Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.835

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 57.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.1.1. pasākumu "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5.1 vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.6. pasākuma īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 18)

2. Pasākuma mērķis ir veicināt šo noteikumu 3. punktā minēto nodarbināto personu ar invaliditāti un bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

3. Pasākuma mērķa grupa ir nodarbinātās personas ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (turpmāk – bezdarbnieki), kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. persona ar invaliditāti;

3.1.1 persona ar prognozējamu invaliditāti;

3.2. nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 2. panta 4. punkta "a", "d" un "g" apakšpunktu:

3.2.1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

3.2.2. persona ir vecāka par 55 gadiem;

3.2.3. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;

3.3. persona, kurai atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;

3.4. persona, kurai ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums;

3.5. persona, kas vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas un nesaņem bezdarbnieka pabalstu;

3.6. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem;

3.7. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem un ir uzņemta augstākās izglītības programmā klātienē;

3.8. persona nav bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes šo noteikumu 15.2.5 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā;

3.9. persona ir vecumā līdz 29 gadiem un ir absolvējusi speciālo izglītības programmu;

3.10. persona, kura pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bijusi nepārtraukti nodarbināta vismaz trīs gadus.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 765)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), – 2718;

4.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 14 870 313 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas iesaistīti pasākumā, – 15 683;

4.2.2. rezultāta rādītājs – nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) – 4 587;

4.2.3. rezultāta rādītājs – pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā – 2 851.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 123 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 487; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 18; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 765)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 80 614 664  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 65 931 882  euro, valsts budžeta finansējums – 3 449 668 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, – ne mazāks kā 11 233 114 euro.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 81,79 procentus no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 95,03 procentus no pasākumam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, kā arī nepārsniedz šo noteikumu 7. punktā minēto pasākumam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2015. gada 2. februāri.

9.1 Pasākuma ietvaros šo noteikumu 15.2.4 un 15.2.5 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2020. gada 1. jūliju, izņemot šo noteikumu 15.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas šo noteikumu 3.1. un 3.6. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, ja pasākums tiek īstenots biedrībā vai nodibinājumā, kas ir attiecināmas, ja ir radušās ne agrāk par 2020. gada 1. septembri.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 487 redakcijā)

9.2 Pasākuma ietvaros šo noteikumu 15.2.42. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 38 242 885 euro.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Nodarbinātības valsts aģentūra – iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

13. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

14. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

14.1 Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris, īstenojot šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības partneris).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. subsidētās darbavietas nodrošināšana šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

15.1.1. bezdarbnieku un darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā, tai skaitā de minimis valsts atbalsta uzskaites un kontroles sistēmas izstrāde;

15.1.2. darbavietu pielāgošana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

15.1.3. konsultācijas darba devējiem par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanu;

15.1.4. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (atbalsta personu darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalsta persona), ergoterapeitu, surdotulku u. c.) piesaiste, kā arī  atbalsta personu piesaiste šo noteikumu 3.9. apakšpunktā minēto bezdarbnieku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai;

15.1.5. bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;

15.2. atbalsts reģionālajai mobilitātei;

15.2.1 aktivizācijas pasākumi:

15.2.11. individuālas psihologa konsultācijas šo noteikumu 3.2.1. un 3.10. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

15.2.12. motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;

15.2.13. profesionālās piemērotības noteikšana šo noteikumu 3.1. un 3.1.1 apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

15.2.2 atbalsta pasākumi šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

15.2.2 1. Minesotas 12 soļu programma;

15.2.2 2. emocionālā stresa terapija (kodēšana), ietverot ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitiskās metodes, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju;

15.2.2 3. narkologa atzinuma saņemšana šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

15.2.3 sabiedrības, tai skaitā darba devēju, izpratnes veicināšana par bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem;

15.2.4 pagaidu nodarbinātības pasākumi:

15.2.4 1. algoti pagaidu sabiedriskie darbi šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

15.2.4 2. darbam nepieciešamo iemaņu attīstība šo noteikumu 3.1. un 3.6. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, ja pasākums tiek īstenots biedrībā vai nodibinājumā, kā arī šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, ja pasākums tiek īstenots augstākās izglītības iestādē, kurā bezdarbnieks iegūst izglītību;

