Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumus Nr. 192 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 30.§)
Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība “Lauku attīstības fonds” (turpmāk – fonds) piešķir garantijas:

2.1. par kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības vai finanšu institūcijas, kas sniedz valsts atbalstu, izmantojot finanšu instrumentus (turpmāk – kredītiestāde) līdzekļiem piešķirtiem kredītiem, ja tiem nav pietiekama kredīta nodrošinājuma, lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumu projektiem (1.pielikums), kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību bez produkcijas pārstrādes un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā iekļauto lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi, ja pārstrādātājs ievēro likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” noteikto norēķinu kārtību un par to iesniedz fondam apliecinājumu:

2.1.1. lauku saimniecību modernizācija (atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulai (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014));

2.1.2. lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai (atbilstoši Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347);

2.1.3. atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 18. pantam);

2.1.4. arodapmācības un informācijas pasākumi (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 21. pantam);

2.1.5. lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un pielāgošana (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. pantam);

2.1.6. zveja un akvakultūras pasākumi (atbilstoši Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014));

2.1.6.1 zivsaimniecības pasākumiem (atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013)), izņemot uzņēmumus, kuri darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarē un uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354);

2.1.7. citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai (atbilstoši Komisijas regulai Nr. 702/2014, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013) un atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013);

2.2. galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem vai biedrībām, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos un saņēmuši avansa maksājumu atbilstoši Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulai (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009. gada 17. jūlijs, Nr. L 186) un Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulai (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 21. augusts, Nr. L 223).

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.644; MK 01.02.2011. noteikumiem Nr.85; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.473; MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.92; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.320; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.570)

3. Garantijas šo noteikumu izpratnē ir fonda saistības kompensēt kredītiestādei neatmaksāto kredīta vai galvojuma ņēmēja kredīta, vai galvojuma pamatsummas daļu saskaņā ar šiem noteikumiem, sadarbības līgumu un garantijas līgumu.

4. Fonds garantijas piešķir kredītiem vai galvojumiem, kurus izsniedz kredīt­iestāde, kas ir noslēgusi sadarbības līgumu ar fondu. Sadarbības līgumā nosaka kompensācijas izmaksas, līdzekļu atgūšanas un sadales kārtību, ierobežotas pieejamības informāciju, strīdu izskatīšanas kārtību un iespējamās sankcijas, ja saistības netiek pildītas.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69)

5. Fonds piešķir garantijas, ja:

5.1. persona, kas pretendē uz garantēto kredītu vai galvojumu par tās saistībām, ir:

5.1.1. zemnieka vai zvejnieka saimniecība;

5.1.2. komersants;

5.1.3. biedrība vai nodibinājums, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas un lauksaim­niecības nozarē un īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;

5.1.4. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai;

5.1.5. fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs;

5.2. persona ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāja un tai iesnieguma iesniegšanas laikā nav nodokļu parādu vai tie nepārsniedz 150 euro;

5.3. uz kredīta vai galvojuma ņēmēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas lēmumu, ar kuru atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

5.4. (svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.383).

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.644; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.383; MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.636; MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.92)

5.1 Fonds garantijas nepiešķir:

5.1 1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) –, ja tai uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, t.i., ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla (kapitāls attiecīgā gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu);

5.1 2. sabiedrībai, īpaši pilnsabiedrībai un komandītsabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), ja tai uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas uzrādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos;

5.1 3. atbalsta pretendentam, ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

5.1 4. garantiju saņēmējam, ja tas ir saņēmis glābšanas atbalstu, bet vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ja tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

5.1 5. garantiju saņēmējam, ja tas neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtības attiecība ir pārsniegusi 7,5, bet uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0;

5.1 6. šo noteikumu 2.1.6.1 un 2.1.7. apakšpunktā minētā atbalsta pasākuma ietvaros (garantiju piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013), ja kredīta vai galvojuma ņēmējs darbojas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajās nozarēs vai veic 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

5.1 7. šo noteikumu 2.1.7. apakšpunktā minētā atbalsta pasākuma ietvaros (garantiju piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013), ja kredīta vai galvojuma ņēmējs veic Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

5.1 8. šo noteikumu 2.1.6. apakšpunktā minētā atbalsta pasākuma ietvaros, ja kredīta vai galvojuma ņēmējs veic Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā noteiktās darbības;

5.1 9. ja garantija, kas sniegta šo noteikumu ietvaros, tiek apvienota ar atbalsta pasākumu, kuram sniegts riska kapitāla finansējums.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.570 redakcijā)

5.2 Piešķirot garantiju saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas regulu Nr. 717/2014, garantiju saņēmējam nepiemēro šo noteikumu 5.1 1., 5.1 2., 5.1 4. un 5.1 5. apakšpunktā minētās prasības. Ja garantiju saņēmējs neatbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem un tādējādi uzskatāms par lielo uzņēmumu, tā kredītreitings ir vismaz "B–".

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.570 redakcijā)

5.3 Ja garantijas saņēmējs atbilst kaut vienai šo noteikumu 5.1 punktā minētajai pazīmei, fonds garantijas nepiešķir. Šo noteikumu 5.1 1., 5.1 2. un 5.1 5. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja garantijas saņēmējs ir fiziska persona, zemnieku saimniecība, biedrība vai nodibinājums.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.570 redakcijā)

6. Fonds piešķir garantiju līdz 80 procentiem no kredītiestādes izsniegtā kredīta vai galvojuma summas. Garantijas minimālais apmērs viena lauku attīstības pasākuma aktivitātei ir 1423 euro. Garantijas maksimālo apmēru viena lauku attīstības pasākuma aktivitātei fonds piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Kredītu vai galvojumu citā valūtā denominē euro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā tās dienas sākumā, kura norādīta iesniegumā par garantijas saņemšanu (turpmāk – iesniegums) (2. pielikums), un garantijas apmēru nosaka euro. Garantiju nesniedz aizdevuma procentu, soda naudas un līgumsodu segšanai.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.92 redakcijā)

7. Spēkā esošo garantiju apmērs nepārsniedz:

7.1. 853 724 euro vienam kredīta vai galvojuma ņēmējam vai savstarpēji saistītu kredīta vai galvojuma ņēmēju grupai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 27. jūnijs, Nr. L176) (turpmāk – Regula Nr. 575/2013) 4. panta 1. punkta 39. apakšpunkta izpratnē;

7.2. 1 000 000 euro vienam kredīta vai galvojuma ņēmējam vai savstarpēji saistītu kredīta vai galvojuma ņēmēju grupai Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 39. apakšpunkta izpratnē, ja tie nodarbojas ar lauksaimniecības primāro ražošanu un atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteiktajam;

7.3. 1 500 000 euro lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai;

7.4. 2 000 000 euro investīcijām darbības nodrošināšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā nav mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem;

7.5. 1 500 000 euro apgrozāmo līdzekļu papildināšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā nav mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.570 redakcijā)

8. Garantijas termiņš nav ilgāks par 10 gadiem pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās. Pēc kredītiestādes pieprasījuma garantijas termiņu var pagarināt, ja tas nepalielina fonda darbības risku.

8.1 Ja šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto atbalstu saņem tikai lauksaimniecības produktu pārstrādei un ja paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalsta saņēmējs nemateriālos aktīvus iekļauj sabiedrības aktīvos un vismaz piecus gadus saglabā tos ražotnē, nemainot ražotnes atrašanās vietu.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.473 redakcijā)

8.2 Šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs nodrošina, ka vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām tiktu ieguldīti viņa paša līdzekļi vai ārējais finansējums, par kuru nav saņemts nekāds publisks atbalsts.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.473 redakcijā)

9. Lai saņemtu garantiju, kredīta vai galvojuma ņēmējs ar kredītiestādi vienojas, ka kredītiestāde iesniegs fondā iesniegumu.

10. Kredītiestāde iesniegumam pievieno:

10.1. kredītiestādes lēmumu par kredīta vai galvojuma piešķiršanu kredīta vai galvojuma ņēmējam, tai skaitā nodrošinājumu;

10.2. kredīta vai galvojuma izsniegšanas pamatojumu;

10.3. kredīta vai galvojuma ņēmēja finanšu pārskatus par iepriekšējo gadu, kā arī operatīvos finanšu pārskatus par pārskata gada periodu (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats);

10.4. kredīta vai galvojuma ņēmēja biznesa plānu vai pēc satura līdzvērtīgu dokumentu;

10.5. kredīta vai galvojuma ņēmēja līgumu kopijas par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, ja kredīts ņemts Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanai;

