Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.323

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 49.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" vienreizēja maksājuma veidā (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013).

3. Pasākuma mērķis ir sekmēt šo noteikumu 7.1. apakšpunkta nosacījumiem atbilstošu gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358)

4. Pieteikšanās atbalstam, projektu iesniegumu un pārskatu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, pārskata sniegšana un publiskā finansējuma saņemšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

5. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības produkti ietver Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti).

5.1 Šo noteikumu izpratnē pamatdarbības nozare ir joma, kurā gūtie ieņēmumi ir vismaz 50 procenti no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma kalendāra gadā. Ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ietver arī ieņēmumus no pašražoto lauksaimniecības produktu pārstrādes.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

5.2 Šo noteikumu izpratnē saimniecības dibināšanas process ir šādu darbību kopums:

5.2 1. saimniecība tiek pārņemta, mantota vai dibināta, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā, vai fiziska persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā;

5.2 2. tiek iegūtas saimniecības darbībai nepieciešamās lietu tiesības uz zemi (reģistrētas zemesgrāmatā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), dzīvniekiem un citiem ražošanas līdzekļiem;

5.2 3. tiek uzskaitīta saimniecības saimnieciskā darbība – sagatavots gada pārskats vai gada ienākumu deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

6. Pirms Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu par šajos noteikumos paredzētā publiskā finansējuma sadali starp Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm un nosaka konkrētas atbalstāmās aktivitātes.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi, veids un apmērs

7. Atbalsta pretendents ir:

7.1. fiziska persona, kura:

7.1.1. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;

7.1.2. ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

7.1.3. nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;

7.1.4. pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

7.2. juridiska persona:

7.2.1. kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;

7.2.2. kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

7.1 Šo noteikumu 7. punktā minētais atbalsta pretendents projekta iesniegšanas dienā ir saimniecības dibināšanas procesā un izpilda vismaz vienu, bet ne visas šo noteikumu 5.2 punktā minētās darbības.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

7.2 Saimniecības dibināšanu uzsāk ne agrāk kā 24 mēnešus pirms darījumdarbības plāna iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, un saimniecības dibināšanas procesu uzskata par pabeigtu, kad izpildīti šo noteikumu 5.2 punktā minētie nosacījumi.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

8. Atbalsta saņemšanas nosacījumi atbalsta pretendentam:

8.1. gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir vismaz 15 000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā);

8.1.1 saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtības noteikšanai ir ņemti vērā ražošanas resursi, kurus izmanto nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai un no kuru ražošanas tiek gūts ekonomisks labums;

8.2. ir izstrādāts projekta iesniegums, kas ietver darījumdarbības plānu saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 19. panta 4. punktu, visam darījumdarbības plāna īstenošanas periodam (1. pielikums);

8.3. atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 702/2014);

8.4. projekts ir saistīts ar šo noteikumu 5. punktā minēto nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358)

9. Atbalsta pretendentam 18 mēnešu laikā pēc saimniecības dibināšanas vai pārņemšanas ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013), 9. pantu.

10. Saimniecības pārņemšanas vai mantošanas gadījumā atbalsta pretendents ir pārņēmis vai mantojis visu saimniecību kopumā, ieskaitot ražošanas resursus, ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

11. Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz četrus noslēgtus gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta darījumdarbības plāna izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.

12. Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

12.1. pirmo maksājumu 80 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un to izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;

12.2. gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas un darījumdarbības plānā sasniegto mērķu izvērtējuma.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

13. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

13.1. ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, – vismaz 80 procenti no ieguldījumiem;

13.2. vispārējās izmaksas, tai skaitā konsultāciju pakalpojumu, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas – ne vairāk kā 20 procenti no ieguldījumiem.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358)

14. Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

15. Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358)

16. Projektu iesniegumus sarindo pēc projektu atlasē saņemtā punktu skaita atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem kritērijiem. Ja projektu atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību.

17. Atbalsta pretendents saņem atbalstu, ja tas ieguvis vismaz 50 punktu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem atlases kritērijiem.

(Grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 467)

III. Iesniedzamie dokumenti

18. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

18.1. projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

18.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

18.3. nomas līgumu, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – ja zeme tiek nomāta;

18.4. ar būvvaldi saskaņotus dokumentus atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā kopā ar šo noteikumu 26. punktā minēto atbalsta pieprasījumu – ja darījumdarbības plānā paredzēta būvniecība vai būvmateriālu iegāde;

18.5. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošu dokumentu – ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs;

18.6. izglītību apliecinošu dokumentu vai izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais apgūst kādu no mācību programmām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Ja iegūtas vairākas augstākās vai profesionālās izglītības, visos izglītību apliecinošajos dokumentos norādīto lauksaimniecisko priekšmetu stundu skaitu summē. Ja apliecinošajā dokumentā nav uzrādīts stundu skaits, pievieno izglītības iestādes izsniegto mācību programmu, kurā ir norādīts apgūto lauksaimniecības mācību stundu skaits;

18.7. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši regulai Nr. 702/2014.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

19. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

20. Atbalsta pretendents projekta iesniegumā, kas ietver darījumdarbības plānu, iekļauj:

20.1. nosacījumus saskaņā ar Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās Regulas (ES) Nr. 807/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus, 5. panta 1. punkta "a" apakšpunktu;

20.2. konkrētas ziņas par paredzētajiem ieguldījumiem saimniecības attīstībā, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;

20.3. saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;

20.4. sasniedzamos rādītājus (neto apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību);

20.5. apliecinājumu par atbilstību aktīvā lauksaimnieka kritērijiem saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 9. pantu 18 mēnešu laikā pēc saimniecības izveides.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358)

21. Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim un, to īstenojot:

21.1. tiek sasniegti darījumdarbības plānā noteiktie mērķi;

21.2. neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība sasniedz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto minimālo robežvērtību;

21.3. šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība ir palielinājusies vismaz par 20 procentiem. Ja darījumdarbības plānā noteiktais mērķis ir mainīt lauksaimniecības nozari, kurā saimniecība ir specializējusies, palielinājums ir tajā lauksaimniecības nozarē, uz kuru saimniecība pārorientējusies un kura ir kļuvusi par jauno pamatdarbības nozari.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

22. Lauku atbalsta dienests, izskatot projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, vērtē šī darījumdarbības plāna kvalitāti un ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu attiecībā pret kopējo saņemtā atbalsta apmēru.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

23. Atbalsta pretendents darījumdarbības plānu sāk īstenot ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

24. Pēc darījumdarbības plāna īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

24.1. pārskatu par darījumdarbības plāna īstenošanu, tajā iekļaujot šādu informāciju:

24.1.1. apliecinājumu par to, ka neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība sasniedz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto minimālo robežvērtību;

24.1.2. apliecinājumu par to, ka šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība ir palielinājusies vismaz par 20 procentiem;

24.1.3. par darījumdarbības plānā veiktajām darbībām;

24.1.4. par darījumdarbības plānā sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem;

24.1.5. par ieguldījumiem, kas īstenoti saistībā ar darījumdarbības plānu;

24.2. atbalsta pretendenta apliecinātu izglītību apliecinošu dokumentu, ja atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu ir iesniedzis šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minēto izziņu;

24.3. konta izrakstu, kas apliecina šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētos ieguldījumus;

24.4. bioloģiskās saimniecības sertifikātu, ja sertifikācija veikta saistībā ar darījumdarbības plānu;

24.5. integrētās lauksaimniecības atbilstību apliecinošus dokumentus, ja darījumdarbības plāna īstenošanai saimniecība ir ietverta integrētās augu audzēšanas kontroles shēmā.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 358; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

25. Grozījumus darījumdarbības plānā atbalsta pretendents saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu.

26. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz atbalsta pieprasījumu (3. pielikums). Lauku atbalsta dienests maksājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā pēc šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto priekšapmaksas rēķinu vai darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

27. Atbalsta pretendents visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus uzglabā piecus gadus pēc darījumdarbības plāna īstenošanas.

28. Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta pilnīgu vai daļēju atmaksu normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā, ja:

28.1. atbalsta pretendents nav sasniedzis darījumdarbības plānā noteiktos mērķus un rādītājus;

28.2. atbalsta pretendents pēc darījumdarbības plāna īstenošanas nav sasniedzis darījumdarbības plānā ietvertos ekonomiskos rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 21.2. un 21.3. apakšpunktu;

28.3. atbalsta pretendents nav ieguvis šo noteikumu 7.1.2. apakšpunktā minēto izglītību;

28.4. atbalsta pretendents pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu, neveic saimniecisko darbību vai to turpina ar projektu nesaistītā nozarē;

28.5. ieguldījumi nav īstenoti vai ir īstenoti daļēji un neatbilst darījumdarbības plānam;

28.6. darījumdarbības plāna īstenošanas laikā un pabeigšanas brīdī atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projektu atlases kritērijos (2. pielikums) iegūto punktu skaitu un tas rada risku atbalsta saņemšanai.

(MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija
noteikumiem Nr.323

(Pielikums MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 152)

Piezīmes.
1 Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu. Kritērijam piešķiramo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (– 10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.
2 Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 30%, tad piešķir 10 punktus.
3 Saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
4 Zemes novērtējums ballēs:

I un II kvalitātes grupa mazāk par 19 ballēm – 15 punktu
III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm – 10 punktu
IV kvalitātes grupa no 31 līdz 40 ballēm – 5 punkti
V–VII kvalitātes grupa Vairāk par 41 balli – 0 punktu

5 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc ieguldījumu veida;
C – projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību.

2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija
noteikumiem Nr.323
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"

(Pielikums MK 07.06.2016. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimālais punktu skaits grupā

1.

Saimniecības pamatdarbības nozare, kura tiek attīstīta darījumdarbības plāna ietvaros Augļkopība, dārzeņkopība

30

30

Lopkopība

20

Pārējās lauksaimniecības nozares

10

2.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (saimniecības faktiskā adrese) teritorijas attīstības indekss novadiem (ja tas ir negatīvs)1

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

15

3.

Saimniecības darījumdarbības plāna attīstības mērķis Palielinot apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā vismaz par 20 % darījumdarbības plāna darbības laikā

0

10

Palielinot apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā par vairāk nekā 20 %2

Par katru procenta punktu viens punkts

4.

Atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītība3 Iegūta augstākā izglītība lauksaimniecībā

15

15

Iegūta vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā

10

Uzsācis mācības lauksaimniecības izglītības iegūšanai

5

5.

Īpašumā esošie resursi (SI) Īpašumā vairāk nekā 50 %

15

15

Īpašumā mazāk nekā 50 % zemes vai dzīvnieku

5

6.

Darījumdarbības plānā paredzētie ieguldījumi (punktu skaitu reizina ar attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)4 Ilgtermiņa ieguldījumi (zemes, dzīvnieku iegāde, būvniecība)

10

10

Pārējie ieguldījumi

0

7.

Zemes novērtējums5 Saskaņā ar pieteikumu  

15

8.

Saimniecības dalība kooperatīvā Ir atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs

10

10

Ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs

5

9.

Saimniecības esošā vai plānotā lauksaimniecības sistēma Bioloģiskā lauksaimniecība

15

15

Integrētās lauksaimniecības augļkopība, dārzkopība

10

Pārējie

0

10.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

Kopā

140

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 50 punkti

Piezīmes.
1 Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu. Kritērijam piešķiramo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (– 10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts.
2 Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 30 %, piešķir 10 punktus.
3 Saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.
4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu proporciju pret kopējiem attiecināmajiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc ieguldījumu veida;
C – projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
5 Zemes novērtējums ballēs:

I un II kvalitātes grupa mazāk par 19 ballēm – 15 punktu
III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm – 10 punktu
IV kvalitātes grupa no 31 līdz 40 ballēm – 5 punkti
V–VII kvalitātes grupa Vairāk par 41 balli – 0 punktu

Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību.

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 323

(Pielikums MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

ELFLA LAP pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" (kods 6.1)
ATBALSTA PIEPRASĪJUMS
_________. daļa
Projekta numurs  
LAD klienta Nr.  
   
Pieprasāmā atbalsta apmērs, EUR  
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR  

Detalizēts izmaksu atšifrējums, EUR

Nr.

p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums

Darījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datums

Iesniegtajā rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītā summa, bez PVN
(ar PVN, ja nav reģistrējies kā PVN maksātājs)

Attiecināmās izmaksas no rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītās summas

1.

 

X

0,00

0,00

2.

 

X

0,00

0,00

3.

 

X

0,00

0,00

4.

 

X

0,00

0,00

5.

 

X

0,00

0,00

KOPĀ, EUR

0,00

Piezīme. Ja ir nebūtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, kam nav ietekmes uz darījumdarbības plāna īstenošanas rezultāta sasniegšanu, lūdzam sniegt skaidrojumu.

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 323Pieņemts: 16.06.2015.Stājas spēkā: 03.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127 (5445), 02.07.2015. OP numurs: 2015/127.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
275042
{"selected":{"value":"12.04.2019","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2016","iso_value":"2016\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2016.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2016","iso_value":"2016\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2016.-19.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2015","iso_value":"2015\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2015.-15.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva