Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumus Nr. 861 "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.104

Rīgā 2015.gada 24.februārī (prot. Nr.10 5.§)
Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm (turpmāk – preces) piemēro dabisko zudumu apmērus.

2. Noteikumi attiecas uz precēm, kuras klasificētas šādās Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – regula Nr. 2658/87), I pielikuma nodaļās:

2.1. 22. nodaļā (tikai alkoholiskie dzērieni un spirts);

2.2. 27. nodaļā;

2.3. 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā.

3. Dabiskie zudumi šo noteikumu izpratnē atbilstoši Eiropas Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 862. pantā noteiktajam ir dabiskie zudumi, kas rodas preču faktiskās dabas dēļ.

4. Preču faktisko daudzumu apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

4.1. atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem;

4.2. atzinumu, ko izsniedzis kompetents eksperts, kuram ir attiecīgs apliecinājums uzmērīt preču daudzumu;

4.3. komerciālu dokumentu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču pārvadājumiem (piemēram, komercakts, vispārējā parauga akts, pieņemšanas un nodošanas akts, svēršanas akts), ja precēm ir piemērota muitas procedūra – tranzīts vai izvešana.

5. Ja mērījumos konstatētais preces faktiskais dabiskā zuduma apmērs ir mazāks par šo noteikumu 15. un 16. punktā noteiktajiem zuduma apmēriem, par preču dabiskā zuduma apmēru uzskata konstatēto preču faktiskā zuduma apmēru.

6. Persona, uzglabājot preces, mērījumus veic katra mēneša pēdējā darbdienā vai dienā, kurā tiek veikta pēdējā darbība ar precēm, katrā rezervuārā to glabāšanas vietā. Ziņas par preču mērījumiem dokumentē atsevišķi par katru rezervuāru tā, lai uzskaite atspoguļotu faktisko preču daudzumu.

7. Nosakot šo noteikumu 2. punktā minētajām precēm zuduma pieļaujamos apmērus, ņem vērā šādus faktorus:

7.1. preces dabiskie zudumi (preces masas samazināšanās, preces kvalitātei saglabājoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka preces kvalitātes prasības) – zudumi, kuri izriet no preces fizikāli ķīmiskajām īpašībām un meteoroloģisko faktoru iedarbības. Preces dabiskā zuduma apmērs ir neatgriezeniski zudumi, kas ir fizikālo procesu tiešas sekas, kā arī ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu saistītie zudumi (piemēram, iztvaikojumi no visu veidu rezervuāriem, sūkņu un aizbīdņu blīvslēgiem);

7.2. mērījumu kļūda – izmērīto vērtību novirze no patiesajām vērtībām, kas rodas mērīšanas līdzekļa neprecizitātes dēļ (mērīšanas līdzekļa pieļaujamā novirze no nominālizmēra);

7.3. preces tilpuma izmaiņas temperatūras ietekmē – tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai dažādos mērījumu veikšanas laikos un vietās.

8. Preces daudzuma uzmērīšanas laikā komersants pārtrauc visas darbības ar šo noteikumu 2. punktā minētajām precēm rezervuārā, kurā tiek veikti mērījumi.

II. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 22. nodaļā minēto preču daudzuma mērīšana un faktiskā zuduma noteikšana

9. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 22. nodaļā minēto preču faktisko daudzumu mēra, izmantojot mērīšanas līdzekļus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, pēc šādiem parametriem, nosakot:

9.1. mērīšanas līdzekļa rādījumu;

9.2. tilpumu (litros) vai masu (kg);

9.3. tilpuma koncentrāciju procentos (nolasījums pēc mērīšanas līdzekļa rādījuma);

9.4. spirta saturu (tilpuma procentos);

9.5. absolūtā spirta tilpumu (litros);

9.6. temperatūru (°C), koeficientu (1. pielikums), tilpumu (absolūtā spirta litros) un tilpuma noteikšanas metodi.

10. Spirta daudzuma noteikšanā atļauts lietot arī masas mērvienības, pārrēķinot absolūtā spirta tilpuma mērvienībās saskaņā ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktu.

