžņos)  
Klāja demontāžas pabeigšana  
Tīklu zvejas kuģis pilnībā sadalīts (tostarp sagriezts metāllūžņos)  

C.8. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

 

Tīklu zvejas kuģa bruto tilpība (GT)

Tīklu zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "1"
(euro)
=
attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoms ar konkrēto tīklu zvejas kuģi pēdējā pārskata gadā (kg) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
x
ar konkrēto zvejas kuģi nozvejotā attiecīgās zivju sugas apjoma vidējā vērtība pēdējā pārskata gadā
(euro/kg)
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

Tīklu zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "2"
(euro)
=
attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoms ar konkrēto tīklu zvejas kuģi pēdējā pārskata gadā (kg) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
x
ar konkrēto zvejas kuģi nozvejotā attiecīgās zivju sugas apjoma vidējā vērtība pēdējā pārskata gadā
(euro/kg)
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

Publiskā finansējuma apmērs
(euro)

1

2

3 = 3.1. x 3.2.

4 = 4.1. x 4.2.

5 = (1. x 2.) + 3. + 4.

1844

    

Nozvejas apjoms (kg)

Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)

Nozvejas apjoms (kg)

Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

    

C.9. Sasniedzamie rādītāji

Nr. 
p. k.

Sasniedzamais rādītājs

Rādītāja mērvienība

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Gadā pēc projekta īstenošanas

______. gads

______. gads

1.

Pretendenta īpašumā esošais kopējais zvejas kuģu skaits

skaits

  

2.

Īpašumā esošo zvejas kuģu kopējā bruto tilpība

GT

  

3.

Īpašumā esošo zvejas kuģu kopējā dzinēju jauda

kW

  

C.10. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību

 

 

C.11. Maksājuma pieprasījuma (par projekta attiecināmajām izmaksām) iesniegšanas laika grafiks

Maksājuma pieprasījumā iekļautās
attiecināmās izmaksas

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks

Summa, euro

datums

mēnesis

gads

     

C.12. Informācija par pretendenta plānotajiem ieguldījumiem komercdarbībā

Ieguldījumu veids

Summa, euro

  
  
  

Kopā

 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši
minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits

neattiecas

1.Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija

(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)

oriģināls

    
2.Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

    
3.Līgums, kas noslēgts ar komersantu, kuram ir B kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības, un kurš veiks tīklu zvejas kuģa sadalīšanu (tostarp sagriešanu metāllūžņos)

kopija**

    

Citi iesniegtie dokumenti

       
       
 

Iesniegto dokumentu lapu skaits kopā

 

 

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums***)

 

 

Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts***)

Piezīmes.

1. * Projekta īstenošanas beigu termiņā ieskaita arī laikposmu, kas nepieciešams Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumu Nr. 559 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"" 14., 15., 16. un 17. punktā minēto nosacījumu izpildei.

2. ** Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, vārds, uzvārds, datums).

3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 559
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma
"Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
apakšpasākums
"Kompensācijas zvejniekiem"

Pretendenta vārds, uzvārds 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā 

Aizpilda LAD darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds 
Projekta reģistrācijas datums 
Projekta iesnieguma numurs 

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par pretendentu

Personas kods 
Dzimums (atzīmēt atbilstošo)

sieviete

 

vīrietis

 

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

Pretendenta deklarētās dzīvesvietas adrese: 
novads, pagasts

 

pilsēta 
iela, dzīvokļa vai mājas numurs, mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
pasta indekss 
Pretendenta faktiskās dzīvesvietas adrese jeb projekta īstenošanas vieta (neaizpilda, ja sakrīt ar pretendenta deklarētās dzīvesvietas adresi)
novads, pagasts 
pilsēta 
iela, dzīvokļa vai mājas numurs, mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
pasta indekss 
Adrese korespondencei:
novads, pagasts 
pilsēta 
iela, dzīvokļa vai mājas numurs, mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
pasta indekss 
tālruņa numurs 
e-pasta adrese 
faksa numurs 

B. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības nosaukums, pie kura pretendents ir strādājis un kurš ir nodevis tīklu zvejas kuģi galīgai zvejas darbību pārtraukšanai 
Tīklu zvejas kuģa nosaukums, uz kura strādājis pretendents un kurš nodots galīgai zvejas darbību pārtraukšanai 
Uz tīklu zvejas kuģa, kas nodots galīgai zvejas darbību pārtraukšanai, nostrādātais laiks pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, tajā skaitā:

mēneši

 
nostrādāto dienu skaits katrā gadā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

______. gadā

dienas

 

______. gadā

dienas

 

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Projekta apraksts (pašreizējās un turpmākās nodarbošanās apraksts)

 

 

C.2. Publiskā finansējuma apmēra (kompensācijas) aprēķins zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) tīklu zvejas kuģa galīgas zvejas darbību pārtraukšanas gadījumā

Kompensācijas apmērs ir gada vidējā bruto darba alga zvejniecībā par iepriekšējiem diviem kalendāra gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, euro 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši
minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits

neattiecas

1.Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)

oriģināls

    
2.Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

    
3.Darba līgums, kas apliecina, ka pretendents pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zvejniecībā

kopija*

    
4.Darba devēja izziņa, kas apliecina, ka pretendents 12 mēnešus pēdējo divu kalendāra gadu laikā, tajā skaitā vismaz 90 dienas gadā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ir strādājis uz tīklu zvejas kuģa, ar kuru galīgi pārtraukta zvejas darbība, ar norādītu darba attiecību pārtraukšanas datumu

oriģināls

    
5.Pase

kopija*

    

Citi iesniegtie dokumenti

       
       
 

Iesniegto dokumentu lapu skaits kopā

 

E. APLIECINĀJUMS

Es, _____________________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods), apliecinu, ka pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas uz vienu pilnu gadu pārtraucu strādāt uz jebkura zvejas kuģa.

 

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums**)

 

 

Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts**)

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, vārds, uzvārds, datums).

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 559Pieņemts: 29.09.2015.Stājas spēkā: 13.10.2015.Zaudē spēku: 26.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 12.10.2015. OP numurs: 2015/199.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277061
13.10.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)