Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 492

Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 19. §)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu par ražas platību, dzīvnieku un augu apdrošināšanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

3. Atbalsta iesniegumu pieņemšanu izsludina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

3.1 Pēc iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Ja ir aizdomas par ekonomiski nepamatotu un apdrošināšanas mērķim neatbilstošu polisi, Lauku atbalsta dienests pieprasa no apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja vai atbalsta pretendenta skaidrojumu par aprēķināto prēmiju un atlīdzības limitu attiecībā uz apdrošināšanas polisē ietvertajiem riska faktoriem un citiem nosacījumiem.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

4. Dienā, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 90 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu. Ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību tiem atbalsta pretendentiem, kas iesniegumu atbalsta saņemšanai iesnieguši pēc tam, kad atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedzis 90 procentus no pieejamā finansējuma.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 521 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 541)

5. Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

6. Attiecināmās izmaksas ir apdrošināšanas prēmiju izdevumi.

7. Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

7.1. ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju (licenci) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai;

7.2. ir publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļvietnes apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju tirgus dalībnieku sarakstā;

7.3. ir uzskatāms par saistītu uzņēmumu ar šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

II. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

8. Atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), 37. pantu.

9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

9.1. ir fiziska vai juridiska persona, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347), 9. pantā minētajiem aktīvā lauksaimnieka nosacījumiem;

9.2. pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja ir iegādājies apdrošināšanas polisi ražas platību, augu un dzīvnieku apdrošināšanai;

9.3. ievērojot normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteikto kārtību, ir pilnībā samaksājis apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu par apdrošināšanas polises privātā ieguldījuma daļas summu, ieskaitot to kredītiestādes darījuma kontā, vai rēķinu par apdrošināšanas polisi;

9.4. sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. Ja apdrošinātā ziemāju sējumu platība nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ ir gājusi bojā un vienotajam platību maksājumam tiek pieteikta cita kultūra, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu;

9.5. ja tiek apdrošināti dzīvnieki, tie ir reģistrēti valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" (turpmāk – datubāze) un:

9.5.1. šo noteikumu 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā tajā mēnesī, kad stājas spēkā apdrošināšanas polise;

9.5.2. šo noteikumu 2. pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī vai 1. jūlijā;

9.5.3. šo noteikumu 2. pielikuma 34. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā vai 1. novembrī;

9.6. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 659; MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 591; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 105; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 541)

10. Uz atbalstu var pretendēt, ja apdrošināšanas polise paredz:

10.1. segt tos atbalsta pretendenta zaudējumus, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimība (izņemot slimības, kas minētas normatīvajos aktos par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju), kaitēkļu invāzija vai pasākums, kas tiek īstenots, lai izskaustu vai apturētu augu slimību un kaitēkļu invāziju regulas Nr.  1305/2013 37. panta 1. punkta izpratnē;

10.2. segt šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētos zaudējumus, ja atbalsta pretendentam ir iznīcināti ne mazāk kā 20 procentu no vidējā produkcijas apjoma regulas Nr. 1305/2013 37. panta 1. punkta izpratnē;

10.3. izmaksāt kompensāciju saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 37. panta 3. punkta nosacījumu – dzīvnieku slimību apdrošināšanas gadījumā;

10.4. izmaksāt kompensāciju, ja attiecīgajā lauka vienībā katras kultūraugu sugas ražas zudums skaitliskā vērtībā ir lielāks par 20 procentiem, – sējumu un stādījumu platību apdrošināšanas gadījumā;

10.5. apdrošināšanas kompensāciju aprēķināt, ievērojot regulas Nr. 1305/2013 37. panta 4. punktā minēto nosacījumu;

10.6. atlīdzības limitu vismaz 200 procentu apmērā no apdrošināšanas prēmijas par polisē minētajiem riska faktoriem;

10.7. ka pašrisks, iestājoties polisē minētajiem riska faktoriem, nemainās atkarībā no iepriekš izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par jebkuru no attiecīgajā polisē minētajiem riska faktoriem.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 591; MK 14.04.2020. noteikumiem Nr. 208; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 541; sk. 23. punktu)

11. Ja lauksaimnieka apdrošināšanas polise paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par zaudējumiem, kas nepārsniedz 20 procentu no gada vidējā produkcijas apjoma, vai apdrošināšanas polise sedz cita veida risku, kas nav minēts regulas Nr. 1305/2013 37. panta 1. un 3. punktā, atbalsts par tiem netiek maksāts un to apdrošināšanas iemaksas summa ir nodalīta.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 591)

12. Atbalsta intensitāte ir 70 procenti no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem atbilstoši regulas Nr.  1305/2013 37. panta 5. punktam, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību (2. pielikums).

