Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 571

Rīgā 2015. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 53 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 29., 157. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 13.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.5. ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanu - stādu iegādi, stādījumu balstu sistēmas iegādi un uzstādīšanu, žogu un žogu balstu iegādi un ierīkošanu;".

2. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem gados jauniem lauksaimniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347) (turpmāk - regula Nr. 1305/2013), 32. pantu, kā arī par darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 90 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 000 euro."

3. Svītrot 17. punktu.

4. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga, kā arī īstermiņa aizdevuma vai faktoringa procentu gada summas. Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, bet to var palielināt par 20 procentiem ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 32. pantu un darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību, maksimālajai atbalsta intensitātei nepārsniedzot 90 procentu. Maksimālā atbalsta summa ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī īstermiņa aizdevumam vai faktoringam (ievērojot šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētās prasības) vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 200 000 euro."

5. Svītrot 27. punktu.

6. Izteikt 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, un maksimālā atbalsta summa viena pretendenta vienam ieguldījuma projektam nepārsniedz 7 500 000 euro."

7. Svītrot 37. punktu.

8. Aizstāt 44.2. apakšpunktā skaitļus un vārdu "18. un 19." ar skaitļiem un vārdu "18., 19. un 20.".

9. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājam

Lauku atbalsta dienesta ____________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1. daļa

Iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs  
Adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.
Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums, lauksaimniecībā izmantojamā zeme Iegādes gads Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa)
(euro)
Izmaksājamais atbalsts
procentu likme summa
(euro)
līguma numurs, gads summa
(euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Būves                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un puspiekabes, mobilās kaltes, lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktu                  
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme                  
Ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana                  
Pavisam kopā                  

Apliecinu, ka visa iesniegumā minētā lauksaimniecības traktortehnika, piekabes un puspiekabes, mobilās kaltes, lauksaimniecībā izmantojamie tehnoloģiskie agregāti, būves, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

1) atrodas manā īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks manā īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai pilnvaroju atbildīgo institūciju);

2) tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Apliecinu, ka ilggadīgie stādi, stādījumu balstu sistēmas, žogi un žogu balsti atrodas uz zemes, kas ir manā īpašumā vai nomā.

Lūdzu norādīt informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 13. punktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai:

Nr.
p. k.
Atbalsta pasākuma nosaukums Norādīt, vai atbalsts saņemts no publiskajiem līdzekļiem, tai skaitā no valsts vai pašvaldību budžeta vai Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p. k.
Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums, lauksaimniecībā izmantojamā zeme Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa kārtējā atbalsta periodā (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
līguma numurs, gads summa
(euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Būves          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Lauksaimniecības traktortehnika          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Vaislas lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktu          
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme          
Ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmas iegāde un uzstādīšana, žogu un žogu balstu iegāde un ierīkošana          
Pavisam kopā          

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

10. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs
  (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs
Adrese
Norēķinu rekvizīti
  (IBAN konta numurs)
Lauku atbalsta dienesta
klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.
Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums Iegādes gads Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa)
(euro)
Izmaksājamais atbalsts
procentu likme summa
(euro)
līguma numurs, gads summa
(euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Būves                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Pavisam kopā                  

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā.

Lūdzu norādīt informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 23.1. apakšpunktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai:

Nr.
p. k.
Atbalsta pasākuma nosaukums Norādīt, vai atbalsts saņemts no publiskajiem līdzekļiem, tai skaitā no valsts vai pašvaldību budžeta vai Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p. k.
Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa kārtējā atbalsta periodā (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
līguma numurs, gads summa
(euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Kravas autotransports, autocisternas, piekabes un puspiekabes          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Būves          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Pavisam kopā          

3. daļa

Darījumus un maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums Pakalpojumu sniedzēja nosaukums Darījumus apliecinoši dokumenti Maksājumus apliecinoši dokumenti Faktiskā summa
(euro)
    datums numurs datums numurs ar pievienotās vērtības nodokli bez pievienotās vērtības nodokļa

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

11. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 59

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantam vai atbalsta pretendentam, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē

Lauku atbalsta dienestam

1. daļa

Iesniedzējs
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Tālruņa numurs
Adrese
Norēķinu rekvizīti
(IBAN konta numurs)
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas
(NACE 2. red.) kods

Ja pretendē uz šo noteikumu 34.1 1.2., 34.1 1.3. un 34.1 1.4. apakšpunktā minēto atbalstu, norādīt Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu ___________________

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par iepriekšējā atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p. k.
Lauksaimniecības produktu pārstrādes būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums Iegādes gads Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) iepriekšējā atbalsta periodā Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa iepriekšējā atbalsta periodā (izziņa)
(euro)
Izmaksājamais atbalsts
procentu likme summa
(euro)
līguma numurs, gads summa
(euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Būves                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Kravas autotransports, piekabes un puspiekabes                  
1.                    
2.                    
3.                    
Kopā                  
Pavisam kopā                  

Apliecinu, ka viss iesniegumā minētais kravas autotransports, piekabes un puspiekabes, būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma īpašumā.

Lūdzu norādīt informāciju par citu investīciju atbalstu, kas saņemts par attiecināmajām izmaksām, kuras minētas šo noteikumu 33.1. apakšpunktā, izņemot to atbalstu, kas saņemts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda:

Nr.
p. k.
Atbalsta pasākuma nosaukums Norādīt, vai atbalsts saņemts no publiskajiem līdzekļiem, tai skaitā no valsts vai pašvaldību budžeta vai Eiropas Savienības fonda līdzekļiem
1.    
2.    

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2. daļu):

2. daļa

Plānotā kredītprocentu maksājumu summa kārtējā atbalsta periodā

Nr.
p. k.
Lauksaimniecības produktu pārstrādes būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs Plānotā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme kārtējā atbalsta periodā Plānotā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa kārtējā atbalsta periodā (bez pievienotās vērtības nodokļa)
(euro)
līguma numurs, gads summa
(euro)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Būves          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Kravas autotransports, piekabes un puspiekabes          
1.            
2.            
3.            
Kopā          
Pavisam kopā          

3. daļa

Darījumus un maksājumus apliecinošu dokumentu kopsavilkums

Objekta nosaukums Pakalpojumu sniedzēja nosaukums Darījumus apliecinoši dokumenti Maksājumus apliecinoši dokumenti Faktiskā summa
(euro)
    datums numurs datums numurs ar pievienotās vērtības nodokli bez pievienotās vērtības nodokļa
               
               

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 571Pieņemts: 06.10.2015.Stājas spēkā: 10.10.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 09.10.2015. OP numurs: 2015/198.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
277001
10.10.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)