Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2021. gada 4. jūnija noteikumus Nr. 192 "Mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.132

Rīgā 2014.gada 16.maijā
Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta monetārā finanšu iestāde, izņemot Latvijas Banku, un citā valstī reģistrētas monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, sagatavo un iesniedz "Mēneša bilances pārskatu" (tālāk tekstā – mēneša bilances pārskats) un tā pielikumus, kā arī mēneša bilances pārskata un tā pielikumu iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. alternatīvo ieguldījumu fonds – kopējo ieguldījumu uzņēmums, kas piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai ieguldītu to minēto ieguldītāju labā saskaņā ar ieguldījumu politiku. Alternatīvo ieguldījumu fonds nav ieguldījumu fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē;

2.2. apdrošināšanas sabiedrība – finanšu sabiedrība, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību, apvienojot riskus, galvenokārt tiešās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidā;

2.3. centrālā banka – iestāde, kuras pamatdarbība ir valūtas emisija, valūtas iekšējās un ārējās vērtības saglabāšana un valsts ārējo rezervju vai to daļas pārvaldīšana (t.sk. Eiropas Centrālā banka);

2.4. centrālā valdība – valsts institucionālās vienības, t.sk. ministrijas, vēstniecības, pārstāvniecības, aģentūras, padomes, izglītības, veselības aizsardzības, tiesībsargājošās, kultūras un citas valsts iestādes, kuru kompetence attiecas uz visu valsts ekonomisko teritoriju, izņemot sociālās nodrošināšanas fondu administrēšanu;

2.5. centrālais darījuma partneris – institucionāla vienība, kas juridiski uzņemas tiesiski nostiprinātas saistības būt par starpnieku starp darījuma partneriem, kuru finanšu instrumenti tiek tirgoti vienā vai vairākos finanšu tirgos, kļūstot par pircēju katram pārdevējam un par pārdevēju katram pircējam;

2.6. citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (tālāk tekstā – citi finanšu starpnieki) – finanšu sabiedrības, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav nauda, klientu, kas nav monetārās finanšu iestādes, noguldījumi vai ieguldījumu fondu apliecības, vai saistītas ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām (t.sk. kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu brokeru sabiedrības (t.sk. tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir ne-MFI kredītiestādes), finanšu instrumentsabiedrības (financial vehicle corporations), finanšu pārvaldītājsabiedrības, centrālie darījuma partneri, riska kapitāla sabiedrības (venture capital corporations));

2.7. ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, – visi kopējo ieguldījumu uzņēmumi, izņemot naudas tirgus fondus, kas iegulda finanšu un/vai nefinanšu aktīvos, ciktāl to uzdevums ir iedzīvotāju kapitāla ieguldīšana;

2.8. finanšu instrumentsabiedrība – institucionāla vienība, kas nav monetārā finanšu iestāde un kas izveidota, lai veiktu vienu vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus;

2.9. finanšu palīgsabiedrība – finanšu sabiedrība, kas iesaistīta galvenokārt finanšu palīgdarbībās, t.i., darbībās, kuras cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas nesniedz finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrība, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestāde, kas uzrauga monetārās finanšu iestādes, finanšu iestādes un finanšu tirgu (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, AS "Nasdaq Riga", AS "Latvijas Centrālais depozitārijs", apdrošināšanas brokeru sabiedrības, valūtas maiņas sabiedrības, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības);

2.10. pensiju fondi – finanšu sabiedrības, kas veic fonda dalībnieku sociālā riska apdrošināšanu, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu. Šis sektors ietver privātos pensiju fondus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus;

2.11. piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji – finanšu iestādes, kuras nenodarbojas ar finanšu starpniecību un nesniedz finanšu palīgpakalpojumus un kuru aktīvu vai pasīvu lielākā daļa nav iesaistīta darījumos atklātā tirgū. Šis sektors ietver institucionālās vienības, kurām pieder meitas uzņēmumu grupas pašu kapitāla daļa, kas nodrošina kontroli, un kuru galvenā darbība ir grupas īpašumtiesību īstenošana, un tās nesniedz citus pakalpojumus uzņēmumiem, kuros šai institucionālajai vienībai pieder pašu kapitāls, t.i., tās neadministrē vai nepārvalda citas vienības;

2.12. mājsaimniecība:

2.12.1. fiziskā persona vai fizisko personu grupa kā patērētājs un tikai pašu galapatēriņam domātu preču ražotājs un nefinanšu pakalpojumu sniedzējs;

2.12.2. pašnodarbinātais, kas ir fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidota saimnieciski organizatoriska vienība, par kuras saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuras grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā;

2.13. mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija – atsevišķa juridiskā vienība, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, no valdības veiktajiem maksājumiem, kā arī no ienākumiem, kas gūti no nekustamā īpašuma, piemēram, arodbiedrība, profesionālā vai izglītības apvienība, patērētāju asociācija, politiskā partija, baznīca, reliģiskā kopiena, kultūras, atpūtas vai sporta klubs, žēlsirdības, atbalsta vai palīdzības organizācija;

2.14. monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā – MFI) – centrālā banka, kredītiestāde (izņemot ne-MFI kredītiestādi), krājaizdevu sabiedrība, naudas tirgus fonds un cita finanšu iestāde, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestāde, kuras pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija;

2.15. naudas tirgus fonds – atvērtais ieguldījumu fonds, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.15.1. tā pārvaldi īstenojošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumus, saglabājot fonda līdzekļu pamatsummu un nodrošinot atdevi atbilstoši naudas tirgus instrumentu procentiem, katru dienu aprēķina fonda neto aktīvu vērtību un ieguldījumu apliecību cenu, kā arī veic ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

2.15.2. tā ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir līdz 2 gadiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 397 dienām (ieskaitot)) un atlikušais termiņš līdz nākamajam procentu likmes pārskatīšanas datumam – līdz 397 dienām (ieskaitot);

2.15.3. tā ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais dzēšanas termiņš ir līdz 6 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 60 dienām (ieskaitot)), bet vidējais svērtais atlikušais termiņš līdz dzēšanai – līdz 12 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 120 dienām (ieskaitot));

2.16. nefinanšu sabiedrība – institucionāla vienība, kuras pamatdarbība ir preču ražošana un nefinanšu pakalpojumu sniegšana, t.sk. fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidota saimnieciski organizatoriska vienība, par kuras saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuras grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā;

2.17. ne-MFI – klienti, kuri nav MFI, t.sk. valdība, ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, alternatīvo ieguldījumu fondi, citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

2.17.1 ne-MFI kredītiestāde – ne-MFI kredītiestāde Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulas Nr. 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) 2. panta 4. punkta izpratnē;

2.18. nerezidenti – visas institucionālās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī MFI ārvalstīs reģistrētās filiāles, ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.19. radniecīgā sabiedrība – kredītiestāde, finanšu iestāde vai nefinanšu sabiedrība, kas attiecībā pret MFI ir vai nu meitas sabiedrība, vai mātes sabiedrība, vai arī mātes sabiedrības cita meitas sabiedrība (tālāk tekstā – arī radniecīgā MFI, ja radnieciskās saites vieno MFI un citu MFI);

2.20. rezidenti – visas institucionālās vienības, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.21. saistītā sabiedrība – kredītiestāde, finanšu iestāde vai nefinanšu sabiedrība, kurā MFI pieder tiešā vai netiešā (izmantojot meitas sabiedrības) veidā iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, bet nepārsniedz 50% no pamatkapitāla vai balsstiesībām, vai kuru MFI var būtiski ietekmēt (tālāk tekstā – arī saistītā MFI, ja minētās saites vieno MFI un citu MFI);

2.22. sociālās nodrošināšanas fondi – centrālās un vietējās valdības institucionālās vienības, kuru galvenā darbība ir nodrošināt sociālos pabalstus un kuras atbilst katram no šiem kritērijiem:

2.22.1. tiesību akti noteiktām iedzīvotāju grupām uzliek par pienākumu piedalīties sociālās nodrošināšanas shēmā vai veikt iemaksas;

2.22.2. valdība atbild par sociālās nodrošināšanas fonda pārvaldību attiecībā uz iemaksu un izmaksu veikšanu vai apstiprināšanu neatkarīgi no tās kā uzraudzības iestādes vai darba devēja statusa. Latvijas Republikā sociālās nodrošināšanas fonds ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

2.23. starptautiskās organizācijas – institucionālās vienības, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti (piemēram, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Komisija, Starptautisko norēķinu banka, Starptautiskais Valūtas fonds) un uzrādāmas atbilstoši Starptautisko organizāciju sektoru sarakstam (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites");

2.24. valdība – valsts institucionālās vienības, kuras bez maksas vai par cenām, kas nav ekonomiski nozīmīgas, ražo preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, un kuras galvenokārt tiek finansētas no tautsaimniecības dalībnieku obligātajiem maksājumiem (nodokļiem un nodevām), kā arī institucionālās vienības, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijas Republikā valdība ietver centrālo valdību, vietējo valdību un sociālās nodrošināšanas fondus. Institucionālo vienību sarakstu saskaņā ar Eiropas Kontu sistēmas prasībām sagatavo Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde;

2.25. valsts nefinanšu sabiedrība – nefinanšu sabiedrība, kurā valdībai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai balsstiesību vai kuru tā tieši vai netieši kontrolē;

2.26. vietējā valdība – valsts vietējās pārvaldes institucionālās vienības, kuru kompetence attiecas tikai uz vietējo ekonomisko teritoriju;

2.27. aizdevumu iespēja – Eurosistēmas piedāvātā pastāvīgā aizdevumu iespēja Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēm, kuras reģistrētas Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), Latvijas Bankā saņemt kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu procentu likmi pret atbilstošu aktīvu ķīlu;

2.28. atjaunojamais kredīts – revolving loan; kredīts, kam ir šādas pazīmes:

2.28.1. klients var bez iepriekšējas paziņošanas MFI izmantot vai izņemt no konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam;

2.28.2. pieejamā kredīta summa var palielināties vai samazināties, līdzekļus aizņemoties vai atmaksājot;

2.28.3. kredītu var izmantot atkārtoti;

2.28.4. nav pienākuma regulāri atmaksāt aizņemtos līdzekļus;

2.29. pārsnieguma kredīts – overdraft; norēķinu konta debeta atlikums;

2.30. atlikušais termiņš – periods no pārskata perioda beigu datuma līdz nolīgtajam darījuma beigu datumam;

