Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 29. janvāra noteikumus Nr. 51 "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.773

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 5.§)
Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
30.panta septīto un astoto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo ceturkšņa pārskatu (turpmāk – pārskats), un pārskata apjomu;

1.2. termiņu, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasei konsolidēto pārskatu.

2. Pārskatus sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, klasificējot tos atbilstoši darījumā iesaistītās puses piederībai attiecīgajam sektoram vai apakšsektoram saskaņā ar normatīvajiem aktiem institucionālo sektoru klasifikācijas jomā.

2. Konsolidētais pārskats

3. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes konsolidētajā pārskatā ietver šo noteikumu 15. punktā minēto pārskatu un konsolidē iestāžu pārskatus.

4. Pašvaldības konsolidētajā pārskatā ietver šo noteikumu 15. punktā minēto pārskatu un konsolidē iestāžu un kopīgo iestāžu pārskatus. Kopīgās iestādes pārskatu pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai šāds pienākums noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

5. Konsolidācijā iekļauto iestāžu ceturkšņa pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu.

6. Sagatavojot konsolidēto pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.

7. Konsolidēto pārskatu sagatavo kā:

7.1. iestāžu pārskatu kopsavilkumu (vienādu posteņu summēšana), pārskatos pie iestādes nosaukuma norādot "kopsavilkums";

7.2. konsolidācijas posteņu izklāstu (norāda (+/–) posteni un summu, kuru konsolidē), pārskatos pie iestādes nosaukuma norādot "konsolidācija";

7.3. kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summu, pārskatos pie iestādes nosaukuma norādot "konsolidētais".

8. Konsolidācijā iekļauto iestāžu pārskatus apvieno šādā kārtībā:

8.1. konsolidēto pārskatu sagatavo, konsolidācijas procedūrā apvienojot augstākās iestādes pārskatā un konsolidācijā iesaistīto iestāžu pārskatos attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādīto naudas līdzekļu, vērtspapīru un ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā, prasību un saistību summas;

8.2. augstākā iestāde attiecīgi koriģē iestāžu pārskatus, kuros izmantotas atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgi novērtēšanas noteikumi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes attiecīgo grāmatvedības kontu aktīvu vai pasīvu posteņu vērtību;

8.3. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējos darījumus un savstarpējo norēķinu atlikumu summas, ievērojot mazākuma principu, – izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.

9. Konsolidēto pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro noteiktās prasības attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.

10. Konsolidācija aptver visus pārskata posteņus.

11. Konsolidētajā pārskatā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izslēdz posteņus, kas norādīti rindās S130111, S130121, S130141, S130151, S130161 un S130171, bet pašvaldības izslēdz posteņus, kas norādīti rindās S130311, S130321 un S130341.

12. Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidēto pārskatu iesniedz Valsts kasē:

12.1. par I ceturksni – līdz 15. maijam;

12.2. par II un III ceturksni – līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam;

12.3. par IV ceturksni – līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 25. februārim.

13. Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, konsolidēto pārskatu iesniedz darbdienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.

14. Ārlietu ministrija konsolidētajā pārskatā iekļauj datus par Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām:

14.1. par I ceturksni dati pārskata perioda beigās atbilst datiem pārskata perioda sākumā;

14.2. par II ceturksni iekļauj datus par laikposmu no 1. janvāra līdz 31. martam;

14.3. par III ceturksni iekļauj datus par laikposmu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

14.4. par IV ceturksni iekļauj datus par laikposmu no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

3. Pārskata apjoms, iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība
3.1. Pārskata apjoms un iesniegšanas kārtība

15. Pārskatu veido šādas veidlapas:

15.1. veidlapa Nr. C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats" (1. pielikums);

15.2. veidlapa Nr. C-2 "Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats" (2. pielikums);

15.3. veidlapa Nr. C-3 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" (3. pielikums);

15.4. veidlapa Nr. C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats" (4. pielikums);

15.5. veidlapa Nr. C-5 "Pārskats par prasībām" (5. pielikums);

15.6. veidlapa Nr. C-6 "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem" (6. pielikums);

15.7. veidlapa Nr. C-7 "Pārskats par saistībām" (7. pielikums).

16. Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes šo noteikumu 15. punktā minēto pārskatu nesagatavo.

17. Iestādes ceturkšņa pārskatu sagatavo, pārbauda (datu savstarpējās atbilstības pārbaude atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu un grāmatvedības jomā), paraksta un elektroniski iesniedz Valsts kasē, lietojot informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

3.2. Pārskata aizpildīšana

18. Pārskatā norāda:

18.1. iestādes nosaukumu, kā arī citas ziņas un apzīmējumus iestādes identificēšanai;

18.2. informāciju par to, vai pārskats ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku iestāžu pārskatu kopsavilkums;

18.3. lietoto valūtu – euro;

18.4. datus apaļās summās, bez decimāldaļām;

18.5. datus par pārskata periodu – ceturksni.

19. Rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda pilnu ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda:

19.1. ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

19.2. pašvaldības kodu saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto klasifikatoru.

20. Rindā "Iestādes nosaukums" norāda iestādes pilnu nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda iestādes reģistrācijas numuru:

20.1. rindā "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda pārskata gadu (cipariem);

20.2. rindā "Pārskata periods" norāda pārskata periodu (ceturksnis). Sadaļā "Kodi" norāda pārskata ceturksni (romiešu cipariem).

21. Pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigās norādītajiem datiem. Pārskatā par I ceturksni ailē "Pārskata perioda sākumā" norādītie dati atbilst iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatā norādītajiem datiem pārskata perioda beigās.

22. Ministrijas, kuru padotībā vai pārraudzībā ir Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes, nepiemēro šo noteikumu 21. punktu.

23. Ja naudas līdzekļi, prasības vai saistības, kuras izpildot sagaidāma naudas līdzekļu saņemšana vai izdošana, uzskaitītas citā valūtā:

23.1. pārrēķinu euro pārskata perioda beigās (izņemot pārskata gada beigas) veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas sākumā;

23.2. iesniedzot ceturtā ceturkšņa pārskatu, pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas beigās;

23.3. tām ārvalstu valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, piemēro pasaules finanšu tirgus atzītā finanšu nozares periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

3.2.1. Veidlapas Nr. C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats"
aizpildīšanas kārtība

24. Veidlapā Nr. C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats" norāda naudas līdzekļu atlikumus atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu un grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna (turpmāk – grāmatvedības kontu plāns) 2600 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz trešajam kontu grupas līmenim.

25. Datus norāda par kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru un apakšsektoru klasifikācijas kodiem: S122000, S130100, S130300, S130400 un S200000.

26. 2610 kontu grupas līmenim datus nenorāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem.

27. 2620 kontu grupas rindā S130100 norāda naudu norēķinu kontā un Valsts kases kontiem piesaistītās kredītkartes atlikumu uz pārskata perioda beigām.

28. 2670 kontu grupai "Nauda ceļā" datus norāda rindā pie institucionālā sektora, no kura veikts maksājums vai naudas iemaksa. 2670 kontu grupā "Nauda ceļā" norāda datus par darījumiem:

28.1. skaidras naudas iemaksu no budžeta iestādes kases tās norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā nav ieskaitīta norēķinu kontā, – institucionālais sektors S130100, S130300;

28.2. tiešsaistes maksājumu (POS termināļu) iemaksu norēķinu kontā, ja naudas summa pārskata datumā nav ieskaitīta norēķinu kontā, – institucionālais sektors S122000;

28.3. budžeta iestādes naudas pārskaitījumu darījuma partnerim, ja darījumu pamatojošos dokumentos noteikts, ka apmaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā (pārskaitījums veikts no attiecīgās budžeta iestādes norēķinu konta, bet naudas līdzekļi nav saņemti darījuma partnera norēķinu kontā), – institucionālais sektors S130100, S130300.

29. Ailēs "Atlikums pārskata perioda sākumā" un "Atlikums pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3.)" norāda iestādes rīcībā esošo naudas līdzekļu atlikumus iestādes kasē, Valsts kasē un kredītiestādēs.

30. Ailē "Darījumi pārskata periodā (+/–)" norāda iestādes rīcībā esošo naudas līdzekļu apgrozījuma rezultātu kontos pārskata perioda laikā, kā arī naudas līdzekļu nodošanu vai saņemšanu, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.

31. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+/–)" norāda valūtas darījumu rezultātā radušās valūtas kursa svārstības, kā arī valūtas kontu pārvērtēšanas rezultātu pārskata perioda beigās.

3.2.2. Veidlapas Nr. C-2 "Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats"
aizpildīšanas kārtība

32. Veidlapā Nr. C-2 "Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats" norāda finanšu ieguldījumus vērtspapīros atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 1340 un 2540 kontu grupas līmenim.

