Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums Nr.BV-14-796-ls

Rīgā 2014.gada 6.oktobrī

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk - Būvvalde) saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta ceturtajā prim daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" (turpmāk - Adresācijas noteikumi) noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.

[1.] Būvvalde, izskatot Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas publiskos datus, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, dokumentus un adrešu piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu,

konstatē:

[1.1.] Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē vairākas adreses neatbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem un ir jāmaina atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām, kā arī ir adresācijas objekti bez adresēm.

[1.2.] Saskaņā ar Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1461 "Par Lielās ielas nosaukuma piešķiršanu", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1462 "Par Mazās Riņķa ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1463 "Par Vecās Buļļu ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1464 "Par Ēdoles ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1465 "Par Mazās Apakšgrāvja ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1466 "Par Skandu ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1467 "Par Baltegļu ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1468 "Par Mazlēpju ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1469 "Par Ģerāniju ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1470 "Par Purva ielas posma pārdēvēšanu par Zūru ielu, Nīcas ielas nosaukuma piešķiršanu un novietnes precizēšanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 09.09.2014. lēmumu Nr. 1580 "Par Vārves ielas posma pārdēvēšanu par Sārnates ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 09.09.2014. lēmumu Nr. 1581 "Par Bitera ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536" veiktajām izmaiņām ielu nosaukumos vairākiem adresācijas objektiem Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē nepieciešama adreses maiņa atbilstoši Adresācijas noteikumu 11. un 21. punkta prasībām.

[1.3.] Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 48.1. apakšpunktu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par šo noteikumu 6. punktam neatbilstošo adrešu maiņu vai precizēšanu.

[1.4.] Rīgas domes 04.04.2014. saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 157.1 punktā noteikts, ka, ja saskaņā ar likumu pirms Būvvaldes lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, kas tiek izdots kā vispārīgais administratīvais akts, nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, Būvvalde uzklausīšanu var veikt, rīkojot publisko apspriešanu.

[1.5.] Ņemot vērā ievērojamo adresācijas objektu skaitu Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē, kuriem ir jāmaina vai jāpiešķir adrese, un lielo ieinteresēto personu skaitu, kuru tiesiskās intereses var tikt skartas, Būvvalde 29.08.2014. pieņēma lēmumu Nr. BV-14-713-ls "Par publiskās apspriešanas rīkošanu zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē", nosakot publiskās apspriešanas norises laiku no 01.09.2014. līdz 22.09.2014. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas astoņas aptaujas anketas un viens iesniegums. Būvvalde 06.10.2014. ir apkopojusi publiskās apspriešanas rezultātus - Nr.BV-14-12351-nd "Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē" un publicējusi tos 06.10.2014 oficiālajā Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv.

[2.] Būvvalde, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un konstatētos faktus, pieejamos dokumentus saistībā ar adreses piešķiršanas procesa tiesisko regulējumu, publiskās apspriešanas rezultātus,

secina:

[2.1.] Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturto prim daļu pašvaldības lēmumu par adrešu piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

Būvvaldes ieskatā pašvaldībai noteiktā adrešu piešķiršanas kompetence (Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļa) nosaka par pienākumu veikt adrešu piešķiršanu, maiņu un sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ieviest adresācijas pamatprincipiem atbilstošu adresāciju Rīgā.

Adresācijas noteikumu 3. punktā ir noteikts, ka adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru - adreses elementu - kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā. Ņemot vērā hierarhisko adresācijas sistēmas uzbūvi, ir jāņem vērā, ka, izdarot izmaiņas hierarhiski augstākā adresācijas objektā, izmaiņas ir jāizdara arī attiecīgajiem hierarhiski zemākajiem adresācijas objektiem, kurus skar izdarītās izmaiņas. Rīgas dome faktiski ar šī lēmuma 1.2. punktā minētajiem lēmumiem ir izdarījusi izmaiņas pilsētas ielu adresēs. Piešķirtās ielu adreses skar adresācijas objektus - iepriekš jau eksistējošas ēkas un pastāvošas zemes vienības, kuras ir klasificējamas kā adresācijas objekti un kurām jau tiek lietotas adreses.

Adresācijas noteikumu 11. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas nosaukumam.

Neviena tiesību norma nesatur tiešu regulējumu par situāciju, kad pie pastāvošas apbūves un esoša ielu tīkla tiek mainītas ielu adreses pie adresācijas objektiem, kuriem jau ir piešķirtas adreses. Lai pilsētas teritorijā nodrošinātu adresācijas sistēmu, kas atbilst tai noteiktajām tiesību normām un mērķim, Būvvaldei, lai nodrošinātu tiesiski pamatotu risinājumu, esošās tiesību normas ir jāpiemēro un jāinterpretē paplašināti.

Spēkā esošie Adresācijas noteikumi nesatur tiešu regulējumu esošajai situācijai, taču atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15. panta divpadsmitajai daļai iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums), līdz ar ko Būvvaldes ieskatā pašvaldībai ir jāvadās atbilstoši Administratīvā procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. punktam un jāinterpretē tiesību normas par adrešu piešķiršanu saistībā ar to izveides mērķiem un jēgu, un jāpieņem tiesiski pamatots lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu arī gadījumos, kad izveidota jauna iela un nav jāveic adresācijas objektam piešķirtā nosaukuma maiņa, bet faktiski jāpārskata adresācijas objektam piešķirtais adreses numurs un tā piesaiste ielai. Vadoties pēc šādas tiesību normu piemērošanas, tiek arī nodrošināta vienotas adresācijas sistēmas ieviešana visā pilsētas teritorijā, jo faktiski, lemjot par adreses piešķiršanu un maiņu, tiek nodrošināta aktuāla adreses numura sasaiste ar ielas nosaukumu un adreses numura atbilstība tā veidošanas principiem. Adresācijas galvenais mērķis ir adresācijas objekta atrašana apvidū, līdz ar ko adresācijai pilsētas teritorijā ir jābūt loģiski izkārtotai un viegli uztveramai. Nav pieļaujams, ka adresācijas objektiem piešķirtās adreses apvidū izvietojas neloģiskā un nereglamentētā secībā vai šobrīd pastāvošai ielai pieguļošam adresācijas objektam, kuram vienīgā pieeja ir no pieguļošās ielas, tiktu saglabāts adreses numurs, kas sasaistīts ar neesošu vai citā vietā esošu ielu.

Būvvaldes ieskatā Adresācijas noteikumu 11. punktā minētās tiesību normas būtība un jēga ir nodrošināt adresācijas sistēmas būtisku principu, kas paredz, piešķirot un veidojot adreses, ievērot vienotu principu, proti, ka adreses numurs ir piešķirams un tātad arī adrese ir lietojama saistībā ar tuvāko ielu, no kuras adreses numurs ir piešķirts. Šāda principa ievērošana veido iespēju arī paredzēt adresācijas objektu secību un nodrošina orientēšanās iespēju. Paplašināti interpretējot iepriekš minētās tiesību normas, Būvvalde ir nonākusi pie secinājuma, ka likumdevējs ir iedibinājis principu pašvaldībai vai tās pilnvarotajai institūcijai, risinot adresācijas jautājumus, nodrošināt vienotas adresācijas sistēmas ieviešanu pašvaldības teritorijā. Konkrētajā gadījumā Būvvalde uzskata, ka jauna ielas nosaukuma piešķiršana Rīgā uzliek pienākumu veikt arī hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu sakārtošanu atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām. Vadoties no tiesību normu interpretācijas, ir secināms, ka pilsētas teritorijā tiek nodrošināta adresācijas sistēmai atbilstoša adresācijas objektu adrešu piešķiršana.

[2.2.] Adresācijas noteikumu 8. punktā noteikts, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.

[2.3.] Adresācijas noteikumu 2.9. apakšpunktā noteikts, ka adrese ir piešķirama dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai vai reāli nodalītai ēkas daļai, 2.10. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 2.11. apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekts ir telpu grupa.

[2.4.] Adresācijas noteikumu 6. punktā ir noteikts, ka adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:

- administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties (6.1. apakšpunkts);

- katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi (6.2. apakšpunkts);

- adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām (6.3. apakšpunkts);

- viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes (6.4. apakšpunkts);

- adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem (6.6. apakšpunkts).

Adresēm Rīgā ir jāatbilst adresācijas sistēmai noteiktajiem pamatprincipiem. Ja Būvvalde konstatē, ka adrese neatbilst noteiktajām prasībām, tad Būvvaldei ir obligāti jāpieņem lēmums par adreses maiņu vai pieraksta precizēšanu. Būvvalde ir konstatējusi, ka vairākas adreses Rīgā atkārtojas vairākiem funkcionāli patstāvīgiem adresācijas objektiem, kas nav pieļaujams, tāpat arī Būvvalde ir konstatējusi, ka vairāku adrešu pierakstā tiek lietoti divi adrešu numuri, kas pierakstīti kā daļskaitlis, kas nonāk pretrunā ar Adresācijas noteikumu 6.6. apakšpunkta prasībām. Būvvaldei, konstatējot lietotu adrešu neatbilstību adresācijas sistēmas prasībām, tās ir jāmaina un attiecīgi jāprecizē to pieraksts. Par konstatētajām adresēm, kas neatbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem, ir organizēta un notikusi publiskā apspriešana.

[2.5.] Adresācijas noteikumu 10. punkts nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā).

Būvvaldei gadījumā, kad ēkas adrese nesakrīt ar zemes vienības adresi, ir pienākums mainīt vai piešķirt adresi zemes vienībai, lai izpildītu Adresācijas noteikumu 10. punkta prasības.

[2.6.] Adresācijas noteikumu 21. punktā noteikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt.

[2.7.] Adresācijas noteikumu 19.1. apakšpunktā noteikts, ka pilsētās zemes vienību un ēku numurus piešķir no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē - pāra numurus.

[2.8.] Adresācijas noteikumu 20. punkts nosaka, ka, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, zemes vienības un ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu (20.1. apakšpunkts) vai ar mazo burtu "k" un defisi, aiz defises norādot korpusa numuru (20.2. apakšpunkts).

[2.9.] Būvvalde atbilstoši situācijai apvidū, faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir novērtējusi adresācijas objektu piešķiramās adreses un ir nodevusi tās publiskajai apspriešanai.

[2.10.] Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmā daļa noteikts, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.

[2.11.] Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem, kuri neatbilst Adresācijas noteikumu 6. un 11. punkta, 19.1. apakšpunkta un 21. punkta prasībām, un piešķirt adreses objektiem, kuriem adreses nav bijušas piešķirtas, bet tās ir piešķiramas atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.9. un 2.10. apakšpunkta un 10. punkta prasībām.

[2.12.] Ņemot vērā, ka adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru - adreses elementu - kopa, tad Būvvaldei, veicot hierarhiski augstāka adresācijas objekta ēkas adreses maiņu, vienlaicīgi arī jāprecizē hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajam ēkas numuram, saglabājot telpu grupu esošo numerāciju.

[2.13.] Adresācijas noteikumu 34. punkts nosaka, ka, ja adresācijas objekta numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši noteikumu prasībām, iepriekšējais numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam numuram. Pēc adreses maiņas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno numuru.

Tādējādi, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs, bet attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, un tas nemainās.

Būvvalde informē, ka pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu tiks sniegta informācija Valsts zemes dienestam adrešu reģistrācijai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, kā arī informāciju par aktuālajām adresēm citas valsts informācijas sistēmas un reģistri saņem automātiski no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas.

Ja komersanta juridiskā adrese tiek mainīta, tad komersantam par adreses maiņu ir jāinformē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš adrešu informācijas aktualizēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veic bez maksas.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta mainītajās adresēs, būtu lietderīgi pārliecināties par deklarētās adreses maiņas faktu. Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt, vēršoties Rīgas pilsētas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļās vai elektroniski izmantojot e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv. Plašāka informācija pieejama interneta vietnē www.pmlp.gov.lv un www.riga.lv.

[2.14.] Ievērojot tiesiskos aspektus, kas regulē adreses piešķiršanu, kā arī, ievērojot lietderības apsvērumus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. panta otro daļu un 66. pantu ir secināms, ka Būvvaldei ir jāpieņem lēmums par adreses maiņu saistībā ar adresēm, kuras neatbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem, lai tiktu ieviesta vienota adresācijas sistēma Rīgā. Adreses maiņa zemes vienībai un ēkai ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri un viennozīmīgi valsts teritorijā identificēt adresācijas objektu apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski pamatota, un ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir iespējama vienīgi, izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko administratīvā akta izdošana ir vienīgais iespējamais veids, lai nodrošinātu adresācijas objekta identificēšanu apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības. Administratīvais akts par adreses maiņu būtiski neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu par adreses maiņu, ir jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet gan kā pienākums, lai nodrošinātu saziņas un atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar privātpersonai uzlikto pienākumu lietot piešķirto adresi, ir secināms, ka privātpersonas tiesiskās intereses netiek aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks pienākums netiek noteikts. Ievērojot Administratīvā procesa likuma 13. pantā noteikto samērīguma principu, ir secināms, ka labumu, ko sabiedrība un valsts pārvalde iegūst ar noteikto ierobežojumu, proti, lietot administratīvā akta adresātam mainīto adresi, kas atbilst pilsētā pastāvošajam ielu tīklam, uzliek administratīvā akta adresātam ļoti nelielu ierobežojumu, taču sabiedrības ieguvums ir ievērojami lielāks, jo sakārtota adresācija nodrošina arī operatīvo dienestu efektīvāku darbību, kas var ietekmēt ar cilvēku veselību un dzīvību saistītus jautājumus.

[3.] Būvvalde, ievērojot minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta ceturto prim daļu, Adresācijas noteikumu 2.9., 2.10., 2.11. un 6.1. apakšpunktu, 8., 10. un 11. punktu, 19.1., 20.1. un 20.2. apakšpunktu, 21., 28., 29., 36., 41. un 48. punktu, Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1461 "Par Lielās ielas nosaukuma piešķiršanu", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1462 "Par Mazās Riņķa ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1463 "Par Vecās Buļļu ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1464 "Par Ēdoles ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1465 "Par Mazās Apakšgrāvja ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1466 "Par Skandu ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1467 "Par Baltegļu ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1468 "Par Mazlēpju ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1469 "Par Ģerāniju ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1470 "Par Purva ielas posma pārdēvēšanu par Zūru ielu, Nīcas ielas nosaukuma piešķiršanu un novietnes precizēšanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 09.09.2014. lēmumu Nr. 1580 "Par Vārves ielas posma pārdēvēšanu par Sārnates ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Rīgas domes 09.09.2014. lēmumu Nr. 1581 "Par Bitera ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536", Būvvaldes oficiālajā mājaslapā www.rpbv.lv publicēto publiskās apspriešanas viedokļu apkopojumu zemes vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē,

nolemj:

[3.1.] mainīt Adresācijas noteikumu 6.1. un 6.6. apakšpunktam neatbilstošas esošās adreses, piešķirot jaunas adreses:

Nr.p.k.

Esošā adrese

Klasifikatora kods

Piešķiramā adrese

Kadastra apzīmējums

3.1.1. Airītes iela 6A 101848977 Airītes iela 6B 01001170384003
3.1.2.       6C 01001170384005
3.1.3. Anniņmuižas bulvāris 24 101853921 Anniņmuižas bulvāris 18 01000800496001
          01000800496
3.1.4. Anniņmuižas bulvāris 50A 101854007 Anniņmuižas bulvāris 40D 01001170118001
          01001170118
3.1.5. Anniņmuižas bulvāris 50B 103382601 Anniņmuižas bulvāris 40C 01001172055
3.1.6. Anniņmuižas bulvāris 58 101815537 Anniņmuižas bulvāris 58A 01000820264002
3.1.7. Anniņmuižas bulvāris 6 102611648 Anniņmuižas bulvāris 6A 01000930041003
3.1.8. Anniņmuižas bulvāris 76 101854136 Anniņmuižas bulvāris 76A 01000820484001
3.1.9. Anniņmuižas bulvāris 85 102636951 Anniņmuižas bulvāris 85A 01000930001002
3.1.10.       85B 01000930001003
3.1.11. Auru iela 9 101817790 Auru iela 9A 01001170138006
3.1.12. Baltā iela 3/9 105807560 Baltā iela 1B 01000630041006
          01000630053
3.1.13. Baltā iela 5 105839201 Baltā iela 5B 01000630041007
3.1.14. Baltā iela 6A 105095121 Baltā iela 8 k-1 01000630358012
3.1.15.       8 k-10 01000630381005
3.1.16.       8 k-11 01000630381007
3.1.17.       8 k-12 01000630381006
3.1.18.       8 k-2 01000630358001
          01000630358
3.1.19.       8 k-3 01000630358011
3.1.20.       8 k-4 01000630358002
3.1.21.       8 k-5 01000630358010
3.1.22.       8 k-6 01000630358003
3.1.23.       8 k-7 01000630358009
3.1.24.       8 k-8 01000630358004
3.1.25.       8 k-9 01000630381008
3.1.26. Beberbeķu iela 14A 101862754 Beberbeķu iela 16C 01000820081011
3.1.27. Beberbeķu iela 16 101131791 Beberbeķu iela 16A 01000820081001
3.1.28. Beberbeķu iela 28 101131896 Beberbeķu iela 28B 01000822127002
3.1.29. Bolderājas iela 10 101865944 Bolderājas iela 10A 01000800116007
3.1.30. Bolderājas iela 16A 101821854 Bolderājas iela 16B 01000800104001
3.1.31. Bolderājas iela 27 101866021 Bolderājas iela 27A 01000800122006
3.1.32. Bolderājas iela 37 101866070 Bolderājas iela 37 k-1 01000670546002
3.1.33.       37 k-2 01000670546004
3.1.34.       37 k-3 01000670546005
3.1.35.       37 k-4 01000670546006
3.1.36.       37 k-5 01000670546007
3.1.37. Bolderājas iela 5 101866095 Bolderājas iela 5B 01000800064002
3.1.38. Buļļu iela 16 101868033 Buļļu iela 16 k-1 01000662027004
3.1.39.       16 k-2 01000662027002
3.1.40. Buļļu iela 45 101823101 Buļļu iela 45C 01000800245051
3.1.41. Buļļu iela 47A 105204841 Buļļu iela 47B 01000800625035
3.1.42. Buļļu iela 50A 101823118 Buļļu iela 50 k-1 01000800921002
3.1.43.       50B 01000802022001
3.1.44.       50 k-2 01000670554001
          01000670554
3.1.45.       50 k-3 01000670554002
3.1.46.       50 k-4 01000670554003
3.1.47.       50 k-5 01000670554004
3.1.48.       50 k-6 01000670554005
3.1.49.       50 k-7 01000670554006
3.1.50.       50 k-8 01000800299005
3.1.51.       50 k-9 01000800299004
3.1.52. Buļļu iela 51 101823126 Buļļu iela 51A 01000800134011
3.1.53. Buļļu iela 51B 105869765 Buļļu iela 51C 01000800134004
3.1.54. Buļļu iela 52 102612207 Buļļu iela 52A 01000800138001
3.1.55. Buļļu iela 66 101868507 Buļļu iela 66A 01000800191002
3.1.56. Čuguna iela 40 104601548 Čuguna iela 41 01000822132001
          01000822132
3.1.57. Dagmāras iela 14 101871884 Dagmāras iela 14A 01000662038001
          01000662038
3.1.58. Dagmāras iela 4 101824240 Dagmāras iela 4A 01000660284002
          01000660284
3.1.59. Dammes iela 42A 101824490 Dammes iela 46A 01000800025111
3.1.60. Daugavgrīvas iela 83 105547621 Daugavgrīvas iela 81 k-1 01000630070022
3.1.61.       81 k-2 01000630070008
3.1.62. Dāvida iela 1C 101876305 Dāvida iela 1D 01000670242002
3.1.63. Dunalkas iela 10 101878470 Dunalkas iela 10C 01001170041007
3.1.64. Dunalkas iela 11 101878487 Dunalkas iela 11A 01001170053001
3.1.65. Dunalkas iela 2 101878495 Dunalkas iela 2 k-1 01000820035006
3.1.66.       2 k-10 01000820304011
3.1.67.       2 k-11 01000820317012
3.1.68.       2 k-12 01000820304013
3.1.69.       2 k-13 01000820317014
3.1.70.       2 k-14 01000820304015
3.1.71.       2 k-2 01000820317003
3.1.72.       2 k-3 01000820304004
3.1.73.       2 k-4 01000820303005
3.1.74.       2 k-5 01000820271006
3.1.75.       2 k-6 01000820271007
3.1.76.       2 k-7 01000820271008
3.1.77.       2 k-8 01000820271009
3.1.78.       2 k-9 01000820317010
3.1.79. Dzirciema iela 119 101827182 Dzirciema iela 119A 01000772005001
3.1.80. Dzirciema iela 119 k-1 105769524 Dzirciema iela 119 k-2 01000772009004
3.1.81. Dzirciema iela 119B 101880178 Dzirciema iela 119D 01000770191001
3.1.82. Dzirciema iela 70 102648017 Dzirciema iela 68 01000670322002
3.1.83. Eduarda Šmita iela 11 101882438 Eduarda Šmita iela 11A 01000800091009
3.1.84. Grīvas iela 11 101892110 Grīvas iela 15 01000670364001
          01000670364
3.1.85. Grīvas iela 11 k-1 101833073 Grīvas iela 17 01000672034001
          01000672034
3.1.86. Grīvas iela 11 k-2 101833145 Grīvas iela 11 01000670362001
          01000670362
3.1.87. Grīvas iela 11 k-25 101833200 Grīvas iela 21 01000672077001
3.1.88. Grīvas iela 11 k-26 101833217 Grīvas iela 23 01000672056001
          01000672056
3.1.89. Grīvas iela 11 k-27 101833225 Grīvas iela 25 01000672057001
          01000672057
3.1.90. Grīvas iela 11 k-3 101833258 Grīvas iela 7 01000672051001
          01000670295
3.1.91. Grīvas iela 11 k-34 101833290 Grīvas iela 1 01000672059001
          01000672059
3.1.92. Grīvas iela 11 k-4 101833305 Grīvas iela 3 01000672046001
          01000672046
3.1.93. Grīvas iela 11 k-8 101833346 Grīvas iela 9 01000672048001
          01000672048
3.1.94. Grīvas iela 11 k-9 101833354 Grīvas iela 5 01000672047001
          01000670281
3.1.95. Grīvas iela 17 k-1 102999794 Grīvas iela 19 01000672008001
          01000672008
3.1.96. Grīvas iela 24 101892176 Grīvas iela 18 01000670396001
          01000670396
3.1.97. Grīvas iela 9 106201622 Grīvas iela 13 01000670363001
          01000670363
3.1.98. Iļģuciema iela 2 101835165 Iļģuciema iela 2A 01000670135006
3.1.99. Imantas 1. līnija 20 102613401 Imantas 1. līnija 20A 01000760513
3.1.100. Imantas iela 13 101897048 Imantas iela 13A 01000930050002
3.1.101. Imantas iela 20 102641648 Imantas iela 20A 01000800485002
3.1.102. Jūrmalas gatve 102A 102643346 Jūrmalas gatve 102B 01000820018010
3.1.103. Jūrmalas gatve 104 101905742 Jūrmalas gatve 104A 01000820243002
3.1.104. Jūrmalas gatve 108 101905783 Jūrmalas gatve 108A 01000820019002
3.1.105. Jūrmalas gatve 115B 101905896 Jūrmalas gatve 115D 01000820088007
3.1.106. Jūrmalas gatve 125 102643321 Jūrmalas gatve 125A 01000820116002
3.1.107. Jūrmalas gatve 130B 105999957 Jūrmalas gatve 130C 01000822005
3.1.108. Jūrmalas gatve 158 101906221 Jūrmalas gatve 158A 01000820273002
3.1.109. Jūrmalas gatve 35 101839613 Jūrmalas gatve 35A 01000930023013
3.1.110. Jūrmalas gatve 37A 101839621 Jūrmalas gatve 37 01000930023012
3.1.111. Jūrmalas gatve 37C 101906367 Jūrmalas gatve 37J 01000930322003
3.1.112. Jūrmalas gatve 65A 101906631 Jūrmalas gatve 65C 01000932090002
3.1.113. Jūrmalas gatve 70 101906680 Jūrmalas gatve 72 01000932141001
          01000932141
3.1.114. Jūrmalas gatve 74/76 101839734 Jūrmalas gatve 76 01000930003001
3.1.115.       76 k-1 01000930003015
3.1.116.       76 k-2 01000930003003
3.1.117.       76 k-3 01000930003002
3.1.118. Jūrmalas gatve 90 101906785 Jūrmalas gatve 96 01000820246001
3.1.119.       96 k-1 01000820246002
3.1.120.       96 k-2 01000822247001
3.1.121.       96 k-3 01000820246003
3.1.122. Jūrmalas gatve 94 101906824 Jūrmalas gatve 96 k-2 01000822247
3.1.123. Jūrmalas gatve 98 101839814 Jūrmalas gatve 98A 01000820245002
3.1.124. Kleistu iela 1 101913235 Kleistu iela 75 01001042019001
          01001042019
3.1.125. Kleistu iela 20 101913307 Kleistu iela 48C 01001042033001
          01001042033
3.1.126. Kleistu iela 27 101842990 Kleistu iela 27 k-19 01000802016016
3.1.127.       27 k-1 01000802016003
3.1.128.       27 k-10 01000802016010
3.1.129.       27 k-11 01000802016011
3.1.130.       27 k-12 01000802016012
3.1.131.       27 k-13 01000802016013
3.1.132.       27 k-14 01000802016021
3.1.133.       27 k-15 01000802016022
3.1.134.       27 k-16 01000802016018
3.1.135.       27 k-17 01000802016014
3.1.136.       27 k-18 01000802016017
3.1.137.       27 k-2 01000802016004
3.1.138.       27 k-20 01000802016015
3.1.139.       27 k-3 01000802016005
3.1.140.       27 k-4 01000802016019
3.1.141.       27 k-5 01000802016007
3.1.142.       27 k-6 01000802016006
3.1.143.       27 k-7 01000802016008
3.1.144.       27 k-8 01000802016009
3.1.145.       27 k-9 01000802016020
3.1.146. Kleistu iela 29 101913380 Kleistu iela 29A 01000800372006
3.1.147. Kleistu iela 39 101843010 Kleistu iela 39C 01000802075001
3.1.148. Kleistu iela 39A 101843027 Kleistu iela 39 k-1 01000802087012
3.1.149.       39 k-10 01000802087026
3.1.150.       39 k-11 01000802087025
3.1.151.       39 k-12 01000802087024
3.1.152.       39 k-13 01000802087039
3.1.153.       39 k-14 01000802087013
3.1.154.       39 k-15 01000802087002
3.1.155.       39 k-16 01000802087004
3.1.156.       39 k-17 01000802087005
3.1.157.       39 k-18 01000802087006
3.1.158.       39 k-19 01000802087011
3.1.159.       39 k-2 01000802087014
3.1.160.       39 k-20 01000802087010
3.1.161.       39 k-21 01000802087009
3.1.162.       39 k-22 01000802087008
3.1.163.       39 k-23 01000802087003
3.1.164.       39 k-24 01000802087023
3.1.165.       39 k-25 01000802087022
3.1.166.       39 k-26 01000802087021
3.1.167.       39 k-27 01000800216028
3.1.168.       39 k-28 01000800216029
3.1.169.       39 k-29 01000800216030
3.1.170.       39 k-3 01000802087015
3.1.171.       39 k-30 01000800216031