2.31. emitēti parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem ar atļautā pamatkapitāla garantiju mazāku par 100% – MFI emitēti hibrīdinstrumenti ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem, kuriem, beidzoties termiņam, var būt līgumā paredzēta dzēšanas vērtība emisijas valūtā, kas ir mazāka par sākotnēji ieguldīto summu parāda un atvasināto instrumentu komponentu kombinācijas dēļ (100% pamatkapitāla garantija attiecas uz vienošanos par sākotnējā kapitāla atmaksāšanu);

2.32. ilgtermiņa parāda vērtspapīri – parāda vērtspapīri, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir ilgāks par 1 gadu;

2.33. īstermiņa parāda vērtspapīri – parāda vērtspapīri, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot);

2.34. kredītlīnija – līgums, kas ļauj klientam noteiktā laikposmā un līdz noteiktam limitam līdzekļus aizņemties, kā arī klienta izvēlētā laikā pirms iepriekš noteikta datuma šos līdzekļus atmaksāt;

2.35. kredīts mājokļa iegādei – kredīts, kas izsniegts mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām mājas, dzīvokļa vai zemes iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai, t.sk. hipotēku kredīti un aizdevumi mājas vai dzīvokļa uzlabošanai, kuru izmantošana uzlabo mājas vai dzīvokļa ekonomiskos rādītājus;

2.36. netirgojami parāda vērtspapīri – parāda vērtspapīri, kuri nav tirgojami un kurus nevar pārdot otrreizējā vērtspapīru tirgū;

2.37. noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu – naudas līdzekļi, kuri noguldīti MFI, nenosakot termiņu, un kurus iespējams izņemt, vai nu iepriekš brīdinot MFI atbilstoši līgumā noteiktajam brīdinājuma termiņam, vai arī samaksājot tai nozīmīgu soda naudu (piemēram, krājnoguldījumi);

2.38. noguldījumi uz nakti – noguldījumi, kas konvertējami naudā un/vai pārvedami pēc pieprasījuma ar čeku, bankas rīkojumu, debeta ierakstu vai tamlīdzīgi bez būtiskas kavēšanās, ierobežojumiem vai soda naudas. Šādi noguldījumi ietver arī:

2.38.1. atlikumus (kas pelna vai nepelna procentus), kas pārvēršami naudā tūlīt pēc pieprasījuma vai līdz pieprasījuma dienai sekojošās darbadienas beigām bez nozīmīgas soda naudas vai ierobežojumiem, bet kas nav pārvedami;

2.38.2. atlikumus (kas pelna vai nepelna procentus), ko veido iepriekš samaksātās summas saistībā ar elektronisko naudu elektroniskajā informācijas nesējā vai uz programmatūras bāzes (piemēram, priekšsamaksas kartes);

2.38.3. kredītus, kas atmaksājami nākamajā darbadienā pēc kredīta piešķiršanas dienas;

2.39. noguldījumu iespēja – Eurosistēmas piedāvātā pastāvīgā noguldījumu iespēja kredītiestādēm pēc to pieprasījuma veikt Latvijas Bankā noguldījumu ar iepriekš noteiktu procentu likmi;

2.40. norēķinu kartes bezprocentu kredīts – convenience credit; kredīts, ko MFI izsniedz mājsaimniecībai vai nefinanšu sabiedrībai kā kartes turētājai ar 0% likmi no dienas, kad norēķinu cikla laikā tiek veikts maksājums ar karti, līdz dienai, kad jānorēķinās par šā norēķinu cikla debeta atlikumu;

2.41. norēķinu kartes procentu kredīts – extended credit; kredīts, kas seko norēķinu kartes bezprocentu kredītam, t.i., debeta atlikums kartes kontā, par kuru nav veikts norēķins, kad tas bija iespējams pirmo reizi, un par kuru tiek aprēķināta procentu likme vai vairāklīmeņu procentu likme, kas parasti ir lielāka par 0% un par kuru klientam var būt jāmaksā obligātie mēneša maksājumi, lai vismaz daļēji atmaksātu norēķinu kartes procentu kredītu;

2.42. noteiktais termiņš – periods no darījuma sākuma datuma līdz nolīgtajam darījuma beigu datumam. Noteikto termiņu attiecina uz noguldījumiem;

2.43. patēriņa kredīts – kredīts, kas izsniegts mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām tādu patēriņa preču (piemēram, sadzīves tehnikas un automobiļu) iegādei un pakalpojumu (piemēram, medicīniskās aprūpes un ceļojumu) samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas gūšanu, t.sk. aizdevumi, kuri izsniegti saskaņā ar norēķinu konta lietošanas līguma noteikumiem;

2.44. pārējie kredīti – kredīti, kas nav izsniegti patēriņam vai mājokļa iegādei, piemēram, kredīti komercdarbībai, izglītībai;

2.45. pārvedami noguldījumi – tādi noguldījumi uz nakti, kuri pēc pieprasījuma tieši pārvedami maksājumu veikšanai, izmantojot maksāšanas līdzekļus (piemēram, kredīta pārvedumu vai tiešo debetu), iespējams, izmantojot arī karti, e-naudu un čekus, bez nozīmīgas soda naudas vai ierobežojumiem. Noguldījumus, ko var izmantot skaidrās naudas izņemšanai, un noguldījumus, no kuriem līdzekļus var izņemt vai pārvest, izmantojot tikai tā paša klienta citu kontu, neiekļauj pārvedamo noguldījumu kategorijā;

2.46. refinansēšanas darījumi – Eurosistēmas piedāvātās tirgus operācijas, ko Latvijas Banka veic, organizējot reverso darījumu izsoles, kurās kredītiestādēm piešķir aizdevumus pret atbilstošu nodrošinājumu;

2.47. repo darījums – vērtspapīru pārdošana par noteiktu cenu ar nosacījumu atpirkt tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu cenu darījuma termiņa beigās;

2.48. reversais repo darījums – vērtspapīru pirkšana par noteiktu cenu ar nosacījumu atpārdot tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu cenu darījuma termiņa beigās;

2.49. sindicētais kredīts – vienotais kredīta līgums, saskaņā ar kuru kredīta izsniegšanā piedalās vairāki aizdevēji;

2.50. sākotnējais termiņš – periods no darījuma sākuma datuma (kredītiem) vai emisijas datuma (parāda vērtspapīriem) līdz nolīgtajam darījuma beigu datumam (kredītiem) vai dzēšanas datumam (parāda vērtspapīriem);

2.51. termiņnoguldījumu darījumi – Eurosistēmas piedāvātās tirgus operācijas, ko Latvijas Banka veic, organizējot izsoles, kurās no kredītiestādēm pieņem noguldījumus uz noteiktu termiņu;

2.52. vērtspapīrošana – darbība, kas ietver vērtspapīrojamo riska darījumu (piemēram, kredītu) ekonomisku nodošanu, t.i., ekonomisku labumu un risku nodošanu, finanšu instrumentsabiedrībai, kura izveidota tikai vērtspapīrošanas nolūkam un emitē vērtspapīrus;

2.53. klients – fiziskā persona, juridiskā persona vai cita juridiska vienība, kurai MFI sniedz finanšu pakalpojumus.

(Grozīts ar LB 23.03.2017. noteikumiem Nr. 149; LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152; LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 189)

3. Terminu "atvasinātie finanšu instrumenti", "finanšu aktīvi", "finanšu instrumenti", "finanšu līzings", "finanšu saistības", "amortizētajā iegādes vērtībā vērtētie finanšu aktīvi", "patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi vai finanšu saistības, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā", "patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi un finanšu saistības, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā" lietojums atbilst Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdoto Starptautisko grāmatvedības standartu un Starptautisko finanšu pārskatu standartu un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretāciju terminu skaidrojumam.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

4. Mēneša bilances pārskatā un tā pielikumos sniegtā informācija nepieciešama finanšu un maksājumu bilances statistikas sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām, lai nodrošinātu Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas īstenošanu, kā arī informētu sabiedrību un citas institūcijas par MFI sektora attīstību Latvijas Republikā.

5. Mēneša bilances pārskatā un tā pielikumos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu saraksta" uzturēšana

6. Latvijas Banka izveido, uztur un regulāri aktualizē "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu" (tālāk tekstā – saraksts) Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlnē "Statistika". Sarakstu savā interneta vietnē iekļauj arī Eiropas Centrālā banka, kur tā regulāri publicē Eiropas Savienības valstu MFI sarakstu (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

7. Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem.

8. Latvijas Banka sarakstā iekļauj Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētas kredītiestādes vai citā Eiropas Savienības valstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas MFI un to filiāles, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

9. Latvijas Banka sarakstā iekļauj Finanšu un kapitāla tirgus komisijā licencētas elektroniskās naudas iestādes, kuras uzsākušas elektroniskās naudas emisiju.

10. Latvijas Banka sarakstā iekļauj Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētas krājaizdevu sabiedrības, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

11. Latvijas Banka sarakstā iekļauj tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētos naudas tirgus fondus, kurus pārvalda Eiropas Savienības valstī reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības.

12. Ievērojot to, ka Latvijas Republikā ieguldījumu fondi nav juridiskās personas, sarakstā iekļautos naudas tirgus fondus statistikas pārskatu sniegšanas jomā pārstāv attiecīgā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība.

III. Mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

13. Šo noteikumu 1. punktā minētās MFI sagatavo mēneša bilances pārskatu un tā pielikumus, aizpildot šādas veidlapas:

13.1. "Mēneša bilances pārskats" (1. pielikums);

13.2. ABL pielikums "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums" (2. pielikums);

13.3. B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti" (3. pielikums);

13.4. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins" (4. pielikums);

13.5. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā" (5. pielikums);

13.6. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu" (6. pielikums);

13.7. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda" (7. pielikums);

13.8. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu" (8. pielikums);

13.9. ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas" (9. pielikums);

13.10. "Pārējo aktīvu izvērsums" (10. pielikums);

13.11. "Pārējo saistību izvērsums" (11. pielikums).

14. "Mēneša bilances pārskatu" un tā ABL un B-P pielikumu sagatavo:

14.1. kredītiestādes un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas pārvalda naudas tirgus fondus, par stāvokli pārskata mēneša beigās un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām;

14.2. krājaizdevu sabiedrības par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī un iesniedz Latvijas Bankai četru darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām;

14.3. elektroniskās naudas iestādes par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Latvijas Bankai četru darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

15. F pielikumu sagatavo:

15.1. kredītiestādes par periodu no gada sākuma līdz pārskata mēneša beigām un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām;

15.2. krājaizdevu sabiedrības par periodu no gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim un iesniedz Latvijas Bankai četru darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām;

15.3. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas pārvalda naudas tirgus fondus, par periodu no gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām;

15.4. elektroniskās naudas iestādes par periodu no gada sākuma līdz 30. jūnijam un 31. decembrim un iesniedz Latvijas Bankai četru darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

16. J pielikumu sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai 10 darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām:

16.1. kredītiestādes un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas pārvalda naudas tirgus fondus, par stāvokli pārskata mēneša beigās;

16.2. krājaizdevu sabiedrības par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī;

16.3. elektroniskās naudas iestādes par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī.

17. K pielikumu sagatavo kredītiestādes un elektroniskās naudas iestādes par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī un iesniedz Latvijas Bankai 10 darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

18. M pielikumu sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām:

18.1. kredītiestādes, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kas pārvalda naudas tirgus fondus, un krājaizdevu sabiedrības par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī;

18.2. elektroniskās naudas iestādes par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

19. N pielikumu sagatavo kredītiestādes par stāvokli pārskata mēneša beigās un iesniedz Latvijas Bankai 10 darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām.

20. Mēneša bilances pārskatu un tā pielikumus iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

21. Statistikas mērķiem MFI konsolidē darbību ar visām savām filiālēm, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Ja MFI ir filiāles, kas atrodas citu valstu teritorijā, pozīcijas pret visām šīm filiālēm uzskata par pozīcijām pret nerezidentiem. Mēneša bilances pārskatā un tā pielikumos nav atļauta pārrobežu konsolidācija.

22. Mēneša bilances pārskatā un tā pielikumos lietotā naudas izteiksmes vienība ir euro. Aktīvu, pasīvu un ārpusbilances posteņu atlikumus ārvalstu valūtās uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

23. Mēneša bilances pārskatā uzrāda pārskata mēneša pēdējās dienas bilances atlikumus (atlikumus dienas beigās). Nav pieļaujama attiecīgo aktīvu un pasīvu pozīciju saldo uzrādīšana, izņemot tos gadījumus, kad iepriekš noslēgts līgums par aktīvu un saistību mijieskaitu vai paredzēta vienlaicīga attiecīgo aktīvu atsavināšana un saistību dzēšana.

24. MFI novērtē un uzrāda mēneša bilances pārskata pozīcijas saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdoto Starptautisko grāmatvedības standartu un Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas standartu interpretāciju nostādnēm, izņemot noguldījumu saistības un aizdevumus, kurus statistiskās informācijas mērķiem uzrāda to nominālvērtībā.

25. Mēneša bilances pārskatā ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz Latvijas rezidentiem, pārējo euro zonas valstu rezidentiem un pārējo ārvalstu rezidentiem, kā arī rādītāju dalījumu euro un ārvalstu valūtās.

26. Ja mēneša bilances pārskata atsevišķas pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējā mēneša bilances pārskata attiecīgo rādītāju mainījies vairāk nekā par 15% vai 700 tūkst. euro, MFI aizpilda veidlapu ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas", norādot pārmaiņu iemeslus.

27. Darījumu pārskatā ietver tad, kad aktīvu vai saistību maiņa (pirkšana un pārdošana) notikusi, prasības vai saistības radušās vai ekonomiskās vērtības radītas, mainījušās vai zudušas.

28. Finanšu darījumu šajā darījumā iesaistītie partneri uzrāda vienlaikus, pamatojoties uz aktīvu vai saistību kontroles maiņu.

IV. Mēneša bilances pārskata aktīvu pozīciju aizpildīšanas kārtība

29. Pozīcijā "Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku" uzrāda euro un ārvalstu valūtu banknotes un monētas, t.sk. naudas zīmes bankomātos. Šajā pozīcijā uzrāda arī MFI pieprasījuma noguldījumus, noguldījumu iespēju, termiņnoguldījumu darījumus un pārējās prasības pret Latvijas Banku.

30. Pozīcijā "Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku" uzrāda prasības, kas radušās darījumos ar citām MFI, izņemot Latvijas Banku, t.sk. aizdevumus, avansus, noguldījumus, prasības, kuras radušās reverso repo darījumu rezultātā, drošības iemaksas, kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, un netirgojamos citu MFI emitētos parāda vērtspapīrus. Prasības, kuras apliecina pārvedamie parāda vērtspapīri, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 32. punkta nosacījumiem. Prasības pret MFI, kurām atsaukta licence, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 31. punkta nosacījumiem.

31. Pozīcijā "Kredīti" uzrāda prasības, kas radušās darījumos ar ne-MFI, t.sk. aizdevumus, pārsnieguma kredītus, atjaunojamos kredītus, norēķinu karšu procentu un bezprocentu kredītus, prasības, kuras radušās finanšu līzinga un reverso repo darījumu rezultātā, drošības iemaksas, kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, un netirgojamos ne-MFI emitētos parāda vērtspapīrus. Prasības pret MFI, kurām atsaukta licence, uzrāda kā prasības pret citiem finanšu starpniekiem. Prasības, kuras apliecina pārvedamie parāda vērtspapīri, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 32. punkta prasībām.

32. Pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" uzrāda pārvedamos parāda vērtspapīrus, t.sk. parādzīmes, obligācijas, noguldījumu sertifikātus, hipotekārās ķīlu zīmes un vērtspapīrus, kuru cena atkarīga no procentu likmju pārmaiņām un kuri ir brīvi pārdodami. Šajā pozīcijā uzrāda arī citus vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, piemēram, tās priekšrocību akcijas ar fiksētu ienākumu, kuras negarantē tiesības piedalīties akciju sabiedrības atlikušās vērtības sadalē akciju sabiedrības likvidācijas (bankrota) gadījumā. Repo un reversie repo darījumi, kā arī atvasināto finanšu instrumentu darījumos apgrūtinātie parāda vērtspapīri šajā pozīcijā pārmaiņas nerada. Uzkrātos saņemamos procentus par parāda vērtspapīriem uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 43. punkta prasībām.

33. Pozīcijā "Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" uzrāda MFI ieguldījumus citu MFI, citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību, piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju, apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu vai nefinanšu sabiedrību pamatkapitālā (akcijās un daļās). Šajā pozīcijā uzrāda tikai tādus ieguldījumus citu MFI, citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību, piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju, apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu vai nefinanšu sabiedrību pamatkapitālā, kurus neuzrāda kā līdzdalību saistīto vai radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā. Šajā pozīcijā uzrāda arī priekšrocību akcijas, kuras garantē tiesības piedalīties akciju sabiedrības atlikušās vērtības sadalē akciju sabiedrības likvidācijas (bankrota) gadījumā, un MFI ieguldījumus naudas tirgus fondu un ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās.

34. Pozīcijā "Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā" uzrāda MFI ieguldījumus saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā.

35. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu aktīvus, kas rodas, atvasinātos finanšu instrumentus novērtējot to patiesajā vērtībā, t.i., katra atsevišķā atvasinātā finanšu instrumenta pozitīvo vērtību. Drošības iemaksas (margin), kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 30. vai 31. punkta prasībām, bet šajos darījumos apgrūtinātos vērtspapīrus uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 32. punkta prasībām.

36. Pozīcijā "Nemateriālie aktīvi" uzrāda koncesijas, patentu, licenču un tirdzniecības zīmju lietošanas tiesības, nomas tiesības, iegādāto saimniecisko vienību pozitīvo nemateriālo vērtību un citus par samaksu iegūtos aktīvus, kuriem nav materiālas formas, kā arī programmatūru, kura nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, to atlikušajā vērtībā. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

37. Pozīcijā "Pamatlīdzekļi" uzrāda visus MFI piederošos un finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus to atlikušajā vērtībā, iekļaujot šo pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, atjaunošanas vai tamlīdzīgas izmaksas, kuras uzlabojušas pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus. Šajā pozīcijā uzrāda arī avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem. Kā pārējos pamatlīdzekļus uzrāda nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, atjaunošanas vai tamlīdzīgas izmaksas, kuras uzlabojušas nomāto pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, izņemot šo noteikumu 39. punktā minētās un ar nepabeigto būvniecību saistītās izmaksas, programmatūru, kura ir elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, un citus pārējās pozīcijās neietvertos pamatlīdzekļus.

38.  (Svītrots ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

39. Pozīcijā "Pārējie aktīvi" uzrāda aktīvus, kuru saturs neatbilst citām mēneša bilances pārskata aktīvu pozīcijām, t.sk. dārgmetālus, dārgakmeņus, kā arī nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija. Kā naudu ceļā uzrāda tās prasības pret citām MFI, kuras radušās nepabeigtu starpbanku norēķinu rezultātā. Kā pārdošanai paredzēto kustamo un nekustamo īpašumu uzrāda kustamo un nekustamo īpašumu, kas pārņemts kā neatmaksāto aizdevumu un citu prasību nodrošinājums, kā arī citus pamatlīdzekļus, kurus MFI nelieto un plāno atsavināt. Kā ieguldījuma īpašumus MFI uzrāda tos īpašumus, kurus tā tur nomas maksas nopelnīšanai un/vai kapitāla vērtības palielināšanai. Ja attiecīgajā mēneša bilances pārskatā pozīcijas "Pārējie aktīvi" vērtība pārsniedz 5% no aktīvu kopsummas, MFI aizpilda veidlapu "Pārējo aktīvu izvērsums", atklājot pārējo aktīvu sastāvdaļu konkrēto saturu un summu.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

40. Pozīcijā "Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi, izņemot procentu ienākumus" uzrāda MFI izdevumus, kas veikti pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šajā pozīcijā uzrāda arī pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos uzkrātos, bet vēl nesaņemtos ienākumus, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu un nomas maksu.

41. Pozīcijā "Uzkrātie saņemamie procenti par prasībām pret MFI" uzrāda pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos uzkrātos, bet vēl nesaņemtos procentu ienākumus par prasībām pret MFI.

42. Pozīcijā "Uzkrātie saņemamie procenti par kredītiem" uzrāda pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos uzkrātos, bet vēl nesaņemtos procentu ienākumus par kredītiem.

43. Pozīcijā "Uzkrātie saņemamie procenti par parāda vērtspapīriem" uzrāda pārskata periodā un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesaņemtos procentu ienākumus par parāda vērtspapīriem.

44. Pozīcijā "Aktīvi pārvaldīšanā" uzrāda aktīvus, kurus MFI pārvalda savā vārdā klienta labā, ja kredītiestāde ieguvusi šādu aktīvu īpašuma tiesību juridisku apstiprinājumu, un no tiem izrietošās saistības neuzrāda kredītiestādes bilancē.

V. Mēneša bilances pārskata pasīvu pozīciju aizpildīšanas kārtība

45. Pozīcijā "Saistības pret Latvijas Banku" uzrāda refinansēšanas darījumus, aizdevumu iespēju un pārējās saistības pret Latvijas Banku.

46. Pozīcijā "Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar citām MFI, izņemot Latvijas Banku, t.sk. noguldījumus uz nakti, termiņnoguldījumus, noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, kā arī saistības, kas radušās repo darījumu rezultātā. Šajā pozīcijā uzrāda arī drošības iemaksas, kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, un tādas saistības pret citām MFI, kuras ir pakārtotās saistības. Saistības, kuras radušās parāda vērtspapīru emisijas rezultātā, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 48. punkta prasībām. Saistības pret citām MFI, kurām atsaukta licence, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 47. punkta prasībām.

47. Pozīcijā "Noguldījumi" uzrāda saistības pret ne-MFI, t.sk. noguldījumus uz nakti, termiņnoguldījumus, noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, kā arī saistības, kas radušās repo darījumu rezultātā. Šajā pozīcijā uzrāda arī drošības iemaksas, kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, un tos noguldījumus, kuri piesaistīti kā pakārtotās saistības. Saistības pret citām MFI, kurām atsaukta licence, uzrāda kā citu finanšu starpnieku noguldījumus. Saistības, kuras radušās parāda vērtspapīru emisijas rezultātā, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 48. punkta prasībām.

48. Pozīcijā "Emitētie parāda vērtspapīri" uzrāda MFI saistības, kas izriet no parāda vērtspapīru, t.sk. parādzīmju, obligāciju, noguldījumu sertifikātu, hipotekāro ķīlu zīmju, emisijas, izsniegtajiem apgrozāmajiem parastajiem vekseļiem un pašu akceptiem. Tikai tos akceptus, kurus MFI izsniegusi savai finansēšanai un attiecībā uz kuriem tā ir pirmā atbildīgā puse, uzskata par pašu akceptiem. Šeit uzrāda arī tos MFI emitētos parāda vērtspapīrus, kuri emitēti kā pakārtotās saistības. Emitētos parāda vērtspapīrus uzrāda pēc vērtspapīra turētāja rezidences. Uzkrātos maksājamos procentus par emitētajiem parāda vērtspapīriem uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 54. punkta prasībām.

49. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu saistības, kas rodas, atvasinātos finanšu instrumentus novērtējot to patiesajā vērtībā, t.i., katra atsevišķā atvasinātā finanšu instrumenta negatīvo vērtību. No klientiem saņemtās drošības iemaksas, kuras pēc līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 46. vai 47. punkta prasībām.

50. Pozīcijā "Pārējās saistības" uzrāda visas pārējās saistības, kuru saturs neatbilst šo noteikumu 45.49. un 51.57. punkta prasībām. Ja attiecīgā mēneša bilances pārskatā pārējo saistību vērtība pārsniedz 5% no pasīvu kopsummas, MFI aizpilda veidlapu "Pārējo saistību izvērsums", atklājot pārējo saistību sastāvdaļu konkrēto saturu un summu. Kā naudu ceļā uzrāda tās saistības pret citām MFI, kuras radušās nepabeigtu starpbanku norēķinu rezultātā, un tās saistības pret klientiem, kuras izriet no nepabeigtiem maksājumiem klientu uzdevumā.

51. Pozīcijā "Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi, izņemot procentu izdevumus" uzrāda ienākumus, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, bet saņemti līdz pārskata perioda beigām, kredītu pirkšanas gadījumos neamortizēto diskontu, kā arī iegādāto saimniecisko vienību negatīvo nemateriālo vērtību. Šajā pozīcijā uzrāda arī pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos maksājumus un citus izdevumus, piemēram, vēl nesamaksāto, taču aprēķināto komisijas naudu un nomas maksu.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

52. Pozīcijā "Uzkrātie maksājamie procenti par saistībām pret MFI" uzrāda pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus par saistībām pret MFI.

53. Pozīcijā "Uzkrātie maksājamie procenti par noguldījumiem" uzrāda pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus par noguldījumiem.

54. Pozīcijā "Uzkrātie maksājamie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem" uzrāda pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus par emitētajiem parāda vērtspapīriem.

55. Pozīcijā "Uzkrājumi parādiem un saistībām" uzrāda izveidotos uzkrājumus bilances aktīvu posteņu vērtības samazinājumam, piemēram, kredītu, parāda vērtspapīru, kā arī ārpusbilances saistību vērtības korekcijas. Šajā pozīcijā uzrāda arī izveidotos uzkrājumus saistībām, kuras attiecināmas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem, ja zināms, ka šo saistību izpildei būs nepieciešami līdzekļi, kuru apjomu iespējams ticami novērtēt, piemēram, uzkrājumus nodokļiem, pensijām, tiesvedībām un citām saistībām.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

56. Pozīcijā "Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības" uzrāda MFI emitētās ieguldījumu apliecības. Šīs saistības uzrāda pēc ieguldījumu apliecību turētāju rezidences.

57. Pozīcijā "Kapitāls un rezerves" uzrāda visus akcionāriem (biedriem) piederošos līdzekļus, kas ieguldīti MFI pamatkapitālā un uzkrāti (zaudēti) MFI darbības rezultātā. Atsevišķi uzrāda:

57.1. apmaksāto pamatkapitālu, t.i., apmaksāto akciju un daļu nominālvērtību kopsummu;

57.2. akciju emisijas uzcenojumu, t.i., akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

57.3. rezerves kapitālu, t.i., rezerves, kas izveidotas no iepriekšējo gadu peļņas atbilstoši statūtos paredzētajām prasībām, papildiemaksām uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai jauna akciju laidiena gadījumā un iemaksām pašu kapitāla atjaunošanai;

57.4. iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu vai zaudējumus, t.i., to daļu no iepriekšējo gadu uzkrātās peļņas, kura palikusi MFI rīcībā pēc pamatkapitāla, rezerves kapitāla un pārējo rezervju papildināšanas un atskaitījumiem dividendēm, kā arī iepriekšējo gadu uzkrātos zaudējumus (zaudējumus uzrāda ar –" zīmi);

57.5. pārskata gada nesadalīto peļņu vai zaudējumus, t.i., pārskata gadā gūto peļņu vai zaudējumus (zaudējumus uzrāda ar "–" zīmi);

57.6. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezervi, t.i., pozitīvo rezultātu pēc pamatlīdzekļu pārvērtēšanas pēc to patiesās vērtības;

57.7. patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervi, t.i., peļņu vai zaudējumus no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, patiesās vērtības pārmaiņām, kā arī aprēķināto vērtības samazinājumu (zaudējumus uzrāda ar "–" zīmi);

57.8. ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā pārvērtēšanas rezervi, t.i., līdzdalības saistīto vai radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā patiesās vērtības pieaugumu vai samazinājumu;

57.9. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezervi, t.i., riska ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības pārmaiņas;

57.10. vispārējo risku rezervi, t.i., rezervi, kas izveidota no MFI iepriekšējo gadu peļņas un paredzēta MFI nākamo periodu zaudējumu segšanai.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

58. Pozīcijā "Pasīvi pārvaldīšanā" uzrāda saistības, kuras MFI radušās, pārvaldot klienta aktīvus savā vārdā, bet klienta labā.

VI. Mēneša bilances pārskata ārpusbilances pozīciju aizpildīšana kārtība

59. Pozīcijā "Iespējamās saistības" uzrāda visu veidu darījumus, kuros MFI galvo par trešo personu saistību izpildi, t.i., galvojumus un garantijas, kā arī aktīvus, kas ieķīlāti kā trešo personu saistību izpildes nodrošinājums. Kā pārējās iespējamās saistības uzrāda indosamentus, akceptus, izņemot pašu akceptus, u.tml. iespējamās saistības.

60. Pozīcijā "Kredītlīnijas" uzrāda līgumu par kredītlīniju piešķiršanu ietvaros klientam pieejamos finanšu līdzekļus, kurus MFI vēl nav izsniegušas klientam, vai klienta jau atmaksātos līdzekļus.

61. Pozīcijā "Saistības pret klientiem, izņemot kredītlīnijas" uzrāda visas MFI neatsaucamās ārpusbilances saistības, kas saistītas ar kredītrisku. Šajā pozīcijā uzrāda atvērtos akreditīvus un saistības par aizdevumu piešķiršanu, ko MFI nevar vienpusēji atsaukt. Kā pārējās saistības uzrāda saistības par pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegādi, neatsaucamos līgumus par aktīvu pirkšanu nākotnē, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus, u.tml. saistības.

62. Pozīcijā "Atvasināto finanšu instrumentu ārpusbilances saistības" uzrāda atvasināto finanšu instrumentu līgumvērtību vai nosacīto vērtību.

VII. ABL pielikuma ""Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums" aizpildīšanas kārtība

63. ABL pielikumu "Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums" sagatavo, ievērojot pārskata veidlapā norādītās mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu, valūtu, termiņa grupu un termiņa veidu dalījumā.

64. ABL pielikuma sagatavošanā izmanto starptautiskos standartus ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" un ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

65. Darījuma partnera sektora, instrumenta veida, termiņa grupas un termiņa veida norādīšanai ABL pielikumā izmantojamie kodi ietverti šo noteikumu 12. pielikumā.

66. Ja MFI klients ir starptautiskā organizācija, ailē "Valsts kods/starptautiskās organizācijas kods" uzrāda divu zīmju kodu atbilstoši starptautisko organizāciju kodu sarakstam (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlnē "Saites").

67. Emitētos parāda vērtspapīrus uzrāda termiņu grupā "līdz 1 gadam", ja emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot), termiņu grupā "1–2 gadi", ja emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, bet ir līdz 2 gadiem (ieskaitot), t.sk. norādot instrumenta veida kodu "IV302" vērtspapīriem ar nominālā kapitāla garantiju dzēšanas brīdī emisijas valūtā mazāku par 100%. Termiņu grupā "ar termiņu ilgāku par 2 gadiem" uzrāda tos vērtspapīrus, kuru emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir ilgāks par 2 gadiem.

68. Ja darījuma beigu termiņš tiek mainīts (pagarināts vai saīsināts), MFI prasības un saistības uzrāda ar mainīto darījuma beigu termiņu atbilstošajā termiņu grupā, bet darījuma sākuma datumu nemaina.

69. Termiņu grupā iekļauj arī tās prasības un saistības, kuras attiecināmas uz attiecīgās termiņu grupas ilgāko termiņu, piemēram, termiņu grupā "līdz 6 mēnešiem" uzrāda prasības (saistības) ar termiņu līdz 6 mēnešiem (ieskaitot) un termiņu grupā "6–12 mēneši" uzrāda prasības (saistības) ar termiņu, kas ilgāks par 6 mēnešiem, bet ir līdz 12 mēnešiem (ieskaitot). Termiņnoguldījumi, kuriem iestājies izmaksas termiņš un attiecībā uz kuriem līgums nav pagarināts vai noslēgts no jauna, uzskatāmi par noguldījumiem uz nakti, ja līgumā nav noteikts citādi. Ja līgumā par kredīta izsniegšanu noteiktajā darījuma beigu datumā klients nav pilnībā sedzis savas saistības pret MFI, šādu kredītu uzrāda ailē "Pieprasījuma". Norēķinu kartes bezprocentu kredīti un norēķinu kartes procentu kredīti iekļaujami termiņu grupā atbilstoši līguma nosacījumiem.

70. Atjaunojamos un pārsnieguma kredītus uzrāda kā ne-MFI pieprasījuma prasības.

71. Pozīcijā "Kredīti" un pozīcijā "Noguldījumi" darījumiem ar citiem finanšu starpniekiem norāda darījuma partnera sektora kodu "SK125A" (Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS, "SK1256" (Centrālie darījuma partneri (CDP)) un "SK1254" (Finanšu instrumentsabiedrības (FIS)).

72. Darījuma partnera sektora kodu "SK1256" (Centrālie darījuma partneri (CDP)) norāda tikai tad, ja repo un reversajos repo darījumos darījuma partneris ir centrālais darījuma partneris.

73. Pozīcijā "Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku" un pozīcijā "Noguldījumi" ar termiņu "Uz nakti" norāda instrumenta veida kodu "IV202" (Pārvedamie noguldījumi) vai kodu "IV203" (Nepārvedamie noguldījumi).

74. Aili "MFI kods" aizpilda prasībām un saistībām pret MFI, ja darījumā iesaistītā puse ir Latvijas Republikā reģistrēta MFI. Ailē norāda rezidenta MFI lokālās klasifikācijas kodu saskaņā ar Latvijas Bankas interneta vietnē publicēto "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu".

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

75. Ja kredīti uz nakti izsniegti ārvalstu MFI vai tās veikušas noguldījumus uz nakti un šajā valstī ir valsts svētki, šādus darījumus uzrāda attiecīgi kā pieprasījuma prasības vai noguldījumus uz nakti.

76. Uzrādot kredītus mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām, papildus ievēro arī kredītu izsniegšanas mērķi, norādot instrumenta veida kodu "IV405" (kredīts mājokļa iegādei), kodu "IV406" (patēriņa kredīts) un kodu "IV407" (pārējie kredīti). Uzrādot pārējos kredītus mājsaimniecībām, ievēro darījuma partnera sektora kodu "SK14C" (Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos) un kodu "SK142" (Pašnodarbinātie). Ja pašnodarbinātai personai kredīts izsniegts privātām vajadzībām, to uzrāda attiecīgi kā mājsaimniecībai izsniegtu kredītu atbilstoši tā izsniegšanas mērķim (kredīts mājokļa iegādei vai patēriņa kredīts).

77. Ne-MFI strukturētajiem noguldījumiem, kuru ienesīgums atkarīgs no tiem piesaistītā bāzes aktīva cenas, biržas indeksa vai valūtas kursa pārmaiņām, norāda instrumenta veida kodu "IV201".

78. Strukturētajiem emitētajiem parāda vērtspapīriem, kuru ienesīgums atkarīgs no tiem piesaistītā bāzes aktīva cenas, biržas indeksa vai valūtas kursa pārmaiņām, norāda instrumenta veida kodu "IV301".

79. Prasībām vai saistībām, kas radušās sindicētā kredīta veidā, norāda instrumenta veida kodu "IV404", prasību pusē norādot prasības pret sindicētā kredīta gala aizņēmēju, bet saistību pusē – saistības pret sindicētā kredīta gala aizdevēju.

VIII. B-P pielikuma "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti" aizpildīšanas kārtība

80. B-P pielikumā uzrāda nefinanšu sabiedrībām, mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām izsniegtos atjaunojamos un pārsnieguma kredītus, norēķinu karšu bezprocentu kredītus un norēķinu karšu procentu kredītus dalījumā "Rezidenti" un "Pārējo euro zonas valstu rezidenti".

IX. F pielikuma "Peļņas un zaudējumu aprēķins" aizpildīšanas kārtība

81. F pielikumā "Peļņas un zaudējumu aprēķins" uzrāda MFI ienākumus un izdevumus, kas radušies periodā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam.

82. F pielikumā ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz rezidentiem un nerezidentiem.

83. Pozīcijā "Procentu ienākumi par prasībām pret MFI" uzrāda procentu ienākumus par prasībām (t.sk. aizdevumiem, avansiem, noguldījumiem, prasībām, kuras radušās reverso repo darījumu rezultātā) pret Latvijas Banku, citu valstu centrālajām bankām un citām MFI. Iekļauj arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par tām prasībām pret MFI, kuras iegūtas par vērtību, kas mazāka nekā summa, kura MFI jāsaņem, pienākot šo prasību atmaksas termiņam.

84. Pozīcijā "Procentu ienākumi par kredītiem ne-MFI" uzrāda procentu ienākumus par kredītiem (t.sk. prasībām, kuras radušās finanšu līzinga un reverso repo darījumu rezultātā), kas izsniegti ne-MFI. Šajā pozīcijā uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par tiem kredītiem, kas izsniegti ne-MFI, kuri iegūti par vērtību, kas mazāka nekā summa, kura MFI jāsaņem, iestājoties šo aizdevumu atmaksas termiņam.

85. Pozīcijā "Procentu ienākumi par īstermiņa parāda vērtspapīriem, t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" un pozīcijā "Procentu ienākumi par ilgtermiņa parāda vērtspapīriem, t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" uzrāda procentu ienākumus par parāda vērtspapīriem, kā arī citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Procentu ienākumus par parāda vērtspapīriem palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tiem parāda vērtspapīriem, kuri iegūti par vērtību, kas mazāka (lielāka) nekā summa, kura MFI jāsaņem, iestājoties šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņam.

86. Pozīcijā "Pārējie procentu ienākumi" uzrāda pārējos procentiem līdzīgos ienākumus, kuri nav uzrādīti saskaņā ar šo noteikumu 83.85. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma nosacījumiem. Šeit uzrāda arī procentu ienākumus par procentu likmju mijmaiņas darījumiem un procentu ienākumus par finanšu saistībām.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

87. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret MFI" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās reverso darījumu rezultātā) pret Latvijas Banku, citu valstu centrālajām bankām un citām MFI, kā arī procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām.

88. Pozīcijā "Procentu izdevumi par ne-MFI noguldījumiem" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās repo darījumu rezultātā) pret ne-MFI, kā arī procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām.

89. Pozīcijā "Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem" un pozīcijā "Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem" uzrāda procentu izdevumus par emitētajiem parāda vērtspapīriem atkarībā no to termiņa. Procentu izdevumus par emitētajiem parāda vērtspapīriem palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tām parāda vērtspapīru saistībām, kuras iegūtas par vērtību, kas mazāka (lielāka) nekā summa, kura MFI jāsamaksā, iestājoties šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņam. Šeit uzrāda arī tos procentu izdevumus par emitētajiem parāda vērtspapīriem, kuri emitēti kā pakārtotās saistības.

90. Pozīcijā "Pārējie procentu izdevumi" uzrāda pārējos procentiem līdzīgos izdevumus, kuri nav uzrādīti saskaņā ar šo noteikumu 87.89. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem. Par pārējiem procentu izdevumiem uzskata arī maksājumus Noguldījumu garantiju fondā. Šeit uzrāda arī procentu izdevumus par procentu likmju mijmaiņas darījumiem un procentu izdevumus par finanšu aktīviem.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

91. Pozīcijā "Dividenžu ienākumi" uzrāda dividenžu un citus tiem pielīdzināmus ienākumus par MFI ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu, kā arī dividenžu ienākumus no līdzdalības saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā.

92. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus par klientiem sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, t.sk. par kases operācijām, kontu apkalpošanu, norēķiniem un maksājumiem, vērtspapīru tirdzniecības starpniecību, maksājumu karšu apkalpošanu, kreditēšanas pakalpojumiem, aktīvu pārvaldīšanu, turētājbankas pakalpojumiem un pārējiem pakalpojumiem.

93. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus izdevumus par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem, t.sk. par pārskaitījumu un norēķinu apstrādi, maksājumu kartēm, darījumiem ar vērtspapīriem, kredītu apkalpošanu, aktīvu pārvaldīšanu, turētājbankas pakalpojumiem un pārējiem pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad komisijas naudas maksājumi iekļaujami finanšu instrumenta iegādes vērtībā.

94. Pozīcijā "Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi" uzrāda peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā (t.sk. atvasinātajiem finanšu instrumentiem), kā arī patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, un dārgmetālu tirdzniecības peļņu vai zaudējumus.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

95. Pozīcijā "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts" uzrāda ārvalstu valūtas un patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu vai finanšu saistību, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā, pārvērtēšanas rezultātu.

(Grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

96. Pozīcijā "Citi parastie ienākumi" uzrāda pārējos ienākumus, kas saistīti ar MFI pamatdarbību, bet nav uzrādīti saskaņā ar šo noteikumu 83.86., 91., 92., 94. un 95. punkta prasībām, kā arī ienākumus, kas radušies kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā. Atsevišķi uzrāda par laikā neizpildītajām saistībām saņemto soda naudu.

97. Pozīcijā "Administratīvie izdevumi" uzrāda padomei un valdei samaksāto atalgojumu, darba algu un pārējos maksājumus personālam (t.sk. izdevumus darbinieku veselības apdrošināšanai u.c. labumus darbiniekiem), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļus (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli un pārējos nodokļus, kas attiecināmi uz pārskata periodu, izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli, ko uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 104. punkta prasībām) un pārējos administratīvos izdevumus. Pārējos administratīvajos izdevumos iekļauj komandējuma izdevumus, pasta un sakaru pakalpojumu izdevumus, izdevumus par informācijas pakalpojumiem un datorpakalpojumiem u.c. administratīvos izdevumus.

98. Pozīcijā "Nemateriālo aktīvu vērtības amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atsavināšana" uzrāda nemateriālo aktīvu vērtības amortizācijas, pamatlīdzekļu vērtības nolietojuma un šo aktīvu atsavināšanas izdevumus. Šajā pozīcijā uzrāda arī zaudējumus no nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanas.

99. Pozīcijā "Citi parastie izdevumi" uzrāda pārējos izdevumus, kas saistīti ar MFI pamatdarbību, bet nav uzrādāmi saskaņā ar šo noteikumu 87.90., 93.95., 97. un 98. punkta prasībām. Šajā pozīcijā uzrāda arī dalības maksu un tai pielīdzināmus izdevumus (t.sk. Latvijas Komercbanku asociācijas biedru maksu un maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai).

