Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 31. §)
Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
15. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama traktortehnikas vai tās piekabju pārbūve, kā arī automobiļa piekabes pārbūve par traktortehnikas piekabi, prasības traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijai un aprīkojumam pēc pārbūves un kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām.

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem pārbūvēt ir atļauts Latvijā reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, kā arī automobiļa piekabi, kurai pirms pārbūves nav izdarītas tehniskas un konstruktīvas izmaiņas un kura ir noņemta no Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzskaites norakstīšanai vai bijusi reģistrēta ārvalsts transportlīdzekļu reģistrā.

3. Par traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi uzskata izmaiņas, kas skar traktortehnikas un tās piekabes uzskaites tehniskos datus un konstruktīvos parametrus (1. pielikums), un mezglu, konstrukciju vai agregātu maiņu, ja tiek izmantoti cita modeļa vai markas mezgli, konstrukcijas, agregāti vai stiprinājumi.

4. Latvijā atzīst un reģistrē citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājvalstu un Turcijas traktortehniku un tās piekabes, kas pārbūvētas saskaņā ar šo valstu tehniskajām prasībām, ja par to ir izsniegts attiecīgajā valstī atzīts dokuments.

5. Pārbūves veidus iedala trijās kategorijās:

5.1. pirmās kategorijas pārbūve (P1) – traktortehnikas individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīti traktortehnikas uzskaites tehniskie dati, kas minēti šo noteikumu 7. punktā, un automobiļa piekabes pārbūve, kas minēta šo noteikumu 8. punktā;

5.2. otrās kategorijas pārbūve (P2) – traktortehnikas vai tās piekabes individuāla pārbūve, ar kuru tiek mainīti traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskie dati vai konstrukcija un šo noteikumu 14., 15. un 16. punktā minētie konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija;

5.3. trešās kategorijas pārbūve (P3) – traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūve, ar kuru tiek mainīti šo noteikumu 14. un 15. punktā minētie traktortehnikas vai tās piekabes konstruktīvie parametri un kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija.

6. Pārbūves atbilstību novērtē:

6.1. pirmās kategorijas pārbūvei – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – aģentūra);

6.2. otrās kategorijas pārbūvei – inspicēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību traktortehnikas, tās piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Turcijas atzīta šajā jomā akreditēta inspicēšanas institūcija (turpmāk – inspicēšanas institūcija);

6.3. trešās kategorijas pārbūvei – sertificēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību traktortehnikas, tās piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Turcijas atzīta šajā jomā akreditēta sertificēšanas institūcija (turpmāk – sertificēšanas institūcija).

II. Pirmās kategorijas pārbūves veidi

7. Traktortehnikai pirmās kategorijas pārbūvi veic, ja:

7.1. maina stūres iekārtas konstrukciju, uzstādot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāju un pēc šādas pārbūves nodrošinot atbilstošu stūres iekārtas darbību;

7.2. oriģinālā tilta vietā uzstāda tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavotu tiltu;

7.3. maina pret tās pašas markas rūpnieciski izgatavotu, atbilstošu un saderīgu traktortehnikas kabīni, neiejaucoties tās konstrukcijā.

8. Automobiļa piekabi pārbūvē par traktortehnikas piekabi, mainot tikai uzskaites tehniskos datus, nevis konstruktīvos parametrus.

III. Pirmās kategorijas pārbūves kārtība

9. Pirmās kategorijas pārbūve ir atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas.

10. Traktortehnikas vai automobiļa piekabes īpašnieks (turētājs) tehniskās kontroles veikšanai pēc pārbūves šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajai aģentūrai uzrāda pārbūvēto traktortehniku vai automobiļa piekabi un vienu no šādiem dokumentiem:

10.1. traktortehnikas reģistrācijas apliecību;

10.2. dokumentu, kas apliecina, ka automobiļa piekabe noņemta norakstīšanai no Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzskaites;

10.3. dokumentu, kas apliecina, ka automobiļa piekabe bijusi reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājvalstu vai Turcijas transportlīdzekļu reģistrā.

11. Aģentūra novērtē traktortehnikas vai automobiļa piekabes atbilstību šiem noteikumiem, normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem, kā arī ceļu satiksmes noteikumu prasībām un izsniedz atzinumu par pārbūvētās traktortehnikas vai automobiļa piekabes atbilstību pirmās kategorijas pārbūves prasībām (2. pielikums).

12. Ja šo noteikumu 11. punktā minētajā atzinumā ir norādīta neatbilstība šo noteikumu prasībām, traktortehnikas vai automobiļa piekabes īpašnieks (turētājs) novērš tehniskās kontroles laikā konstatēto neatbilstību un atkārtoti uzrāda traktortehniku vai automobiļa piekabi tehniskajai kontrolei šo noteikumu 11. punktā minētajā kārtībā.

13. Pēc šo noteikumu 11. punktā minētā pozitīvā atzinuma saņemšanas traktortehnikas vai automobiļa piekabes īpašnieks (turētājs) aģentūrā reģistrē pārbūves uzskaites tehniskos datus traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Traktortehnikas vai automobiļa piekabes īpašnieks (turētājs) atkārtoti veic šo noteikumu 10. punktā minētās darbības, ja viņš aģentūrā nereģistrē pārbūves uzskaites tehniskos datus noteiktajā termiņā.

IV. Otrās un trešās kategorijas pārbūves veidi

14. Traktortehnikai otrās un trešās kategorijas pārbūvi (izņemot pārbūvi ar tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavotām detaļām un stiprinājuma veidu) veic, ja:

14.1. maina stūres iekārtas konstrukciju pret citas markas stūres pastiprinātāju, ja pēc šādas pārbūves tiek nodrošināta atbilstoša stūres iekārtas darbība;

14.2. maina kabīnes konstrukciju;

14.3. kabīni maina pret citas traktortehnikas kabīni, kuras konstrukcija un stiprinājumi pielāgoti kabīnes izmēriem;

14.4. traktortehnikai uzstāda rūpnieciski izgatavotu papildu degvielas tvertni;

14.5. demontē traktortehnikas degvielas tvertni, maina tās lietojumu vai to uzstāda citā vietā, nekā to paredzējis ražotājs;

14.6. atbilstoši normatīvajiem aktiem par mašīnu drošību iejaucas traktortehnikas konstrukcijā un uzstāda mehānismu kompleksus, ierīces vai agregātus, kurus nav paredzējis traktortehnikas ražotājs, vai demontē esošos mehānismu kompleksus, tā mainot traktortehnikas vispārējos gabarītus, masu vai funkcionalitāti;

14.7. maina vai papildina šo noteikumu 14.6. apakšpunktā minēto mehānismu kompleksu konstrukciju;

14.8. oriģinālā tilta vietā uzstāda rūpnieciski izgatavotu cita transportlīdzekļa tiltu;

14.9. maina šasijas (rāmja) konstrukciju, tādējādi mainot arī traktortehnikas vispārējos gabarītus;

14.10. traktortehniku aprīko un pielāgo darbam mežā;

14.11. traktortehniku pārbūvē par kokvedēju;

14.12. traktortehnikas motoru nomaina pret citas jaudas vai markas motoru.

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 48)

15. Traktortehnikas piekabei otrās un trešās kategorijas pārbūvi veic, ja:

15.1. maina sakabes ierīces konstrukciju;

15.2. maina bremžu iekārtu vai konstrukciju;

15.3. maina tilta novietojumu;

15.4. piekabei uzstāda vai demontē mehānismu kompleksus atbilstoši normatīvajiem aktiem par mašīnu drošību, tādējādi mainot piekabes vispārējos gabarītus, masu un funkcionalitāti;

15.5. maina šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto mehānismu kompleksu konstrukciju;

15.6. maina piekabes kravas tilpnes konstrukciju un gabarītus;

15.7. oriģinālā tilta vietā uzstāda citas kategorijas vai markas piekabes tiltu;

15.8. maina piekabes rāmja konstrukciju vispārējos gabarītus, pagarinot vai saīsinot piekabes rāmi;

15.9. piekabi pārbūvē par kravas pašizgāzēju;

15.10. piekabi pārbūvē par kokvedēja piekabi;

15.11. piekabi pārbūvē par cisternu;

15.12. piekabi pārbūvē par platformu.

16. Rūpnieciski ražotu konstrukciju, mezglu vai agregātu aizvieto ar saderīgu individuāli izgatavotu konstrukciju, mezglu vai agregātu, kas papildina vai uzlabo traktortehnikas vai tās piekabes lietošanas iespējas.

V. Otrās kategorijas pārbūves kārtība

17. Otrās kategorijas pārbūve ir atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumā minētās būtiskās tehniskās prasības otrās kategorijas pārbūvei.

18. Pirms otrās kategorijas pārbūves tehniskās ekspertīzes veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) inspicēšanas institūcijā iesniedz šādus dokumentus:

18.1. iesniegumu otrās kategorijas pārbūvei (iesnieguma veidlapas paraugs – inspicēšanas institūcijas tīmekļa vietnē), norādot tajā šo noteikumu 4. pielikumā minēto informāciju;

18.2. pārbūves tehnisko dokumentāciju, norādot tajā šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju;

18.3. deklarāciju par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes piederību (6. pielikums) un īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, ja traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numurs nav nosakāms.

19. Ja šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētajā gadījumā traktortehnika vai tās piekabe faktiski atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajai informācijai, inspicēšanas institūcija piešķir un iekaļ jaunu identifikācijas numuru.

20. Inspicēšanas institūcija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minēto dokumentu saņemšanas ar traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieku (turētāju) vienojas par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes veikšanas laiku un vietu.

21. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) uzrāda pārbūvēto traktortehniku vai tās piekabi inspicēšanas institūcijai tehniskās ekspertīzes veikšanai.

22. Inspicēšanas institūcija tehniskās ekspertīzes laikā:

22.1. veic indikatīvus mērījumus un vērtē pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību iesniegtajai tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu prasībām;

22.2. var vērtēt pirmās kategorijas pārbūves veidus, ja šāda pārbūve ir veikta reizē ar otrās kategorijas pārbūvi;

22.3. sagatavo tehniskās ekspertīzes ziņojumu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru atstāj glabāšanā inspicēšanas institūcijas arhīvā, bet otru eksemplāru nodod traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (turētājam).

23. Ja otrās kategorijas pārbūve ir veikta atbilstoši šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija piecu darbdienu laikā izsniedz traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (turētājam) atzinumu par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību otrās kategorijas pārbūves prasībām (7. pielikums).

24. Ja tehniskās ekspertīzes ziņojumā ir norādīta neatbilstība šo noteikumu prasībām, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) viena kalendāra mēneša laikā novērš konstatēto neatbilstību un traktortehniku vai tās piekabi atkārtoti uzrāda tehniskajai ekspertīzei.

25. Pēc šo noteikumu 23. punktā minētā atzinuma saņemšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) aģentūrā reģistrē pārbūves uzskaites tehniskos datus traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Traktortehnikas vai automobiļa piekabes īpašnieks (turētājs) atkārtoti veic šo noteikumu 18. punktā minētās darbības, ja viņš aģentūrā nereģistrē pārbūves uzskaites tehniskos datus noteiktajā termiņā.

VI. Trešās kategorijas pārbūves kārtība

26. Trešās kategorijas pārbūvi var veikt Latvijā reģistrēta privāto tiesību juridiskā persona, kas tirgū to piedāvā kā pakalpojumu (turpmāk – pārbūves uzņēmums).

27. Pirms trešās kategorijas pārbūves uzsākšanas pārbūves uzņēmums par katru sērijveida pārbūvi sertificēšanas institūcijā iesniedz šādus dokumentus:

27.1. iesniegumu par trešās kategorijas pārbūvi (iesnieguma veidlapas paraugs – sertificēšanas institūcijas tīmekļvietnē), norādot tajā šo noteikumu 4. pielikumā minēto informāciju;

27.2. pārbūves tehnisko projektu (divos eksemplāros), norādot tajā šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju;

27.3. pilnvaru ar tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kura būs tiesīga parakstīt apliecinājumu par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību trešās kategorijas pārbūves prasībām (8. pielikums), kā arī šīs personas paraksta paraugu.

28. Sertificēšanas institūcija 15 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 27. punktā minētos dokumentus, apseko pārbūves uzņēmumu un pieņem lēmumu par pārbūves tehniskā projekta saskaņošanu vai saskaņošanas atteikumu. Tehniskais projekts netiek saskaņots, ja tas neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajām būtiskajām tehniskajām prasībām trešās kategorijas pārbūvei.

29. Sertificēšanas institūcija apseko pārbūves uzņēmumu un pārliecinās par tā gatavību veikt nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai efektīvi kontrolētu pārbūvējamās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību pārbūves tehniskā projekta prasībām.

30. Ja sertificēšanas institūcija pārbūves tehniskajā projektā konstatē neatbilstību šo noteikumu prasībām, pārbūves uzņēmums to novērš, izdarot attiecīgas izmaiņas pārbūves tehniskajā projektā, un atkārtoti to saskaņo ar sertificēšanas institūciju.

31. Pēc saskaņošanas viens pārbūves tehniskā projekta eksemplārs paliek glabāšanā sertificēšanas institūcijas arhīvā, bet otru eksemplāru nodod pārbūves uzņēmumam.

32. Sertificēšanas institūcija piecu darbdienu laikā pēc pārbūves tehniskā projekta saskaņošanas pārbūves uzņēmumam izsniedz atzinumu par pārbūves uzņēmuma atbilstību traktortehnikas vai tās piekabes trešās kategorijas sērijas pārbūves veikšanai (9. pielikums).

33. Pārbūves uzņēmums pēc atzinuma saņemšanas:

33.1. pārbūvi veic saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām trešās kategorijas pārbūvei un atbilstoši sertificēšanas institūcijā saskaņotajam pārbūves tehniskajam projektam (5. pielikums);

33.2. nodrošina pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību pārbūves tehniskā projekta prasībām;

33.3. veic paškontroli pārbūves procesā;

33.4. uzskaita veikto pārbaužu rezultātus, fiksējot laiku, vietu un konstatētās neatbilstības, un nodrošina to glabāšanu vismaz trīs gadus un pieejamību sertificēšanas institūcijai pēc tās pieprasījuma.

34. Pārbūves uzņēmums izsniedz apliecinājumu par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību trešās kategorijas sērijas pārbūves prasībām (8. pielikums).

35. Sertificēšanas institūcija vismaz vienu reizi gadā pārbauda pārbūves uzņēmuma ražošanas atbilstību, pārbaudot šo noteikumu 33. punkta prasību izpildi un ar nejaušu atlasi izvēloties paraugus, kuru atbilstību pārbūves tehniskā projekta prasībām pārbauda pārbūves uzņēmumā vai akreditētā laboratorijā (testu vaidā).

36. Ja sertificēšanas institūcija konstatē pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes neatbilstību pārbūves tehniskā projekta prasībām vai šo noteikumu prasībām, tad atkarībā no neatbilstības veida veic kādu no šādām darbībām:

36.1. izsaka brīdinājumu pārbūves uzņēmumam un nosaka datumu, līdz kuram neatbilstība jānovērš;

36.2. atzīst par nederīgiem pārbūves uzņēmuma izsniegtos šo noteikumu 34. punktā minētos apliecinājumus;

36.3. atzīst par nederīgiem saskaņotos pārbūves tehniskos projektus līdz brīdim, kad novērsta neatbilstība šo noteikumu prasībām;

36.4. atceļ pārbūves uzņēmumam izsniegto šo noteikumu 32. punktā minēto atzinumu.

37. Pēc šo noteikumu 34. punktā minētā atzinuma saņemšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) aģentūrā reģistrē pārbūves uzskaites tehniskos datus traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

VII. Rīcība strīda gadījumos un atzinuma vai lēmuma apstrīdēšanas kārtība

38. Jautājumus par pirmās kategorijas pārbūvi izskata un atzinumu vai lēmumu pieņem aģentūra, par otrās vai trešās kategorijas pārbūvi izskata un atzinumu vai lēmumu pieņem inspicēšanas institūcija vai sertificēšanas institūcija saskaņā ar administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

39. Ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) vai pārbūves uzņēmums nepiekrīt traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa novērtējumam vai konstatētajām neatbilstībām ražošanas procesā, tas piecu dienu laikā pēc atzinuma vai lēmuma saņemšanas iesniedz iesniegumu tās šo noteikumu 38. punktā minētās aģentūras vai institūcijas vadītājam, kura ir sniegusi atzinumu vai pieņēmusi lēmumu.

40. Pēc iesnieguma saņemšanas šo noteikumu 38. punktā minētā aģentūra vai institūcija rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par atkārtotas pirmās kategorijas pārbūves tehniskās kontroles vai otrās kategorijas pārbūves ekspertīzes vietu un laiku vai laiku, kad trešās kategorijas pārbūves uzņēmumā paredzēta atkārtota ražošanas atbilstības pārbaude.

41. Līdz atkārtotai tehniskai kontrolei vai ekspertīzei ir aizliegta jebkādu remontdarbu vai komplektācijas izmaiņu veikšana.

42. Ja atkārtotajā tehniskajā kontrolē vai ekspertīzē konstatē, ka traktortehnikai vai tās piekabei veikti remontdarbi vai mainīta komplektācija, vai ja iesnieguma iesniedzējs atsakās uzrādīt transportlīdzekli atkārtotai novērtēšanai vai neierodas uz to, paliek spēkā sākotnējais atzinums vai lēmums. Ja iesnieguma iesniedzēja darbības vai bezdarbības dēļ noteiktajā laikā nav iespējams veikt atkārtotu ražošanas atbilstības pārbaudi pārbūves uzņēmumā, paliek spēkā sākotnējais atzinums vai lēmums.

VIII. Noslēguma jautājums

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumus Nr. 382 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 143. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
Traktortehnikas un tās piekabju uzskaites tehniskie dati un konstruktīvie parametri

Nr.
p.k.

Nosaukums

1.

Tips

2.

Kategorija

3.

Asu un riteņu skaits

4.

Pašmasa, kg

5.

Pilna masa, kg

6.

Pilnās masas sadalījums pa asīm, kg

7.

Garenbāze, mm

8.

Garums, mm

9.

Platums, mm

10.

Augstums, mm

11.

Klīrenss, mm

12.

Degvielas veids

13.

Motora nominālā jauda, kW

14.

Degvielas tvertņu skaits

15.

Darba bremžu sistēma

16.

Apgāšanās aizsargkonstrukciju rāmis, konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem, konstrukcijas operatora aizsardzībai pret caurdurošiem priekšmetiem

17.

Kabīne

18.

Sakabes ierīču konstrukcija un tips
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
ATZINUMS
par pārbūvētās traktortehnikas vai automobiļa piekabes atbilstību pirmās kategorijas pārbūves prasībām
  

Kārtas numurs __________________

(gads, datums, mēnesis)

  
 

(sagatavošanas vieta)

Traktortehnikas vai automobiļa piekabes dati:

marka, modelis 

 
valsts reģistrācijas numurs , reģistrācijas apliecības numurs 

 
pilna masa jauda KW/ZS, krāsa 

 
izlaiduma gads identifikācijas numurs 

Veikta šāda pārbūve (atzīmēt vajadzīgo):

traktortehnikai mainīta stūres iekārtas konstrukcija, uzstādot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāju un pēc šādas pārbūves nodrošinot atbilstošu stūres iekārtas darbību

traktortehnikai oriģinālā tilta vietā uzstādīts tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavots tilts

uzstādīta tās pašas markas traktortehnikas kabīne, neiejaucoties tās konstrukcijā

automobiļa piekabe pārbūvēta par traktortehnikas piekabi, mainot uzskaites tehniskos datus, bet ne konstruktīvos parametrus

Traktortehnikas vai automobiļa piekabes pārbūve veikta atbilstoši/neatbilstoši (nevajadzīgo svītrot) normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi un traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem, kā arī ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

Piezīmes 
 

(norādīt konstatētās neatbilstības un citas piezīmes)

  
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersona 
 

(paraksts, vārds, uzvārds)

Ar lēmumu esmu iepazīstināts 
 

(īpašnieka (turētāja) paraksts, vārds, uzvārds)

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
Būtiskās tehniskās prasības otrās un trešās kategorijas pārbūvei

Nr.
p.k.

Prasību apraksts

Otrās kategorijas pārbūve

Trešās kategorijas pārbūve

1.Vispārīgās prasības
1.1.Pārbūvētā traktortehnika vai tās piekabe atbilst normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, tehnisko kontroli uz ceļiem, ceļu satiksmes un mašīnu drošības noteikumiem

X

X

1.2.Pārbūvētā traktortehnika vai tās piekabe atbilst Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē (www.lvs.lv) publicēto nacionālo standartu statusā adaptēto standartu prasībām 

X

1.3.Mezgli un agregāti ir savstarpēji saderīgi, lai pildītu paredzētās funkcijas

X

X

1.4.Ar pilnu masu slogotai traktortehnikai vai tās piekabei ass slodze nepārsniedz ražotāja noteikto tehniski pieļaujamo maksimālo ass slodzi

X

X

2.Kabīnes uzstādīšana
2.1.Traktortehnikai pieļaujams uzstādīt tādas markas traktora kabīni, kuras stiprinājumi vai konstrukcijas pielāgotas kabīnes izmēriem

X

X

2.2.Uzstādāmās kabīnes stiprinājuma elementi, to skaits un izvietojums atbilst kabīnes stiprinājuma elementiem, to skaitam un izvietojumam

X

X

2.3.Traktortehnikas kabīnē darba vai transportēšanas apstākļos nav pārsniegts pieļaujamais trokšņu vai vibrācijas līmenis 

X

3.Stūres iekārtas maiņa
3.1.Atļauts uzstādīt citas markas traktortehnikas stūres pastiprinātāju, ja pēc šādas pārbūves tiek nodrošināta atbilstoša stūres iekārtas darbība

X

X

3.2.Nodrošināta atbilstoša stūres iekārtas darbība, stūres rats abos virzienos griežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķi no vidējā stāvokļa līdz atdurei ir vienādi abos virzienos

X

X

3.3.Stūres mehānisms ir nostiprināts, nav pieļaujami metinājumi

X

X

3.4.Stūres stieņi nevienā stūres rata pagrieziena leņķī nedrīkst pieskarties citām traktortehnikas daļām

X

X

4.Degvielas tvertnes maiņa vai papildu degvielas tvertnes uzstādīšana
4.1.Oriģinālās degvielas tvertnes vietā uzstādīta degvielas tvertne vai papildu degvielas tvertne ir rūpnieciski ražota

X

X

4.2.Degvielas tvertne ir droši nostiprināta ar tai paredzētiem stiprinājuma elementiem

X

X

4.3.Papildu degvielas tvertnes novietojums ir tāds, lai tvertne ar traktortehnikas konstrukcijas elementiem pēc iespējas vairāk būtu aizsargāta no ārējo faktoru (piemēram, akmeņu, ledus) nelabvēlīgās iedarbības traktortehnikas ekspluatācijas laikā un no tiešas sadursmes ceļu satiksmes negadījumā. Degvielas tvertne nedrīkst atrasties traktortehnikas salonā

X

X

4.4.Degvielas tvertnes uzpildes kakliņš atrodas traktortehnikas ārpusē

X

X

5.Traktortehnikas tiltu maiņa
5.1.Traktortehnikai oriģinālā tilta vietā pieļaujams uzstādīt cita transportlīdzekļa tiltu, ja stiprinājumi atbilst oriģinālā tilta stiprinājumiem un nodrošina to integritāti

X

X

5.2.Uzstādītā tilta tehniski pieļaujamā maksimālā ass slodze nedrīkst būt mazāka par tādas traktortehnikas attiecīgās ass slodzi, kura slogota ar pilnu masu

X

X

5.3.Uzstādītā dzenošā tilta reduktoru pārnesuma skaitļi ir tādi, kas nodrošina traktortehnikas ražotāja paredzēto maksimālo un minimālo ātrumu

X

X

5.4.Traktortehnikas stūrējamais tilts nodrošina atbilstošu stūres iekārtas darbību. Riteņi abos virzienos griežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķi no vidējā stāvokļa līdz atdurei ir vienādi abos virzienos

X

X

5.5.Tilts ir nostiprināts atbilstošās stiprinājuma vietās ar stiprinājuma elementiem, nav pieļaujami metinājumi

X

X

6.Traktortehnika, kas aprīkota un pielāgota darbam mežā
6.1.Traktortehnika ir aprīkota ar aizsargrāmi motora pārsega, kabīnes un priekšējā stikla aizsardzībai pret krītošiem objektiem

X

X

6.2.Traktortehnika ir aprīkota ar radiatora aizsargrežģi, motoru kartera un kardānpārvadu aizsargbruņām, riteņu ventiļu aizsargiem un gaismas signālierīču aizsargiem. Kabīni papildus aprīko ar kabīnes sānu un aizmugurējā stikla aizsargrežģi, ja nav noteikti citi drošības pasākumi aizsardzībai pret caurdurošiem objektiem Traktortehniku var aprīkot arī ar atlokāmo kāpsli un papildu darba apgaismojumu

X

X

6.3.Aizsargrāmja konstrukcija ir tāda, lai tās atbalsta un stiprinājuma vietas būtu tikai uz traktortehnikas šasijas (rāmja) daļām. Aizsargkonstrukcijas nostiprināšanai pie traktortehnikas šasijas (rāmja) daļām nav pieļaujami metinājumi.
Traktortehnikai uzstādītās konstrukcijas nedrīkst būtiski pasliktināt pārredzamību un traucēt tās tehnisko apkalpošanu

X

X

6.4.Vadības ierīces, kas atrodas traktortehnikas kabīnē un ir paredzētas meža agregātu vai iekārtu darbināšanai, ir nekustīgi nostiprinātas

X

X

6.5.Hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav pieļaujami mehāniski bojājumi. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās nav pieļaujama eļļas noplūde

X

X

6.6Eļļas tvertnes konstrukcija un novietojums ir tāds, lai tvertne ar traktortehnikas konstrukcijas elementiem pēc iespējas vairāk būtu aizsargāta no ārējo faktoru (piemēram, akmeņu, ledus) nelabvēlīgās iedarbības traktortehnikas ekspluatācijas laikā un no tiešas sadursmes ceļu satiksmes negadījumā. Eļļas tvertne nedrīkst atrasties traktortehnikas salonā

