Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumus Nr. 624 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2015.gada 7.aprīlī (prot. Nr.18 61.§)
Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu

1. Noteikumi nosaka privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" (vienotais reģistrācijas numurs 50103744891, juridiskā adrese – Doma laukums 4, Rīga, LV-1050) (turpmāk – Attīstības finanšu institūcija) un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" (vienotais reģistrācijas numurs 40003192154, juridiskā adrese – K. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887) (turpmāk – Privatizācijas aģentūra), kā arī kārtību, kādā tiek segti institūcijas izdevumi, kas saistīti ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

2. Institūcijām tiek deleģēti šādi valsts pārvaldes uzdevumi (turpmāk – valsts pārvaldes uzdevums):

2.1. Attīstības finanšu institūcijai – atvērt un uzturēt privatizācijas sertifikātu kontus, ieskaitīt privatizācijas sertifikātu kontos privatizācijas sertifikātus un sniegt citus ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un privatizācijas sertifikātu apgrozību saistītus pakalpojumus, kā arī pieņemt pieprasījumus un sniegt visu ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu saistīto informāciju tās pieprasītājiem;

2.2. Privatizācijas aģentūrai – uzturēt privatizācijas sertifikātu kontus, veikt darbības privatizācijas sertifikātu kontu pārcelšanai un informācijas sniegšanai par privatizācijas sertifikātu kontā veiktajām operācijām, pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas pieprasījumu un ievērojot likumā noteikto kārtību.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

3. Attīstības finanšu institūcija un Privatizācijas aģentūra atrodas Ekonomikas ministrijas funkcionālā pārraudzībā attiecībā uz valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 773)

4. Valsts noslēdz līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi (turpmāk – valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līgums) ar Attīstības finanšu institūciju (1. pielikums) un Privatizācijas aģentūru (2. pielikums).

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

5. Ekonomikas ministrija ir pilnvarota valsts vārdā parakstīt valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līgumu.

6. Valsts pārvaldes uzdevuma izpildē Attīstības finanšu institūcija un Privatizācijas aģentūra ievēro likumu "Par privatizācijas sertifikātiem" un uz tā pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus saistībā ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 773)

7. Līdz likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" pārejas noteikumu 12. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai Attīstības finanšu institūcijai ir visas kredītiestādes vai bankas tiesības un pienākumi, kas paredzēti Ministru kabineta 2007. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2007. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību".

8. Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju, ievērojot valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līgumā noteikto kārtību, saskaņo Attīstības finanšu institūcijas izdevumus, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

9. Šo noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā saskaņotie Attīstības finanšu institūcijas izdevumi tiek segti no ieņēmumiem par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un Privatizācijas aģentūras rezerves fonda līdzekļiem, kas izveidots saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju".

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 773)

10. Maksājumi no rezerves fonda tiek veikti kā priekšapmaksa, reizi ceturksnī sedzot šo noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotos Attīstības finanšu institūcijas izdevumus par kārtējā gada nākamajiem trim mēnešiem.

11. Ja atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas sniegtajiem pārskatiem par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem izdevumiem un gūtajiem ienākumiem no privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas tiek konstatēts naudas līdzekļu pārpalikums, minētie līdzekļi tiek pārcelti uz nākamo ceturksni, attiecīgi samazinot saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu veiktās priekšapmaksas apmēru.

11.1 Privatizācijas aģentūras izdevumi, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, reizi ceturksnī tiek segti no Privatizācijas aģentūras rezerves fonda līdzekļiem, kas izveidots saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju". Privatizācijas aģentūra izdevumus, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, saskaņo ar Ekonomikas ministriju, ievērojot valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līgumā noteikto kārtību.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

12. Ekonomikas ministrija ar lēmumu apstiprina no rezerves fonda Attīstības finanšu institūcijai un Privatizācijas aģentūrai izmaksājamo līdzekļu apmēru par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 773)

13. Privatizācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā lēmuma saņemšanas sedz no rezerves fonda līdzekļiem lēmumā apstiprinātos izdevumus, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

14. Ekonomikas ministrija iesniedz priekšlikumu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes deleģēšanu citai privātpersonai vai valsts pārvaldes iestādei, ja Attīstības finanšu institūcija vai Privatizācijas aģentūra atkāpjas no valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līguma.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 773)

15. Atbilstoši Komerclikuma 335. panta piektajai daļai Attīstības finanšu institūcija pārņem visas saistības, tiesības un pienākumus, kas izriet no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" veiktajām darbībām, izpildot valsts pārvaldes uzdevumu.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1522 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

1. pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.170

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 773)

Līgums par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma izpildi

Rīgā, 2015. gada ___._______

Latvijas Republika, Ekonomikas ministrijas (vienotais reģistrācijas Nr. 90000086008; adrese – Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519) personā, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumiem Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums" rīkojas  ___________________ (turpmāk – Ministrija), no vienas puses, un akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891; juridiskā adrese – Doma laukums 4, Rīga, LV-1050), kuras vārdā saskaņā ar valdes __________________ lēmumu (protokols Nr. ___) rīkojas tās valdes priekšsēdētājs ________________________, no otras puses (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),

– pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 170 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu" 2. punktu, saskaņā ar kuru Pakalpojuma sniedzējam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums atvērt un uzturēt privatizācijas sertifikātu kontus, ieskaitīt privatizācijas sertifikātu kontos privatizācijas sertifikātus un sniegt citus ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un privatizācijas sertifikātu apgrozību saistītus pakalpojumus;

– ievērojot, ka atbilstoši Komerclikuma 335. panta piektajai daļai Pakalpojuma sniedzējs ir pārņēmis visas saistības, tiesības un pienākumus, kas izriet no Ekonomikas ministrijas un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003132437; juridiskā adrese – Doma laukums 4, Rīga, LV-1977) (turpmāk – sabiedrība "Altum") 2014. gada 2. janvārī noslēgtā līguma par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma izpildi,

noslēdz šādu valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

Līgums paredz kārtību, kādā Pakalpojuma sniedzējs par Līgumā paredzēto samaksu izpilda tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, vienojoties par konkrētu valsts pārvaldes uzdevuma izpildes kārtību, noteikumiem un termiņiem.

2. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

2.1. Pakalpojuma sniedzējam, pildot valsts pārvaldes uzdevumu, ir šādas tiesības:

2.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā saņemt samaksu par valsts pārvaldes uzdevuma pienācīgu izpildi;

2.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izpildot likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" pārejas noteikumu 11. punktā noteikto;

2.1.3. saņemt no valsts pārvaldes institūcijām informāciju, kas nepieciešama valsts pārvaldes uzdevuma izpildei;

2.1.4. iesniegt Ministrijā saskaņošanai precizētu Līguma 2.2.2. apakšpunktā minēto izdevumu tāmi, ja gada ietvaros stājas spēkā normatīvie akti, kas maina valsts pārvaldes uzdevuma izpildes apjomu, vai valsts pārvaldes uzdevuma izmaksas kļūst dārgākas. Pakalpojuma sniedzējs attiecīgi paskaidro sadārdzinājuma veidošanos.

2.2. Pakalpojuma sniedzējam, pildot valsts pārvaldes uzdevumu, ir šādi pienākumi:

2.2.1. pildīt valsts pārvaldes uzdevumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē ar privatizācijas sertifkātiem un to izmantošanu saistītos jautājumus;

2.2.2. katru gadu līdz 1. decembrim iesniegt Ministrijā un Finanšu ministrijā prognozējamo nākamā gada izdevumu tāmi un tās pamatojomu, kā arī ienākumu prognozi par privatizācijas sertifikātu pakalpojumu sniegšanu. Minētais pienākums neattiecas uz 2015. gada izdevumu tāmi;

2.2.3.  20 darbdienu laikā pēc Līguma 3.2.7. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas iesniegt Ministrijā un Finanšu ministrijā izdevumu tāmi un tās pamatojumu, lai atbilstoši Ministrijas sniegtajiem norādījumiem nodrošinātu privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" un kredītiestādēm;

2.2.4.  15 darbdienu laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām iesniegt Ministrijā pārskatu par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, finanšu līdzekļu izlietojumu un ieņēmumiem no pakalpojuma maksas;

2.2.5.  15 darbdienu laikā pēc privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanas no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" un kredītiestādēm iesniegt Ministrijā pārskatu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes gaitu un finanšu līdzekļu izlietojumu, pārņemot privatizācijas sertifikātu kontus;

2.2.6. nekavējoties informēt Ministriju par jebkurām procedūras vai organizācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma īstenošanu, kā arī par visiem notikumiem, kas var būtiski kaitēt veiksmīgai valsts pārvaldes uzdevuma izpildei;