15.2.5 pasākumi noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai (turpmāk – algu subsīdijas atbalsta pasākums) šo noteikumu 3.8. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

15.2.6 darba vietu pielāgošanas pasākumi šo noteikumu 3. punkta ievaddaļā minētajām nodarbinātajām personām ar invaliditāti;

15.2.7 komplekss atbalsts personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai;

15.3. projekta īstenošanas personāla un finansējuma saņēmēja darbinieku apmācība darbam ar šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kā arī projekta īstenošanas personāla apmācība darba devēju piesaistei;

15.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

15.5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 487; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 18; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 765)

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

17.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

17.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.2. šo noteikumu 3.1.3.2. un 3.9. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

17.2.1. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai – finanšu atlīdzība pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai, piemērojot vadošās iestādes izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai (turpmāk – vienas vienības izmaksu metodika), un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā;

17.2.2. pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas – normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto obligāto veselības pārbaužu kompensācijas izmaksas bezdarbniekiem;

17.2.1 transporta kompensācijas izmaksas, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, bezdarbniekiem, kuri saņēmuši nosūtījumu dalībai šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā un 15.2.2 apakšpunktā minētajā darbībā un izmanto sabiedrisko vai personisko transportu nokļūšanai no dzīvesvietas vai Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles līdz darbības īstenošanas vietai un atpakaļ;

17.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.3.1. ikmēneša dotācija darba devējam par šo noteikumu 3.1. , 3.2. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

17.3.1.1. darba algām bezdarbniekiem;

17.3.1.2. darba vadītājam par bezdarbnieku darba vadīšanu;

17.3.1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ko finansējuma saņēmējs līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;

17.3.2. vienreizēja dotācija darba devējam:

17.3.2.1. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekiem;

17.3.2.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darba vietu bezdarbniekiem ar invaliditāti;

17.3.2.3. individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas bezdarbniekiem, kas uzsākuši dalību šo noteikumu 15.1., 15.2.4 un 15.2.5 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā līdz 2022. gada 30. jūnijam;

17.3.3. izmaksas, kuras sedz no darba devēju privātā līdzfinansējuma:

17.3.3.1. darba algas daļa tādā apmērā, lai darba alga kopā ar dotāciju šo noteikumu 3.2.3.8. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;

17.3.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3.1., 3.2.3.8. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, izņemot šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās iemaksas;

17.3.4. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2.1 2., 15.2.2, 15.2.3, 15.2.2., 15.2.6, 15.2.7 un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

17.3.5. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.5.1 izmaksas par surdotulku pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 15.1.4. un 15.2.1 2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.2 darba meklēšanas motivācijas programmas izmaksas, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu izmaksas, kā arī citu pakalpojumu izmaksas, ko sniedz speciālisti, kuru atbalsts nepieciešams bezdarbniekiem ar invaliditāti šo noteikumu 15.2.1 2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.3 izdevumi par transportu, ēdināšanu un uzturēšanos dienesta viesnīcā šo noteikumu 3.1.​​​​​ un 3.1.1 apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem šo noteikumu 15.2.13. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā, kurus nosaka atbilstoši atbildīgās iestādes metodikai "Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika";

17.3.5.4 pacienta iemaksa un izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, saņemot ārstniecības pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, šo noteikumu 15.2.2 1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.5 pacienta nodeva par narkologa atzinuma saņemšanu šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem šo noteikumu 15.2.2 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.6 izdevumi šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nokļūšanai līdz narkologa atzinuma saņemšanas vietai un atpakaļ, kā arī līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ šo noteikumu 15.2.2 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

17.3.5.7 izmaksas šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.5.7 1. ikmēneša atlīdzība bezdarbniekiem;

17.3.5.7 2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai bezdarbniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem;

17.3.5.7 3. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekiem;

17.3.5.7 4. izmaksas izdevumu segšanai par bezdarbnieka dzīvības un veselības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā;

17.3.5.7 5. ikmēneša dotācija darba koordinētājam pašvaldībā proporcionāli nostrādātajām darba dienām;

17.3.5.8 izmaksas šo noteikumu 15.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.5.8 1. ikmēneša stipendija bezdarbniekiem;

17.3.5.8 2. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekiem;

17.3.5.8 3. izmaksas izdevumu segšanai par bezdarbnieka dzīvības un veselības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā;

17.3.5.8 4. surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksas bezdarbniekiem ar invaliditāti;

17.3.5.85. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem;

17.3.5.86. dotācija darba vadītājiem;

17.3.5.9 izmaksas šo noteikumu 15.2.5 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.5.9 1. dotācija darba devējam bezdarbnieka ikmēneša darba algai;

17.3.5.9 2. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekiem;

17.3.5.10 izmaksas šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās darbības īstenošanai:

17.3.5.101. ergoterapeita pakalpojumi;

17.3.5.102. vienreizēja dotācija atbilstoši darba devēja iesniegtajai tāmei un ergoterapeita atzinumam iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, tai skaitā piegādei un uzstādīšanai;

17.3.6. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.2.1, 15.2.2, 15.2.315.2.4, 15.2.5, 15.2.6, 15.2.715.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.7. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.8. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.9. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 17.1 6. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā);

17.3.10. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.4. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305);

17.5. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305);

17.6. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305);

17.7. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305).

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 487; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 813; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 471; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 18; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 765)

17.1 Šo noteikumu 17.3.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

17.1 1. šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas sludinājumiem plašsaziņas līdzekļos un izmaksas ekspertu piesaistei, lai izvērtētu darba devējus;

17.1 2. šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno izmaksas atbalsta personu un ergoterapeitu pakalpojumu sniegšanai, ja to vienīgais uzdevums pasākumā ir palīdzība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem. Atbalsta personas izmaksas ir atbilstošas apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

17.1 3. šo noteikumu 15.1.1., 15.1.3. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas telpu nomai un kancelejas preču iegādei;

17.1 4. šo noteikumu 15.1., 15.2.1 1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot transporta nomas, degvielas iegādes un transporta pakalpojumu izmaksas;

17.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.1 6. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643)

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli no šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

20. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

21. Finansējuma saņēmējs pasākumu īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, tai skaitā:

21.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.2.2., 17.3.1.1., 17.3.1.2., 17.3.2. un 17.3.5.1 apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgo pasākumu (pasākumi noteiktām personu grupām – nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem, bet šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši to pasākumu īstenošanas nosacījumiem, kuri paredz darba līguma slēgšanu;

21.2. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgā atbalsta pasākuma (atbalsta pasākums reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem;

21.3. šo noteikumu 15.2.1 un 15.2.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.3.5.2, 17.3.5.3, 17.3.5.4, 17.3.5.5 un 17.3.5.6 apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgā atbalsta pasākuma (ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi) īstenošanas nosacījumiem;

21.4. šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2. un 15.2.5 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.3.5.7, 17.3.5.8 un 17.3.5.apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši algotu pagaidu sabiedrisko darbu, darbam nepieciešamo iemaņu attīstības un pasākumu noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai īstenošanas nosacījumiem;

21.5. šo noteikumu 15.2.6 un 15.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un to izmaksas – atbilstoši darba vietu pielāgošanas pasākumu un kompleksa atbalsta personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai īstenošanas nosacījumiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 487; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 18)

22. Šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3.1.3.2. un 3.9. apakšpunktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, un kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos ar darba līgumu slēgšanu, izņemot gadījumus, ko nosaka normatīvie akti par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Šo noteikumu 15.2.1 2. apakšpunktā minētajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus ar invaliditāti, kuri vienlaikus nesaņem konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

22.1 Šo noteikumu 15.2.5 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista šo noteikumu 3.8. apakšpunktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līgumu slēgšanu, un nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja algu subsīdijas pasākumos vai pasākumos noteiktām personu grupām.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 487 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

24. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

25. Ja darba devējs šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus pasākumā nodarbina nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minētais darba devējam piešķirtās dotācijas apmērs.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

26. Asistenta pakalpojumus šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem nodrošina pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā.

27. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

27.1 Īstenojot projektu, sadarbības partneris:

27.1 1. šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 17.3.5.3 apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem un saskaņā ar kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi;

27.1 2. piesaistot šo noteikumu 17.1. 2. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

28.1. nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī, informāciju ievietojot savā tīmekļa vietnē;

28.2. uzskaita un analizē traucējošos apstākļus personu iesaistei pasākumā;

28.3. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datus par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā gan vienu, gan divus gadus pēc pasākuma beigām;

28.4. par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām uzkrāj informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem;

28.4.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

28.4.1 1. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

28.4.1 2. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

28.4.1 3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

28.4.1 4. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

28.4.2 elektroniski nosūta kopsavilkuma informāciju, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo elektronisko lietojumprogrammu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

28.4.3 elektroniski iesniedz gada ziņojumus, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo gada ziņojumu elektronisko sistēmu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

28.5. veicina šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju sasniegšanu:

28.5.1. personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.2. gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.3. sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.4. etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.5. specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darba vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personāla pakalpojumi);

28.6. īstenojot šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

28.7. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

28.8. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

28.9. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā attiecināmā līdzfinansējuma, uzskaiti. Privāto līdzfinansējumu, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto privātā līdzfinansējuma minimālo apmēru, uzskaita projektā kā tiešās attiecināmās izmaksas un atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajam iekļauj maksājuma pieprasījumā pilnā apmērā;

28.10. var veikt publiskos iepirkumus pirms vienošanās noslēgšanas, iepirkuma līgumus slēdzot ne agrāk par 2015. gada 2. februāri, vai piemērot pirms 2015. gada 2. februāra noslēgtos iepirkuma līgumus, veicot tajos nebūtiskus grozījumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē un tos papildinot ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē arī specifiskā atbalsta mērķa pasākuma projekta ietvaros, kā arī veicot citus tehniskus nebūtiskus grozījumus, kas nepieciešami šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

28.10.1 izvēlas preču piegādātājus vai pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru;

28.11. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

28.12. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.1., 15.2.1 2., 15.2.2, 15.2.3, 15.2.2., 15.2.7, 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr. 117; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 579; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 487; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 18)

28.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 28.4.1 apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

29. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

29.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi un (vai) atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

29.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

30. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 487)

31. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

32. Finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1., 17.3.2., 17.3.5.81., 17.3.5.86., 17.3.5.91., 17.3.5.92. un 17.3.5.102. apakšpunktā ​minētajām izmaksām, izņemot individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas bezdarbniekiem šo noteikumu  15.2.41. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas regulu Nr.  651/2014.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

32.1 Ja finanšu atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, pirms atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai minētais finanšu atbalsts attiecīgajā fiskālajā gadā nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  651/2014 4. panta 1. punkta "o", "p", "q" un "r" apakšpunktā noteiktos paziņošanas robežlielumus dažādām izmaksu pozīcijām.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

32.2 Finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 nepiešķir darba devējiem, kuri darbojas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "d" apakšpunktā noteiktajā saimniecības nozarē, īsteno Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punktā noteiktos atbalsta pasākumus vai atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

33. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1., 17.3.2., 17.3.5.81., 17.3.5.86., 17.3.5.91.,  17.3.5.92. un 17.3.5.102. apakšpunktā, izņemot individuālo aizsardzības līdzekļu bezdarbniekiem iegādes izmaksas šo noteikumu 15.2.41. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, minētajām mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām, ievēro šādus nosacījumus:

33.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

33.2. pirms pieņemts lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

33.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

33.4. (svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136);

33.5. ja darba devējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

33.1 Darba devējs, kas saņem finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un darbojas nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta otro daļu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

33.2 Ja finanšu atbalstu mērķa grupas nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, pasākumā iesaista šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos bezdarbniekus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643)

33.3 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošina:

33.3 1. šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 32. panta 6. punktam. Ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

33.3 2. šo noteikumu 17.3.1.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 35. panta 2. punkta "a" apakšpunktam un 35. panta 4. punktam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

33.4 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, finansējuma saņēmējs pasākumu īstenošanas laikā nodrošina šo noteikumu 17.3.1.1. un 17.3.1.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu, tai skaitā:

33.4 1. šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 75 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 33. panta 5. punktam. Ikmēneša dotācijas apmērs nedrīkst pārsniegt pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja bezdarbnieku ar invaliditāti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

33.4 2. šo noteikumu 17.3.1.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 34. panta 2. punkta "b" apakšpunktam un 34. panta 3. punktam;

33.4 3. šo noteikumu 17.3.2.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 34. panta 2. punkta "c" apakšpunktam. Finanšu atbalsta apmēru nosaka atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 34. panta 3. punktam, ievērojot šo noteikumu 21.1. apakšpunkta nosacījumus.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā; sk. 38. punktu)

34. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 841) 

34.1 Finansējuma saņēmējs informāciju par programmas ietvaros piešķirto atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar programmu piešķirts pēdējais de minimis atbalsts. Atbalsta saņēmējs informāciju par piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā tam saskaņā ar programmu piešķirts atbalsts.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

34.2 Ja finanšu atbalstu nepiešķir kā de minimis atbalstu, finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs informāciju uzglabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

34.3 Saņemto finanšu atbalstu nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

34.4 Ja finanšu atbalstu darba devējiem šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014:

34.4 1. pasākuma īstenošanai var pieteikt no jauna izveidotas darba vietas vai nodarbināt bezdarbniekus tādās amata vietās, kas atbrīvojušās sakarā ar kādu no Komisijas regulas Nr.  651/2014 32. panta 3. punktā un 33. panta 3. punktā minētajiem iemesliem;

34.4 2. bezdarbniekam ir tiesības pabeigt dalību pasākumā (izņemot gadījumus, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas darbinieka pārkāpuma dēļ) atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 32. panta 4. punktam un 33. panta 4. punktam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 643)

34.5 Sniedzot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014, finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā minētos publicitātes pasākumus un 20 darbdienu laikā no atbalsta pasākuma stāšanās spēkā nosūta Komisijai kopsavilkuma informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 11. pantam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

35. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar:

35.1. Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā norādītajam termiņam;

35.2. Komisijas regulu Nr.  651/2014 var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr.  651/2014 59. pantā norādītajam termiņam.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 487 redakcijā)

35.1 Valsts atbalsta piešķiršanas brīdi nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

35.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos minētās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

35.3 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos minētās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr.  651/2014, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

36. Šo noteikumu 18. punktā minētie vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi un kārtība ir attiecināma, sākot ar 2015. gada 16. februāri.

37. Grozījumu šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā, kas paredz, ka ikmēneša finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei aprēķina atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, piemēro tiem līgumiem par atbalstu reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, kurus finansējuma saņēmējs ar pasākumos iesaistītajiem dalībniekiem noslēdzis pēc 2018. gada 31. decembra.

(MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

38. Šo noteikumu 33.1, 33.2, 33.3 un 33.4 punktā minētos nosacījumus par finanšu atbalsta piešķiršanu atbilstoši Komisijas regulai Nr.  651/2014 piemēro ar 2019. gada 1. aprīli.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

39. Grozījumu šo noteikumu 32. punktā, kas paredz, ka finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām izmaksām nepiešķir kā de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9), neattiecina uz tiem līgumiem, kurus finansējuma saņēmējs ar darba devējiem noslēdzis līdz 2019. gada 31. martam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 841 redakcijā)

40. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris pirms šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības uzsākšanas vienojas par grozījumiem sadarbības līgumā, kas noslēgts atbilstoši normatīvajam aktam par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumiem.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 643 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 471; grozījums par punkta svītrošanu piemērojams ar 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

42. Pasākuma ietvaros izmaksas, kas saistītas ar grozījumu šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā, ar kuru ir noteikts, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai finansējuma saņēmējs līdzfinansē visiem iesaistītajiem darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

43. Pasākuma ietvaros izmaksas, kas saistītas ar grozījumu šo noteikumu 17.3.2.3. apakšpunktā, kas nosaka finansējuma saņēmējam tiesības finansēt individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi bezdarbniekiem, kas uzsākuši dalību šo noteikumu 15.1., 15.24. un 15.25. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā līdz 2022. gada 30. jūnijam, ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 835Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 09.01.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 08.01.2015. OP numurs: 2015/4.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271411
{"selected":{"value":"24.11.2023","content":"<font class='s-1'>24.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2023","iso_value":"2023\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2023","iso_value":"2023\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2023.-23.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2022","iso_value":"2022\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2022.-25.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-08.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-01.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2015","iso_value":"2015\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2015","iso_value":"2015\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2015.-19.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2015","iso_value":"2015\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2015.-05.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"