100. Pozīcijā "Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām" uzrāda izdevumus uzkrājumiem, kas izveidoti amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, ārpusbilances saistību un pārējo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem, izdevumus uzkrājumiem pārējām saistībām, kā arī zaudējumus, kas radušies minēto aktīvu un ārpusbilances saistību norakstīšanas gadījumā, ja tiem izveidotie uzkrājumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

101. Pozīcijā "Uzkrājumu samazināšanas ienākumi" uzrāda ienākumus no iepriekšējos periodos parādiem un saistībām izveidoto uzkrājumu samazināšanas un ienākumus no iepriekšējos periodos norakstīto aktīvu atgūšanas.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

102. Pozīcijā "Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu vērtības samazinājuma korekcija" uzrāda zaudējumus no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, vērtības samazināšanās un iepriekšējos periodos bilances pozīcijā "Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve" uzkrāto peļņu vai zaudējumus no patiesās vērtības pārmaiņām, kuru atzīšanai šajā postenī vairs nav pamata. Šajā pozīcijā uzrāda arī minēto ieguldījumu vērtības pieaugumu, kas kompensē iepriekšējos periodos jau atzīto ieguldījumu vērtības samazinājumu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

103. Pozīcijā "Ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā vērtības samazinājuma korekcija" uzrāda ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā vērtības samazināšanās zaudējumus. Šeit uzrāda arī minēto ieguldījumu vērtības pieaugumu, kas kompensē iepriekšējos periodos jau atzīto ieguldījumu vērtības samazinājumu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

104. Pozīcijā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" uzrāda MFI uzņēmumu ienākuma nodokli, kas attiecas uz pārskata gadu.

X. J pielikuma "Aktīvi pārvaldīšanā" aizpildīšanas kārtība

105. J pielikumu "Aktīvi pārvaldīšanā" sagatavo, atsevišķi nodalot finanšu instrumentus, kurus MFI ieguvusi, pārvaldot rezidentu naudas līdzekļus un nerezidentu naudas līdzekļus.

106. J pielikumā ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz rezidentiem un nerezidentiem, kā arī rādītāju dalījumu euro un ārvalstu valūtās.

107. Par īstermiņa prasībām pret citām MFI un īstermiņa kredītiem ne-MFI uzskata prasības un kredītus ar sākotnējo termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot). Par ilgtermiņa prasībām pret citām MFI un ilgtermiņa kredītiem ne-MFI uzskata prasības un kredītus ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu.

108. Priekšrocību akcijas ar fiksētu ienākumu uzskatāmas par ilgtermiņa vērtspapīriem.

XI. K pielikuma "Pārskats par elektronisko naudu" aizpildīšanas kārtība

109. K pielikumā "Pārskats par elektronisko naudu" uzrāda emitēto elektronisko naudu, atsevišķi nodalot elektronisko naudu elektroniskajā informācijas nesējā un elektronisko naudu uz programmatūras bāzes.

110. K pielikumā uzrāda emitēto elektronisko naudu, kas atspoguļota kā noguldījumi uz nakti.

111. K pielikumā ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz rezidentiem, pārējo euro zonas valstu rezidentiem un pārējo ārvalstu rezidentiem, attiecībā uz citām MFI, valdību un ne-MFI, izņemot valdību, kā arī rādītāju dalījumu euro un ārvalstu valūtās. Elektroniskās naudas produktus, kas nodrošina klientam pārnēsājamu elektronisko ierīci, parasti karti ar integrēto shēmu – viedkarti –, kura satur mikroprocesora mikroshēmu, uzrāda kā elektronisko naudu elektroniskajā informācijas nesējā (piemēram, priekšsamaksas kartē). Elektroniskās naudas produktus, kuriem izmanto specializētu programmatūru personālajā datorā un kurus parasti lieto elektronisko vērtību pārsūtīšanai, izmantojot telekomunikāciju tīklus (piemēram, internetu), uzrāda kā elektronisko naudu uz programmatūras bāzes.

XII. M pielikuma "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda" aizpildīšanas kārtība

112. M pielikumā "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda" uzrāda euro izsniegtos kredītus rezidentiem un pārējo euro zonas valstu rezidentiem.

113. Ne-MFI izsniegtos kredītus uzrāda termiņu grupā "Ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu", t.sk. nodalot kredītus ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam un ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu, kā arī ar procentu likmes pārskatīšanas periodu līdz 1 gadam. Termiņu grupā "Ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem" uzrāda kredītus ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiem, ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu līdz 2 gadiem.

XIII. N pielikuma "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu" aizpildīšanas kārtība

114. N pielikumā "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu" uzrāda akcionāra rezidences valsts kodu, akcionāra sektora kodu, kā arī akciju kopējo uzskaites vērtību. Informāciju sniedz par katru investoru atsevišķi neatkarīgi no ieguldījuma apjoma, norādot katram investoram piešķirtu unikālu identifikatoru.

XIV. Veidlapas ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas" aizpildīšanas kārtība

115. Ja mēneša bilances pārskata atsevišķas pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējā mēneša bilances pārskata attiecīgo rādītāju mainījies vairāk nekā par 15% vai 700 tūkst. euro, MFI aizpilda veidlapu ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas", norādot pārmaiņu iemeslus ar kodiem "DAR", "PRK", "PRV" vai "CIT". Pārmaiņas mēneša bilances pārskata ABL pielikumā uzrāda tikai tad, ja pārmaiņu iemesls ir pārklasifikācija.

116. Kodu "DAR" lieto, ja pārmaiņu iemesls ir darījums.

117. Kodu "PRK" norāda pārklasifikācijas un pārējo korekciju gadījumā, ja pārmaiņas notikušas šo noteikumu 6. punktā minētajā sarakstā, struktūrā, sektoru klasifikācijā vai aktīvu un pasīvu klasifikācijā. Pārmaiņas struktūrā nozīmē dažu finanšu aktīvu un pasīvu iekļaušanu vai neiekļaušanu pārstrukturēšanas rezultātā. Parasti tas attiecas uz apvienošanos, pārņemšanu un sadalīšanu.

118. Kodu "PRV" norāda, ja pārmaiņu iemesls ir pārvērtēšana ārvalstu valūtas kursa ietekmē, vērtspapīru pārvērtēšana vai slikto kredītu norakstīšanas korekcija.

119. Kodu "CIT" norāda, ja pārmaiņu iemesls ir pārskata kļūdu korekcija vai citi iemesli.

XV. Noslēguma jautājumi

120. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 102).

121. Pārskatiem par 2014. gada novembri vai stāvokli 2014. gada novembra beigās un pārskatam "Peļņas un zaudējumu aprēķins" par periodu no 2014. gada sākuma līdz 2014. gada 31. decembrim piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai saskaņā ar minēto noteikumu III nodaļā noteiktajiem iesniegšanas termiņiem.

122. Noteikumu 13.4. apakšpunkts, 15. punkts, IX. nodaļa un 4. pielikums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

123. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

124. Šo noteikumu 1. punktā minētās MFI un MFI filiāles līdz 2017. gada 30. septembrim pārbauda, vai fizisko personu vai fizisko personu grupu veidoto saimnieciski organizatorisko vienību, par kuru saistībām attiecīgās fiziskās personas vai fizisko personu grupas atbild ar visu savu mantu, klasifikācija mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību sektorā atbilst šo noteikumu prasībām, un neatbilstības gadījumā veic pārklasifikāciju.

(LB 23.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

125. Pārskatus par stāvokli 2017. gada decembra beigās sagatavo un iesniedz saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā 2017. gada 31. decembrī.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 152 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 132

(Pielikums grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

Mēneša bilances pārskats

atlikumi 20______. gada ___. (stāvoklis dienas beigās)VSPARK 27002065
 

(pārskata mēneša pēdējais datums)

 Iesniedz Latvijas Bankai

 

MFI nosaukums  
   

MFI kods |_|_|_|

Aktīvi 

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods

Rezidenti

Pārējās euro zonas valstis

Pārējās ārvalstis

Kopā
(1+..+6)

 

Euro

Ārvalstu
valūtās

Euro

Ārvalstu
valūtās

Euro

Ārvalstu
valūtās

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

211000

Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku

201124

 

x

x

x

x

 

 

 Nauda kasē

 

 

 
 Pieprasījuma noguldījumi

201224

 

 

x

x

x

x

 
 Noguldījumu iespēja

201324

 

 

x

x

x

x

 
 Termiņnoguldījumu darījumi

201424

 

 

x

x

x

x

 
 Pārējās

201924

 

 

x

x

x

x

 
  

211000

 

 

x

x

x

 

 

203000

Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku

203024

x

x

     

 

Pret ārvalstu centrālajām bankām

 

 

 

  
 Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus

203025

       
 Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus

203026

       
 Pret naudas tirgus fondiem

203027

       
  

203000

       

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

240000

Kredīti

240001

       

 

Centrālajām valdībām

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietējām valdībām

240002

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās nodrošināšanas fondiem

240003

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu fondiem, izņemot
naudas tirgus fondus, un alternatīvo
ieguldījumu fondiem

240004

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiem finanšu starpniekiem

240005

 

 

 

 

 

  

 

Finanšu palīgsabiedrībām

240006

 

 

 

 

 

  

 

Piesaistošām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem

240007

 

 

 

 

 

  

 

Apdrošināšanas sabiedrībām

240008

 

 

 

 

 

  

 

Pensiju fondiem

240009

 

 

 

 

 

  

 

Valsts nefinanšu sabiedrībām

240010

 

 

 

 

 

  

 

Privātajām nefinanšu sabiedrībām

240011

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecībām

240012

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām

240013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240000

 

 

 

 

 

 

 

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

250000

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

250020

       

 

MFI

 

   

 

  
 Centrālo valdību250001       

 

Vietējo valdību

250002

 

 

 

 

 

 

 
 Sociālās nodrošināšanas fondu250003       

 

Citu finanšu starpnieku

250005

 

 

 

 

 

  

 

Finanšu palīgsabiedrību

250006

 

 

 

 

 

  

 

Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

250007

 

 

 

 

 

  

 

Apdrošināšanas sabiedrību

250008

 

 

 

 

 

  

 

Pensiju fondu

250009

 

 

 

 

 

  

 

Valsts nefinanšu sabiedrību

250010

 

 

 

 

 

  

 

Privāto nefinanšu sabiedrību

250011

 

   

 

  

 

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju

250013

 

   

 

  
  

250000

 

   

 

 

 

260000

Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

260023

       

 

MFI, izņemot naudas tirgus fondus

 

 

 

 

 

  

 

Citu finanšu starpnieku

260005

 

 

 

 

 

  

 

Finanšu palīgsabiedrību

260006

 

 

 

 

 

  

 

Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

260007

 

 

 

 

 

  

 

Apdrošināšanas sabiedrību

260008

 

 

 

 

 

  

 

Pensiju fondu

260009

 

 

 

 

 

  

 

Valsts nefinanšu sabiedrību

260010

 

 

 

 

 

  

 

Privāto nefinanšu sabiedrību

260011

 

 

 

 

 

  

 

Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

260004

 

 

 

 

 

  

 

Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

260027

 

 

 

 

 

  
  

260000

 

 

 

 

 

 

 

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

270000

Līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

270020

       

 

MFI

 

 

  

 

 

 

 

Citu finanšu starpnieku

270005

 

 

 

 

 

  

 

Finanšu palīgsabiedrību

270006

 

 

 

 

 

  

 

Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

270007

 

 

 

 

 

  

 

Apdrošināšanas sabiedrību

270008

 

 

 

 

 

  

 

Pensiju fondu

270009

 

 

 

 

 

  

 

Valsts nefinanšu sabiedrību

270010

 

 

 

 

 

 

 

 

Privāto nefinanšu sabiedrību

270011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270000

 

 

  

 

 

 

280000

Atvasinātie finanšu instrumenti

280020

 

 

 

 

 

  

 

MFI

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne-MFI

280030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280000

 

 

 

 

 

 

 

290000

Nemateriālie aktīvi

290100

 

x

x

x

x

x

 

 

Nemateriālā vērtība

 

 

 

Avansa maksājumi

290200

 

 

x

x

x

x

 

 

Pārējie

290900

 

x

x

x

x

x

 

 

 

290000

 

 

x

x

x

x

 

221000

Pamatlīdzekļi

221100

 

x

x

x

x

x

 

 

Zemes gabali, ēkas un būves MFI lietošanā

 

 

 

Pārējie zemes gabali, ēkas un būves

221200

 

x

x

x

x

x

 

 

Mašīnas un iekārtas

221300

 

x

x

x

x

x

 

 

Transportlīdzekļi

221400

 

x

x

x

x

x

 

 

Avansa maksājumi

221500

 

 

x

x

x

x

 

 

Pārējie

221900

 

x

x

x

x

x

 

 

 

221000

 

 

x

x

x

x

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

222000

Pašas akcijas(Svītrots ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

223000

Pārējie aktīvi

223100

       

 

Aktīvi noskaidrošanā       

 

Dārgmetāli

223200

 

x

x

x

x

x

 

 

Nauda ceļā

223300

 

 

 

 

 

  

 

Pārdošanai paredzētais kustamais un nekustamais īpašums

223400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījuma īpašumi

223500

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

223900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223000

 

 

 

 

 

 

 

224000

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi, izņemot procentu ienākumus

224100

       

 

Nākamo periodu izdevumi

 

 

 

 

 

  

 

Uzkrātie ienākumi, izņemot procentu ienākumus

224900

 

 

 

 

 

  

 

 

224000

 

 

 

 

 

 

 

225100

Uzkrātie saņemamie procenti par prasībām pret MFI

225100 

 

 

 

 

 

 

 

225200

Uzkrātie saņemamie procenti par kredītiem

225200 

 

 

 

 

 

 

 

225300

Uzkrātie saņemamie procenti par parāda vērtspapīriem

225300 

 

 

 

 

 

 

 

200000

Aktīvi KOPĀ
(211000+203000+240000+250000+260000+270000+
+280000+290000+221000+223000+224000+
+225100+225200+225300)

200000

  

 

 

 

 

 

410000

Aktīvi pārvaldīšanā

410000 

       

 

Pasīvi

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

311000

Saistības pret Latvijas Banku

311124

  

x

x

x

x

 

 

Refinansēšanas darījumi

 

 

 

 

Aizdevumu iespēja

311224

 

 

x

x

x

x

 

 

Pārējās

311924

 

 

x

x

x

x

 

 

 

311000

 

 

x

x

x

x

 

312000

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku

312024

x

x

     

 

Pret ārvalstu centrālajām bankām

 

 

 

 

 

 

Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus

312025

 

 

 

 

 

  

 

Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus

312026

 

 

 

 

 

  

 

Pret naudas tirgus fondiem

312027

 

 

 

 

 

  

 

 

312000

 

 

 

 

 

 

 

320000

Noguldījumi

320001

       

 

Centrālo valdību

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietējo valdību

320002

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās nodrošināšanas fondu

320003

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu

320004

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu finanšu starpnieku

320005

 

 

 

 

 

  

 

Finanšu palīgsabiedrību

320006

 

 

 

 

 

  

 

Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

320007

 

 

 

 

 

  

 

Apdrošināšanas sabiedrību

320008

 

 

 

 

 

  

 

Pensiju fondu

320009

 

 

 

 

 

  

 

Valsts nefinanšu sabiedrību

320010

 

 

 

 

 

  

 

Privāto nefinanšu sabiedrību

320011

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecību

320012

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju

320013

 

 

 

 

 

  

 

 

320000

 

 

 

 

 

 

 

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

330000

Emitētie parāda vērtspapīri

330100

  

 

 

 

  

 

Obligācijas

 

 

 

 

 

  
 Noguldījuma sertifikāti330200       

 

Citi

330900

 

 

 

 

 

  

 

 

330000

 

 

 

 

 

  

340000

Atvasinātie finanšu instrumenti

340020

  

 

 

 

 

 

 

MFI

 

 

 

 

 

  

 

Ne-MFI

340030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340000

 

 

 

 

 

 

 

350000

Pārējās saistības

350100

       

 

Pasīvi noskaidrošanā

 

 

 

 

 

  

 

Nauda ceļā

350200

 

 

 

 

 

  

 

Citas

350900

 

 

 

 

 

  

 

 

350000

 

 

 

 

 

 

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

360000

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi, izņemot procentu izdevumus

 

       

 

Nākamo periodu ienākumi

361100

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzkrātie izdevumi, izņemot procentu izdevumus

361900

 

 

 

 

 

  

 

 

360000

 

 

 

 

 

 

 

362100

Uzkrātie maksājamie procenti par saistībām pret MFI

362100 

  

 

 

 

  

362200

Uzkrātie maksājamie procenti par noguldījumiem

362200 

  

 

 

 

  

362300

Uzkrātie maksājamie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem

362300 

  

 

 

 

  

370000

Uzkrājumi parādiem un saistībām        

 

Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam371000 

 

 

 

 

 

 

 

Uzkrājumi nodokļiem370800 

 

 

 

 

 

 

 

Citi uzkrājumi saistībām372000 

 

 

 

 

 

 

 

 

370000

 

 

 

 

 

 

 

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

380027

Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

380027 

 

 

 

 

 

 

 

390000

Kapitāls un rezerves

 

       

 

Apmaksātais pamatkapitāls

391000

 

x

 

x

 

x

 

 

Akciju emisijas uzcenojums

392000

 

x

 

x

 

x

 

 

Rezerves kapitāls

393000

 

x

 

x

 

x

 

 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi

394000

 

x

x

x

x

x

 

 

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi

395000

 

x

x

x

x

x

 

 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve

396100

 

x

x

x

x

x

 

 

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

396200

 

x

x

x

x

x

 

 

Ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā pārvērtēšanas rezerve

396300

 

x

x

x

x

x

 

 

Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve

396400

 

x

x

x

x

x

 

 

Vispārējo risku rezerve

396500

 

x

x

x

x

x

 

 

 

390000

 

x

 

x

 

x

 

300000

Pasīvi KOPĀ
(311000+312000+320000+330000+340000+350000+360000+
+362100+362200+362300+370000+380027+390000)

300000

 

 

 

 

 

 

 

420000

Pasīvi pārvaldīšanā

 

       

 

MFI

420020

 

 

 

 

 

  

 

Valdība

420013

 

 

 

 

 

  

 

Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, piesaistošās finanšu iestādes, naudas aizdevēji, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

420014

 

 

 

 

 

  

 

Nefinanšu sabiedrības

420015

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

420016

 

 

 

 

 

  

 

 

420000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārpusbilances posteņi

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

510000

Iespējamās saistības

 

       

 

Galvojumi un garantijas

510100

 

 

 

 

 

  
 Pārējās

510900

 

 

 

 

 

  

 

 

510000

 

 

 

 

 

 

 

520000

Kredītlīnijas

 

  

 

 

 

 

 

 

MFI

520020

 

   

 

  
 Centrālajām valdībām

520001

 

 

 

 

 

 

 
 Vietējām valdībām

520002

 

 

 

 

 

 

 
 Sociālās nodrošināšanas fondiem

520003

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem

520004

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiem finanšu starpniekiem

520005

 

 

 

 

 

  

 

Finanšu palīgsabiedrībām

520006

 

 

 

 

 

  

 

Piesaistošām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem

520007

 

 

 

 

 

  

 

Apdrošināšanas sabiedrībām

520008

 

 

 

 

 

  

 

Pensiju fondiem

520009

 

 

 

 

 

  

 

Valsts nefinanšu sabiedrībām

520010

 

 

 

 

 

  

 

Privātajām nefinanšu sabiedrībām

520011

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecībām

520012

 

 

 

 

 

  

 

Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām

520013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520000

 

 

 

 

 

 

 

530000

Saistības pret klientiem, izņemot kredītlīnijas

 

  

 

 

 

 

 

 

Akreditīvi

530100

 

 

 

 

 

  

 

Saistības par kredītu izsniegšanu

530200

 

 

 

 

 

  

 

Saistības par kredītkartēm

530300

 

 

 

 

 

  

 

Pārējās

530900

 

 

 

 

 

  

 

 

530000

 

 

 

 

 

 

 

 

VSPARK 27002065 (turpinājums)

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

550000

Atvasināto finanšu instrumentu ārpusbilances saistības

 550000

       

 

MFI vadītājs  /    
 (paraksts) (vārds, uzvārds)   
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 132
"Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums 

VSPARK 27002066

20____. gada ___________________  
  

"Mēneša bilances pārskata"
ABL pielikums
(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas
kods


Valsts kods/
starptau-
tiskās
organizā-
cijas kods
Valūtas
kods


Summa


Darī-
juma
partnera
sektora kods
MFI kods


Termi-
ņa
veida kods


Termi-
ņa
grupas kods


Instru-
menta
veida kods


A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nauda kasē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauda kasē

201124

  

 

 

 

 

 

 

Nauda kasē KOPĀ

201124

kopā

kopā

 

 

 

 

 

 

Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku
Ārvalstu centrālajām bankām
 Pieprasījuma

