Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumus Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.393

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 21.§)
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieks vai akvakultūras dzīvnieku audzētava;

2.2. turētājs – fiziska vai juridiska persona, kura pastāvīgi vai uz noteiktu laiku ir atbildīga par lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvniekiem;

2.3. ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam;

2.4. novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus;

2.5. dzīvnieku pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iepērk dzīvniekus no novietnes to tiešai pārvietošanai uz kautuvi kaušanas pakalpojuma saņemšanai, lai iegūto gaļu realizētu tirdzniecībā, un kas ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā normatīvajos aktos par pārtikas uzņēmumu atzīšanu un reģistrāciju noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 354; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342; 2.5. apakšpunkts stājas spēkā 11.07.2018., sk. 71. punktu)

3. Īpašnieka pienākums ir reģistrēt ganāmpulku un novietni, kā arī atjaunot informāciju par izmaiņām tajā.

4. Īpašnieka un turētāja pienākums ir:

4.1. reģistrēt un apzīmēt lauksaimniecības dzīvnieku un atjaunot informāciju par tā apzīmēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem ar to;

4.2. būt atbildīgam par lauksaimniecības dzīvnieku izstādes, tirgošanās un sacensību laikā, kā arī tā transportēšanas laikā, ja dzīvnieku transportē pats īpašnieks vai turētājs;

4.3. elektroniski vai papīra formā veidot un uzturēt liellopu, cūku, zirgu, aitu un kazu novietnes dzīvnieku reģistru (turpmāk – novietnes dzīvnieku reģistrs) un atjaunot tajā informāciju par notikušajām izmaiņām;

4.4. pēc Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) vai Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības dzīvnieka izcelsmi, apzīmēšanu, reģistrēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem ar to.

5. Atļauts pārvietot, pirkt vai pārdot dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus un realizēt lauksaimniecības dzīvnieku produkciju, ja lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku ganāmpulks un novietne ir reģistrēti un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti un apzīmēti atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

6. Ganāmpulka īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā persona, kas līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkosies ar ganāmpulku, datu centrā iesniedz iesniegumu pārvaldnieka statusa reģistrēšanai. Pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju ir izdots vai apstiprināts notariāli vai bāriņtiesā, vai ar tiesas nolēmumu.

7. Jebkura persona, kas līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkojas ar ganāmpulku, pilda visas īpašnieka saistības attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un šajos noteikumos noteiktās informācijas ziņošanu datu centram.

II. Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana

8. Datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa (turpmāk – elektroniskā datubāze). Datu centrs tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā, nodrošina attiecīgos informatīvos pakalpojumus.

9. Datu centrs elektroniskajā datubāzē uztur arī informāciju par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaužu rezultātiem, novietņu statusu attiecībā uz infekcijas slimībām, dzīvnieku un to pārvietošanas vai produkcijas realizācijas ierobežojumiem, veterinārās ekspertīzes rezultātiem pirms un pēc dzīvnieka kaušanas, lauksaimniecības dzīvnieku izmeklēšanu iespējamai dzīvnieku infekcijas slimību noteikšanai un izmeklēšanas rezultātiem, kā arī laboratorisko izmeklējumu pavaddokumentu veidošanas moduli.

10. Datu centrs lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā norāda šādu informāciju:

10.1. par zirgu dzimtas dzīvniekiem – atbilstoši Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (turpmāk – regula Nr. 2015/262), 38. panta 1. punkta prasībām, papildus norādot arī zirgu dzimtas dzīvnieka šķirni, izcelšanās datus, pazīmju aprakstu, apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu un informāciju par tā pārvietošanu, ja tāda ir notikusi;

10.2. par aitām un kazām – atbilstoši Padomes 2002. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK, (turpmāk – regula Nr. 21/2004) pielikuma D daļas prasībām, papildus norādot arī aitas un kazas identifikācijas numuru, šķirni, izcelšanās datus, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu;