X

X

7.Traktortehnikas pārbūve par kokvedēju
7.1.Pārbūvējot traktortehniku par kokvedēju, ievēro visas šo noteikumu prasības attiecībā uz aprīkojumu darbam mežā, rāmja pagarināšanu, statņu un hidromanipulatora uzstādīšanu, kā arī maksimālo pilno masu un šķērsstabilitāti

X

X

8.Traktortehnikas motora maiņa
8.1.Motora stiprinājumu vietu skaits un izvietojums atbilst uzstādītā motora ražotāja noteiktajām prasībām. Motora stiprināšanai pie traktortehnikas rāmja atļauts lietot pārejas kronšteinus, kurus aizliegts metināt pie rāmja

X

X

8.2.Akumulatora baterija nodrošina motora iedarbināšanai nepieciešamo palaišanas strāvu un spriegumu 12 vai 24 V

X

X

8.3.Mainot motoru, aizliegts pagarināt kardānpārvadu. Atļauts izmantot citu marku un modeļu attiecīga garuma un griezes momenta kardānpārvadu

X

X

8.4.Motora izplūdes gāzu sistēma ir hermētiska

X

X

9.Izmaiņas piekabes sakabes ierīces konstrukcijā
9.1.Piekabes sakabes ierīces konstrukcijā maksimāli ir izmantoti rūpnieciski ražoti mezgli

X

X

9.2.Piekabes sakabes ierīce ir aprīkota ar stacionāru konstrukciju atbalstam pret zemi, ir fiksējama paceltā vai nolaistā stāvoklī un notur noslogotu piekabes sakabes konstrukciju no traktortehnikas atkabinātā stāvoklī

X

X

9.3.Sakabes cilpa ir rūpnieciski ražota un atbilstoša attiecīgajai slodzei

X

X

9.4.Sakabes ierīces konstrukcija un tās garums ir tāds, lai piekabe, pagriežoties attiecībā pret vilcēju pieļaujamās robežās, nesadurtos ar vilcēju un nesabojātu to detaļas

X

X

9.5.Sakabes stieņa konstrukcija nodrošina piekabes pagriešanos attiecībā pret traktoru vertikālajā plaknē ne mazāk kā ± 620, bet horizontālajā plaknē – ne mazāk kā ± 550 

X

10.Izmaiņas piekabes bremžu iekārtā
10.1.Piekabes vai maināmas velkamās iekārtas ir aprīkotas ar darba bremžu un stāvbremžu iekārtu, izņemot piekabes un maināmās velkamās iekārtas, kurām darba bremžu un stāvbremžu iekārta nav piemērojama. Tādā gadījumā ir uzstādīti vismaz divi speciālie riteņi paliktņi, kuru darba virsma ir saskarē ar vismaz 10 procentiem no riepas ārējās aploces

X

X

10.2.Atļauts mainīt piekabes bremžu pārvada tipu (piemēram, mehāniskais, hidrauliskais, pneimatiskais)

X

X

10.3.Bremžu pārvadā atļauts izmantot tikai rūpnieciski ražotus mezglus un agregātus

X

X

10.4.Nav pieļaujama bremžu cauruļvadu metināšana vai lodēšana. Pagarinot cauruļvadu, atļauts izmantot ražotāja paredzētos vai analogus cauruļvadus. Cauruļvadu savienojuma vietu konstrukcija nodrošina bremžu sistēmas hermētiskumu

X

X

10.5.Bremžu sistēma nodrošina bremzēšanas spēku vienmērīgu sadalījumu starp riteņiem, kas atrodas uz vienas ass

X

X

10.6.Bremžu sistēma nodrošina traktortehnikas vai tās piekabes apturēšanu

X

X

10.7.

Bremžu sistēma nodrošina tādu maksimāli piekrautas piekabes bremzēšanas ceļu uz sausa horizontāla ceļa ar asfaltbetona segumu, kas nepārsniedz maksimālo pieļaujamo bremzēšanas ceļu, kurš noteikts, izmantojot šādu formulu:

Sbr = 0,15 x Vo +Vo2, kur
116

Sbr – maksimālais bremzēšanas ceļš (m);
Vo – maksimālais paredzētais ātrums (km/h)

 

X

10.8.Piekabes vai maināmas velkamās iekārtas ar pilnu masu līdz 2500 kg atļauts ekspluatēt bez darba bremzēm un stāvbremzes, ja piekabes vai velkamās mašīnas pilna masa nepārsniedz vilcēja svaru

X

X

11.Piekabei uzstādīti citas kategorijas piekabes tilti vai mainīts tilta novietojums
11.1.Piekabei oriģinālā tilta vietā pieļaujams uzstādīt citas markas piekabes tiltu, ja stiprinājumi atbilst oriģinālā tilta stiprinājuma vietām vai stiprinājumi nodrošina tilta integritāti

X

X

11.2.Uzstādītā tilta tehniski pieļaujamā maksimālā ass slodze nedrīkst būt mazāka par tādas piekabes attiecīgās ass slodzi, kura slogota ar pilnu masu

X

X

11.3.Uzstādītā tilta konstrukcija un tā tehniskais raksturojums ir tāds, kas nodrošina piekabes ražotāja paredzēto maksimālo ātrumu

X

X

11.4.Ja piekabes vai maināmas velkamās iekārtas konstrukcija vai tehniskie parametri to paredz, tilts ir aprīkots ar bremzēm

X

X

11.5.Tilts ir droši nostiprināts ar speciāliem stiprinājuma elementiem, nav pieļaujami metinājumi

X

X

11.6.Pieļaujams mainīt tilta novietojumu, un tā atbalsta konstrukcijas ir nostiprinātas vienādā augstumā attiecībā pret rāmja konstrukciju

X

X

12.Traktortehnikas vai tās piekabes rāmja konstrukciju izmaiņas
12.1.Rāmja konstrukcijas pagarina, saīsina vai papildina vēlamo iekārtu, ierīču, papildu konstrukciju vai aprīkojuma uzstādīšanai vai nostiprināšanai tam paredzētajās vietās

X

X

12.2.Rāmi pagarina (saīsina) par vēlamajām rāmja griezuma vietām un veidiem, pagarinājuma un pastiprinājuma materiāliem, metināšanas tehnoloģiju, stiprināšanai paredzēto bultskrūvju skaitu, izmēru un izvietojumu

X

X

12.3.Mainot rāmja garumu vai konstrukciju, izmanto atbilstošus mašīnbūvniecībā paredzētus un saderīgus materiālus

X

X

12.4.Rāmja daļu stiprinājuma veids un izpildījums nodrošina stiprinājumu vietu izturību un drošību visā traktortehnikas vai tās piekabes ekspluatācijas laikā

X

X

12.5.Ja, pagarinot (saīsinot) rāmi, mainās kardānpārvada garums, kardānpārvadu atļauts saīsināt līdz nepieciešamajam izmēram. Ja kardānpārvadu nepieciešams pagarināt, atļauts izmantot citu marku un modeļu attiecīga garuma un griezes momenta kardānpārvadu

X

X

13.Piekabes pārbūve par kravas pašizgāzēju
13.1.Kravas tilpnes stiprinājuma elementu konstrukcija un skaits atbilst kravas tilpnes ražotāja noteiktajām prasībām un nodrošina ar pilnu masu slogotas kravas tilpnes noturēšanu garenvirzienā un šķērsvirzienā, traktortehniku maksimāli paātrinot (palēninot), bez nobīdes

X

X

13.2.Kravas tilpnes konstrukcija vienmērīgi balstās uz rāmja konstrukcijas tai paredzētajās atbalsta vietās. Nav pieļaujamas kravas tilpnes vai rāmja deformācijas

X

X

13.3.Kravas tilpnes pārkare pār pakaļējo asi pārsniedz vienu trešo daļu no piekabes garenbāzes

X

X

13.4.Pašizgāzēja kravas tilpne ir droši fiksējama paceltā un nolaistā stāvoklī. Kravas tilpnes maksimālo pacelšanas augstumu ierobežo ar speciālu maksimālā pacelšanas augstuma ierobežotāju

X

X

13.5.Hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav pieļaujami mehāniski bojājumi. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās nav pieļaujama eļļas noplūde

X

X

13.6.Darba cilindri ir droši nostiprināti, bez korozijas un mehāniskiem bojājumiem

X

X

13.7.Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) vadības ierīce atrodas viegli pieejamā vietā vadītāja kabīnē

X

X

13.8.Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) hidrosistēma ir darba kārtībā

X

X

13.9.Kravas pašizgāzēja šķērsstabilitātes koeficients "k" ir ne mazāks par 0,45. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:
k = B : 2Hsc > 0,45, kur
B – piekabes šķērsbāze;
Hsc – piekabes smaguma centra augstums no atbalstvirsmas
 

X

14.Piekabes pārbūve par kravas kokvedēju
14.1.Statņu konstrukcijas maksimālais augstums Hmax ≤ 1,80 m

X

X

14.2.Kravas kokvedēja statņu maksimālo augstumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Hmax Hmax – kravas statņu maksimālais augstums (m);
P – traktortehnikas piekabes kravnesība pēc pārbūves (t);
L – kravas garums (m);
B – kravas statņu iekšējais platums (m);
k1 – koksnes krāvuma koeficients (k1 = 0,52);
k2 – koksnes blīvuma koeficients (k2 = 0,58)
 

X

14.3.Kravas statņu stiprinājums pie traktortehnikas vai tās piekabes rāmja ir mehānisks (skavas, bultskrūves). Kravas statnes pie rāmja metināt aizliegts, izņemot to uzstādīšanai paredzētās stiprinājumu konstrukcijas

X

X

14.4.Kravas statņu maksimālais lieces spriegums σmax ir mazāks par statņu materiāla pieļaujamo lieces spriegumu [σpieļ].
Slodzi, kas darbojas uz statni, aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Qs = Qkr x sinβ : n, kur
Qkr = L x B x H1 x k1 x k2;
Qs – slodze, kas darbojas uz statni;
Qkr – kravas maksimālais svars;
H1 – statņu konstruktīvais augstums;
n – kravas statņu skaits.
Maksimālo lieces momentu Mmax, kas darbojas uz statni, aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Mmax = qs x H12 : 2, kur
qs = Qs : H1;
qs – vienmērīgi izkliedēta slodze uz statni;
σmax = Mmax : Wx σmax – statņu vertikālās sijas maksimāli pieļaujamais spriegums;
σpieļ – statņu vertikālās sijas materiāla pieļaujamais spriegums;
Wx – statņu vertikālās sijas pretestības moments
 

X

14.5.Kravas nodalījuma priekšgalā ir uzstādīta aizsargkonstrukcija pret kravas slīdēšanu uz priekšu, un tās augstums ir vienāds ar statņu konstrukcijas augstumu

X

X

14.6.Aisargkonstrukcijas nostiprināšana pie rāmja ir mehāniska (ar skavām, bultskrūvēm). Aizsargkonstrukciju piemetināt pie rāmja aizliegts, izņemot tās uzstādīšanai paredzētās stiprinājumu konstrukcijas

X

X

15.Mehānismu kompleksu uzstādīšana vai demontāža
15.1.Iekārtu, ierīci, konstrukciju un speciālu aprīkojumu uzstāda to ražotāja noteiktās vietās atbilstoši to nostiprināšanas veidam, izņemot gadījumus, ja tās uzstādīšanai ir pielāgotas speciāli izbūvētas atbalsta konstrukcijas

X

X

15.2.Hidromanipulatora stiprinājumi pie traktortehnikas vai tās piekabes atbilst hidromanipulatora ražotāja noteiktajām prasībām. Hidromanipulatora uzstādīšana uz traktortehnikas vai tās piekabes ir salāgojama un piemērojama tās tehniskajiem raksturlielumiem

X

X

15.3.Hidromanipulatora hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav pieļaujami mehāniski bojājumi. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās nav pieļaujama eļļas noplūde. Hidrosistēma ir darba kārtībā

X

X

15.4.Šķērsstabilitātes koeficients "k" nav mazāks par 0,5. Šķērsstabilitātes koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
k = B : 2Hsc > 0,5, kur
B – traktortehnikas piekabes šķērsbāze;
Hsc – traktortehnikas piekabes smaguma centra augstums
 

X

15.5.Demontējot iekārtas, ierīces, konstrukcijas vai aprīkojumu, ir pilnībā demontēti arī tās darbināšanai vai lietošanai paredzētie savienojumi, stiprinājumi vai pārejas kronšteini

X

X

16.Piekabes pārbūve par cisternu
16.1.Atļauts izmantot tikai rūpnieciski ražotas cisternas

X

X

16.2.Cisternas stiprinājuma elementu konstrukcija un skaits atbilst cisternas ražotāja noteiktajām prasībām un nodrošina ar pilnu masu slogotas cisternas noturēšanu garenvirzienā un šķērsvirzienā, traktortehniku maksimāli paātrinot (palēninot), bez nobīdes

X

X

16.3.Cisterna ir aprīkota ar līmeņrādi

X

X

16.4.Ja cisterna ir aprīkota ar uzpildīšanas/iztukšošanas mehānismu (sūkni vai kompresoru), tā kontroles un vadības ierīce atrodas viegli pieejamā vietā

X

X

16.5.Cisternai uzstādītais uzpildīšanas/iztukšošanas mehānisms ir aprīkots ar spiediena kontroles mērierīci (manometru)

X

X

16.6.Cisternai ir pietiekama izmēra un novietojuma atveres, lai cisternu varētu iztīrīt no iekšpuses. Atveres cisternas augšējā daļā, kuras ir lielākas par 400 mm diametrā vai ir 300 x 400 mm, ja tās nav apaļas, ir noslēgtas ar režģi, ko var noņemt tikai ar instrumentu palīdzību. Režģa atveres nedrīkst pārsniegt minētos izmērus

X

X

16.7.Vāku tvertnes augšējā daļā konstruē vai aprīko ar ierīcēm tā, lai novērstu nejaušu vāka aizvēršanu

X

X

16.8.Tvertne, kuras tilpums ir vienāds ar 6000 l vai lielāks par to, ir aprīkota ar pretpārsprieguma starpsienām

X

X

16.9.Cisterna, kurai nepieciešamas savienojošās šļūtenes, ir aprīkota ar līdzekļiem (turētājiem), lai droši noturētu šļūtenes transportēšanas laikā

X

X

16.10.Šķērsstabilitātes koeficients "k" nav mazāks par 0,5. Šķērsstabilitātes koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
k = B : 2Hsc > 0,5, kur
B – traktortehnikas piekabes šķērsbāze;
Hsc – traktortehnikas piekabes smaguma centra augstums
 

X

17.Piekabes pārbūve par kravas platformu
17.1.Kravas platformas stiprinājuma elementu konstrukcija un skaits nodrošina ar pilnu masu slogotas kravas platformas noturēšanu garenvirzienā un šķērsvirzienā, traktortehniku maksimāli paātrinot (palēninot), bez nobīdes

X

X

17.2.Platformas konstrukcija nostiprināta uz rāmja konstrukcijas tai paredzētajās vietās. Nav pieļaujamas kravas tilpnes vai rāmja deformācijas

X

X

17.3.Kravas platformas pārkare pār pakaļējo asi pārsniedz vienu trešo daļu no piekabes garenbāzes

X

X

17.4.Kravas ierobežošanai priekšpusē un pakaļpusē ir uzstādītas statņu konstrukcijas; tās maksimālais augstums Hmax ≤ 1,80 m

X

X

17.5.Vertikālie statņi katrā pusē ir savstarpēji savienoti, un to konstrukcija ir nostiprināta (fiksējama ar sprostu) pie platformas rāmja konstrukcijas

X

X

17.6.Katra statņu konstrukcija ir papildus nostiprināta ar vismaz divām atsaitēm (ķēde, trose), ja statņu konstrukcija ir augstāka Hmax ≤ 0,60 m

X

X

17.7.Sānu malas ir aprīkotas ar speciāliem stiprinājumiem kravas nostiprināšanai

X

X

17.8.Platformas virsma (klājs) ir pasargāta (nosegta) pret kravas materiāla izbiršanu caur to

X

X

18.Elektroiekārtas
18.1.Atļauts izmantot ražotāju paredzētos vai analogus elektroinstalācijas vadus

X

X

18.2.Elektroinstalācijas vadu savienojuma vietas ir izolētas. Elektroinstalācijas vadi ir nostiprināti, lai to daļas nebūtu tiešā saskarē ar izplūdes gāzu sistēmu, kustīgām daļām vai asajām malām

X

X

18.3.Apgaismes ierīces (lukturus) un traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvieto un nostiprina uz nekustīgām pamatnēm

X

X

18.4.Traktortehnika ir aprīkota ar skaņas signālierīci, un tās darbināšanas vieta ir operatoram brīvi pieejama

X

X

19.Aizsargierīces
19.1.Traktortehnika vai tās piekabe, kas paredzēta dalībai ceļu satiksmē, ir aprīkota ar pretšļakatu ierīcēm (dubļusargiem), ja to funkcijas nepilda kravas platforma vai citi virsbūves elementi

X

X

19.2.Kardānpārvadu aizsargi atbilst ražotāja prasībām un ir nostiprināti pret rotēšanu

X

X

19.3.Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas uzstāda un nostiprina atbilstoši to ražotāja prasībām

X

X

19.4.Piekabes vai maināmās velkamās mašīnas konstrukcijā obligāti paredz drošības ķēdes (troses) pievienošanu, kas sakabes ierīces avārijas gadījumā nodrošina piekabes vai maināmās velkamās mašīnas apturēšanu, noturot sakabes ierīci virs zemes

X

X

19.5.Traktortehniku aprīko ar ierīci, kas novērš transportlīdzekļa iedarbināšanu, ja ieslēgta pārnesumu svira gaitas stāvoklī

X

X

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
Informācija, kas norādāma iesniegumā par traktortehnikas vai tās piekabes otrās vai trešās kategorijas pārbūvi

1. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka (turētāja) vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā.*

2. Pārbūves uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā.**

3. Adrese.

4. Ziņas par traktortehniku vai tās piekabi:

4.1. valsts reģistrācijas numurs;*

4.2. marka un modelis;

4.3. veids;

4.4. identifikācijas numurs;*

4.5. degvielas veids.

5. Izvēlētais pārbūves veids, tā versija.

6. Saskaņotā tehniskā projekta numurs.**

7. Traktortehnikas vai tās piekabes apskates vieta.

8. Iesnieguma noformēšanas vieta, datums un paraksts.***

9. Pievienoto dokumentu saraksts.

Piezīmes.

* Nenorāda trešās kategorijas pārbūvei.

** Norāda trešās kategorijas pārbūvei.

*** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
Traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūves tehniskajā dokumentācijā un trešās kategorijas pārbūves tehniskajā projektā norādāmā informācija

Nr.
p.k.

Informācija par transportlīdzekli

Otrās kategorijas pārbūve

Trešās kategorijas pārbūve

1. Ievads

1.1.

Pārbūves mērķis

X

X

1.2.

Plānotais ražošanas apjoms 

X

1.3.

Tehniskais apraksts

X

X

2. Ražošanas procesa tehniskais apraksts

2.1.

Pārbūvē izmantojamo citu komplektējošo sistēmu, salikšanas vienību, mezglu uzskaitījums un nostiprināšanas veids

X

 

2.2.

Galveno izgatavošanas tehnoloģiskajā procesā izmantojamo paša ražotāja vai citu ražotāju izgatavoto komplektējošo sistēmu, salikšanas vienību un mezglu apraksts, kā arī montāžas veids 

X

3. Konstruktīvā daļa

3.1.

Gabarīta rasējums

X

X

3.2.

Montāžas rasējums 

X

3.3.

Galveno agregātu, salikšanas vienību un mezglu rasējums 

X

3.4.

Principiālās blokshēmas (piemēram, elektriskā, pneimatiskā, hidrauliskā)

X

X

3.5.

Rasējumu specifikācijas 

X

4. Aprēķinu daļa

4.1.

Galveno konstruktīvo risinājumu, agregātu, mezglu, sistēmu un salikšanas vienību stiprības aprēķini (liece, vērpe un cirpe) 

X

5. Ekspluatācijas noteikumi

5.1.

Ekspluatācijas nosacījumi

X

X

5.2.

Tehniskās apkopes periodiskums 

X

5.3.

Ekspluatācijas materiālu apraksts 

X

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
Deklarācija
par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes piederību

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) pārbūvei pieteiktā traktortehnika vai tās piekabe ir manā īpašumā vai valdījumā un nav iegūta ar pretlikumīgām darbībām;

2) pārbūvei pieteiktā traktortehnika vai tās piekabe nav ar apgrūtinājumiem un tai nav uzlikti aizliegumi;

3) iesniegumā iesniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta datums un numurs: ____________________________________

     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds vai nosaukums)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
ATZINUMS
par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību otrās kategorijas pārbūves prasībām
  

Kārtas numurs __________________

(gads, datums, mēnesis)

  

 
Izsniegts 
 

(traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka (turētāja) vārds, uzvārds vai nosaukums)


 
     

(personas kods/ reģistrācijas Nr.)

 

(tālruņa numurs)

 

(e-pasta adrese)

Pamatojoties uz otrās kategorijas pārbūvei pieteiktās pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko ekspertīzi, es,

 paraksttiesīgā

(inspicēšanas institūcijas nosaukums)

 

persona _____________________________________________, apliecinu, ka pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes konstrukcija, tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi" otrās kategorijas pārbūvei noteiktajām prasībām, kā arī pirmās kategorijas prasībām, ja tās ir vērtētas vienlaikus ar atbilstību otrās kategorijas pārbūvei.

Ziņas par traktortehniku vai tās piekabi:

Valsts reģistrācijas numurs 

 
Reģistrācijas apliecības numurs 

 
Marka 

 
Modelis 

 
Kategorija 

 
Identifikācijas numurs 

 
Izlaiduma gads 

 
Pilnā masa 

 
Pašmasa 

 
Jauda 

 
Pārbūvē mainītie tehniskie dati 

1. Veikta šāda pārbūve traktortehnikai (atzīmēt vajadzīgo):

mainīta stūres iekārtas konstrukcija, uzstādot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāju un pēc šādas pārbūves nodrošinot atbilstošu stūres iekārtas darbību

oriģinālā tilta vietā uzstādīts tās pašas markas traktortehnikas rūpnieciski izgatavots tilts

uzstādīta tās pašas markas rūpnieciski izgatavota, atbilstoša traktortehnikas kabīne, neiejaucoties tās konstrukcijā

mainīta stūres iekārtas konstrukcija, izņemot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāja uzstādīšanu, un pēc šādas pārbūves ir nodrošināta atbilstoša stūres iekārtu darbība

mainīta kabīnes konstrukcija

kabīne mainīta pret citas traktortehnikas kabīni, kuras konstrukcija un stiprinājumi pielāgoti kabīnes izmēriem

uzstādīta rūpnieciski izgatavota papildu degvielas tvertne

degvielas tvertne demontēta, mainīts tās lietojums vai tā uzstādīta citā vietā, nekā to paredzējis ražotājs

uzstādīts vai demontēts (nevajadzīgo svītrot) mehānismu komplekss, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par mašīnu drošību, tādējādi mainot traktortehnikas vispārējos gabarītus, masu un funkcionalitāti

mainīta vai papildināta mehānismu kompleksu konstrukcija

oriģinālā tilta vietā uzstādīts cita transportlīdzekļa rūpnieciski izgatavots tilts

mainīta šasijas (rāmja) konstrukcija, tādējādi mainot traktortehnikas vispārējos gabarītus

aprīkota un pielāgota darbam mežā

pārbūve par kokvedēju

motors nomainīts pret citas jaudas vai markas motoru

2. Veikta šāda pārbūve traktortehnikas piekabei (atzīmēt vajadzīgo):

mainīta sakabes ierīces konstrukcija

mainīta bremžu iekārtas konstrukcija

mainīts tilta novietojums

piekabei uzstādīts vai demontēts (nevajadzīgo svītrot) mehānismu komplekss, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par mašīnu drošību, tādējādi mainot piekabes vispārējos gabarītus, masu un funkcionalitāti

mainīta mehānismu kompleksu konstrukcija

mainīta kravas tilpnes konstrukcija un gabarīti

oriģinālā tilta vietā uzstādīts citas kategorijas vai markas piekabes tilts

mainīta rāmja konstrukcija, to pagarinot vai saīsinot

pārbūvēta par kravas pašizgāzēju

pārbūvēta par kravas kokvedēju

pārbūvēta par cisternu

pārbūvēta par platformu

3. Ja rūpnieciski ražota konstrukcija, mezgls vai agregāts aizvietots ar saderīgu individuāli izgatavotu tādu konstrukciju, mezglu vai agregātu, kas papildina vai uzlabo tā lietošanas iespējas, norāda un apraksta konkrēti pārbūvēto konstrukciju, mezglu vai agregātu:

 
 
 

 
Paraksttiesīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
APLIECINĀJUMS
par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību trešās kategorijas sērijas pārbūves prasībām
  

Kārtas numurs __________________

(gads, datums, mēnesis)

  

 
Es, 
 

(pārbūves uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

paraksttiesīgā persona, saskaņā ar 
 

(sertificēšanas institūcijas nosaukums)

_________. gada ______.__________________ izsniegto pārbūves uzņēmuma atzinumu Nr. _________ apliecinu, ka pārbūvētā traktortehnika/tās piekabe (nevajadzīgo svītrot) atbilst Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi" noteiktajām trešās kategorijas pārbūves prasībām.

Traktortehnikas vai tās piekabes:

Valsts reģistrācijas numurs 

 
Reģistrācijas apliecības numurs 

 
Kategorija 

 
Identifikācijas numurs un tā atrašanās vieta uz šasijas 

 
Pašmasa 

 
Pilnā masa 

 
Kravnesība 

 
Krāsa 

 
Pārbūvē mainītie tehniskie dati 

 

Paraksttiesīgā persona

 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 770
ATZINUMS
par pārbūves uzņēmuma atbilstību traktortehnikas vai tās piekabes trešās kategorijas sērijas pārbūves veikšanai
  

Kārtas numurs __________________

(gads, datums, mēnesis)

  

 
Es, sertificēšanas institūcijas paraksttiesīgā
 

(sertificēšanas institūcijas nosaukums)

 

 
persona , apliecinu, ka pārbūves uzņēmums 
 

(vārds, uzvārds)

  

 
 

(nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi" ir tiesīgs veikt trešās kategorijas pārbūvi

 

(traktortehnika vai tās piekabe)

 

.

(pārbūves veids un tā versijas)

 

 
Sertificēšanas institūcijas paraksttiesīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 770Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287372
{"selected":{"value":"24.01.2020","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2020","iso_value":"2020\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-23.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"