11. Absolūtā (bezūdens) spirta tilpumu mēra:

11.1. izmantojot šādu formulu, ja lieto tilpuma mērvienības:

V20 = V1 x n, kur

V20 – absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;

V1 – spirta un ūdens šķīduma tilpums (litros) faktiskajā temperatūrā;

n – koeficients absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanai 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta un ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un satura (1. pielikums);

11.2. izmantojot šādu formulu, ja lieto masas mērvienības:

V20 = m x k, kur

V20 – absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;

m – spirta un ūdens šķīduma masa (kg) faktiskajā temperatūrā;

k – absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficients spirta un ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā vienā kilogramā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāvā (2. pielikums).

III. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā minēto preču daudzuma mērīšana un faktiskā zuduma noteikšana

12. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā minēto preču faktisko daudzumu mēra, izmantojot mērīšanas līdzekļus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, nosakot:

12.1. līmeni rezervuārā (prece + ūdens) (mm);

12.2. līmeni rezervuārā (ūdens) (mm);

12.3. līmeni rezervuārā (prece) (mm);

12.4. tilpumu rezervuārā (ūdens) (m3);

12.5. tilpumu rezervuārā (prece) (m3);

12.6. preces temperatūru (°C);

12.7. preces blīvumu (g/cm3);

12.8. preces masu (kg).

13. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā minēto preču faktiskā zuduma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Npz = Um – Fm – (Fm x Km), kur

Npz – regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā minētais preču faktiskais zudums (kilogramos);

Um – uzskaitē vai pavaddokumentos norādītais regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā minētais preču daudzums (kilogramos);

Fm – regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā minētais preču faktiskais daudzums (kilogramos);

Km – mērīšanas līdzekļa kļūda (procentos).

IV. Preču dabiskā zuduma apmēri

14. Veicot 2. punktā minēto preču faktiskā atlikuma mērījumus un aprēķinus, lai noteiktu dabisko zudumu apmērus, komersants sastāda aktu (izņemot muitas procedūru – tranzīts un izvešana), kurā norāda šādu informāciju:

14.1. mērījumu uzsākšanas datums un laiks;

14.2. Kombinētās nomenklatūras kods;

14.3. preces nosaukums;

14.4. tā rezervuāra numurs, kur glabā preci;

14.5. preces daudzums (kilogramos);

14.6. zudumi, ja tādi ir;

14.7. datums un laiks, kad minētais process ir pabeigts;

14.8. atbildīgais komersanta pārstāvis (paraksts un tā atšifrējums).

15. Piemērojot muitas noteikumos atzītus preču izmantošanas veidus (izņemot muitas procedūru – tranzīts un izvešana), muitas parāds nerodas par faktisko zudumu, kura apjoms (procentos) no preču uzskaitē vai pavaddokumentos norādītā daudzuma nepārsniedz:

15.1. vieglajām eļļām (tai skaitā benzīnam) – 0,4 %;

15.2. vidējām eļļām (tai skaitā petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem) – 0,3 %;

15.3. gāzeļļām (arī dīzeļdegvielai) – 0,2 %;

15.4. degvieleļļām – 0,2 %;

15.5. ziežeļļām – 0,1 %;

15.6. eļļas atkritumiem – 0,2 %;

15.7. aromātiskajiem naftas produktiem – 0,4 %;

15.8. gāzēm, izņemot dabasgāzi, – 1,1 %;

15.9. jauktajiem organiskajiem šķīdinātājiem – 0,4 %;

15.10. naftas produktiem, kas tiek klasificēti regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļas 12. un 13. preču pozīcijā – 0,1 %;

15.11. antiseptiķiem (uz naftas bāzes) – 0,2 %;

15.12. spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem – 0,2 %;

15.13. vīnam un raudzētajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem – 0,3 %.

16. Muitas parāds nerodas, ja, piemērojot muitas procedūru – tranzīts –, faktiskā zuduma apmēri (procentos) no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma nepārsniedz šādu procentuālo lielumu:

16.1. produktiem, kas tiek kvalificēti regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļā un 38. nodaļas 14., 24. un 26. pozīcijā un tiek pārvietoti:

16.1.1. ar autotransportu, – 0,4 %;

16.1.2. ar dzelzceļa transportu, starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos saskaņā ar 1951. gada 1. novembra Nolīgumu par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS), – 1 %;

16.1.3. pa cauruļvadiem, – 0,2 %;

16.1.4. ar kuģiem, – 0,2 %;

16.2. pārvietojot spirtu un alkoholiskos dzērienus, kas tiek klasificēti regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 22. nodaļā, – 0,2 %.