10.3. par liellopiem – vienreizējo identifikācijas numuru vai identifikācijas numuru gadījumos, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (turpmāk – regula Nr. 1760/2000), 4. panta 1. punktā, 4.b pantā, 4.c panta 1. punktā un 4.d pantā, tā dzimumu, šķirni, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu un izcelšanās datus – mātes identifikācijas numuru – vai, ja dzīvnieks ir ievests no trešās valsts, – vienreizējo identifikācijas numuru, ko saskaņā ar regulu Nr. 1760/2000 kā individuālu identifikācijas līdzekli dzīvniekam piešķīrusi galamērķa dalībvalsts, informāciju par tā pārvietošanu – visu to ganāmpulku un novietņu reģistrācijas numurus un datumus, kurā liellops ticis turēts (arī kurā tas ir dzimis), dzīvnieka elektroniskā identifikatora veidu, ja tāds izmantots, kā arī liellopa apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu un tā izmantošanas nolūku;

10.4. par cūkām – to skaitu, pārvietošanas datumu un iepriekšējā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku ieved novietnē, un saņēmēja ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku izved no novietnes, un to izmantošanas nolūku;

10.5. par kažokzvēriem, trušiem, mājputniem, medus bišu saimēm un ierobežotās platībās produkcijas ieguvei turētiem savvaļas sugu dzīvniekiem – sugu, to skaitu un izmantošanas nolūku, kā arī informāciju par to pārvietošanu, ja tāda ir notikusi;

10.6. par akvakultūras dzīvniekiem – to veidu.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

11. Datu centrs ganāmpulku reģistrā norāda:

11.1. ganāmpulka reģistrācijas numuru;

11.2. īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu fiziskai personai vai nosaukumu un reģistrācijas numuru juridiskai personai;

11.3. deklarētās dzīvesvietas adresi fiziskai personai vai juridisko adresi juridiskai personai;

11.4. kontaktpersonas vai pilnvarotas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

12. Datu centrs novietņu reģistrā norāda:

12.1. novietnes reģistrācijas numuru;

12.2. novietnes faktiskās atrašanās vietas adresi un ģeogrāfiskās koordinātas;

12.3. turētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu fiziskai personai vai nosaukumu un reģistrācijas numuru juridiskai personai.

13. Datu centrs katram ganāmpulkam un novietnei piešķir reģistrācijas numuru. Piešķirtais reģistrācijas numurs ganāmpulka un novietnes pastāvēšanas laikā netiek mainīts.

14. Datu centrs ganāmpulku vai novietni svītro no ganāmpulku vai novietņu reģistra, ja īpašnieks vai turētājs pēdējo triju gadu laikā ganāmpulkā vai novietnē nav reģistrējis nevienu lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku.

15. Datu centrs elektroniskajā datubāzē informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc dienas, kopš novietnē vairs nav reģistrēts neviens lauksaimniecības dzīvnieks.

16. Liellopu, zirgu, cūku, aitu un kazu īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā veido un uztur novietnes dzīvnieku reģistru, kurā iekļauj šādu informāciju:

16.1. par liellopiem – to dzimumu, šķirni, identifikācijas numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, mātes identifikācijas numuru, pārvietošanas datumu, tās novietnes reģistrācijas numuru, no kuras dzīvnieku ieved vai uz kuru izved;

16.2. par cūkām – to skaitu, pārvietošanas datumu un iepriekšējā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku ieved novietnē, un saņēmēja ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku izved no novietnes, kā arī informāciju par atjaunotajiem tetovējumiem vai krotālijām;

16.3. par aitām un kazām – regulas Nr. 21/2004 pielikuma B daļā minētos datus;

16.4. par zirgu dzimtas dzīvniekiem – to dzimumu, šķirni, identifikācijas numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, pārvietošanas datumu un tās novietnes reģistrācijas numuru, no kuras zirgu dzimtas dzīvnieku ieved vai uz kuru izved.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

17. Īpašnieks vai turētājs novietnes dzīvnieku reģistrā ierakstīto informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas un informāciju tajā atjauno septiņu dienu laikā pēc attiecīgā notikuma.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

18. Novietnes dzīvnieku reģistru var neveidot, ja tās īpašnieks ar datu centru ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 16. punktā minētās informācijas reģistrēšanu datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmā.

III. Informācijas aktualizācija un izmaiņu reģistrēšana elektroniskajā datubāzē

19. Īpašnieks vai turētājs šajos noteikumos paredzēto informāciju noteiktā termiņā paziņo datu centram, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu, informāciju iesniedzot elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu (turpmāk – elektroniskais dokuments) vai papīra formā. Ja šajos noteikumos paredzētā informācija tiek iesniegta elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas reģistrē to elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

20. Lai reģistrētu ganāmpulku un novietni, īpašnieks datu centram paziņo:

20.1. īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi vai uzņēmuma reģistrācijas numuru, nosaukumu un juridisko adresi;

20.2. kontaktpersonas vai pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

20.3. turētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (juridiskai personai – nosaukumu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

20.4. novietnes faktiskās atrašanās vietas adresi un ģeogrāfiskās koordinātas.

21. Ja ganāmpulka vai novietnes reģistra dati ir mainījušies, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma par to informē datu centru.

22. Trušu, kažokzvēru, mājputnu, savvaļas sugu dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku īpašnieks vai turētājs katru gadu līdz janvāra un jūlija beigām datu centram sniedz informāciju par ganāmpulku pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā, paziņojot:

22.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;

22.2. pārskata sniegšanas datumu;

22.3. trušu, kažokzvēru, mājputnu, savvaļas sugu dzīvnieku skaitu un no tiem vaislai paredzēto dzīvnieku skaitu;

22.4. (svītrots ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106);

22.5. akvakultūras dzīvnieku veidu.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

22.1 Medus bišu saimju īpašnieks vai turētājs katru gadu līdz maija un novembra beigām datu centram iesniedz informāciju par bišu saimēm (stropiem) pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā un 1. novembrī, paziņojot ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, pārskata datumu un bišu saimju skaitu.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

23. Cūku ganāmpulka īpašnieks vai turētājs katru mēnesi līdz desmitajam datumam datu centram iesniedz kopsavilkumu par dzīvnieku kustību iepriekšējā mēnesī, norādot šādu informāciju:

23.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;

23.2. pārskata periodu;

23.3. dzimušo sivēnu skaitu pārskata periodā;

23.4. kritušo dzīvnieku skaitu pārskata periodā;

23.5. novietnē nokauto dzīvnieku skaitu pārskata periodā;

23.6. piena sivēnu (cūka no dzimšanas līdz atšķiršanai) skaitu pārskata perioda beigās;

23.7. atšķirto sivēnu (cūka no atšķiršanas līdz 10 nedēļu vecumam) skaitu pārskata perioda beigās;

23.8. nobarojamo cūku (cūka no 10 nedēļu vecuma līdz kaušanai) skaitu pārskata perioda beigās;

23.9. audzējamo cūku (no 10 nedēļu vecuma līdz dzimumgatavības sasniegšanai) skaitu pārskata perioda beigās;

23.10. jauncūku (dzimumgatavību sasniegusi cūku mātīte līdz pirmajai atnešanās reizei un dzimumgatavību sasniedzis cūku tēviņš līdz pirmajai lecināšanai) skaitu pārskata perioda beigās;

23.11. sivēnmāšu (cūku mātīte pēc pirmās atnešanās) skaitu pārskata perioda beigās;

23.12. kuiļu (dzimumgatavību sasniedzis cūku tēviņš, ko izmanto vaislai) skaitu pārskata perioda beigās.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

24. Īpašnieks vai turētājs, kas nobarojamās cūkas audzē tikai patēriņam savā uzturā, informāciju par dzīvnieku kustību datu centram iesniedz mēneša laikā pēc cūku nokaušanas un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam, norādot:

24.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;

24.2. pārskata periodu;

24.3. kritušo dzīvnieku skaitu pārskata periodā;

24.4. novietnē nokauto dzīvnieku skaitu pārskata periodā;

24.5. atlikušo nobarojamo cūku (no 10 nedēļu vecuma līdz kaušanai) skaitu pārskata perioda beigās.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

25. Ja novietnē tiek veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu dabīgā lecināšana, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma datu centram paziņo par dzīvnieku lecināšanu, norādot šādu informāciju:

25.1. novietnes reģistrācijas numuru;

25.2. dabīgās lecināšanas sākuma datumu;

25.3. lecināmā dzīvnieka identifikācijas numuru un vārdu (ja attiecināms);

25.4. lecināšanai izmantotā vaislinieka identifikācijas numuru un vārdu (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

26. Ja novietnē ir veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu mākslīgā apsēklošana, fiziskā persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, ir ieguvusi sertifikātu vai apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai (turpmāk – mākslīgās apsēklošanas tehniķis), septiņu dienu laikā pēc notikuma, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu, sniedz šādu informāciju:

26.1. novietnes reģistrācijas numurs;

26.2. apsēklotā dzīvnieka identifikācijas numurs un vārds (ja attiecināms);

26.3. vaislinieka identifikācijas numurs, vārds (ja attiecināms) un spermas devu skaits;

26.4. mākslīgās apsēklošanas datums;

26.5. mākslīgās apsēklošanas tehniķa kods.

