Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumus Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.192

Rīgā 2015.gada 14.aprīlī (prot. Nr.20 35.§)
Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – finanšu institūcija) izdevumu segšanai.

1.1 Šajos noteikumos noteikto garantiju piešķiršanai izmanto finanšu institūcijai pieejamo valsts finansējumu 4 300 000 euro apmērā.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

2. Finanšu institūcija piešķir garantijas:

2.1. par kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības (turpmāk – kredītiestāde) līdzekļiem piešķirtajiem kredītiem, ja tiem nav pietiekama kredīta nodrošinājuma, lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumu projektiem (1. pielikums), kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību bez produkcijas pārstrādes un Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā iekļauto lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi, ja pārstrādātājs ievēro likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" noteikto norēķinu kārtību un iesniedz par to finanšu institūcijā apliecinājumu attiecībā uz:

2.1.1. lauku saimniecību investīciju atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar primāro lauksaimniecības ražošanu saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 14. pantu;

2.1.2. investīciju atbalsta pasākumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 17. pantu;

2.1.3. jauno lauksaimnieku atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 18. pantu;

2.1.4. arodapmācības un informācijas atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 21. pantu;

2.1.5. lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstības un pielāgošanas atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. pantu un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013);

2.1.6. zvejas un akvakultūras atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014);

2.1.7. zivsaimniecības atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, izņemot uzņēmumus, kuri darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarē un uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354);

2.1.8. citiem atbalsta pasākumiem lauku un lauksaimniecības attīstībai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. pantu, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013) un Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

2.2. galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, biedrībām vai nodibinājumiem, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos un saņēmuši avansa maksājumu atbilstoši Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulai (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009. gada 17. jūlijs, Nr. L 186), un Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulai (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 21. augusts, Nr. L 223).

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

3. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

4. Finanšu institūcija garantijas piešķir kredītiem vai galvojumiem, kurus izsniedz kredītiestāde, kas ir noslēgusi civiltiesisku līgumu ar finanšu institūciju (turpmāk – sadarbības līgums). Sadarbības līgums nosaka garantiju izsniegšanas kārtību, kā arī kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus. Saskaņā ar šiem noteikumiem un sadarbības līgumu garantija ir saistības, ko uzņēmusies finanšu institūcija, paredzot kompensēt kredītiestādei neatmaksātā kredīta vai galvojuma pamatsummas daļu.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

5. Finanšu institūcija piešķir garantijas, ja:

5.1. persona, kas pretendē uz garantēto kredītu vai galvojumu par tās saistībām, ir:

5.1.1. zemnieka vai zvejnieka saimniecība;

5.1.2. komersants;

5.1.3. biedrība vai nodibinājums, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas un lauksaimniecības nozarē un īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;

5.1.4. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kuru finanšu institūcija atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai;

5.1.5. fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs;

5.1.6. atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai (turpmāk – atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība);

5.2. persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā nodokļu maksātāja un iesnieguma iesniegšanas laikā personai nav nodokļu parādu vai tie nepārsniedz 150 euro;

5.3. kredīta vai galvojuma ņēmējs ir iesniedzis iesniegumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 6. panta 2. punktu, un kredīta vai galvojuma ņēmējs, kas neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam, papildus iesniedz informāciju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 6. panta 3. punktu;

5.4. garantiju saņēmējs neatbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tāpēc uzskatāms par lielo uzņēmumu, un tā kredītreitings atbilst vismaz "B–".

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

6. Finanšu institūcija garantijas nepiešķir:

6.1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazo un vidējo uzņēmumu, kas ir pastāvējis mazāk nekā trīs gadus), ja uzkrāto zaudējumu dēļ tai ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla (kapitāls attiecīgajā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu);

6.2. sabiedrībai, īpaši pilnsabiedrībai un komandītsabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazo un vidējo uzņēmumu, kas ir pastāvējis mazāk nekā trīs gadus), ja uzkrāto zaudējumu dēļ tai ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas uzrādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos;

6.3. atbalsta pretendentam, ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

6.4. garantiju saņēmējam, ja tas ir saņēmis glābšanas atbalstu, bet vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ja tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

6.5. garantiju saņēmējam, ja tas neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un ja pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtības attiecība ir pārsniegusi 7,5, bet uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0;

