Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.59

Rīgā 2015.gada 3.februārī (prot. Nr.6 19.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un apmēru šādiem pasākumiem:

1.1. daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē;

1.2. ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai;

1.3. lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 457; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573)

2. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektu īstenošanu un materiālās bāzes pilnveidošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 223 redakcijā)

3. Šajos noteikumos paredzētā atbalsta kopējais finansējums 2019. gadam ir 10 000 000 euro, no tiem piešķir:

3.1. 5 620 887 euro – daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem;

3.2. 523 000 euro – daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;

3.3. 579 113 euro – daļējai kredītprocentu dzēšanai:

3.3.1. pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kuru darbības veids atbilst šādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem:

3.3.1.1. grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;

3.3.1.2. grupa 10.5 – piena produktu ražošana;

3.3.1.3. grupa 10.3 – augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;

3.3.1.4. grupa 10.6 – graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;

3.3.1.5. grupa 10.7 – konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;

3.3.1.6. grupa 11.07 – bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;

3.3.1.7. grupa 10.41 – eļļas un tauku ražošana;

3.3.2. (svītrots ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341);

3.3.3. pretendentiem, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi;

3.4. 3 277 000 euro – ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 798; MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 745; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 200; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

4. Uz šo noteikumu 3. punktā minēto atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk – pretendents).

5. Šajos noteikumos paredzētajam atbalstam attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

6. Šo noteikumu 49. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā vai elektroniski, ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

7. Pretendents šajos noteikumos paredzētajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu.

7.1 Informāciju par izmaksāto de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus no atbalsta saņemšanas dienas.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests, vērtējot pretendenta atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam, pārbauda katru no šādām pazīmēm:

8.1. kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, ņemot vērā arī kapitāldaļu uzcenojumu;

8.2. sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības);

8.3. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

8.4. atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

8.5. atbalsta pretendents neatbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam, un pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.457)

9. Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro, piešķirot šo noteikumu 13.1.2., 13.1.4., 13.2. un 23.2. apakšpunktā, kā arī 34.1, 34.2, 34.3 un 34.4 punktā minēto atbalstu.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

10. Atbalstu nepiešķir:

10.1. ja atbalsta pretendents atbilst vienai no šo noteikumu 8. punktā minētajām pazīmēm;

10.2. (svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.457);

10.3. ja laikposms no darījuma veikšanas līdz aizdevuma līguma noslēgšanai pārsniedz 12 mēnešus.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.457)

11. Lauku atbalsta dienests:

11.1. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

11.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu, kas uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu, vai noraidīšanu;

11.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, arī valsts iestādes un valsts kapitālsabiedrības, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

11.4. izmaksā pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 3. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru;

11.5. šo noteikumu 23.2. apakšpunktā un 34.1, 34.2, 34.3 un 34.4 punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktu;

11.6. šo noteikumu 13.1.2., 13.1.4. apakšpunktā un 14. punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1408/2013) 3. panta 3.a punktā noteikto atbalsta apmēru vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1408/2013 2. panta 2. punktu;

11.7. šo noteikumu 34.4 punktā minēto atbalstu izmaksā, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktu;

11.8. ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punkta, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, šo noteikumu 13.1.2., 13.1.4., 13.2. un 23.2. apakšpunktā, kā arī 34.1, 34.2, 34.3 un 34.4 punktā minēto atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

11.9. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

11.10. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.–2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu prasības;

11.11. lēmumu par šajos noteikumos minētā de minimis atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

11.12. lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam;

11.13. informāciju par atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), publicē saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. un 4. punktu.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

II. Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

12. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.

13. Pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, var saņemt atbalstu:

13.1. faktiski samaksātā ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga daļējai procentu gada summas segšanai par ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevumu vai finanšu līzingu par:

13.1.1. jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību un esošu būvju pārbūvi, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādi;

13.1.2. ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes uzlabošanai – vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādi;

13.1.3. jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādi;

13.1.4. tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kuru pretendents izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

13.1.5. ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanu – stādu iegādi, stādījumu balstu sistēmas iegādi un uzstādīšanu, žogu un žogu balstu iegādi un ierīkošanu;

13.1.6. ganāmpulka ģenētiskās kvalitātes uzlabošanai – ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādi, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;

13.2. īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 571; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

14. Atbalstu, kas paredzēts īstermiņa aizdevumam un faktoringam kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem vai ilgtermiņa aizdevumam, vai finanšu līzingam kredītprocentu dzēšanai par šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minēto lauksaimniecības dzīvnieku iegādi un tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteikto prasību izpildi.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

14.1 Šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.6. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir pretendentam, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, 9. pantā noteiktajām aktīva lauksaimnieka prasībām.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

15. Šo noteikumu 13. punktā minēto atbalstu nepiešķir:

15.1. lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādei, ja tai ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

15.2. aizdevumiem, kurus izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"", vai akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija" un kuri saistīti ar:

15.2.1. (svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223);

15.2.2. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu;

15.2.3. investīciju kreditēšanas programmām, izņemot aizdevumus, kas piešķirti, īstenojot Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu;

15.3. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

15.4. aizdevumiem, ko izsniedzis aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

15.4.1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas vai parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai;

15.4.2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;

15.4.3. nav publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnes parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju sarakstā;

15.4.4. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 15.4.1. un 15.4.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem;

15.5. aizdevumu darījumiem, kas veikti līdz 2002. gada 1. janvārim un saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi;

15.6. aizdevumiem, kas ņemti privatizācijas sertifikātu iegādei, lai izpirktu lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

15.7. aizdevumiem, kas nav ņemti lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, bet līdz 2011. gada 1. janvārim ir refinansēti, lai iegādātos lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

15.8. aizdevumiem, kas pārņemti no aizdevēja, kurš nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanai.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223)

16. Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem gados jauniem lauksaimniekiem un ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk – Regula (ES) Nr. 1305/2013) 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktu un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. pantu, kā arī par darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 90 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 000 euro.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

16.1 Šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktā minētajam atbalstam maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 30 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra par vaislas dzīvnieku iegādi.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 571)

18. Lai saņemtu šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:

18.1. iesniegumu (1. pielikums);

18.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

18.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

18.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro un kopējo šajā līgumā piešķirto aizdevumu summu. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

18.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas), pamatlīdzekļu kartīti piekabēm, puspiekabēm un lauksaimniecībā izmantojamiem tehnoloģiskiem agregātiem, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, ja tie nav reģistrēti Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras datubāzē;

18.6. īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopijas par traktortehniku, piekabēm, lauksaimniecībā izmantojamiem tehnoloģiskiem agregātiem un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā no būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve, un lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

18.7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;

18.8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota būves pārbūve, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

18.9. vaislas dzīvnieka izcelšanās sertifikāta kopiju, kā arī darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

18.10. par šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.4. apakšpunktā minēto atbalstu – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

18.11. iespējamo uzņēmuma darbības aprakstu situācijā bez atbalsta saņemšanas (hipotētisks scenārijs – 1. pielikuma 3. daļa), iesniedzot dokumentārus pierādījumus, kas apliecina atbalsta stimulējošo ietekmi, ja pretendents neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju. Šo informāciju nesniedz, pieprasot šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.4. apakšpunktā minēto atbalstu;

18.12. par šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktā minēto atbalstu – šķirnes organizācijas apliecinātu sarakstu ar tādu dzīvnieku identifikācijas numuriem, kas ierakstīti ciltsgrāmatā, aizstāti vai atbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175; MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

19. Lai saņemtu šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:

19.1. iesniegumu (2. pielikums);

19.2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

19.3. grozītā kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai faktoringa līguma nosacījumi;

19.4. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šo noteikumu 18. punktā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai faktoringa līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi;

19.5. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

20. Ja šo noteikumu 18. un 19. punktā minētie apliecinošie dokumenti jau iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, pretendents tos atkārtoti neiesniedz, izņemot šo noteikumu 18.1., 18.3., 18.4., 18.10., 19.1., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minēto dokumentu.

21. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā paredzēto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina to pretendentam izmaksājamo atbalsta summu, kas kārtējā gadā pārsniedz 40 000 euro.

III. Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573)

22. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573)

23. Atbalstu piešķir šādām atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām:

23.1. kooperatīvajai sabiedrībai – jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternas un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju, iegādei, jaunu iekrāvēju iegādei, jaunu vai pārbūvējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei paredzēta ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai;

23.2. kooperatīvajai sabiedrībai un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai – īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktu. Pēc atbalsta saņemšanas kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktās prasības.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 573 redakcijā)

24. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga, kā arī īstermiņa aizdevuma vai faktoringa procentu gada summas. Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, bet to var palielināt par 20 procentiem ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 32. pantu un darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību, maksimālajai atbalsta intensitātei nepārsniedzot 90 procentu. Maksimālā atbalsta summa ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī īstermiņa aizdevumam vai faktoringam (ievērojot šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētās prasības) vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 571 redakcijā)

25. Šo noteikumu 23. punktā minēto atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

25.1. traktortehnikas, tās piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei;

25.2. aizdevumiem, ko izsniedzis aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

25.2.1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas vai parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai;

25.2.2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;

25.2.3. nav publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnes parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju sarakstā;

25.2.4. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 25.2.1. un 25.2.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem;

25.3. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", vai akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija" un kas saistīti ar investīciju kreditēšanas programmām, izņemot aizdevumus, kas piešķirti, īstenojot Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu;

25.4. aizdevumiem, kas pārņemti no aizdevēja, kurš nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanai;

25.5. autotransportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, to piekabju, puspiekabju un aprīkojuma iegādei.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223)

26. Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzinga kredītprocentu daļējai dzēšanai var saņemt kooperatīvā sabiedrība, kura ir saņēmusi ilgtermiņa aizdevumu vai finanšu līzingu jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternas un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un pārbūvei, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei.

27. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 571)

28. Lai saņemtu šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto atbalstu, kooperatīvā sabiedrība par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:

28.1. iesniegumu (3. pielikums);

28.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

28.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

28.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi;

28.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu (3. pielikuma 3. daļa) – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopsavilkumu (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkumu);

28.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par kravas autotransportu un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā pēc būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve;

28.7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;

28.8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta, – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota pārbūve, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

28.9. iespējamo uzņēmuma darbības aprakstu situācijā bez atbalsta saņemšanas (hipotētisks scenārijs – 3. pielikuma 4. daļa), iesniedzot dokumentārus pierādījumus, kas apliecina atbalsta stimulējošo ietekmi, ja pretendents neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175)

29. Lai saņemtu šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minēto atbalstu, kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:

29.1. iesniegumu (4. pielikums);

29.2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

29.3. grozītā kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai faktoringa līguma nosacījumi;

29.4. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi;

29.5. kooperatīvās sabiedrības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdes izziņu par īstermiņa aizdevuma izmantošanas mērķi;

29.6. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573)

30. Ja šo noteikumu 28. un 29. punktā minētie dokumenti jau iesniegti Lauku atbalsta dienestā, pretendents tos atkārtoti neiesniedz, izņemot šo noteikumu 28.1., 28.3., 28.4., 29.1., 29.3., 29.4., 29.5. un 29.6. apakšpunktā minēto dokumentu.

31. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.2. apakšpunktā paredzēto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina to pretendentam izmaksājamo atbalsta daļu, kas kārtējā gadā pārsniedz 60 000 euro.

IV. Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi

(Nodaļas nosaukums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

32. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un modernizējot ražošanas tehnoloģiju.

33. Atbalstu var saņemt pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, zvejniecību un zvejas produktu apstrādi un kam piešķirts:

33.1. ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) aizdevums vai finanšu līzings jauna kravas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, ja ar to neveic komercpārvadājumus, jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai zvejas produktu apstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, kā arī saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādei;

33.2. īstermiņa aizdevums un faktorings kredītprocentu daļējai dzēšanai apgrozāmajiem līdzekļiem.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr. 457 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

34. Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 702/2014 piešķir pretendentam, kas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus pārstrādā šajā pielikumā noteiktajos lauksaimniecības produktos atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem – grupa 10.1, grupa 10.3, grupa 11.07, grupa 10.41, grupa 10.6 un grupa 10.51, izņemot pārstrādi šo noteikumu 34.1 punktā minētajos produktos.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

34.1 Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 piešķir pretendentam, kas atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju un kas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus pārstrādā šajā pielikumā neminētos lauksaimniecības produktos atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem – grupa 10.7, grupa 10.52 un grupa 11.07 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilpumprocentiem), grupa 10.3, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem 20041091 un 20052010, grupa 10.41, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodam 1518, un grupa 10.51, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem 04031051–04039099, 04052010–04052030, 3501 un 3502. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minēto prasību izpildi.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

34.2 Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā ar regulu Nr.  1407/2013 piešķir pretendentam:

34.1. kas neatbilst regulas Nr.  702/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai un pārstrādā Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus šajā pielikumā minētajos lauksaimniecības produktos atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem – grupa 10.1 un grupa 10.51 –, izņemot pārstrādi šo noteikumu 34.1 punktā minētajos produktos, un kas nodrošina regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punkta prasību izpildi;

34.2. kas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus pārstrādā šajā pielikumā neminētos lauksaimniecības produktos un neatbilst regulas Nr.  702/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem – grupa 10.52 un grupa 10.51 –, ja šie produkti atbilst Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem 04031051–04039099, 04052010–04052030, 3501 un 3502, un kas nodrošina regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punkta prasību izpildi.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 341 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

34.3 Atbalstu īstermiņa aizdevuma kredītprocentu dzēšanai pretendentam, kura darbības veids atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodam 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana – un kodam 10.5 – piena produktu ražošana –, piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minēto prasību izpildi.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

34.4 Atbalstu īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai piešķir pretendentam, ja tas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem – tikai grupa 03 vai grupa 03 un grupa 10.2 – saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un ja tas darbojas atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem – grupa 10.2. vai 10.41 – saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013. Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā minēto prasību izpildi.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 200)

35. Šo noteikumu 33. punktā minēto atbalstu nepiešķir šādiem pasākumiem:

35.1. autotransportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, to piekabju, puspiekabju un aprīkojuma iegādei;

35.2. aizdevumiem, ko izsniedzis tāds aizdevējs, kurš atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

35.2.1. nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas vai parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai;

35.2.2. nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;

35.2.3. nav publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnes parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju sarakstā;

35.2.4. nav uzskatāms par saistītu uzņēmumu šo noteikumu 35.2.1. un 35.2.2. apakšpunktā minētajiem aizdevējiem;

35.3. aizdevumiem, kas pārņemti no aizdevēja, kurš nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanai.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.457)

36. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ievērojot šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētās prasības, maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro.

36.1 Pretendentam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, šo noteikumu 34. punktā minētajam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, un maksimālā atbalsta summa viena pretendenta vienam ieguldījuma projektam nepārsniedz 7 500 000 euro.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

36.2 Pretendentam, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi, ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai piešķir, nepārsniedzot maksimālo atbalsta intensitāti, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 20. maijs, Nr. L 149), 95. pantā un īstenošanas aktos, kuri pieņemti, pamatojoties uz minētās regulas 95. panta 5. punktu.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 200 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

37. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 571)

38. Lai saņemtu šo noteikumu 33.1. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:

38.1. iesniegumu (5. pielikums);

38.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

38.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

38.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par šā punkta ievaddaļā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi;

38.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu (5. pielikuma 3. daļa) – pirkuma vai komersanta līgumu (būvniecības līgumu) un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopsavilkumu (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedz maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkumu);

38.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par kravas autotransportu un būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā pēc būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve;

38.7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, un tāda ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā;

38.8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība nav pabeigta, – būvatļauju) vai, ja ir vienkāršota pārbūve, – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu;

38.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175)

39. Lai saņemtu šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents par laikposmu no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienestā laikā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim iesniedz:

39.1. iesniegumu (6. pielikums);

39.2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

39.3. grozītā kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai faktoringa līguma nosacījumi;

39.4. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par šo noteikumu 18. punktā minētajā laikposmā vai līdz aizdevuma beigu datumam faktiski samaksātajiem kredītprocentiem euro. Ja uz viena kredītlīguma vai faktoringa līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams. Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi;

39.5. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175)

40. Ja šo noteikumu 38. un 39. punktā minētie dokumenti jau iesniegti Lauku atbalsta dienestā, pretendents tos atkārtoti neiesniedz, izņemot šo noteikumu 38.1., 38.3., 38.4., 38.9., 39.1., 39.3., 39.4. un 39.5. apakšpunktā minēto dokumentu.

41. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā paredzēto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina to pretendentam izmaksājamo atbalsta daļu, kas kārtējā gadā pārsniedz 60 000 euro.

V. Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem

42. Atbalsta mērķis ir pilnveidot materiālo bāzi, lai nodrošinātu ar nozaru politikas izstrādi un attīstību saistīto pētījumu veikšanu, kā arī ar patērētāju interesēm saistīto laboratorisko analīžu veikšanu.

43. Atbalstu piešķir šādiem šo noteikumu 42. punktā minēto mērķu īstenošanas pasākumiem:

43.1. ēku atjaunošanai un pārbūvei, kā arī iekārtu, aprīkojuma (tai skaitā datortehnikas un programmatūras) un mērinstrumentu iegādei;

43.2. iekrāvēju, pļaujmašīnu, kombainu, lauksaimniecības traktortehnikas, tās piekabju un puspiekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei;

43.3. biroja un laboratorijas tehnikas un aprīkojuma iegādei;

43.4. ar lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem saistītajām izmaksām (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklim):

43.4.1. darba samaksai, tai skaitā nodokļu samaksai;

43.4.2. izmēģinājumu lauku ierīkošanai;

43.4.3. analīžu veikšanai un pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei;

43.4.4. komandējumu un administratīvajām izmaksām (izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai);

43.4.5. šo noteikumu 7. pielikuma 3. un 23. punktā minētajam pētījumam, arī datortehnikas un programmatūras iegādei un darba samaksai, tai skaitā nodokļu samaksai, – līdz 85 procentiem no tāmē paredzētās kopējās summas.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 457; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175; MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

44. Šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētais atbalsts paredzēts:

44.1. lai turpinātu šo noteikumu 7. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19. punktā minētos pārejošos pētījumus;

44.2. lai uzsāktu šo noteikumu 7. pielikuma 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31. punktā minētos pētījumus.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 200 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

45. Šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.3. apakšpunktā minēto atbalstu var saņemt pretendents, kas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

45.1. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un nodrošina studentu apmācību saskaņā ar akreditētām augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā;

45.2. nodrošina studentu praktisko apmācību vismaz piecus gadus, kā arī konsultatīvo darbību un zinātnisko pētniecību saskaņā ar augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības nozarē;

45.3. veic laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

45.4. ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā un veic zinātnisko darbu laukaugu selekcijai, laukaugu šķirņu uzturēšanai, pavairošanai un izplatīšanai, Latvijā izveidoto kartupeļu šķirņu stādāmā materiāla atveseļošanai, nodrošina valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietekmes nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšanu, kā arī uztur Latvijas Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbību;

45.5. ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā un veic zinātnisko darbu augļkopības un pārtikas jomā, nodrošinot ekspertīzi dārzkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai un veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību dārzkopības nozarē, kā arī Latvijas augļkoku, ogulāju, dārzeņu un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu;

45.6. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un sniedz atzinumus par meža reproduktīvā materiāla un tā ieguves avotu atbilstību normatīvo aktu prasībām, uztur Latvijas augu ģenētisko resursu datubāzi un Latvijas augu gēnu banku un nodarbojas ar lauksaimniecības augu ģenētisko resursu molekulāro pasportizāciju;

45.7. ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un veic zinātniskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgo organismu izplatību, attīstību un bīstamību, nodrošinot Valsts augu aizsardzības dienestam un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem informatīvo bāzi nepieciešamo kontroles pasākumu ieviešanai, izstrādā tehnoloģijas kultūraugiem kaitīgo organismu ierobežošanai konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, īstenojot augu aizsardzības pasākumus atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām;

45.8. nodrošina meliorācijas kadastra datu uzturēšanu un aktualizēšanu atbilstoši Meliorācijas likumam;

45.9. ir kapitālsabiedrība, kas īsteno vidējās profesionālās izglītības programmu dārzkopības, dārzkopības tehniķa un parka dārznieka profesijas apguvei;

45.10. nodrošina cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību, kā arī uztur traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu;

45.11. pilda valsts lauku un zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultāciju pakalpojumus lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē;

45.12. nosaka zemes auglības līmeni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iegūstamo un apkopojamo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 200; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

45.1 Šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minēto atbalstu var saņemt pretendents, kas ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

46. Šo noteikumu 45. punktā minētā pretendenta projekti (izņemot 43.4. apakšpunktā minēto atbalstu) nav saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu.

