Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 117

Rīgā 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 18 25. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – publiskais finansējums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (turpmāk – regula Nr. 1380/2013), Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regulu (ES) Nr. 2020/1781, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājumu, Baltijas jūras rietumdaļas mencu krājumu un Baltijas jūras rietumdaļas reņģu krājumu zvejojošās flotēs, šādos pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" (turpmāk – pasākums) apakšpasākumos:

1.1. "Zvejas kuģu sadalīšana" (turpmāk – 1.1. apakšpasākums);

1.2. "Publiskais finansējums zvejniekiem" (turpmāk – 1.2. apakšpasākums).

2. Publisko finansējumu 1.1. un 1.2. apakšpasākumā piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. pantu ir mencas zvejojošo Latvijas zvejas flotes zvejas kuģu galīga zvejas darbību pārtraukšana, šos zvejas kuģus sadalot, kā arī publiskā finansējuma izmaksa zvejniekiem, kas ir strādājuši uz šiem zvejas kuģiem, tā mazinot sociālekonomisko ietekmi, ko rada Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājuma specializētās zvejas aizliegums.

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

5. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

6. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

7. Šo noteikumu izpratnē attiecināmās izmaksas ir publiskā finansējuma apmērs, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 33. un 34. punktam.

8. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir atbalsta pretendentam (turpmāk – pretendents), kam konstatēti pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.1. apakšpasākumā

9. Publisko finansējumu apakšpasākumā piešķir ne vairāk kā par 12 zvejas kuģu sadalīšanu, kuru kopējā dzinēju jauda nepārsniedz 3250 kW.

10. Publisko finansējumu piešķir zvejas kuģa īpašniekam, ja:

10.1. zvejas kuģis ir reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā vismaz 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas uz viena un tā paša īpašnieka vārda;

10.2. zvejas kuģis ir iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

10.3. pretendentam ir Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums;

10.4. zvejas kuģim, ar kuru zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes joslas, ir Zemkopības ministrijas izsniegta zvejas atļauja (licence) zvejai attiecīgajos Baltijas jūras ūdeņos, bet zvejas kuģim, ar kuru zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) piekrastes ūdeņos, – attiecīgās pašvaldības izsniegta zvejas atļauja (licence) zvejai attiecīgajos Baltijas jūras ūdeņos;

10.5. ar zvejas kuģi 2017. un 2018. gadā ir zvejots jūrā regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktajā laikposmā;

10.6. kopējā mencas nozveja laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam zvejas kuģim, kura garums ir 24–40 metri, veido vismaz 150 tonnu, bet zvejas kuģim, kas ir īsāks par 24 metriem, – vismaz 85 procentus no kopējās visu zivju sugu nozvejas.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 227)

11. Zvejas kuģa īpašniekam, kura īpašumā ir vairāki zvejas kuģi, ir aizliegts zvejas kuģi, kurš nodots sadalīšanai un par kuru saņemts publiskais finansējums, aizstāt ar citu zvejas kuģi, tostarp nomātu zvejas kuģi.

12. Atbalsta saņēmējs par izsniegtās zvejas atļaujas (licences) anulēšanu sadalīšanai nodotajam zvejas kuģim, ar kuru zvejots Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes joslas, iesniegumu iesniedz Zemkopības ministrijā, bet par zvejas atļaujas (licences) anulēšanu zvejas kuģim, ar kuru zvejots Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) piekrastes ūdeņos, – attiecīgajā pašvaldībā.

13. Ja atbalsta saņēmējs ir nodevis sadalīšanai pēdējo tā īpašumā esošo zvejas kuģi, tas iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu par izsniegtās speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā anulēšanu, kā arī ar Zemkopības ministriju vai attiecīgo pašvaldību noslēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma izbeigšanu saskaņā ar regulas Nr. 1380/2013 22. panta 5. punktu, ja vien zvejas kuģa īpašnieks neturpina zvejot ar nomātu zvejas kuģi, kas iekļauts zvejas kuģu sarakstā un ir bijis atbalsta saņēmēja nomā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas par atbalstam pieteiktā kuģa nodošanu.

14. Zvejas kuģi pēc tā sadalīšanas izslēdz noteiktā kārtībā no Latvijas Kuģu reģistra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā.

15. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minēto projektu atlases kritēriju punktiem, atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kas nodod sadalīšanai zvejas kuģi ar lielāku dzinēja jaudu (kW).

16. Atbalsta saņēmējs 24 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas beigām vismaz 50 procentu no saņemtā publiskā finansējuma iegulda komercdarbībā un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par ieguldījumiem (2. pielikums).

17. Ja atbalsta saņēmējs neizpilda šo noteikumu 16. punktā minētās prasības, tas proporcionāli atmaksā saņemto publisko finansējumu Lauku atbalsta dienestam.

18. Ja atbalsta saņēmējs ir nodevis sadalīšanai pēdējo tā īpašumā esošo zvejas kuģi, uz to neattiecas šo noteikumu 16. un 17. punktā minētās prasības.

III. Pieteikšanās kārtība 1.1. apakšpasākumam, publiskā finansējuma izmaksa un iesniedzamie dokumenti

19. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

19.1. projekta iesniegumu (3. pielikums). Projekta iesniegumu iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Par katru zvejas kuģi iesniedz atsevišķu projekta iesniegumu;

19.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

19.3. pretendenta apliecinātu kopiju līgumam, kas noslēgts ar komersantu, kuram ir B kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības, un kurš sadalīs zvejas kuģi.

20. Publisko finansējumu izmaksā tikai pēc projekta īstenošanas, tostarp pēc šo noteikumu 11., 12., 13. un 14. punktā minēto nosacījumu izpildes. Atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

20.1. maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

20.2. atbalsta saņēmēja apliecinātu zvejas kuģa sadalīšanas darbu nodošanas un pieņemšanas akta kopiju;

20.3. attiecīgās pašvaldības un atbalsta saņēmēja vienošanās dokumenta kopiju par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma izbeigšanu zvejas darbību pilnīgas pārtraukšanas dēļ – ja atbalsta saņēmējs ir nodevis savu pēdējo zvejas kuģi un neturpina zvejot ar nomātu zvejas kuģi, kas iekļauts zvejas kuģu sarakstā un ir bijis atbalsta saņēmēja nomā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas par atbalstam pieteiktā kuģa nodošanu;

20.4. zvejas kuģa sadalīšanas faktu apliecinošus fotoattēlus ar ģeolokācijas datiem.

IV. Atbalsta saņemšanas nosacījumi 1.2. apakšpasākumā

21. Apakšpasākumā paredzēta publiskā finansējuma izmaksa zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

22. Pretendents ir zvejas kuģa apkalpes loceklis (zvejnieks).

23. Par galīgas zvejas darbību pārtraukšanas dienu uzskata Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādīto zvejas kuģa izslēgšanas datumu.

24. Lai saņemtu publisko finansējumu, pretendents iesniedz projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā tajā pašā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā, kurā tiek iesniegts projekta iesniegums par attiecīgo zvejas kuģi.

25. Publisko finansējumu var saņemt pretendents, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

25.1. projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī viņš ir nodarbināts kā zvejnieks pie komersanta vai zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, kuras zvejas kuģis tiek nodots sadalīšanai;

25.2. gan 2017., gan 2018. gadā regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktā noteiktajā laikposmā viņš ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, kas nodots sadalīšanai;

25.3. 2017. un 2018. gadā pretendentam ir bijis izsniegts, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir spēkā esošs valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra izdots vai atzīts kvalifikācijas sertifikāts;

25.4. par pretendentu 2017. un 2018. gadā, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 227)

26. Atbalsta saņēmējs pārtrauc strādāt uz jebkura zvejas kuģa saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 3. punktu.

V. Pieteikšanās kārtība 1.2. apakšpasākumam, iesniedzamie dokumenti, projekta iesnieguma vērtēšana un publiskā finansējuma izmaksa

27. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

27.1. projekta iesniegumu (4. pielikums). Projekta iesniegumu iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

27.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

27.3. pretendenta apliecinātu kopiju darba līgumam, kas apliecina, ka pretendents ir nodarbināts kā zvejnieks saskaņā ar šo noteikumu 25.1. apakšpunktu;

27.4. darba devēja izziņu, kas apliecina, ka pretendents gan 2017., gan 2018. gadā regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktā noteiktajā laikposmā ir strādājis uz zvejas kuģa, ar kuru galīgi pārtraukta zvejas darbība.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 227)

28. Lauku atbalsta dienests publisko finansējumu izmaksā mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

29. Ja atbalsta saņēmējs atsāk strādāt uz zvejas kuģa ātrāk nekā regulas Nr. 508/2014 34. panta 3. punktā noteiktajā termiņā, viņš 10 darbdienu laikā pēc darba atsākšanas rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu un atmaksā saņemto publisko finansējumu proporcionāli atlikušo dienu skaitam gadā.

30. Ja atbalsta saņēmējs neizpilda šo noteikumu 29. punktā minēto nosacījumu, tas saņemto publisko finansējumu pilnā apmērā atmaksā Lauku atbalsta dienestam.

VI. Publiskā finansējuma apmērs

31. Publiskā finansējuma apmēru 1.1. apakšpasākumā par katru zvejas kuģi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(4046 x GT) + (B1 x C1) + (Bn x Cn), kur:

GT – zvejas kuģa bruto tilpība;

B – konkrētā zvejas kuģa attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoms (kg) pēdējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

C – ar konkrēto zvejas kuģi nozvejotās attiecīgās zivju sugas vidējā vērtība pēdējā pārskata gadā (euro/kg) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

1, n – attiecīgā zvejotā zivju suga (menca, plekste, brētliņa, reņģe, lasis).

32. Publiskā finansējuma apmērs 1.2. apakšpasākumā katram zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) ir vienāds ar gada vidējo bruto darba algu zvejniecībā iepriekšējos divos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

33. Saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 25. panta 5. punktu publisko finansējumu, kurš zvejas kuģa īpašniekam ir piešķirts saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 33. pantu, atskaita no publiskā finansējuma, ko attiecīgajam zvejas kuģa īpašniekam par to pašu kuģi piešķir saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. pantu.

34. Attiecināmā publiskā finansējuma apmērs par zvejas kuģi, tostarp piemērojot šo noteikumu 33. punktu, nepārsniedz 450 000 euro.

VII. Starpinstitucionālā informācijas apmaiņa

35. Lauku atbalsta dienests:

35.1. no Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pašvaldības iegūst informāciju par šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto zvejas atļauju (licenci) un par šo noteikumu 12. un 13. punktā minētās zvejas atļaujas (licences) anulēšanu, kā arī apstiprinājumu par to, ka attiecīgajam zvejas kuģim nav izsniegta jauna zvejas atļauja (licence);

35.2. no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistra iegūst šo noteikumu 10.1. apakšpunktā un 14. punktā minēto informāciju, bet no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra – šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto informāciju;

35.3. no Zemkopības ministrijas iegūst šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.5. un 10.6. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 13., 15. un 31. punktā minēto informāciju par nozvejas apjomu un vērtību;

35.4. no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iegūst informāciju par:

35.4.1. zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) aprēķinātajām šo noteikumu 25.4. apakšpunktā minētajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu;

35.4.2. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) šo noteikumu 29. punktā minētajā laikposmā;

35.5. no Centrālās statistikas pārvaldes iegūst informāciju šo noteikumu 32. punktā noteiktā publiskā finansējuma aprēķinam.

(Grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 227)

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumus Nr. 559 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 199. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 117
Projektu atlases kritērijs 1.1. apakšpasākumā "Zvejas kuģu sadalīšana"
KritērijsPunktu skaits kritērijā
Par katriem 1000 kg mencu, kas nozvejotas ar publiskajam finansējumam pieteikto zvejas kuģi, pēc Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem (kopējā nozveja laikā no 2014. līdz 2018. gadam)1
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz publisko finansējumu, ir 20 punktu
Zemkopības ministrs K. Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 117
Pārskats par atbalsta saņēmēja ieguldījumiem komercdarbībā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumā "Zvejas kuģu sadalīšana"
1. Atbalsta saņēmēja nosaukums 
2. Atbalsta saņēmēja reģistrācijas Nr. 
3. Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese 
4. LAD klienta numurs 

5. Informācija par atbalsta saņēmēja ieguldījumiem komercdarbībā

Ieguldījuma veidsSumma, euro
  
  
  
Kopā: 
Pārskats iesniegts  
 (datums*) 
Atbalsta saņēmējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 117
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma

"Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
apakšpasākums
"Zvejas kuģu sadalīšana"

Pretendenta pilns nosaukums 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par pretendentu

Pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. redakcijas kods 
Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas Nr. 
Zvejas kuģa īpašnieka vārds, uzvārds 
PVN maksātāja Nr. 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 
 

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese
Novads, pagasts 
Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss 
Adrese korespondencei
Novads, pagasts 
Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss 
Informācija par kontaktpersonu
Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Fakss 
 

B. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

B.1. Informācija par komersantu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību

Vidējais darbinieku skaits pēdējā noslēgtajā gadā 
Sadalīšanai paredzētā zvejas kuģa apkalpes locekļu (zvejnieku) skaits 
Īpašumā paliekošo zvejas kuģu skaits 
 

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Informācija par sadalāmo zvejas kuģi

Zvejas kuģa īpašnieks 
Zvejas kuģa nosaukums 
Zvejas kuģa reģistrācijas Nr. 
Zvejas kuģa reģistrācijas datums Latvijas Kuģu reģistrā 
Zvejas kuģa bruto tonnāža (GT) 
Galvenā dzinēja jauda (kW) 
Zvejas kuģa garums (metri) 
Kopējais mencas nozvejas apjoms (kg), kas nozvejots ar publiskajam finansējumam pieteikto zvejas kuģi laikā no 2014. līdz 2018. gadam (saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem)___________ kg
 

C.2. Projekta īstenošanas vieta

Pilsēta 
Novads, pagasts 
Iela, mājas Nr., mājas nosaukums 
 

C.3. Projekta īstenošanas laiks

Projekta īstenošanas sākuma termiņš   Projekta īstenošanas beigu termiņš*   
(dd)(mm)(gggg)(dd)(mm)(gggg)
 

C.4. Zvejas kuģa sadalīšanas laika grafiks

Darbība vai posmsDarbības vai posma īstenošanas laiks
 mēnesisgads
Zvejas kuģa stāvokļa fiksēšana, pirms sākta sadalīšana  
Klāja demontāžas pabeigšana  
Pilnībā sadalīts zvejas kuģis  
 

C.5. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

 Zvejas kuģa bruto tilpība (GT)Zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "1"
(euro)
=
Zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "2"
(euro)
=
Zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "3"
(euro)
=
Zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "4"
(euro)
=
Zvejas kuģa nozvejas vērtība zivju sugai "5"
(euro)
=
Publiskā finansējuma apmērs
(euro)
attiecīgās zivju sugas nozvejas apjoms ar konkrēto zvejas kuģi pēdējā pārskata gadā (kg) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

x

ar konkrēto zvejas kuģi nozvejotā attiecīgās zivju sugas apjoma vidējā vērtība pēdējā pārskata gadā

(euro/kg)

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

 
123 = 3.1. x 3.2.4 = 4.1. x 4.2.5 = 5.1. x 5.2.6 = 6.1. x 6.2.7 = 7.1. x 7.2.5 = (1 x 2) + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

4046

       
Nozvejas apjoms (kg)*Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)*Nozvejas apjoms (kg)*Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)*Nozvejas apjoms (kg)*Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)*Nozvejas apjoms (kg)*Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)*Nozvejas apjoms (kg)*Nozvejas vidējā vērtība (euro/kg)*
3.1.3.2.4.1.4.2.5.1.5.2.6.1.6.2.7.1.7.2.
       

Piezīme.

* Saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem.

C.6. Maksājuma pieprasījuma (par projekta attiecināmajām izmaksām) iesniegšanas laika grafiks

Maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksasMaksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiksSumma, euro
datumsmēnesisgads
     
 

C.7. Informācija par pretendenta plānotajiem ieguldījumiem komercdarbībā

Ieguldījumu veidsSumma, euro
  
  
  
Kopā: 
 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar XLapu skaits
1Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls  
2Līgums, kas noslēgts ar komersantu, kuram ir B kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības, un kurš sadalīs zvejas kuģikopija**  
 Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā  
Projekta iesniegums iesniegts  
 (datums***) 
Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts***)

Piezīmes.

1. * Projekta īstenošanas beigu termiņā ieskaita arī laikposmu, kas nepieciešams šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā minēto nosacījumu izpildei.

2. ** Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 117

(Pielikums grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 227)

Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma

"Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
apakšpasākums
"Publiskais finansējums zvejniekiem"

Pretendenta vārds, uzvārds

 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par pretendentu

Personas kods 
Dzimums (atzīmēt atbilstošo)sieviete 
vīrietis 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 

A.2. Pretendenta adrese un kontaktinformācija

Pretendenta deklarētās dzīvesvietas adrese
Novads, pagasts 
Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss 
Pretendenta faktiskās dzīvesvietas adrese jeb projekta īstenošanas vieta (neaizpilda, ja sakrīt ar pretendenta deklarētās dzīvesvietas adresi)
Novads, pagasts 
Pilsēta 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss 
Kontaktinformācija
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
 

B. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

Tā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības nosaukums, pie kura pretendents ir strādājis un kurš ir nodevis zvejas kuģi galīgai zvejas darbību pārtraukšanai 
Tā zvejas kuģa nosaukums, uz kura strādājis pretendents un kurš nodots galīgai zvejas darbību pārtraukšanai 
2017. un 2018. gadā jūrā uz zvejas kuģa nostrādāto dienu skaits2017. gadādienas 
2018. gadādienas 
 

C. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins zvejas kuģa apkalpes loceklim (zvejniekam) zvejas kuģa galīgas zvejas darbību pārtraukšanas gadījumā

Publiskā finansējuma apmērs = gada vidējā bruto darba alga zvejniecībā par iepriekšējiem diviem kalendāra gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, euro 
 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar XLapu skaits
1.Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls  
2.Darba līgums, kas apliecina, ka pretendents projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir nodarbināts kā zvejnieks pie komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, kuras zvejas kuģis tiek nodots sadalīšanaikopija*  
3.Darba devēja izziņa, kas apliecina, ka pretendents gan 2017., gan 2018. gadā regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktā noteiktajā laikposmā ir strādājis uz zvejas kuģa, ar kuru galīgi pārtraukta zvejas darbībaoriģināls  

Piezīme.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

E. APLIECINĀJUMS

Es, ,
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 

apliecinu, ka atbilstoši regulas Nr. 508/2014 34. panta 3. punkta nosacījumiem atmaksāšu saņemto finansējumu, ja atsākšu strādāt uz jebkura zvejas kuģa pirms šajā punktā noteiktā laikposma beigām.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 117Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 26.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 25.02.2021. OP numurs: 2021/39.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321228
{"selected":{"value":"14.04.2021","content":"<font class='s-1'>14.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.04.2021","iso_value":"2021\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2021","iso_value":"2021\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2021.-13.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)