Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Rēzeknē 2015.gada 13.martā (prot. Nr.53, 2.§)
Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 30.panta piekto prim daļu
un 35.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas dome izsniedz, anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem vai vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā (pielikumi Nr.1 un Nr.2) izsniedz, anulē vai tās darbību uz laiku aptur Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome).

3. Licences kartītes pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem un Licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā (pielikumi Nr.3; Nr.4.) izsniedz, anulē vai to darbību uz laiku aptur Rēzeknes pilsētas domes Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – Padome).

4. Piešķirtās licences, licences kartītes tiek sagatavotas un izsniegtas Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē (turpmāk tekstā – Pārvalde).

II. Licences izsniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem, licences pieprasītājs Padomei iesniedz sekojošus dokumentus:

5.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (pielikums Nr.5);

5.2. informācija par pārvadātāja finansiālo stāvokli atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk tekstā – regula Nr. 1071/2009) 7.panta prasībām;

5.3. rakstisks apliecinājums par atbilstību regulas Nr. 1071/2009 6.panta prasībām;

5.4. apliecinājums par pārvadātāja atbilstību regulas Nr. 1071/2009 5.panta nosacījumiem.

6. Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem, Padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju un pārliecinās par to:

6.1. Par Uzņēmuma reģistra piešķirtajiem uzņēmuma reģistrācijas datiem;

6.2. Par pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta esamību;

6.3. Iekšlietu ministrijas Informācijas Sodu reģistrā – par uzņēmuma vai pārvadājumu vadītāja aktuālo sodāmību par noziedzīgiem nodarījumiem un aktuālajiem uzliktajiem administratīvajiem sodiem autopārvadājumu jomā.

7. Pārvadātājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Padomei šo noteikumu 6.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

8. Licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem izsniedz, ja pārvadātājs atbilst regulas Nr. 1071/2009 un šajos noteikumos noteiktajām prasībām licences saņemšanai.

9. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājs Padomei iesniedz noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.6);

10. Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, Padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas Sodu reģistrā – par pārvadātāja aktuālo sodāmību par noziedzīgiem nodarījumiem un aktuālajiem uzliktajiem administratīvajiem sodiem autopārvadājumu vai ceļu satiksmes drošības jomā.

11. Pārvadātājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Padomei šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

12. Padome atbilstoši savai kompetencei var pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

13. Uz Padomes sēdi var tikt uzaicināts licences pieprasītājs. Par uzaicināšanu uz Padomes sēdi licences pieprasītājs tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Padomes sēdes. Ja licences pieprasītājs neierodas uz sēdi, Padome var atlikt jautājuma izskatīšanu, noteikt jaunu lietas izskatīšanas laiku divu nedēļu laikā, paziņojot par to licences pieprasītājam vai izskatīt jautājumu bez licences pieprasītāja klātbūtnes.

14. Padome izskata pieteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Padome ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju.

15. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikšanos izsniegt licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, ja Padome konstatē, ka pārvadātājam ir aktuālā sodāmība par noziedzīgiem nodarījumiem un/vai uzlikti administratīvi sodi autopārvadājumu vai ceļu satiksmes drošības jomā.

16. Pēc pozitīva lēmumu pieņemšanas Padome virza jautājumu par licences piešķiršanu izskatīšanai Domes sēdē.

17. Licenci tās pieprasītājs saņem 10 dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, par to iepriekš samaksājot Ministru kabineta noteikto valsts nodevu (pārvadājumu veikšanai ar autobusiem) vai šajos noteikumos noteikto maksu (pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem).

18. Licence pārvadātājam tiek piešķirta uz vienu gadu.

19. Pēc Licences pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem saņemšanas, pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

20. Pārvalde datus par licences izsniegšanu pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem un tās derīguma termiņu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

III. Licences kartītes izsniegšanas kārtība

21. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, kā arī saņemtu to atkārtoti (ja beidzies piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš), pārvadātājam Padomei jāiesniedz:

21.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (pielikums Nr.7);

21.2. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

21.3. ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija (uzrādot oriģinālu);

21.4. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

21.5. izziņa par taksometra skaitītāja verifikāciju;

21.6. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija;

21.7. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu).