2.2.7. sniegt Ministrijai papildu informāciju par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes gaitu vai par valsts piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu 10 darbdienu laikā pēc tās pieprasījuma, ja pieprasījumā nav norādīts cits termiņš;

2.2.8.  10 darbdienu laikā pēc valsts pārvaldes uzdevuma deleģējuma izbeigšanās iesniegt Ministrijā valsts pārvaldes uzdevuma izpildes pārskatu un ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu par pēdējo darbības kalendāra gadu;

2.2.9. nodrošinot valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību, nodot visu ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi saistīto informāciju un dokumentus personai vai institūcijai, kurai Ministru kabinets deleģē vai nosaka valsts pārvaldes uzdevuma tālāku izpildi.

3. Ministrijas tiesības un pienākumi

3.1. Ministrijai, funkcionāli pārraugot valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, ir šādas tiesības:

3.1.1. pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un par tā izpildei piešķirtā finansējuma izlietojumu;

3.1.2. pieprasīt papildu informāciju par Līguma 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. un 2.2.8. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

3.2. Ministrijai, funkcionāli pārraugot valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, ir šādi pienākumi:

3.2.1.  15 darbdienu laikā pēc izdevumu tāmes saņemšanas vai 8 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas izskatīt un apstiprināt Līguma 2.2.2. vai 2.2.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes, nosūtot rakstisku apstiprinājumu Pakalpojuma sniedzējam;

3.2.2.  10 darbdienu laikā pēc Līguma 3.2.1. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes apstiprināšanas ar lēmumu apstiprināt, ka Pakalpojuma sniedzējam no valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" rezerves fonda, kas izveidots saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (turpmāk – rezerves fonds), tiek segti izdevumi, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi vai privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" un kredītiestādēm;

3.2.3.  10 darbdienu laikā pēc Līguma 2.2.4. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas ar lēmumu apstiprināt kārtējā ceturkšņa izdevumu segšanu Pakalpojuma sniedzējam no rezerves fonda;

3.2.4. sniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par Ministrijas rīcībā esošajām sūdzībām saistībā ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi;

3.2.5. sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam par Ministrijā saņemtu privātpersonas pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu (turpmāk – Atlīdzināšanas likums);

3.2.6. līdz kārtējā gada 30. oktobrim sniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstisku informāciju par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nosacījumiem par nākamo kalendāra gadu. Minētais pienākums neattiecas uz 2015. gada izdevumu tāmi;

3.2.7. iesniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par kārtību, kādā Pakalpojuma sniedzējam ir jāveic privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšana no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" un kredītiestādēm.

4. Norēķinu kārtība par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi

4.1. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi tiek saskaņoti ar Ministriju.

4.2. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi tiek segti no ieņēmumiem, kas gūti, nodrošinot privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, un rezerves fonda līdzekļiem.

4.3. Izdevumu apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Ministrijā Līguma 2.2.2., 2.2.3. un 2.2.4. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī pēc Ministrijas pieprasījuma – papildinformāciju.

4.4. Ministrija atbilstoši Līguma 3.2.2. un 3.2.3. apakšpunktā noteiktajai kārtībai pieņem lēmumu par priekšapmaksas veikšanu Pakalpojumu sniedzējam saistībā ar kārtējā ceturkšņa valsts pārvaldes uzdevuma izpildi vai privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" un kredītiestādēm. Lēmums tiek nosūtīts valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" apmaksas veikšanai no rezerves fonda.

4.5. Ministrija Līguma 3.2.3. apakšpunktā minētajā lēmumā koriģē izdevumu tāmes saskaņoto apmēru par kārtējo ceturksni, attiecīgi samazinot veicamās priekšapmaksas apmēru, ja saskaņā ar Līguma 2.2.4. apakšpunktā minēto pārskatu par Pakalpojuma sniedzēja iepriekšējā ceturksnī veiktajiem izdevumiem un gūtajiem ienākumiem no privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas tiek konstatēta pārmaksa.

4.6. Ministrija Līguma 3.2.3. apakšpunktā minētajā lēmumā norāda ieturējuma apmēru par Pakalpojuma sniedzējam radītajiem izdevumiem valstij saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu trešajai personai, pamatojoties uz Līguma 5.3. apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

4.7. Piešķirtais finansējums, atskaitot Līguma 4.6. apakšpunktā minētajā kārtībā noteikto ieturējumu, piecu darbdienu laikā pēc Līguma 3.2.2. un 3.2.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas tiek pārskaitīts Pakalpojuma sniedzēja norādītajā kontā.

4.8. Pakalpojuma sniedzēja neizlietotie līdzekļi, kas ar Līguma 3.2.2. apakšpunktā minēto lēmumu tika piešķirti par privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" un kredītiestādēm, tiek izlietoti valsts pārvaldes uzdevuma izpildei nākamajos periodos.

5. Zaudējumu pieteikuma izskatīšana un zaudējumu segšana

5.1. Ja Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Atlīdzināšanas likumam ir saņēmis privātpersonas pieteikumu par tādu zaudējumu atlīdzību, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties pārsūta minēto pieteikumu Ministrijai, kā arī sniedz skaidrojumu par zaudējumu rašanās iemesliem, norādot, vai atlīdzības pieteikums ir pamatots.

5.2. Ja Ministrija atbilstoši Atlīdzināšanas likumam ir saņēmusi privātpersonas pieteikumu par tādu zaudējumu atlīdzību, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Ministrija nekavējoties pārsūta Pakalpojuma sniedzējam minēto pieteikumu skaidrojumu sniegšanai. Pakalpojuma sniedzējs piecu darbdienu laikā sniedz skaidrojumu par zaudējumu rašanās iemesliem, norādot, vai atlīdzības pieteikums ir pamatots.

5.3. Valsts pārvaldes uzdevuma izpildes gaitā trešajai personai radītie un Atlīdzināšanas likumā noteiktie zaudējumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz spēkā stājušos Ministrijas lēmumu vai tiesas nolēmumu.

5.4. Līguma 5.3. apakšpunktā minētie valsts budžeta izdevumi tiek kompensēti kā ieturējums no finanšu līzdzekļiem, ko paredzēts maksāt Pakalpojuma sniedzējam no rezerves fonda atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Šā punkta nosacījumi nav piemērojami, ja trešajai personai zaudējumi radušies Ministrijas vai citas valsts pārvaldes institūcijas darbības vai bezdarbības dēļ.

5.5. Ja Pakalpojuma sniedzējam ir beidzies valsts pārvaldes uzdevuma izpildes deleģējums, bet Līguma 5.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā nav segti visi valsts budžeta izdevumi, Pakalpojuma sniedzējs neatlīdzinātos izdevumus sedz no saviem līdzekļiem.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš paredzēt un novērst (piemēram, ugunsnelaime, karadarbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Puses iespējamās kontroles un ietekmes robežās).

6.2. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

7. Informācijas pieejamība

7.1. Informācijas pieejamība attiecībā uz šā Līguma nosacījumu izpildi tiek nodrošināta, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

7.2. Informācijas pieejamība attiecībā uz personu kontu apkalpošanu tiek nodrošināta, ievērojot likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 4. panta ceturtajā daļā noteikto kārtību.

8. Līguma izpildes termiņš un kārtība

8.1. Valsts pārvaldes uzdevums tiek veikts līdz valsts pārvaldes uzdevuma izbeigšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai līdz privatizācijas un zemes reformas procesa pabeigšanai.

8.2. Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas ietekmē valsts pārvaldes uzdevuma izpildi vai finansēšanas kārtību un Līgumā noteikto saistību izpildi, Puses pēc iespējas savlaicīgi izdara grozījumus Līgumā.

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu izmaiņu dēļ, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Valsts pārvaldes uzdevuma izpildi var izbeigt, ja Puse sešus mēnešus iepriekš par to rakstiski informē otru Pusi.

8.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Līguma 8.4. apakšpunktā minēto paziņojumu, Ministrija sagatavo un noteiktā kārtībā virza izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas nosaka atbildīgo valsts pārvaldes institūciju vai citu privātpersonu valsts pārvaldes uzdevuma izpildei.

9. Noslēguma jautājumi

9.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.

9.2. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav panākta 30 darbdienu laikā, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.5. Atbilstoši Komerclikuma 335. panta piektajai daļai par Līguma neatņemamu un saistošu sastāvdaļu kļūst ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. gadam, ko Ekonomikas ministrija apstiprinājusi ar 2015. gada 30. janvāra rīkojumu Nr. 24 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" izdevumu tāmes apstiprināšanu", pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" 2014. gada 2. janvārī noslēgtā līguma par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma izpildi 3.2.1. apakšpunktu.

9.6. Līdzekļus, ko līdz Līguma noslēgšanai Ministrija piešķīra sabiedrībai "Altum" un/vai sabiedrība "Altum" ieguva no pakalpojumu maksas, izpildot valsts pārvaldes uzdevumu, Pakalpojuma sniedzējs izmanto atbilstoši šajā Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

9.7. Līguma 3.2.1. apakšpunktā minētajā kārtībā Ministrijas rakstiski apstiprinātās izdevumu tāmes uzskatāmas par neatņemamu šā Līguma sastāvdaļu.

9.8. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tā nekavējoties par to paziņo otrai Pusei.

9.9. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs no tiem uz ____ lapām, no kuriem viens glabājas pie Pakalpojuma sniedzēja, bet otrs – Ministrijā.

10. Kontaktpersonas

10.1. No Ministrijas puses:

 ;tālrunis: 
(vārds, uzvārds, amats)   

10.2. No Pakalpojuma sniedzēja puses:

 ;tālrunis: 
(vārds, uzvārds, amats)   

Pušu rekvizīti un paraksti

LR Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55,
Rīga, LV-1519
Reģ. Nr.90000086008
 AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Doma laukums 4
Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 50103744891
   
   
(paraksts) (paraksts)
Ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

2.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 170

(Pielikums MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

Līgums par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanas uzdevuma izpildi

Rīgā, 2015. gada ____.____________

Latvijas Republika, Ekonomikas ministrijas (vienotais reģistrācijas Nr. 90000086008; adrese – Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519) personā, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumiem Nr. 271 "Ekonomikas ministrijas nolikums" rīkojas valsts sekretārs _____________________ (turpmāk – Ministrija), no vienas puses, un valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003192154; juridiskā adrese – K. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887), kuras vārdā saskaņā ar valdes _____________________ lēmumu (protokols Nr. ____) rīkojas tās valdes priekšsēdētājs _____________________, no otras puses (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), turpmāk kopā saukti "Puses" vai atsevišķi "Puse", pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 170 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu" 2.2. apakšpunktu, saskaņā ar kuru Pakalpojuma sniedzējam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums uzturēt privatizācijas sertifikātu kontus un veikt darbības privatizācijas sertifikātu kontu pārcelšanai, kā arī pamatojoties uz akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" pieprasījumu un ievērojot likumā noteikto kārtību, noslēdz šādu valsts pārvaldes uzdevuma izpildes līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

Līgums paredz kārtību, kādā Pakalpojuma sniedzējs par Līgumā paredzēto samaksu izpilda tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, vienojoties par konkrētu valsts pārvaldes uzdevuma izpildes kārtību, noteikumiem un termiņiem.

2. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

2.1. Pakalpojuma sniedzējam, pildot valsts pārvaldes uzdevumu, ir šādas tiesības:

2.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā saņemt samaksu par valsts pārvaldes uzdevuma pienācīgu izpildi;

2.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, izpildot likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" pārejas noteikumu 11. punktā noteikto;

2.1.3. saņemt no valsts pārvaldes institūcijām informāciju, kas nepieciešama valsts pārvaldes uzdevuma izpildei;

2.1.4. iesniegt saskaņošanai Ministrijā precizētu Līguma 2.2.2. apakšpunktā minēto izdevumu tāmi, ja gada ietvaros stājās spēkā normatīvie akti, kas maina valsts pārvaldes uzdevuma izpildes apjomu, vai valsts pārvaldes uzdevuma izmaksas kļūst dārgākas. Pakalpojuma sniedzējs attiecīgi paskaidro sadārdzinājuma veidošanos.

2.2. Pakalpojuma sniedzējam, pildot valsts pārvaldes uzdevumu, ir šādi pienākumi:

2.2.1. pildīt valsts pārvaldes uzdevumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē ar privatizācijas sertifkātiem un to izmantošanu saistītos jautājumus;

2.2.2. katru gadu līdz 1. decembrim iesniegt Ministrijā prognozējamo nākamā gada izdevumu tāmi un tās pamatojomu. Minētais pienākums neattiecas uz 2015. un 2016. gada izdevumu tāmi;

2.2.3. līdz 2015. gada ____. ____________ iesniegt Ministrijā 2015. un 2016. gada prognozējamo izdevumu tāmi un pamatojumu izdevumiem. Izdevumu tāme satur informāciju par prognozējamiem izdevumiem 2015. un 2016. gadā, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka";

2.2.4. 15 darbdienu laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām iesniegt Ministrijā pārskatu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu valsts pārvaldes uzdevuma izpildē;

2.2.5. 15 darbdienu laikā pēc privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanas no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" iesniegt Ministrijā pārskatu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes gaitu un finanšu līdzekļu izlietojumu, pārņemot privatizācijas sertifikātu kontus;

2.2.6. nekavējoties informēt Ministriju par jebkurām procedūras vai organizācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma īstenošanu, kā arī par visiem notikumiem, kas var būtiski kaitēt veiksmīgai valsts pārvaldes uzdevuma izpildei;

2.2.7. sniegt Ministrijai papildu informāciju par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes gaitu vai par valsts piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu 10 darbdienu laikā pēc tās pieprasījuma, ja pieprasījumā nav norādīts cits termiņš;

2.2.8. 10 darbdienu laikā pēc valsts pārvaldes uzdevuma deleģējuma izbeigšanās iesniegt Ministrijā valsts pārvaldes uzdevuma izpildes pārskatu un ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu par pēdējo darbības kalendāra gadu;

2.2.9. nodrošinot valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību, nodot visu ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi saistīto informāciju un dokumentus personai vai institūcijai, kurai Ministru kabinets deleģē vai nosaka valsts pārvaldes uzdevuma tālāku izpildi.

3. Ministrijas tiesības un pienākumi

3.1. Ministrijai, funkcionāli pārraugot valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, ir šādas tiesības:

3.1.1. pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un par tā izpildei piešķirtā finansējuma izlietojumu;

3.1.2. pieprasīt papildu informāciju par Līguma 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. un 2.2.8. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

3.2. Ministrijai, funkcionāli pārraugot valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, ir šādi pienākumi:

3.2.1. 15 darbdienu laikā pēc izdevumu tāmes saņemšanas vai 8 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas izskatīt un apstiprināt Līguma 2.2.2. vai 2.2.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes, nosūtot rakstisku apstiprinājumu Pakalpojuma sniedzējam;

3.2.2. 10 darbdienu laikā pēc Līguma 2.2.4. vai 2.2.5. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas ar lēmumu apstiprināt, ka Pakalpojuma sniedzējam no rezerves fonda, kas izveidots saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju" (turpmāk – rezerves fonds), tiek segti izdevumi, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi vai privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka";

3.2.3. sniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par Ministrijas rīcībā esošajām sūdzībām saistībā ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi;

3.2.4. sniegt informāciju Pakalpojuma sniedzējam par Ministrijā saņemtu privātpersonas pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu (turpmāk – Atlīdzināšanas likums);

3.2.5. līdz kārtējā gada 30. oktobrim sniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstisku informāciju ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nosacījumiem par nākamo kalendāra gadu. Minētais pienākums neattiecas uz 2015. un 2016. gada izdevumu tāmi;

3.2.6. iesniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par kārtību, kādā Pakalpojuma sniedzējam ir jāveic privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšana no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka".

4. Norēķinu kārtība par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi

4.1. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi tiek saskaņoti ar Ministriju.

4.2. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi tiek segti no rezerves fonda līdzekļiem.

4.3. Izdevumu apmaksai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Ministrijā Līguma 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.5. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī pēc Ministrijas pieprasījuma – papildinformāciju.

4.4. Ministrija atbilstoši Līguma 3.2.2. apakšpunktā noteiktajai kārtībai pieņem lēmumu par Pakalpojuma sniedzēja izdevumu segšanu saistībā ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi vai privatizācijas sertifikātu kontu pārņemšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka". Lēmums tiek nosūtīts apmaksas veikšanai no rezerves fonda.

4.5. Ministrija Līguma 3.2.2. apakšpunktā minētajā lēmumā norāda ieturējuma apmēru par Pakalpojuma sniedzējam radītajiem izdevumiem valstij, kas tai radušies saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu trešajai personai, pamatojoties uz Līguma 5.3. apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

5. Zaudējumu pieteikuma izskatīšana un zaudējumu segšana

5.1. Ja Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Atlīdzināšanas likumam ir saņēmis privātpersonas pieteikumu par tādu zaudējumu atlīdzību, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties pārsūta minēto pieteikumu Ministrijai, kā arī sniedz skaidrojumu par zaudējumu rašanās iemesliem, norādot, vai atlīdzības pieteikums ir pamatots.