6.6. šo noteikumu 2.1.5., 2.1.7. un 2.1.8. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā, ja kredīta vai galvojuma ņēmējs darbojas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajās nozarēs vai veic Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktās darbības;

6.7. šo noteikumu 2.1.8. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā, ja kredīta vai galvojuma ņēmējs veic Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

6.8. šo noteikumu 2.1.6. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā, ja kredīta vai galvojuma ņēmējs veic Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

6.9. ja garantijas, kas sniegtas, piemērojot šos noteikumus, tiek apvienotas ar atbalsta pasākumu, kam izsniegts riska kapitāla finansējums, izņemot šo noteikumu 8.2. apakšpunktā noteikto;

6.10. atbalsta pretendents veic darbības vai darbojas nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, un netiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības, kas ir izslēgtas ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktu, negūst labumu no de minimis atbalsta.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

7. Šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja garantijas saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums.

8. Finanšu institūcija, piešķirot garantiju:

8.1. saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas regulu Nr. 717/2014 garantiju saņēmējam nepiemēro šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.4. un 6.5. apakšpunktā minētās prasības;

8.2. šo noteikumu 2.1.6., 2.1.7. un 2.1.8. apakšpunktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī šo atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 3. punktu;

8.3. atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

9. Finanšu institūcija piešķir garantiju līdz 80 procentiem no kredītiestādes izsniegtā kredīta vai galvojuma summas. Garantijas minimālais apmērs viena lauku attīstības pasākuma aktivitātei ir 1423 euro. Garantijas maksimālo apmēru viena lauku attīstības pasākuma aktivitātei finanšu institūcija piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Kredītu vai galvojumu citā valūtā denominē euro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā tās dienas sākumā, kurā ir izsniegta garantija, un garantijas apmēru nosaka euro. Garantiju nesniedz aizdevuma procentu, soda naudas un līgumsodu segšanai.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

10. Spēkā esošo garantiju apmērs nepārsniedz:

10.1. 1 000 000 euro vienam kredīta vai galvojuma ņēmējam vai savstarpēji saistītu kredīta vai galvojuma ņēmēju grupai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 27. jūnijs, Nr. L 176), 4. panta 1. punkta 39. apakšpunkta izpratnē;

10.2. 1 500 000 euro lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai;

10.3. 2 000 000 euro investīcijām darbības nodrošināšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru finanšu institūcija atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā nav mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem;

10.4. 1 500 000 euro apgrozāmo līdzekļu papildināšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru finanšu institūcija atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā nav mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

10.5. 2 000 000 euro atbilstīgai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

11. Garantijas termiņš nav ilgāks par 10 gadiem pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās. Pēc kredītiestādes pieprasījuma garantijas termiņu var pagarināt, ja tas nepalielina finanšu institūcijas darbības risku.

12. Lai saņemtu garantiju, kredīta vai galvojuma ņēmējs vienojas ar kredītiestādi par to, ka kredītiestāde iesniegs finanšu institūcijā iesniegumu.

13. Kredītiestāde iesniegumam pievieno:

13.1. kredītiestādes lēmumu par kredīta vai galvojuma piešķiršanu kredīta vai galvojuma ņēmējam, tostarp kredītiestādes veikto projekta izvērtējumu, finanšu analīzi un nodrošinājuma aprēķinu;

13.2. kredīta vai galvojuma ņēmēja finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem, ciktāl šī nosacījuma izpilde ir iespējama, ņemot vērā kredīta vai galvojuma ņēmēja pastāvēšanas ilgumu, un operatīvo finanšu pārskatu (bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu);

13.3. kredīta vai galvojuma ņēmēja biznesa plānu vai pēc satura līdzvērtīgu dokumentu;

13.4. kredīta vai galvojuma ņēmēja līguma kopijas par Eiropas Savienības vai citu publiskā atbalsta instrumentu līdzekļu izmantošanu, ja kredīts ņemts šāda projekta īstenošanai;

13.5. kredīta vai galvojuma ņēmēja aizpildītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību zvejniecības un akvakultūras nozarē vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecības nozarē, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

13.6. fiziskas personas personu apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