27. Ja liellopu, zirgu, aitu vai kazu novietnē dzīvnieki ir atnesušies, bijuši aborti, dzīvnieki tikuši kastrēti, ir nokauti, nobeigušies vai pazuduši, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma datu centram paziņo šādu informāciju:

27.1. novietnes reģistrācijas numuru;

27.2. notikuma veidu un datumu;

27.3. dzīvnieka sugu un tā identifikācijas numuru;

27.4. aborta vai kastrācijas datumu;

27.5. nokauto, nobeigušos vai pazudušo dzīvnieku identifikācijas numuru;

27.6. nokauto vai nobeigušos neapzīmēto dzīvnieku mātes identifikācijas numuru un to dzimšanas datumu;

27.7. atnešanās datumu un nedzīvi dzimušo dzīvnieku skaitu – zirgu dzimtas dzīvniekam.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

27.1 Par dzīvnieka piedzimšanu un apzīmēšanu liellopu, aitu un kazu ganāmpulka īpašnieks vai turētājs datu centram paziņo septiņu dienu laikā pēc jaundzimušo teļu, kazlēnu un jēru apzīmēšanas ar krotālijām, sniedzot šādu informāciju:

27.1 1. dzīvnieka dzimšanas novietnes reģistrācijas numuru;

27.1 2. mātes identifikācijas numuru, tās atnešanās datumu un atnešanās vieglumu;

27.1 3. dzīvnieka dzimšanas datumu un krotālijas numuru;

27.1 4. dzīvnieka dzimumu un svaru;

27.1 5. apmatojuma krāsu – teļam;

27.1 6. dzīvi dzimušo pēcnācēju skaitu vienam dzīvniekam;

27.1 7. nedzīvi dzimušo dzīvnieku skaitu.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

28. Ja mainās lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais un jaunais īpašnieks septiņu dienu laikā pēc darījuma datu centrā iesniedz dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju, norādot šādu informāciju:

28.1. iepriekšējā un jaunā ganāmpulka reģistrācijas numuru;

28.2. dzīvnieka sugu;

28.3. dzīvnieka identifikācijas numuru – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

28.4. cūku, trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un savvaļas sugu dzīvnieku skaitu un novietnes reģistrācijas numuru;

28.5. pārvietošanas sākuma un beigu datumu un laiku;

28.6. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadāšanas atļaujas numuru, ja tāda izsniegta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku pārvadāšanu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

29. Ja lauksaimniecības dzīvnieku pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi vai atzīto savākšanas centru), īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma datu centrā iesniedz dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju, norādot šādu informāciju:

29.1. tās novietnes reģistrācijas numuru, no kuras dzīvnieku pārvieto;

29.2. tās novietnes reģistrācijas numuru, uz kuru dzīvnieku pārvieto;

29.3. dzīvnieka sugu;

29.4. dzīvnieka identifikācijas numuru – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

29.5. cūku, trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un savvaļas sugu dzīvnieku skaitu;

29.6. pārvietošanas sākuma un beigu datumu un laiku;

29.7. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadāšanas atļaujas numuru, ja tāda izsniegta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku pārvadāšanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

29.1 Ja liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu pārvieto uz atzīto savākšanas centru, tā īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu:

29.1 1. pirms dzīvnieku ievietošanas atzītā savākšanas centrā sagatavo pavaddokumentu dzīvnieku ievietošanai savākšanas centrā (turpmāk – pārvietošanas pavaddokuments), norādot šādu informāciju:

29.1 1.1. iepriekšējā un jaunā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru;

29.1 1.2. dzīvnieka sugu;

29.1 1.3. dzīvnieka identifikācijas numuru – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

29.1 1.4. cūku skaitu;

29.1 1.5. pārvietošanas sākuma un beigu datumu un laiku;

29.1 1.6. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadāšanas atļaujas numuru, ja tāda izsniegta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku pārvadāšanu;

29.1 2. izvešanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, identifikācijas numuru liellopam, zirgam, kazai un aitai, kā arī izvešanas datumu ne vēlāk kā 24 stundas pirms dzīvnieku izvešanas uz citu valsti.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

29.2 Šo noteikumu 29.1 punktā minēto dzīvnieku nodošanas laikā to īpašnieks vai turētājs pārvietošanas pavaddokumentā ar parakstu apliecina datu patiesumu un attiecīgo dzīvnieku nodošanas faktu.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

29.3 Pārvietošanas pavaddokumentu sagatavo divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas transportlīdzeklī, ar kuru dzīvnieku nogādā uz savākšanas centru, bet otrs paliek pie dzīvnieka īpašnieka vai turētāja. Pārvietošanas pavaddokumentu uzglabā trīs gadus.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

30. Ja bišu saimi no 1. aprīļa līdz 30. septembrim pārvieto uz nektāraugu platībām, īpašnieks vai turētājs datu centram var nesniegt šo noteikumu 29. punktā minēto informāciju par bišu saimes pārvietošanu.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

31. Ja lauksaimniecības dzīvnieku ieved no citas valsts, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas novietnē datu centrā iesniedz:

31.1. liellopa pases oriģinālu vai zirga pases kopiju;

31.2. dokumenta kopiju, kas apliecina liellopa, aitas vai kazas izcelsmi;

31.3. veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju.

32. Ja lauksaimniecības dzīvnieku izved uz citu valsti, tā īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka izvešanas iesniedz datu centram informāciju par izvesto lauksaimniecības dzīvnieku, norādot:

32.1. atrašanās novietnes reģistrācijas numuru;

32.2. pārvietošanas galamērķa valsti;

32.3. dzīvnieka sugu;

32.4. dzīvnieka identifikācijas numuru – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

32.5. cūku, trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un savvaļas sugu dzīvnieku skaitu;

32.6. dzīvnieka pārvietošanas sākuma datumu un laiku;

32.7. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadāšanas atļaujas numuru, ja tāda izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārvadāšanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

IV. Lauksaimniecības dzīvnieka pārvietošana uz kautuvi

33. Kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk – kautuves pārstāvis), izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu:

33.1. ne vēlāk kā 24 stundas pirms lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas sagatavo pavaddokumenta pieteikumu dzīvnieku pārvietošanai uz kautuvi, norādot šādu informāciju:

33.1.1. ganāmpulka un novietnes numuru, no kuras dzīvnieku pārvieto, un dzīvnieka īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu);

33.1.2. kaušanai pieteikto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un to identifikācijas numuru – liellopam, aitai, kazai un zirgam;

33.1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, II pielikuma III sadaļā noteikto pārtikas aprites informāciju, kā arī dzīvnieku liemeņu, to daļu vai kautproduktu turpmāko izmantošanas (realizācijas) veidu;

33.1.4. dzīvnieku pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu) un tā reģistrācijas numuru Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā, ja saņemts kaušanas pakalpojums;

33.2. par lauksaimniecības dzīvniekiem, kas ievesti no citas valsts tūlītējai nokaušanai, tūlīt pēc dzīvnieku saņemšanas kautuvē sniedz šādu informāciju:

33.2.1. pieteikto dzīvnieku skaitu un to identifikācijas numuru (liellopam, aitai, kazai un zirgam);

33.2.2. veterinārā (veselības) sertifikāta numuru, valsti un dzīvnieku ievedēja vārdu, uzvārdu un personas kodu fiziskai personai vai uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru juridiskai personai;

33.3. sniedz informāciju par kautuvē nokauto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, to identifikācijas numurus (liellopam, aitai, kazai un zirgam), kaušanas datumu un kaušanas kārtas numuru katrai dzīvnieku sugai pirms dzīvnieka liemeņa vai tā daļas vai kautproduktu izvešanas no kautuves, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc dzīvnieka nokaušanas.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342; grozījumi 33.1.4. apakšpunktā attiecībā uz pavaddokumentā norādāmo informāciju par dzīvnieku pircēju stājas spēkā 11.07.2018., sk. 71. punktu)

34. Dzīvnieku nodošanas brīdī to īpašnieks vai turētājs pavaddokumentā ar parakstu apliecina datu un pārtikas aprites informācijas patiesumu un attiecīgo dzīvnieku nodošanas faktu. Par transportēšanu atbildīgā persona pavaddokumentā norāda dzīvnieka pārvietošanas sākuma un beigu datumu, laiku, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadātāja atļaujas numuru.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 342)

35. Pavaddokumentu sagatavo divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas transportlīdzeklī, ar kuru dzīvnieku nogādā uz kautuvi, bet otrs paliek pie dzīvnieka īpašnieka vai turētāja. Pavaddokumentu uzglabā trīs gadus.

36. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmā par kaušanai paredzētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem, kas ievesti no citas valsts tūlītējai nokaušanai, sniedz šādu informāciju:

36.1. par kautuvē saņemto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, to identifikācijas numuriem (liellopam, aitai, kazai un zirgam), novietnes numuru, pirmskaušanas apskates rezultātiem un lēmumu par kaušanu – 24 stundu laikā pēc dzīvnieku saņemšanas;

36.2. par pēckaušanas veterinārās ekspertīzes rezultātiem – pirms dzīvnieka liemeņa, tā daļas vai kautproduktu izvešanas no kautuves.

V. Vispārējās lauksaimniecības dzīvnieka apzīmēšanas prasības

37. Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmē īpašnieks, turētājs, praktizējošs veterinārārsts vai fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību vērtēšanas un pārraudzības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

38. Lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējums ir redzams, skaidri salasāms, netraucē dzīvnieka labsajūtai un nekaitē tā veselībai.

39. Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļus – krotālijas (arī elektroniskās krotālijas) vai transponderus (turpmāk – apzīmēšanas līdzekļi) izsniedz datu centrs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam datu centra cenrādim. Īpašnieks vai turētājs papildus var izmantot arī citu lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējumu, nodrošinot, ka tas neskar obligāto apzīmēšanas līdzekli un neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.

40. Lai saņemtu apzīmēšanas līdzekli, īpašnieks vai turētājs veic maksājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam datu centra cenrādim un izdara pasūtījumu, piezvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru vai datu centrā elektroniska dokumenta formā iesniedzot pieteikumu, kurā norāda:

40.1. ganāmpulka reģistrācijas numuru;

40.2. īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

40.3. krotāliju komplektu skaitu vai krotāliju skaitu un to izgatavotāju;

40.4. atjaunojamo dzīvnieka identifikācijas numuru un krotāliju izgatavotāju, ja krotālija nozaudēta vai nav salasāms identifikācijas numurs;

40.5. informāciju par veikto maksājumu:

40.5.1. maksātāja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru;

40.5.2. pārskaitījuma numuru un bankas vai pasta nodaļas pilnu nosaukumu;

40.5.3. maksājuma datumu un summu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam datu centra cenrādim.

41. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 40. punktā minētās informācijas saņemšanas izsniedz krotālijas atbilstoši Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 911/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem (turpmāk – regula Nr. 911/2004), 1. panta 1., 2. un 6. punkta vai regulas Nr. 21/2004 4. panta 6. punkta un pielikuma A daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punkta prasībām, bet transponderus – atbilstoši regulas Nr. 2015/262 2. panta "n" apakš­punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

VI. Liellopa apzīmēšanas veidi un līdzekļi

42. Jaundzimušos teļus un liellopus, kas ievesti no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), ja vien tos neieved kaušanai, 20 dienu laikā pēc teļa piedzimšanas vai liellopa ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

43. (Svītrots ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

44. Ja liellopam nozaudēta viena krotālija, īpašnieks vai turētājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc zuduma konstatēšanas izdara pasūtījumu vai iesniedz datu centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 40. punktam.

45. Lai liellopam atjaunotu abas nozaudētās krotālijas, īpašnieks vai turētājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc zuduma konstatēšanas iesniedz datu centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 40. punktam, pievienojot Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu par dzīvnieka identifikāciju pēc papildu apzīmējuma vai īpašām pazīmēm, kas apliecina dzīvnieka identitāti.

46. Datu centrs, ievērojot īpašnieka vai turētāja iesniegumu par liellopa pases izgatavošanu, 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši regulas Nr. 911/2004 6. panta 1. punkta prasībām izgatavo liellopa pasi un to izdod īpašniekam vai turētājam, ja dzīvnieku izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde.

VII. Cūku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

47. Cūku pirms katras dzīvnieka pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē ar krotāliju vai tetovējumu, kurā ir skaidri salasāms novietnes reģistrācijas numurs, kā arī saglabā iepriekšējo krotāliju vai tetovējumu, ja cūka jau bijusi apzīmēta.

48. Ganāmpulkos, kuros tiek veikta pārraudzība, sivēnus, kurus atšķir no mātes ganāmpulka atražošanai, kā arī jauncūkas, jaunkuiļus, kuiļus un sivēnmātes (turpmāk – vaislas cūkas) apzīmē ar krotāliju vai tetovējumu. Vaislas cūkām krotālijā vai tetovējumā papildus novietnes reģistrācijas numuram norāda arī dzīvnieka individuālo numuru, ko piešķir augošā secībā.

49. Cūku un vaislas cūku apzīmēšanai izmanto divpusējas, elastīgas, vienreiz izmantojamas plastikāta krotālijas. Vaislas cūkām individuālo numuru krotālijā iespiež vai ieraksta ar neizdzēšamu tinti. Krotāliju iestiprina cūkas auss vidējā trešdaļā. Krotālijā vai tetovējumā norādīto novietnes numuru nedrīkst aizstāt bez datu centra atļaujas.

50. Īpašnieks, pārvietojot savā ganāmpulkā esošās cūkas no vienas novietnes uz otru vai uz tam piederošu kautuvi, dzīvniekus var neapzīmēt, ja tiek nodrošināta to izsekojamība un novietne ir iekļauta attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju reģistrā.

51. Ja dzīvnieka tetovējums kļuvis nesalasāms, īpašnieks vai turētājs to atjauno, norādot to pašu novietnes reģistrācijas numuru. Ja krotālija ir nozaudēta, īpašnieks vai turētājs to aizstāj ar jaunu, tajā norādot to pašu novietnes reģistrācijas numuru, bet vaislas cūkām – individuālo numuru. Atjaunošanas vai nozaudēšanas faktu ieraksta šo noteikumu 16. punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

52. Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu kautuvē) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām un saglabā to oriģinālo identifikācijas numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru īpašnieks vai turētājs ieraksta šo noteikumu 16. punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

53. Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu kautuvē) no trešās valsts un tām veiktas pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterināro kontroli, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes un 30 dienu laikā pēc šo pārbaužu veikšanas apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām, saglabājot oriģinālo identifikācijas numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru īpašnieks vai turētājs ieraksta šo noteikumu 16. punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

VIII. Aitu un kazu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

54. Jaundzimušos jērus un no trešās valsts ievestās aitas, ja vien dzīvniekus neieved kaušanai, 30 dienu laikā pēc jēru piedzimšanas vai pēc aitas ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

55. Jaundzimušos kazlēnus un no trešās valsts ievestās kazas, ja vien dzīvniekus neieved kaušanai, 30 dienu laikā pēc kazlēnu piedzimšanas vai pēc kazas ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

56. Ja aitu vai kazu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, dzīvnieku pirms izvešanas apzīmē ar elektronisku krotāliju, iestiprinot to kreisajā ausī.

57. Ja aitai vai kazai pazudusi kāda krotālija vai identifikācijas numurs elektroniskajā krotālijā kļuvis nesalasāms, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma konstatēšanas izdara pasūtījumu vai iesniedz datu centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 40. punktam.

IX. Zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

58. Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu, kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām (turpmāk – zirga pase), un apzīmē ar transponderu.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

59. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot transponderu atbilstoši regulas Nr. 2015/262 18. panta 2. punktā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (pielikums) divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas vienu reģistrācijas kartītes eksemplāru iesniedz datu centrā, bet otrs eksemplārs paliek pie dzīvnieka īpašnieka.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

60. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts pirms zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas veic pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 16. panta un 17. panta 1. punktā minētajām prasībām. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirga reģistrācijas kartītē (pielikums) izdara atzīmi, ja atklāj pazīmes, ka zirgu dzimtas dzīvnieks ir jau bijis identificēts, un vienas dienas laikā par to paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam un datu centram.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