47. Šo noteikumu izpratnē ar saimniecisko darbību nesaistīts ir projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

47.1. projektu īsteno zinātniskā institūcija, kuras pamatdarbība neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem dokumentiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) ir zinātniskā darbība, kā arī zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;

47.2. ieņēmumi, kas gūti, īstenojot šo noteikumu 47.1. apakšpunktā minēto pamatdarbību, atkārtoti tiek investēti pamatdarbībā;

47.3. pretendents nodala nesaimnieciskās pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām pamatdarbībām.

48. Atbalstu nepiešķir jaunu ēku būvniecībai un autotransportlīdzekļu iegādei.

48.1 Šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētā atbalsta izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc iesnieguma iesniegšanas vai pēc Komisijas regulas Nr. 702/2014 31. panta 3. punktā minētās informācijas publicēšanas par attiecīgo zinātnes projektu.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

49. Lai saņemtu šo noteikumu 43. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 20. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (8. vai 9. pielikums) un 8. pielikumam pievieno izdevumu tāmi.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

49.1 (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

50. Lai saņemtu šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minēto atbalstu, pretendents iesniegumam pievieno ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu izdevumu tāmi.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 175)

50.1 Atbalsta pretendents par izmaiņām izdevumu tāmē paziņo Zemkopības ministrijas atbildīgajam departamentam vismaz 10 darbdienas pirms plānoto darbību uzsākšanas.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

51. Lauku atbalsta dienests izvērtē par šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētajiem pētījumiem iesniegto dokumentu atbilstību zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem (10. pielikums) un mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Ja uz vienu pētījumu pretendē vairāki izpildītāji, atbalstu piešķir izpildītājam, kas saņēmis lielāko punktu skaitu. Ja vairāki izpildītāji saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbalstu piešķir izpildītājam, kas pirmais iesniedzis iesniegumu.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

52. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām izvērtē šo noteikumu 49. un 50. punktā minēto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu, kurā paredz:

52.1. avansa maksājumu 90 procentu apmērā no kopējā piešķirtā atbalsta summas:

52.1.1. lai šo noteikumu 43.4. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā saņemtu gala norēķinu 10 procentu apmērā, atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 15. novembrim iesniedz Zemkopības ministrijā gala pārskatu un līdz kārtējā gada 5. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu;

52.1.2. un termiņu, līdz kuram atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu, lai šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.3. apakšpunktā minētajā atbalsta pasākumā saņemtu gala norēķinu 10 procentu apmērā;

52.2. pienākumu šo noteikumu 7. pielikumā minēto pētījumu izpildītājam pēc pētījuma pārskata apstiprināšanas Zemkopības ministrijā attiecīgā pētījuma pārskatu ievietot Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumu datubāzē.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 200; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

52.1 Pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma atbalsta saņēmējs sniedz informāciju par pētījuma izpildes gaitu (starprezultātiem).

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 223 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumus Nr. 243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 102., 168., 232. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis

1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

(Pielikums MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājam
Lauku atbalsta dienesta _______________________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1. daļa

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija

Iegādes gads

Cena vai vērtība

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga)

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa

Kredītprocentu (finanšu līzinga) likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā

Samaksātā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro

Izmaksājamais atbalsts

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

līguma numurs, gads

apmērs, euro

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

procentu likme

summa, euro

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Būves
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un puspiekabes, mobilās kaltes, lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktu*                      
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktu*                      
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme                      
Ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana                      

Pavisam kopā

                     

Apliecinu, ka visa iesniegumā minētā lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un puspiekabes, mobilās kaltes, lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti, būves, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

1) atrodas manā īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks manā īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju);

2) tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Apliecinu, ka ilggadīgie stādi, stādījumu balstu sistēmas, žogi un žogu balsti atrodas uz zemes, kas ir manā īpašumā vai nomā.

Apliecinu, ka visi saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.6. apakšpunktu* iesniegumā minētie vaislas lauksaimniecības dzīvnieki atradīsies manā īpašumā vismaz četrus gadus, un apņemos atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē, noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams).

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. un 13.1.4. apakšpunktu*, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā*.

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 13.1.1., 13.1.3., 13.1.5. un 13.1.6. apakšpunktu*, jo neatbilstu nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas minētas šo noteikumu 8. punktā*.

Lūdzu, norādiet informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 13. punktā*, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Nr.
p. k.

 

Atbalsta pasākuma nosaukums Norādīt, vai atbalsts saņemts no valsts atbalsta vai Eiropas Savienības fonda līdzekļiem  
1.      
2.      

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Cena vai vērtība (ar pievienotās vērtības nodokli), euro

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) līguma numurs, gads

Provizoriskā kredītprocentu (finanšu līzinga) likme kārtējā atbalsta periodā

Provizoriskā maksājamā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa kārtējā atbalsta periodā, euro

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Būves
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Lauksaimniecības traktortehnika
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktu*          
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.6. apakšpunktu*          
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme          
Ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana          
Pavisam kopā          

3. daļa

Hipotētisks scenārijs

(aizpilda lielie uzņēmumi – pretendenti, kas neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju)

Jāpamato atbalsta stimulējošā ietekme1, sniedzot skaidrojumu par stimulējošo ietekmi un norādot precīzu skaitlisko informāciju (piemēram, cik daudz, kādā apmērā, par cik procentiem utt.).

Atzīmēt ar X vienu vai vairākus apgalvojumus un atbilstošajā ailē sniegt skaidrojumu (ne vairāk par 100 vārdiem)

  Investīciju apmēra pieaugums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ ir palielinājies investīciju apmērs salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Darbības jomas paplašinājums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā pretendents atbalsta dēļ ir spējis paplašināt savu darbību, piemēram, palielinājies nodarbināto skaits vai ražošanas jaudas salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Atbalsta ietekme uz pretendenta finansēm
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ mainās apgrozāmo līdzekļu pieejamība salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

Piezīme. 1 Stimulējoša ietekme rodas, ja atbalsta dēļ uzņēmuma rīcība mainās tā, ka tas iesaistās nozares attīstību veicinošās papildu darbībās, kuras bez šāda atbalsta nevarētu īstenot vai īstenotu ierobežotā vai atšķirīgā veidā. Tomēr atbalsts nedrīkst subsidēt darbības izmaksas, kas uzņēmumam rastos jebkurā gadījumā, un tas nedrīkst kompensēt parastu darījumdarbības risku.

Piezīme.

1. * Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumi Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā".

2. (Svītrota ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

(Pielikums MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem
Lauku atbalsta dienesta ______________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

 

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

Saņemtā kredīta apmērs,
euro
Kredītprocentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredītprocentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
līguma numurs, gads summa, euro procentu likme summa, euro
           
           

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai _____________________ procentu apmērā un summu __________________________ euro apmērā.

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 13.2. apakšpunktu, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā.


3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

(Pielikums MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Norēķinu rekvizīti  
  (IBAN konta numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Iegādes gads

Cena vai vērtība

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga)

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa

Kredītprocentu (finanšu līzinga) likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā

Samaksātā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro

Izmaksājamais atbalsts

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

līguma numurs, gads

apmērs, euro

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

procentu likme

summa, euro

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Būves
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes un iekrāvēji
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      

Pavisam kopā

                   

 

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes, iekrāvēji, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju).

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 23.1. apakšpunktu, jo neatbilstu nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas minētas šo noteikumu 8. punktā.

Lūdzu, norādiet informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 23.1. apakšpunktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Nr.
p. k.

 

Atbalsta pasākuma
nosaukums
Norādīt, vai atbalsts saņemts
no valsts atbalsta vai
Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
 
1.      
2.      

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākajos gados līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Cena vai vērtība (ar pievienotās vērtības nodokli), euro

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) līguma numurs, gads

Provizoriskā kredītprocentu (finanšu līzinga) likme kārtējā atbalsta periodā

Provizoriskā maksājamā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa kārtējā atbalsta periodā, euro

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Kravas autotransports, autocisternas, piekabes, puspiekabes un iekrāvēji
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Būves
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Pavisam kopā          

3. daļa

Darījumus un maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums Pakalpojumu sniedzēja nosaukums Darījumu apliecinoši
dokumenti
Maksājumu apliecinoši
dokumenti
Faktiskā summa,
euro
datums numurs datums numurs ar pievienotās vērtības nodokli bez pievienotās vērtības nodokļa
               
               

4. daļa

Hipotētisks scenārijs

(aizpilda lielie uzņēmumi – pretendenti, kas neatbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  702/2014 I pielikumā noteikto klasifikāciju)

Jāpamato atbalsta stimulējošā ietekme1, sniedzot skaidrojumu par stimulējošo ietekmi un norādot precīzu skaitlisko informāciju (piemēram, cik daudz, kādā apmērā, par cik procentiem utt.).

Atzīmēt ar X vienu vai vairākus apgalvojumus un atbilstošajā ailē sniegt skaidrojumu (ne vairāk par 100 vārdiem)

  Investīciju apmēra pieaugums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ ir palielinājies investīciju apmērs salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Darbības jomas paplašinājums
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā pretendents atbalsta dēļ ir spējis paplašināt savu darbību, piemēram, palielinājies nodarbināto skaits vai ražošanas jaudas salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

  Atbalsta ietekme uz pretendenta finansēm
  Skaidrojums

Paskaidrot, kā atbalsta dēļ mainās apgrozāmo līdzekļu pieejamība salīdzinājumā ar situāciju pirms atbalsta saņemšanas

Piezīme. Stimulējoša ietekme rodas, ja atbalsta dēļ uzņēmuma rīcība mainās tā, ka tas iesaistās nozares attīstību veicinošās papildu darbībās, kuras tas bez šāda atbalsta nevarētu īstenot vai īstenotu ierobežotā vai atšķirīgā veidā. Tomēr atbalsts nedrīkst subsidēt darbības izmaksas, kas uzņēmumam rastos jebkurā gadījumā, un tas nedrīkst kompensēt parastu darījumdarbības risku.

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

(Pielikums MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 573 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341)

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa kredītprocentu dzēšanai

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(fiziskai personai – vārds, uzvārds,

 

juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs  
 
Adrese  
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai ___________________________ procentu apmērā un summu ___________________________ euro apmērā.

Saņemtā kredīta apmērs, euro

Kredītprocentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā

Samaksātā kredītprocentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro

Izmaksājamais atbalsts

līguma numurs, gads

summa, euro

procentu likme

summa, euro

           
           

Ziņas par sabiedrību

1. Darbības veids  
 
2. Reģistrācijas laiks, vieta  
 
3. Sabiedrības vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

 
4. Iepriekšējā atbalsta periodā saņemtā atbalsta apmērs (euro)  

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 23.2. apakšpunktu, jo neatbilstu šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajai grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei.

5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

(Pielikums MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 573; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341; pielikuma nosaukums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Norēķinu rekvizīti  
  (IBAN konta numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs    
Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods  

Ja pretendē uz Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 34.1 un 34.2 punktā minēto atbalstu, norādīt Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu:

 

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Iegādes gads

Cena vai vērtība

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga)

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa

Kredītprocentu (finanšu līzinga) likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā

Samaksātā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro

Izmaksājamais atbalsts

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

līguma numurs, gads

apmērs, euro

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

procentu likme

summa, euro

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Būves
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      
Kravas autotransports, piekabes un puspiekabes
1.                        
2.                        
3.                        
Kopā                      

Pavisam kopā

                   

 

 

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, piekabes un puspiekabes, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā.

Lūdzu norādīt informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 33.1. apakšpunktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.

Nr. p. k. Atbalsta pasākuma
nosaukums
Norādīt, vai atbalsts saņemts
no valsts atbalsta vai
Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākajos gados līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Cena vai vērtība (ar pievienotās vērtības nodokli), euro

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) līguma numurs, gads

Provizoriskā kredītprocentu (finanšu līzinga) likme kārtējā atbalsta periodā

Provizoriskā maksājamā kredītprocentu (finanšu līzinga) summa kārtējā atbalsta periodā, euro

ar pievienotās vērtības nodokli, euro

bez pievienotās vērtības nodokļa, euro

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Kravas autotransports, piekabes un puspiekabes
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Būves
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Pavisam kopā          

3. daļa

Darījumus un maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums Pakalpojumu sniedzēja nosaukums Darījumu apliecinoši dokumenti Maksājumu apliecinoši dokumenti Faktiskā summa,
euro
datums numurs datums numurs ar pievienotās vērtības nodokli bez pievienotās vērtības nodokļa
               
               
6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

(Pielikums MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 341; pielikuma nosaukums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai īstermiņa kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

 

Saņemtā kredīta apmērs, euro Kredīta procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredīta procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa), euro Izmaksājamais atbalsts
līguma numurs, gads summa, euro procentu likme summa, euro
           
           

Lūdzu piešķirt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai ___________________ procentu apmērā un summu ____________________ euro apmērā.

Apliecinu, ka drīkstu saņemt atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" 33.2.  apakšpunktu, jo neatbilstu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmei, kas minēta šo noteikumu 8.3. apakšpunktā.

7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59
Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

(Pielikums MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

Nr.
p. k.
Nosaukums Darba uzdevumi Finansējums (euro) Izpildītājs Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments
1. Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos Turpināt izmēģinājumus iekārtotajā stacionārajā laukā, lai bezmaiņas un dažādas augu rotācijas sējumos skaidrotu bezapvēršanas augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo audzēšanas tehnoloģiju visā veģetācijas periodā.

1. Noteikt kultūraugu ražību un ražas kvalitāti, kā arī kopējo produktivitāti atkarībā no augsnes apstrādes un augu maiņas varianta:

1.1. vērtēt augu fenoloģisko attīstību;

1.2. noteikt ražu, ražas kvalitāti un tās struktūrelementus;

1.3. vērtēt augmaiņas variantu kopējo produktivitāti (MJ ha-1).

2. Noteikt augsnes agrofizikālos rādītājus un barības vielu izmantošanu atkarībā no augsnes apstrādes un augu maiņas varianta:

2.1. noteikt augsnes agrofizikālās īpašības (piemēram, ūdens filtrācijas spēju, kapilāro porainību, augsnes drupatainību);

2.2. noteikt augu barības vielu izmantošanu.

3. Noteikt sējumu nezāļainību un kviešu slimību attīstību atkarībā no augsnes apstrādes un augu maiņas:

3.1. noteikt sējumu nezāļainību;

3.2. noteikt kviešu lapu slimību attīstības pakāpi;

3.3. no 2019. gada līdz 2021. gadam noteikt stiebra pamatnes slimību izplatību un identificēt tās ierosinātājus, izmantojot ģenētiski molekulārās metodes, kā arī vērtēt mikotoksīnu uzkrāšanos risku.

4. Izvērtēt tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus ilgstošā laikposmā, sniegt priekšlikumus par šo tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā (novembris–marts)

42 780 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
2. Graudaugu šķirņu izturība pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos un šķirņu saimniecisko īpašību novērtējums 1. Novērtēt lapu slimību attīstību ziemāju (kviešu un rudzu) sējumos atkarībā no šķirnes. Novērtēšana paredzēta stiebrošanas sākumā, vārpošanas sākumā un piengatavības laikā.

2. Novērtēt lapu slimību attīstību vasarāju (kviešu, miežu un auzu) sējumos atkarībā no šķirnes. Novērtēšana paredzēta cerošanas, vārpošanas un piengatavības laikā.

3. Novērtēt ziemāju un vasarāju graudaugu vārpu slimību attīstību atkarībā no šķirnes. Citu slimību uzskaite graudaugu šķirnēm, ja tās tiek konstatētas.

4. Izvērtēt graudaugu ražas un tās kvalitātes rādītāju izmaiņas fungicīdu lietošanas rezultātā atkarībā no šķirnes

17 000

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
3. Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam 1. Latvijas lauksaimniecības sektoranalīzes modeļa (LASAM modelis) aktualizācija, detalizācijas pakāpes palielināšana un paplašināšana 2019. gadā:

1.1. visu modelī izmantojamo datu aktualizācija;

1.2. modeļa prognozēšanas detalizācijas pakāpes palielināšana, iekļaujot saimniecību dalījumu pēc saimniecību lieluma Latvijai nozīmīgāko lauksaimniecības sektoru grupās;

1.3. modeļa paplašināšana, izstrādājot kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu prognozēšanas bloku;

1.4. modeļa paplašināšana, iekļaujot bioloģisko saimniecību dimensiju un nodrošinot darbību datus arī šajā aspektā;

1.5. modeļa paplašināšana, iekļaujot informāciju un prognozes par organiskā mēslojuma iestrādes apjomu.

2. ES RefScen 2050 (2019) modeļa prognozēto lauksaimniecības un ZIZIMM sektora (aramzemes un zālāju) SEG emisijas datu analīze. Tehnisks atbalsts Latvijas viedokļa un argumentācijas sagatavošanā par RefScen2050 (2019) datiem un sadarbība ar Eiropas Komisiju un tās zinātniskajām iestādēm saistībā ar šīm prognozēm

80 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
4. Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā 1. Iegūt korektu informāciju par lauksaimniecības izkliedētā (difūzā) un punktveida avota nozīmi virszemes un pazemes ūdeņu piesārņošanā:

1.1. monitoringa izpilde ar mērbūvēm un iekārtām aprīkotās monitoringa stacijās četrās vietās drenu lauka izpētes līmenī un četrās vietās mazā sateces baseina izpētes līmenī, izslēdzot citu piesārņojuma avotu ietekmes uz monitoringa mērījumiem. Papildus ņemt ūdens paraugus divos izkliedētā piesārņojuma posteņos. Paraugu ņemšanas biežums – ne retāk kā reizi mēnesī;

1.2. monitoringa izpilde, nosakot lauksaimniecības piesārņojuma ietekmi uz pazemes ūdeņiem, īpaši uz seklo pazemes ūdeņu – gruntsūdeņu – sastāvu 11 urbumos trijās monitoringa stacijās un 10 urbumos īpaši izveidotās trijās pazemes ūdeņu izpētes vietās. Paraugu ņemšanas izpildes biežums – ne retāk kā reizi ceturksnī;

1.3. trijās teritorijās veikt novērojumus par augu barības elementu izskalošanos
(N un P savienojumi) no lauksaimniecības punktveida piesārņojuma avotiem (kūtsmēslu saimniecība lielajās lopkopības fermās) – ne retāk kā reizi mēnesī.

2. Uzkrāt un apkopot ūdens kvalitātes datus piesārņojuma modelēšanai Bērzes upes sateces baseinā un tā 15 daļbaseinos, kas atrodas īpaši jutīgas teritorijas platībā. Paraugu ņemšanas biežums – ne retāk kā reizi mēnesī. Veikt piesārņojuma modelēšanu ar starptautiskā praksē pielietoto FyrisNP (Zviedrija) vai HYPE (Zviedrija) ūdens kvalitātes modeli.