14. Finanšu institūcija aprēķina subsīdijas ekvivalentu kredīta vai galvojuma ņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegtajai garantijai kā starpību starp faktiski samaksāto prēmiju un prēmiju, kādu vajadzētu maksāt līdzvērtīgā shēmā, kas nav atbalsta shēma (tirgus prēmija). Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpību starp likmēm diskontē, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, kuru nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti. Atbalsta intensitāti aprēķina kā attiecību starp subsīdijas ekvivalentu un kredīta summu, izteiktu procentos.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

15. Finanšu institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas un papildu informācijas saņemšanas saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu pieņem lēmumu par garantijas piešķiršanu vai atteikumu. Finanšu institūcijai ir tiesības atteikt garantijas piešķiršanu, ja:

15.1. garantijas riska faktoru novērtējums pārsniedz 1,9 procentus;

15.2. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, kas noteikta Eiropas Savienības normatīvajos aktos par prasībām attiecīgajam pasākumam;

15.3. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta slieksnis vienam vienotam uzņēmumam, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

15.4. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegts Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta slieksnis vienam vienotam uzņēmumam, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

15.5. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegts Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta slieksnis vienam vienotam uzņēmumam, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

16. Ja nepieciešams, finanšu institūcija pieprasa iesniegt papildu informāciju par šo noteikumu 13. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī finanšu institūcijai ir tiesības iepazīties ar kredīta vai galvojuma ņēmēja saimniecisko darbību uz vietas.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

18. Kredīta vai galvojuma ņēmējam piemēro vienreizēju maksu par garantijas piešķiršanu vai pagarināšanu kredītam vai galvojumam (turpmāk – maksa) no 0,5 līdz diviem procentiem no garantijas summas. Procentuālo maksas apmēru nosaka atbilstoši finanšu institūcijas noteiktajam garantijas risku faktoru novērtējumam, bāzes procentu likmei – 0,5 procentiem – pieskaitot garantijas risku faktoru novērtējumu procentpunktos saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Finanšu institūcijai ir tiesības procentu likmi koriģēt par 0,3 procentpunktiem, ja ir saņemta nozīmīga papildu informācija par projekta īstenošanas iespējām.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

20. Viena mēneša laikā pēc garantijas izsniegšanas finanšu institūcija savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par kredīta vai galvojuma saņēmēju, kredīta vai galvojuma izlietojuma mērķi, garantijas summu un garantijas izsniegšanas datumu. Par garantiju, kas izsniegta saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 702/2014, finanšu institūcija nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punktam. Finanšu institūcija dokumentāciju par izsniegto garantiju glabā 10 gadus no dienas, kad tā ir piešķīrusi pēdējo atbalstu, un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā. Atbalsta saņēmējs informāciju par saņemto de minimis atbalstu saskaņā šiem noteikumiem glabā 10 gadus no dienas, kad saņemts atbalsts.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

22. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

23. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

24. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

25. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

26. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

27. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

28. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

29. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

30. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

31. (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

32. Ja Eiropas Komisija izdod atgūšanas rīkojumu saskaņā ar Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 659/1999), finanšu institūcija nodrošina nelikumīgi piešķirtā atbalsta atgūšanu.

33. Saņemot Eiropas Komisijas izdoto atgūšanas rīkojumu, finanšu institūcija:

33.1. 14 dienu laikā informē Zemkopības ministriju par atbalsta saņēmēju skaitu un piešķirtā kredītu garantiju atbalsta apmēru atbalsta shēmā;

33.2. mēneša laikā informē atbalsta saņēmēju par atbalsta atmaksas kārtību, termiņiem un atmaksājamā atbalsta apmēru, ņemot vērā procentus, kas noteikti saskaņā ar regulas Nr. 659/1999 14. panta 2. punktu.

33.1 Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

33.2 Atbilstoši šiem noteikumiem izsniegto garantiju sagaidāmie zaudējumi, kas noteikti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu, tiek finansēti no finanšu institūcijai šo noteikumu 1.1 punktā minētā finansējuma.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumus Nr. 746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 110. nr.; 2010, 115. nr.; 2011, 19., 102., 160. nr.; 2012, 89., 150. nr.; 2013, 24., 153. nr.; 2014, 36., 72., 121., 195. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.192
Garantiju maksimālais apmērs un maksimālā atbalsta intensitāte vienam pasākumam

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

Nr.
p. k.
Pasākumā atbalstāmā aktivitāteGarantijas maksimālais apmērs vienai aktivitāteiMaksimālā atbalsta intensitāte (%) vai maksimālais
de minimis atbalsts (euro)
euro% no kredīta
1.Investīcijas lauku saimniecību atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar primāro lauksaimniecības ražošanu1
1.1.Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai285 0006050–90 %2
1.2.Lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība, rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde712 0007050–90 %2
1.3.Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība, rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru finanšu institūcija atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju1 708 0005050–90 %2
2.Investīcijas atbalsta pasākumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei1
2.1.Investīcijas tādu lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei712 0005050–90 %3
2.2.Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecība un rekonstrukcija285 0006050–90 %3
2.3.Investīcijas tādu lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei, lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecība un rekonstrukcija, kā arī investīcijas vides aizsardzības jomā, lai uzlabotu uzņēmuma vispārējo darbību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru finanšu institūcija atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju1 708 0005050–90 %3
3.Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
3.1.Jaunas saimniecības dibināšana143 0008070 000
3.2.Esošās saimniecības pārņemšana īpašumā72 0008070 000
4.Arodapmācības un informācijas pasākumi1
Apmācības un informācijas pasākumi atbilstoši nozaru vajadzībām (lauksaimniecība, mežsaimniecība un pārtikas pārstrāde), ietverot mācību kursus, seminārus, demonstrāciju projektus, mācību materiāla sagatavošanu un izplatīšanu, kā arī citus pasākumus99 60170100 %
5.Lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un pielāgošana
5.1.Saimniecības pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija uz lauksaimniecības ražošanas objektu172 0005050–90 %2
5.2.Laukumu būvniecība vai rekonstrukcija pie lauksaimniecības ražošanas būvēm143 0005050–90 %2
5.3.Ārējo ūdensapgādes un elektroapgādes sistēmu izveidošana vai rekonstrukcija157 0005050–90 %2
5.4.Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs:

5.4.1. ienesīgām investīcijām

43 00050200 0004
5.4.2. neienesīgām investīcijām43 00050200 0004
6.Zvejas un akvakultūras pasākumi
6.1.Zvejas un akvakultūras pasākumi112 5005 vai 225 00065030 0004
6.2.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana112 5005 vai 225 00067030 0004
7.Zivsaimniecības pasākumi
7.1.Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādei paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai712 00050200 0004
7.2.Zvejas un akvakultūras produktu apstrādei paredzēto būvju būvniecība un rekonstrukcija285 00060200 0004
8.Citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai
8.1.Ražojošu lauku saimniecību iegāde (izņemot dzīvnieku un lauksaimniecības zemes iegādi)1143 0005050–90 %2
8.2.Lauksaimniecības zemes iegāde56 2505 vai 112 50066015 0004
8.3.Augstražīgu dzīvnieku iegāde56 2505 vai 112 50066015 0004
8.4.Ilggadīgo stādījumu ierīkošana143 0005050–90 %2
8.5.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem:

8.5.1. nelauksaimnieciskām darbībām

114 00080200 0004
8.5.2. lauksaimnieciskām darbībām56 2505 vai 112 50068015 0004
8.6.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādei712 00080200 0004
8.7.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru finanšu institūcija atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju1 500 00080200 0004
8.8.Lauku tūrisma un amatniecības pasākumu veicināšana72 00050200 0004
8.9.Citi pasākumi, kas saistīti ar lauku un lauksaimniecības attīstības aktivitāšu dažādošanu99 60170200 0004
56 2505 vai
112 5006
7015 0004
9.Garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem vai biedrībām, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos
9.1.Eksporta kompensācija (tikai tad, ja komersants pieteicies kompensācijas izmaksai avansā)712 000807
9.2.Sviesta iepirkšanas tirgus intervence712 000807
9.3.Vājpiena pulvera iepirkšanas tirgus intervence712 000807
9.4.Privātā uzglabāšana (tikai tad, ja komersants pieteicies kompensācijas izmaksai avansā atbilstoši Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulai (EK) Nr.  826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai)712 000807
9.5.Informācijas un tirgus veicināšanas pasākumi lauksaimniecības produktiem300 000807
10.Pasākumi atbilstīgām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām
10.1.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana1 000 00080200 0004
10.2.Investīcijām darbības nodrošināšanai:1 000 00080200 0004
10.2.1. meža apsaimniekošanas un kokmateriālu sagatavošanas un transportēšanas tehnikas iegādei
10.2.2. kokmateriālu uzglabāšanas, šķirošanas un tehnikas uzglabāšanas laukumu būvniecībai vai rekonstrukcijai
10.2.3. tādu ražošanas ēku būvniecībai, kas paredzētas meža koksnes un nekoksnes resursu pārstrādei
Piezīmes.