17. Ja precēm, kas izlaistas muitas procedūrā – izvešana –, mērījumos konstatētais faktiskais dabiskais zudums (procentos no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma) pārsniedz šo noteikumu 16. punktā noteiktos zuduma apmērus, izvešanas deklarācijā veic atbilstošus labojumus, samazinot izvešanas deklarācijā norādīto preču daudzumu par daudzumu, kas pārsniedz šo noteikumu 16. punktā noteiktos zuduma apmērus.

18. Noteikumi piemērojami ar 2015. gada 1. martu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.104
Absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficienti spirta un ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta un ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un satura

1. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

100

99

98

97

96

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,9782

0,9683

0,9586

0,9488

0,9391

39

0,9793

0,9694

0,9596

0,9499

0,9402

38

0,9804

0,9705

0,9607

0,9510

0,9413

37

0,9816

0,9716

0,9618

0,9520

0,9423

36

0,9827

0,9727

0,9629

0,9531

0,9433

35

0,9838

0,9738

0,9640

0,9541

0,9444

34

0,9849

0,9749

0,9650

0,9552

0,9454

33

0,9860

0,9760

0,9661

0,9562

0,9464

32

0,9871

0,9771

0,9672

0,9573

0,9474

31

0,9882

0,9782

0,9682

0,9583

0,9485

30

0,9893

0,9793

0,9693

0,9594

0,9495

29

0,9904

0,9804

0,9704

0,9605

0,9505

28

0,9914

0,9814

0,9715

0,9615

0,9516

27

0,9925

0,9825

0,9725

0,9626

0,9527

26

0,9935

0,9836

0,9736

0,9637

0,9537

25

0,9946

0,9846

0,9747

0,9647

0,9547

24

0,9957

0,9857

0,9757

0,9658

0,9558

23

0,9967

0,9868

0,9768

0,9668

0,9568

22

0,9978

0,9878

0,9779

0,9679

0,9579

21

0,9989

0,9889

0,9789

0,9689

0,9589

20

1,0000

0,9900

0,9800

0,9700

0,9600

19

1,0011

0,9911

0,9810

0,9710

0,9610

18

1,0022

0,9922

0,9821

0,9721

0,9620

17

1,0033

0,9932

0,9832

0,9731

0,9631

16

1,0044

0,9943

0,9842

0,9742

0,9641

15

1,0055

0,9954

0,9853

0,9752

0,9651

14

1,0065

0,9964

0,9863

0,9762

0,9662

13

1,0076

0,9975

0,9874

0,9773

0,9672

12

1,0086

0,9986

0,9884

0,9783

0,9682

11

1,0097

0,9996

0,9895

0,9794

0,9693

10

1,0108

1,0007

0,9905

0,9804

0,9703

9

1,0119

1,0017

0,9916

0,9814

0,9713

8

1,0129

1,0028

0,9926

0,9825

0,9723

7

1,014

1,0038

0,9937

0,9835

0,9733

6

1,0151

1,0049

0,9947

0,9845

0,9743

5

1,0161

1,0060

0,9957

0,9855

0,9753

4

1,0172

1,0070

0,9968

0,9865

0,9763

3

1,0183

1,0080

0,9978

0,9875

0,9773

2

1,0193

1,0091

0,9988

0,9885

0,9782

1

1,0204

1,0101

0,9998

0,9895

0,9792

0

1,0215

1,0111

1,0008

0,9905

0,9802

–1

1,0226

1,0122

1,0019

0,9915

0,9812

–2

1,0236

1,0133

1,0029

0,9925

0,9822

–3

1,0247

1,0143

1,0039

0,9935

0,9832

–4

1,0258

1,0153

1,0049

0,9946

0,9842

–5

1,0269

1,0164

1,0059

0,9956

0,9851

–6

1,0279

1,0174

1,0070

0,9965

0,9861

–7

1,0290

1,0185

1,0080

0,9976

0,9871

–8

1,0301

1,0195

1,0090

0,9986

0,9881

–9

1,0312

1,0206

1,0101

0,9995

0,9890

–10

1,0322

1,0216