5.2. Ja Ministrija atbilstoši Atlīdzināšanas likumam ir saņēmusi privātpersonas pieteikumu par tādu zaudējumu atlīdzību, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Ministrija nekavējoties pārsūta Pakalpojuma sniedzējam minēto pieteikumu skaidrojumu sniegšanai. Pakalpojuma sniedzējs piecu darbdienu laikā sniedz skaidrojumu par zaudējumu rašanās iemesliem, norādot, vai atlīdzības pieteikums ir pamatots.

5.3. Valsts pārvaldes uzdevuma izpildes gaitā trešajai personai radītie un Atlīdzināšanas likumā noteiktie zaudējumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz spēkā stājušos Ministrijas lēmumu vai tiesas nolēmumu.

5.4. Līguma 5.3. apakšpunktā minētie valsts budžeta izdevumi tiek kompensēti kā ieturējums no finanšu līzdekļiem, ko paredzēts maksāt Pakalpojuma sniedzējam no rezerves fonda atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Šā punkta nosacījumi nav piemērojami, ja trešajai personai zaudējumi radušies Ministrijas vai citas valsts pārvaldes institūcijas darbības vai bezdarbības dēļ.

5.5. Ja Pakalpojuma sniedzējam ir beidzies valsts pārvaldes uzdevuma izpildes deleģējums, bet Līguma 5.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā nav segti visi valsts budžeta izdevumi, Pakalpojuma sniedzējs neatlīdzinātos izdevumus sedz no saviem līdzekļiem.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš paredzēt un novērst (piemēram, ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Puses iespējamās kontroles un ietekmes robežās).

6.2. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

7. Informācijas pieejamība

7.1. Informācijas pieejamība attiecībā uz šā Līguma nosacījumu izpildi tiek nodrošināta, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

7.2. Informācijas pieejamība attiecībā uz personu kontu apkalpošanu tiek nodrošināta, ievērojot likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 4. panta ceturtajā daļā noteikto kārtību.

8. Līguma izpildes termiņš un kārtība

8.1. Valsts pārvaldes uzdevums tiek veikts līdz valsts pārvaldes uzdevuma izbeigšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai līdz privatizācijas un zemes reformas procesa pabeigšanai.

8.2. Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas ietekmē valsts pārvaldes uzdevuma izpildi vai finansēšanas kārtību un Līgumā noteikto saistību izpildi, Puses pēc iespējas savlaicīgi izdara grozījumus Līgumā.

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu izmaiņu dēļ, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Valsts pārvaldes uzdevuma izpildi var izbeigt, ja Puse sešus mēnešus iepriekš par to rakstiski informē otru Pusi.

8.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Līguma 8.4. apakšpunktā minēto paziņojumu, Ministrija sagatavo un noteiktā kārtībā virza izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz noteikt valsts pārvaldes institūciju vai citu privātpersonu par atbildīgo valsts pārvaldes uzdevuma izpildē.

9. Noslēguma jautājumi

9.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu izpildi.

9.2. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav panākta 30 darbdienu laikā, – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.4. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.5. Līguma 3.2.1. apakšpunktā minētajā kārtībā Ministrijas rakstiski apstiprinātās izdevumu tāmes uzskatāmas par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tā nekavējoties par to paziņo otrai Pusei.

9.7. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.8. Līgums ir parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs no tiem uz ____ lapām, no kuriem viens glabājas pie Pakalpojuma sniedzēja, bet otrs – Ministrijā.

10. Kontaktpersonas

10.1. No Ministrijas puses:
 ; tālrunis:  

(vārds, uzvārds, amats)

   
10.2. No Pakalpojuma sniedzēja puses:
 ; tālrunis:  

(vārds, uzvārds, amats)

   

Pušu rekvizīti un paraksti

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
Rīga, LV-1519
Reģ. Nr. 90000086008
 VAS "Privatizācijas aģentūra"
K. Valdemāra iela 31
Rīga, LV-1887
Reģ. Nr. 40003192154
 
    

(paraksts)

 

(paraksts)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 07.04.2015.Stājas spēkā: 15.04.2015.Zaudē spēku: 28.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 14.04.2015. OP numurs: 2015/72.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273395
{"selected":{"value":"30.12.2015","content":"<font class='s-1'>30.12.2015.-27.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2015","iso_value":"2015\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2015.-27.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2015","iso_value":"2015\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2015.-29.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)