Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumus Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.38 27.§)
Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
15.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama traktortehnikas un tās piekabju pārbūve, prasības traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijai un aprīkojumam pēc pārbūves un kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētas traktortehnikas un tās piekabju atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām.

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem pārbūvi ir atļauts veikt tikai Latvijā reģistrētai traktortehnikai un tās piekabēm. Prasība par reģistrāciju neattiecas uz pārbūvējamām ātrgaitas piekabēm.

3. Par traktortehnikas vai tās piekabju pārbūvi neuzskata izmaiņas, kas neskar traktortehnikas uzskaites tehniskos datus un konstruktīvos parametrus (1. pielikums), un mezglu un agregātu maiņu, ja tiek izmantoti ražotāja paredzētie mezgli, agregāti vai stiprinājumi un tie tiek uzstādīti traktortehnikas vai traktortehnikas piekabes ražotāja paredzētajās vietās.

4. Latvijā tiek atzīta citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājvalstu un Turcijas traktortehnika un tās piekabes, kas pārbūvētas saskaņā ar šo valstu tehniskajām prasībām, ja par to ir izsniegts attiecīgajā valstī atzīts dokuments.

II. Pārbūves kategorijas

5. Traktortehnikas vai tās piekabju pārbūves veidus iedala trijās kategorijās:

5.1. pirmās kategorijas pārbūve (P1) – traktortehnikas vai tās piekabju individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati un konstruktīvie parametri, kas minēti šo noteikumu 6. un 7. punktā, ja pārbūve un atbilstības novērtēšana notiek saskaņā ar traktortehnikas valsts tehniskās apskates prasībām un ceļu satiksmes drošības prasībām;

5.2. otrās kategorijas pārbūve vai izgatavošana (P2) – traktortehnikas vai tās piekabju individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīta transportlīdzekļa konstrukcija un šo noteikumu 14. un 15. punktā minētie konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts transportlīdzekļa lietojuma mērķis un transportlīdzekļa kategorija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu. Pirms otrās kategorijas pārbūves uzsākšanas pārbūvētājs izstrādā traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves tehnisko projektu (turpmāk – pārbūves tehniskais projekts), norādot tajā šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, un saskaņo to ar vienu no šādām institūcijām (turpmāk – sertifikācijas institūcija):

5.2.1. sertifikācijas institūciju, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

5.2.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņoto sertifikācijas institūciju;

5.3. trešās kategorijas pārbūve vai izgatavošana (P3) – traktortehnikas vai tās piekabju sērijveida pārbūve, ar kuru tiek mainīti transportlīdzekļa konstruktīvie parametri un kuru veic komersants saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu.

III. Pirmās kategorijas pārbūves veidi

6. Traktortehnikai pirmās kategorijas pārbūvi veic, ja:

6.1. maina stūres iekārtas konstrukciju, uzstādot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāju un pēc šādas pārbūves nodrošinot atbilstošu stūres iekārtas darbību;

6.2. oriģinālā tilta vietā uzstāda tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavotu tiltu;

6.3. uzstāda tās pašas markas traktortehnikas kabīni.

7. Traktortehnikas piekabei pirmās kategorijas pārbūvi veic, ja ātrgaitas piekabi pārbūvē par traktortehnikas piekabi.

IV. Pirmās kategorijas pārbūves kārtība

8. Pirmās kategorijas pārbūvi atļauts veikt bez iepriekšējas saskaņošanas.

9. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) pārbūvi veic atbilstoši šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajiem pārbūves veidiem.

10. Pēc pārbūves pārbūvētājs uzrāda pārbūvēto traktortehniku vai tās piekabi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai (turpmāk – aģentūra).

11. Aģentūra novērtē traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normu prasībām un izsniedz traktortehnikas un tās piekabju pirmās kategorijas pārbūves atzinumu (3. pielikums).

12. Ja traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes laikā konstatē neatbilstību šo noteikumu prasībām, pārbūvētājs to novērš un atkārtoti nodod traktortehniku vai tās piekabi tehniskajai ekspertīzei.

13. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā atzinuma saņemšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) pārbūvi reģistrē aģentūrā. Ja pārbūve netiek reģistrēta piecu darbdienu laikā, traktortehnikas vai piekabes īpašnieks atkārtoti veic šo noteikumu 10. punktā minētās darbības.

V. Otrās kategorijas pārbūves veidi

14. Traktortehnikai otrās kategorijas pārbūvi (izņemot pārbūvi ar tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavotām detaļām) veic, ja:

14.1. maina stūres iekārtas konstrukciju, izņemot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāja uzstādīšanu, ja pēc šādas pārbūves tiek nodrošināta atbilstoša stūres iekārtas darbība;

14.2. kabīni maina pret citas markas traktora kabīni, kuras stiprinājumi atbilst kabīnes izmēriem;

14.3. traktoram uzstāda rūpnieciski izgatavotu papildu degvielas tvertni vai to uzstāda citā vietā, nekā to paredzējis ražotājs;

14.4. oriģinālā tilta vietā uzstāda citas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavotu tiltu;

14.5. maina šasijas konstrukciju, tādējādi mainot arī traktora vispārējos gabarītus un klīrensu;

14.6. traktortehniku aprīko un pielāgo darbam mežā;

14.7. traktortehnikas motoru nomaina pret citas markas motoru.

15. Traktortehnikas piekabei otrās kategorijas pārbūvi veic, ja:

15.1. maina sakabes ierīces konstrukciju;

15.2. maina bremžu iekārtu;

15.3. oriģinālā tilta vietā uzstāda citas kategorijas traktortehnikas piekabes tiltu;

15.4. pagarina vai saīsina piekabes rāmi;

15.5. piekabi pārbūvē par kravas pašizgāzēju, kas atbilst standartam LVS EN 1853+A1:2010 "Lauksaimniecības mašīnas. Pašizgāzējpiekabes. Drošums";

15.6. piekabi pārbūvē par kokvedēja piekabi;

15.7. piekabi pārbūvē par cisternu.

VI. Otrās kategorijas pārbūves kārtība

16. Traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūvi veic saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām un atbilstoši sertifikācijas institūcijā saskaņotajam pārbūves tehniskajam projektam.

17. Pārbūvētājs iesniedz sertifikācijas institūcijā šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu par traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūvi (iesnieguma veidlapas paraugs – sertifikācijas institūcijas tīmekļa vietnē), norādot tajā šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju;

17.2. pārbūves tehnisko projektu (divos eksemplāros).

18. Iesniedzot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 17. un 19. punktā minētos dokumentus ieskenē un pievieno kā datni un dokumentus noformē un paraksta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām.

19. Ja transportlīdzekļa šasijas numurs nav nosakāms, iesniegumam pievieno īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un pieteicēja deklarāciju par pārbūvējamā transportlīdzekļa piederību (6. pielikums). Ja transportlīdzeklis faktiski atbilst iesniegtajiem dokumentiem, sertifikācijas institūcija piešķir un iekaļ jaunu šasijas numuru.

20. Sertifikācijas institūcija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pārbūves tehniskā projekta saskaņošanu vai saskaņošanas atteikumu.

21. Ja traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes laikā sertifikācijas institūcija konstatē neatbilstību pārbūves tehniskajā projektā, pārbūvētājs to novērš vai izdara attiecīgas izmaiņas pārbūves tehniskajā projektā un saskaņo tās ar sertifikācijas institūciju.

22. Pēc saskaņošanas viens pārbūves tehniskā projekta eksemplārs paliek glabāšanā sertifikācijas institūcijas arhīvā, bet otru eksemplāru sertifikācijas institūcija nodod pārbūvētājam.

23. Pēc otrās kategorijas pārbūves pārbūvētājs uzrāda pārbūvēto traktortehniku vai tās piekabi ekspertīzei tai sertifikācijas institūcijai, kurā tika saskaņots pārbūves tehniskais projekts.

24. Ja pārbūve veikta atbilstoši šo noteikumu prasībām, sertifikācijas institūcija izsniedz pārbūvētājam atzinumu par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību otrās kategorijas pārbūves prasībām (7. pielikums).

25. Sertifikācijas institūcija elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šo noteikumu 24. punktā minēto atzinumu var izsniegt elektroniska dokumenta veidā, ja iesnieguma iesniedzējs ir izteicis šādu lūgumu.

26. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24. punktā minētā atzinuma saņemšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) pārbūvi reģistrē aģentūrā. Ja pārbūve netiek reģistrēta piecu darbdienu laikā, traktortehnikas vai piekabes īpašnieks atkārtoti veic šo noteikumu 23. punktā minētās darbības.

VII. Trešās kategorijas pārbūves kārtība

27. Trešās kategorijas pārbūvi drīkst veikt Latvijā reģistrēta privāto tiesību juridiskā persona, kas tirgū to piedāvā kā pakalpojumu.

28. Komersants traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūvi veic saskaņā ar lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumiem.

29. Sērijveidā pārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību novērtē saskaņā ar lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumiem.

30. Pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabju atbilstību apliecina nacionālais tipa sertifikāts.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

31. Aģentūras lēmumus var apstrīdēt Zemkopības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

32. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumus Nr. 245 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 58. nr.; 2011, 91. nr.).

34. Šo noteikumu 15.5. apakšpunkts un 4. pielikuma 16. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
Traktortehnikas uzskaites tehniskie dati un konstruktīvie parametri

Nr.
p.k.

Tipa apstiprinājumu datubāzes kods*

Nosaukums

1.

0.2.

Transportlīdzekļa tips

2.

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija

3.

1.1.

Asu un riteņu skaits

4.

2.1.

Pašmasa, kg

5.

2.2.

Pilna masa, kg

6.

2.2.2.

Pilnās masas sadalījums pa asīm, kg

7.

2.5.

Garenbāze, mm

8.

2.7.1.1.

Garums, mm

9.

2.7.1.2.

Platums, mm

10.

2.7.1.3.

Augstums, mm

11.

2.7.1.6.

Klīrenss, mm

12.

3.1.7.

Degvielas veids

13.

3.2.1.6.

Cilindru skaits un izvietojums

14.

3.2.1.7

Motora darba tilpums, cm3

15.

3.3.1.2.

Motora nominālā lietderīgā jauda, kW

16.

3.5.3.1.

Degvielas tvertņu skaits

17.

8.1.

Darba bremžu sistēma

18.

10.1.1.

Rāmis

19.

10.1.2.

Kabīne

20.

10.4.

Kravas platforma

21.

12.2.1.

Sakabes ierīču tips

Piezīme. * Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 2. pielikums.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
Informācija, kas norādāma traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūves tehniskajā projektā

1. Sadaļā "Ievads" ietver transportlīdzekļa pārbūves mērķi, plānoto ražošanas apjomu un transportlīdzekļa tehnisko aprakstu.

2. Sadaļā "Ražošanas procesa tehniskais apraksts" ietver galveno transportlīdzekļa izgatavošanas tehnoloģiskajā procesā izmantojamo paša ražotāja vai citu ražotāju izgatavoto komplektējošo sistēmu, salikšanas vienību un mezglu aprakstu un tehnoloģiskā procesa secību.

3. Sadaļā "Konstruktīvā daļa" ietver:

3.1. transportlīdzekļa gabarīta rasējumus;

3.2. transportlīdzekļa montāžas rasējumus;

3.3. transportlīdzekļa galveno agregātu, salikšanas vienību un mezglu rasējumus;

3.4. transportlīdzekļa principiālās blokshēmas (piemēram, elektrisko, pneimatisko, hidraulisko);

3.5. rasējumu specifikācijas;

3.6. informāciju par izmantojamiem materiāliem.

4. Sadaļā "Aprēķinu daļa" ietver transportlīdzekļa galveno konstruktīvo risinājumu, agregātu, mezglu, sistēmu un salikšanas vienību stiprības aprēķinus (liece, vērpe un cirpe).

5. Sadaļā "Ekspluatācijas noteikumi" ietver transportlīdzekļa ekspluatācijas nosacījumus, tehniskās apkopes periodiskumu un ekspluatācijas materiālu aprakstu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
Traktortehnikas un tās piekabju pirmās kategorijas pārbūves

ATZINUMS Nr. ________________

   

(sastādīšanas vieta)

 

(diena, mēnesis, gads)

Traktortehnikas vai tās piekabes dati:

marka, modelis 

valsts reģistrācijas numura zīme , reģ. apliecības Nr. 

pilna masa , jauda KW/ZS, krāsa 

izlaiduma gads , rūpnīcas (šasijas) Nr. 

Traktortehnikai vai tās piekabei veikta šāda pārbūve (atzīmēt vajadzīgo):

 traktortehnikai mainīta stūres iekārtas konstrukcija, uzstādot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāju un pēc šādas pārbūves nodrošinot atbilstošu stūres iekārtas darbību;

 traktortehnikai oriģinālā tilta vietā uzstādīts tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavots tilts;

 traktortehnikai uzstādīta tās pašas markas traktortehnikas kabīne;

 veikta ātrgaitas piekabes pārbūve par traktortehnikas piekabi.

Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūve veikta

atbilstoši/neatbilstoši

normatīvajiem aktiem
 

(nevajadzīgo svītrot)

 
par traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi un valsts tehnisko apskati.

Piezīmes 
 

(norādīt konstatētos pārkāpumus un citas piezīmes)

  

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersona  
 

(paraksts, vārds, uzvārds vai spiedogs)

 
Ar lēmumu esmu iepazīstināts  
 

(uzrādītāja vārds, uzvārds, paraksts)

 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
Būtiskās tehniskās prasības otrās kategorijas pārbūvei

Nr.
p.k.

Prasības

1.Vispārīgās prasības
1.1.Pārbūvē ieteicams izmantot attiecīgās markas un modeļa traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotāja ražotās analogās detaļas, mezglus un agregātus
1.2.Ar pilnu masu slogotai traktortehnikas piekabei ass slodze pēc pārbūves nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto tehniski pieļaujamo maksimālo ass slodzi
1.3.Gaismas ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" (turpmāk – tehniskās apskates noteikumi) 1. pielikuma II nodaļā minētajām prasībām
1.4.Traktortehnikai vai tās piekabei nomainīto vai uzstādīto agregātu, sistēmu, mezglu un iekārtu tehniskais stāvoklis atbilst tehniskās apskates noteikumiem
2.Kabīnes uzstādīšana
2.1.Traktortehnikai oriģinālās kabīnes vietā pieļaujams uzstādīt citas markas traktora kabīni, ja stiprinājumi atbilst kabīnes izmēriem
2.2.Uzstādāmās kabīnes stiprinājuma elementi, to skaits un izvietojums atbilst oriģinālās kabīnes stiprinājuma elementiem, to skaitam un izvietojumam
3.Stūres iekārtas maiņa
3.1.Atļauts uzstādīt citas markas traktortehnikas stūres pastiprinātāju, ja pēc šādas pārbūves tiek nodrošināta atbilstoša stūres iekārtas darbība
3.2.Stūres ratam abos virzienos jāgriežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķi no vidējā stāvokļa līdz atdurei ir vienādi abos virzienos
3.3.Stūres mehānisms ir droši nostiprināts ar speciāliem stiprinājuma elementiem, nav pieļaujami metinājumi
3.4.Stūres stieņi nevienā stūres rata pagrieziena leņķī nedrīkst pieskarties citām traktortehnikas daļām
4.Degvielas tvertnes maiņa vai papildu degvielas tvertnes uzstādīšana
4.1.Oriģinālās degvielas tvertnes maiņa pret citu degvielas tvertni atļauta tikai tad, ja tā atbilst normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu
4.2.Degvielas tvertne ir droši nostiprināta ar izgatavotāja paredzētiem speciāliem stiprinājuma elementiem
4.3.Papildu degvielas tvertnes novietojums ir tāds, lai tvertne ar traktortehnikas konstrukcijas elementiem iespējami vairāk būtu aizsargāta no ārējo faktoru (piemēram, akmeņu, ledus) nelabvēlīgās iedarbības traktortehnikas ekspluatācijas laikā un no tiešas sadursmes ceļu satiksmes negadījumā. Degvielas tvertne nedrīkst atrasties traktortehnikas salonā
4.4.Degvielas tvertnes uzpildes kakliņš atrodas traktortehnikas ārpusē
5.Oriģinālā tilta vietā uzstādīts rūpnieciski izgatavots citas markas traktora tilts
5.1.Traktortehnikai oriģinālā tilta vietā pieļaujams uzstādīt citas markas traktora tiltu, ja stiprinājumi atbilst oriģinālā tilta stiprinājuma vietām
5.2.Uzstādītā tilta tehniski pieļaujamā maksimālā ass slodze nedrīkst būt mazāka par tādas traktortehnikas attiecīgās ass slodzi, kura slogota ar pilnu masu
5.3.Uzstādītā dzenošā tilta reduktoru pārnesuma skaitļiem jābūt tādiem, kas nodrošina traktortehnikas ražotāja paredzēto maksimālo un minimālo ātrumu
5.4.Traktortehnikas stūrējamam tiltam jānodrošina atbilstoša stūres iekārtas darbība. Riteņiem abos virzienos jāgriežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķi no vidējā stāvokļa līdz atdurei ir vienādi abos virzienos
5.5.Tilts ir droši nostiprināts ar speciāliem stiprinājuma elementiem, nav pieļaujami metinājumi
6.Traktortehnika pārbūvēta darbam mežā
6.1.Traktors ir aprīkots ar aizsargrāmi motora pārsega, kabīnes un priekšējā stikla aizsardzībai no krītošiem kokiem
6.2.Traktors ir aprīkots ar radiatora aizsargrežģi, dzinēja kartera un kardānpārvadu aizsargbruņām, riteņu ventiļu aizsargiem un gaismas signālierīču aizsargiem. Traktoru papildus var aprīkot ar kabīnes sānu un aizmugurējā stikla aizsargrežģi, atlokāmo kāpsli un papildu darba apgaismojumu
6.3.Aizsargkonstrukciju stiprināšanai maksimāli izmanto tehnoloģiskos urbumus un citus piemērotus konstrukciju elementus, metināšanu izmanto minimāli. Traktoram uzstādītās konstrukcijas nedrīkst būtiski pasliktināt pārredzamību un traucēt traktora tehnisko apkalpošanu
6.4.Traktora kabīnē atrodas nekustīgi nostiprināta vadības ierīce meža darbiem paredzētās piekabes darbināšanai
6.5.Hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās eļļas noplūde nav pieļaujama
7.Pārbūve par kokvedēju
7.1.Pārbūvējot traktoru par kokvedēju, jāievēro visas šo noteikumu prasības attiecībā uz rāmja pagarināšanu, statņu un hidromanipulatora uzstādīšanu, kā arī maksimālo pilno masu un šķērsstabilitāti
8.Motora maiņa
8.1.Motora stiprinājumu vietu skaits un izvietojums atbilst uzstādītā motora izgatavotāja noteiktajām prasībām. Motora stiprināšanai pie traktortehnikas rāmja atļauts lietot pārejas kronšteinus, kurus aizliegts metināt pie rāmja
8.2.Akumulatora baterija nodrošina motora palaišanai nepieciešamo palaišanas strāvu un spriegumu 12 vai 24 V
8.3.Mainot motoru, aizliegts pagarināt kardānpārvadu. Atļauts izmantot citu marku un modeļu attiecīga garuma un griezes momenta kardānpārvadu
8.4.Motora izplūdes gāzu sistēma ir hermētiska
9.Izmaiņas piekabes sakabes ierīces konstrukcijā
9.1.Mainot piekabes sakabes ierīces konstrukciju, maksimāli jāizmanto rūpnieciski ražoti mezgli
9.2.Sakabes cilpai jābūt rūpnieciski ražotai un atbilstošai attiecīgajai slodzei
9.3.Sakabes stieņa konstrukcijai un garumam jābūt tādiem, lai piekabe, pagriežoties attiecībā pret vilcēju pieļaujamās robežās, nesadurtos ar to un nesabojātu tā detaļas
9.4.Sakabes stieņa konstrukcijai jānodrošina piekabes pagriešanās attiecībā pret traktoru vertikālajā plaknē ne mazāk kā ± 620 un horizontālajā plaknē ne mazāk kā ± 550
10.Izmaiņas piekabes bremžu iekārtā
10.1.Atļauts mainīt piekabes bremžu pārvada tipu (mehāniskais, hidrauliskais, pneimatiskais u. c.)
10.2.Veicot izmaiņas piekabes bremžu pārvadā, atļauts izmantot tikai rūpnieciski ražotus mezglus un agregātus
10.3.Nav pieļaujama bremžu cauruļvadu pagarināšana (saīsināšana), cauruļvadus metinot (lodējot). Pagarinot cauruļvadu, atļauts izmantot izgatavotājrūpnīcas paredzētos vai analogus cauruļvadus. Cauruļvadu savienojuma vietu konstrukcijai jānodrošina bremžu sistēmas hermētiskums
10.4.Bremžu sistēmai jānodrošina bremzēšanas spēku vienmērīgs sadalījums starp riteņiem, kas atrodas uz vienas ass
10.5.Bremžu sistēmai jānodrošina tāds maksimāli piekrautas piekabes bremzēšanas ceļš uz sausa horizontāla ceļa ar asfaltbetona segumu, kas nepārsniedz maksimālo pieļaujamo bremzēšanas ceļu, kurš noteikts, izmantojot šādu formulu:
 

Sbr = 0,15 · Vo +

Vo2

, kur 

116

Sbr – maksimālais bremzēšanas ceļš (m);

Vo – maksimālais paredzētais ātrums (km/h)

11.Piekabei uzstādīti citas kategorijas traktortehnikas piekabes tilti
11.1.Piekabei oriģinālā tilta vietā pieļaujams uzstādīt citas markas piekabes tiltu, ja stiprinājumi atbilst oriģinālā tilta stiprinājuma vietām vai stiprinājumi nodrošina tilta integritāti
11.2.Uzstādītā tilta tehniski pieļaujamā maksimālā ass slodze nedrīkst būt mazāka par tādas piekabes attiecīgās ass slodzi, kura slogota ar pilnu masu
11.3.Uzstādītā tilta konstrukcijai un tehniskajam raksturojumam jābūt tādiem, kas nodrošina piekabes ražotāja paredzēto maksimālo ātrumu
11.4.Ja piekabes konstrukcija to paredz, tiltam jābūt aprīkotam ar bremzēm
11.5.Tilts ir droši nostiprināts ar speciāliem stiprinājuma elementiem, nav pieļaujami metinājumi
12.Rāmja pagarināšana vai saīsināšana
12.1.Rāmi pagarina (saīsina) saskaņā ar attiecīgās markas traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja ieteikumiem par vēlamajām rāmja griezuma vietām un veidiem, pagarinājuma un pastiprinājuma materiāliem, metināšanas tehnoloģiju, stiprināšanai paredzēto bultskrūvju skaitu, izmēru un izvietojumu
12.2.Rāmja daļu stiprinājuma veids un izpildījums nodrošina stiprinājumu vietu izturību un drošību visā traktortehnikas vai tās piekabes ekspluatācijas laikā
12.3.Ja, pagarinot (saīsinot) rāmi, mainās kardānpārvada garums, kardānpārvadu atļauts saīsināt līdz nepieciešamajam izmēram. Ja nepieciešama kardānpārvada pagarināšana, atļauts izmantot citu marku un modeļu attiecīga garuma un griezes momenta kardānpārvadu
12.4.Nav pieļaujama bremžu cauruļvadu pagarināšana (saīsināšana), cauruļvadu metinot (lodējot). Pagarinot cauruļvadu, atļauts izmantot izgatavotājrūpnīcas paredzētos vai analogus cauruļvadus. Cauruļvadu savienojuma vietu konstrukcijai jānodrošina bremžu sistēmas hermētiskums
12.5.Ja, pagarinot (saīsinot) rāmi, tiek mainīts pakaļējo apgaismes ierīču un pakaļējās valsts reģistrācijas numura zīmes izvietojums, traktortehnikas vai tās piekabju gaismas ierīcēm jāatbilst tehniskās apskates noteikumu pielikuma prasībām
12.6.Pagarinot elektroinstalācijas vadus, atļauts izmantot izgatavotājrūpnīcas paredzētos vai analogus elektroinstalācijas vadus. Elektroinstalācijas vadu savienojuma vietas ir izolētas. Elektroinstalācijas vadi ir attiecīgi nostiprināti
13.Pārbūve par kravas pašizgāzēju
13.1.Kravas tilpnes stiprinājuma elementu konstrukcija un skaits atbilst kravas tilpnes izgatavotāja noteiktajām prasībām un nodrošina ar pilnu masu slogotas kravas tilpnes noturēšanu garenvirzienā un šķērsvirzienā, traktortehniku maksimāli paātrinot (palēninot), bez nobīdes
13.2.Kravas tilpnes pārkare pār pakaļējo asi pārsniedz vienu trešo daļu no piekabes garenbāzes
13.3.Pašizgāzēja kravas tilpne ir droši fiksējama paceltā un nolaistā stāvoklī. Kravas tilpnes maksimālo pacelšanas augstumu ierobežo ar speciālu maksimālā pacelšanas augstuma ierobežotāju
13.4.Hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās eļļas noplūde nav pieļaujama
13.5.Darba cilindri ir droši nostiprināti, bez korozijas un mehāniskiem bojājumiem
13.6.Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) vadības ierīce atrodas viegli pieejamā vietā vadītāja kabīnē
13.7.Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) hidrosistēma ir darba kārtībā
13.8.Kravas pašizgāzēja šķērsstabilitātes koeficientam k jābūt ne mazākam par 0,45. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k = B : 2Hsc > 0,45, kur

B – piekabes šķērsbāze;

Hsc – piekabes smaguma centra augstums no atbalstvirsmas

14.Piekabes pārbūve par kravas kokvedēju
14.1.Kravas kokvedēja statņu maksimālo augstumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Hmax< P : (L x B x k1 x k2), kur

Hmax – kravas statņu maksimālais augstums (m);

P – traktortehnikas piekabes kravnesība pēc pārbūves (t);

L – kravas garums (m);

B – kravas statņu iekšējais platums (m);

k1 – koksnes krāvuma koeficients (k1 = 0,52);

k2 – koksnes blīvuma koeficients (k2 = 0,58)

14.2.Statņu maksimālais augstums Hmax ir 1,80 m
14.3.Kravas statņu stiprinājums pie traktortehnikas piekabes rāmja ir mehānisks (skavas, bultskrūves). Kravas statnes pie traktortehnikas piekabes rāmja metināt aizliegts
14.4.Kravas statņu maksimālais lieces spriegums σmax ir mazāks par statņu materiāla pieļaujamo lieces spriegumu [σpieļ].

Slodzi, kas darbojas uz statni, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Qs = Qkr x sinβ : n, kur

Qkr = L x B x H1 x k1 x k2

Qs – slodze, kas darbojas uz statni;

Qkr – kravas maksimālais svars;

H1 – statņu konstruktīvais augstums;

n – kravas statņu skaits.


Maksimālo lieces momentu Mmax, kas darbojas uz statni, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Mmax = qs x H12 : 2, kur

qs = Qs : H1

qs – vienmērīgi izkliedēta slodze uz statni;

σmax = Mmax : Wx < [σpieļ], kur

σmax – statņu vertikālās sijas maksimāli pieļaujamais spriegums;

σpieļ – statņu vertikālās sijas materiāla pieļaujamais spriegums;

Wx – statņu vertikālās sijas pretestības moments

15.Hidromanipulatora uzstādīšana vai demontāža
15.1.Hidromanipulatora stiprinājums pie traktortehnikas piekabes rāmja atbilst hidromanipulatora un traktortehnikas piekabes izgatavotāja noteiktajām prasībām
15.2.Hidromanipulatora hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās eļļas noplūde nav pieļaujama. Hidrosistēma ir darba kārtībā
15.3.Šķērsstabilitātes koeficients k nav mazāks par 0,5. Šķērsstabilitātes koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k = B : 2Hsc > 0,5, kur

B – traktortehnikas piekabes šķērsbāze;

Hsc – traktortehnikas piekabes smaguma centra augstums

15.4.Demontējot hidromanipulatoru, ir demontētas hidromanipulatora stiprinājuma vietas, hidrosistēmas elementi, sūkņi, slēdži u. tml.
16.Piekabes pārbūve par cisternu
16.1.Pārbūvējot piekabi par cisternu, atļauts izmantot tikai rūpnieciski ražotas tvertnes (cisternas)
16.2.Cisternas stiprinājuma elementu konstrukcija un skaits atbilst cisternas izgatavotāja noteiktajām prasībām un nodrošina ar pilnu masu slogotas cisternas noturēšanu garenvirzienā un šķērsvirzienā, traktortehniku maksimāli paātrinot (palēninot), bez nobīdes
16.3.Cisternai jābūt aprīkotai ar līmeņrādi
16.4.Ja cisterna ir aprīkota ar uzpildes/iztukšošanas mehānismu (sūkni vai kompresoru), tā vadības ierīce atrodas viegli pieejamā vietā vadītāja kabīnē
16.5.Cisternas uzpildīšanas/iztukšošanas mehānismam jābūt aprīkotam ar manometru
16.6.Cisternai jābūt pietiekama izmēra un novietojuma atverēm, lai cisternas iekšpusi varētu iztīrīt no ārpuses. Atverēm cisternas augšējā daļā, kuras ir lielākas par 400 mm diametrā vai ir 300 x 400 mm, ja tās nav apaļas, jābūt noslēgtām ar režģi, ko var noņemt tikai ar instrumentu palīdzību. Režģa atveres nedrīkst pārsniegt minētos izmērus
16.7.Vāku tvertnes augšējā daļā projektē vai aprīko ar ierīcēm tā, lai novērstu nejaušu vāka aizvēršanu
16.8.Tvertnēm, kuru tilpums ir vienāds vai lielāks par 6000 l, jābūt aprīkotām ar pretpārsprieguma starpsienām saskaņā ar standarta LVS EN 707+A1:2009 "Lauksaimniecības mašīnas. Cisternas maisījumiem. Drošums" 4.2.2.3. punktā minētajām prasībām
16.9.Cisternām, kurām nepieciešamas savienojošās šļūtenes, jābūt aprīkotām ar līdzekļiem, lai droši noturētu šļūtenes transportēšanas laikā
16.10.Šķērsstabilitātes koeficients k nav mazāks par 0,5. Šķērsstabilitātes koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k = B : 2Hsc > 0,5, kur

B – traktortehnikas piekabes šķērsbāze;

Hsc – traktortehnikas piekabes smaguma centra augstums

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
Informācija, kas norādāma iesniegumā par traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūvi

1. Iesniegumā par traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūvi (turpmāk – iesniegums) norāda šādu informāciju:

1.1. pārbūves pieteicēja vārds, uzvārds un personas kods;

1.2. ziņas par traktortehniku vai tās piekabi:

1.2.1. reģistrācijas numurs;

1.2.2. marka un modelis;

1.2.3. veids;

1.2.4. identifikācijas numurs;

1.2.5. degvielas veids;

1.3. izvēlētais pārbūves veids;

1.4. traktortehnikas vai tās piekabes apskates vieta;

1.5. iesnieguma noformēšanas vieta, datums, laiks un paraksts*;

1.6. pievienoto dokumentu saraksts.

2. Iesniegumu sertifikācijas institūcijas eksperts apliecina ar parakstu.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
Deklarācija par pārbūvējamā transportlīdzekļa piederību

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) pārbūvei pieteiktais transportlīdzeklis ir manā īpašumā vai valdījumā un nav iegūts ar pretlikumīgām darbībām;

2) pieteikumā iesniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds vai nosaukums)

 

(datums)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.382
ATZINUMS
par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību otrās kategorijas pārbūves prasībām
  

(datums)

 

(atzinuma numurs)


Izsniegts 
 

(transportlīdzekļa ražotāja, lietotāja vai reģistrācijas pretendenta nosaukums)


     

(personas kods)

 

(tālruņa numurs)

 

(faksa numurs)

Pamatojoties uz šajā atzinumā minētā otrās kategorijas pārbūvei pieteiktā un atbilstoši iepriekš saskaņotam pārbūves veidam pārbūvētā transportlīdzekļa tehnisko pārbaudi, apliecinām, ka pārbūvētā transportlīdzekļa konstrukcija, tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 382 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi" minētajām tehniskajām un satiksmes drošības prasībām transportlīdzekļa otrās kategorijas pārbūvei (P2).

Ziņas par transportlīdzekli:

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs 
reģistrācijas apliecības numurs 
marka 
modelis 
transportlīdzekļa kategorija 
transportlīdzekļa identifikācijas numurs 
izlaiduma gads 
pilnā masa 
pašmasa 
jauda 
pārbūves veids 
transportlīdzekļa pārbūvē mainītie tehniskie dati 

Paraksttiesīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)


  

(datums)

 

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 382Pieņemts: 08.07.2014.Stājas spēkā: 24.07.2014.Zaudē spēku: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 23.07.2014. OP numurs: 2014/143.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
267738
24.07.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"