3. Uzkrāt un apkopot datus par izkliedētā piesārņojuma emisijas koeficientiem (N un P noplūdēm) dažādiem zemes lietošanas veidiem un augu sekām. Noteikt atsevišķu ekstremālu hidroloģisku procesu (pavasara palu, epizodisku plūdu, augsnes ūdens erozijas, ziemas perioda noplūžu) ietekmi uz kopējo gada N un P noplūdes raksturu un apjomu. Pētīt piesārņotāju – augu barības elementu (N un P savienojumu) – transformācijas procesus hidrogrāfiskā sistēmā, lai varētu novērtēt aiztures (pašattīrīšanās) procesus, kas nepieciešami piesārņojuma slodzes aprēķiniem.

4. Veikt novērojumus par augu barības elementu (N un P savienojumu) koncentrāciju astoņās vietās īpaši jutīgas teritorijas upju baseinos, ņemot ūdens paraugus ne retāk kā reizi mēnesī.

5. Veikt novērojumus par augu barības elementu koncentrācijas izmaiņām divās virszemes plūsmas un vienā pazemes plūsmas mākslīgajā mitrzemē.

6. Uzturēt esošās un iespēju robežās pilnveidot monitoringa staciju būves un tehnisko aprīkojumu atbilstoši starptautiskās prakses un HELCOM rekomendācijām.

7. Pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma sagatavot informāciju ziņojumam Eiropas Komisijai par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem

49 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
5. Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde 1. Izvērtēt ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu saimniecībās Latvijas reģionos.

2. Izdalīt visvairāk piemērotās ābeļu šķirņu un potcelmu kombinācijas, kā arī jaunajām šķirnēm izvērtēt visvairāk piemērotos vainagu veidošanas paņēmienus un ražības un kvalitātes parametrus izmēģinājumos Dobelē un Pūrē.

3. Izvērtēt slāpekļa mēslojuma un tā pievadīšanas veidu ietekmi uz ābeļu augšanu un ražošanu, kā arī augļu un zālāja kvalitāti dārzā.

4. Izdalīt jaunas plūmju šķirnes un šķirņu potcelmu kombinācijas, rekomendēt audzēšanas tehnoloģiju atbilstoši stādījumu blīvumam un vainagu veidošanas sistēmām.

5. Izdalīt visvairāk piemērotos potcelmus vairākām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā audzētām saldo ķiršu šķirnēm izmēģinājumos Dobelē un Pūrē

51 000 Dārzkopības institūts Lauksaimniecības departaments
6. Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana 1. Izvērtēt jauno un perspektīvo aveņu un krūmogulāju šķirņu piemērotību integrētajai audzēšanai Dārzkopības institūtā un saimniecībās dažādos Latvijas reģionos.

2. Izvērtēt jauno un perspektīvo zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām Dārzkopības institūtā un saimniecībās dažādos Latvijas reģionos.

3. Izvērtēt audzēšanas riska faktorus mazinošas tehnoloģijas un krūmu apgriešanas intensitātes ietekmi uz krūmmelleņu augšanu, attīstību un ražošanu.

4. Pilnveidot krūmmelleņu mēslošanas tehnoloģijas minerālaugsnē un kūdrā.

5. Izvērtēt dzērveņu mēslošanas tehnoloģiju ietekmi uz lielogu dzērveņu augšanu un ražas veidošanos

47 000 Dārzkopības institūts Lauksaimniecības departaments
7. Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 1. Pilnveidot aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radītās SEG emisijas un CO2 piesaistes uzskaites un ziņošanas sistēmu:

1.1. izstrādātās sistēmas pārbaude, piesaistot ārēju ekspertu.

2. Raksturot minimālas augsnes apstrādes ietekmi uz SEG emisiju LLU mācību pētījumu saimniecībā "Pēterlauki":

2.1. ar Picarro G2508 gāzu analizatoru noteikt CO2, CH4 un N2O emisiju no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) atkarībā no augsnes apstrādes veida un kultūraugu sugas (trīs laukaugu sugas, divi augsnes apstrādes paņēmieni);

2.2. raksturot augsnes apstrādes veida un kultūraugu sugas ietekmi uz SEG emisiju izpētes teritorijā, tostarp novērtēt augsnes mitruma, ķīmiskā sastāva, gaisa temperatūras, nokrišņu un mēslojuma izkliedēšanas ietekmi uz SEG emisiju;

2.3. sagatavot ziņojumu par pētījuma rezultātiem.

3. Iegūt galveno lauksaimniecības kultūru biomasas datus un izstrādāt biomasas pārrēķinu vienādojumus:

3.1. oglekļa ieneses (ar virszemes un pazemes biomasu) raksturošana saimnieciski nozīmīgākajām laukaugu kultūrām konvencionālajās un bioloģiskajās saimniecībās (tai skaitā ilggadīgie zālāji, ziemas kvieši, vasaras kvieši, vasaras mieži, ziemas rapsis, papuve, auzas, kukurūza un aramzemē sēts stiebrzāļu un lopbarības zālaugu, arī proteīnaugu, maisījums konvencionālajās saimniecībās, kā arī auzas, vasaras kvieši, griķi, ziemas kvieši, vasaras mieži, auzas ar stiebrzāļu pasēju un sarkanais āboliņš bioloģiskajās saimniecībās);

3.2. katrai laukaugu kultūrai, izņemot papuvi, paredzēti divi mēslošanas režīmi, divas šķirnes (vai sēklu maisījumi) un divi reģionāli atkārtojumi. Biomasas uzskaite turpināsies divas sezonas, lai iegūtu reprezentablas datu kopas.

4. Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radītās SEG emisijas un CO2 piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošanai:

4.1. metodikas izstrādāšana grāvju un noteces režīmu ietekmējošo dabisko straumju tīkla ģenerēšanas hidroloģiskā režīma modelēšanai, izmantojot LiDAR datus;

4.2. caurteku dešifrēšanas metodikas izstrādāšana hidroloģiskā režīma modelēšanai, izmantojot LiDAR datus;

4.3. pārmitro ieplaku identificēšanas metožu aprobēšana lauksaimniecībā izmantojamās zemēs hidroloģiskā režīma raksturošanai

70 261 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Lauksaimniecības departaments
8. Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā 1. SEG emisijas mērījumi un cēloņsakarību izpēte nosusinātās lauksaimniecības zemēs (LLU):

1.1. veikt dislāpekļa oksīda (N2O), ogļskābās gāzes (CO2), metāna (CH4) un amonjaka (NH3) emisijas mērījumus lauksaimniecībā izmantotās minerālaugsnēs un organiskajās augsnēs;

1.2. analizēt dislāpekļa oksīda (N2O), ogļskābās gāzes (CO2), metāna (CH4) un amonjaka (NH3) emisijas cēloņsakarības pētāmajās teritorijās.

2. Esošo meliorācijas sistēmu identifikācija un tehniskā stāvokļa novērtēšana, izmantojot ģeotelpisko informāciju (LVMI "Silava" un LLU):

2.1. metodikas izstrāde esošo meliorācijas sistēmu dešifrēšanai, izmantojot aerolāzerskenēšanas datus (LIDAR) (LVMI "Silava"):

2.1.1. esošo meliorācijas sistēmu identificēšanas metodikas izmantošana trijās izmēģinājumteritorijās ar atšķirīgu grāvju tehnisko stāvokli un dimensijām, izmantojot aerolāzerskenēšanas datus (LIDAR) (LVMI "Silava");

2.1.2. trijās izmēģinājumteritorijās iegūto rezultātu salīdzinājums (aprobācija) ar VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" sagatavotā Meliorācijas digitālā kadastra ģeotelpisko informāciju (LVMI "Silava");

2.2. esošo meliorācijas sistēmu tehniskā stāvokļa novērtēšanas un identificēšanas metodikas izstrāde, izmantojot aerolāzerskenēšanas datu (LIDAR), ortofoto ainu un satelītainu (Sentinel 2 un (vai) Landsat 8) analīzi (LVMI "Silava" un LLU):

2.2.1. esošo meliorācijas sistēmu tehniskā stāvokļa novērtēšanas un identificēšanas metodikas izmantošana trijās izmēģinājumteritorijās, izmantojot aerolāzerskenēšanas datus (LIDAR) (LVMI "Silava" un LLU);

2.2.2. trijās izmēģinājumteritorijās iegūto meliorācijas sistēmu tehniskā stāvokļa novērtēšanas un identificēšanas rezultātu salīdzinājums (aprobācija) ar pētīto ūdensteču topogrāfisko uzmērījumu rezultātiem (viena km garumā raksturīgie šķērsprofili katrā izmēģinājumteritorijā) (LVMI "Silava" un LLU);

2.3. secinājumu un ieteikumu sagatavošana par esošo meliorācijas sistēmu identifikācijas un tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodikas izmantošanas iespējamību reģionālā un valsts mērogā un darba uzdevumu noteikšana turpmākajiem pētījuma posmiem (LVMI "Silava" un LLU)

51 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
9. Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana 1. Nodrošināt nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu plašas izcelsmes ganību airenes populāciju hibridizācijas audzētavās divās vietās Latvijā.

2. Ievākt un sagatavot sēklas materiālu no hibridizācijas audzētavām turpmākajām projekta darbībām.

3. Pēc vienota plāna un metodikas veikt novērojumus un uzskaiti mākslīgi veidoto tetraploīdo augu izlases audzētavā.

4. Atlasīt perspektīvos tetraploīdos augus un iekārtot to pēcnācēju pārbaudes audzētavu.

5. Saziedināt zem izolatoriem izstādītos tetraploīdos augus, veidojot 5–6 perspektīvas populācijas ar atšķirīgām īpašībām.

6. Nodrošināt nepieciešamo agrotehnisko pasākumu kompleksu diploīdo augu izlases audzētavā (~ 2000 augu) un tos izvērtēt pēc vienota plāna un metodikas.

7. Apkopot un veikt iegūto datu analīzi

6 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
10. Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas 1. Lauka pupu sēklas materiāla analīze pirms sējas, pirms ražas novākšanas un glabāšanas laikā.

2. Turpināt dažādu monitoringa metožu izvērtējumu pupu sēklgrauža populācijas blīvuma un lidošanas aktivitātes noteikšanai veģetācijas sezonas laikā.

