Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 598 "Ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 51

Rīgā 2019. gada 29. janvārī (prot. Nr. 4 7. §)
Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
30. panta septīto un astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo un iesniedz Valsts kasē ceturkšņa pārskatu (turpmāk – pārskats), un pārskata apjomu;

1.2. termiņu, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasē konsolidēto ceturkšņa pārskatu (turpmāk – konsolidētais pārskats).

2. Pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, klasificējot tos atbilstoši darījumā iesaistītās puses piederībai attiecīgajam sektoram vai apakšsektoram saskaņā ar normatīvajiem aktiem institucionālo sektoru klasifikācijas jomā.

II. Pārskata apjoms, aizpildīšana un iesniegšana

3. Pārskatu veido šādas veidlapas un tajās iekļaujamie dati:

3.1. veidlapa Nr. C-1 "Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats" (1. pielikums);

3.2. veidlapa Nr. C-2 "Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats" (2. pielikums);

3.3. veidlapa Nr. C-3 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" (3. pielikums);

3.4. veidlapa Nr. C-4 "Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats" (4. pielikums);

3.5. veidlapa Nr. C-5 "Pārskats par prasībām un nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem" (5. pielikums);

3.6. veidlapa Nr. C-6 "Pārskats par saistībām" (6. pielikums).

4. Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes šo noteikumu 3. punktā minēto pārskatu nesagatavo.

5. Pārskatā norāda:

5.1. iestādes nosaukumu, kā arī citas ziņas un apzīmējumus iestādes identificēšanai;

5.2. informāciju par to, vai pārskats ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku iestāžu pārskatu kopsavilkums;

5.3. lietoto valūtu – euro;

5.4. datus apaļās summās, bez decimāldaļām;

5.5. datus par pārskata periodu – ceturksni.

6. Rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda pilnu ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda:

6.1. ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

6.2. pašvaldības kodu saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto klasifikatoru.

7. Rindā "Iestādes nosaukums" norāda iestādes pilnu nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda iestādes reģistrācijas numuru.

8. Rindā "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda pārskata gadu (cipariem).

9. Rindā "Pārskata periods" norāda pārskata periodu (ceturksni). Sadaļā "Kodi" norāda pārskata ceturksni (romiešu cipariem).

10. Pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigās norādītajiem datiem. Pārskatā par I ceturksni ailē "Pārskata perioda sākumā" norādītie dati atbilst iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatā norādītajiem datiem pārskata perioda beigās.

11. Ministrijas, kuru padotībā vai pārraudzībā ir Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes, nepiemēro šo noteikumu 10. punktu.

12. Ja naudas līdzekļi, prasības vai saistības, kuras izpildot sagaidāma naudas līdzekļu saņemšana vai izdošana, uzskaitītas citā valūtā:

12.1. pārrēķinu euro pārskata perioda beigās (izņemot pārrēķinu pārskata gada beigās) veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas sākumā;

12.2. IV ceturkšņa pārskatā pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas beigās;

12.3. tām ārvalstu valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, piemēro pasaules finanšu tirgus atzītā finanšu nozares periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro pārskata perioda beigās.

13. Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības pēc Valsts kases pieprasījuma sniedz papildu skaidrojumus par sagatavoto pārskatu, ja tas ir nepieciešams pārskatu lietotājiem.

14. Iestādes pārskatu sagatavošanai, pārbaudei (datu savstarpējās atbilstības pārbaude atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā), parakstīšanai un iesniegšanai Valsts kasē lieto ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmu (ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

III. Pārskatu konsolidēšana un konsolidētā pārskata iesniegšanas termiņš

15. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes konsolidētajā pārskatā ietver šo noteikumu 3. punktā minēto pārskatu un konsolidē iestāžu pārskatus.

16. Pašvaldības konsolidētajā pārskatā ietver šo noteikumu 3. punktā minēto pārskatu un konsolidē iestāžu un kopīgo iestāžu pārskatus. Kopīgās iestādes pārskatu pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai šāds pienākums noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

17. Konsolidācijā iekļauto iestāžu pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu.

18. Sagatavojot konsolidēto pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un novērtēšanas noteikumus.

19. Konsolidēto pārskatu sagatavo kā:

19.1. iestāžu pārskatu kopsavilkumu (vienādu posteņu summēšana), pārskatos pie iestādes nosaukuma norādot "kopsavilkums";

19.2. konsolidācijas posteņu izklāstu (norāda (+/–) posteni un summu, kuru konsolidē), pārskatos pie iestādes nosaukuma norādot "konsolidācija";

19.3. kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summu, pārskatos pie iestādes nosaukuma norādot "konsolidētais".

20. Konsolidācijā iekļauto iestāžu pārskatus apvieno šādā kārtībā:

20.1. konsolidēto pārskatu sagatavo, konsolidācijas procedūrā apvienojot augstākās iestādes pārskatā un konsolidācijā iesaistīto iestāžu pārskatos attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādīto naudas līdzekļu, vērtspapīru un ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā, prasību un saistību summas;

20.2. augstākā iestāde attiecīgi koriģē iestāžu pārskatus, kuros izmantotas atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgi novērtēšanas noteikumi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes attiecīgo grāmatvedības kontu aktīvu vai pasīvu posteņu vērtību;

20.3. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējos darījumus un savstarpējo norēķinu atlikumu summas, ievērojot mazākuma principu, – izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.

21. Konsolidēto pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā noteiktās prasības attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem.

22. Konsolidācija aptver visus pārskata posteņus.

23. Ārlietu ministrija konsolidētajā pārskatā iekļauj datus par Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām:

23.1. par I ceturksni dati pārskata perioda beigās atbilst datiem pārskata perioda sākumā;

23.2. par II ceturksni iekļauj datus par laikposmu no 1. janvāra līdz 31. martam;

23.3. par III ceturksni iekļauj datus par laikposmu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

23.4. par IV ceturksni iekļauj datus par laikposmu no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

24. Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidēto pārskatu iesniedz Valsts kasē šādos termiņos:

24.1. par I ceturksni – līdz 15. maijam;

24.2. par II un III ceturksni – līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam;

24.3. par IV ceturksni – līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 25. februārim.

25. Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, konsolidēto pārskatu iesniedz darbdienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumus Nr. 773 "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 253. nr.).

27. Pārskatu par 2018. gada IV ceturksni sagatavo un iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 773 "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība".

28. Pārskatu par 2019. gada I ceturksni un turpmākos pārskatus sagatavo saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa

Veidlapa Nr. C-1

Naudas līdzekļu izmaiņu pārskats

 
 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Atlikums pārskata perioda sākumā

Darījumi pārskata periodā (+/–)

Valūtas kursa svārstības (+/–)

Atlikums pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3.)

A

B

1

2

3

4

xxxxKonta nosaukums    

Sxxxxxx

nosaukums    

Sxxxxxx

nosaukums    
      

Kopā

X

    
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa

Veidlapa Nr. C-2

Iegādāto parāda vērtspapīru izmaiņu pārskats

 
 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Posteņa nosaukums

Emitents

Institu-
cionālā sektora klasifi-
kācijas kods

Emisijas datums (dd.mm.gggg.)

Dzēšanas termiņš (dd.mm.gggg.)

Valūtas apzīmējums

Kopējā nomināl-
vērtība

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

bruto

vērtības samazi-
nājums

uzkrātie ieņēmumi un prasības par procentu un citiem maksā-
jumiem

neto (1. – 2. + 3.)

palieli-
nājums (+)

samazi-
nājums (–)

citas izmaiņas (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

bruto (1. + 5. + 6. + 7. + 8.)

vērtības samazi-
nājums

uzkrātie ieņēmumi un prasības par procentu un citiem maksā-
jumiem

neto (9. – 10. + 11.)

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                   
                   

Kopā

X

X

X

X

X

X

            
Finanšu ministrs J. Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa

Veidlapa Nr. C-3

Aizdevumu izmaiņu pārskats

 
 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Aizdevuma saņēmēja nosaukums

Aizdevuma mērķis

Institu-
cionālā sektora klasifi-
kācijas kods

Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)

Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)

Aizdevuma līguma summa

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

bruto

vērtības samazi-
nājums

uzkrātie ieņēmumi un prasības par procentu un citiem maksā-
jumiem

neto (1. – 2. + 3.)

palieli-
nājums (+)

samazi-
nājums (–)

citas izmaiņas (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

bruto (1. + 5. + 6. + 7. + 8.)

vērtības samazi-
nājums

uzkrātie ieņēmumi un prasības par procentu un citiem maksā-
jumiem

neto (9. – 10. + 11.)

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                  
                  

Kopā

X

X

X

X

X

            
Finanšu ministrs J. Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa

Veidlapa Nr. C-4

Ieguldījumu akcijās un citā pašu kapitālā izmaiņu pārskats

 
 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

bruto

vērtības samazi-
nājums

neto (1. – 2.)

palieli-
nājums (+)

samazi-
nājums (–)

pārvie-
tošana (+/–)

pārvēr-
tēšana (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

bruto (1. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)

vērtības samazi-
nājums

neto (9. – 10.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xxxxKonta nosaukums           

Sxxxxxx

nosaukums           

Sxxxxxx

nosaukums           
             

Kopā

X

           

Informācija par tabulas 4. un 5. ailē norādītajiem datiem

Kods

Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas numurs

Darījuma apraksts

Palielinājums (+)

Samazinājums (–)

A

B

C

D

1

2

4_5_Dar     
      

Kopā

X

X

X

  
Finanšu ministrs J. Reirs
5. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa

Veidlapa Nr. C-5

Pārskats par prasībām un nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem

 
 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

bruto

vērtības samazi-
nājums

neto (1. – 2.)

darījumi

citas izmaiņas (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

bruto (1. + 4. + 5. + 6.)

vērtības samazi-
nājums

neto (7. – 8.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

xxxxKonta nosaukums         

Sxxxxx

nosaukums         

Sxxxxx

nosaukums         
           

Kopā

X

         

Informācija par:

1) grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Konta Nr.

Darījuma partneris

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Atlikums perioda sākumā

Darījumi pārskata periodā (+/–)

Citas izmaiņas pārskata periodā (+/–)

Atlikums pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4.)

A

B

C

1

2

3

4

       

2) kontā 2421 "Avansa maksājumi par pakalpojumiem" uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem

Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

bruto

vērtības samazi-
nājums

neto (1. – 2.)

darījumi

citas izmaiņas (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

bruto (1. + 4. + 5. + 6.)

vērtības samazi-
nājums

neto (7. – 8.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2421_NEDZNedzīvības apdrošināšanas līgumi         
2421_DZIVDzīvības apdrošināšanas līgumi         

Kopā

X

         

3) kontā 2429 "Pārējie nākamo periodu izdevumi" uzskaitītajiem apdrošināšanas darījumiem

Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

bruto

vērtības samazi-
nājums

neto (1. – 2.)

darījumi

citas izmaiņas (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

bruto (1. + 4. + 5. + 6.)

vērtības samazi-
nājums

neto (7. – 8.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2429_NEDZNedzīvības apdrošināšanas līgumi         
2429_DZIVDzīvības apdrošināšanas līgumi         

Kopā

X

         
Finanšu ministrs J. Reirs
6. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 51

Pamatojums datu savākšanai –
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta septītā un astotā daļa

Veidlapa Nr. C-6

Pārskats par saistībām

 
 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods 

(euro)

Konta Nr./
klasifikācijas kods

Posteņa nosaukums

Atlikums pārskata perioda sākumā

Pārskata periodā

Atlikums pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4.)

darījumi (+/–)

citas izmaiņas (+/–)

valūtas kursa svārstības (+/–)

A

B

1

2

3

4

5

xxxxKonta nosaukums     

Sxxxxxx

nosaukums     

Sxxxxxx

nosaukums     
       

Kopā

X

     

Informācija par:

1) grāmatvedības kontos uzskaitītajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Konta Nr.

Darījuma partneris

Instrumenta veids

Atlikums perioda sākumā

Darījumi pārskata periodā (+/–)

Citas izmaiņas (+/–)

Atlikums pārskata perioda beigās (1. + 2. + 3.)

A

B

C

1

2

3

4

       

2) kavētajiem maksājumiem

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Kavētie maksājumi pārskata perioda beigās

mazāk par 30 dienām

30 dienas un vairāk

A

B

1

2

    
Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 29.01.2019.Stājas spēkā: 01.02.2019.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 31.01.2019. OP numurs: 2019/22.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
304555
01.02.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)