3.1.172.       39 k-31 01000800216032
3.1.173.       39 k-32 01000800216033
3.1.174.       39 k-33 01000800216034
3.1.175.       39 k-34 01000800216035
3.1.176.       39 k-35 01000800216036
3.1.177.       39 k-4 01000802087016
3.1.178.       39 k-5 01000802087017
3.1.179.       39 k-6 01000802087018
3.1.180.       39 k-7 01000802087019
3.1.181.       39 k-8 01000802087020
3.1.182.       39 k-9 01000802087027
3.1.183. Kleistu iela 41 101843035 Kleistu iela 41 k-1 01000800216001
3.1.184.       41 k-10 01000800284003
3.1.185.       41 k-11 01000800216010
3.1.186.       41 k-12 01000800216011
3.1.187.       41 k-13 01000800216012
3.1.188.       41 k-14 01000800216013
3.1.189.       41 k-15 01000800216015
3.1.190.       41 k-16 01000800216014
3.1.191.       41 k-17 01000800216016
3.1.192.       41 k-2 01000800216003
3.1.193.       41 k-3 01000800216004
3.1.194.       41 k-4 01000800216005
3.1.195.       41 k-5 01000800216006
3.1.196.       41 k-6 01000800216007
3.1.197.       41 k-7 01000800216008
3.1.198.       41 k-8 01000800216009
3.1.199.       41 k-9 01000800284002
3.1.200. Kleistu iela 44 101843043 Kleistu iela 44 k-1 01000802039003
3.1.201.       44 k-2 01000802039004
3.1.202. Kleistu iela 73/75 104420842 Kleistu iela 73 01001040082001
          01001040082
3.1.203. Kleistu iela 77 104421098 Kleistu iela 65 01001040040001
          01001040040
3.1.204. Kooperatīva iela 23 102647706 Kooperatīva iela 23A 01000800471002
3.1.205. Kooperatīva iela 26 101914823 Kooperatīva iela 26A 01000800505004
3.1.206. Kooperatīva iela 8 101915013 Kooperatīva iela 8C 01000930074002
3.1.207. Kurzemes prospekts 102A 103405184 Kurzemes prospekts 86B 01000800025061
3.1.208. Kurzemes prospekts 102B 103405192 Kurzemes prospekts 86A 01000800025060
3.1.209. Kurzemes prospekts 144 101921531 Kurzemes prospekts 144A 01001170226006
3.1.210. Kurzemes prospekts 54B 101921925 Kurzemes prospekts 54A 01000800368003
3.1.211. Kurzemes prospekts 59A 103381817 Kurzemes prospekts 59B 01000802018004
3.1.212. Kurzemes prospekts 6/8 103356215 Kurzemes prospekts 6 01000932046001
          01000932046
3.1.213. Ķiburgas iela 1 101895583 Ķiburgas iela 1D 01000820819001
          01000820819
3.1.214. Ķiburgas iela 1A 101895647 Ķiburgas iela 1E 01000820405001
3.1.215. Lazdu iela 18 105657367 Lazdu iela 14G 01000822420
3.1.216. Lidoņu iela 2 101926620 Lidoņu iela 2 k-1 01000772040005
3.1.217. Lidoņu iela 27 101926700 Lidoņu iela 29 01000672086001
3.1.218. Lidoņu iela 30 101926733 Lidoņu iela 30A 01000670230003
          01000670230
3.1.219. Lidoņu iela 8 101926782 Lidoņu iela 10A 01000770131001
          01000770131
3.1.220. Lielā iela 71 101927735 Lielā iela 71 k-1 01001042041003
3.1.221.       71 k-2 01001042041013
3.1.222.       71E 01001040001001
          01001040001
3.1.223. Lilijas iela 18 101931278 Lilijas iela 18A 01000660249004
3.1.224. Loka iela 28 101932271 Loka iela 17 01000802188001
          01000802188
3.1.225. Mazā Bolderājas iela 2 104601347 Mazā Bolderājas iela 2C 01000802004002
3.1.226. Mazā Buļļu iela 17 101945673 Mazā Buļļu iela 17B 01000800151002
3.1.227.       17C 01000800151003
3.1.228. Mazā Kandavas iela 7 101946441 Mazā Kandavas iela 11 01000930013006
3.1.229. Mazā Krūmu iela 21 104643714 Mazā Krūmu iela 21A 01001170152008
3.1.230. Mazā Zolitūdes iela 17 101948260 Mazā Zolitūdes iela 17A 01001172026001
          01001172026
3.1.231. Mellužu iela 1 102615253 Mellužu iela 14 01000800980001
3.1.232.       17 01000802017002
          01000802296
3.1.233. Mellužu iela 1A 101949840 Mellužu iela 15 01000800036001
          01000802017
3.1.234. Mellužu iela 1B 105847225 Mellužu iela 19 01000802017001
          01000802298
3.1.235. Mellužu iela 1F 105847266 Mellužu iela 13 01000800036027
          01000800036
3.1.236. Motoru iela 3A 101954906 Motoru iela 6 01000770128001
          01000770128
3.1.237.       8 k-1 01000770128007
3.1.238. Motoru iela 5A 104593833 Motoru iela 8 01000770119001
          01000770119
3.1.239. Nīcas iela 1 101956766 Nīcas iela 2B 01000800274001
          01000800274
3.1.240. Nīcas iela 10 101956774 Nīcas iela 10 k-1 01000800794002
3.1.241.       10 k-10 01000800794011
3.1.242.       10 k-11 01000800794009
3.1.243.       10 k-2 01000800794004
3.1.244.       10 k-3 01000800794005
3.1.245.       10 k-4 01000800794003
3.1.246.       10 k-5 01000800794012
3.1.247.       10 k-6 01000800794006
3.1.248.       10 k-7 01000800794007
3.1.249.       10 k-8 01000800794008
3.1.250.       10 k-9 01000800794010
3.1.251. Nīcas iela 7 102694505 Nīcas iela 6A 01000800256001
          01000800256
3.1.252. Palangas iela 12 101960870 Palangas iela 14 01000772049001
          01000772049
3.1.253.       9 01000772060001
3.1.254.       9 k-1 01000772060003
3.1.255. Pureņu iela 1 101972161 Pureņu iela 2B 01000820096001
          01000820096
3.1.256. Rātsupītes iela 1 102697672 Rātsupītes iela 1 k-1 01001040015001
3.1.257. Rātsupītes iela 3 103844936 Rātsupītes iela 3A 01001040015005
3.1.258.       3C 01001040015006
3.1.259. Rāvas iela 4 105721732 Rāvas iela 2A 01001172134
3.1.260. Rigondas gatve 2 101977250 Rigondas gatve 1 01000800025032
3.1.261. Rigondas gatve 4 101977306 Rigondas gatve 5 01000800025033
3.1.262. Rigondas gatve 5 102616351 Rigondas gatve 7 01000800025046
3.1.263. Rigondas gatve 7 101977322 Rigondas gatve 4 01000800025042
3.1.264. Saulgožu iela 18A 104456507 Saulgožu iela 18B 01000670122001
3.1.265. Saulgožu iela 24A 101986196 Saulgožu iela 24 k-1 01000670119009
3.1.266.       24 k-2 01000670119002
3.1.267.       24 k-3 01000670119004
3.1.268.       24 k-4 01000670119011
3.1.269.       24 k-5 01000670120006
3.1.270.       24 k-6 01000670120007
3.1.271. Saulgožu iela 26 101986210 Saulgožu iela 28 01000670552001
3.1.272.       30 01000670552002
3.1.273.       30A 01000670552003
3.1.274. Saulgožu iela 30/32 101986268 Saulgožu iela 32 01000670310001
          01000670310
3.1.275. Saulgožu iela 36A 101986307 Saulgožu iela 36B 01000672111001
3.1.276.       36C 01000670555002
3.1.277. Seces iela 2 101987655 Seces iela 2A 01000930290009
3.1.278. Skodas iela 13 101991872 Skodas iela 13 k-1 01000770200074
3.1.279. Skujenes iela 10 101992745 Skujenes iela 10 k-3 01000672053002
3.1.280.       10 k-4 01000672053004
3.1.281.       10 k-5 01000672053005
3.1.282. Slokas iela 106 101135725 Slokas iela 106A 01000670244002
3.1.283. Slokas iela 122 101135805 Slokas iela 122 k-1 01000800015003
3.1.284.       122 k-2 01000800015004
3.1.285.       122 k-3 01000800015005
3.1.286.       122 k-4 01000800015006
3.1.287.       122 k-5 01000800015008
3.1.288.       122 k-6 01000800015002
3.1.289. Slokas iela 126 101135821 Slokas iela 126B 01000800995001
3.1.290. Slokas iela 161 101136663 Slokas iela 161 k-1 01000800021002
          01000800021
3.1.291.       161 k-2 01000800021001
3.1.292. Slokas iela 205 101136880 Slokas iela 205B 01001170105002
          01001170105
3.1.293. Slokas iela 213 101136928 Slokas iela 213A 01001170087003
3.1.294. Slokas iela 217A 104576021 Slokas iela 217B 01001172018003
3.1.295. Slokas iela 76 101135573 Slokas iela 76C 01000660128002
3.1.296.       76D 01000660128010
3.1.297. Slokas iela 92 101135653 Slokas iela 92A 01000660173007
3.1.298. Sniķeres iela 14 101995076 Sniķeres iela 14A 01000800166001
3.1.299. Spilves iela 11 101995814 Spilves iela 22C 01000670151001
          01000670151
3.1.300. Spilves iela 13 102637455 Spilves iela 11 k-1 01000770159001
          01000770159
3.1.301.       11 k-2 01000770159002
3.1.302.       11 k-3 01000770159003
3.1.303. Spilves iela 16 106252010 Spilves iela 16B 01000770213003
3.1.304.       16C 01000770213004
3.1.305. Spilves iela 28 101995935 Spilves iela 24C 01000670228011
3.1.306. Spilves iela 43 101996012 Spilves iela 37B 01000672071001
          01000672071
3.1.307. Silikātu iela 5J 106544201 Silikātu iela 5C 01001102012
3.1.308. Šķērsiela 24 101882220 Šķērsiela 32 01000800083001
          01000800083
3.1.309. Šķērsiela 3 101882253 Šķērsiela 3A 01000800115001
3.1.310. Šķērsiela 5 101882294 Šķērsiela 5A 01000800114006
3.1.311. Trīsstūra iela 1 102009222 Trīsstūra iela 1 k-1 01000930674002
3.1.312.       1 k-2 01000930674003
3.1.313.       1 k-3 01000930674004
3.1.314. Trīsstūra iela 11 102009247 Trīsstūra iela 13 01000930673003
3.1.315.       15 01000930673001
3.1.316. Užavas iela 7 102012495 Užavas iela 7A 01000800251002
3.1.317. Vaidelotes iela 10 102013087 Vaidelotes iela 10A 01000670384007
3.1.318. Vaidelotes iela 13 102013118 Vaidelotes iela 13A 01000672029002
3.1.319. Vecumnieku iela 42/44 102019764 Vecumnieku iela 42 01000930368001
          01000930368
3.1.320. Vērdiņu iela 4/6 102017744 Vērdiņu iela 4 01000670388001
          01000670388
3.1.321. Zentenes iela 13 102029871 Zentenes iela 13A 01001170147002
3.1.322. Zentenes iela 30 102030095 Zentenes iela 24A 01001170189001
3.1.323. Zentenes iela 45 102695402 Zentenes iela 45A 01001170195001
3.1.324. Zolitūdes iela 19 101137230 Zolitūdes iela 19A 01000820012002
3.1.325. Ādama iela 23 106542890 Ādama iela 23A 01001010013
3.1.326. Imantas 1. līnija 20 102613401 Imantas 1. līnija 20A 01000760588004
3.1.327. Imantas 2. līnija 9 101835952 Imantas 2. līnija 9B 01000990122009
3.1.328. Imantas 3. līnija 10A 105569438 Imantas 3. līnija 10B 01000992276002
3.1.329. Imantas 3. līnija 8 101898017 Imantas 3. līnija 8E 01000930104006
3.1.330. Imantas 5. līnija 6 101898187 Imantas 5. līnija 6A 01000930326002
3.1.331. Imantas 5. līnija 7 101898195 Imantas 5. līnija 7B 01000930242006
3.1.332. Imantas 6. līnija 9 101898322 Imantas 6. līnija 9B 01000930251002

