Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.359

Rīgā 2014.gada 17.jūlijā (prot. Nr.39 35.§)
Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumu Nr. 322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 2014. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 115 "Par Āfrikas cūku mēra karantīnas inficēto un riska teritoriju noteikšanu un tajā piemērojamiem kontroles pasākumiem", kā arī ņemot vērā zemkopības ministra sniegto informāciju par nepieciešamību veikt papildu pasākumus Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai:

1. Pārtikas un veterinārajam dienestam uzraudzīt, lai cūku sugas dzīvnieku īpašnieki, kuru novietnes atrodas Rēzeknes novadā, Riebiņu novadā, Preiļu novadā, Zilupes novadā, Daugavpils novadā, Ciblas novadā, Dagdas novadā, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Ludzas novadā, Alojas novadā, Mazsalacas novadā, Rūjienas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, Beverīnas novadā, Strenču novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Smiltenes novadā, Apes novadā, Alūksnes novadā, Viļakas novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Baltinavas novadā, Kārsavas novadā, Vārkavas novadā, Līvānu novadā, Viļānu novadā, Cēsu novadā, Amatas novadā, Vecpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Gulbenes novadā, Cesvaines novadā, Ērgļu novadā, Madonas novadā, Lubānas novadā, Kokneses novadā, Pļaviņu novadā, Krustpils novadā, Varakļānu novadā, Salas novadā, Viesītes novadā, Jēkabpils novadā, Aknīstes novadā, Ilūkstes novadā, Ogres novadā, Jaunjelgavas novadā, Aizkraukles novadā, Ikšķiles novadā, Inčukalna novadā, Ķeguma novadā, Krimuldas novadā, Lielvārdes novadā, Līgatnes novadā, Limbažu novadā, Mālpils novadā, Neretas novadā, Pārgaujas novadā, Ropažu novadā, Salacgrīvas novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Skrīveru novadā, Vecumnieku novadā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā un Rēzeknē, īstenotu Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (turpmāk – noteikumi Nr. 621) 10.1 punktā minētos biodrošības pasākumus.

(MK 23.09.2014. rīkojuma Nr.529 redakcijā)

2. Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo un izsniedz dokumentu veidlapas:

2.1. dzīvnieku īpašniekiem, kuri minēti noteikumu Nr. 621 10.3 punktā, – apņemšanos, ka dzīvnieku īpašnieks savā dzīvnieku novietnē gadu neturēs cūku sugas dzīvniekus, un iesniegumu Lauku atbalsta dienestam zaudējumu kompensācijas saņemšanai;

2.2. dzīvnieku īpašniekiem, kuri minēti noteikumu Nr. 621 10.4 punktā, – iesniegumu Lauku atbalsta dienestam zaudējumu kompensācijas saņemšanai.

3. Šā rīkojuma 2. punktā minētajiem dzīvnieku īpašniekiem, kuri nav reģistrēti Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumu Nr. 161 "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu" 4. punktam, Pārtikas un veterinārais dienests izsniedz klienta reģistrācijas veidlapu.

4. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts, kurš piedalās dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas novērtēšanā, sastāda aktu par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem.

5. Pārtikas un veterinārais dienests:

5.1. aktu par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem, dzīvnieku īpašnieka iesniegumu un Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas veidlapu nosūta Lauku atbalsta dienestam;

5.2. dzīvnieka īpašnieka parakstīto apņemšanos gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus savā dzīvnieku novietnē uzglabā teritoriālajā struktūrvienībā attiecīgās novietnes lietā.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. rīkojumu Nr.529)

6. Noteikt, ka par noteikumu Nr. 621 10.3 un 10.4 punktā minētajos gadījumos nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra datubāzē, dzīvnieku īpašniekam izmaksā kompensāciju par katru nokauto dzīvnieku šādā apmērā:

6.1. par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāti, vaislas kuili) – 170,00 euro;

6.2. par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 120,00 euro;

6.3. par piena sivēnu – 35,00 euro.

(Grozīts ar MK 20.08.2014. rīkojumu Nr.432)

7. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai (Lauku atbalsta dienestam) līdz 1 866 595 euro, lai 2014. gadā nodrošinātu šā rīkojuma 6. punktā noteikto kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem, nodrošinot Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanu.

(Grozīts ar MK 20.08.2014. rīkojumu Nr.432; MK 08.12.2014. rīkojumu Nr.746)

7.1 Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai (Lauku atbalsta dienestam) 347 135 euro, lai 2015. gadā pilnībā nodrošinātu šā rīkojuma 6. punktā noteikto kompensāciju gala izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem, nodrošinot Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanu.

(MK 11.02.2015. rīkojuma Nr.73 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests pēc šā rīkojuma 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas nekavējoties aprēķina izmaksājamās kompensācijas apmēru, pieņem attiecīgu lēmumu un iesniedz Zemkopības ministrijā pieprasījumu par nepieciešamā finansējuma apmēru kompensācijas izmaksai un visu ar kompensācijas pieprasījumu saistīto dokumentu kopijas.