10.6. kredīta vai galvojuma ņēmēja aizpildītu uzskaites veidlapu par pasākuma īstenošanai saņemto valsts vai Eiropas Savienības atbalstu (3.pielikums);

10.7. kredīta ņēmēja aizpildītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugiem, kā arī uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1535/2007, Komisijas regulu 1408/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014, Komisijas regulu Nr. 1998/2006 un Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

10.8. informāciju par kredīta vai galvojuma ņēmēja apgrūtinātajiem īpašumiem, kas saistīti ar kredītu;

10.9. fiziskai personai – personu apliecinoša dokumenta kopiju;

10.10. kredīta vai galvojuma ņēmēja rakstisku piekrišanu par garantijas pieprasījumu un par to, ka kredīta devējs fondam drīkst izpaust informāciju par kredīta vai galvojuma ņēmēja kredītvēsturi (ietver informāciju par izsniegtajiem, dzēstajiem kredītiem un to atlikumiem) un maksājumu disciplīnu (ietver informāciju par maksājumu veikšanu un kavēšanu).

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.320; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.570)

11. Fonds izvērtē kredīta vai galvojuma ņēmēja:

11.1. kredīta vai galvojuma nodrošinājumu, papildu nodrošinājuma nepieciešamību un tā apmēru;

11.2. saimnieciskās darbības vēsturi;

11.3. biznesa plāna pamatotību;

11.4. finanšu plānojumu un naudas plūsmu;

11.5. faktisko un plānoto maksātspēju;

11.6. kredītvēsturi, maksājumu disciplīnu;

11.7. kredīta vai galvojuma garantijas atbalsta intensitātes apmēru (atbalsta ekvivalenta attiecība pret garantētā kredīta kopējām atbalstāmajām izmaksām, kas izteikta procentos), ko fonds aprēķina saskaņā ar metodiku (4.pielikums).

12. Fonds 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par garantijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt garantiju (turpmāk – garantijas lēmums). Fondam ir tiesības atteikt garantijas vai galvojuma piešķiršanu, ja:

12.1. garantijas pieprasījums neatbilst šo noteikumu 2., 5. un 6.punktā minētajām prasībām;

12.2. iesniegums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām;

12.3. iesniegumā ir minēta nepatiesa informācija;

12.4. garantijas piešķiršanas risks pārsniedz 1,9 %;

12.5. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, kas noteikta Eiropas Savienības normatīvajos aktos par prasībām attiecīgajam pasākumam;

12.6. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta slieksnis vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

12.7. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegts Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta slieksnis vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

12.8. piešķirot garantiju, tiktu pārsniegts Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta slieksnis vienam vienotam uzņēmumam, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.383; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.320; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.570)

13. Ja nepieciešams, fonds pieprasa kredīta vai galvojuma ņēmējam iesniegt papildu informāciju, kas precizē šo noteikumu 10.punktā minētajos dokumentos ietverto informāciju, uzrādīt attiecīgos dokumentus, kā arī iepazīties ar kredīta vai galvojuma ņēmēja saimniecisko darbību tās veikšanas vietā. Papildu informāciju kredīta vai galvojuma ņēmējs iesniedz fondam piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja nepieciešama papildu informācija, fonds pieņem garantijas lēmumu piecu darbdienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas saņemšanas.

14. Triju darbdienu laikā pēc garantijas lēmuma pieņemšanas fonds rakstiski informē kredītiestādi, kā arī paziņo vienreizējās maksas apmēru par garantijas izsniegšanu, ko nosaka procentos no garantējamās summas.

15. Maksa par garantijas piešķiršanu kredītiem vai galvojumiem (turpmāk – maksa) ir no 0,5 līdz diviem procentiem no garantējamās summas. Procentuālo maksas apmēru nosaka atbilstoši fonda garantijas riskam. Maksu nosaka, bāzes procentu likmei – 0,5 procentiem no garantijas apmēra – pieskaitot garantijas svarīgāko piecu riska faktoru novērtējumu procentos saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu. Fonda valdei ir tiesības šādi noteikto procentu likmi un riska koeficientu koriģēt par 0,3 procentiem, ja iesniegumā ir ietverta informācija par papildu riska faktoriem vai ir izstrādāts risku vadības plāns projekta īstenošanas pasākumiem. Kredīta vai galvojuma ņēmējs maksu par garantijas piešķiršanu samaksā pirms garantijas līguma noslēgšanas, ja fonds un kredīta vai galvojuma ņēmējs nav vienojušies par citu samaksas kārtību.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.69 redakcijā)

16. Ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc garantijas lēmuma pieņemšanas un šo noteikumu 15.punktā minētās maksas par garantijas piešķiršanu ieskaitīšanas fonda norādītajā kontā, fonds un kredītiestāde paraksta garantijas līgumu. Garantijas līgumā norāda:

16.1. fonda, kredītiestādes un kredīta vai galvojuma ņēmēja juridiskos rekvizītus vai personas datus;

16.2. kredīta vai galvojuma summu euro;

16.3. riska sadalījumu starp kredīt­iestādi un fondu, nosakot garantijas procentu no kredīta vai galvojuma pamatsummas, tā apmēru euro kredīta vai galvojuma izsniegšanas brīdī;

16.4. kredīta vai galvojuma izmantošanas mērķi;

16.5. garantijas termiņu.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.92)

17. Fonds piecu darbdienu laikā pēc garantijas līguma parakstīšanas fonda mājaslapā internetā ievieto informāciju par kredīta vai galvojuma saņēmēju, kredīta vai galvojuma izlietojuma mērķi, garantijas summu tā piešķiršanas brīdī un garantijas piešķiršanas laiku.

18. Ja 30 darbdienu laikā pēc garantijas lēmuma pieņemšanas fonda un kredīt­iestādes garantijas līgums nav noslēgts, tas zaudē spēku. Kredītiestādei ir tiesības iesniegt fondam jaunu iesniegumu.

19. Garantijas līgums tiek izbeigts, ja kredītiestāde:

19.1. apzināti sniegusi fondam nepatiesu informāciju, kas ietekmējusi garantijas lēmuma pieņemšanu;

19.2. radījusi no kredīta vai galvojuma izrietošas prasījuma tiesības trešajai personai;

19.3. bez fonda piekrišanas, neievērojot sadarbības līgumā noteikto kārtību, ir izdarījusi grozījumus kredīta vai galvojuma līgumā vai kredīta vai galvojuma nodrošinājuma līgumā;

19.4. šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā nav paziņojusi fondam par garantijas gadījuma iestāšanos.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69)

20. Garantijas līguma darbības laikā kredītiestāde katru ceturksni līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstiski sniedz fondam informāciju par kredīta pamatsummas atlikumu vai galvoto saistību izpildi, kā arī līdz katra nākamā mēneša astotajam datumam informē fondu par kredīta maksājumu vai galvoto saistību izpildes kavējumiem, kas pārsniedz:

20.1. 30 kalendāra dienas;

20.2. 60 kalendāra dienas.

21. Fonds sedz kredīta ņēmēja neatmaksāto kredīta vai galvojuma pamatsummas daļu saskaņā ar garantijas līgumu (turpmāk – kompensācija) pēc kredītiestādes rakstiska pieprasījuma kādā no šādiem garantijas gadījumiem:

21.1. kredīta vai galvojuma ņēmējs kavējis kredīta vai galvojuma līgumā noteikto saistību izpildi 180 dienu, un kredītiestāde ir nolēmusi pieprasīt visa kredīta vai galvojuma atmaksu;

21.2. kredītiestāde ir iesniegusi prasību tiesā par kredīta vai galvojuma līgumā noteikto kredīta vai galvojuma ņēmēja saistību izpildi;

21.3. pret kredīta vai galvojuma ņēmēju ir uzsākts maksātnespējas process;

21.4. kredīta vai galvojuma ņēmējs, iestājoties kredīta vai galvojuma gala atmaksas termiņam, nav spējis pilnībā izpildīt noteiktās saistības.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69)

22. Kredītiestāde ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā pēc garantijas līguma termiņa beigām nosūta fondam rakstisku paziņojumu par garantijas gadījuma iestāšanos garantijas līguma darbības laikā. Paziņojumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina, ka iestājies kāds no šo noteikumu 21.punktā minētajiem garantijas gadījumiem.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.69 redakcijā)

23. Lai saņemtu kompensāciju, iestājoties garantijas gadījumam, kredītiestāde iesniedz fondā iesniegumu par kompensācijas saņemšanu (turpmāk – kompensācijas iesniegums) (6.pielikums). Kompensācijas iesniegumam pievieno:

23.1. kompensācijas apmēra aprēķinu apliecinošu dokumentu;

23.2. kredītiestādes lēmumu par fonda garantētā kredīta vai galvojuma līguma atmaksas pieprasījumu;

23.3. informāciju par kredīta vai galvojuma nodrošinājuma realizācijas iespējām;

23.4. prasības pieteikuma kopiju vai tiesas lēmuma kopiju, ja kredīt­iestāde ir iesniegusi prasību tiesā par parāda piedziņu vai kredīta vai galvojuma ņēmēja maksātnespēju.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69)

24. Ja kompensācijas iesniegumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par kompensācijas izmaksu (turpmāk – kompensācijas lēmums), fonds pieprasa kredītiestādei papildu informāciju, kas precizē šo noteikumu 23.punktā minētajos dokumentos ietverto informāciju. Papildu informāciju kredītiestāde sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

25. Fonds 10 darbdienu laikā pēc kompensācijas iesnieguma saņemšanas pieņem kompensācijas lēmumu. Ja nepieciešama papildu informācija, fonds pieņem kompensācijas lēmumu piecu darbdienu laikā pēc pieprasītās informācijas saņemšanas.

26. Fonds nosaka kompensācijas apmēru atbilstoši garantijas līgumam, aprēķinot to pēc garantijas līgumā noteiktā garantijas procenta no neatmaksātās kredīta vai galvojuma pamatsummas daļas kompensācijas aprēķināšanas dienā.

27. Fonds izmaksā kompensāciju kredītiestādei piecu darbdienu laikā pēc kompensācijas lēmuma pieņemšanas. Fonds izmaksā visu summu uzreiz vai pa daļām pēc saskaņošanas ar kredītiestādi.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69)

28. Pēc kompensācijas izmaksas kredītiestāde rakstiski informē fondu par fonda garantēto kredītu vai galvojuma atgūšanu. Jebkuri ienākumi, tai skaitā ienākumi par realizēto kredīta vai galvojuma nodrošinājumu, kas iegūti pēc kompensācijas izmaksas, tiek sadalīti starp kredītiestādi un fondu proporcionāli garantijas līgumā noteiktajam garantijas procentam.

29. Atbalstu tiem šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minēto pasākumu projektiem, par kuriem garantijas lēmums pieņemts līdz 2014. gada 31. decembrim, administrē atbilstoši Padomes 2005. gada 20. septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2005. gada 21. oktobris, Nr. L 277) un Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 23. decembris, Nr. L 368)).

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.320 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746
Garantiju maksimālais apmērs un maksimālā atbalsta intensitāte vienam pasākumam

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.473 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.92; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.320; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.570)

Nr.
p.k.

Pasākumā atbalstāmās aktivitātes

Garantijas maksimālais apmērs vienai aktivitātei

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) vai maksimālais de minimis atbalsts (euro)

euro

% no kredīta

1.Lauku saimniecību modernizācija
1.1.Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai285 000

60

40–60 %

1.2.Lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība, rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde712 000

70

40–60 %

1.3.Investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība, rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju1 708 000

50

25–40 %

2.Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
2.1.Investīcijas tādu lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei712 000

50

līdz 30 % vai līdz 60 %1

2.2.Lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecība un rekonstrukcija285 000

60

līdz 30 % vai līdz 60 %1

2.3.Investīcijas tādu lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei, lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecība un rekonstrukcija, kā arī investīcijas vides aizsardzības jomā, lai uzlabotu uzņēmuma vispārējo darbību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju1 708 000

50

līdz 30 % vai līdz 60 %1

3.Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
3.1.Jaunas saimniecības dibināšana143 000

80

80–100 %

3.2.Esošās saimniecības pārņemšana īpašumā72 000

80

80–100 %

4.Arodapmācības un informācijas pasākumi
Apmācības un informācijas pasākumi atbilstoši nozaru vajadzībām (lauksaimniecība, mežsaimniecība un pārtikas pārstrāde), ietverot mācību kursus, seminārus, demonstrāciju projektus, mācību materiāla sagatavošanu un izplatīšanu, kā arī citus pasākumus99 601

70

70 %

5.Lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un pielāgošana
5.1.Meliorācijas sistēmu būvniecība un rekonstrukcija43 000

50

40–60 %

5.2.Saimniecības pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija uz lauksaimniecības ražošanas objektu72 000

50

40–60 %

5.3.Laukumu būvniecība vai rekonstrukcija pie lauksaimniecības ražošanas būvēm43 000

50

40–60 %

5.4.Ārējo ūdensapgādes un elektroapgādes sistēmu izveidošana vai rekonstrukcija57 000

50

40–60 %

5.5.Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs43 000

50

40–60 %

6.Zvejas un akvakultūras pasākumi

6.1.

Zvejas un akvakultūras pasākumi

112 5004 vai 225 0005

50

30 0002

6.2.

Apgrozāmo līdzekļu papildināšana

112 5004 vai 225 0005

70

30 0002

7.Zivsaimniecības pasākumi
7.1.Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādei paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai712 000

50

200 0002

7.2.Zvejas un akvakultūras produktu apstrādei paredzēto būvju būvniecība un rekonstrukcija285 000

60

200 0002

8.Citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai
8.1.Ražojošu lauku saimniecību iegāde (izņemot dzīvnieku un lauksaimniecības zemes iegādi)143 000

50

40–60 %

8.2.Lauksaimniecības zemes iegāde214 000

60

10 %

8.3.

Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

143 000

80

10 %

8.4.Augstražīgu dzīvnieku iegāde56 2504 vai 112 5005

60

15 0002

8.5.Ilggadīgo stādījumu ierīkošana43 000

50

40–60 %

8.6.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem114 000

80

200 0002

56 2504 vai 112 5005

80

15 0002

8.7.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādei712 000

80

200 0002

8.8.Apgrozāmo līdzekļu papildināšana lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai, kuru fonds atzīst par atbilstīgu atbalsta saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 7 114 359 euro un kurā biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks par 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam1 500 000

80

200 0002

8.9.Lauku tūrisma un amatniecības pasākumu veicināšana72 000

50

200 0002

8.10.Citi pasākumi, kas saistīti ar lauku un lauksaimniecības attīstības aktivitāšu dažādošanu99 601

70

200 0002

56 2504 vai 112 5005

70

15 0002

9.Garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem vai biedrībām, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos
9.1.Eksporta kompensācija (tikai tad, ja komersants pieteicies kompensācijas izmaksai avansā)712 000

80

3

9.2.Sviesta iepirkšanas tirgus intervence712 000

80

3

9.3.Vājpiena pulvera iepirkšanas tirgus intervence712 000

80

3

9.4.Privātā uzglabāšana (tikai tad, ja komersants pieteicies kompensācijas izmaksai avansā atbilstoši Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulai (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai)712 000

80

3

9.5.

Informācijas un tirgus veicināšanas pasākumi lauksaimniecības produktiem

300 000

80

3

Piezīmes.

1. 1 Atbalsta intensitāte līdz 30 % – uzņēmumiem, kuri nav uzskatāmi par maziem uzņēmumiem, bet kuros ir mazāk nekā 750 darbinieku un kuru apgrozījums ir mazāks par 200 miljoniem euro.

Atbalsta intensitāte līdz 60 % – mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L193), I pielikumu.

2. 2 Maksimālais de minimis atbalsts vienam saņēmējam trijos gados.

3. 3 Atbalstāmās aktivitātes, kuras neietver valsts atbalstu.

4. (Svītrota ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.320)

5. Ja ir piešķirts viens kredīts vairāku aktivitāšu īstenošanai, garantijas apmēru nosaka, summējot noteiktos visu aktivitāšu garantiju apmērus un aprēķinot atbilstošo garantijas procentu no kredīta.

6. 4 Ja garantijas ilgums pārsniedz 5 gadus, bet nepārsniedz 10 gadus.

7. 5 Ja garantijas ilgums ir līdz 5 gadiem.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746
Iesniegums par garantijas saņemšanu

KN746P2_PAGE_1.JPG (98055 bytes)

KN746P2_PAGE_2.JPG (17799 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746

(Pielikums grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.92)

KN746P3.JPG (91935 bytes)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746
Atbalsta intensitātes aprēķina metodika

(Pielikums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.644)

Atbilstoši atbalsta intensitātes metodikai izmanto šādu formulu:

atbalsta intensitāte % ** = ((((x × y × r) : (1 + a)t-1) – m) : x) × 100, kur

x – kredīta vai galvojuma apmērs, kam piesaista garantiju;

y – garantija % no aizdevuma summas;

r – riska faktors, ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

a – atsauces likme*;

t – garantijas darbības periods (gadi);

m – maksa par garantijas izsniegšanu.

Piezīmes.

1.* Atsauces likmi piemēro saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvārī, Nr.C14) (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

2. ** Ja atbalsta intensitāte ir mazāka par 1, atbalsta apmērs pielīdzināms nullei.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746
Maksas noteikšana par garantijas piešķiršanu

(Pielikums MK 28.06.2011. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.69; MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.92; MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.187)

Nr.p.k.

Riska faktori

Raksturojums un novērtējums

1.Garantijas termiņš1.1. gadu skaitslīdz 1 gadam1 līdz 3 gadi3 līdz 5 gadi5 līdz 8 gadivairāk nekā 8 gadi
1.2. procenti00,10,20,30,4
2.Kopējais fonda garantiju apmērs (tūkst. euro)2.1. klientamlīdz 30no 30 līdz 80no 80 līdz 150no 150 līdz 290vairāk nekā 290
2.2. saistīto kredīta vai galvojuma ņēmēju grupailīdz 60no 60 līdz 150no 150 līdz 290no 290 līdz 570vairāk nekā 570
2.3. procenti00,10,20,30,4
3.Pašu kapitāla īpatsvars bilancē3.1. īpatsvars (%)lielāks par 60 %mazāks par 60 %, bet lielāks par 50 %mazāks par 50 %, bet lielāks par 40 %mazāks par 40 %, bet lielāks par 30 %mazāks par 30 %
3.2. procenti00,10,20,30,4
4.Naudas plūsma4.1. naudas plūsmas raksturojumspietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 20 % neparedzētiem gadījumiempietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 10 % neparedzētiem gadījumiempietiekama naudas plūsma ar rezervi vairāk nekā 5 % neparedzētiem gadījumiemplānotā naudas plūsma ticama, bet nav rezerves neparedzētiem gadījumiemplānotā naudas plūsma nav pietiekami pamatota, iespējami maksājumu kavējumi
4.2. procenti00,050,10,20,4
5.Vadība un reputācija5.1.raksturojumsilgstoša pieredze nozarē un nevainojama reputācijair pieredze uzņēmējdarbībā, bet nav pieredzes attiecīgajā nozarē vai nav labas reputācijaspietiekama pieredze, bet nav apmierinošas kredītvēsturesnav plānveida saimnieciskās darbības, neprecīza uzskaitenav pieredzes saimnieciskajā darbībā
5.2. procenti00,10,20,30,5
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.746

(Pielikums MK 11.02.2014. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Iesniegums par kompensācijas saņemšanu

Kredītiestāde 
Datums* 
Pieprasījuma numurs 

 

Kredīta vai galvojuma ņēmējs

Juridiskās personas nosaukums vai
fiziskās personas vārds, uzvārds
 
Reģistrācijas numurs vai personas kods 
Īpašnieks (īpašnieki, vadītājs) 
Juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese 
Projekta īstenošanas adrese 

Kredīts vai galvojums

Kredīta vai galvojuma līguma numurs, datums, saistību izpildes termiņš 
  
Garantijas līguma numurs, datums, garantijas termiņš 
  

Kredītiestādes kontaktpersona

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese 
Kredītiestādes adrese 

Informācija par nodrošinājumu

Nodrošinājuma veids

Nodrošinājuma raksturojums

Nodrošinājuma vērtība (euro)

Piezīmes

Nekustamie īpašumi   
Kustamā manta   
Galvojumi, garantijas   

 

Kredītiestādes lēmums par kompensācijas pieprasījumu 
  
Kredīta vai galvojuma summas neatmaksātā daļa (euro) 
Garantijas procenti %
Kompensējamā summa (euro) 
Kompensējamā summa vārdiem 
Kredītiestādes pārstāvis 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 746Pieņemts: 07.07.2009.Stājas spēkā: 15.07.2009.Zaudē spēku: 01.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 14.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
194748
{"selected":{"value":"03.10.2014","content":"<font class='s-1'>03.10.2014.-30.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.10.2014","iso_value":"2014\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2014.-30.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-02.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2014","iso_value":"2014\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2014.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2014","iso_value":"2014\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2014.-10.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-19.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2013","iso_value":"2013\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2013.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2012","iso_value":"2012\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2012.-04.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2012","iso_value":"2012\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2012.-21.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2011","iso_value":"2011\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2011.-07.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-11.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2011","iso_value":"2011\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2011.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-03.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2009","iso_value":"2009\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2009.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.10.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"