[3.2.] mainīt Adresācijas noteikumu 11. punktam neatbilstošas esošās adreses, piešķirot jaunas adreses:

Nr.p.k.

Esošā adrese

Klasifikatora kods

Piešķiramā adrese

Kadastra apzīmējums

3.2.1. Anniņmuižas bulvāris 18 102636654 Vecumnieku iela 13 01000930047001
          01000930047
3.2.2. Anniņmuižas bulvāris 31 101815473 Dumbrāja iela 27 01000932128001
          01000932128
3.2.3.       27A 01000932128003
3.2.4. Anniņmuižas bulvāris 31A 104993581 Dumbrāja iela 26 01000930116002
3.2.5. Anniņmuižas bulvāris 36 102611631 Slokas iela 181A 01000800956001
          01000800956
3.2.6. Anniņmuižas bulvāris 62 101854056 Dubultu iela 16 01001170144044
3.2.7. Anniņmuižas bulvāris 64 101854064 Dubultu iela 21 01001170144001
3.2.8.       23 01001170144002
3.2.9. Anniņmuižas bulvāris 66 102673506 Dubultu iela 19 01000822114001
          01000822114
3.2.10. Anniņmuižas bulvāris 68 101854072 Dubultu iela 7 01000822115001
          01000822115
3.2.11. Anniņmuižas bulvāris 70 101854097 Dubultu iela 4 01000820282001
          01000820282
3.2.12. Apakšgrāvja iela 2 106451956 Mazā Apakšgrāvja iela 8 01000970199
3.2.13. Apakšgrāvja iela 2A 106451964 Mazā Apakšgrāvja iela 10 01000970198
3.2.14. Apakšgrāvja iela 2B 106452025 Mazā Apakšgrāvja iela 12 01001100105
3.2.15. Auru iela 10 101858192 Mazā Krūmu iela 28 01001170096006
          01001170096
3.2.16. Auru iela 15A 101858248 Slokas iela 205A 01001170105001
          01001172035
3.2.17. Auru iela 8 101858303 Mazā Krūmu iela 26 01001170094001
          01001170094
3.2.18. Baltā iela 10A 106312361 Riekstu iela 11A 01000630030001
3.2.19. Baltā iela 27 105762833 Spilves iela 4 01000772019001
          01000772019
3.2.20.       6 01000770204001
          01000770204
3.2.21.       6A 01000770204002
3.2.22. Baltā iela 3/9 105807560 Daugavgrīvas iela 114 01000630041001
3.2.23. Bebru iela 43 101863225 Sidraba iela 1 01000800988001
          01000800988
3.2.24. Bolderājas iela 2 101865985 Mellužu iela 2C 01000800224001
          01000800224
3.2.25. Buļļu iela 13 101868017 Vecā Buļļu iela 2 01000670221001
          01000670221
3.2.26. Buļļu iela 15 101868025 Vecā Buļļu iela 4 01000670184001
          01000670184
3.2.27. Buļļu iela 17 101868041 Vecā Buļļu iela 6 01000670114001
          01000670114
3.2.28. Buļļu iela 19 101868074 Vecā Buļļu iela 8 01000670198002
          01000670198
3.2.29. Buļļu iela 21 101868082 Vecā Buļļu iela 12 01000670113001
          01000670113
3.2.30. Buļļu iela 23 101868090 Vecā Buļļu iela 10 01000670198001
          01000672117
3.2.31. Buļļu iela 24 101868105 Vecā Buļļu iela 11 01000670165005
3.2.32.       13 01000670165006
3.2.33.       3 01000670165001
          01000670165
3.2.34.       5 01000670165002
3.2.35.       7 01000670165003
3.2.36.       9 01000670165004
3.2.37. Buļļu iela 25 102643073 Vecā Buļļu iela 14 01000670173001
          01000672112
3.2.38. Buļļu iela 27 101868113 Vecā Buļļu iela 16 01000670097001
          01000670097
3.2.39. Buļļu iela 28 101823054 Vecā Buļļu iela 17 01000670167001
          01000670167
3.2.40. Buļļu iela 32 101868170 Vecā Buļļu iela 23 01000670169001
          01000670169
3.2.41. Buļļu iela 33 101868187 Garā iela 24 01000670241001
          01000670241
3.2.42. Buļļu iela 33 k-1 101868195 Garā iela 28 01000672082001
          01000672082
3.2.43. Buļļu iela 33 k-2 101823062 Garā iela 30 01000670092013
          01000670092
3.2.44. Buļļu iela 33A 105023228 Garā iela 26 01000672082002
3.2.45. Buļļu iela 34 101868201 Vecā Buļļu iela 25 01000672003001
          01000670170
3.2.46. Buļļu iela 36 101823087 Vecā Buļļu iela 27 01000670171001
          01000670171
3.2.47. Buļļu iela 38 102643081 Vecā Buļļu iela 29 01000670176001
          01000670176
3.2.48.       31 01000670176003
3.2.49. Buļļu iela 39A 101868250 Spilves iela 24B 01000670228014
          01000670228
3.2.50. Buļļu iela 70C 103418385 Ģerāniju iela 3 01000800948001
          01000800948
3.2.51. Buļļu iela 74 101823206 Kleistu iela 32 01000800907001
3.2.52. Buļļu iela 82 101868564 Baltegļu iela 40 01000800292003
3.2.53.       41 01000800292001
          01000800292
3.2.54.       43 01000800292002
3.2.55. Buļļu iela 84 101823222 Baltegļu iela 30 01000800215
3.2.56.       32 01000800289002
3.2.57. Buļļu iela 84 k-2 104889211 Baltegļu iela 30 01000800289001
3.2.58. Ceriņu iela 10C 106177821 Vērgales iela 5 01000822766
3.2.59. Ceriņu iela 10E 106161190 Vērgales iela 9 01000822770
3.2.60. Ceriņu iela 10F 106153954 Vērgales iela 11 01000822771
3.2.61. Ceriņu iela 12F 106082752 Vērgales iela 18 01000822752
3.2.62. Ceriņu iela 12G 106082760 Vērgales iela 20 01000822753
3.2.63. Ceriņu iela 12K 106179497 Vērgales iela 28 01000822757
3.2.64. Ceriņu iela 12L 106088730 Vērgales iela 30 01000822758
3.2.65. Ceriņu iela 12N 106158834 Vērgales iela 34 01000822760
3.2.66. Dammes iela 3 101824417 Anniņmuižas bulvāris 40E 01001170120001
          01001170120
3.2.67. Dammes iela 35 101872443 Kurzemes prospekts 110A 01000800796001
          01000800796
3.2.68. Dammes iela 35A 101824441 Kurzemes prospekts 110B 01001170212001
          01001170212
3.2.69. Dammes iela 44 101824505 Kurzemes prospekts 86C 01000800025026
3.2.70. Dammes iela 48 101824538 Kurzemes prospekts 104A 01000800025002
3.2.71. Dammes iela 5 101824546 Anniņmuižas bulvāris 40F 01001170137002
          01001172086
3.2.72. Dammes iela 52 101824554 Kurzemes prospekts 108A 01000800025012
3.2.73. Daugavgrīvas iela 132 k-4 101825074 Lidoņu iela 1 01000770072001
          01000770072
3.2.74. Daugavgrīvas iela 132 k-6 101825082 Stūres iela 1A 01000770078001
          01000770078
3.2.75. Daugavgrīvas iela 132A 106319093 Lidoņu iela 1A 01000770077001
          01000770077
3.2.76. Daugavgrīvas iela 134 101825090 Lidoņu iela 3 01000772047001
          01000772047
3.2.77. Daugavgrīvas iela 136 101875143 Lidoņu iela 3A 01000770073001
          01000770073
3.2.78. Daugavgrīvas šoseja 6 101875561 Mazā Apakšgrāvja iela 6 01000972081
3.2.79. Dubultu iela 5 101878341 Pīlādžu iela 14 01000820090001
          01000820090
3.2.80. Dumbrāja iela 22C 105717925 Bitera iela 20 01000930738
3.2.81. Dunalkas iela 3E 106159668 Skaru iela 9 01000822743
3.2.82. Dunalkas iela 3H 106145963 Skaru iela 15 01000822746
3.2.83. Dzirciema iela 101 101880145 Garā iela 23 01000672068001
3.2.84. Dzirciema iela 103 101880153 Cementa iela 20 01000670215001
          01000670215
3.2.85. Dzirciema iela 105 101880161 Cementa iela 18 01000670213001
          01000670213
3.2.86. Dzirciema iela 107 101827125 Cementa iela 5 01000670343001
          01000670343
3.2.87. Dzirciema iela 107A 104790754 Cementa iela 5A 01000670343002
3.2.88. Dzirciema iela 109A 105189463 Cementa iela 5B 01000670246
3.2.89. Dzirciema iela 109B 105854175 Cementa iela 3D 01000772077
3.2.90. Dzirciema iela 63 101880450 Vaidelotes iela 4 01000672088001
          01000670077
3.2.91. Dzirciema iela 93 101880596 Garā iela 22 01000670333002
          01000672129
3.2.92. Dzirciema iela 93A 101880602 Garā iela 20 01000670333001
          01000670333
3.2.93. Dzirciema iela 95 102648041 Garā iela 16 01000672070001
          01000672114
3.2.94. Dzirciema iela 95A 101880610 Garā iela 18 01000672070002
          01000672070
3.2.95. Dzirciema iela 97 101880635 Garā iela 21 01000672069001
          01000672069
3.2.96. Dzirciema iela 99 101880643 Garā iela 19 01000670218001
          01000670218
3.2.97. Gaigalas iela 9 101888512 Ādama iela 23A 01001010013001
3.2.98. Grīvas iela 11 k-10 101892127 Vaidelotes iela 28 01000672030001
          01000672030
3.2.99. Grīvas iela 11 k-11 102640197 Vaidelotes iela 26 01000672031001
          01000672031
3.2.100. Grīvas iela 11 k-12 102610863 Vaidelotes iela 22 01000672042001
          01000670292
3.2.101. Grīvas iela 11 k-13 101833081 Vaidelotes iela 20 01000672033001
          01000670283
3.2.102. Grīvas iela 11 k-14 101833098 Vaidelotes iela 18 01000672032001
          01000670282
3.2.103. Grīvas iela 11 k-15 101833104 Vaidelotes iela 25 01000670356001
          01000670356
3.2.104. Grīvas iela 11 k-16 101833112 Vaidelotes iela 23 01000672037001
          01000670291
3.2.105. Grīvas iela 11 k-17 101833120 Vaidelotes iela 21 01000672038001
          01000670284
3.2.106. Grīvas iela 11 k-18 101833137 Vaidelotes iela 19 01000672039001
          01000670268
3.2.107. Grīvas iela 11 k-19 102610871 Vaidelotes iela 17 01000672040001
          01000672040
3.2.108. Grīvas iela 11 k-20 101833153 Vaidelotes iela 15 01000672041001
          01000672041
3.2.109. Grīvas iela 11 k-21 101833161 Saulgožu iela 19 01000670353001
          01000670353
3.2.110. Grīvas iela 11 k-22 101833178 Saulgožu iela 21 01000672036001
          01000672036
3.2.111. Grīvas iela 11 k-23 101833186 Buļļu iela 40B 01000672035001
          01000672035
3.2.112. Grīvas iela 11 k-28 101833233 Saulgožu iela 9 01000672058001
          01000672058
3.2.113. Grīvas iela 11 k-29 101833241 Saulgožu iela 11 01000672045001
          01000672045
3.2.114. Grīvas iela 11 k-30 101833266 Saulgožu iela 13 01000670351001
          01000670351
3.2.115. Grīvas iela 11 k-31 101833274 Saulgožu iela 15 01000672044001
          01000672044
3.2.116. Grīvas iela 11 k-32 102640156 Saulgožu iela 17 01000672043001
          01000672043
3.2.117. Grīvas iela 11 k-5 101833313 Vaidelotes iela 14 01000670280001
3.2.118. Grīvas iela 11 k-6 101833321 Vaidelotes iela 11A 01000670565001
          01000670565
3.2.119. Grīvas iela 11 k-7 101833338 Vaidelotes iela 24 01000672054001
          01000672054
3.2.120. Guberņciems 8 101833514 Mazā Apakšgrāvja iela 5 01000970090005
          01000970090002
          01000970090012
          01000970090013
          01000970090006
          01000970090004
          01000970090001
          01000970132001
          01000972144002
          01000970132002
          01000970090
3.2.121. Imantas iela 1A 101835727 Jūrmalas gatve 57A 01000930032001
          01000932309
3.2.122. Jūrmalas gatve 111 101905814 Ceriņu iela 16 01000820101001
3.2.123. Jūrmalas gatve 115A 101905888 Lazdu iela 16D 01000820318001
          01000820788
3.2.124. Jūrmalas gatve 117 101905910 Lazdu iela 16C 01000820113001
          01000822387
3.2.125. Jūrmalas gatve 117A 103877652 Lazdu iela 16B 01000820113002
          01000822386
3.2.126. Jūrmalas gatve 117B 103877660 Lazdu iela 16A 01000820113003
          01000820113
3.2.127. Jūrmalas gatve 118A 105189496 Ēnas iela 1B 01000820341001
          01000820341
3.2.128. Jūrmalas gatve 120A 102999013 Ēnas iela 1C 01000822096001
          01000822096
3.2.129. Jūrmalas gatve 131 101906037 Beberbeķu iela 36B 01000820060001
          01000820060
3.2.130. Jūrmalas gatve 142 101906125 Vībotņu iela 3 01000820122001
          01000820122
3.2.131. Jūrmalas gatve 144 101906133 Vībotņu iela 2 01000820085001
          01000820085
3.2.132. Jūrmalas gatve 16 101839517 Mazā Kandavas iela 7A 01000932209004
          01000932209
3.2.133. Jūrmalas gatve 53 101906510 Progresa iela 2A 01000930672001
          01000930672
3.2.134. Jūrmalas gatve 53A 101906527 Progresa iela 2B 01000930095002
3.2.135. Jūrmalas gatve 61 101906584 Imantas iela 1 01000930729001
3.2.136. Jūrmalas gatve 65 101906623 Anniņmuižas bulvāris 2B 01000930035001
          01000930035
3.2.137. Jūrmalas gatve 65B 103360408 Anniņmuižas bulvāris 2A 01000932094002
          01000930126
3.2.138. Jūrmalas gatve 85A 101906744 Pīlādžu iela 11 01000820281002
          01000820281
3.2.139. Kleistu iela 121 106207834 Apakšgrāvja iela 15C 01001042077001
          01001040045
3.2.140. Kleistu iela 123 106234195 Apakšgrāvja iela 15D 01001040044
3.2.141. Kleistu iela 131 104889293 Apakšgrāvja iela 15 01001040006001
          01001040006
3.2.142. Kleistu iela 131A 105625170 Apakšgrāvja iela 15A 01001042085
3.2.143. Kleistu iela 135 104889285 Apakšgrāvja iela 13 01001040034001
          01001040034
3.2.144. Kleistu iela 141 104889308 Apakšgrāvja iela 7 01001040031001
          01001040031
3.2.145. Kleistu iela 22A 106443194 Mazlēpju iela 14 01000802145
3.2.146. Kleistu iela 24A 101913315 Mazlēpju iela 16 01000800937002
          01000800937
3.2.147.       16 k-1 01000800937005
3.2.148.       16 k-2 01000800937001
3.2.149.       16 k-3 01000800937006
3.2.150.       16 k-4 01000800937007
3.2.151.       16 k-5 01000800937008
3.2.152. Kleistu iela 24B 101842958 Sniķeres iela 27 k-1 01000800940003
3.2.153.       27 k-2 01000800940002
3.2.154.       29 k-2 01000800940001
          01000800940
3.2.155.       29 k-3 01000800940004
3.2.156. Kleistu iela 24C 101913323 Sniķeres iela 25 k-1 01000802047003
          01000802047
3.2.157.       25 k-2 01000802047002
3.2.158.       25 k-3 01000802047001
3.2.159.       25 k-4 01000802047004
3.2.160.       25 k-5 01000802047005
3.2.161. Kleistu iela 24D 106033804 Sniķeres iela 29 k-1 01000802074001
          01000802074
3.2.162. Kleistu iela 24F 106465556 Mazlēpju iela 6 01000800050
3.2.163. Kleistu iela 24G 106496605 Mazlēpju iela 8 01000801008001
          01000801008
3.2.164. Kleistu iela 24H 106496613 Mazlēpju iela 10 01000802224001
          01000802224
3.2.165. Kleistu iela 26 106528605 Mazlēpju iela 7 01000800991001
          01000800991
3.2.166. Kleistu iela 26 k-1 105657295 Mazlēpju iela 15 01000800932038
          01000800932
3.2.167. Kleistu iela 26 k-2 105657301 Mazlēpju iela 17 01000800932037
3.2.168. Kleistu iela 26 k-3 105657318 Mazlēpju iela 19 01000800932036
3.2.169. Kleistu iela 26 k-4 105657326 Mazlēpju iela 21 01000800932035
3.2.170. Kleistu iela 26 k-5 105657334 Mazlēpju iela 23 01000800932033
3.2.171. Kleistu iela 26A 101913348 Mazlēpju iela 13 01000800926002
          01000800926
3.2.172.       13 k-1 01000800926001
3.2.173. Kleistu iela 26B 101842966 Ģerāniju iela 11 01000800942031
          01000800942
3.2.174. Kleistu iela 26C 101842982 Ģerāniju iela 7 01000802033001
          01000802033
3.2.175. Kleistu iela 26D 101913356 Ģerāniju iela 5 01000800938004
          01000800938
3.2.176. Kleistu iela 26E 106323085 Mazlēpju iela 11 01000800993001
          01000800993
3.2.177. Kleistu iela 26F 105869941 Mazlēpju iela 9 01000800992002
          01000800992
3.2.178.       9 k-1 01000800992001
3.2.179. Kleistu iela 62 105569278 Artura Galindoma iela 4 01000972005001
3.2.180. Kleistu iela 75 104480690 Rātsupītes iela 4 01001040011002
          01001040011
3.2.181.       4 k-1 01001040011001
3.2.182.       4 k-2 01001040065002
3.2.183.       4 k-3 01001040065001
3.2.184.       4 k-4 01001040065003
3.2.185.       4 k-5 01001040065004
3.2.186. Kurzemes prospekts 114 101921371 Dammes iela 33 01000802099001
          01000802099
3.2.187. Kurzemes prospekts 160B 105023285 Tālavas gatve 1 01001172091001
          01001170091
3.2.188. Kurzemes prospekts 3 101846893 Skandu iela 8 01000800764007
3.2.189. Kurzemes prospekts 3A 101846940 Skandu iela 10 01000800924001
          01000800924
3.2.190. Kurzemes prospekts 3F 106205902 Skandu iela 2 01000802327001
3.2.191. Kurzemes prospekts 5 101921894 Skandu iela 14 01000802003001
          01000802003
3.2.192. Kurzemes prospekts 5A 101846998 Skandu iela 12 01000802031003
          01000802031
3.2.193.       12 k-1 01000802031001
3.2.194.       12 k-2 01000802031002
3.2.195. Kurzemes prospekts 64 101847018 Rigondas gatve 10 01000802028002
3.2.196. Kurzemes prospekts 66 101922002 Rigondas gatve 8 01000802028001
3.2.197. Kurzemes prospekts 7 101847034 Skandu iela 11 01000800870001
          01000800870
3.2.198.       9 01000802162002
3.2.199. Kurzemes prospekts 7A 105149540 Skandu iela 15 01000802164
3.2.200. Kurzemes prospekts 7B 105149557 Skandu iela 13 01000802255001
          01000802255
3.2.201. Kurzemes prospekts 89 101847155 Baltegļu iela 6 01000802030024
3.2.202. Kurzemes prospekts 89A 105689200 Baltegļu iela 8 01000802030026
3.2.203. Kurzemes prospekts 89B 106378171 Baltegļu iela 7 01000802030027
3.2.204. Kurzemes prospekts 9 101922043 Skandu iela 9 01000802065
3.2.205. Kurzemes prospekts 91 101922051 Baltegļu iela 5 01000802030001
          01000802030
3.2.206.       5 k-1 01000802030008
3.2.207.       5 k-10 01000802030012
3.2.208.       5 k-11 01000802030003
3.2.209.       5 k-12 01000802030016
3.2.210.       5 k-13 01000802030004
3.2.211.       5 k-14 01000802030019
3.2.212.       5 k-15 01000802030015
3.2.213.       5 k-16 01000802030014
3.2.214.       5 k-17 01000802030020
3.2.215.       5 k-18 01000802030013
3.2.216.       5 k-19 01000802030005
3.2.217.       5 k-2 01000802030006
3.2.218.       5 k-3 01000802030021
3.2.219.       5 k-4 01000802030009
3.2.220.       5 k-5 01000802030002
3.2.221.       5 k-6 01000802030017
3.2.222.       5 k-7 01000802030010
3.2.223.       5 k-8 01000802030011
3.2.224.       5 k-9 01000802030018
3.2.225. Kurzemes prospekts 91A 103282434 Baltegļu iela 3 01000802030023
3.2.226. Kurzemes prospekts 93 106363063 Baltegļu iela 1 01000802275
3.2.227. Ķiburgas iela 14H 105916858 Mazā Zolitūdes iela 14H 01000820541001
          01000820541
3.2.228. Lilijas iela 12 101931173 Reņģes iela 1 01000660199001
          01000660199
3.2.229. Lilijas iela 20A 101931286 Reņģes iela 2A 01000662024001
          01000662024
3.2.230. Lilijas iela 4 101931358 Olaines iela 4 01000660237001
          01000660237
3.2.231. Mazā Šķērsiela 4 101945890 Mellužu iela 5 01000800070002
3.2.232. Mellužu iela 1C 105847233 Kleistu iela 18A 01000802017003
          01000802295
3.2.233. Mellužu iela 1D 105847241 Kleistu iela 18B 01000802017006
          01000802294
3.2.234. Mellužu iela 1E 105847258 Kleistu iela 18C 01000802017009
          01000802293
3.2.235. Observatorijas iela 7 104316892 Skandu iela 7 01000800934001
          01000802064
3.2.236. Palangas iela 11 101960862 Skodas iela 4 01000672087001
          01000672087
3.2.237. Palangas iela 1A 104593632 Garā iela 31 01000670341001
          01000670341
3.2.238. Palangas iela 4 101960887 Garā iela 27 01000670248001
          01000670248
3.2.239. Palangas iela 9A 101960934 Cementa iela 22 01000670256002
          01000670256
3.2.240.       24 01000670256001
3.2.241. Platā iela 12B 106365315 Grants iela 13A 01001100098010
3.2.242. Platā iela 28A 103555775 Gobas iela 20A 01000972056002
3.2.243. Progresa iela 11A 106037305 Vecumnieku iela 36A 01000930149
3.2.244. Progresa iela 15 101969323 Trīsstūra iela 2D 01000800543003
3.2.245. Purva iela 45 101972491 Nīcas iela 14 01000760007
3.2.246. Purva iela 47 101972506 Nīcas iela 16 01000760008