3. Turpināt novērtēt dažādu ierobežošanas termiņu efektivitāti lauka pupu sējumos pupu sēklgrauža populācijas ierobežošanai.

4. Citu lauka pupu kaitēkļu monitorings

26 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
11. Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.) izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai 1. Turpināt dzeltenās rūsas monitoringu kviešu sējumos Latvijas teritorijā un analizēt ierosinātāja populācijas struktūru.

2. Veikt dzeltenās rūsas pavairošanu un sporu materiāla iegūšanu mākslīgās infekcijas veikšanai.

3. Ierīkot izmēģinājumu lauku, lai novērtētu dažādu grupu fungicīdu efektivitāti dzeltenās rūsas izplatības ierobežošanai.

4. Novērtēt plašāk audzēto un perspektīvo ziemāju un vasarāju kviešu šķirņu izturību pret dzeltenās rūsas infekciju.

5. Turpināt izvērtēt dzeltenās rūsas datormodeļa prognožu precizitāti Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

6. Sagatavot informatīvo materiālu lauksaimniekiem par dzelteno rūsu

56 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
12. Nanomateriālu satura un iespējamo risku novērtējums Latvijas teritorijā izplatītajā pārtikā un pārtikas iepakojumā 1. Ieviest un validēt sp-ICP-MS metodi sudraba un titāna dioksīda nanodaļiņu koncentrācijas noteikšanai pārtikas produkcijā.

2. Ņemot vērā informāciju par 2018. gadā konstatēto nanomateriālu izplatību, ar sp-ICP-MS metodi noteikt sudraba un titāna dioksīda nanodaļiņu saturu vismaz 100 Latvijas tirgū piedāvātās produkcijas paraugos.

3. Aprobēt sp-ICP-MS metodi ZnO un SiO2 nanodaļiņu noteikšanai.

4. Apkopot informāciju par nanomateriālu izplatību Latvijas tirgū un sagatavot viedokli par risku patērētājiem

32 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments
13. Kukaiņu mainīgās faunas loma zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē un izplatības riska dinamikā Latvijā 1. Turpināt potenciālo zoonožu un dzīvnieku eksotisko slimību vektoru – kukaiņu un ērču – monitoringu, pievēršot īpašu uzmanību invazīvo svešzemju sugu novērojumiem.

2. Turpināt cilvēku un dzīvnieku veselībai bīstamo patogēnu klātbūtnes noteikšanu monitoringā ietvertajās kukaiņu sugās.

3. Turpināt veidot monitoringa datu apkopojumu par vietējo un invazīvo svešzemju kukaiņu sugu izplatību, to populāciju lielumu (vai relatīvā lieluma) un dzīvnieku veselībai bīstamo patogēnu klātbūtni tajos

20 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments
14. Iespējamais E hepatīta izplatības risks Latvijā 1. Izmeklēt cūkgaļu un cūku aknas saturošus pārtikas produktus uz iespējamo hepatīta E vīrusa klātbūtni.

2. Izpētīt sastopamos hepatīta E ierosinātāja genotipus cūku un mežacūku populācijā un pārtikas produktos.

3. Sagatavot monitoringa datu apkopojumu par E hepatīta izplatību Latvijā.

4. Sagatavot ieteikumus turpmākai E hepatīta uzraudzībai, kontrolei un apkarošanai cūkkopības un cūkgaļas produktu nozares uzņēmumos

10 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments
15. Āfrikas cūku mēra (ĀCM) endēmijas attīstības risks mežacūku populācijā Latvijā 1. Veikt ĀCM epidemioloģisko temporālo un spatiālo analīzi, lai noskaidrotu ĀCM izplatības dinamiku Latvijas mežacūku populācijā.

2. Veikt datu analīzi par mežacūku populācijas skaita un blīvuma izmaiņām ĀCM izplatīšanās ietekmē Latvijas teritorijā.

3. Sagatavot zinātnisko viedokli (publikāciju) par ĀCM izplatības dinamiku mežacūku populācijā un iespējamo endēmijas attīstību Latvijā

15 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments
16. Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu 1. Komunicēt ar SUREVEG projekta vadītāju un konsorciju, apmeklēt projekta sanāksmes, lai varētu sekmīgi īstenot projektu (2019.–2020. gadā).

2. Veidot literatūras apkopojumu par pamīšus sleju audzēšanas tehnoloģijas (angļu val. strip cropping) ietekmi uz augsni, biotisko un abiotisko stresu mazināšanu kultūraugiem un to ietekmi uz ilgtspējību (2019.–2020. gadā).

3. Veikt izmēģinājuma plānošanu, ieviešanu un uzskaiti atbilstoši projekta metodikai, kas izstrādāta sadarbībā ar konsorcija partneriem (2019. gadā):

3.1. ierīkot lauka izmēģinājumus – galviņkāpostu pamīšus stādījumus ar dārza pupām, salīdzinot ar dārzeņu vienlaidus stādījumu (kontrole) un paralēli pārbaudot triju veidu augu izcelsmes augsnes uzlabotāju (digestāta un komposta) ietekmi salīdzinājumā ar kontroli (kūtsmēsli) uz kultūraugu ražību;

3.2. veikt kopšanas darbus, kā arī augsnes, augu un mēslošanas līdzekļu analīzes (nosakot N, P, K atšķirīgos variantos) un veikt ražas uzskaiti izmēģinājumā atbilstoši konsorcija izstrādātajai metodikai;

3.3. veikt ražas uzskaiti un analīzi

16 000 Dārzkopības institūts Lauksaimniecības departaments
17. Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā 1. Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisijas robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) aktualizēšanas un MACC koncepcijas lietojuma paplašināšana:

1.1. SEG emisijas samazinošo pasākumu aktualizēšana un MACC līknes atjaunošana:

1.1.1. organizējot interaktīvus seminārus, sadarbībā ar
1.–4. klastera saimniecību pārstāvjiem pārskatīt līdz šim izraudzītos SEG emisijas samazināšanas pasākumus un no praktiskas lietojamības aspekta izanalizēt tehnoloģiskos ieviešanas risinājumus;

1.1.2. veikt padziļinātu SEG samazināšanas pasākumu analīzi un katram pasākumam sagatavot konkrētu tehnoloģisko risinājumu aprakstu pasākuma praktiskai ieviešanai attiecīgā klastera saimniecībās, kā arī izvērtēt pasākuma ieviešanas radītās saimnieciskās darbības izmaiņas attiecīgā klastera saimniecībās;

1.2. robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) koncepcijas pielāgošana un izmaksu efektivitātes novērtēšana amonjaka emisiju samazinošiem pasākumiem.

2. SEG un amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums pasākumu ietekmes ietveršanai SEG un amonjaka emisijas inventarizācijas ziņojumos:

2.1. pasākumu ietekmes novērtēšanai nepieciešamo un šobrīd pieejamo, aprēķinos izmantoto darbības datu, parametru, pieņēmumu un emisijas faktoru izvērtējums;

2.2. efektīvākai pasākumu ietekmes ietveršanai nepieciešamo uzlabojumu identifikācija – darbības dati, parametri, pieņēmumi un emisijas faktori (tostarp iespējas aizstāt pieņēmumus ar valsts datiem).

3. Latvijas lauksaimniecības MACC popularizēšana un starptautiskās dimensijas veidošana

33 870 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
18. Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas ražošanai, tostarp marmorizētas gaļas ieguvei 1. Veikt gaļas liellopu, aitu un (vai) gaļas kazu nobarošanas izmēģinājumus, lai skaidrotu pākšaugu (zirņi, pupas) īpatsvaru pašražotās spēkbarības sastāvā, kā arī pašražotās spēkbarības palielinātās devas liellopiem nobarošanas beigu posmā.

2. Analizēt dažādu pākšaugu un tradicionāli izēdināto pašražoto spēkbarības maisījumu ietekmi uz atgremotājdzīvnieku nobarošanas spējām (dzīvmasa, dzīvmasas pieaugums, barības izmantošanas efektivitāte), liemeņa (pēc EUROP un tauku noslāņojuma) un gaļas kvalitāti (gaļas ķīmiskais sastāvs, marmorizācijas pakāpe, krāsa un krāsas intensitāte, gaļas stingrība un tekstūra, tauku krāsa un kvalitāte) bioloģiskās saimniekošanas apstākļos.

3. Skaidrot iegūto liemeņu un gaļas kvalitāti, tostarp sensorās īpašības, atkarībā no dzīvnieku nobarošanas beigu fāzē izēdināto spēkbarības maisījumu sastāva un īpatsvara kopējā barības devā.

4. Organizēt ražošanas (izmēģinājuma veikšanas vietā) apstākļos izēdinātās barības devas galveno barības vielu sagremojamības pārbaudi, vērtējot vides piesārņojuma risku.

5. Novērtēt pākšaugu iekļaušanas zootehnisko un ekonomisko efektivitāti pašražotās spēkbarības maisījumos.

6. Sagatavot publikācijas un piedalīties diskusijās par vietējas izcelsmes pākšaugu izmantošanas iespējām kvalitatīvas liellopu, aitu un kazu gaļas ieguvē

18 500 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
19. Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā 1. Prognozēt ābeļu un bumbieru kraupja attīstību, izmantojot lēmuma atbalsta sistēmu, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra tīmekļvietnē nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par slimības kritiskajiem infekcijas periodiem un novērot kraupja izplatību saimniecībās, kurās uzstādītas meteoroloģiskās stacijas.

2. Prognozēt ābolu tinēja attīstību, izmantojot lēmuma atbalsta sistēmu, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra tīmekļvietnē nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par ābolu tinēja attīstību un novērot ābolu tinēja izplatību saimniecībās, kurās uzstādītas meteoroloģiskās stacijas.

3. Prognozēt augļu koku vēža attīstību, izmantojot lēmuma atbalsta sistēmu, un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra tīmekļvietnē nodrošināt brīvi pieejamu informāciju par augļu koku vēža attīstību.

4. Turpināt pārbaudīt lēmuma atbalsta sistēmas RIMpro modeli ābolu zāģlapsenes attīstības prognozei Latvijas apstākļos kaitēkļa attīstības un precīza ierobežošanas laika noteikšanai

20 000 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības departaments
20. Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums un prasmes pārbaužu organizēšana 1. Medus autentiskuma noteikšana, nosakot flavonoīdus, kā arī veicot nemērķēto skrīningu ar augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi. Pētījuma rezultātā tiks uzsākta datubāzes izveide, lai to turpmāk izmantotu Latvijas reģiona medus izcelsmes identificēšanai.

2. Medus kvalitātes parametru (HMF, cukuru satura, elektrovadītspējas) noteikšana paraugos.

3. Pesticīdu un veterināro zāļu atlieku izplatības monitorings ar masspektrometrijas metodi.

4. Prasmju pārbaužu organizēšana laboratorijām, kas nosaka Trichinella kāpurus gaļā, nodrošinot individuālus paraugus visiem testēšanā iesaistītajiem darbiniekiem

100 000 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Veterinārais un pārtikas departaments
21. Pirolizidīna alkaloīdu (PA`s) noteikšana Latvijā augušas māllēpes (Tussilago farfara) ziedos un lapās 1. Māllēpes (Tussilago farfara) paraugu (ziedu un lapu) ievākšana dažādās Latvijas vietās un augšanas videi atbilstošajā drogu ievākšanas laikā pavasarī un vasarā.

2. Šķidrumu hromatogrāfijas – masspektrometrijas (LC/MS) – metodes izveide pirolizidīna alkaloīdu (senkirkīna, senecionīna, senecifilīna, integerrimīna, tusilagīna un izotusilagīna) noteikšanai paraugos, kā arī paraugu sagatavošana un analīze.

3. Minimālās toksiskās devas noteikšana diviem paraugiem (ziedu un lapu ekstraktiem ar vislielāko pirolizidīna alkaloīdu daudzumu), izmantojot in vivo toksicitātes metodi.

4. Pārskats par pētījuma rezultātiem par pirolizidīna alkaloīdu saturu Latvijā augušās māllēpēs, to ziedu un lapu toksicitātes izvērtējumu un secinājumiem

26 660* ** Veterinārais un pārtikas departaments
22. Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte 1. Latvijas pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu ievākšana:

1.1. situācijas apzināšana par ģenētisko resursu situāciju Latvijā, iesaistot šajā procesā arī sabiedrību (skolas, nevalstiskās organizācijas);

1.2. ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde:

augļaugu ekspedīcija (viena ekspedīcija),

dārzeņu ekspedīcija
(viena ekspedīcija),

zālaugu ekspedīcija
(viena ekspedīcija).

2. Ievākto ģenētisko resursu paraugu izpēte:

2.1. atbilstoši Ģenētisko resursu padomes apstiprinātajiem deskriptoriem uzsākt ievākto paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu);

2.2. atbilstoši iegūtajiem rezultātiem nodrošināt paraugu iekļaušanu Gēnu bankas kolekcijās

25 100* ** Lauksaimniecības departaments
23. Lauksaimniecības biomasas ilgtspējas novērtējums atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem 1. Eiropas Savienības nosacījumu analīze Latvijas lauksaimniecības biomasas pieejamībai (līdz 2020. gadam un turpmāk).

2. Esošās un prognozējamās situācijas analīze lauksaimniecības biomasas izmantošanā enerģētikā (ražošana, pārstrāde, eksports).

3. Lauksaimniecības biomasas ilgtspējas kritēriju izpildes iespēju un ietekmes uz lauksaimniecisko ražošanu Latvijā analīze (līdz 2020. gadam un turpmāk).

4. Ieteikumu izstrāde objektīvai lauksaimniecības biomasas ilgtspējas novērtēšanai Latvijas apstākļos.

5. Informācijas sagatavošana un sniegšana BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking) saistībā ar biomasas izmantošanu lauksaimniecībā

7000* ** Lauksaimniecības departaments
24. Lauksaimniecībai nozīmīgāko kukaiņu sugu sastopamība Latvijā 1. Izpētīt esošo situāciju par apputeksnētāju (bišu) daudzumu un sugu daudzveidību bioloģiskajos un integrēti apsaimniekotajos ābeļdārzos.

2. Noskaidrot agrotehnisko pasākumu ietekmi uz kaitēkļu dabisko ienaidnieku jātnieciņu (Ichneumonidae) un kāpurlapseņu (Braconidae) sastopamību ābeļdārzos.

3. Veikt potenciāli postīgo lapu tinēju novērojumus un izstrādāt rekomendācijas to ierobežošanai

31 559*

** Lauksaimniecības departaments
25. Dažādu kultūraugu ziedputekšņu sastāva noteikšana biškopības produktos 1. Noteikt kultūraugu ziedputekšņu sastāvu biškopības produktos no bišu dravām, kas atrodas stādījumu un sējumu tuvumā.

2. Aprakstīt tuvumā esošo sējumu un stādījumu pēdējo triju gadu pesticīdu smidzinājumu vēsturi

8 639* ** Lauksaimniecības departaments
26. Divu dažādu insekticīdu efektivitātes pārbaude smiltsērkšķu raibspārnmušas (Ragoletis batava) ierobežošanā 1. Veikt smiltsērkšķu raibspārnmušas monitoringu pirms smidzināšanas.

2. Iekārtot lauka izmēģinājumu atbilstoši EAAO vadlīnijām.

3. Pārbaudīt divu dažādu augu aizsardzības līdzekļu efektivitāti smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošanai un salīdzināt ar līdz šim izmantoto neonikotinoīdu grupas insekticīdu.

4. Veikt dažādu smidzināšanas režīmu efektivitātes pārbaudi smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošanai

4 800* ** Lauksaimniecības departaments
27. Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana Eiropā 1. Identificēt jauno šķirņu optimālas pārvaldības prakses un lauksaimnieku zināšanu potenciālo ieguldījumu ražas un olbaltumvielu nepietiekamības mazināšanā.

2. Samazināt vides ietekmi uz pākšaugu produktivitātes svārstīgumu.

3. Optimizēt ražošanas efektivitāti Eiropā

10 000* ** Lauksaimniecības departaments
28. Vietējo apdraudēto šķirņu efektīvās populācijas apjoma ietekme uz inbrīdinga pieaugumu 1. Apzināt vietējās apdraudētajās šķirnēs kopējo sievišķo un vīrišķo īpatņu skaitu un to īpatņu skaitu, kuri tiek izmantoti nākamās paaudzes ieguvei.

2. Noteikt efektīvās populācijas lielumu dažādām šķirnēm.

3. Veikt iekšaudzēšanas (inbrīdinga) pakāpes noteikšanu vietējās apdraudētajās šķirnēs.

4. Prognozēt inbrīdinga pieaugumu vietējās apdraudētajās šķirnēs atkarībā no efektīvās populācijas lieluma.

5. Izstrādāt ieteikumus pāru atlases veidošanai vietējās apdraudētajās šķirnēs

10 000*

** Lauksaimniecības departaments
29. Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas Projekta mērķis – skaidrot dažādos veidos izbarotas lopbarības sastāvā esošo barības vielu konversiju dzīvmasas pieauguma ieguvei un to iznesi ar cietajiem kūtsmēsliem un urīnu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu liemeņu iznākumu

Darba uzdevumi.

1. Apkopot informāciju no zinātniskajā literatūrā publicētajiem pētījumiem un valstī pieejamiem statistikas datiem, kas raksturo barības līdzekļu un barības vielu sagremojamību atkarībā no dzīvnieku turēšanas un barības izēdināšanas sistēmas.

2. Izveidot četras dzīvnieku grupas pa četriem dzīvniekiem grupā, izēdināt katras grupas jēriem lopbarību pēc atšķirīgas ēdināšanas sistēmas: spēkbarības izdale ar rokām divas reizes dienā, spēkbarības izdale ar rokām 2–5 reizes dienā, spēkbarības izdale no birstošās siles, izdale ar spēkbarības staciju izmēģinājuma saimniecībā (automatizēta spēkbarības padeve). Lopbarības un kūtsmēslu uzskaites periods – piecas dienas nobarošanas sākumā, piecas dienas nobarošanas vidus un piecas dienas nobarošanas beigu fāzē.

3. Pētījums notiks divos atkārtojumos.

4. Divas reizes dienā savākt kūtsmēslus un ievietot tos uzglabāšanas konteinerā, veikt kūtsmēslu uzskaiti un ķīmiskās analīzes katra nobarošanas perioda vidējam paraugam, nosakot iegūto daudzumu, sausnas, pH, kopējā slāpekļa (N), amonija slāpekļa (N-NH4), kālija (K2O), fosfora (P2O5), organisko vielu, kokšķiedras un tauku saturu. Kopējais analizējamo paraugu skaits – 30.

5. Veikt izēdinātās lopbarības uzskaiti un barības ķīmiskās analīzes, nosakot sausnas, kopējās kokšķiedras, NDF, ADF, proteīna, UIP, tauku, Ca, P, K, cietes un NEL saturu. Kopējais paraugu skaits – 20.

6. Veikt jēru augšanas rādītāju un liemeņa kvalitātes analīzi.

7. Sniegt ieteikumus aitu audzētājiem optimālas ēdināšanas sistēmas izvēlē un klimata pārmaiņu mazināšanā

21 736*

** Lauksaimniecības departaments
30. Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās piesārņojuma līmeņa samazināšanai 1. Veidot trīs slaucamo govju pētījuma grupas pa sešām govīm katrā grupā.

2. Veikt lopbarības ķīmiskās analīzes.

3. Sastādīt barības devas slaucamām govīm.

4. Noteikt slaucamo govju barības sagremojamību.

5. Veikt piena, asins, urīna un kūtsmēslu analīzi.

6. Uzsākt ieteikumu sagatavošanu lauksaimniekiem

40 000* ** Lauksaimniecības departaments
31. Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte 1. Laboratorijā esošā bioloģiskā materiāla kvalitatīvā inventarizācija (veicot stikla stobriņu nomaiņu) un DNS izdalīšana no asins paraugiem.

2. Bioloģiskā materiāla ievākšana no 2017. līdz 2020. gadā dzimušajiem vietējo apdraudēto šķirņu lauksaimniecības dzīvniekiem, sadarbojoties ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām un nodrošinot bioloģiskā materiāla paraugu ievākšanu no dažādu līniju un ģimeņu dzīvniekiem.

3. Ievāktā bioloģiskā materiāla apstrāde, iekļaušana gēnu bankā, gēnu bankas datubāzes papildināšana.

4. Ievāktā vietējo apdraudēto šķirņu dzīvnieku bioloģiskā materiāla izpēte

8 000* ** Lauksaimniecības departaments
Piezīmes.

1. * Zinātnes projekta īstenošanai kārtējā gadā noteiktais finansējums.

2. ** Izpildītājs, kas atbilstoši zinātnes projektu vērtēšanas kritērijiem iegūst lielāko punktu skaitu.


8. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.59
Iesniegums par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskajiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents  
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese  

Tālruņa numurs, e-pasta adrese  

Norēķinu rekvizīti  
 

(bankas nosaukums, kods, konts)


Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Atbalsta summa (euro)


Iesniegumam pievienoju:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
9. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.59

(Pielikums grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 457; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 240)

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes projektam _____________. gadā

Lauku atbalsta dienestam

Zinātniskā institūcija  
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Adrese  
 
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
 
Projekta nosaukums   Izpildes termiņš (gadi)

Projekta vadītājs

Zinātniskais grāds

Projekta izpildē iesaistītās zinātniskās institūcijas nosaukums un adrese

     
 
1. Projekta anotācija (ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes):
1.1. projekta mērķis un sasniedzamā rezultāta praktiskais pielietojums nozares attīstībā
1.2. darba uzdevumu veikšanas detalizēts izklāsts un laika grafiks
 
2. Kopējais finansējuma apmērs (euro):
2.1. nepieciešamais finansējuma apmērs kārtējā gadā
2.2. finansējuma apmērs pa gadiem (ja izpilde paredzēta vairākus gadus)
 
3. Projekta izpildītāji:
3.1. projekta izpildītāju skaits (kopā)

Zinātniskais personāls ar zinātnisko grādu

Zinātniskais personāls bez zinātniskā grāda

Doktoranti, maģistranti, studenti

Tehniskais personāls

       
3.2. projekta izpildītāju saraksts

Vārds, uzvārds

Amats, zinātniskais grāds

Zinātniskā institūcija

Darba slodze (procentos) un konkrētie pienākumi

Plānotā darba samaksa (euro)

         

Darba samaksa izpildītājiem kopā

 
 
4. Projekta izpildītāja nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā zinātnes nozarē
4.1. monogrāfijas*, grāmatas  
4.2. publikācijas*, tai skaitā:  
4.2.1. starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos  
4.2.2. nacionālas nozīmes zinātniskajos žurnālos  
4.2.3. zinātniskajos un citos izdevumos  
4.3. starptautisku zinātnisko projektu vadība vai dalība tajos (norādīt sadarbības valsti)  
4.4. nacionālo zinātnisko projektu īstenošana (trīs sadarbības partneri un vairāk) (nosaukums, laikposms)  
4.5. pētījumu rezultāti tiks apkopoti un būs publiski pieejami (norādīt veidu, piemēram, brošūras, bukleti, publikācijas)  
Piezīme. * Nozīmīgāko publikāciju sarakstu, norādot publikāciju nosaukumus, autorus, gadu, žurnāla nosaukumu, numuru un lappuses, un starptautisko projektu sarakstu pievieno uz atsevišķām lapām
4.6. iesniedzēja zinātnes projektā iesaistīto dalībnieku aizstāvētie promocijas darbi konkrētajā zinātnes nozarē

Doktorants

Promocijas darba nosaukums

Iegūtais grāds

Gads

       
4.7. saņemtie patenti vai apstiprinātie patentu pieteikumi, apstiprinātās tehnoloģijas, saņemtās licences (iesniedzēja zinātnes projektā iesaistītie dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē vai ieguvē)

Pilns nosaukums

Autori

Gads, numurs, valsts

     
 
5. Projekta īstenošanas izmaksas _________. gadā

Euro

Procenti no avansa summas

5.1. darba samaksa izpildītājiem (kopā un atsevišķi katram izpildītājam)    
5.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai    
5.3. izdevumi komandējumiem Latvijas teritorijā un uz ārzemēm (ne vairāk kā 15 procentu no kopējām projekta izmaksām)    
5.4. atskaitījumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai (saimnieciskie izdevumi, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 15 procentu no kopējām projekta izmaksām))    
5.5. izdevumi mēraparātu iegādei, īrei un mērījumu veikšanai (norādīt pozīcijas un atbilstošās izmaksas)    
5.6. pārējās ar zinātnes projekta īstenošanu saistītās izmaksas (norādīt pozīcijas un atbilstošās izmaksas)    

Projekta izmaksas kopā

   
 
6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju darba slodzi (procentos) citos valsts finansētajos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums

Slodze (procentos)

Finansējuma avots

       
 
7. Informācija par komandējumu

Komandējuma mērķis

Komandēto personu skaits

Komandējuma vieta

Izmaksas (euro)

       

Kopā

     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pētījuma izmaksu tāme

Projekta nosaukums  
 
Izpildītājs  
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Adrese  
 
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  
 
Projekta vadītājs Zinātniskais grāds
 
1. Finansējuma apmērs (euro)
 
2. Projekta izpildītāji
2.1. projekta izpildītāju skaits (kopā)

Zinātniskais personāls ar zinātnisko grādu

Zinātniskais personāls bez zinātniskā grāda

Doktoranti, maģistranti un studenti

Tehniskais personāls

       
2.2. projekta izpildītāju saraksts

Vārds, uzvārds

Amats, zinātniskais grāds (ja ir)

Zinātniskā institūcija

Darba slodze (procentos) un pienākumi

Plānotā darba samaksa (A) (euro) un nodarbinātība projektā (B) (mēnešos), kopā (C), (A x B = C)

         
         

Darba samaksa izpildītājiem kopā

 
 
3. Projekta izmaksu (kārtējā gadā) atšifrējums

Euro

Procenti no kopējām izmaksām

3.1. darba samaksa izpildītājiem (kopā)    
3.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai    
3.3. komandējumu izdevumi – līdz 15 % no kopējām projekta izmaksām    
3.4. atskaitījumi zinātniskās institūcijas administratīvajām izmaksām (infrastruktūras uzturēšanai) (telekomunikāciju pakalpojumi, transporta izmaksas, izdevumi par apkuri, elektrību, ūdensapgādi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kancelejas preces, internets, telpu īre/noma, izdevumi projekta administrācijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa segšanai) – līdz 15 % no kopējām projekta izmaksām    
3.5. izdevumi materiālu un mēraparātu iegādei/īrei, analīžu un mērījumu veikšanai (norādīt pozīcijas (piemēram, daudzums/skaits) un atbilstošās izmaksas)    
3.6. pārējās ar zinātnes projekta īstenošanu saistītās izmaksas – līdz 15 % no kopējām projekta izmaksām (norādīt pozīcijas un atbilstošās izmaksas)    

Projekta izmaksas kopā

   
 
4. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju darba slodzi (procentos) citos valsts finansētajos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums

Slodze (procentos)

Finansējuma avots

       
       
 
5. Komandējumi

Komandējuma mērķis

Komandējumā nosūtīto personu skaits

Komandējuma vieta

Izmaksas (euro)

       
       

Kopā

     
 
6. Darba uzdevumu veikšanas detalizēts izklāsts un laika grafiks

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 
Atbildīgā departamenta amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
10. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.59
Zinātnes projekta vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 457; MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 223)

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Punktu skaits

1. Projekta izpildītāja spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu (pēdējos trijos gados) (maksimālais punktu skaits 45), tai skaitā:
1.1. pieredze vismaz viena starptautiska projekta vadībā/dalībā

5

1.2. pieredze vismaz viena nacionālā zinātniskā projekta īstenošanā
(trīs sadarbības partneri un vairāk)

10

1.3. vismaz divi izdevumi, kas minēti šo noteikumu 9. pielikuma 4.1. apakšpunktā

10

1.4. vismaz 10 publikācijas, kas minētas šo noteikumu 9. pielikuma 4.2. apakšpunktā

10

1.5. ir iesniedzēja komandas dalībnieku aizstāvēti promocijas darbi konkrētajā zinātnes nozarē

5

1.6. ir patenti, tehnoloģijas, licences (iesniedzēja komandas dalībnieki ir piedalījušies to izstrādē/ieguvē)

5

2. Projektā iesaistīto doktoru un maģistru skaits lielāks par trīs

5

3. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti un būs publiski pieejami

5

4. Projekta īstenošanā iesaistītas dažādu nozaru zinātniskās institūcijas, neskaitot projekta iesniedzēju (par katru iesaistīto zinātnisko institūciju piešķir 5 punktus, bet ne vairāk kā 15 punktu)

15

5. Projekta izmaksu tāmē izdevumi par darba samaksu nepārsniedz 35 procentus no kopējām izmaksām

20

6. Projekta īstenošanā iesaistīti topošie zinātnieki (doktoranti, maģistranti) vai studenti

10

Kopā

100

7. Vērtējumu var samazināt (kopā par 30 punktiem), ja izpildītājs:
7.1. iepriekšējos trijos gados saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību finansēto zinātnisko projektu nav īstenojis līgumā noteiktajā laikā

– 15

7.2. nav izpildījis līgumā noteiktos darba uzdevumus

– 15

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 03.02.2015.Stājas spēkā: 12.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2015. OP numurs: 2015/29.12
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272094
{"selected":{"value":"08.06.2019","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.06.2019","iso_value":"2019\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2018","iso_value":"2018\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2018.-07.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2018","iso_value":"2018\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-21.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2017","iso_value":"2017\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2017","iso_value":"2017\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2017.-15.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2017","iso_value":"2017\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2017.-22.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-03.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2015","iso_value":"2015\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2015","iso_value":"2015\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2015.-09.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2015","iso_value":"2015\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2015.-13.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.06.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva