Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2015.gada 10.martā (prot. Nr.14 10.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) sagatavošanai un īstenošanai:

1.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" (turpmāk – Lauku attīstības programmas pasākums);

1.2. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums).

2. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavo un īsteno atbilstoši:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013);

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013);

2.3. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014. gada 15. maija Regulai Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014).

3. Vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorija:

3.1. Lauku attīstības programmas pasākumā – visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000, ja vien tajās (izņemot Rīgu) vietējās attīstības stratēģija neietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji nav lauksaimniecības produktu ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

3.2. Rīcības programmas pasākumā – pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci.

4. Atbalsta pretendenta pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumus, projektu iesniegumu vērtēšanas un atlases kārtību, projekta īstenošanas nosacījumus, pārskatu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību nosaka arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Vietējās attīstības stratēģiju sagatavo un īsteno biedrība vai nodibinājums (turpmāk – vietējā rīcības grupa). Vietējā rīcības grupa atbilst šādām prasībām:

5.1. tā ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;

5.2. tā nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

5.3. tai nav normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, vai neatmaksāta, Lauku atbalsta dienesta konstatēta neatbilstoši izlietota publiskā finansējuma par saņemto atbalstu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai plānošanas periodā no 2007. gada līdz 2013. gadam;

5.4. tā nodala darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, un ar tām saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām darbībām;

5.5. tās pārvaldes institūcija, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (turpmāk – lēmējinstitūcija), ir izveidota atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 32. panta 2. punkta "b" apakšpunktam. Lēmējinstitūcijas tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta statūtos vai citos vietējās rīcības grupas pieņemtajos dokumentos;

5.6. tai ir izraudzīts administratīvais vadītājs, kurš tiek nodarbināts, ievērojot Darba likumā noteikto normālo darba laiku, un kuram ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī atbilstošas zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze šo noteikumu 1. pielikumā minēto uzdevumu veikšanai;

5.7. tai ir izveidota projektu vērtēšanas komisija;

5.8. tai ir pamatoti vietējās teritorijas attīstības virzieni;

5.9. tās darbības teritorijā gada laikā pirms vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā katrā novadā un republikas pilsētā, kas ietilpst šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā teritorijā, ir rīkots vismaz viens iedzīvotāju informēšanas pasākums (piemēram, seminārs, konference, iedzīvotāju forums, darba grupa) vai vietējā rīcības grupa ir piedalījusies šādā pasākumā, kurā sniegta informācija par tās darbību (izņemot seminārus par projektu konkursiem, lai nodrošinātu vietējās attīstības stratēģijas 2007.–2013. gadam īstenošanu).

6. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumā, tā papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam atbilst arī šādām prasībām:

6.1. tās darbības teritorijā:

6.1.1. iedzīvotāju skaits ir no 10 000 līdz 65 000;

6.1.2. nav pilsētu, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju;

6.1.3. iedzīvotāju īpatsvars pilsētās, kurās ir no 5000 līdz 15 000 iedzīvotāju, nepārsniedz 49 procentus no tās darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaita;

6.2. tās darbības teritorija ir kompakta, un tajā cita vietējā rīcības grupa nevar saņemt atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumā;

6.3. tās lēmējinstitūcijā ir iekļauti pārstāvji, kas pārstāv lauksaimnieku (fizisku personu, kas darbojas jebkurā lauksaimniecības jomā, juridisku personu, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības jomā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv lauksaimnieku intereses), lauku sieviešu (sieviešu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv lauku sieviešu intereses) un jauniešu (fizisku personu vecumā līdz 25 gadiem vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv jauniešu intereses) intereses.

7. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākumā, tā papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam atbilst arī šādām prasībām:

7.1. tās darbības teritorijā ir 10 000 līdz 125 000 iedzīvotāju;

7.2. tās darbības teritorija attiecībā uz Rīcības programmas pasākuma īstenošanu atbilst šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

7.3. tās darbības teritorija ir kompakta un attiecībā uz Rīcības programmas pasākumu nesastāv tikai no pilsētas, un tajā cita vietējā rīcības grupa nevar saņemt atbalstu Rīcības programmas pasākumā;

7.4. vismaz viena trešā daļa no lēmējinstitūcijā pārstāvētajām privātpersonām ir fiziskas vai juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību zivsaimniecības jomā vai ir nodarbinātas zivsaimniecībā, kā arī tādu biedrību pārstāvji, kuras pārstāv tikai zivsaimniecības nozares intereses.

8. Vietējās attīstības stratēģija atbilst šādiem atlases kritērijiem:

8.1. tā tiek īstenota vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, izņemot gadījumu, ja tā ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

8.2. tās izstrādē ir iesaistīti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošie iedzīvotāji un dažādu nozaru pārstāvji (tostarp maksimāli ir iesaistīti zivsaimniecības nozares pārstāvji, ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākumā);

8.3. tās vīzija un mērķi ir izvirzīti, pamatojoties uz vietējās teritorijas vajadzību un potenciāla analīzi;

8.4. tās rīcības ir noteiktas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem;

8.5. tās mērķiem un rīcībām ir noteikti konkrēti, izmērāmi un sasniedzami rezultāti;

8.6. tā ir saskaņota ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo vietējo pašvaldību attīstības programmām;

8.7. tā paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas (tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar maziem bērniem) un iesaistīt jauniešus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā;

8.8. tā paredz inovatīvus risinājumus (piemēram, jaunu pieeju, produktu vai pakalpojumu) vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā un atbilstības kritērijus to noteikšanai;

8.9. tā veicina nodarbinātību un iespēju palielināt ienākumus;

8.10. tā atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

8.10.1. Lauku attīstības programmas pasākumā – normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju";

8.10.2. Rīcības programmas pasākumā – normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai;

8.11. tās rīcības plāns ir izstrādāts laikposmam no 2015. gada līdz 2020. gadam;

8.12. tā ietver rīcības plānu atsevišķi atbalsta saņemšanai Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā (ja attiecināms);

8.13. tā paredz rīcībām objektīvus projektu atlases kritērijus ar atsauci uz šo noteikumu 8.10.1. un 8.10.2. apakšpunktā minētajiem normatīvajiem aktiem pievienotā projekta iesnieguma attiecīgo sadaļu vai projekta iesniegumam pievienojamo dokumentu. Šie kritēriji atspoguļo, cik lielu ieguldījumu vietējās attīstības stratēģijas mērķa sasniegšanā un rīcības sasniedzamo rezultātu izpildē nodrošina projekts;

8.14. tā nosaka caurredzamu un nediskriminējošu projektu atlases un lēmumu pieņemšanas procedūru, paredzot arī interešu konflikta novēršanu;

8.15. tās finanšu plānā vismaz 50 procenti no atbalsta apmēra, kuru plānots saņemt no Lauku attīstības programmas pasākuma, ir noteikti mērķim, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību.

9. Projekta iesniegumu un vietējās attīstības stratēģiju vietējā rīcības grupa sagatavo un iesniedz atbilstoši šādām prasībām:

9.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

9.2. vietējās attīstības stratēģija ir sagatavota atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

9.3. papīra formā noformētai vietējās attīstības stratēģijai ir pievienota identiska elektroniskā versija (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

9.4. projekta iesnieguma un vietējās attīstības stratēģijas oriģināls ir cauršūts (caurauklots), un tā lapas ir sanumurētas (ja iesniegumu vai vietējās attīstības stratēģiju neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

9.5. projekta iesniegumam un vietējās attīstības stratēģijai atsevišķi ir pievienoti nepieciešamie dokumenti;

9.6. projekta iesniegums, vietējās attīstības stratēģija un tai pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā valsts valodā;

9.7. projekta iesniegumu un vietējās attīstības stratēģiju ir parakstījusi paraksttiesīga persona;

9.8. projekta iesniegumā un vietējās attīstības stratēģijā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu.

III. Atbalsta apmērs un veids vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai

10. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai paredzētā atbalsta maksimālais apmērs Lauku attīstības programmas pasākumā vietējai rīcības grupai nepārsniedz 10 000 euro.

11. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no kopējās projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summas.

12. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai Lauku attīstības programmas pasākumā attiecināmas ir šādas izmaksas:

12.1. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas izpētes izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanu;

12.2. izmaksas, kas saistītas ar informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļos par vietējās attīstības stratēģiju un tās izstrādes gaitu;

12.3. izdevumi par semināru, darba grupu un iedzīvotāju forumu organizēšanu vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp iesaistītām un ieinteresētām personām un organizācijām un apspriestu vietējās attīstības stratēģijas projektu;

12.4. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju mācību izmaksas atbilstoši to kompetencei (izņemot izdevumus par mācībām, kas ir daļa no vispārējās izglītības un augstākās izglītības programmām);

12.5. vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanas izmaksas, kas ietver:

12.5.1. telpu nomu;

12.5.2. telpu apsaimniekošanas izmaksas (izdevumi par apkuri, elektrību, apsaimniekošanas pakalpojumiem un ūdensapgādi);

12.5.3. biroja preču iegādi, bet ne vairāk kā 140 euro ceturksnī;

12.5.4. sakaru pakalpojumu izmaksas (izdevumi par telekomunikāciju – ne vairāk kā 130 euro ceturksnī, kā arī interneta un pasta izdevumi);

12.5.5. administratīvā vadītāja darba algu (tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu);

12.5.6. grāmatvedības pakalpojuma izmaksas;

12.5.7. transporta izmaksas (izdevumi par transporta nomu, sabiedriskā transporta izmantošanu un degvielu), kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu un vietējās attīstības stratēģijas 2007.–2014. gadam projektu uzraudzību;

12.5.8. transportlīdzekļa amortizācijas izmaksas – ne vairāk kā trīs centus par katru nobraukto kilometru, ja izmantots personīgais transportlīdzeklis;

12.5.9. maksu par bankas kontu pārvaldību;

12.5.10. dokumentu kopēšanas izmaksas;

12.6. pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

13. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītie vietējās rīcības grupas pārstāvji šo noteikumu izpratnē ir administratīvais vadītājs un lēmējinstitūcijas pārstāvji.

14. Šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja par tām nesaņem atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai.

15. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai Lauku attīstības programmas pasākumā neattiecināmas ir šādas izmaksas:

15.1. procentu maksājumi, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

15.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

15.3. izdevumi, kas rodas par tādu apakšlīgumu slēgšanu, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

15.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

15.6. izmaksas, kas radušās pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.7. izdevumi par tehnikas iegādi un ar to saistīto tehnisko apkopi, rezerves daļām un ekspluatāciju (izņemot šo noteikumu 12.5.8. apakšpunktā minētās izmaksas);

15.8. izdevumi par suvenīru, dāvanu un apģērbu iegādi;

15.9. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

15.10. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas;

15.11. izdevumi par īpašuma vai kapitāldaļu iegādi;

15.12. izdevumi par dalību pasākumos ārzemēs.

16. Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darījumu atbilstību šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minētajām prasībām.

IV. Pieteikšanās kārtība

17. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un plānoto publiskā finansējuma apmēru šo noteikumu 1. punktā minētajiem pasākumiem, un ievieto attiecīgu informāciju Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

18. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma.

19. Lai pieteiktos uz atbalstu, vietējā rīcības grupa Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

19.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) divos eksemplāros (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma eksemplāru papīra formā kopā ar apliecinājumu par projekta iesnieguma reģistrēšanu atdod vietējai rīcības grupai;

19.2. dokumentus (kopijas), kuros noteiktas lēmējinstitūcijas un projektu vērtēšanas komisijas funkcijas, pienākumi un atbildība, ja tas nav atrunāts statūtos;

19.3. vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju), kurā norādīts izraudzītais administratīvais vadītājs;

19.4. vietējās rīcības grupas izraudzītā administratīvā vadītāja dzīvesgaitas aprakstu (CV) (kopiju);

19.5. dokumentus (kopijas), kuri apliecina iedzīvotāju informēšanas pasākumu norisi (arī darba kārtību un dalībnieku sarakstu);

19.6. ja attiecināms, dokumentus (kopijas), kuri apliecina to vietējo pasākumu (piemēram, projektu konkursu, pētījumu, apmācības, labiekārtošanas darbu) norisi, par kuriem saņemts finansējums no citiem finanšu avotiem (izņemot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu).

20. Vietējā rīcības grupa četru mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā vietējās attīstības stratēģiju, kas izstrādāta atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas struktūrai (3. pielikums). Zemkopības ministrija sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām nodrošina vietējās attīstības stratēģijas izstrādes metodisko vadību. Vietējās attīstības stratēģijai pievieno:

20.1. vietējās attīstības stratēģijas elektronisko versiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

20.2. vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju) par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

V. Vietējās rīcības grupas un vietējās attīstības stratēģijas vērtēšana un lēmuma pieņemšana

21. Vietējai rīcības grupai atbalstu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai piešķir, izvērtējot:

21.1. vietējās rīcības grupas atbilstību šo noteikumu 5., 6. un 7. punktā minētajām prasībām un vietējās rīcības grupas atlases kritērijiem (4. pielikums), ja vietējās rīcības grupas darbības teritorija pārklājas ar citas vietējās rīcības grupas darbības teritoriju, kā arī projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 9. punktā un III nodaļā minētajām prasībām;

21.2. vietējās attīstības stratēģijas atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajiem vietējās attīstības stratēģijas atlases kritērijiem un šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām.

22. Šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minēto vērtēšanu piemēro vietējās attīstības stratēģijām, ko sagatavo un šo noteikumu 20. punktā minētajā termiņā iesniedz vietējā rīcības grupa, kurai ir apstiprināts projekta iesniegums.

23. Vietējās rīcības grupas iesniegto projekta iesniegumu un vietējās attīstības stratēģiju šo noteikumu 21. punktā minētajā kārtībā vērtē Zemkopības ministrijas izveidota sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja (turpmāk – komiteja). Komitejas sastāvā ietilpst:

23.1. 21 pārstāvis ar balsstiesībām:

23.1.1. trīs pārstāvji no Zemkopības ministrijas;

23.1.2. viens pārstāvis no Finanšu ministrijas;

23.1.3. viens pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

23.1.4. viens pārstāvis no Kultūras ministrijas;

23.1.5. viens pārstāvis no Labklājības ministrijas;

23.1.6. viens pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas;

23.1.7. viens pārstāvis no Ekonomikas ministrijas;

23.1.8. divi pārstāvji no Lauku atbalsta dienesta;

23.1.9. viens pārstāvis no Pārresoru koordinācijas centra;

23.1.10. viens pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;

23.1.11. viens pārstāvis no katra plānošanas reģiona (kopā pieci pārstāvji);

23.1.12. divi pārstāvji no lauksaimnieku organizācijām;

23.1.13. viens pārstāvis no nevalstiskās organizācijas zivsaimniecības nozarē;

23.2. biedrības "Latvijas Lauku forums" pārstāvis ar novērotāja tiesībām.

24. Balsstiesīgie komitejas locekļi iegūst valsts amatpersonas statusu. Zemkopības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Valsts ieņēmumu dienestu par attiecīgajiem balsstiesīgajiem komitejas dalībniekiem.

25. Komitejas darbību nosaka Zemkopības ministrijas apstiprināts nolikums.

26. Komitejas sekretariāta pienākumus pilda Lauku atbalsta dienests. Lauku atbalsta dienests nodrošina:

26.1. pārbaudi par projektu iesniegumu atbilstību šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajām prasībām (izņemot atbilstību šo noteikumu 5.8. apakšpunktā minētajam atbalsta saņemšanas nosacījumam), kā arī novērtējuma sagatavošanu un iesniegšanu komitejai;

26.2. pārbaudi par vietējās attīstības stratēģiju atbilstību šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.10., 8.11., 8.12., 8.14. un 8.15. apakšpunktā minētajiem vietējās attīstības stratēģijas atlases kritērijiem un šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām, kā arī novērtējuma sagatavošanu un iesniegšanu komitejai;

26.3. atbalsta apmēra aprēķinu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai atbilstoši šo noteikumu VII nodaļā minētajām prasībām.

27. Vietējā rīcības grupa komitejai klātienē prezentē iesniegto vietējās attīstības stratēģiju.

28. Ja vietējās rīcības grupas darbības teritorija pārklājas ar citas vietējās rīcības grupas darbības teritoriju vairāk nekā divās teritoriālajās vienībās (novada pagastā, novada pilsētā vai novadā, ja tā ir mazākā teritoriālā vienība) un atlasē iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir vietējai rīcības grupai, kurai ir lielāka relatīvā biedru attiecība pret tās darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu.

29. Ja arī šo noteikumu 28. punktā minētajā gadījumā vietējo rīcību grupu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir vietējai rīcības grupai, kuras izvirzītajam administratīvajam vadītājam ir vismaz triju gadu pieredze vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.

30. Ja vietējās rīcības grupas darbības teritorija pārklājas vienā vai divās teritoriālajās vienībās (novada pagastā, novada pilsētā vai novadā, ja tā ir mazākā teritoriālā vienība), priekšroka darboties teritorijā, kura pārklājas, ir vietējai rīcības grupai, kas ieguvusi lielāku punktu skaitu pēc vietējās rīcības grupas atlases kritērijiem.

31. Ja vietējās rīcības grupas iesniegtajos dokumentos trūkst izvērtēšanai nepieciešamās informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta iesnieguma vai vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma un vietējās attīstības stratēģijas precizēšanai. Papildu informāciju vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienestā 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

32. Komiteja pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja nav ievērota kāda no šādām prasībām:

32.1. pieprasītā papildu informācija nav iesniegta šo noteikumu 31. punktā minētajā termiņā;

32.2. vietējā rīcības grupa atlases kritēriju vērtēšanā ir ieguvusi mazāk punktu nekā cita vietējā rīcības grupa, ar kuru darbības teritorija pārklājas vairāk nekā divās teritoriālajās vienībās (novada pagastā, novada pilsētā vai novadā, ja tā ir mazākā teritoriālā vienība);

32.3. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 5., 6. un 7. punktā minētajām prasībām.

33. Komiteja pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt vietējai rīcības grupai atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, ja nav ievērota kāda no šādām prasībām:

33.1. pieprasītā papildu informācija nav iesniegta šo noteikumu 31. punktā minētajā termiņā;

33.2. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajiem vietējās attīstības stratēģijas atlases kritērijiem.

34. Komiteja:

34.1. divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētajā publikācijā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par:

34.1.1. projekta iesnieguma apstiprināšanu;

34.1.2. projekta iesnieguma apstiprināšanu un attiecināmo izmaksu samazinājumu, ja tajā ir iekļautas neattiecināmās izmaksas;

34.2. četru mēnešu laikā pēc vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā pieņem lēmumu par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

35. Ja vietējās attīstības stratēģijas izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz pieciem mēnešiem no vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā.

36. Komitejas lēmumu par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai sagatavo atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 33. panta 5. punktam.

37. Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32., 33. vai 34. punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to vietējai rīcības grupai.

38. Vietējā rīcības grupa komitejas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanas nosacījumi un atbalsta maksāšanas kārtība

39. Ja vietējā rīcības grupa organizē pasākumu, kas saistīts ar kādu no šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, tā 10 darbdienas pirms pasākuma norises informē Lauku atbalsta dienestu par pasākuma norises vietu un laiku.

40. Lauku atbalsta dienests 30 darbdienu laikā izskata maksājuma pieprasījumu. Ja izdarīti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par attiecīgu laikposmu.

41. Atbalstu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai piešķir šādā kārtībā:

41.1. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 34.1.1. vai 34.1.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas pārskaita vietējās rīcības grupas kontā (kas atvērts Valsts kasē avansa un visu ar projekta īstenošanu saistīto līdzekļu saņemšanai un izdevumu segšanai) avansu projekta iesniegumā norādītajā apmērā, bet ne vairāk kā 50 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

41.2. vietējā rīcības grupa pēc projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

41.3. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā vietējās rīcības grupas norādītajā kontā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu par atlikušo projekta attiecināmo izmaksu daļu;

41.4. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā vietējās rīcības grupas norādītajā kontā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstošos izdevumus un iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu par atlikušo projekta attiecināmo izmaksu daļu;

41.5. avansa maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja vietējās rīcības grupas kopējie projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās kopējās projekta izmaksas un radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, vietējā rīcības grupa neatbilstošos izdevumus atmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

42. Vietējā rīcības grupa maksājuma pieprasījumam pievieno attiecināmos izdevumus apliecinošu maksājumu un darījumu dokumentus, tai skaitā:

42.1. sabiedriskā transportlīdzekļa biļetes (kopijas), ja tiek izmantots sabiedriskais transports;

42.2. transporta ceļazīmi vai maršruta lapu (kopiju), kurā norādīts maršruta mērķis un tā saistība ar vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu, ja tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis vai transportlīdzeklis tiek nomāts;

42.3. patapinājuma līgumu (kopiju) par transportlīdzekļa izmantošanu, ja tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis;

42.4. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus (kopijas), kuros paredzēts sniedzamā pakalpojuma veids (veicamais uzdevums, laikposms un līguma summa);

42.5. darbu nodošanas un pieņemšanas aktus (kopijas);

42.6. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (kopijas) atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Paredzētā aprīkojuma un tehnikas nomai un pakalpojumiem, kuru izmaksām šo noteikumu 12. punktā nav noteikts limits, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētajai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;

42.7. par šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajām izmaksām – pētījumus (kopijas) papīra formā un publikācijas (kopijas) vai informāciju, kas apliecina, ka pētījums ir publiski pieejams internetā, ja tiek veikta vietējās rīcības grupas darbības teritorijas izpēte;

42.8. par šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajām izmaksām – publikācijas (kopijas);

42.9. par šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētajām izmaksām:

42.9.1. vienu izdales materiāla eksemplāru (iesniedz vienu reizi);

42.9.2. dalībnieku sarakstu (kopiju);

42.9.3. semināru, darba grupu vai iedzīvotāju forumu darba kārtību;

42.10. par šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētajām izmaksām:

42.10.1. mācību darba kārtību;

42.10.2. iesniegumu par dalību mācībās (kopiju), kurā norādīts pamatojums mācību saistībai ar vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu;

42.10.3. rīkojumu vai lēmumu par pārstāvja deleģējumu (kopiju);

42.10.4. sertifikātu vai apliecinājumu (kopiju), kas apliecina, ka šo noteikumu 13. punktā minētais pārstāvis ir pilnveidojis savas zināšanas un prasmes kādā no kompetencei atbilstošām jomām (ja mācībās piedalās vairāki šo noteikumu 13. punktā minētie pārstāvji, iesniedz katra pārstāvja individuālo sertifikātu vai apliecinājumu (kopiju));

42.11. par šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajām izmaksām:

42.11.1. ar vietējās rīcības grupas darbiniekiem noslēgtos darba līgumus (kopijas) (iesniedz vienu reizi);

42.11.2. darba laika uzskaites tabulu (kopiju);

42.11.3. telpu īres (nomas) līgumu (kopiju), ja telpas īrē (nomā) (iesniedz vienu reizi).

VII. Atbalsta apmērs vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai

43. Atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai Lauku attīstības programmas pasākumā Lauku atbalsta dienests aprēķina katrai vietējai rīcības grupai, 50 procentus izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot proporcionāli vietējās rīcības grupas Lauku attīstības programmas pasākumam atbilstošajā darbības teritorijā esošajam iedzīvotāju skaitam (to nosaka saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju pēc stāvokļa 2015. gada 1. janvārī) un 50 procentus – proporcionāli vietējās rīcības grupas Lauku attīstības programmas pasākumam atbilstošās darbības teritorijas platībai (kvadrātkilometros).

44. Atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai Rīcības programmas pasākumā Lauku atbalsta dienests aprēķina katrai vietējai rīcības grupai, 30 procentus izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot proporcionāli vietējās rīcības grupas šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā Rīcības programmas pasākumam atbilstošajā darbības teritorijā zivsaimniecībā nodarbināto skaitam (to nosaka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem pēc stāvokļa 2015. gada 1. janvārī) un 70 procentus – proporcionāli vietējās rīcības grupas Rīcības programmas pasākumam atbilstošajā darbības teritorijā ietilpstošās administratīvās teritorijas jūras krasta robežas kilometru skaitam.

45. Vietējā rīcības grupa līdz 15 procentiem no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma Lauku attīstības programmas pasākumā vai līdz 20 procentiem no minētā finansējuma, ja atbalstu saņem arī Rīcības programmas pasākumā, var izmantot savas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai. Vietējā rīcības grupa, kurai šo noteikumu 48.punktā minētais papildu atbalsts nepārsniedz 500 000 euro, savas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai var izmantot līdz 20 procentiem no piešķirtā papildu atbalsta vai līdz 25 procentiem no minētā finansējuma, ja atbalstu saņem arī Rīcības programmas pasākumā.

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 296)

VIII. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas nosacījumi

46. Pēc šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētā komitejas lēmuma saņemšanas vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienestā finansējuma sadales plānu par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījumu pa vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

47. Lai īstenotu vietējās attīstības stratēģiju, vietējā rīcības grupa:

47.1. normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai noteiktajā kārtībā veic regulas Nr. 1303/2013 34. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto uzdevumu;

47.2. pilda regulas Nr.  1303/2013 34. panta 3. punkta "b" apakšpunktā noteikto uzdevumu. Lēmējinstitūcija apstiprina projektu vērtēšanas komisijas sastāvu. Projektu vērtēšanas komisijas sastāvā var iekļaut vienu citas vietējās rīcības grupas pārstāvi, bet neiekļauj šo noteikumu 5.6. apakšpunktā minēto personu. Lēmējinstitūcijas pārstāvis un vērtēšanas komisijas loceklis nepiedalās projektu vērtēšanā un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai ar viņu saistītās personas ir iesniegušas projekta iesniegumu un pastāv interešu konflikts. Ja vērtēšanas komisijas locekļi atzinumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai sniedz vai lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai pieņem rakstiskas procedūras veidā, atzinumu vai lēmumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;

47.3. šo noteikumu 8.10.1. un 8.10.2. apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilda regulas Nr.  1303/2013 34. panta 3. punkta "c", "d", "e" un "f" apakšpunktā noteiktos uzdevumus. Vietējā rīcības grupa paredz pienākumu lēmējinstitūcijas vadītājam izskatīt atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;

47.4. veic regulas Nr. 1303/2013 34. panta 3. punkta "g" apakšpunktā noteikto uzdevumu, tostarp:

47.4.1. veic projektu īstenošanas saturisko un īstenošanas virzības uzraudzību;

47.4.2. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 591);

47.4.3. katru gadu līdz otrā ceturkšņa beigām novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnē;

47.4.4. veic starpposma novērtējumu par periodu no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākuma līdz šo noteikumu 48. punktā minēto nosacījumu pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim un novērtē vietējās attīstības stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un rezultātu sasniegšanu. Starpposma novērtējumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. februārim;

47.5. nodrošina publicitāti un sniedz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem informāciju par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu;

47.6. sniedz informāciju, kas nepieciešama Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma īstenošanas uzraudzībai un novērtēšanai saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 71. pantu un regulas Nr. 508/2014 111. pantu.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 591; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 319)

48. Vietējā rīcības grupa, kurai piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, var saņemt papildu atbalstu, ja tā saskaņā ar šo noteikumu 47.4.4. apakšpunktā minētajā starpposma novērtējumā iegūto informāciju ir izpildījusi šādus nosacījumus:

48.1. ir sasniegusi vietējās attīstības stratēģijā noteiktos rīcību rezultātu rādītājus vismaz 85 procentu apmērā, ietverot apstiprinātajos projektos plānoto rīcību rezultātu rādītāju vērtības, vai ir pamatots iemesls, kādēļ rīcību rezultātu rādītāji nav izpildīti noteiktajā apjomā (attiecināms, ja rīcību rezultātu rādītāji izpildīti vismaz 65 procentu apmērā);

48.2. ir izlietoti vismaz 85 procenti no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta (neietverot vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai apstiprināto publisko finansējumu) – projekti ir apstiprināti vai pabeigti un ir sākta uzraudzība – vai ir pamatots iemesls, kādēļ vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts nav izlietots noteiktajā apmērā (attiecināms, ja vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts ir izlietots vismaz 65 procentu apmērā).

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 319 redakcijā)

48.1 Rīcības programmas pasākumā vietējā rīcības grupa uz papildu atbalstu var pieteikties mēneša laikā pēc tam, kad Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinājis iesniegumu pieņemšanu. Uz papildu atbalstu vietējā rīcības grupa piesakās, iesniedzot dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu. Ja kopējais vietējo rīcības grupu papildu atbalsta pieprasījums pārsniedz Rīcības programmas pasākumā pieejamo publiskā finansējuma atlikumu, katrai vietējās rīcības grupai tiek piemērots proporcionāls publiskā finansējuma samazinājums.

(MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 530 redakcijā)

48.2 Vietējā rīcības grupa uz papildu atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumā var pieteikties mēneša laikā pēc tam, kad Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir izsludinājis iesniegumu pieņemšanu. Vietējā rīcības grupa uz papildu atbalstu piesakās, iesniedzot dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu. Lauku atbalsta dienests atbalsta apmēru katrai vietējai rīcības grupai aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu.

(MK 11.05.2021. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

49. Par grozījumiem vietējās attīstības stratēģijas sadaļas "Rīcības plāns" ailē "Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)", ailē "Maksimālā atbalsta intensitāte (%)" vai ailē "Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)" vietējā rīcības grupa rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu. Ja 10 darbdienu laikā pēc grozījumu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā iebildumi nav saņemti, minētos grozījumus vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Rīcības plāns" uzskata par saskaņotiem. Grozījumus vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Rīcības plāns" vietējā rīcības grupa var izdarīt tikai pirms kārtējās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas izsludināšanas.

50. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā kādā no vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Rīcības plāns" ietvertajām rīcībām projektu iesniegumus iesniedz par mazāku summu nekā izsludinātais atbalsta apmērs, vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā pēc lēmējinstitūcijas lēmuma pieņemšanas saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu atlikušā finansējuma daļas pārcelšanu uz citu rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs, nepārsniedzot vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Finanšu sadales plāns" atbilstošajam mērķim noteikto atbalsta apmēru, vai atlikušā finansējuma daļu pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu.

