Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 9

Rīgā 2019. gada 8. janvārī (prot. Nr. 1 19. §)
Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības pasākumu garantiju programmas (turpmāk – garantiju programma) īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) izdevumu segšanai.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. sīkais (mikro), mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs – saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr.  702/2014), 1. pielikuma 2. pantā noteiktajai definīcijai;

2.2. lielais saimnieciskās darbības veicējs – saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst regulas Nr.  702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai;

2.3. jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs – sīkais (mikro), mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā vai mežsaimniecības kooperatīvā sabiedrība, kura ne agrāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;

2.4. savstarpēji saistītu kredīta vai galvojuma ņēmēju grupa – finanšu pakalpojumu saņēmēju grupa Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 4. panta 1. punkta 39. apakšpunkta izpratnē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 27. jūnijs, Nr. L 176);

2.5. viens vienots uzņēmums – saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

3. Sabiedrība Altum komercdarbības atbalstam noteikto prasību īstenošanu vērtē dienā, kad pieņem lēmumu par garantiju piešķiršanu vai noraidīšanu. Datums, kad pieņemts lēmums par garantijas piešķiršanu, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas dienu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

4. Sabiedrībai Altum pieejamo garantiju programmas valsts finansējumu veido:

4.1. Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam īstenotā pasākuma "Kredītu fonds" atmaksājamais finansējums 1 700 000 euro apmērā;

4.2. Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam īstenotā pasākuma "Kredītu fonds" atmaksājamais finansējums 125 000 euro apmērā;

4.3. finansējums ne vairāk kā 7 000 000 euro apmērā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

4.1 Sabiedrība Altum nodrošina atsevišķu garantijas programmas finansējuma nodalīšanu un uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 4. punktā norādītajiem finanšu līdzekļu avotiem.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

4.2 Garantiju programmas finansējumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas atbrīvojas pēc garantiju termiņa beigām, sabiedrība Altum atkārtoti izmanto garantiju programmas aktivitātēm, kas paredzētas garantiju piešķiršanai tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ir ietekmējuši ar Covid-19 infekcijas izplatību saistītie ierobežojumi.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

5. Atbilstoši šiem noteikumiem izsniegto garantiju sagaidāmie zaudējumi, kas noteikti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu, tiek finansēti no sabiedrībai Altum šo noteikumu 4. punktā minētā finansējuma.

6. Garantiju izsniegšanas kārtību un pieteikšanās kārtību garantijām, ievērojot regulas Nr.  702/2014 6. panta 2. punktu, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību Altum un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai krājaizdevu sabiedrību.

7. Sabiedrība Altum garantijas piešķir:

7.1. ieguldījumiem materiālos vai nemateriālos aktīvos, kas saistīti ar primāro lauksaimniecības ražošanu saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 14. pantu, tai skaitā finanšu līzingam;

7.2. ieguldījumiem, kas saistīti ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 17. pantu, tai skaitā finanšu līzingam;

7.3. jauno lauksaimnieku atbalsta pasākumiem saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 18. pantu, tai skaitā finanšu līzingam;

7.4. mežsaimniecības infrastruktūras attīstības un pielāgošanas pasākumiem saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013;

7.5. zvejas un akvakultūras atbalsta pasākumiem saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr.  717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – regula Nr.  717/2014);

7.6. zivsaimniecības atbalsta pasākumiem, izņemot saimnieciskās darbības veicējus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354), saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013;

7.7. apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, finanšu līzingam, faktoringam un citiem atbalsta pasākumiem lauku un lauksaimniecības attīstībai saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, regulu Nr.  717/2014 un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr.  1408/2013);

7.8. galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, biedrībām vai nodibinājumiem, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos un saņēmuši avansa maksājumu atbilstoši Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulai (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009. gada 17. jūlijs, Nr. L 186), un Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulai (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 21. augusts, Nr. L 223).

8. Atbalstu sniedz līdz regulas Nr.  702/2014 51. panta 4. punktā, regulas Nr.  1408/2013 7. panta 4. punktā, regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā vai regulas Nr.  717/2014 7. panta 4. punktā noteiktā termiņa beigām.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

9. Garantiju saskaņā ar šo noteikumu 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam:

9.1. kuram Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (turpmāk – nodokļu parāds), kopsumma pārsniedz 150 euro. Minētais nosacījums nav attiecināms, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

9.1.1. tiek pagarināts šo noteikumu ietvaros iepriekš izsniegtās garantijas termiņš;

9.1.2. Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atbalsta piemērošanu nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai;

9.2. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

9.3. lielajam saimnieciskās darbības veicējam, ja:

9.3.1. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

9.3.2. kredītreitings ir zemāks par "B–";

9.3.3. ja garantijas tiek apvienotas ar atbalsta pasākumu, kam izsniegts riska kapitāla finansējums;

9.4. kurš atbilst regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punkta otrajā rindkopā minētajam kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam.

10. Garantiju saskaņā ar regulu Nr.  702/2014 nepiešķir:

10.1. šo noteikumu 9. punktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam;

10.2. lielajam saimnieciskās darbības veicējam;

10.3. saimnieciskās darbības veicējam, uz kuru attiecas Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums atbilstoši regulas Nr.  702/2014 1. panta 5. punktam;

10.4. jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas ir saņēmis glābšanas atbalstu, bet vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

10.5. sabiedrībai (izņemot jaundibinātu saimnieciskās darbības veicēju), kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām, ja uzkrāto zaudējumu dēļ tai ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos;

10.6. kapitālsabiedrībai (izņemot jaundibinātu saimnieciskās darbības veicēju), ja uzkrāto zaudējumu dēļ tai ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, – uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, ņemot vērā kapitāldaļu uzcenojumu;

10.7. saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

10.8. saimnieciskās darbības veicējam, kuram nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro. Minētais nosacījums nav attiecināms, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

10.8.1. tiek pagarināts šo noteikumu ietvaros iepriekš izsniegtās garantijas termiņš;

10.8.2. Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atbalsta piemērošanu nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai.

10.1 Pretendentam, kas pieteicies uz šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3. apakšpunktā minētajām garantijām, nepiemēro šo noteikumu 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7. apakšpunktā paredzētos ierobežojumus, ja 2019. gada 31. decembrī tas nebija nonācis grūtībās, bet grūtībās nonāca regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā laikposmā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

11. Garantijas nepiešķir šādām darbībām un nozarēm, ņemot vērā, ka noteiktie darbību un nozaru ierobežojumi tiek piemēroti atkarībā no piemērojamā valsts atbalsta regulējuma:

11.1. regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajās nozarēs un 1. panta 1. punkta "c", "d" un "e" apakšpunktā minētajām darbībām, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013;

11.2. regulas Nr.  1408/2013 1. panta 1. punktā minētajām darbībām, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013;

11.3. regulas Nr.  717/2014 1. panta 1. punktā minētajām darbībām, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  717/2014;

11.4. citu aizdevumu restrukturizācijai.

12. Ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, regulu Nr.  1408/2013 vai regulu Nr.  717/2014, vienlaikus darbojas gan vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs, gan izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības saskaņā ar attiecīgo regulu, tad:

12.1. saņemot garantiju saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktam;

12.2. saņemot garantiju saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr.  1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam;

12.3. saņemot garantiju saskaņā ar regulu Nr.  717/2014, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr.  717/2014 1. panta 2. un 3. punktam.

13. Garantiju nepiešķir, ja garantijas riska faktoru novērtējums saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā sniegto metodiku pārsniedz 1,9 procentus un saimnieciskā darbība nav dzīvotspējīga, izņemot gadījumu, ja tiek pagarināts sabiedrības Altum iepriekš izsniegtas garantijas termiņš.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 40)

13.1 Garantiju piešķir, ja saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, izvērtējot arī saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājumu struktūru un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un turpmāko finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riska faktorus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

III. Atbalstāmie saimnieciskās darbības veicēji, finanšu pakalpojumi un garantijas apmērs

14. Garantijas piešķir:

14.1. fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam;

14.2. zemnieka vai zvejnieka saimniecībai;

14.3. komersantam;

14.4. biedrībai vai nodibinājumam, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē un īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;

14.5. atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu saņēmusi atbilstības statusu;

14.6. atbilstīgai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu saņēmusi atbilstības statusu.

15. Garantiju piešķir šādiem finanšu pakalpojumiem:

15.1. aizdevumam investīcijām;

15.2. aizdevumam apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimita veidā;

15.3. finanšu līzingam un finanšu līzinga limitam;

15.4. faktoringam, kurā klients (saimnieciskās darbības veicējs) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību;

15.5. banku garantijai (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma izpildes vai laika garantijai), banku garantiju limitam un kredītvēstulei;

15.6. galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, biedrībām vai nodibinājumiem, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos un saņēmuši avansa maksājumu atbilstoši Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulai (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009. gada 17. jūlijs, Nr. L 186), un Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulai (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 21. augusts, Nr. L 223).

16. Garantijas sedz līdz 80 procentiem no finanšu pakalpojuma vai galvojuma summas.

17. Garantijas sākotnējais termiņš nepārsniedz 10 gadus, bet, ja tiek pagarināts sabiedrības Altum iepriekš izsniegtas garantijas termiņš, garantijas kopējais termiņš nepārsniedz 15 gadus. Ja garantiju sniedz saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, tiek ievēroti šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētie ierobežojumi.

18. Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja:

18.1. kredītiestāde pagarina iepriekš noslēgtu šo noteikumu 15.2., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu līgumu un sabiedrība Altum garantiju piešķir tikai jaunām saistībām, kas rodas pēc finanšu pakalpojumu līguma grozījumiem;

18.2. tiek pagarināts sabiedrības Altum iepriekš garantētā finanšu pakalpojuma līguma darbības termiņš.

19. Spēkā esošo garantiju apmērs nepārsniedz:

19.1. 1 000 000 euro – saimnieciskās darbības veicējam vai savstarpēji saistītu kredīta vai galvojuma ņēmēju grupai;

19.2. 1 500 000 euro – saimnieciskās darbības veicējam, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013 uz pieciem gadiem;

19.3. 750 000 euro – saimnieciskās darbības veicējam, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013 uz 10 gadiem;

19.4. 3 500 000 euro – atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, tai skaitā par šo noteikumu 7.7. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, tādai kooperatīvajai sabiedrībai, kas atbilst lielā saimnieciskās darbības veicēja kritērijam, – 1 500 000 euro ar garantiju uz pieciem gadiem vai 750 000 euro ar garantiju uz 10 gadiem;

19.5. 2 000 000 euro – atbilstīgai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, tai skaitā par šo noteikumu 7.4. un 7.7. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, tādai kooperatīvajai sabiedrībai, kas atbilst lielā saimnieciskās darbības veicēja kritērijam, – 1 500 000 euro ar garantiju uz pieciem gadiem vai 750 000 euro ar garantiju uz 10 gadiem.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 40)

IV. Garantijas prēmijas un subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtība

20. Par garantijas piešķiršanu vai pagarināšanu piemēro vienreizēju maksu no 0,5 līdz diviem procentiem no garantijas summas. Procentuālo maksas apmēru nosaka atbilstoši sabiedrības Altum noteiktajam garantijas risku faktoru novērtējumam, bāzes procentu likmei – 0,5 procentiem – pieskaitot garantijas risku faktoru novērtējumu procentpunktos saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Sabiedrībai Altum ir tiesības procentu likmi paaugstināt par 0,3 procentpunktiem, ja ir saņemta nozīmīga papildu informācija par projekta īstenošanas iespējām.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 40)

20.1 Par garantiju piešķiršanu vai pagarināšanu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai piemēro ikgadējo prēmiju. Garantijas prēmiju sabiedrība Altum nosaka, piemērojot gada prēmijas likmes atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikts saskaņā ar sabiedrības Altum kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Piemērojamās garantijas gada prēmijas likmes ir publicētas sabiedrības Altum tīmekļvietnē.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

21. Ja sabiedrība Altum piešķir garantiju saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, regulu Nr. 1408/2013 vai regulu Nr. 717/2014, tad subsīdijas ekvivalentu saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtajai garantijai aprēķina:

21.1. saņemot garantiju saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, – atbilstoši regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" un "c" apakšpunktam;

21.2. saņemot garantiju saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013, – atbilstoši regulas Nr.  1408/2013 4. panta 6. punkta "b" un "c" apakšpunktam;

21.3. saņemot garantiju saskaņā ar regulu Nr.  717/2014, – atbilstoši regulas Nr.  717/2014 4. panta 6. punkta "b" un "c" apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 40)

21.1 Garantiju piešķiršanai vai pagarināšanai apgrozāmo līdzekļu finansēšanai subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (2. pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpību starp likmēm diskontē, izmantojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

22. Ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  702/2014, sabiedrība Altum aprēķina subsīdijas ekvivalentu kredīta vai galvojuma ņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegtajai garantijai kā starpību starp faktiski samaksāto prēmiju un prēmiju, kuru vajadzētu maksāt līdzvērtīgā shēmā, kas nav atbalsta shēma (tirgus prēmija). Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpību starp likmēm diskontē, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, kuru nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

V. De minimis atbalsta uzskaite un atbalsta kumulācija

23. Piešķirot garantiju, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa, ņemot vērā iepriekš piešķirto atbalstu, nedrīkst pārsniegt:

23.1. regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013;

23.2. regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktos ierobežojumus, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013;

23.3. regulas Nr.  717/2014 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus, ja garantiju piešķir saskaņā ar regulu Nr.  717/2014.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 373)

24. Sabiedrība Altum nodrošina atbilstoši šiem noteikumiem sniegtā de minimis atbalsta uzskaiti, pārbaudot arī informāciju, kas apliecina, ka saimnieciskās darbības veicējs nav pārkāpis šo noteikumu 11. punktā minētos nozaru un darbību ierobežojumus atkarībā no piemērojamā valsts atbalsta regulējuma.

25. Pirms garantijas piešķiršanas saimnieciskās darbības veicējs finanšu institūcijā iesniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, norādot ziņas par kārtējo un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem, ievērojot:

25.1. normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

25.2. normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību zvejniecības un akvakultūras nozarē;

25.3. normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību lauksaimniecības nozarē.

26. Saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, regulas Nr.  1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī regulas Nr.  717/2014 5. panta 1. un 2. punktu de minimis atbalstu:

26.1. drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā, regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā un regulas Nr.  717/2014 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, ja netiek pārsniegta šajās regulās noteiktā maksimālā atbalsta summa vai maksimālā atbalsta intensitāte attiecīgajai izmaksu pozīcijai nepārsniedz 100 procentu;

26.2. drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 373)

26.1 Ja garantiju plānots kumulēt par vienām un tām pašām izmaksām, ievērojot šo noteikumu 26. punkta nosacījumus, atbalsta pretendents iesniedz informāciju par plānoto vai piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai atbalstu riska pasākumā, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, atbalsta intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

27. Atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu neapvieno ar citu sabiedrības Altum īstenoto aizdevumu programmās saņemto atbalstu.

28. Ja garantijas piešķirtas saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013, regulu Nr.  1408/2013 vai regulu Nr.  717/2014, de minimis atbalsta saņēmējs datus par individuālo piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no šā atbalsta piešķiršanas dienas, savukārt sabiedrība Altum datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

29. Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 23. punktā minētais nosacījums, uzskaitot atbalstu, ņem vērā šādus nosacījumus:

29.1. ja saimnieciskās darbības veicējs ir apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu, kā to nosaka regulas Nr.  1407/2013 3. panta 8. punkts, regulas Nr.  1408/2013 3. panta 8. punkts vai regulas Nr.  717/2014 3. panta 8. punkts;

29.2. ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību faktiskajā sadales datumā, kā to nosaka regulas Nr.  1407/2013 3. panta 9. punkts, regulas Nr.  1408/2013 3. panta 9. punkts vai regulas Nr.  717/2014 3. panta 9. punkts.

30. Finanšu institūcija reizi ceturksnī savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par kredīta vai galvojuma saņēmēju, kredīta vai galvojuma izlietojuma mērķi, garantijas summu un garantijas izsniegšanas datumu.

31. Par garantiju, kas izsniegta saskaņā ar regulu Nr.  702/2014, sabiedrība Altum nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši regulas Nr.  702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktajām prasībām.

32. Ja Eiropas Komisija izdod atgūšanas rīkojumu saskaņā ar Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr.  2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2015. gada 24. septembris, Nr. L 248) (turpmāk – regula Nr.  2015/1589), sabiedrība Altum nodrošina nelikumīgi piešķirtā atbalsta atgūšanu un:

32.1. 14 dienu laikā informē Zemkopības ministriju par atbalsta saņēmēju skaitu un piešķirtā garantiju atbalsta apmēru atbalsta shēmā;

32.2. mēneša laikā informē atbalsta saņēmēju par atbalsta atmaksas kārtību, termiņiem un atmaksājamā atbalsta apmēru, ņemot vērā procentus, kas noteikti saskaņā ar regulas Nr.  2015/1589 16. panta 2. punktu.

32.1 Ja ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumus Nr. 192 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 84. nr.; 2016, 189. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 8. janvāra
noteikumiem Nr. 9

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 40)

Metodika maksas noteikšanai par garantijas piešķiršanu

Nr.
p. k.

Riska faktori

Raksturojums un novērtējums

1.Garantijas termiņš1.1. gadu skaits

līdz 1 gadam (ieskaitot)

ilgāk par 1 gadu līdz 3 gadiem (ieskaitot)

ilgāk par 3 gadiem līdz 5 gadiem (ieskaitot)

ilgāk par 5 gadiem līdz 8 gadiem (ieskaitot)

ilgāk par 8 gadiem

1.2. procenti

0

0,1

0,2

0,3

0,4

2.Kopējais akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" garantiju apmērs (tūkst. euro)2.1. klientam

līdz 30

no 30 līdz 80

no 80 līdz 150

no 150 līdz 290

vairāk nekā 290

2.2. saistīto kredīta vai galvojuma ņēmēju grupai

līdz 60

no 60 līdz 150

no 150 līdz 290

no 290 līdz 570

vairāk nekā 570

2.3. procenti

0

0,1

0,2

0,3

0,4

3.Pašu kapitāla īpatsvars bilancē3.1. īpatsvars (%)

lielāks par 60 %

mazāks par 60 %, bet lielāks par 50 %

mazāks par 50 %, bet lielāks par 40 %

mazāks par 40 %, bet lielāks par 30 %

mazāks par 30 %

3.2. procenti

0

0,1

0,2

0,3

0,4

4.Naudas plūsma4.1. naudas plūsmas raksturojums

pietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 20 % neparedzētu gadījumu

pietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 10 % neparedzētu gadījumu

pietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 5 % neparedzētu gadījumu

plānotā naudas plūsma ticama, bet nav rezerves neparedzētiem gadījumiem

plānotā naudas plūsma nav pietiekami pamatota, iespējami maksājumu kavējumi

4.2. procenti

0

0,05

0,1

0,2

0,4

5.Vadība un reputācija

5.1. raksturojums

ilgstoša pieredze nozarē un nevainojama reputācija

ir pieredze uzņēmējdarbībā, bet nav pieredzes attiecīgajā nozarē vai nav laba reputācija

pietiekama pieredze, bet kredītvēsture nav apmierinoša

saimnieciskā darbība nav plānveida, neprecīza uzskaite

nav pieredzes saimnieciskajā darbībā

5.2. procenti

0

0,1

0,2

0,3

0,5

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 8. janvāra
noteikumiem Nr. 9
Gada drošās zonas prēmijas likmes apgrozāmo līdzekļu garantijai

(Pielikums MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

Nr. p. k.Kredīta kvalitātes klaseReitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitingsReitingu aģentūras "Fitch" reitingsReitingu aģentūras "Moody's" reitingsGada drošās zonas prēmijas likme
nodrošinājuma līmenis*
augstsparastszems
1.Visaugstākā kvalitāteAAAAAAAaa0,4 %0,4 %0,4 %
2.Ļoti augsta maksātspējaAA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 %0,4 %0,4 %
3.Augsta maksātspējaA +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3
0,55 %0,55 %0,55 %
4.Pietiekama maksātspējaBBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 %0,8 %0,8 %
5.Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiemBB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 %2 %2 %
6.Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļiBB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 %3,8 %3,8 %
B
B –
B
B –
B 2
B 3
6,3 %6,3 %6,3 %
7.Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīgumaCCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8.Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistībasSD
D
DDD
DD
D
Ca
C
Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi, ja netiek izpildītas saistības, ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi, ja netiek izpildītas saistības, ir no 31 līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi, ja netiek izpildītas saistības, ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 08.01.2019.Stājas spēkā: 11.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2019. OP numurs: 2019/7.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
304160
{"selected":{"value":"02.07.2021","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.07.2021","iso_value":"2021\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2021","iso_value":"2021\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2021.-01.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-21.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2019","iso_value":"2019\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2019.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)