61. Datu centrs 14 dienu laikā pēc zirga reģistrācijas kartītes (pielikums) saņemšanas īpašniekam vai turētājam izsniedz zirga pasi. Datu centrs zirga pasi izdod saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 9. pantā minētajām prasībām, reizē piešķirot zirgu dzimtas dzīvnieka unikālo dzīves numuru, kas veidots atbilstoši regulas Nr. 2015/262 2. panta "o" apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

62. Ja dzīvniekam mainās īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks nodod jaunajam īpašniekam zirga pasi, kurā ar parakstu ir apliecinājis dzīvnieka nodošanu. Zirgu dzimtas dzīvniekus pārvieto atbilstoši regulas Nr. 2015/262 23. pantā un šo noteikumu 28. un 29. punktā minētajām prasībām.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

63. Ja īpašnieks vai turētājs zirgu dzimtas dzīvnieku nodod kautuvē, kautuves pārstāvis rīkojas saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 34. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām prasībām un zirga pasē ieraksta nokaušanas datumu. Kautuves pārstāvis zirga pasi septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas iesniedz datu centrā.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

63.1 Ja zirgs ir nobeidzies vai nokauts novietnē, pazudis vai nozagts, īpašnieks vai turētājs zirga pasē ieraksta notikuma datumu un 30 dienu laikā pēc notikuma konstatēšanas zirga pasi iesniedz datu centrā.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

63.2 Datu centrs pēc zirga pases saņemšanas izdara atzīmi šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajā lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā, ka zirga pase ir nederīga.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

64. Datu centrs nodrošina regulas Nr. 2015/262 6. pantā, 13. panta 2. punktā, kā arī 40. pantā minēto pienākumu izpildi.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

65. Savvaļā vai pussavvaļā dzīvojošu zirgu dzimtas dzīvniekus (izņemot zirgu dzimtas dzīvniekus, kas paredzēti kaušanai pārtikai), kas tiek turēti likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" II nodaļā noteiktajā teritorijā, identificē saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 13. panta 1. punktā minētajām prasībām.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

66. (Svītrots ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

67. (Svītrots ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

X. Savvaļas sugu dzīvnieku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

(Nodaļa MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

68. Savvaļas sugu dzīvnieku pirms katras pārvietošanas uz citu novietni, kautuvi, medījumu apstrādes uzņēmumu vai izvešanu ārpus novietnes, ja patēriņam uzturā paredzētais dzīvnieks tiek nogalināts novietnē, apzīmē ar ausī iestiprināmu krotāliju, kurā datu centrs iespiedis novietnes reģistrācijas numuru.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

69. Īpašnieks, pārvietojot savā ganāmpulkā esošos savvaļas sugu dzīvniekus uz tam piederošu kautuvi, tos var neapzīmēt, ja tiek nodrošināta dzīvnieku izsekojamība un novietne ir iekļauta attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju reģistrā.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājums

70. Ja lauksaimniecības dzīvnieks ir apzīmēts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, apzīmējums ir derīgs visu dzīvnieka dzīves laiku.

71. Šo noteikumu 2.5. apakšpunkts un grozījumi šo noteikumu 33.1.4. apakšpunktā attiecībā uz pavaddokumentā norādāmo informāciju par dzīvnieku pircēju stājas spēkā 2018. gada 11. jūlijā.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 342 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 106)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

2) Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3) Padomes 1997. gada 17. marta Direktīvas 97/12/EK, ar ko groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

4) Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvas 2008/71/EK par cūku identificēšanu un reģistrēšanu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/64/ES, ar ko attiecībā uz elektroniskām datubāzēm, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās, groza Padomes Direktīvu 64/432/EEK.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pielikums

Ministru kabineta
2014. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 393

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 106 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 393Pieņemts: 15.07.2014.Stājas spēkā: 17.07.2014.Zaudē spēku: 01.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 16.07.2014. OP numurs: 2014/137.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
267611
{"selected":{"value":"11.07.2018","content":"<font class='s-1'>11.07.2018.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.07.2018","iso_value":"2018\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2018.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2018","iso_value":"2018\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2018.-10.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2016","iso_value":"2016\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2016.-21.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2016","iso_value":"2016\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2016.-09.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2014","iso_value":"2014\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2014.-18.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"