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 319; grozījums punktā stājas spēkā 01.08.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

51. Vietējai rīcības grupai ir tiesības aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā pamatota grozījumu nepieciešamība, aktualizēto vietējās attīstības stratēģiju un vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju) par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Lauku atbalsta dienests rakstiski informē komiteju, un komiteja 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus. Lauku atbalsta dienests rakstiski informē vietējo rīcības grupu par komitejas lēmumu apstiprināt grozījumus vietējās attīstības stratēģijā vai par nepieciešamību precizēt vietējās attīstības stratēģiju, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības. Šo noteikumu 48. punktā minētajā gadījumā Zemkopības ministrija nosūta vietējai rīcības grupai komitejas lēmumu par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 319)

52. No dienas, kad vietējā rīcības grupa šo noteikumu 51. punktā minēto iesniegumu iesniedz Lauku atbalsta dienestā, iesniegumā iekļautie izdevumi ir uzskatāmi par atbilstīgiem.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

53. Lai atteiktos no atbalsta daļas, kas piešķirta vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Lauku attīstības programmas vai Rīcības programmas pasākumā un nav attiecināma uz tādu saistību īstenošanu, kas attiecas uz projektu īstenošanu, vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas lēmumu, norādot atbalsta apmēru, no kura vietējā rīcības grupa atsakās, un lēmuma pamatojumu. Piešķirto atbalstu vietējā rīcības grupa ir tiesīga samazināt, ja ir izpildīts regulas Nr.  1303/2013 35. panta 2. punktā minētais nosacījums. Lauku atbalsta dienests informāciju par publisko finansējumu, no kura ir atteikusies vietējā rīcības grupa, reizi nedēļā publicē savā tīmekļvietnē.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 114 redakcijā)

54. Lai pieteiktos publiskajam finansējumam, kas ir atbrīvojies saskaņā ar šo noteikumu 53. punktu, vietējā rīcības grupa, kurai trūkst publiskā finansējuma tādu projektu apstiprināšanai pēdējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, kas atbilst šo noteikumu 8.10.1. un 8.10.2. apakšpunktā minētajiem normatīvajiem aktiem, Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu un tās lēmējinstitūcijas lēmumu papildu finansējuma saņemšanai.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 114 redakcijā)

55. Septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 53. vai 54. punktā minēto dokumentu saņemšanas Lauku atbalsta dienests vietējai rīcības grupai paziņo lēmumu par atbalsta samazinājumu vai palielinājumu un tā apmēru. Papildu atbalsta piešķiršanā Lauku atbalsta dienests ņem vērā vietējās rīcības grupas īstenoto vietējās attīstības stratēģijas projektu publiskā finansējuma īpatsvaru, papildu atbalstu vispirms piešķirot vietējām rīcības grupām ar lielāku publiskā finansējuma izlietojuma īpatsvaru. Ja publiskā finansējuma izlietojuma īpatsvars ir vienāds, papildu atbalstu vietējām rīcības grupām sadala vienādās daļās.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 114 redakcijā)

56. Vietējā rīcības grupa pēc šo noteikumu 55. punktā minētā lēmuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 51. punktam Lauku atbalsta dienestā iesniedz precizēto vietējās attīstības stratēģiju.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 114 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.marta
noteikumiem Nr.125
Administratīvā vadītāja pienākumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā

(Pielikums grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 591)

1. Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursa kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanai.

2. Organizēt projektu vērtēšanas komisijas darbu.

3. Laikus iesniegt Lauku atbalsta dienestā dokumentāciju, kas saistīta ar atklātu projektu iesniegumu konkursu.

4. Nodrošināt projektu īstenošanas saturisko uzraudzību.

5. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 591)

6. Uzkrāt datus par projektu ieviešanas gaitu, kā arī apkopot rādītājus un veikt to analīzi.

7. Izdarīt grozījumus vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā, kā arī aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju.

8. Novērtēt vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu (arī rīcību rezultātu) rādītāju izpildi.

9. Atbilstoši kompetencei nodrošināt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kas saistītas ar lauku teritorijas attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai starptautiskā mērogā.

10. Nodrošināt vietējās rīcības grupas darbības publicitāti un veicināt tās atpazīstamību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, kā arī starptautiskā līmenī.

11. Laikus sagatavot un iesniegt maksājuma pieprasījumus, kā arī ikgadējo vietējās rīcības grupas darbības novērtējumu.

12. Uzraudzīt un aktualizēt noslēgto līgumu izpildi vietējās rīcības grupas darbības sekmīgai nodrošināšanai.

13. Nodrošināt potenciālajiem projektu iesniedzējiem regulāru apmācību, konsultācijas un seminārus par atbalstu iniciatīvām saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju.

14. Papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai amata pienākumu pildīšanai.

15. Sekot izmaiņām pasākumu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos un atbilstoši kompetencei piedalīties to sagatavošanā.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.marta
noteikumiem Nr.125

Projekta iesniegums

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" (turpmāk – LAP pasākums)
   
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (turpmāk – RP pasākums)

Atbalsta pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Atbildīgā amatpersona 
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese 

Projekta nosaukums 
Projekta numurs 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Ziņas par atbalsta pretendenta administratīvo vadītāju

Vārds, uzvārds 
Kontaktinformācijakontakttālruņa numurs 
 e-pasta adrese 

A.2. Ziņas par atbalsta pretendenta organizatorisko struktūru

A.2.1. Pretendenta pārvaldes un revīzijas institūcijas

Biedrība

Biedru sapulce (kopsapulce)

nosaukums

 

Pārstāvju sapulce

nosaukums

 

Izpildinstitūcija (valde)

nosaukums

 

Revīzijas institūcija

nosaukums

 

Citas institūcijas

nosaukums

 

Nodibinājums

Institūcija, kas atbildīga par stratēģijas izstrādi un ieviešanu

nosaukums

 

Valde

nosaukums

 

Revīzijas institūcija

nosaukums

 