22. Licences kartīti neizsniedz, ja netiek iesniegti visi 21.punktā norādītie dokumenti.

23. Pamatojoties uz Padomes lēmumu, licences kartīti pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem tās pieprasītājam izsniedz pārvalde 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajam taksometram, kā arī veicis samaksu par maksas pakalpojumiem saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību un apjomu.

24. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem, kā arī saņemtu to atkārtoti (ja beidzies piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš), pārvadātājam Padomei jāiesniedz:

24.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (pielikums Nr.8);

24.2. ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās, – šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto informāciju par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu;

24.3. apliecinātu autotransporta līdzekļa nomas līguma kopiju, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs.

25. Pamatojoties uz Padomes lēmumu, licences kartīti pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem tās pieprasītājam izsniedz pārvalde 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad pārvadātājs ir veicis samaksu par maksas pakalpojumiem saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību un apjomu.

26. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, Pārvadātājs iesniedz Padomei pieteikumu (pielikums Nr.9).

27. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt papildus licences kartīti transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts saņemot licenci, pārvadātājs iesniedz Padomei pieteikumu.

28. Licences kartīte tiek piešķirta uz laiku no viena līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz valdījumā (turējumā) esošā transportlīdzekļa nomas līguma termiņa beigām vai transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates termiņa beigām.

IV. Maksa par Licences un Licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai

29. Licenci un licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot Domes noteikto maksu:

29.1. EUR 21,00 (divdesmit viens euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences izsniegšanu;

29.2. EUR 8,00 (astoņi euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences dublikāta izsniegšanu;

29.3. EUR 16,00 (sešpadsmit euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences kartītes izsniegšanu katram izmantojamajam transportlīdzeklim;

29.4. EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences kartītes dublikāta izsniegšanu.

30. Valsts nodeva par licences izsniegšanu regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiek iekasēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē valsts nodevas iekasēšanu par licences izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu.

31. Maksa par licenci un licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem tiek ieskaitīta Domes pamatbudžeta kontā.

32. Dokuments, kas apliecina maksas par licences vai licences kartītes izsniegšanas samaksu, pārvadātājam jāiesniedz Pārvaldei.

33. Ja licences vai licences kartītes darbība tiek apturēta vai anulēta, maksa par licences vai licences kartītes izsniegšanu pārvadātājam netiek atmaksāta.

V. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

34. Dome ir tiesīga apturēt licences darbību uz laiku vai anulēt licenci.

35. Padome ir tiesīga apturēt licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt licences kartīti.

36. Licences, kura izsniegta pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem, darbība tiek apturēta uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem:

36.1. ja tiek pārkāptas normatīvo aktu, regulas Nr. 1071/2009, kā arī Latvijai saistošo citu starptautisko nolīgumu prasības autopārvadājumu, sabiedriskā transporta un ceļu satiksmes drošības jomā;

36.2. ja pārvadātājs veic pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas vai apliecinājuma, ja normatīvie akti autopārvadājumu vai sabiedriskā transporta jomā nosaka šādu dokumentu nepieciešamību.

37. Licences, kura izsniegta pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, darbība tiek apturēta uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem:

37.1. ja tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības autopārvadājumu, sabiedriskā transporta un ceļu satiksmes drošības jomā;

37.2. ja pārvadātājs veic pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas;

37.3. līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadājumu veikšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

37.4. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies pirms termiņa;

38. Licence, kura izsniegta pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem, tiek anulēta, ja:

38.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci;

38.2. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu;

38.3. pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas licences saņemšanai;

38.4. 12 mēnešu laikā nav izņēmis piešķirto licenci;

38.5. neievēro normatīvo aktu prasības nodokļu jomā un Valsts ieņēmumu dienests lūdz anulēt licenci;

38.6. atkārtoti gada laikā pārkāpis Latvijas Republikas normatīvo aktu, regulas Nr. 1071/2009, kā arī Latvijai saistošo citu starptautisko nolīgumu prasības autopārvadājumu, sabiedriskā transporta un ceļu satiksmes drošības jomā;

38.7. atkārtoti gada laikā veicis pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas vai apliecinājuma, ja normatīvie akti autopārvadājumu vai sabiedriskā transporta jomā nosaka šādu dokumentu nepieciešamību;

39. Licence, kura izsniegta pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, tiek anulēta, ja:

39.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci;

39.2. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu;

39.3. pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas licences saņemšanai;

39.4. pēc attiecīgā Domes lēmuma pieņemšanas saskaņā ar šo noteikumu prasībām viena mēneša laikā pārvadātājs nav saņēmis piešķirto licenci, nav aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši noteiktajām prasībām un nav iesniedzis Padomei attiecīgus dokumentus.

39.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

39.6. pārvadātājs pārkāpj ar pasažieru komercpārvadājumu saistīto normatīvo aktu prasības; pārvadātājs apdraud pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvību vai veselību;

39.7. pārvadātājs liedz valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām piekļuvi šajos noteikumos minētās kontroles veikšanai;

39.8. pārvadātājs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra u.tml.) vai viņa komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

40. Jautājumu par licences anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku izskata Domes sēdē.

41. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, anulē visas izsniegtās licences kartītes. Ja aptur pārvadātāja licences darbību, tiek apturēta arī visu izsniegto licences kartīšu darbība.

42. Padome ir tiesīga apturēt uz laiku konkrētajam autotransporta līdzeklim pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusu, izsniegtās licences kartītes darbību, ja pārvadātājs:

42.1. veic pārvadājumus ar transportlīdzekli, kuram nav atļaujas piedalīties ceļu satiksmē;

42.2. pārkāpis transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces (tahogrāfa) un ātrumierobežotājierīces izmantošanas nosacījumus.

43. Padome ir tiesīga apturēt uz laiku konkrētajam autotransporta līdzeklim pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglo taksometru, izsniegtās licences kartītes darbību:

43.1. līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadājumu veikšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

43.2. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies pirms termiņa;

44. Padome ir tiesīga anulēt konkrētajam autotransporta līdzeklim pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusu, izsniegtās licences kartītes darbību, ja pārvadātājs:

44.1. sniedzis nepatiesas ziņas licences kartītes saņemšanai;

44.2. mēneša laikā nav izņēmis licences kartīti;

44.3. veic pārvadājumus, pārkāpjot licences kartītes izsniegšanas un izmantošanas nosacījumus;

44.4. atkārtoti pārkāpis ar autopārvadājumu licencēšanu saistīto normatīvo aktu un regulas Nr. 1071/2009 prasības;

44.5. veic pasažieru pārvadājumus bez attiecīgas atļaujas vai apliecinājuma, ja normatīvie akti autopārvadājumu un sabiedriskā transporta jomā nosaka šādu dokumentu nepieciešamību un licences apturēšana būtu nesamērīga;

44.6. pārkāpis ceļu satiksmes drošības noteikumus, ja tas radījis būtiskus draudus ceļu satiksmes drošībai un tās dalībniekiem un licences apturēšana būtu nesamērīga.

45. Padome ir tiesīga anulēt konkrētajam autotransporta līdzeklim pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, izsniegtās licences kartītes darbību, ja:

45.1. pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas licences kartītes saņemšanai;

45.2. pārvadātājs mēneša laikā nav izņēmis licences kartīti;

45.3. pārvadātājs veic pārvadājumus, pārkāpjot licences kartītes izsniegšanas un izmantošanas nosacījumus;

45.4. pārvadātājs pārkāpis ceļu satiksmes drošības noteikumus, ja tas radījis būtiskus draudus ceļu satiksmes drošībai un tās dalībniekiem un licences apturēšana būtu nesamērīga;

45.5. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru pārvadājumu veikšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD.

46. Jautājumu par licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku izskata Padomes sēdē.

47. Uz Padomes sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Padomes sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs tiek informēts ne vēlāk kā trīs dienas pirms Padomes sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Padomes sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

48. Ja licences vai licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā ir jānodod Padomei lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences vai licences kartītes darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

49. Pārvalde datus par licences derīguma termiņu, tās darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem, ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

VI. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

50. Licences kartītei jābūt transportlīdzeklī, ar ko tiek veikts autotransporta komercpārvadājums.

51. Beidzoties licences vai licences kartītes derīguma termiņam, tā 5 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām jānodod Pārvaldē.

52. Licences vai licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Padome pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts".

53. Licences vai licences kartītes dublikāta izsniegšanas gadījumā tās derīguma termiņš netiek pagarināts.

VII. Licencētās komercdarbības kontrole

54. Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija veic autopārvadājumu kontroli Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

VIII. Noslēguma jautājumi

55. Licences un licences kartītes, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

56. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.26 (prot. Nr.35, 15.p.) "Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi" un Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.18 (prot. Nr.25, 1.p.) "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
Pielikums Nr.1
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

LICENCE NR.

REGULĀRO PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI AR AUTOBUSIEM
RĒZEKNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

 

Pamatojoties uz Autopārvadājumu likumu licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā


Derīga
 

Izsniegta
 

Reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā

Reģ. datums

Juridiskā adrese
 

Domes priekšsēdētājs(paraksts)Vārds, Uzvārds

DatumsReģ. Nr.
Pielikums Nr.2
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

LICENCE NR.

PASAŽIERU PĀRVĀDĀJUMU VEIKŠANAI AR VIEGLO TAKSOMETRU
RĒZEKNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamatojoties uz Autopārvadājumu likumu licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvas teritorijas.


Derīga
 

Izsniegta
 

Reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā

Reģ. datums

Juridiskā adrese
 

Domes priekšsēdētājs(paraksts)Vārds, Uzvārds

DatumsReģ. Nr.
Pielikums Nr.3
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

Pielikums Nr.4
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS KONSULTATĪVĀ PADOME

LICENCES KARTĪTE

PASAŽIERU PĀRVĀDĀJUMU VEIKŠANAI AR AUTOBUSIEM
RĒZEKNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Izsniegta, pamatojoties uz licenci Nr.


Derīga

Izsniegta

Transportlīdzekļa marka

Valsts reģistrācijas Nr.

Domes Pasažieru Pārvadājumu plānošanas
konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
(paraksts)Vārds, Uzvārds

DatumsReģ. Nr.
Pielikums Nr.5
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVĀ PADOME

Pieteikums licences saņemšanai pasažieru pārvadāšanai ar autobusiem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

 
(Pārvadātāja nosaukums)

reģistrēts uzņēmumu/komercreģistrā ____________ .gada ________ . _______________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Juridiskā adrese: 
 

Tālr.: Fakss: 
Mob.tālr.: E-pasts: 

Norēķinu konts: , kods: 

Banka: 
(bankas nodaļa)

Autopārvadājumu vadītāja dati 

Lūdzu piešķirt licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā no 201__ .gada ____,_____________________ līdz 201__ .gada ____,_____________________.

Pieteikuma iesniegšanas datums Z.v.

Pieteikumu iesniedza 
 (paraksts un tā atšifrējums)
Pieteikums reģistrēts 
 (institūcijas nosaukums)

201__.gada ____._____________________ ar Nr._____________________

 
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)
Pielikums Nr.6
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVĀ PADOME

Pieteikums licences saņemšanai pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

Lūdzu 
 

(norādīt – izsniegt)

licenci pasažieru pārvadāšanai ar _______________________________________ Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā no 201__ .gada ____,_____________________ līdz 201__ .gada ____,_____________________.

1. Licences pieprasītājs:
 

(komersanta nosaukums)


2. Komersanta reģistrācijas kods (numurs)
LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) 

3. Komersanta juridiskā adrese 

4. Komersanta faktiskā adrese 

5. Tālrunis fakss e-pasts 

6. Norēķinu konts kods banka 

8. Autopārvadājumu vadītāja dati 
 

(ieņemamais amats komercsabiedrībā, vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)


9. Vieglo taksometru parka (stāvvietas) un (vai) dispečerpunkta adrese, tālruņa Nr.
 

10. Ar šo apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks (tiek) nodarbināti Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstoši kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar taksometru pārvadājumu darbību saistīto normatīvo aktu prasību pārzināšana, Rēzeknes pilsētas ielu plānojuma pārzināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība, valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei u.c.).
  
 

(paraksts)


11. Ar šo apliecinu, ka autopārvadājumu vadītājam nav krimināltiesiskas sodāmības par kriminālnoziegumiem un nav spēkā esošas administratīvās sodāmības par pasažieru pārvadājumu veikšanu attiecība uz noteikumu par transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīmu, satiksmes drošību, transportlīdzekļu drošību un noteikumiem, kas saistīti ar profesionālo atbildību autopārvadājumu procesā
  
 

(paraksts)


12. Tarifi par pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru:
Taksometra nolīgšanas tarifs– Eur _________; 
Dienas tarifs– Eur _________ par vienu kilometru; 
Nakts tarifs– Eur _________ par vienu kilometru; 
Laika tarifs– Eur _________ par vienu minūti 
   
  

(paraksts)


13. Papildus informācija:
13.1. licences pieprasītāja ieskatiem tiek pievienotas šādas papildu ziņas un paskaidrojumi:
 
13.2. licences pieprasītāja ieskatiem tiek sniegtas ziņas par komersanta plāniem, kas attiecas uz iekļaušanos esošajā tirgū (prognozējamie pārvadājumu apjomi, attīstības plāni):
 .

14. Pielikumā pievienotie dokumenti: 
  

15. Pieteikuma iesniegšanas datums Z.v.

16. Pieteikumu iesniedza 
 (paraksts un tā atšifrējums)

17. Pieteikums reģistrēts 
 (institūcijas nosaukums)

201__.gada ____._____________________ ar Nr._____________________

 

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Pielikums Nr.7
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVĀ PADOME

PIETEIKUMS
LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI

Nr.____________ 201__ g. _____________________

Lūdzu izsniegt licences kartīti (kartītes) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

(pārvadātāja nosaukums)

reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ________. gada "____"_____________________ ar Nr. _____________________

Adrese: 

(iela, mājas, dzīvokļa numurs, pilsēta / pagasts, novads)

 

Tālrunis: Fakss: e-pasts: 

Atbildīgā persona par pārvadājumu organizēšanu:
 

(ieņemamais amats uzņēmumā, vārds, uzvārds)

 

1. SAŅEMTA SEKOJOŠA LICENCE:

 

PĀRVADĀJUMU VEIDS

LICENCE

 

Nr.

Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

 

2. PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS LICENČU KARTĪTES:
(Ja nepieciešams turpiniet uz atsevišķas lapas un parakstītu pievienojiet pie pieteikuma)

Nr.
p.k.

Automašīnas marka

Valsts reģistrācijas numurs

Tehniskās apskates derīguma termiņš

Nomas līguma termiņš

Licences kartītes darbības laiks

no

līdz

1.

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

! Ja transportlīdzeklis vairs neatrodas Jūsu īpašumā vai neesat vairs tā turētājs, licences kartīte 5 dienu laika jānodod "Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvai padomei".

Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

1. Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates kopija;

2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

3. Apdrošināšanas polise;

4. Izziņa par taksometra skaitītāja verifikāciju;

5. Transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija.

Pieprasītājs:   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Pieteikums reģistrēts 
 

(institūcijas nosaukums)

201__.gada ____._____________________ ar Nr._____________________

 

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Pielikums Nr.8
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVĀ PADOME

PIETEIKUMS
LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI

Nr.____________ 201__ g. _____________________

Lūdzu izsniegt licences kartīti (kartītes) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

(pārvadātāja nosaukums)

reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ________. gada "____"_____________________ ar Nr. _____________________

Adrese: 

(iela, mājas, dzīvokļa numurs, pilsēta / pagasts, novads)

 

Tālrunis: Fakss: e-pasts: 

Atbildīgā persona par pārvadājumu organizēšanu:
 

(ieņemamais amats uzņēmumā, vārds, uzvārds)

 

1. SAŅEMTA SEKOJOŠA LICENCE:

 

PĀRVADĀJUMU VEIDS

LICENCE

 

Nr.

Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

 

2. PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS LICENČU KARTĪTES:
(Ja nepieciešams turpiniet uz atsevišķas lapas un parakstītu pievienojiet pie pieteikuma)

Nr.
p.k.

Automašīnas marka

Valsts reģistrācijas numurs

Tehniskās apskates derīguma termiņš

Nomas līguma termiņš

Licences kartītes darbības laiks

no

līdz

1.

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

! Ja transportlīdzeklis vairs neatrodas Jūsu īpašumā vai neesat vairs tā turētājs, licences kartīte 5 dienu laika jānodod "Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvai padomei".

Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

1. Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates kopija;

2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

3. Apdrošināšanas polise;

4. Izziņa par taksometra skaitītāja verifikāciju;

5. Transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija.

Pieprasītājs:   
 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Pieteikums reģistrēts 
 

(institūcijas nosaukums)

201__.gada ____._____________________ ar Nr._____________________

 

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Pielikums Nr.9
2015.gada 13.marta
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.8

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVĀ PADOME

PIETEIKUMS

Lūdzu dod atļauju transportlīdzekļa speciālās numura zīmes saņemšanai

no Ceļu satiksmes drošības direkcijas komercdarbības veikšanai ar vieglo taksometru / ar autobusu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā:

 

(komercsabiedrības (komersanta) nosaukums)


Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese 

Tālrunis , fakss, e-pasts 

Pārreģistrējamās automašīnas marka, modelis 

Valsts numurs , šasijas numurs 

Pamatojums 
 

Iesniedzamie dokumenti:

automašīnas reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

autovadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). 

citi nepieciešami dokumenti: 
   

Iesniedzēja paraksts 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

201__. gada "____"_____________________

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā"

Pašreizējās situācijas raksturojums

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11. un 19.punktam, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktam, 43.panta pirmās daļas 13.punktam un Autopārvadājumu likuma 30.panta piektajai ¹ daļai un 35.panta pirmajai daļai, aktualizēta kārtība, kā Rēzeknes pilsētas dome izsniedz speciālās atļaujas (licences), apliecinājumu, licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdz šim Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā darbojās 08.12.2006. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26 "Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi" un 26.10.2007. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi".
2. Īss projekta satura izklāstsViena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11. un 19.punktu ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas ir paredzēts likumos, un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Autopārvadājuma likuma 30.panta piektā prim daļa un 35.panta pirmā daļa nosaka, ka regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem drīkst veikt tad, ja pārvadātājs saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Saistošie noteikumi nosaka speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes un ar to saistīto dokumentu izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī licences un licences kartītes darbības apturēšanas uz laiku, to anulēšanas nosacījumus un nosaka maksu, nodevu par speciālās atļaujas (licences), licences kartītes izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAttiecas uz personām, kuras veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktuSaistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes pilsētas portālā www.rezekne.lv. un tiks izvietots Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 13.03.2015.Stājas spēkā: 19.03.2015.Zaudē spēku: 12.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 18.03.2015. OP numurs: 2015/55.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
272884
19.03.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)