3.2.247. Purva iela 49 101972514 Nīcas iela 18 01000760009
3.2.248. Purva iela 50 102697414 Nīcas iela 17 01000760016001
          01000760016
3.2.249. Purva iela 52 102676046 Nīcas iela 19 01000760014001
          01000760014
3.2.250. Purva iela 53 102616167 Sārnates iela 24 01000930269005
          01000930269
3.2.251. Purva iela 53A 105514954 Sārnates iela 26 01000932304001
          01000932304
3.2.252. Purva iela 53B 105514962 Sārnates iela 28 01000930269004
          01000932303
3.2.253. Purva iela 54 105960178 Nīcas iela 21 01000762186
3.2.254. Purva iela 55 101972530 Zūru iela 11 01000930270001
          01000930270
3.2.255. Purva iela 56 101972522 Sārnates iela 18 01000760012001
          01000760012
3.2.256. Purva iela 57 101972547 Zūru iela 9 01000930271006
          01000930271
3.2.257. Purva iela 58 101972555 Sārnates iela 12 01000760019001
          01000760019
3.2.258. Purva iela 60 101972571 Sārnates iela 10 01000760020006
3.2.259.       8 01000760020001
          01000760020
3.2.260. Purva iela 61 104776583 Zūru iela 3 01000930273001
          01000930273
3.2.261. Purva iela 63 101972588 Zūru iela 1 01000930315001
          01000930315
3.2.262. Purva iela 63A 103647172 Zūru iela 5 01000930272001
          01000930325
3.2.263.       5 k-1 01000930325001
3.2.264.       5 k-2 01000930325006
3.2.265.       5 k-3 01000930325005
3.2.266.       5 k-4 01000930325002
3.2.267.       5 k-5 01000930325003
3.2.268.       5 k-6 01000930325004
3.2.269. Purva iela 64 101972596 Sārnates iela 22 01000930274001
          01000930274
3.2.270. Purva iela 66 101972602 Sārnates iela 5 01000930317001
          01000930317
3.2.271. Purva iela 68 101972610 Zūru iela 10 01000930268001
          01000930268
3.2.272. Purva iela 72 102616183 Zūru iela 6 01000930316001
          01000930316
3.2.273.       8 01000930316004
3.2.274. Purva iela 74 101972635 Zūru iela 4 01000930265001
          01000930265
3.2.275. Purva iela 76 101972643 Zūru iela 2 01000930014001
          01000930014
3.2.276. Raktes iela 33 101974124 Imantas iela 58A 01000802172001
          01000802172
3.2.277.       58B 01000802172002
3.2.278. Rātsupītes iela 26 105013362 Apakšgrāvja iela 15G 01001042082
3.2.279. Rātsupītes iela 28 104890431 Apakšgrāvja iela 17A 01001040074001
          01001042083
3.2.280. Rātsupītes iela 30 104890448 Apakšgrāvja iela 30 01001040005001
          01001040005
3.2.281. Riekstu iela 15A 104061473 Garā iela 1 01000670259
3.2.282. Rigondas gatve 1 101977187 Slokas iela 130D 01000800025035
3.2.283. Rigondas gatve 6A 103383074 Kleistu iela 11A 01000802028011
          01000802343
3.2.284. Riņķa iela 1 101977660 Mazā Riņķa iela 1 01000800470001
          01000800470
3.2.285. Riņķa iela 3 101977685 Mazā Riņķa iela 3 01000800469001
          01000800469
3.2.286. Riņķa iela 5 101977708 Mazā Riņķa iela 5 01000800468001
          01000800468
3.2.287. Riņķa iela 7 101977724 Mazā Riņķa iela 7 01000800516001
          01000800516
3.2.288. Saulgožu iela 27 k-1 101986235 Buļļu iela 42A 01000670264001
          01000670264
3.2.289. Saulgožu iela 27 k-2 101986243 Buļļu iela 42B 01000670557001
          01000670557
3.2.290. Saulgožu iela 27 k-3 102635853 Buļļu iela 44B 01000670557002
          01000672106
3.2.291. Skodas iela 3 101991897 Palangas iela 10B 01000770061001
          01000770061
3.2.292. Skodas iela 5 102676528 Palangas iela 10A 01000770062001
          01000770062
3.2.293. Skodas iela 5A 101991903 Palangas iela 10 01000770110001
          01000770110
3.2.294. Slokas iela 104 101135717 Iļģuciema iela 2B 01000670149002
3.2.295. Slokas iela 109A 101994154 Sakas iela 2 01000800276001
3.2.296. Slokas iela 111G 101994218 Observatorijas iela 1 01000800387001
          01000800387
3.2.297. Slokas iela 122A 104690835 Varkaļu iela 7 01000800358001
3.2.298.       9 01000802010001
          01000802010
3.2.299. Slokas iela 225A 103878002 Ziedoņa iela 13 01001172022002
          01001172022
3.2.300.       13 k-2 01001172022003
3.2.301. Spilves iela 10 101995806 Ēdoles iela 4 01000770202004
          01000770202
3.2.302.       4 k-1 01000770202002
3.2.303.       4 k-2 01000770202003
3.2.304.       4 k-3 01000770202001
          01000772052
3.2.305. Spilves iela 10A 103592434 Ēdoles iela 8 01000770207001
          01000770207
3.2.306. Spilves iela 10B 103592442 Ēdoles iela 10 01000770207006
          01000770206
3.2.307.       10 k-1 01000770207005
3.2.308. Spilves iela 2D 103383121 Skodas iela 17 01000770120001
          01000770120
3.2.309. Spilves iela 39 101995992 Garā iela 35 01000670016001
          01000670016
3.2.310. Spilves iela 39A 104593624 Garā iela 37 01000670016002
3.2.311. Spilves iela 41 101996004 Garā iela 33 01000672072001
          01000672072
3.2.312. Spilves iela 8 101996086 Ēdoles iela 5 01000770048019
          01000770048
3.2.313.       5 k-1 01000770048060
3.2.314.       5 k-2 01000770048008
3.2.315. Spilves iela 8A 101996094 Ēdoles iela 6 01000770189001
          01000770189
3.2.316.       6 k-1 01000770189002
3.2.317.       6 k-2 01000770189020
3.2.318.       6 k-3 01000770189013
3.2.319.       6 k-4 01000770189003
3.2.320. Spilves iela 8C 105821467 Ēdoles iela 2 01000772116
3.2.321. Stūrmaņu iela 31C 103108231 Mežrozīšu iela 29 01000970158009
          01000970165
3.2.322. Šauļu iela 3 101881942 Reņģes iela 2B 01000660257001
          01000660257
3.2.323. Vārves iela 2 102016365 Sārnates iela 2 01000760022001
          01000760022
3.2.324. Vārves iela 4 102016373 Sārnates iela 4 01000760021001
          01000760021
3.2.325. Vārves iela 4A 102016381 Sārnates iela 6 01000762018001
          01000762018
3.2.326. Vārves iela 5 106011233 Sārnates iela 1 01000930654
3.2.327. Vārves iela 7 105937086 Sārnates iela 3 01000932297
3.2.328. Vecumnieku iela 100 105765228 Bitera iela 21 01000932002
3.2.329. Vecumnieku iela 3 104578033 Progresa iela 6A 01000930084001
          01000930084
3.2.330.       6B 01000930084006
3.2.331. Vecumnieku iela 78 105105780 Bitera iela 2 01000930118
3.2.332. Vecumnieku iela 78A 105113964 Bitera iela 4 01000930278001
          01000930278
3.2.333. Vecumnieku iela 78B 106432294 Bitera iela 6 01000930448
3.2.334. Vecumnieku iela 78C 106535877 Bitera iela 8 01000932274
3.2.335. Vecumnieku iela 80 104578082 Bitera iela 3 01000932028001
          01000932028
3.2.336. Vecumnieku iela 82 104578090 Bitera iela 5 01000932027001
          01000932027
3.2.337. Vecumnieku iela 84 104578105 Bitera iela 7 01000932026001
          01000932026
3.2.338. Vecumnieku iela 86 104578113 Bitera iela 9 01000932025001
          01000932025
3.2.339. Vecumnieku iela 88 104578121 Bitera iela 11 01000932005001
          01000932005
3.2.340. Vecumnieku iela 90 104578138 Bitera iela 13 01000932029001
          01000932029
3.2.341. Vecumnieku iela 92 104313532 Bitera iela 15 01000930289007
          01000930783
3.2.342. Vecumnieku iela 96 103555902 Bitera iela 17 01000930782
3.2.343. Vecumnieku iela 98 103795993 Bitera iela 19 01000932003001
          01000932003
3.2.344. Virbu iela 2 105402756 Ģerāniju iela 1 01000802046001
          01000802046
3.2.345. Vīksnes iela 41 102023514 Mazā Krūmu iela 14A 01001170172005
3.2.346.       14B 01001170172001
          01001170172
3.2.347. Zentenes iela 1 102695371 Anniņmuižas bulvāris 54A 01001170218005
3.2.348. Zentenes iela 11B 105868802 Mazā Krūmu iela 7 01001170220
3.2.349. Zentenes iela 12 102029863 Mazā Krūmu iela 16 01001172046001
          01001172046
3.2.350. Zentenes iela 14 102029888 Mazā Krūmu iela 20 01001172046002
          01001170170
3.2.351. Zentenes iela 15 102029896 Mazā Krūmu iela 8 01001170155001
          01001170155
3.2.352. Zentenes iela 15 k-1 102029902 Mazā Krūmu iela 9 01001170147001
3.2.353. Zentenes iela 16 102029910 Mazā Krūmu iela 18 01001170171001
          01001170171
3.2.354. Zentenes iela 16A 105297398 Mazā Krūmu iela 24 01001170170001
          01001170095
3.2.355. Zentenes iela 16B 106073583 Mazā Krūmu iela 22 01001172097001
          01001170092
3.2.356. Zentenes iela 17 102695388 Mazā Krūmu iela 5 01001172010001
          01001172010
3.2.357. Zentenes iela 17A 102029927 Mazā Krūmu iela 4B 01001170246001
          01001170246
3.2.358. Zentenes iela 19 102029943 Mazā Krūmu iela 3 01001172010002
3.2.359. Zentenes iela 19B 103614890 Mazā Krūmu iela 3A 01001172010003
3.2.360. Zentenes iela 21 102029984 Vīksnes iela 19 01001172016016
          01001170177
3.2.361.       21 01001172016001
          01001172016
3.2.362. Zentenes iela 23 102030005 Mazā Krūmu iela 1 01001172050001
          01001172050
3.2.363. Zentenes iela 25 102030021 Mazā Krūmu iela 6 01001172049001
          01001172049
3.2.364. Zentenes iela 27 102030046 Mazā Krūmu iela 6B 01001170166003
          01001172129
3.2.365.     Vīksnes iela 29A 01001170166001
          01001170166
3.2.366. Zentenes iela 29 102677466 Mazā Krūmu iela 10 01001170167001
          01001172068
3.2.367. Zentenes iela 7 102030255 Dubultu iela 18 01001170143038
          01001172038
3.2.368. Zentenes iela 9 102030263 Dubultu iela 20 01001170143037
          01001170143
3.2.369. Ziedoņa iela 2 102030327 Airītes iela 8E 01001170209001

[3.3.] piešķirt adresācijas objektiem šādas adreses saskaņā ar Adresācijas noteikumu 10. punktu:

Nr.p.k.

Piešķiramā adrese

Kadastra apzīmējums

3.3.1. Anniņmuižas bulvāris 17 01000802000003
3.3.2. Artura Galindoma iela 4 01000972005
3.3.3. Auru iela 9B 01001170138007
3.3.4. Baltā iela 8 01000660238004
      01000662057
3.3.5. Bolderājas iela 5B 01000802207
3.3.6. Buļļu iela 51 01000800134
3.3.7. Dubultu iela 1 01000822137001
      01000822137
3.3.8.   16 01001170144
3.3.9. Dumbrāja iela 26 01000930116
3.3.10. Dunalkas iela 2 01000822216
3.3.11.   2 k-2 01000820317
3.3.12.   2 k-3 01000820304
3.3.13.   2 k-4 01000820303
3.3.14.   2 k-5 01000820271
3.3.15. Dzirciema iela 119A 01000772005
3.3.16. Garā iela 23 01000672068
3.3.17. Grīvas iela 21 01000670349
3.3.18. Imantas iela 1 01000930729
3.3.19. Jūrmalas gatve 103B 01000822374001
      01000822657
3.3.20.   31 01000930016001
      01000930016
3.3.21.   95D 01000822118002
3.3.22.   95E 01000820091003
3.3.23. Kleistu iela 32 01000800907
3.3.24.   41 01000800284
3.3.25.   41 k-1 01000800216
3.3.26. Lidoņu iela 29 01000672086
3.3.27. Mazā Kandavas iela 9 01000930013002
3.3.28. Mellužu iela 14 01000800980
3.3.29. Palangas iela 9 01000770127
3.3.30. Pīlādžu iela 10 01000820469001
      01000820469
3.3.31. Rātsupītes iela 4 k-2 01001040065
3.3.32. Riekstu iela 11A 01000630030
3.3.33. Riņķa iela 9 01000800771003
3.3.34.   9 k-1 01000800771008
3.3.35.   9 k-2 01000800771005
3.3.36.   9 k-3 01000800771006
3.3.37.   9 k-4 01000800771007
3.3.38. Saulgožu iela 27 01000670557004
      01000672103
3.3.39.   28 01000670552
3.3.40. Skujenes iela 10 01000672053003
      01000672053
3.3.41. Slokas iela 148 01001170010001
      01001170010
3.3.42.   217A 01001172018
3.3.43. Spilves iela 28 01000670228001

[3.4.] precizēt mainīto ēku telpu grupu adrešu pierakstu atbilstoši mainītajai ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupas adreses numuru.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai šis administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam. Ar paziņošanu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uzskatāms, ka vispārīgais administratīvais akts ir kļuvis zināms administratīvā akta adresātiem. Ar šādu paziņošanu netiek pārkāptas ieinteresēto tiesības uzzināt administratīvo aktu, un šāda paziņošana lielā ieinteresēto personu skaita dēļ ir uzskatāma par saprātīgu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77. pantu un 79. panta pirmo daļu šo administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā.

Būvvalde informē, ka ēkas numerācijas zīme jāuzstāda atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā".

Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs I.Vircavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē Izdevējs: Rīgas pilsētas būvvalde Veids: lēmums Numurs: BV-14-796-lsPieņemts: 06.10.2014.Stājas spēkā: 08.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 08.10.2014. OP numurs: 2014/199.18
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
269360
08.10.2014
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)