Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 152

Rīgā 2017. gada 14. septembrī

Grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 102; 2017, Nr. 64) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.9. apakšpunktā vārdus "NASDAQ OMX Riga" ar saīsinājumu un vārdiem "AS "Nasdaq Riga"";

1.2. izteikt 2.24. punktu šādā redakcijā:

"2.24. valdība - valsts institucionālās vienības, kuras bez maksas vai par cenām, kas nav ekonomiski nozīmīgas, ražo preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, un kuras galvenokārt tiek finansētas no tautsaimniecības dalībnieku obligātajiem maksājumiem (nodokļiem un nodevām), kā arī institucionālās vienības, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijas Republikā valdība ietver centrālo valdību, vietējo valdību un sociālās nodrošināšanas fondus. Institucionālo vienību sarakstu saskaņā ar Eiropas Kontu sistēmas prasībām sagatavo Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.";

1.3. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Terminu "atvasinātie finanšu instrumenti", "finanšu aktīvi", "finanšu instrumenti", "finanšu līzings", "finanšu saistības", "amortizētajā iegādes vērtībā vērtētie finanšu aktīvi", "patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi vai finanšu saistības, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā", "patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi un finanšu saistības, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā" lietojums atbilst Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdoto Starptautisko grāmatvedības standartu un Starptautisko finanšu pārskatu standartu un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretāciju terminu skaidrojumam.";

1.4. aizstāt 14.1., 15.1. un 15.3. apakšpunktā vārdu "sešu" ar vārdu "septiņu";

1.5. aizstāt 18. punktā skaitli "10" ar vārdu "septiņu";

1.6. svītrot 38. punktu;

1.7. svītrot 39. punktā piekto teikumu "Kā citus aktīvus uzrāda kredītu pirkšanas (pārdošanas) gadījumos neamortizēto diskontu (prēmiju).";

1.8. papildināt 51. punktu aiz vārdiem "perioda beigām," ar vārdiem "kredītu pirkšanas gadījumos neamortizēto diskontu,";

1.9. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Pozīcijā "Uzkrājumi parādiem un saistībām" uzrāda izveidotos uzkrājumus bilances aktīvu posteņu vērtības samazinājumam, piemēram, kredītu, parāda vērtspapīru, kā arī ārpusbilances saistību vērtības korekcijas. Šajā pozīcijā uzrāda arī izveidotos uzkrājumus saistībām, kuras attiecināmas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem, ja zināms, ka šo saistību izpildei būs nepieciešami līdzekļi, kuru apjomu iespējams ticami novērtēt, piemēram, uzkrājumus nodokļiem, pensijām, tiesvedībām un citām saistībām.";

1.10. izteikt 57.7., 57.8. un 57.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.7. patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervi, t.i., peļņu vai zaudējumus no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, patiesās vērtības pārmaiņām, kā arī aprēķināto vērtības samazinājumu (zaudējumus uzrāda ar "-" zīmi);

57.8. ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā pārvērtēšanas rezervi, t.i., līdzdalības saistīto vai radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā patiesās vērtības pieaugumu vai samazinājumu;

57.9. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezervi, t.i., riska ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības pārmaiņas;";

1.11. svītrot 74. punktā vārdu "trīsciparu";

1.12. papildināt 86. punktu ar vārdiem "un procentu ienākumus par finanšu saistībām";

1.13. papildināt 90. punktu ar vārdiem "un procentu izdevumus par finanšu aktīviem";

1.14. izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Pozīcijā "Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi" uzrāda peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā (t.sk. atvasinātajiem finanšu instrumentiem), kā arī patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, un dārgmetālu tirdzniecības peļņu vai zaudējumus.";

1.15. aizstāt 95. punktā vārdu "novērtēto" ar vārdu "vērtēto";

1.16. izteikt 100., 101., 102. un 103. punktu šādā redakcijā:

"100. Pozīcijā "Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām" uzrāda izdevumus uzkrājumiem, kas izveidoti amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, ārpusbilances saistību un pārējo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem, izdevumus uzkrājumiem pārējām saistībām, kā arī zaudējumus, kas radušies minēto aktīvu un ārpusbilances saistību norakstīšanas gadījumā, ja tiem izveidotie uzkrājumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu.

101. Pozīcijā "Uzkrājumu samazināšanas ienākumi" uzrāda ienākumus no iepriekšējos periodos parādiem un saistībām izveidoto uzkrājumu samazināšanas un ienākumus no iepriekšējos periodos norakstīto aktīvu atgūšanas.

102. Pozīcijā "Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu vērtības samazinājuma korekcija" uzrāda zaudējumus no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, kuru patiesās vērtības pārmaiņas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, vērtības samazināšanās un iepriekšējos periodos bilances pozīcijā "Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve" uzkrāto peļņu vai zaudējumus no patiesās vērtības pārmaiņām, kuru atzīšanai šajā postenī vairs nav pamata. Šajā pozīcijā uzrāda arī minēto ieguldījumu vērtības pieaugumu, kas kompensē iepriekšējos periodos jau atzīto ieguldījumu vērtības samazinājumu.

103. Pozīcijā "Ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā vērtības samazinājuma korekcija" uzrāda ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā vērtības samazināšanās zaudējumus. Šeit uzrāda arī minēto ieguldījumu vērtības pieaugumu, kas kompensē iepriekšējos periodos jau atzīto ieguldījumu vērtības samazinājumu.";

1.17. papildināt noteikumus ar 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Pārskatus par stāvokli 2017. gada decembra beigās sagatavo un iesniedz saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā 2017. gada 31. decembrī.";

1.18. 1. pielikumā:

1.18.1. papildināt 250000. pozīciju "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" aiz 250002. pozīcijas "Vietējo valdību" ar 250003. pozīciju "Sociālās nodrošināšanas fondu";

1.18.2. svītrot 222000. pozīciju "Pašas akcijas";

1.18.3. svītrot 200000. pozīcijā "Aktīvi KOPĀ" skaitli un zīmi "222000+";

1.18.4. izteikt 370000. pozīciju "Uzkrājumi parādiem un saistībām" šādā redakcijā:

"   A B 1 2 3 4 5 6 7  
 

370000

Uzkrājumi parādiem un saistībām                  
    Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam 371000                
 

 

Uzkrājumi nodokļiem 370800                
    Citi uzkrājumi saistībām 372000                
 

 

 

370000

              ";

1.18.5. aizstāt 396200. pozīcijas nosaukumā vārdus "Pārdošanai pieejamo" ar vārdiem "Patiesajā vērtībā vērtēto";

1.18.6. izteikt 396300. pozīcijas nosaukumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā pārvērtēšanas rezerve";

1.19. 4. pielikumā:

1.19.1. papildināt pozīciju "Procentu ienākumi par īstermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu)" aiz 815102. pozīcijas "Vietējo valdību" ar 815103. pozīciju "Sociālās nodrošināšanas fondu";

1.19.2. papildināt pozīciju "Procentu ienākumi par ilgtermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu)" aiz 815202. pozīcijas "Vietējo valdību" ar 815203. pozīciju "Sociālās nodrošināšanas fondu";

1.19.3. izteikt pozīciju "Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un saistībām" šādā redakcijā:

" A B 1 2 3  
  Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām          
  Uzkrājumiem aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam 887700 x x    
  Uzkrājumiem pārējām saistībām 887500 x x    
  Parādu norakstīšanas zaudējumi 887600        
 

 

887000

x x   ";

1.19.4. aizstāt 873000. pozīcijas nosaukumā vārdus "Pārdošanai pieejamo" ar vārdiem "Patiesajā vērtībā vērtēto";

1.19.5. izteikt 874000. pozīcijas nosaukumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā vērtības samazinājuma korekcija".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 152Pieņemts: 14.09.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 19.09.2017. OP numurs: 2017/186.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
293600
01.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)