Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.305

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda
vadības likuma
20.panta 6. un 13.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 46. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi".

2. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārda "20. panta" ar skaitli un vārdu "6. un".

3. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdu "pasākumu" ar skaitli un vārdu "9.1.1.1. pasākumu".

4. Aizstāt 1.3. apakšpunktā vārdu "plānoto" ar vārdu "pieejamo".

5. Papildināt noteikumus ar 1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5.1 vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;".

6. Aizstāt 7. punktā skaitli un vārdu "17.3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "17.3.3. apakšpunktā".

7. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma."

8. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma līdz 2018. gada 31. decembrim ir 27 809 934 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma var ierosināt palielināt projektā noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 29 205 260 euro, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minēto finansēšanas avotu proporcionālo sadalījumu."

9. Svītrot 11. punktu.

10. Izteikt 15.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.1. bezdarbnieku un darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā, tai skaitā de minimis valsts atbalsta uzskaites un kontroles sistēmas izstrāde;".

11. Aizstāt 15.5. apakšpunktā vārdu "administrēšana" ar vārdiem "vadība un īstenošanas nodrošināšana".

12. Papildināt noteikumus ar 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. neparedzētās izmaksas".

13. Izteikt 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

17.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai - finanšu atlīdzība pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu segšanai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā ne vairāk kā 400 euro apmērā šādā kārtībā:

17.2.1. par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avanss 145 euro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu;

17.2.2. par nākamajiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 85 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īri un transporta izdevumiem, no kurām proporcionāli katru mēnesi tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja izdevumi par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā un transportu ir bijuši mazāki par 145 euro mēnesī;

17.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.3.1. ikmēneša dotācija darba devējam:

17.3.1.1. 50 procenti no bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus) izmaksājamās darba algas, kas nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

17.3.1.2. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem darba algas dotācija nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

17.3.1.3. atlīdzība (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku darba vadītājam 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

17.3.1.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina šo noteikumu 3. punktā minētos bezdarbniekus šādās profesijās - asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti -, vai ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais šo noteikumu 3. punktā minēto nodarbināto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita;

17.3.2. vienreizēja dotācija darba devējam:

17.3.2.1. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

17.3.2.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darba vietu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas);

17.3.3. izmaksas, kuras sedz no darba devēju privātā līdzfinansējuma:

17.3.3.1. darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus) darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;

17.3.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 17.3.1.4. apakšpunktā minētās iemaksas);

17.3.4. pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

17.3.5. sludinājumu izmaksas plašsaziņas līdzekļos šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

17.3.6. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.7. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam;

17.3.8. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.3.9. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam;

17.3.10. veselības apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas attiecināmas tikai uz periodu, kad šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts projektā."

14. Svītrot 17.4., 17.5., 17.6. un 17.7. apakšpunktu.

15. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu 17.3.4. apakšpunktā minētās pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ietver atbalsta personu, ergoterapeitu un surdotulku pakalpojumu sniegšanu, ja to vienīgais uzdevums ir palīdzība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem. Atbalsta personu piesaistes izmaksas nepārsniedz 4,50 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nostrādāto stundu skaitam."

16. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām finansējuma saņēmēja tiešajām personāla izmaksām."

17. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu."

18. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

19. Aizstāt 23.1.2.1. apakšpunktā vārdu "brīža" ar vārdu "dienas".

20. Izteikt 23.1.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.2.2. vienu mēnesi no iesaistes dienas pasākumā, ja bezdarbniekam ir darba pieredze vai izglītība attiecīgajā profesijā vai bezdarbnieku plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);".

21. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. atbalsta personas pakalpojumus var sniegt persona ar atbilstošu izglītību veselības aprūpes, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas, sociālā darba vai karitatīvā sociālā darba, pedagoģijas vai psiholoģijas jomā un šai jomai atbilstošās profesijās, kas iekļautas Profesiju klasifikatorā;".

22. Aizstāt 25. punktā skaitli un vārdu "17.1. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "17.3.1. apakšpunktā".

23. Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. subsidētā darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā bezdarbnieks ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 10 finansējuma saņēmēja reģistrētiem bezdarbniekiem;".

24. Izteikt 27.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.4. ikmēneša finanšu atlīdzību par iepriekšējo darba tiesisko attiecību mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša desmitajam vai divdesmitajam datumam pēc transporta un īres izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas."

25. Izteikt 28.5. un 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. veicina šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju sasniegšanu:

28.5.1. personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.2. gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.3. sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.4. etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.5. specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darba vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personāla pakalpojumi);

28.6. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;".

26. Aizstāt 28.8. apakšpunktā vārdu "administrēšanas" ar vārdu "vadības".

27. Izteikt 28.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.12. pakalpojuma (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas."

28. Papildināt 29. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "no noslēgtās vienošanās" ar vārdiem "par projekta īstenošanu".

29. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām izmaksām sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000, vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013)."

30. Aizstāt 33. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "17.1. un 17.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā".

31. Izteikt 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;".

32. Papildināt noteikumus ar 33.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.5. ja darba devējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu."

33. Izteikt 34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību."

34. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājums

36. Šo noteikumu 18. punktā minētie vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi un kārtība ir attiecināma, sākot ar 2015. gada 16. februāri."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 305Pieņemts: 16.06.2015.Stājas spēkā: 20.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2015. OP numurs: 2015/119.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274771
20.06.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)