33. Ailē "Posteņa nosaukums" norāda vērtspapīru veidu – parāda vērtspapīri, tai skaitā ar fiksētu ienākumu (vekseļi, valsts parādzīmes), komerciālie vērtspapīri, noguldījuma sertifikāti, obligācijas, hipotekārās ķīlu zīmes, akcijas vai pajas, kurām ir fiksēts ienākums.

34. Ailē "Emitents" norāda vērtspapīru emitenta pilnu nosaukumu.

35. Ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera jeb emitenta institucionālā sektora klasifikācijas kodu pārskata perioda beigās atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā.

36. Ailē "Skaits (gab.)" norāda vērtspapīru skaitu.

37. Ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda vērtspapīru kopējo nominālvērtību euro. Ja nominālvērtība ir citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 23. punktā minētajiem nosacījumiem.

38. Ailē "Emisijas datums (dd.mm.gggg.)" norāda vērtspapīru emisijas dienu, mēnesi un gadu.

39. Ailē "Dzēšanas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda vērtspapīru dzēšanas dienu, mēnesi un gadu.

40. Ailē "Termiņš pēc emisijas datuma" norāda termiņu atbilstoši norādītajam – īstermiņa (līdz vienam gadam), vidēja termiņa (viens līdz pieci gadi) vai ilgtermiņa (pieci gadi un vairāk).

41. Ailē "Finansēšanas klasifikācijas kods" norāda vērtspapīru finansēšanas klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās, detalizējot kodu līdz ceturtajai zīmei.

42. Ailē "Valūtas apzīmējums" norāda iegādātā vērtspapīru valūtas apzīmējumu.

43. Ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)" norāda vērtspapīru uzskaites vērtību.

44. Ailē "Darījumi" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas.

45. Ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–).

46. Ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto iegādāto parāda vērtspapīru vērtību.

47. Ailē "Pārvērtēšana (+)/vērtības samazinājums (+,–)" norāda iegādāto parāda vērtspapīru vērtību pārvērtēšanas rezultātu, vērtības samazinājumu un tā samazinājumu, palielinājumu norādot kā pozitīvu skaitli, bet samazinājumu – kā negatīvu skaitli.

48. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+/–)" ar pozitīvu zīmi norāda vērtspapīru vērtības palielinājumu un ar negatīvu zīmi norāda vērtspapīru vērtības samazinājumu ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā.

49. Ailē "Avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)" norāda to vērtspapīru ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi.

3.2.3. Veidlapas Nr. C-3 "Aizdevumu izmaiņu pārskats"
aizpildīšanas kārtība

50. Veidlapā Nr. C-3 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" norāda datus atsevišķi par katru noslēgto darījumu.

51. Ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norāda pilnu aizdevuma saņēmēja nosaukumu. Ja aizdevumi izsniegti fiziskām personām, tos var apvienot grupās atbilstoši aizdevuma mērķim, ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norādot "Fiziskas personas".

52. Ailē "Aizdevuma mērķis" norāda aizdevuma izlietojuma mērķi.

53. Ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kodu pārskata perioda beigās atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā.

54. Ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda dienu, mēnesi un gadu, kurā parakstīts aizdevuma līgums.

55. Ailē "Atmaksas termiņš (datums) (dd.mm.gggg.)" norāda aizdevuma pēdējo atmaksas datumu – dienu, mēnesi un gadu.

56. Ailē "Aizdevuma līguma summa" norāda aizdevuma summu euro. Ja aizdevums izsniegts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 23. punktā minētajiem nosacījumiem.

57. Datus pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda šādi:

57.1. ailē "bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību;

57.2. ailē "izveidotie uzkrājumi" norāda izveidotos uzkrājumus nedrošajiem (šaubīgajiem) aizdevumiem – 2534 konta un 1390 konta daļai par uzkrājumiem nedrošajiem aizdevumiem;

57.3. ailē "neto" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus.

58. Ailē "Darījumi (+,–)" norāda aizdevuma izsniegšanu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai aizdevuma atmaksu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas.

59. Ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu aizdevumu ņemšanu uzskaitē (+) un aizdevuma dzēšanu bez naudas darījuma, norakstot no uzskaites (–).

60. Ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības saņemto vai nodoto aizdevumu.

61. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+/–)" ar pozitīvu zīmi norāda aizdevuma pamatsummas palielinājumu un ar negatīvu zīmi norāda aizdevuma pamatsummas samazinājumu ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā.

