Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.835

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 57.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.1.1. pasākumu "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5.1 vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.6. pasākuma īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

2. Pasākuma mērķis ir veicināt šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

3. Pasākuma mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (turpmāk – bezdarbnieki), kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. persona ar invaliditāti;

3.2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

3.3. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus un šajā periodā ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

3.4. persona, kas ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem vai ir vecāka par 55 gadiem, ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

3.5. persona ir vecāka par 55 gadiem;

3.6. persona ir ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), – 2718;

4.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 11 367 841 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (iesaistīti pasākumā), – 5438, bet projekta iesniegumā plāno – 5177;

4.2.2. rezultāta rādītājs – nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) – 3045, bet projekta iesniegumā plāno – 2900;

4.2.3. rezultāta rādītājs – pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā, – 1142, bet projekta iesniegumā plāno – 1087.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 123 redakcijā)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 37 218 825 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 31 636 001 euro, valsts budžeta finansējums – 3 827 428 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, – ne mazāk kā 1 755 396 euro. Projekta iesniegumā kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne mazāk kā 35 823 499 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu – 30 449 974 euro apmērā, valsts budžeta finansējumu – 3 701 996 euro apmērā un privāto līdzfinansējumu (darba devēju finansējums) – ne mazāk kā 1 671 529 euro apmērā, paredzot iznākuma rādītāju un rezultāta rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā noteiktajam apjomam.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 123 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 89,16 procentus no pasākumam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, kā arī nepārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto pasākumam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 579 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123)

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2015. gada 2. februāri.

10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 34 151 970 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt projektam pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam plānotajam kopējam attiecināmajam finansējumam.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 123 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Nodarbinātības valsts aģentūra – iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

13. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

14. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. subsidētās darbavietas nodrošināšana:

15.1.1. bezdarbnieku un darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā, tai skaitā de minimis valsts atbalsta uzskaites un kontroles sistēmas izstrāde;

15.1.2. darbavietu pielāgošana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

15.1.3. konsultācijas darba devējiem par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanu;

15.1.4. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (atbalsta personu darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalsta persona), ergoterapeitu, surdotulku) piesaiste;

15.1.5. bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;

15.2. atbalsts reģionālajai mobilitātei;

15.3. projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kā arī lai nodrošinātu darba devēju piesaisti;

15.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

15.5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

17.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai – finanšu atlīdzība pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā;

17.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.3.1. ikmēneša dotācija darba devējam:

17.3.1.1. darba algām bezdarbniekiem;

17.3.1.2. dotācija darba vadīšanai šo noteikumu 3. punktā minēto bezdarbnieku darba vadītājam;

17.3.1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko finansējuma saņēmējs līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;

17.3.2. vienreizēja dotācija darba devējam:

17.3.2.1. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

17.3.2.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darba vietu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

17.3.3. izmaksas, kuras sedz no darba devēju privātā līdzfinansējuma:

17.3.3.1. darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus) darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;

17.3.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās iemaksas);

17.3.4. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

17.3.5. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.5.1 izmaksas par surdotulku pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.6. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.7. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.8. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.3.9. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 17.1 6. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā);

17.3.10. (svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189);

17.4. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305);

17.5. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305);

17.6. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305);

17.7. (svītrots ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305).

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

17.1 Šo noteikumu 17.3.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

17.1 1. šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas sludinājumiem plašsaziņas līdzekļos;

17.1 2. šo noteikumu 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno izmaksas atbalsta personu un ergoterapeitu pakalpojumu sniegšanai, ja to vienīgais uzdevums pasākumā ir palīdzība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem. Atbalsta personas izmaksas ir atbilstošas apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;

17.1 3. šo noteikumu 15.1.1., 15.1.3. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei;

17.1 4. šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem;

17.5. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.1 6. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām finansējuma saņēmēja tiešajām personāla izmaksām.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

20. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

21. Finansējuma saņēmējs pasākumu īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, tai skaitā:

21.1. šo noteikumu 15.1.2., 15.1.4. un 15.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.3.1.1., 17.3.1.2., 17.3.2. un 17.3.5.1 apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgo pasākumu (pasākumi noteiktām personu grupām – nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem, bet šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši to pasākumu īstenošanas nosacījumiem, kuri paredz darba līguma slēgšanu;

21.2. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās izmaksas – atbilstoši attiecīgā atbalsta pasākuma (atbalsta pasākums reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

22. Šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3. punktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, un kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos ar darba līgumu slēgšanu, izņemot gadījumus, ko nosaka normatīvie akti par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

23. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

24. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

25. Ja darba devējs šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus pasākumā nodarbina nepilnu darba laiku, proporcionāli tiek samazināts šo noteikumu 17.3.1.1. apakšpunktā minētais darba devējam piešķirtās dotācijas apmērs.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136)

26. Asistenta pakalpojumus šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem nodrošina pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā.

27. (Svītrots ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

28.1. nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī, informāciju ievietojot savā tīmekļa vietnē;

28.2. uzskaita un analizē traucējošos apstākļus personu iesaistei pasākumā;

28.3. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datus par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā gan vienu, gan divus gadus pēc pasākuma beigām;

28.4. par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām uzkrāj informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem;

28.4.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

28.4.1 1. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

28.4.1 2. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

28.4.1 3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

28.4.1 4. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

28.5. veicina šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju sasniegšanu:

28.5.1. personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.2. gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.3. sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.4. etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

28.5.5. specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darba vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personāla pakalpojumi);

28.6. īstenojot šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

28.7. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

28.8. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus uzskaita veiktās funkcijas;

28.9. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā attiecināmā līdzfinansējuma, uzskaiti. Privāto līdzfinansējumu, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto privātā līdzfinansējuma minimālo apmēru, uzskaita projektā kā tiešās attiecināmās izmaksas un atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajam iekļauj maksājuma pieprasījumā pilnā apmērā;

28.10. var veikt publiskos iepirkumus pirms vienošanās noslēgšanas, iepirkuma līgumus slēdzot ne agrāk par 2015. gada 2. februāri, vai piemērot pirms 2015. gada 2. februāra noslēgtos iepirkuma līgumus, veicot tajos nebūtiskus grozījumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē un tos papildinot ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē arī specifiskā atbalsta mērķa pasākuma projekta ietvaros, kā arī veicot citus tehniskus nebūtiskus grozījumus, kas nepieciešami šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

28.11. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

28.12. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

(Grozīts ar MK 03.03.2015. noteikumiem Nr. 117; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 579; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 123)

28.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 28.4.1 apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

29. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

29.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi un (vai) atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

29.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.305)

30. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

31. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

32. Finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām izmaksām sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000, vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

33. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1. un 17.3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām, ievēro šādus nosacījumus:

33.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

33.2. pirms lēmuma par finanšu atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (darba devējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

33.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

33.4. (svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136);

33.5. ja darba devējs vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 305; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

34. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.305 redakcijā)

34.1 Finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

35. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 var pieņemt līdz šo regulu darbības beigām jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 305 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 189)

36. Šo noteikumu 18. punktā minētie vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi un kārtība ir attiecināma, sākot ar 2015. gada 16. februāri.

37. Grozījumus šo noteikumu 17.2. apakšpunktā, kas paredz, ka pasākuma ietvaros finanšu atlīdzība reģionālajai mobilitātei par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi un nākamajiem trijiem mēnešiem nepārsniedz 100 euro, nepiemēro attiecībā uz tiem līgumiem par atbalstu reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, kurus finansējuma saņēmējs ar pasākumos iesaistītajiem dalībniekiem noslēdzis līdz 2016. gada 1. aprīlim.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 189 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 835Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 09.01.2015.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 4 (5322), 08.01.2015. OP numurs: 2015/4.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
271411
{"selected":{"value":"09.03.2018","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-01.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2015","iso_value":"2015\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2015","iso_value":"2015\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2015.-19.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2015","iso_value":"2015\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2015.-05.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.03.2018
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva