Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Rēzeknē 2006.gada 8.decembrī (prot. Nr.35)
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Latvijas Republikas likuma “Autopārvadājumu likums30.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam (katram autobusam, tai skaitā arī pārvadājumiem ar maršruta taksometru) kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā transport­līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Paziņojums – Rēzeknes domes Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvā padomes (turpmāk – Padome) sagatavots rakstveida dokuments, kas šajos noteikumos minētajos gadījumos tiek nosūtīts uz licences pieprasītāja (saņēmēja) pieteikumā norādīto adresi.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes dome izsniedz licences un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem, maršruta taksometriem (turpmāk – autobuss) Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība uz laiku tiek apturēta.

1.3. Licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem (1.paraugs) piešķir, pārreģistrē, anulē vai aptur tās darbību uz laiku Rēzeknes dome.

1.4. Licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu veikšanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā (2.pa­raugs) piešķir, pārreģistrē, anulē vai aptur to darbību uz laiku Padome.

1.5. Padome darbojas, pamatojoties uz Rēzeknes domes apstiprināto nolikumu. Padomes sastāvā tiek iekļauti ne mazāk kā pieci nozares speciālisti. Padomei adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz Rēzeknes domes kancelejā. Rēzeknes domes piešķirtās licences un Padomes piešķirtās licences kartītes tiek izsniegtas Rēzeknes domes kancelejā.

1.6. Pasažieru komercpārvadājumus var veikt tikai tad, kad komersants ir saņēmis licenci un licences kartīti.

1.7. Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotrans­porta direkcija” izsniegtā licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem pārvadātājam dod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.8. Lai veiktu pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem attiecīgajā Rēzeknes pilsētas autobusa vai maršruta taksometra maršrutā (reisā), pārvadātājam papildus licencei un licences kartītei jāsaņem maršruta atļauja Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā (5.paraugs), noslēdzot attiecīgā maršruta apkalpošanas līgumu.

1.9. Komersantam, kas vēlas saņemt licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, ir jābūt ar atbilstošu finansiālo stāvokli un labu reputāciju, bet autopārvadājumu vadītājam (administratoram) – ar labu reputāciju un atbilstošu profesionālo kompetenci.

Autopārvadājumu vadītājam (administratoram) jābūt darba tiesiskajās attiecībās kā pārvadātāja pilnvarotajai (atbildīgajai) personai, kas uzņēmumā vada pasažieru pārvadājumu operācijas.

1.10. Atbilstošs finansiālais stāvoklis šo noteikumu izpratnē ir tad, ja komersantam pieejamais kapitāls un finanšu rezerves, naudas līdzekļi, ieskaitot skaidras naudas noguldījumus bankā, aizdevumi vai aizņēmumi, jebkādi aktīvi, ieskaitot mantu, ir pietiekami, lai finansiāli nodrošinātu pārvadājumus, t.i., ne mazāk kā Ls 5400 transportlīdzekļa vienībai, ja tiek izmantots tikai viens transportlīdzeklis, un ne mazāk kā Ls 3000 katrai nākamajai transportlīdzekļa vienībai.

1.11. Laba reputācija šo noteikumu izpratnē ir tad, ja:

1.11.1. uzņēmuma vadībai vai autopārvadājumu vadītājam (administratoram) nav krimināltiesiskas sodāmības par kriminālnoziegumiem, tai skaitā komerciāla rakstura noziegumiem;

1.11.2. uzņēmums, uzņēmuma vadība vai autopārvadājumu vadītājs (administrators) pēdējā gada laikā nav pārkāpuši spēkā esošos normatīvos aktus, kas saistīti ar pasažieru komercpārvadājumu veikšanu, tai skaitā transportlīdzekļu vadītāju braukšanas un atpūtas režīma, satiksmes un transportlīdzekļu drošības prasību ievērošanu, kā arī apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un nodarbinātības noteikumus autopārvadājumu jomā.

1.12. Profesionālā kompetence šo noteikumu izpratnē ir tad, ja autopārvadājumu vadītājs (administrators) ir saņēmis sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

1.13. Lai veiktu pasažieru komercpārvadājumus, pasažieru komercpārvadājumos izmantojamiem transportlīdzekļiem jāatbilst šādām prasībām:

1.13.1. atbilstošs tehniskais stāvoklis;

1.13.2. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformēti dokumenti par īpašumā vai valdījumā (turējumā) esošo transportlīdzekli;

1.13.3. atbilstība citām normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz regulāros komercpārvadājumos izmantojamiem trans­portlīdzekļiem.

1.14. Pārvadātājam, veicot pasažieru komercpārvadājumus, jānodrošina:

1.14.1. ka pārvadājumus veic transport­līdzekļu vadītāji, kuru kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.14.2. darba, satiksmes drošības un citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu, ievērošana.

1.15. Šo noteikumu prasību ieviešana saistoša visām fiziskām un juridiskās personām, kas organizē vai veic regulārus par noteiktu braukšanas maksu iepriekš noteiktos maršrutos (pēc noteikta kustības saraksta vai grafika) pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu, kā arī pasažieriem, kuri izmanto šos pakalpojumus Rēzeknes pilsētā.

2. Licences un licences kartītes izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem, licences pieprasītājam Padomei jāiesniedz:

2.1.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (3.paraugs);

2.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un uzņēmuma (komersanta) statūtu kopija (uzrādot oriģinālu), kur norādīts, ka viens no darbības veidiem ir pasažieru komercpārvadājumi ar autobusiem, ja reģistrācijas apliecībā tas nav minēts;

2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un likumos paredzēto nodokļu samaksu; izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas;

2.1.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par licences pieprasītāja (tā pārstāvja) paraksta tiesībām; izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas;

2.1.5. autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kompetenci apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) atbilstoši šo noteikumu 1.12.punkta prasībām;

2.1.6. licences pieprasītāja brīvas formas deklarācija, kas sastādīta, pamatojoties uz bilances datiem vai zvērināta revidenta slēdzienu, un kurai pievienoti apliecinoši dokumenti par finansiālo stāvokli saskaņā ar šo noteikumu 1.10.punkta prasībām.

2.2. Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts Rēzeknes domē tikai tad, ja ir saņemti visi 2.1.punktā minētie dokumenti.

2.3. Lai saņemtu licences kartīti autobusam, kas tiek izmantots pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī saņemtu to atkārtoti (ja beidzies piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš), pārvadātājam Padomei jāiesniedz:

2.3.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (4.paraugs);

2.3.2. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autobusa tehniskā stāvokļa atbilstību komercpārvadājumu veikšanai. Jaunam transportlīdzeklim (ja kopš tā reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads) apskates protokols nav vajadzīgs;

2.3.3. pasažieru pārvadājumos izmantojamā autobusa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.3.4. 2.1.6.apakšpunktā minētā deklarācija atbilstoši pieprasāmo licences kartīšu skaitam;

2.3.5. pārvadājumos izmantojamā trans­portlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

2.3.6. ja transportlīdzeklis tiek nomāts, – nomas līguma (tai skaitā līzinga, kredīta līguma; turpmāk tekstā – nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija. Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nevar būt īsāks par pārvadātāja pieprasīto licences kartītes termiņu.

2.4. Padome atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt papildu informāciju, pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu noskaidrošanai (speciālistu vai ekspertu slēdziens par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu, autopārvadājumu vadītāja (administratora) reputācijas, profesionālās kompetences atbilstību u.c.).

2.5. Padome izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences piešķiršanas priekšlikuma sniegšanu Rēzeknes domei, un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izskatīšanai, Padome atliek jautājuma izskatīšanu un 3 dienu laikā pēc Padomes sēdes nosūta licences un licences kartītes pieprasītājam paziņojumu, pieprasot iesniegt vajadzīgās ziņas un dokumentus.

2.6. Ja 15 dienu laikā pēc 2.5.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas licences un licences kartītes pieprasītājs nav sniedzis vajadzīgās ziņas vai nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus, pieteikums Rēzeknes domes sēdē netiek izskatīts un tiek nosūtīts atpakaļ licences un licences kartītes pieprasītājam. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu paziņojumā minēto ziņu un dokumentu iesniegšanas.

2.7. Uz Padomes sēdi var uzaicināt licences un licences kartītes pieprasītāju. Par uzaicinājumu uz Padomes sēdi licences un licences kartītes pieprasītājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms Padomes sēdes. Ja licences un licences kartītes pieprasītājs neierodas uz sēdi, Padome var atlikt jautājuma izskatīšanu, nosakot jaunu lietas izskatīšanas laiku un divu nedēļu laikā par to paziņojot licences un licences kartītes pieprasītājam.

2.8. Ja licences darbības laikā tiek mainīts autopārvadājumu vadītājs (administrators), pārvadātājs nekavējoties par to rakstveidā paziņo Padomei un norīko jaunu autopārvadājumu vadītāju (administratoru), kuram trīs mēnešu laikā jāiesniedz Padomei dokumenti, kas apliecina viņa profesionālās kompetences un reputācijas atbilstību.

2.9. Ievērojot pieteikumā minēto, licence tiek piešķirta uz laiku no viena līdz pieciem (pilniem) gadiem.

Licences kartīte katram pieteiktajam transportlīdzeklim tiek piešķirta uz licences darbības laiku, bet ne ilgāk kā līdz transportlīdzekļa nomas līguma termiņa beigām.

Licences un licences kartītes derīguma termiņš tiek skaitīts no tās izsniegšanas dienas.

2.10. Licenci tās pieprasītājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 dienu laikā pēc Rēzeknes domes lēmuma pieņemšanas, ja pārvadātājs iepriekš samaksājis Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto valsts nodevu Rēzeknes domes noteiktajā kārtībā.

2.11. Licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc Padomes lēmuma pieņemšanas, ja pārvadātājs iepriekš samaksājis Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto valsts nodevu Rēzeknes domes noteiktajā kārtībā.

Izsniedzot licences kartīti, tās derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā norādīto transportlīdzekļa derīguma termiņu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai. Pēc nākamā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola, kurā norādīts transportlīdzekļa derīguma termiņš pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, uzrādīšanas Padomē 3 dienu laikā tiek izsniegta licences kartīte nākamajam periodam.

3. Licences pārreģistrācijas kārtība

3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Rēzeknes dome var pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu (uz laiku ne ilgāk par pieciem gadiem).

3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Padomei pieteikumu (3. un 4.paraugs) licences pārreģistrācijai.

Pārvadātāja pieteikums tiek izskatīts kārtējā Rēzeknes domes sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņus un licences derīguma termiņš līdz Rēzeknes domes lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Rēzeknes dome izskata pieteikumu 2.nodaļā noteiktajā kārtībā (kā jaunas licences saņemšanai).

3.3. Izskatot jautājumu par licences pārreģistrācijas priekšlikuma sniegšanu Rēzeknes domei, Padome ir tiesīga pieprasīt pārvadātājam iesniegt 2.1.punktā minētos dokumentus.

4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku, licences un licences kartītes anulēšana

4.1. Rēzeknes dome var apturēt licences darbību uz laiku vai anulēt licenci.

4.2. Padome ir tiesīga apturēt licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt licences kartīti.

4.3. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulējot, valsts nodeva netiek atmaksāta.

4.4. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:

4.4.1. uz laiku līdz trijiem mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumiem sais­tīto tiesību aktu prasības (saskaņā ar noslēgto maršruta apkalpošanas līgumu – regulāriem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, tai skaitā maršruta taksometriem);

4.4.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai saskaņā ar 2.11.punktu, ja pasažieru komercpārvadājumos izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

4.4.3. uz laiku līdz nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā autobusa nomas līguma darbības termiņš beidzies agrāk kā noteikts.

4.5. Licenci, licences kartīti var anulēt, ja:

4.5.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti;

4.5.2. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nekavējoties (ne vēlāk kā 10 dienu laikā) nav rakstveidā paziņojis Padomei par izmaiņām šajos dokumentos un tajos norādītajās ziņās;

4.5.3. pārvadātājs trīs mēnešu laikā pēc Rēzeknes domes vai Padomes lēmuma pieņemšanas (saskaņā ar 2.10. un 2.11.punktu) nav saņēmis piešķirto licenci, licences kartīti;

4.5.4. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

4.5.5. pārvadātājs veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus bez maršruta atļaujas;

4.5.6. pārvadātājs atkārtoti pārkāpj šos noteikumus vai citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības;

4.5.7. pārvadātājs pārkāpj šos noteikumus vai citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības tādā veidā, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība vai veselība;

4.5.8. pārvadātājs nepakļaujas šajos noteikumos minētajai kontrolei;

4.5.9. pārvadātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra u.tml.) vai viņa komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml.

4.6. Jautājumu par licences anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku izskata Rēzeknes domes sēdē.

4.7. Jautājumu par licences kartītes anulēšanu, kā arī to darbības apturēšanu uz laiku izskata Padomes sēdē.

Uz Padomes sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicinājumu uz Padomes sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs tiek informēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms Padomes sēdes, nosūtot paziņojumu. Pārvadātāja pārstāvja neierašanās uz Padomes sēdi nav pamats, lai jautājuma izskatīšanu atliktu.

4.8. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences kartīte ir jānodod Rēzeknes domei vai Padomei lēmumā noteiktā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

5. Licencēšanas dokumentu glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam, citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī nedrīkst jebkādā veidā nodot citai personai no licences izrietošās saistības.

5.2. Veicot pasažieru komercpārvadājumus, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.

5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā jānodod Padomei.

5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Padome pēc komersanta (pārvadātāja) rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura ir atzīme “Dublikāts”.

Par dublikātu jāmaksā pilnā apmērā, bet atsevišķos gadījumos, ja ir tiesībsargājošo institūciju izsniegta izziņa (zādzības, ugunsgrēka u.tml. gadījumos), Padome ir tiesīga samazināt maksu Rēzeknes domes noteiktajā kārtībā.

5.5. Komersants (pārvadātājs) publicē informāciju par licences nozaudēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Licences dublikātu Padome izsniedz pēc attiecīgās publikācijas uzrādīšanas. Atsevišķos gadījumos pēc komersanta pamatota rakstveida pieprasījuma Padome var izsniegt licenci pirms minētās publikācijas uzrādīšanas.

5.6. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes derīguma termiņš netiek pagarināts.

5.7. Izsniegto licenču, to dublikātu, licenču kartiņu, to dublikātu, maršruta atļauju un to dublikātu uzskaiti veic domes Lietu pārvalde.

6. Licencētās komercdarbības kontrole

6.1. Komersants (pārvadātājs) ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu komercdarbībā, kāda norādīta izsniegtajā licencē.

6.2. Pasažieru pārvadājumu atbilstību LR likumdošanai, šiem saistošajiem noteikumiem un citiem pašvaldības lēmumiem kontrolē Rēzeknes pilsētas pašvaldības policija.

6.3. Pašvaldības policija, ja nepieciešams, kontroles funkciju veikšanā sadarbojas ar citām kontroles iestādēm (Valsts ieņēmumu dienests, valsts policija, pārvadātāju kontroles dienests u.c.).

6.4. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā, sodu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 221.panta noteiktajā kārtībā piemēro Rēzeknes pilsētas pašvaldības policija vai Rēzeknes domes administratīvo pārkāpumu komisija.

6.5. Ne retāk kā reizi mēnesī pašvaldības policija Padomei iesniedz atskaiti par paveikto.

6.6. Lai veiktu kontroli, pēc pašvaldības policista pieprasījuma:

6.6.1. pārvadātājs, kurš veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, nekavējoties uzrāda policistam licenci, attiecīgā maršruta apkalpošanai nepieciešamos dokumentus (maršruta apkalpošanas līgums, kustības saraksts, maršruta atļauja u.c.), kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas ar pasažieru komercpārvadājumiem;

6.6.2. pārvadātājs, kurš veic pasažieru neregulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, nekavējoties uzrāda policistam licenci, līgumu par pasažieru pārvadāšanu pēc pasūtījuma, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem;

6.6.3. autovadītājs, kurš apkalpo pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutu, nekavējoties uzrāda policistam licences kartīti, maršruta atļauju, kustības sarakstus, biļešu uzskaites dokumentus saskaņā ar maršruta apkalpošanas līgumu, darba tiesiskās attiecības apliecinošu dokumentu, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem;

6.6.4. autovadītājs, kurš veic pasažieru neregulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, nekavējoties uzrāda policistam licences kartīti, līguma par pasažieru pārvadāšanu pēc pasūtījuma kopiju, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem.

6.7. Rēzeknes dome, pamatojoties uz 6.3.punktā minēto institūciju iesniegtajiem materiāliem var anulēt licenci.

6.8. Padome, pamatojoties uz 6.3.punktā minēto institūciju iesniegtajiem materiāliem var anulēt licences kartiņu.

6.9. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.

7. Soda sankcijas

7.1. Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – līdz 1400 euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.54)

7.2. Par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus – uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 14 līdz 35 euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.54)

7.3. Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 14 euro apmērā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.54)

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Licences un licences kartītes, kas pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

3. Ar šo saistošo noteikumi spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes domes 11.10.1995. saistošos noteikumus Nr.8 “Rēzeknes pilsētas pasažieru regulāro autopārvadājumu noteikumi”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 08.12.2006.Stājas spēkā: 20.01.2007.Zaudē spēku: 19.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 19.01.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
151738
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2007","iso_value":"2007\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)