Citas institūcijas

nosaukums

 
A.2.2. Par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanu atbildīgās pārvaldes institūcijas sastāvs

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētās iestādes vai privātpersonas nosaukums

Amats pārvaldes institūcijā, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu

LAP pasākumā – norāde, ja pārstāv jauniešu, lauku sieviešu vai lauksaimnieku intereses;
RP pasākumā – norāde, ja pārstāv zivsaimniecības nozari

Ir vai nav projektu vērtēšanas komisijas pārstāvis

I. Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji
      
      
      
II. Privātpersonas
      
      
      

A.3. Ziņas par atbalsta pretendenta darbības teritoriju

Republikas pilsēta (ja attiecināms) un novads

Novada pilsēta un novada pagasts

Atbalsta saņemšanai LAP pasākumā
  
  
  
Atbalsta saņemšanai RP pasākumā (norāda to darbības teritorijas daļu, kas nav attiecināma atbalsta saņemšanai LAP pasākumā)
  
  
  

A.4. Ziņas par atbalsta pretendenta biedriem

Biedrs
(fiziskām personām – vārds un uzvārds, juridiskām personām – nosaukums un juridiskais statuss)

Biedra adrese
(fiziskām personām – deklarētā dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – juridiskā adrese, juridiskās personas struktūrvienībai – atrašanās un darbības vietas adrese)

  
  
  

A.5. Vietējās teritorijas attīstības virzieni

Vietējās teritorijas attīstības virzieni un to pamatojums
 

A.6. Iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atbalsta pretendenta darbību

A.6.1. Seminārs, konference, iedzīvotāju forums, darba grupa u. c.

Norises vieta

Nosaukums

Norises laiks

Dalībnieku skaits

    
    
    

A.6.2. Informācija iesniedzēja darbības teritorijā esošajos laikrakstos, nacionālajos laikrakstos, reģionālajā un nacionālajā televīzijā

Laikraksta vai televīzijas kanāla nosaukums

Raksta vai raidījuma nosaukums

Norises laiks

   
   
   

B. INFORMĀCIJA PAR VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS SAGATAVOŠANAS ATBALSTU (aizpilda, ja plāno pieteikties uz atbalstu)

B.1. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanas atbalsta finansējums

Projekta kopējā summa, euro Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro 

B.2. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanas atbalsts paredzēts šādām darbībām

Nr.
p.k.

Darbība

Izmaksas

kopējās izmaksas, euro

attiecināmās izmaksas, euro

1.

Vietējās rīcības grupas darbības teritorijas izpēte  

2.

Informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļos par vietējās attīstības stratēģiju un tās izstrādes gaitu  

3.

Semināru, darba grupu un iedzīvotāju forumu organizēšana vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp iesaistītajām un ieinteresētajām personām un organizācijām un apspriestu vietējās attīstības stratēģijas projektu  

4.

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupu pārstāvju mācības atbilstoši to kompetencei  

5.

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana  

Kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

  

B.3. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanas atbalsta izmaksu finansēšanas avoti

Nr.
p.k.

Finanšu resursu avots

Summa, euro

1.

Atbalsta pretendenta paša finanšu resursi 

2.

Avanss 

3.

Aizņēmumi 

4.

Citi līdzekļi 
 

KOPĀ

 

B.4. Maksājuma pieprasījumu (par attiecināmajām izmaksām) iesniegšanas laika grafiks

Nr.
p.k.

Maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas (pozīcija)

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks

Summa, euro

datums

mēnesis

gads

1.

     

2.

     

KOPĀ

 

C. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

neattiecas

1.

Biedrības vai nodibinājuma dokumenti, kuros noteiktas par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu atbildīgās pārvaldes institūcijas un projektu vērtēšanas komisijas funkcijas, pienākumi un atbildība

kopija*

   

2.

Biedrības vai nodibinājuma dokuments par administratīvā vadītāja izvirzīšanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas darbam

kopija*

   

3.

Biedrības vai nodibinājuma izraudzītā administratīvā vadītāja dzīvesgaitas apraksts (CV)

kopija*

   

4.

Dokuments, kas apliecina iedzīvotāju informēšanas pasākuma (piemēram, informēšanas semināra, konferences, iedzīvotāju foruma, darba grupas, publikācijas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošā vai nacionālā laikrakstā, raidījuma reģionālajā vai nacionālajā televīzijā) norisi (tostarp darba kārtība, dalībnieku saraksts)

kopija*

   

5.

Dokuments, kas apliecina to vietējo pasākumu (piemēram, projektu konkursu, pētījumu, apmācības, labiekārtošanas darbu) norisi, par kuriem saņemts finansējums no citiem finanšu avotiem, izņemot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu

kopija*

   

Citi iesniegtie dokumenti

6.

     

Piezīme. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir norāde "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas amatpersonas pilns amata nosaukums, vārds, uzvārds, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums, apliecinājuma datums, zīmoga nospiedums), kā arī uzrāda oriģinālu.

Datums**    
 

gads

diena

mēnesis

 

Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts**)

D. ATBALSTA PRETENDENTA DEKLARĀCIJA

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;

2) šā projekta iesnieguma finansēšanai nesaņemu atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai;

3) par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;

4) apņemos līdz 2028. gada 31. decembrim glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

5) projektā neizdarīšu grozījumus bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu;

6) iepirkuma procedūrā ievērošu prasības, kas noteiktas normatīvajā aktā par iepirkuma procedūras piemērošanu;

7) iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai varētu rasties interešu konflikts;

8) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

9) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar kuru es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, dalībā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

10) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

11) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Man nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājuma termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;

12) man nav neatmaksāta Lauku atbalsta dienesta konstatēta neatbilstoši izlietota publiskā finansējuma par saņemto atbalstu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam;

13) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;

14) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņēmējiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts revīzijas un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;

15) apņemos vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas laikā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ;

16) izraudzītā administratīvā vadītāja kvalifikācija ir atbilstoša noteikto uzdevumu veikšanai.

Atbalsta pretendents   
 

(vārds, uzvārds, paraksts**)

 

(datums**)

Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.marta
noteikumiem Nr.125
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas struktūra

Kopsavilkums (līdz 2000 zīmēm)

Saskaņotība ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo pašvaldību programmām un sasaiste ar citiem vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga attīstības plānošanas dokumentiem (līdz 3000 zīmēm)

1. Esošās situācijas izvērtējums (līdz 19 000 zīmēm):

1.1. darbības teritorija:

1.1.1. vispārējs ģeogrāfisks apskats;

1.1.2. sociālekonomisks apskats;

1.1.3. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pamatojums;

1.2. partnerības principa nodrošināšana;

1.3. teritorijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums;

1.4. teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze;

1.5. starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējums.

2. Stratēģiskā daļa (līdz 6600 zīmēm):

2.1. vīzija un stratēģiskie mērķi (tostarp starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi);

2.2. sasniedzamie rezultāti

Nr.
p.k.

Mērķis

Novērtējuma rādītājs

Bāzes vērtība (gads)

2018. gads

2020. gads

      
      
      

2.3. inovatīvo risinājumu identificēšana un atbilstības kritēriji to noteikšanai.

3. Rīcības plāns

3.1. rīcības plāns 2015.–2020. gadam Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (turpmāk – Lauku attīstības programmas apakšpasākums)

Nr.
p.k.

Mērķis/rīcība

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Rezultātu rādītāji

       
       
       

3.2. rīcības plāns 2015.–2020. gadam Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums)

Nr.
p.k.

Mērķis/rīcība

Rīcības programmas pasākuma mērķis

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Rezultātu rādītāji

       
       
       

3.3. cita ārējā finansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas novērtējums (līdz 2000 zīmēm).

4. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana un novērtēšana (līdz 11 000 zīmēm; neietver projektu vērtēšanas kritērijus):

4.1. vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām tās darbības teritorijā esošajām organizācijām;

4.2. papildinātības nodrošināšana ar Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas specifiskajiem atbalsta mērķiem;

4.3. projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana;

4.4. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas procedūra;

4.5. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas organizācija.

5. Finansējuma sadales plāns

Nr.
p.k.

Mērķis

Lauku attīstības programmas apakšpasākumā

Rīcības programmas pasākumā

atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu Lauku attīstības programmas apakšpasākumā)

atbalsta apmērs (euro)*

atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu Rīcības programmas pasākumā)

atbalsta apmērs (euro)*

      
      

Kopā

    

t. sk. uzņēmējdarbības attīstībai

  

Piezīme. * Aizpilda pēc sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas lēmuma saņemšanas par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 10.marta
noteikumiem Nr.125
Vietējo rīcības grupu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Apakškritērijs

Punktu skaits kritērijā

1.

Biedru skaits vietējā rīcības grupā pēc stāvokļa vietējās rīcības grupas iesnieguma iesniegšanas brīdī 1 punkts par katru biedru uz 1000 iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas darbības teritorijā1

2.

Vietējās rīcības grupas darbības teritoriālais pārklājums (biedru pārstāvniecība pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskās adreses vai juridiskās personas struktūrvienības (ja attiecas) atrašanās un darbības vietas), lai veicinātu vienmērīgu teritorijas attīstību 0,1 punkts par katru procentu no novada pagastu un novadu pilsētu vai novadu (ja tā ir mazākā teritoriālā vienība) teritoriālā pārklājuma2

3.

Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas pārstāvju daudzveidībauzņēmējipārstāvju skaits, reizināts ar 0,5 punktiem
nevalstiskās organizācijaspārstāvju skaits, reizināts ar 0,3 punktiem

4.

Pēdējo divu gadu laikā rīkoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju informēšanas pasākumi par tās darbību (izņemot publikācijas par projektu pieņemšanas kārtas izsludināšanu un seminārus par projektu konkursiem, kas saistīti ar vietējās attīstības stratēģijas 2007.–2013. gadam īstenošanas nodrošināšanu)informatīvie semināri, iedzīvotāju forumi un darba grupasdalībnieku skaits pret vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu procentos, reizināts ar pasākumu skaita koeficientu3
informācija vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajos laikrakstos un reģionālajās televīzijās0,5 punkti par katru informācijas ievietošanas reizi
informācija nacionālajos laikrakstos un nacionālajā televīzijā0,1 punkts par katru informācijas ievietošanas reizi

5.

Pēdējo divu gadu laikā ir īstenoti citi vietējie papildu pasākumi (piemēram, projektu konkursi, pētījumi, apmācība, labiekārtošanas darbi), par kuriem saņemts finansējums no citiem finanšu avotiem, kas nav ELFLA un EZF finansējums (izņemot informēšanas pasākumus)pasākumu skaits1 punkts par katru pasākumu

6.

Pašvaldību skaits vietējās rīcības grupas darbības teritorijā 1 punkts par katru pašvaldību – vietējai rīcības grupai, kuras darbības teritorijā ir vairāk nekā viena pašvaldība

7.

Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijā pārstāvēto zivsaimniecības nozares pārstāvju skaits 1 punkts par katru pārstāvi

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B

x 1000, kur

C

A – punktu skaits;

B – biedru skaits;

C – vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaits.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B x 100

x 0,1, kur

C

A – punktu skaits;

B – to novadu pagastu un novadu pilsētu vai novadu (ja tā ir mazākā teritoriālā vienība) skaits, kuros ir biedru pārstāvniecība;

C – kopējais vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo novadu pagastu un novadu pilsētu vai novadu (ja tā ir mazākā teritoriālā vienība) skaits.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B x 100

x D, kur

C

A – punktu skaits;

B – dalībnieku skaits;

C – vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaits;

D – pasākumu skaita koeficients: 1,D (ja rīkoti ne vairāk kā deviņi pasākumi), 2,D (ja rīkoti 10–19 pasākumu), 3,D (ja rīkoti 20–29 pasākumi) utt.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 10.03.2015.Stājas spēkā: 25.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 24.03.2015. OP numurs: 2015/59.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273000
{"selected":{"value":"17.03.2023","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2023","iso_value":"2023\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2021","iso_value":"2021\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2021.-16.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2020","iso_value":"2020\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2020.-14.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.04.2020","iso_value":"2020\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2020.-20.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-17.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2018","iso_value":"2018\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2018.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2017","iso_value":"2017\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2017.-07.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2015","iso_value":"2015\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2015.-06.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"