9. Zemkopības ministrijai pieprasījumu par šā rīkojuma 7. punktā minēto finansējumu iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši faktiski izmaksājamo kompensāciju apmēram saskaņā ar šā rīkojuma 8. punktā minēto pieprasījumu.

9.1 Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai (Lauku atbalsta dienestam) 150 000 euro, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" paredzēto kompensāciju tūlītēju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma apkarošanas laikā.

(MK 20.08.2014. rīkojuma Nr.432 redakcijā)

9.2 Zemkopības ministrijai pieprasījumu par papildu līdzekļu piešķiršanu kompensāciju izmaksai Ministru kabinetā iesniegt pēc šā rīkojuma 7. vai 9.1 punktā minētā finansējuma apgūšanas.

(MK 20.08.2014. rīkojuma Nr.432 redakcijā)

10. Lauku atbalsta dienests izmaksā kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

11. Zemkopības ministrijai iesniegt pieprasījumu Eiropas Komisijā, lai valsts budžetā atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem daļēji tiktu atgūti līdzekļi par dzīvnieku īpašniekiem izmaksātajām kompensācijām saistībā ar Āfrikas cūku mēra apkarošanas programmu.

12. Lai steidzami nodrošinātu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanas pasākumu īstenošanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu atļaut Pārtikas un veterinārajam dienestam bez iepirkuma procedūras izsludināšanas iegādāties šādas Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamas preces:

12.1. mobilo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas iekārtu par kopējo summu, kas nepārsniedz 218 000 euro, – sabiedrībā Waste Spectrum Environmental Limited (reģistrācijas Nr. 04322179, Spectrum House, Checketts Lane Industrial Estate, Checketts Lane Worcester WR3 7JW, United Kingdom);

12.2. 30 slēgta tipa konteinerus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai par kopējo summu, kas nepārsniedz 17 000 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Reserv Inc" (reģistrācijas Nr. 40103185040, juridiskā adrese – Bērzaunes iela 13, Rīga, LV–1039);

12.3. trīs specializētus transportlīdzekļus (automašīnas ar kravas nodalījumu) mežacūku līķu nogādāšanai sadedzināšanas vietās par kopējo summu, kas nepārsniedz 83 500 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Amserv Motors" (reģistrācijas Nr. 40003403905, juridiskā adrese – Krasta iela 3, Rīga, LV–1003);

12.4. līdz 2014. gada beigām nomāt divus specializētos transportlīdzekļus (automašīnas ar kravas nodalījumu mežacūku līķu nogādāšanai sadedzināšanas vietās) par kopējo summu, kas nepārsniedz 35 000 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "BALTIC TRADE" (reģistrācijas Nr. 40103262852, juridiskā adrese – Braslas iela 20, Rīga, LV-1084);

12.5. plēvi PP (mežacūku līķu savākšanai) par kopējo summu, kas nepārsniedz 7500 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "PLASTIKA 1" (reģistrācijas Nr. 40003333379, juridiskā adrese – Strēlnieku iela 19–12, Rīga, LV-1010);

12.6. trauciņus paraugiem (500 ml) par kopējo summu, kas nepārsniedz 6000 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Elvim" (reģistrācijas Nr. 40103040641, juridiskā adrese – Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067);

12.7. kombinezonus MIKROGARD 2000 par kopējo summu, kas nepārsniedz 25 000 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "GRIF" (reģistrācijas Nr. 40103003522, juridiskā adrese – Tallinas iela 45–3, Rīga, LV-1012);

12.8. dīzeļdegvielu mobilās dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai 2014. gadā par kopējo summu, kas nepārsniedz 75 000 euro, – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ingrid A" (reģistrācijas Nr. 41503003476, juridiskā adrese – Vaļņu iela 2, Daugavpils, LV-5401).

(MK 24.07.2014. rīkojuma Nr.376 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2014. rīkojumu Nr.432; MK 03.09.2014. rīkojumu Nr.469)

13. Finansējumu šā rīkojuma 12. punktā minēto preču iegādei Zemkopības ministrijai nodrošināt no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" 2014. gadam dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. Ieguldītie līdzekļi pēc attiecīgo pasākumu īstenošanas tiek atmaksāti valsts budžetā no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem līdz 50 % apmērā.

(MK 24.07.2014. rīkojuma Nr.376 redakcijā)

14. Pārtikas un veterinārajam dienestam pēc šā rīkojuma 12. punktā minēto preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim iesniegt Zemkopības ministrijā ziņojumu par iepirkuma procedūras darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo rīkojumu.

(MK 24.07.2014. rīkojuma Nr.376 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 359Pieņemts: 17.07.2014.Stājas spēkā: 17.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 18.07.2014. OP numurs: 2014/140.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267683
{"selected":{"value":"11.02.2015","content":"<font class='s-1'>11.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.02.2015","iso_value":"2015\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2014","iso_value":"2014\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2014.-10.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2014","iso_value":"2014\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2014.-07.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2014","iso_value":"2014\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2014.-22.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2014","iso_value":"2014\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2014.-02.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-19.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2014","iso_value":"2014\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2014.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.02.2015
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"