203024

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

203024

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

203024

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203024

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

203024

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

203024

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

203024

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

203024

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203024

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

203024

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

203024

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Saistītajām un radniecīgajām MFI,izņemot naudas tirgus fondus
 Pieprasījuma

203025

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

203025

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

203025

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203025

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

203025

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

203025

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

203025

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

203025

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203025

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

203025

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

203025

 

 

 

 

 

   
MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
 Pieprasījuma

203026

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

203026

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

203026

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203026

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

203026

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

203026

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

203026

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

203026

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203026

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

203026

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

203026

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Naudas tirgus fondiem
 Pieprasījuma

203027

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

203027

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

203027

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203027

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

203027

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

203027

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

203027

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

203027

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

203027

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

203027

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

203027

 

 

 

 

 

   
Prasības pret MFI,
izņemot Latvijas Banku, KOPĀ

203000

kopā

kopā

 

 

 

   
Kredīti 

 

 

 

 

 

 

   
Centrālajām valdībām
 Pieprasījuma

240001

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240001

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240001

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240001

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240001

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240001

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240001

 

 

 

 

 

   

VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vietējām valdībām
 Pieprasījuma 

240002

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240002

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240002

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240002

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240002

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240002

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240002

 

 

 

 

 

   
Sociālās nodrošināšanas fondiem
 Pieprasījuma 

240003

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240003

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240003

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240003

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240003

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240003

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240003

 

 

 

 

 

   
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
 Pieprasījuma

240004

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240004

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240004

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240004

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240004

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240004

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240004

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Citiem finanšu starpniekiem
 Pieprasījuma

240005

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240005

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240005

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240005

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240005

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240005

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240005

 

 

 

 

 

   
Finanšu palīgsabiedrībām
 Pieprasījuma

240006

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240006

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240006

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240006

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240006

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240006

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240006

 

 

 

 

 

   
Piesaistošām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem
 Pieprasījuma

240007

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240007

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240007

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240007

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240007

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240007

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240007

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Apdrošināšanas sabiedrībām
 Pieprasījuma

240008

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240008

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240008

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240008

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240008

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240008

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240008

 

 

 

 

 

   
Pensiju fondiem
 Pieprasījuma

240009

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240009

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240009

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240009

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240009

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240009

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240009

 

 

 

 

 

   
Valsts nefinanšu sabiedrībām
 Pieprasījuma

240010

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240010

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240010

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240010

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240010

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240010

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240010

 

 

 

 

 

   

VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Privātajām nefinanšu sabiedrībām
 Pieprasījuma

240011

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240011

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240011

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240011

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240011

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240011

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240011

 

 

 

 

 

   
Mājsaimniecībām
 Pieprasījuma

240012

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240012

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240012

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240012

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240012

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240012

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240012

 

 

 

 

 

   
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
 Pieprasījuma

240013

  

 

 

 

   
 Ar sākotnējo termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

240013

  

 

 

 

   
  6–12 mēneši

240013

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

240013

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

240013

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

240013

 

 

 

 

 

   
 Reversie repo darījumi

240013

 

 

 

 

 

   
Kredīti KOPĀ

240000

kopā

kopā

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku
Ārvalstu centrālajām bankām
 Uz nakti

312024

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

312024

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

312024

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312024

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

312024

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

312024

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

312024

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

312024

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312024

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

312024

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

312024

 

 

 

 

 

   
Saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
 Uz nakti

312025

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

312025

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

312025

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312025

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

312025

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

312025

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

312025

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

312025

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312025

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

312025

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

312025

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
 Uz nakti

312026

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

312026

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

312026

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312026

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

312026

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

312026

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

312026

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

312026

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312026

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

312026

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

312026

 

 

 

 

 

   
Pret naudas tirgus fondiem
 Uz nakti

312027

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

312027

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

312027

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312027

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

312027

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

312027

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

312027

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

312027

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

312027

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

312027

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

312027

 

 

 

 

 

   
Saistības pret MFI,
izņemot Latvijas Banku, KOPĀ

312000

kopā

kopā

 

 

 

   

VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Noguldījumi
Centrālo valdību
 Uz nakti

320001

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320001

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320001

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320001

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320001

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320001

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320001

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320001

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320001

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320001

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320001

 

 

 

 

 

   
Vietējo valdību
 Uz nakti

320002

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320002

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320002

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320002

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320002

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320002

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320002

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320002

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320002

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320002

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320002

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sociālās nodrošināšanas fondu
 Uz nakti

320003

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320003

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320003

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320003

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320003

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320003

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320003

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320003

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320003

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320003

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320003

 

 

 

 

 

   
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
 Uz nakti

320004

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320004

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320004

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320004

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320004

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320004

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320004

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320004

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320004

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320004

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320004

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Citu finanšu starpnieku
 Uz nakti

320005

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320005

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320005

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320005

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320005

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320005

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320005

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320005

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320005

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320005

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320005

 

 

 

 

 

   
Finanšu palīgsabiedrību
 Uz nakti

320006

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320006

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320006

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320006

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320006

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320006

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320006

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320006

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320006

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320006

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320006

 

 

 

 

 

   

VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju
 Uz nakti

320007

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320007

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320007

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320007

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320007

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320007

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320007

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320007

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320007

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320007

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320007

 

 

 

 

 

   
Apdrošināšanas sabiedrību
 Uz nakti

320008

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320008

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320008

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320008

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320008

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320008

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320008

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320008

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320008

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320008

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320008

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pensiju fondu
 Uz nakti

320009

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320009

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320009

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320009

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320009

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320009

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320009

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320009

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320009

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320009

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320009

 

 

 

 

 

   
Valsts nefinanšu sabiedrību
 Uz nakti

320010

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320010

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320010

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320010

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320010

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320010

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320010

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320010

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320010

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320010

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320010

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Privāto nefinanšu sabiedrību
 Uz nakti

320011

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320011

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320011

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320011

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320011

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320011

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320011

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320011

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320011

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320011

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320011

 

 

 

 

 

   
Mājsaimniecību
 Uz nakti

320012

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320012

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320012

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320012

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320012

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320012

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320012

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320012

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320012

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320012

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320012

 

 

 

 

 

   


VSPARK 27002066 (turpinājums)

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
 Uz nakti

320013

  

 

 

 

   
 Ar noteikto termiņu  

 

 

 

 

   
  līdz 6 mēnešiem

320013

 

 

 

 

 

   
  6–12 mēneši

320013

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320013

 

 

 

 

 

   
  2–5 gadi

320013

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 5 gadiem

320013

 

 

 

 

 

   
 Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu  

 

 

 

 

   
  līdz 3 mēnešiem

320013

 

 

 

 

 

   
  3 mēn.–1 gads

320013

 

 

 

 

 

   
  1–2 gadi

320013

 

 

 

 

 

   
  ilgāku par 2 gadiem

320013

 

 

 

 

 

   
 Repo darījumi

320013

 

 

 

 

 

   
Noguldījumi KOPĀ

320000

kopā

kopā

 

 

 

   
Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ar termiņu līdz 1 gadam

330000

  

 

 

 

 

 

 

 ar termiņu 1–2 gadi

330000

 

 

 

 

 

 

 

 

 ar termiņu ilgāku par 2 gadiem

330000

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri KOPĀ

330000

kopā

kopā

 

 

 

 

 

 


Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 132
Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti, izsniegti euro   

VSPARK 27002067

20____. gada ___________________  


MFI nosaukums  
   


MFI kods |_|_|_| 

"Mēneša bilances pārskata"
B-P
pielikums
(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtjaunojamais kredīts un pārsnieguma kredītsNorēķinu kartes
Bezprocentu kredītsProcentu kredīts

A

B

1

2

3

Rezidenti  

 

 

Nefinanšu sabiedrībām

2410151

 

 

 

Mājsaimniecībām un mājsaimniecības
apkalpojošām bezpeļņas organizācijām

2410161

 

 

 

Pārējo euro zonas valstu rezidenti 

 

 

 

Nefinanšu sabiedrībām

2410152

 

 

 

Mājsaimniecībām un mājsaimniecības
apkalpojošām bezpeļņas organizācijām

2410162

 

 

 

Kopā (2410151+2410161+2410152+
+2410162)

2410400

 

 

 


Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 132

(Pielikums grozīts ar LB 14.09.2017. noteikumiem Nr. 152)

Peļņas un zaudējumu aprēķins 

VSPARK 27002068

par 20____. gada  janvāri ‒ _________________  

 

MFI nosaukums  
   

 

MFI kods |_|_|_| 

"Mēneša bilances pārskata"
F pielikums

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

 

Pozīcijas
kods
Rezidenti

 

NerezidentiKopā
(1+2)

A

B

1

2

3

Procentu ienākumi par prasībām pret MFI

 

 

 

 

Pret centrālajām bankām

810324

 

 

 

Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus

810325

 

 

 

Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus

810326

 

 

 

Pret naudas tirgus fondiem

810327

 

 

 

 

810310

   
Procentu ienākumi par kredītiem ne-MFI

 

   
Centrālajām valdībām

814001

   
Vietējām valdībām

814002

   
Sociālās nodrošināšanas fondiem

814003

   
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem

814004

   
Citiem finanšu starpniekiem

814005

   
Finanšu palīgsabiedrībām

814006

   
Piesaistošajām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem

814007

   
Apdrošināšanas sabiedrībām

814008

   
Pensiju fondiem

814009

   
Nefinanšu sabiedrībām

814015

   
Mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām

814016

   
 

814020

   
Procentu ienākumi par īstermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu)

 

   
MFI

815110

   
Centrālo valdību

815101

   
Vietējo valdību

815102

   
Sociālās nodrošināšanas fondu815103   
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu

815104

   
Citu finanšu starpnieku

815105

   
Finanšu palīgsabiedrību

815106

   
Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

815107

   
Apdrošināšanas sabiedrību

815108

   
Pensiju fondu

815109

   
Nefinanšu sabiedrību

815115

   

 

VSPARK 27002068 (turpinājums)

A

B

1

2

3

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju

815116

   
 

815100

   
Procentu ienākumi par ilgtermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu)

 

   
MFI

815210

   
Centrālo valdību

815201

   
Vietējo valdību

815202

   
Sociālās nodrošināšanas fondu815203   
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu

815204

   
Citu finanšu starpnieku

815205

   
Finanšu palīgsabiedrību

815206

   
Piesaistošo finanšu iestāžu un naudas aizdevēju

815207

   
Apdrošināšanas sabiedrību

815208

   
Pensiju fondu

815209

   
Nefinanšu sabiedrību

815215

   
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju

815216

   
  

815200

   
Pārējie procentu ienākumi

819000<