1,0111

1,0005

0,9900

–11

1,0332

1,0226

1,0121

1,0016

0,9910

–12

1,0342

1,0236

1,0131

1,0026

0,9920

–13

1,0353

1,0246

1,0141

1,0036

0,9930

–14

1,0363

1,0257

1,0151

1,0046

0,9940

–15

1,0374

1,0267

1,0161

1,0056

0,9950

–16

1,0384

1,0277

1,0172

1,0066

0,9960

–17

1,0394

1,0287

1,0182

1,0076

0,9970

–18

1,0405

1,0297

1,0192

1,0086

0,9979

–19

1,0415

1,0308

1,0201

1,0096

0,9989

–20

1,0425

1,0319

1,0211

1,0105

0,9999

–21

1,0436

1,0329

1,0222

1,0115

1,0009

–22

1,0446

1,0339

1,0232

1,0125

1,0019

–23

1,0457

1,0349

1,0242

1,0135

1,0028

–24

1,0467

1,0359

1,0252

1,0145

1,0038

–25

1,0477

1,0369

1,0262

1,0155

1,0047

2. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

95

94

93

92

91

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,9294

0,9197

0,9099

0,9002

0,8905

39

0,9305

0,9208

0,9110

0,9012

0,8915

38

0,9315

0,9218

0,9120

0,9022

0,8925

37

0,9325

0,9228

0,9130

0,9032

0,8935

36

0,9336

0,9238

0,9140

0,9042

0,8945

35

0,9346

0,9248

0,9150

0,9052

0,8955

34

0,9356

0,9258

0,9160

0,9062

0,8964

33

0,9366

0,9268

0,9169

0,9071

0,8974

32

0,9376

0,9278

0,9179

0,9081

0,8983

31

0,9386

0,9288

0,9189

0,9091

0,8993

30

0,9396

0,9298

0,9199

0,9101

0,9002

29

0,9407

0,9308

0,9209

0,9111

0,9012

28

0,9417

0,9318

0,9220

0,9121

0,9022

27

0,9427

0,9328

0,9230

0,9131

0,9032

26

0,9438

0,9339

0,9240

0,9142

0,9042

25

0,9448

0,9349

0,9250

0,9151

0,9052

24

0,9459

0,9360

0,9260

0,9160

0,9061

23

0,9469

0,9370

0,9270

0,9170

0,9071

22

0,9480

0,9380

0,9280

0,9180

0,9081

21

0,9490

0,9390

0,9290

0,9190

0,9090

20

0,9500

0,9400

0,9300

0,9200

0,9100

19

0,9510

0,9410

0,9310

0,9210

0,9109

18

0,9520

0,9420

0,9320

0,9220

0,9119

17

0,9530

0,9430

0,9329

0,9230

0,9128

16

0,9540

0,9440

0,9339

0,9239

0,9138

15

0,9551

0,9450

0,9349

0,9249

0,9148

14

0,9561

0,9460

0,9359

0,9259

0,9157

13

0,9571

0,9470

0,9369

0,9269

0,9166

12

0,9581

0,9480

0,9379

0,9278

0,9176

11

0,9591

0,9490

0,9389

0,9287

0,9185

10

0,9601

0,9500

0,9399

0,9297

0,9195

9

0,9611

0,9509

0,9408

0,9306

0,9204

8

0,9621

0,9519

0,9417

0,9316

0,9214

7

0,9631

0,9529

0,9427

0,9325

0,9223

6

0,9641

0,9539

0,9437

0,9334

0,9232

5

0,9651

0,9549

0,9446

0,9344

0,9242

4

0,9661

0,9558

0,9455

0,9353

0,9251

3

0,967

0,9568

0,9465

0,9363

0,9260

2

0,968

0,9577

0,9474

0,9372

0,9269

1

0,969

0,9587

0,9484

0,9381

0,9278

0

0,9699

0,9596

0,9483

0,9390

0,9287

–1

0,9709

0,9605

0,9502

0,9398

0,9295

–2

0,9718

0,9614

0,9511

0,9407

0,9304

–3

0,9728

0,9624

0,9520

0,9417

0,9314

–4

0,9737

0,9633

0,9529

0,9427

0,9323

–5

0,9747

0,9643

0,9539

0,9436

0,9331

–6

0,9757

0,9652

0,9548

0,9445

0,9340

–7

0,9766

0,9662

0,9557

0,9454

0,9349

–8

0,9776

0,9671

0,9567

0,9463

0,9358

–9

0,9786

0,9681

0,9576

0,9472

0,9368

–10

0,9796

0,9690

0,9585

0,9481

0,9377

–11

0,9805

0,9699

0,9595

0,9490

0,9385

–12

0,9815

0,9709

0,9604

0,9499

0,9394

–13

0,9825

0,9719

0,9614

0,9509

0,9404

–14

0,9835

0,9729

0,9624

0,9519

0,9414

–15

0,9845

0,9738

0,9634

0,9528

0,9423

–16

0,9854

0,9748

0,9643

0,9537

0,9432

–17

0,9864

0,9758

0,9652

0,9546

0,9440

–18

0,9873

0,9767

0,9661

0,9555

0,9449

–19

0,9883

0,9776

0,9670

0,9564

0,9458

–20

0,9893

0,9786

0,9679

0,9574

0,9467

–21

0,9902

0,9796

0,9689

0,9584

0,9477

–22

0,9912

0,9805

0,9698

0,9593

0,9486

–23

0,9921

0,9814

0,9707

0,9602

0,9494

–24

0,9931

0,9824

0,9716

0,9611

0,9503

–25

0,9941

0,9833

0,9726

0,9620

0,9512

3. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

90

89

88

87

86

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,8808

0,8710

0,8613

0,8516

0,8419

39

0,8818

0,8720

0,8623

0,8526

0,8429

38

0,8828

0,8730

0,8633

0,8536

0,8438

37

0,8837

0,8740

0,8642

0,8545

0,8447

36

0,8847

0,8749

0,8651

0,8554

0,8456

35

0,8856

0,8758

0,8660

0,8563

0,8465

34

0,8865

0,8767

0,8669

0,8572

0,8474

33

0,8874

0,8777

0,8679

0,8581

0,8483

32

0,8884

0,8786

0,8689

0,8590

0,8492

31

0,8894

0,8796

0,8698

0,8599

0,8501

30

0,8904

0,8805

0,8707

0,8608

0,8510

29

0,8913

0,8815

0,8716

0,8618

0,8519

28

0,8923

0,8825

0,8726

0,8627

0,8528

27

0,8933

0,8835

0,8735

0,8636

0,8537

26

0,8943

0,8844

0,8744

0,8645

0,8546

25

0,8953

0,8853

0,8754

0,8654

0,8555

24

0,8962

0,8862

0,8763

0,8663

0,8564

23

0,8971

0,8871

0,8772

0,8673

0,8573

22

0,8981

0,8881

0,8781

0,8682

0,8582

21

0,8991

0,8890

0,8790

0,8691

0,8591

20

0,9000

0,8900

0,8800

0,8700

0,8600

19

0,9010

0,8909

0,8809

0,8709

0,8609

18

0,9019

0,8919

0,8818

0,8718

0,8618

17

0,9028

0,8928

0,8827

0,8727

0,8627

16

0,9038

0,8937

0,8836

0,8736

0,8635

15

0,9048

0,8946

0,8845

0,8745

0,8644

14

0,9057

0,8956

0,8855

0,8754

0,8653

13

0,9066

0,8965

0,8864

0,8763

0,8662

12

0,9075

0,8974

0,8873

0,8772

0,8670

11

0,9084

0,8983

0,8882

0,8780

0,8679

10

0,9093

0,8992

0,8891

0,8789

0,8688

9

0,9102

0,9001

0,8900

0,8798

0,8697

8

0,9112

0,9010

0,8909

0,8807

0,8705

7

0,9121

0,9019

0,8918

0,8816

0,8713

6

0,9130

0,9028

0,8926

0,8824

0,8722

5

0,9139

0,9037

0,8935

0,8833

0,8731

4

0,9148

0,9046

0,8944

0,8841

0,8739

3

0,9157

0,9055

0,8953

0,8850

0,8748

2

0,9166

0,9064

0,8962

0,8859

0,8756

1

0,9175

0,9073

0,8970

0,8867

0,8764

0

0,9184

0,9081

0,8978

0,8875

0,8772

–1

0,9193

0,9089

0,8987

0,8884

0,8780

–2

0,9201

0,9098

0,8995

0,8892

0,8789

–3

0,9210

0,9108

0,9004

0,8900

0,8797

–4

0,9219

0,9117

0,9012

0,8909

0,8806

–5

0,9227

0,9125

0,9021

0,8917

0,8814

–6

0,9236

0,9134

0,9029

0,8925

0,8822

–7

0,9245

0,9142

0,9038

0,8934

0,8830

–8

0,9254

0,9151

0,9046

0,8942

0,8838

–9

0,9264

0,9159

0,9054

0,8950

0,8846

–10

0,9273

0,9168

0,9063

0,8959

0,8854

–11

0,9282

0,9176

0,9072

0,8967

0,8862