3.2.4. Veidlapas Nr. C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā
izmaiņu pārskats" aizpildīšanas kārtība

62. Veidlapā Nr. C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats" norāda ieguldījumu atlikumus atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 1310, 1320, 1350, 1370, 2510, 2520 un 2550 kontu grupas līmenim. 1350 un 2550 kontu grupas datus detalizē līdz konta numuram.

63. Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

63.1. sektora S130000 klasifikācijas kodus pilnā apmērā;

63.2. sektoru S110000, S120000, S150000 un S200000 datus.

64. 1359 un 2559 kontu norāda arī sadalījumā pa finansēšanas klasifikācijas kodiem F3001, F4001, F5501 un F5601 atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā pārskata perioda beigās.

65. Ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9.)" norāda finanšu ieguldījuma uzskaites vērtību.

66. Ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā, tai skaitā finanšu aktīva ņemšanu uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums.

67. Ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē – sākotnējo atzīšanu (+), kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, neveicot ieguldījumus un saņemot jaunas līdzdalības daļas (+), finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–).

68. Ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību.

69. Ailē "Pārvietošana (+,–) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem" norāda pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu kontiem un iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontiem.

70. Ailē "Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (+,–)" norāda:

70.1. kapitāla daļu vērtības samazinājumu;

70.2. pārvērtēšanas rezultātu, ja lieto pašu kapitāla metodi;

70.3. kapitāla daļu vērtības palielinājumu vai samazinājumu uzskaites metodes maiņas rezultātā;

70.4. aprēķināto vērtības samazinājumu pārskata periodā vai tā samazinājumu.

71. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+,–)" norāda valūtas kursa svārstības, kuras radušās pārskata perioda laikā, ja darījumi ar ieguldījumiem notikuši ārvalstu valūtā, vai pārskata perioda beigās, pārvērtējot ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā euro, kas sākotnēji ieguldīts ārvalstu valūtā.

72. Ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norāda:

72.1. nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) ieguldījumu patieso vērtību kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai šāda ieguldījuma samazinājumu kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā;

72.2. kapitālsabiedrības pašu kapitālā notikušās izmaiņas, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

72.3. izmaksātās dividendes.

73. Sadaļu "Izziņa: 2. un 3. ailes datu detalizēts skaidrojums" aizpilda, ja pārskata periodā ir ieraksts aiļu "Darījumi/palielinājums (+)" un "Darījumi/samazinājums (–)" rindās, sniedzot informāciju atsevišķi par katru kapitālsabiedrību (nosaukums, reģistrācijas numurs un kopējais darījumu apjoms pārskata periodā).

3.2.5. Veidlapas Nr. C-5 "Pārskats par prasībām"
aizpildīšanas kārtība

74. Veidlapā Nr. C-5 "Pārskats par prasībām" norāda prasību atlikumus atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 1400 un 2300 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram.

75. Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

75.1. sektora S130000 klasifikācijas kodus pilnā apmērā;

75.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

76. Datus pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda šādi:

76.1. ailē "bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību;

76.2. ailē "izveidotie uzkrājumi" norāda izveidotos uzkrājumus nedrošajām (šaubīgajām) prasībām atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 1490 un 2330 kontu grupai;

76.3. ailē "neto (1.–2.)" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus.

77. Ailēs "Darījumi pārskata periodā (+,–)", "Citas izmaiņas (+,–)" un "Valūtas kursa svārstības (+,–)" datus norāda bruto summās.

78. Ailē "Darījumi pārskata periodā (+/–)" norāda prasību palielinājumu vai samazinājumu pārskata periodā.

79. Ailē "Citas izmaiņas (+/–)" norāda:

79.1. pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontiem;

79.2. iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontu plāna kontiem;

79.3. nedrošo (šaubīgo) parādu izslēgšanu no uzskaites;

79.4. izmaiņas, kas rodas, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.

80. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+/–)" norāda valūtas kursa svārstības, kas radušās, pārvērtējot ārvalstu valūtā uzskaitītās prasības.

81. Pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru darījumu vai citu izmaiņu rezultāts pārskata periodā ir pozitīvs skaitlis grāmatvedības kontu aktīvā:

81.1. ailē "Konta Nr." norāda grāmatvedības kontu plāna aktīva uzskaites konta numuru, kurā uzskaitīts atvasinātais finanšu instruments;

81.2. ailē "Darījuma partneris" norāda darījuma tā partnera nosaukumu, ar kuru noslēgts atvasinātā finanšu instrumenta līgums;

81.3. ailē "Atvasinātā finanšu instrumenta veids" norāda noslēgtā atvasinātā finanšu instrumenta veidu – iespējas līgums, nākotnes līgums, mijmaiņas līgums, procentu likmes nākotnes līgums vai cits iepriekš neminēts līgums;

81.4. ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās" norāda grāmatvedības kontu plāna aktīvā uzskaitīto vērtību;

81.5. ailē "Darījumi (+,–)" norāda darījuma summu par atvasināto finanšu instrumentu nosacījumu izpildi;

81.6. ailē "Citas izmaiņas (+/–)" norāda atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu.

3.2.6. Veidlapas Nr. C-6 "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem"
aizpildīšanas kārtība

82. Veidlapā Nr. C-6 "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem" norāda nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 1180, 1280, 1380, 2180, 2400 un 2570 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram.

83. Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

83.1. sektora S130000 klasifikācijas kodus pilnā apmērā;

83.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

84. Datus pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda šādi:

84.1. ailē "bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību;

84.2. ailē "izveidotie uzkrājumi" norāda izveidotos uzkrājumus nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa maksājumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu un grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1187, 1287, 2187, 2427 un 2577 kontam un 1390 konta daļai par uzkrājumiem nedrošajiem avansiem par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem;

84.3. ailē "neto (1.–2.)" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus.

85. Ailēs "Darījumi pārskata periodā (+,–)", "Citas izmaiņas (+,–)" un "Valūtas kursa svārstības (+,–)" datus uzrāda bruto summās.

86. Ailē "Darījumi (+/–)" norāda avansa maksājumu un nākamo periodu izdevumu palielinājumu vai samazinājumu pārskata periodā, tai skaitā nākamo periodu izdevumu norakstīšanu un avansa maksājumu samazinājumu par aktīva vai pakalpojuma ņemšanu uzskaitē.

87. Ailē "Citas izmaiņas(+/–)" norāda:

87.1. pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontiem;

87.2. iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontu plāna kontiem;

87.3. nedrošo (šaubīgo) avansa maksājumu izslēgšanu no uzskaites;

87.4. izmaiņas, kas rodas, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.

88. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+/–)" norāda valūtas kursa svārstības, kas radušās, pārvērtējot ārvalstu valūtā uzskaitītos nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus.

89. Pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par kontos 2421 "Avansi par pakalpojumiem" un 2429 "Pārējie nākamo periodu izdevumi" uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem par:

89.1. nedzīvības apdrošināšanas līgumiem, kuri ietver nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, transportlīdzekļu apdrošināšanu, transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, īpašuma apdrošināšanu, kravu apdrošināšanu, kredītu un galvojumu apdrošināšanu, dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanu, juridisko izdevumu apdrošināšanu;

89.2. dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

3.2.7. Veidlapas Nr. C-7 "Pārskats par saistībām"
aizpildīšanas kārtība

90. Veidlapā Nr. C-7 "Pārskats par saistībām" norāda saistību atlikumus atbilstoši grāmatvedības kontu plāna 5000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram.

91. Datus norāda par kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

91.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

91.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

92. Ailē "Atlikums pārskata perioda sākumā" norāda katras pozīcijas atlikumu pārskata perioda sākumā.

93. Ailē "Darījumi pārskata periodā (+/–)" norāda saistību palielinājumu vai samazinājumu pārskata perioda laikā.

94. Ailē "Citas izmaiņas (+/–)" norāda:

94.1. pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontiem;

94.2. iepriekšējo periodu kļūdu labojumu starp institucionālajiem sektoriem un grāmatvedības kontu plāna kontiem;

94.3. izmaiņas, kas rodas, reorganizējot iestādi, mainot tās padotību vai likvidējot iestādi.

95. Ailē "Valūtas kursa svārstības (+/–)" norāda valūtas kursa svārstības, kas radušās, pārvērtējot ārvalstu valūtā uzskaitītās saistības.

96. Ailē "Atlikums pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4.)" norāda katras pozīcijas atlikumu pārskata perioda beigās.

97. Ailē "Kavētie maksājumi pārskata perioda beigās" norāda kavēto maksājumu summu, nodalot atsevišķi maksājumus, kuru samaksas termiņš atbilstoši līgumā vai rēķinā norādītajam kavēts:

97.1. mazāk par 30 kalendāra dienām;

97.2. 30 kalendāra dienas un vairāk.

98. Pārskata paskaidrojumos sniedz informāciju par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru darījumu vai citu izmaiņu rezultāts pārskata periodā ir pozitīvs skaitlis bilances pasīvā:

98.1. ailē "Konta Nr." norāda grāmatvedības kontu plāna pasīva uzskaites konta numuru, kurā uzskaitīts atvasinātais finanšu instruments;

98.2. ailē "Darījuma partneris" norāda tā darījuma partnera nosaukumu, ar kuru noslēgts atvasinātā finanšu instrumenta līgums;

98.3. ailē "Atvasinātā finanšu instrumenta veids" norāda noslēgtā atvasinātā finanšu instrumenta veidu – iespējas līgums, nākotnes līgums, mijmaiņas līgums, procentu likmes nākotnes līgums vai cits iepriekš neminēts līgums;

98.4. ailēs "Pārskata perioda sākumā" un "Pārskata perioda beigās" norāda grāmatvedības kontu plāna pasīvā uzskaitīto vērtību;

98.5. ailē "Darījumi (+,–)" norāda darījuma summu par atvasināto finanšu instrumentu nosacījumu izpildi;

98.6. ailē "Citas izmaiņas (+/–)" norāda atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu.

4. Noslēguma jautājumi

99. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumus Nr. 498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 94. nr.; 2011, 158. nr.; 2013, 169. nr.).

100. 2014. gada IV ceturkšņa pārskatu iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumiem Nr. 498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība".

101. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību
30. panta septītā un astotā daļa
Veidlapa Nr. C-1
Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats

 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsAtlikums pārskata perioda sākumāDarījumi pārskata periodā
(+/–)
Valūtas kursa svārstības
(+/–)
Atlikums pārskata perioda
beigās
(1. + 2. + 3.)
AB1234
xxxxkonta nosaukums
Sxxxxxxnosaukums
Sxxxxxxnosaukums
Kopāx
Finanšu ministrs Jānis Reirs

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa
Veidlapa Nr. C-2

Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats


 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata (gads) 
Pārskata periods 

(euro)

Posteņa
nosaukums
EmitentsInstitu-
cionālā sektora klasifi-
kācijas kods
Skaits (gab.)Kopējā nomināl-
vērtība
Emisijas datums (dd.mm.
gggg.)
Dzēšanas termiņš (dd.mm.
gggg.)
Termiņš pēc emisijas datumaFinan-
sēšanas klasifi-
kācijas kods
Valūtas apzī-
mējums

Pārskata perioda sākumā

DarījumiSākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(–)
Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots
(–)
Pārvēr-
tēšana (+)/
vērtības sama-
zinājums (+,–)
Valūtas kursa svārstības (+,–)Avansa maksā-
jumi iepriek-
šējos periodos (+)

Pārskata perioda beigās
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)

palieli-
nājums (+)
samazi-
nājums
(–)
ABCDEFGHIJ123456789
                 
Finanšu ministrs Jānis Reirs

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa
Veidlapa Nr. C-3
Aizdevumu izmaiņu pārskats


 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Aizdevuma saņēmēja nosaukumsAizdevuma mērķisInstitu-
cionālā sektora klasifi-
kācijas kods
Līguma parakstī-
šanas datums (d.mm.
gggg.)
Atmaksas termiņš (dd.mm.
gggg.)
Aizde-
vuma līguma summa

Pārskata perioda sākumā

Darījumi
(+,–)
Sākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(–)
Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots (–)
Valūtas kursa svārstību rezultāts (+,–)

Pārskata perioda beigās

brutoizveidotie uzkrājumineto
(1. – 2.)
palieli-
nājums (+)
samazi-
nājums
(–)
bruto
(1. + 4. + 
5. + 6. + 
7. + 8.)
izveidotie uzkrājumineto
(9. – 10.)
ABCDEF1234567891011
     
     
Kopāxxxxx
Finanšu ministrs Jānis Reirs

4.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa
Veidlapa Nr. C-4
Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats

 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsPārskata perioda sākumāDarījumiSākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana
(–)
Bez atlīdzības saņemts (+)/
nodots
(–)
Pārvietošana (+,–) starp
1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem
Pārvērtēšana (+,–)/
vērtības samazinājums (+,–)
Valūtas kursu svārstības
(+,–)
Citas izmaiņas (+,–)Pārskata perioda beigās
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9.)
palielinājums (+)samazinājums
(–)
AB12345678910
xxxxkonta nosaukums    
Sxxxxxxnosaukums    
Sxxxxxxnosaukums    
    
Kopāx    

Izziņa. 2. un 3. ailes datu detalizēts skaidrojums

   (euro)
KodsKapitālsabiedrības nosaukums/
Reģistrācijas numurs
Darījuma palielinājums
(+)
Darījuma samazinājums
(–)
2_3_Dar
Kopā
Finanšu ministrs Jānis Reirs

5.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus
Veidlapa Nr. C-5
Pārskats par prasībām

 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsPārskata perioda sākumāDarījumi pārskata periodā
(+/–)
Citas izmaiņas (+/–)Valūtas kursa svārstības (+/–)Pārskata perioda beigās
brutoizveidotie uzkrājumineto
(1. – 2.)
bruto
(1. + 4. + 5. + 6.)
izveidotie uzkrājumineto
(7. – 8.)
AB123456789
xxxxkonta nosaukums      
Sxxxxxxnosaukums      
Sxxxxxxnosaukums      
Kopāx

Informācija par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

(euro)

Konta Nr.Darījuma partnerisAtvasinātā finanšu instrumenta veidsPārskata perioda sākumāDarījumi (+,–)Citas izmaiņas (+/–)Pārskata perioda beigās
ABC1234
xxxx
Finanšu ministrs Jānis Reirs

6.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Datu savākšanas pamatojums –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa
Veidlapa Nr. C-6
Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem
 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsPārskata perioda sākumāDarījumi pārskata periodā
(+/–)
Citas izmaiņas (+/–)Valūtas kursa svārstības
(+/–)
Pārskata perioda beigās
brutoizveidotie uzkrājumineto
(1. – 2.)
bruto
(1. + 4. + 5. + 6.)
izveidotie uzkrājumineto
(7. – 8.)
AB123456789
xxxxkonta nosaukums      
Sxxxxxxnosaukums      
Sxxxxxxnosaukums      
Kopāx

Informācija par:
– kontā 2421 "Avansi par pakalpojumiem" uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsPārskata perioda sākumāDarījumi pārskata periodā

(+/–)

Citas izmaiņas (+/–)Valūtas kursa svārstības (+/–)Pārskata perioda beigās
brutoizveidotie uzkrājumineto
(1. – 2.)
bruto (1. + 4. + 5. + 6.)izveidotie uzkrājumineto
(7. – 8.)
AB123456789
2421_NEDZNedzīvības apdrošināšanas līgumi      
2421_DZIVDzīvības apdrošināšanas līgumi      
Kopāx      

– kontā 2429 "Pārējie nākamo periodu izdevumi" uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsPārskata perioda sākumāDarījumi pārskata periodā

(+/–)

Citas izmaiņas (+/–)Valūtas kursa svārstības (+/–)Pārskata perioda beigās
brutoizveidotie uzkrājumineto
(1. – 2.)
bruto (1. + 4. + 5. + 6.)izveidotie uzkrājumineto
(7. – 8.)
AB123456789
2429_NEDZNedzīvības apdrošināšanas līgumi      
2429_DZIVDzīvības apdrošināšanas līgumi      
Kopāx      
Finanšu ministrs Jānis Reirs

7.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.773
Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa
Veidlapa Nr. C-7
Pārskats par saistībām
 KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
Klasifikācijas kods
Posteņa nosaukumsAtlikums pārskata perioda sākumāDarījumi pārskata periodā (+/–)Citas izmaiņas (+/–)Valūtas kursa svārstības (+/–)Atlikums pārskata perioda beigās
(1. + 2. + 3. + 4.)
Kavētie maksājumi pārskata perioda beigās
mazāk par 30 dienām30 dienas un vairāk
AB1234567
xxxxkonta nosaukums 
Sxxxxxxnosaukums 
Sxxxxxxnosaukums 
Kopāx

Informācija par grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

(euro)

Konta Nr.Darījuma partnerisAtvasinātā finanšu instrumenta veidsPārskata perioda sākumāDarījumi (+,–)Citas izmaiņas (+/–)Pārskata perioda beigās
ABC1234
xxxx      
Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 773Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Zaudē spēku: 01.02.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 19.12.2014. OP numurs: 2014/253.7
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271109
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)