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 521 redakcijā; sk. 22.punktu)

12.1 Ja termiņš apdrošināšanas līgumam, ar kuru apdrošināti dzīvnieki, ir īsāks par kalendāra gadu, maksimālo atbalstu par vienu liellopa vienību proporcionāli samazina atbilstoši līguma darbības termiņa dienu skaitam.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

13. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu (1. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumu iesniedz ne ātrāk kā apdrošināšanas polises spēkā stāšanās dienā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.04.2020. noteikumiem Nr. 208)

14. Atbalsta pretendents iesniegumam pievieno:

14.1. spēkā esošas apdrošināšanas polises kopiju;

14.2. norēķinu dokumentu kopijas par izdarītajām apdrošināšanas iemaksām;

14.3. (svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 659);

14.4. apdrošināšanas līguma un tā pielikumu kopiju, kā arī citus dokumentus, kuros norādīta informācija par apdrošināšanas polises atlīdzības limitu un pašrisku.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. noteikumiem Nr. 594; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 541; sk. 23. punktu)

14.1 Ja atbalsta pretendents apdrošināšanas iemaksu maksā vairākos maksājumos un šo noteikumu 13. un 14. punktā minētie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās norēķinu dokumentu kopijas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumā (1. pielikums) norādītajā termiņā. Apdrošināšanas prēmija ir pilnībā samaksāta līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām attiecīgajā kārtā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 541)

14.2 Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam informē Lauku atbalsta dienestu, ja apdrošināšanas līgums tiek grozīts vai izbeigts pirms termiņa un lauksaimniekam atmaksāta apdrošināšanas prēmija vai tās daļa, un norāda atmaksātās apdrošināšanas prēmijas apmēru, kā arī pievieno konkrētā lauksaimnieka apdrošināšanas polises kopiju.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

14.3 Lauku atbalsta dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 14.2 punktā minētās informācijas saņemšanas pārrēķina atbalsta saņēmējam piešķiramo atbalstu un pieprasa viņam atmaksāt pārmaksāto atbalstu vai tā daļu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

III. Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām

15. Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, ja:

15.1. tas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētais atbalsts;

15.2. tam nav nodokļu parādu, ja vien nav noslēgta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un tiek pildīti vienošanās nosacījumi.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 591 redakcijā)

15.1 Apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti datubāzē un:

15.1 1. šo noteikumu 2. pielikuma 7., 8. un 9. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā tajā mēnesī, kad noslēgta apdrošināšanas polise;

15.1 2. šo noteikumu 2. pielikuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā;

15.1 3. šo noteikumu 2. pielikuma 34. punktā minētajiem dzīvniekiem apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieku skaits atbilst datubāzē norādītajam dzīvnieku skaitam ganāmpulkā pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā un 1. novembrī.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

16. Alternatīvo atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 6. panta 1. punktu.

17. Šo noteikumu 15. punktā minēto alternatīvo atbalstu piešķir līdz 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 50 euro par vienu liellopu vienību (2. pielikums).

18. Lai saņemtu šo noteikumu 15. punktā minēto alternatīvo atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz iesniegumu (3. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

19. Atbalsta pretendents iesniegumam pievieno:

19.1. apdrošināšanas polises kopiju;

19.2. norēķinu dokumentu kopijas par izdarītajām apdrošināšanas iemaksām;

19.3. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. noteikumiem Nr. 594)

19.1 Ja atbalsta pretendents apdrošināšanas iemaksu maksā vairākos maksājumos un šo noteikumu 18. punktā, kā arī 19.1. un 19.2. apakšpunktā minētie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās norēķinu dokumentu kopijas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumā (3. pielikums) norādītajā termiņā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

19.2 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 20.10.2015. noteikumu Nr. 594 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 521)

20. Atbalstam var pieteikties, ja apdrošināšanas polise ir iegādāta un polises rēķina samaksa uzsākta pēc 2015. gada 1. janvāra un atbalsta pretendents 2015. gadā nav pieteicies atbalstam saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai".