–12

0,9290

0,9185

0,9081

0,8976

0,8871

–13

0,9299

0,9194

0,9089

0,8985

0,8880

–14

0,9309

0,9203

0,9098

0,8994

0,8889

–15

0,9318

0,9212

0,9107

0,9002

0,8897

–16

0,9327

0,9221

0,9115

0,9010

0,8905

–17

0,9336

0,9230

0,9124

0,9019

0,8913

–18

0,9344

0,9238

0,9133

0,9027

0,8921

–19

0,9353

0,9247

0,9142

0,9035

0,8930

–20

0,9362

0,9256

0,9150

0,9044

0,8938

–21

0,9371

0,9264

0,9159

0,9052

0,8946

–22

0,9379

0,9273

0,9167

0,9060

0,8954

–23

0,9388

0,9281

0,9175

0,9068

0,8962

–24

0,9397

0,9290

0,9184

0,9077

0,8970

–25

0,9405

0,9298

0,9192

0,9085

0,8979

4. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

85

84

83

82

81

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,8322

0,8226

0,8129

0,8032

0,7935

39

0,8332

0,8235

0,8138

0,8041

0,7944

38

0,8341

0,8244

0,8147

0,8050

0,7952

37

0,8350

0,8253

0,8156

0,8058

0,7960

36

0,8359

0,8262

0,8165

0,8066

0,7968

35

0,8368

0,8271

0,8173

0,8074

0,7976

34

0,8377

0,8279

0,8181

0,8082

0,7985

33

0,8386

0,8287

0,8189

0,8091

0,7993

32

0,8395

0,8296

0,8198

0,8099

0,8001

31

0,8404

0,8305

0,8207

0,8107

0,8010

30

0,8412

0,8313

0,8215

0,8116

0,8018

29

0,8420

0,8321

0,8223

0,8125

0,8026

28

0,8429

0,8329

0,8232

0,8133

0,8034

27

0,8438

0,8337

0,8240

0,8142

0,8043

26

0,8447

0,8348

0,8249

0,8150

0,8051

25

0,8456

0,8357

0,8258

0,8158

0,8059

24

0,8465

0,8366

0,8267

0,8166

0,8067

23

0,8474

0,8375

0,8275

0,8175

0,8076

22

0,8483

0,8383

0,8284

0,8183

0,8084

21

0,8492

0,8391

0,8292

0,8191

0,8092

20

0,8500

0,8400

0,8300

0,8200

0,8100

19

0,8508

0,8409

0,8308

0,8209

0,8108

18

0,8517

0,8417

0,8318

0,8217

0,8116

17

0,8526

0,8426

0,8326

0,8225

0,8124

16

0,8535

0,8434

0,8334

0,8233

0,8132

15

0,8543

0,8443

0,8342

0,8241

0,8140

14

0,8552

0,8451

0,8350

0,8249

0,8149

13

0,8560

0,8459

0,8359

0,8257

0,8157

12

0,8569

0,8468

0,8367

0,8266

0,8164

11

0,8578

0,8476

0,8375

0,8274

0,8172

10

0,8586

0,8485

0,8384

0,8282

0,8180

9

0,8595

0,8493

0,8392

0,8290

0,8188

8

0,8603

0,8502

0,8400

0,8298

0,8196

7

0,8612

0,8510

0,8408

0,8306

0,8204

6

0,8620

0,8518

0,8416

0,8314

0,8212

5

0,8629

0,8526

0,8424

0,8322

0,8220

4

0,8637

0,8534

0,8432

0,8330

0,8228

3

0,8645

0,8542

0,8440

0,8338

0,8236

2

0,8653

0,8550

0,8448

0,8346

0,8244

1

0,8661

0,8558

0,8456

0,8354

0,8251

0

0,8669

0,8567

0,8464

0,8361

0,8258

–1

0,8678

0,8575

0,8472

0,8369

0,8266

–2

0,8686

0,8583

0,8480

0,8377

0,8274

–3

0,8694

0,8591

0,8488

0,8385

0,8281

–4

0,8702

0,8599

0,8496

0,8392

0,8289

–5

0,8710

0,8607

0,8504

0,8400

0,8296

–6

0,8718

0,8614

0,8511

0,8408

0,8304

–7

0,8726

0,8622

0,8518

0,8415

0,8311

–8

0,8734

0,8630

0,8526

0,8422

0,8318

–9

0,8742

0,8638

0,8534

0,8430

0,8326

–10

0,8750

0,8646

0,8542

0,8437

0,8333

–11

0,8758

0,8654

0,8550

0,8445

0,8341

–12

0,8767

0,8662

0,8558

0,8454

0,8348

–13

0,8775

0,8670

0,8566

0,8461

0,8356

–14

0,8783

0,8678

0,8574

0,8469

0,8364

–15

0,8791

0,8686

0,8582

0,8477

0,8371

–16

0,8799

0,8694

0,8590

0,8484

0,8379

–17

0,8807

0,8702

0,8597

0,8492

0,8386

–18

0,8815

0,8710

0,8605

0,8500

0,8394

–19

0,8823

0,8718

0,8613

0,8507

0,8401

–20

0,8831

0,8726

0,8620

0,8514

0,8409

–21

0,8840

0,8734

0,8628

0,8522

0,8417

–22

0,8848

0,8742

0,8635

0,8530

0,8424

–23

0,8856

0,8750

0,8643

0,8537

0,8431

–24

0,8864

0,8758

0,8651

0,8545

0,8438

–25

0,8872

0,8765

0,8659

0,8553

0,8446

Finanšu ministrs Jānis Reirs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.104
Koeficienti absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanai spirta un ūdens šķīduma vienā kilogramā 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāva (tilpuma procentos)

Absolūtā spirta saturs tilpuma procentos 20 °C temperatūrā

Absolūtā spirta saturs (procentu desmitdaļas) 20 °C temperatūrā

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Absolūtā spirta tilpums litros 1 kg spirta un ūdens šķīdumā

81

0,9469

0,9484

0,9499

0,9513

0,9528

0,9543

0,9558

0,9573

0,9587

0,9602

82

0,9617

0,9632

0,9647

0,9662

0,9677

0,9692

0,9708

0,9722

0,9738

0,9753

83

0,9768

0,9783

0,9798

0,9813

0,9828

0,9844

0,9859

0,9874

0,9889

0,9904

84

0,9919

0,9934

0,9960

0,9965

0,9981

0,9996

1,0011

1,0027

1,0042

1,0058

85

1,0073

1,0088

1,0104

1,0120

1,0135

1,0150

1,0166

1,0182

1,0197

1,0212

86

1,0228

1,0234

1,0259

1,0275

1,0290

1,0306

1,0322

1,0337

1,0353

1,0368

87

1,0384

1,0400

1,0416

1,0432

1,0448

1,0464

1,0479

1,0495

1,.0511

1,0527

88

1,0543

1,0559

1,0575

1,0591

1,0607

1,0624

1,0640

1,0656

1,0672

1,0688

89

1,0704

1,0720

1,0737

1,0753

1,0769

1,0786

1,0802

1,0818

1,0834

1,0851

90

1,0867

1,0884

1,0900

1,0917

1,0933

1,0950

1,0967

1,0983

1,1000

1,1016

91

1,1033

1,1050

1,1066

1,1083

1,1100

1,1116

1,1133

1,1150

1,1167

1,1183

92

1,1200

1,1217

1,1234

1,1251

1,1268

1,1286

1,1303

1,1320

1,1337

1,1354

93

1,1371

1,1388

1,1406

1,1423

1,1441

1,1458

1,1475

1,1493

1,1510

1,1528

94

1,1545

1,1563

1,1581

1,1598

1,1616

1,1634

1,1652

1,1670

1,1687

1,1705

95

1,1723

1,1741

1,1759

1,1778

1,1796

1,1814

1,1832

1,1850

1,1869

1,1887

96

1,1905

1,1924

1,1942

1,1961

1,1979

1,1998

1,2017

1,2035

1,2054

1,2072

97

1,2091

1,2110

1,2129

1,2148

1,2167

1,2186

1,2205

1,2225

1,2244

1,2263

98

1,2282

1,2302

1,2322

1,2342

1,2362

1,2382

1,2401

1,2421

1,2441

1,2461

99

1,2481

1,2502

1,2522

1,2543

1,2563

1,2584

1,2605

1,2625

1,2646

1,2666

100

1,2687

         
Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 104Pieņemts: 24.02.2015.Stājas spēkā: 03.03.2015.Piemērojams ar: 01.03.2015.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 02.03.2015. OP numurs: 2015/43.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272545
03.03.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"