1.  1 Atbalsts paredzēts mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 I pielikumu.

2.  Atbalsta intensitāte līdz 90 % – saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr.  702/2014), 14. panta 13. punktu.

3.  Atbalsta intensitāte līdz 90 % – saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 17. panta 10. punktu.

4.  4 Maksimālais de minimis atbalsts vienam saņēmējam trijos gados.

5.  5 Ja garantijas ilgums pārsniedz piecus gadus, bet nav ilgāks par 10 gadiem.

6.  6 Ja garantijas ilgums ir līdz 5 gadiem.

7.   7 Atbalstāmās aktivitātes, kas neietver valsts atbalstu.

8. Ja ir piešķirts viens kredīts vairāku aktivitāšu īstenošanai, garantijas apmēru nosaka, summējot noteikto katras aktivitātes garantiju apmēru un aprēķinot atbilstošo garantijas procentu no kredīta.

2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.192
Iesniegums garantijas saņemšanai

(Pielikums svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.192
Atbalsta intensitātes aprēķina metodika

(Pielikums svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.192
Maksas noteikšana par garantijas piešķiršanu

Nr.
p.k.

Riska faktori

Raksturojums un novērtējums

1.

Garantijas termiņš

1.1. gadu skaitslīdz 1 gadam1 līdz 3 gadi3 līdz 5 gadi5 līdz 8 gadivairāk nekā 8 gadi
1.2. procenti00,10,20,30,4

2.

Kopējais akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" garantiju apmērs
(tūkst. euro)

2.1. klientamlīdz 30no 30 līdz 80no 80 līdz 150no 150 līdz 290vairāk nekā 290
2.2. saistīto kredīta vai galvojuma ņēmēju grupailīdz 60no 60 līdz 150no 150 līdz 290no 290 līdz 570vairāk nekā 570
2.3. procenti00,10,20,30,4

3.

Pašu kapitāla īpatsvars bilancē

3.1. īpatsvars (%)lielāks par 60 %mazāks par 60 %, bet lielāks par 50 %mazāks par 50 %, bet lielāks par 40 %mazāks par 40 %, bet lielāks par 30 %mazāks par 30 %
3.2. procenti00,10,20,30,4

4.

Naudas plūsma

4.1. naudas plūsmas raksturojumspietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 20 % neparedzētu gadījumupietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 10 % neparedzētu gadījumupietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 5 % neparedzētu gadījumuplānotā naudas plūsma ticama, bet nav rezerves neparedzētiem gadījumiemplānotā naudas plūsma nav pietiekami pamatota, iespējami maksājumu kavējumi
4.2. procenti00,050,10,20,4

5.

Vadība un reputācija

5.1.raksturojumsilgstoša pieredze nozarē un nevainojama reputācijair pieredze uzņēmējdarbībā, bet nav pieredzes attiecīgajā nozarē vai nav laba reputācijapietiekama pieredze, bet kredītvēsture nav apmierinošasaimnieciskā darbība nav plānveida, neprecīza uzskaitenav pieredzes saimnieciskajā darbībā
5.2. procenti00,10,20,30,5
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.192
Iesniegums kompensācijas saņemšanai

(Pielikums svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 638)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 192Pieņemts: 14.04.2015.Stājas spēkā: 01.05.2015.Zaudē spēku: 11.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 30.04.2015. OP numurs: 2015/84.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273744
{"selected":{"value":"01.10.2016","content":"<font class='s-1'>01.10.2016.-10.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2016","iso_value":"2016\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2016.-10.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2015","iso_value":"2015\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2015.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)