21. Atbalsta pretendents šo noteikumu 18. punktā minēto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz līdz 2019. gada 21. novembrim. Lauku atbalsta dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu pieņem līdz 2019. gada 21. decembrim.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

22. Šo noteikumu 12. punktā minētais nosacījums attiecībā uz maksimālā atbalsta apmēra noteikšanu par vienu hektāru un vienu liellopu vienību ir piemērojams, ja polise iegādāta pēc 2019. gada 15. novembra.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

23. Šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto izņēmumu attiecībā uz slimībām, kas minētas normatīvajos aktos par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju, kā arī šo noteikumu 10.6., 10.7. un 14.4. apakšpunktā minētos nosacījumus piemēro tiem apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti pēc 2021. gada 20. augusta.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 492

(Pielikums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

Iesniegums par atbalsta saņemšanu apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai
 Lauku atbalsta dienesta
  
 reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei
 
Iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
Adrese 
 
Tālruņa numurs, e-pasta adrese 
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu izmaksāt atbalstu par samaksāto apdrošināšanas prēmiju, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi Nr. __________________, kas iegādāta

 
(apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

Kopējā apdrošināšanas iemaksa __________________

Attiecināmās izmaksas, euro __________________

Noteiktais rēķina(-u) apmaksas datums un summa, euro

Nr.
p.k.
MaksājumaPlānotais datums dokumentu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā
summa, eurodatums
1.   
2.   
3.   

Apliecinu, ka:

1) iesnieguma veidlapā un citos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

2) ja netiks ievēroti apdrošināšanas polises samaksas nosacījumi vai pārtraukta apdrošināšanas polises darbība pirms tās termiņa beigām, saņemto atbalsta summu atmaksāšu;

3) apdrošināšanas polises finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

4) par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;

5) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu, un visa publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no iesnieguma publiskā finansējuma summas;

6) apņemos līdz 2028. gada 31. decembrim glabāt un Lauku atbalsta dienesta amatpersonām uzrādīt visu ar atbalsta saņemšanu saistīto dokumentāciju;

7) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

8) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai dalībā/līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

9) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

10) iepriekš saņemot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis ar projekta īstenošanu saistītos normatīvos aktus par atbalsta piešķiršanu un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

11) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;

12) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 113. panta nosacījumiem;

13) apdrošināšanas polises darbības laikā ievērošu vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ietekmi uz vidi.

Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
 
(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 492
Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšanai

Nr.
p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops, līdz sešiem mēn.

0,400

3.

Jaunlops, no sešiem līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis, 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele, 24 mēn. un vecāka

1,000

6.

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas, tai skaitā mežacūkas

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,150

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,150

12.

Zirgs, 24 mēn. un vecāks

1,000

13.

Zirgs, līdz 24 mēn.

0,800

14.

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

15.

Trusis

0,020

16.

Šinšilla

0,008

17.

Lapsa

0,056

18.

Nutrija

0,059

19.

Ūdele

0,022

20.

Briedis (staltbriedis)

0,606

21.

Dambriedis

0,437

22.

Muflons

0,369

23.

Tītars

0,069

24.

Zoss

0,059

25.

Pīle

0,039

26.

Fazāns

0,018

27.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

28.

Strauss

0,350

29.

Dējējvista

0,014

30.

Broilers

0,007

31.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)

0,114

32.

Lama, alpaka

0,219

33.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

34.

Bišu saime

0,133

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 492

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

Iesniegums par alternatīvā atbalsta saņemšanu apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai
Lauku atbalsta dienesta 
 reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese 

Tālruņa numurs,
e-pasta adrese
 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu izmaksāt atbalstu par samaksāto apdrošināšanas prēmiju, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi Nr.__________________, kas iegādāta
 

(apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums)


Kopējā apdrošināšanas iemaksa  

Attiecināmās izmaksas, euro  

Noteiktais rēķina(-u) apmaksas datums un summa, euro:

 

Maksājuma

Plānotais datums dokumentu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā

summa, euro

datums

1.

   

2.

   

3.

   

Apliecinu, ka tad, ja netiks ievēroti polises samaksas nosacījumi vai pārtraukta polises darbība pirms tās termiņa beigām, atmaksāšu saņemto atbalsta summu.

Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 492Pieņemts: 25.08.2015.Stājas spēkā: 04.09.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 03.09.2015. OP numurs: 2015/172.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
276210
{"selected":{"value":"14.08.2021","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2021","iso_value":"2021\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2020","iso_value":"2020\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2020.-13.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2019","iso_value":"2019\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2019.-16.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-14.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2018","iso_value":"2018\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2018.-08.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2016","iso_value":"2016\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2016.-20.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2015","iso_value":"2015\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2015.-10.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-22.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)