Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
2021. gada 27. janvāra grozījumiem izsakot saistošo noteikumu VIII nodaļu jaunā redakcijā, veidojas numerācijas pārrāvums, proti, 24. punktam seko 26.1 punkts.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 24. augusta saistošos noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2014/6

Carnikavā 2014. gada 19. martā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014. gada 19. marta lēmumu (prot. Nr. 7, 18. §)

Izdoti Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu,
35. panta trešo un ceturto daļu, 36. panta sesto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu un 25.2 panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809
"Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".
(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Carnikavas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) sniegšanas un saņemšanas kārtību, pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

3. Par pabalstu piešķiršanu un atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam lemj Sociālais dienests, izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un materiālos resursus.

4. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/4)

5. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/16)

6. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

7. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

II. Pabalstu piešķiršanas kārtība

8. Persona (ģimene), kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

9. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir Sociālais dienests.

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

10. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

10.1 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/4)

11. garantēto minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

12. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/4)

IV. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

13. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts:

13.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā;

13.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ – zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

14. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu apjomu un sekas:

14.1. līdz EUR 300.00 gadā ģimenei (personai) lēmumu pieņem sociālais dienests;

14.2. virs EUR 300.00 gadā ģimenei (personai) lēmumu pieņem Carnikavas novada dome.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

15. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kas saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no situācijas rašanās. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda vēlamā pabalsta apmēru un veidu.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

IV.1 Īpašā kārtība pabalsta piešķiršanai ārkārtējā situācijā bērnu ēdināšanai

(Nodaļa Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

15.1 Piešķirt pabalstu bērnu, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ēdināšanai, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus:

15.1 1. daudzbērnu (3 un vairāk bērnu) ģimenēm, ja bērns sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi – EUR 2.45 apmērā par katru darba dienu, par katru bērnu;

15.1 2. ģimenēm, ja bērns sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju neapmeklē vispārējās izglītības iestādi pamatizglītības apguvei – viena bērna ēdināšanai no 1.–4. klasei ir 1,42 eiro, bet no 5.–9. klasei ir 1,51 eiro apmērā par katru darba dienu, par katru bērnu.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

15.2 15.1 1. punktā minētais pabalsts tiek piešķirts, sākot no 2020. gada 1. aprīļa – uz laiku, līdz tiek atcelts Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", vai gadījumā, ja tiek pieņemti jauni valdības normatīvie akti par ārkārtējo situāciju – līdz šo normatīvo aktu atcelšanai. 15.1 2. punktā minētais pabalsts tiek piešķirts, sākot no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 31. maijam.

(Carnikavas novada domes 20.05.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/13 redakcijā)

15.3 Lai saņemtu saistošo noteikumu 15.1 punktā minēto pabalstu, vienam no bērna vecākiem jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, papildus norādot bērna vārdu, uzvārdu, informāciju par izglītības iestādi un klase, kurā bērns mācās, vecāka tālruņa numuru un kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

15.4 Trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo iestāžu audzēkņu vecāki var izdarīt izvēli starp pabalsta saņemšanu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai uz kredītiestādes kontu vai arī izmantot Zupas virtuves pakalpojumus.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

IV.2 Īpaša kārtība pabalsta piešķiršanai Carnikavas pamatskolas bērnu ēdināšanai COVID-19 izplatības laikā, kad izglītības iestādē mācības nenotiek klātienē

(Nodaļa Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

15.5 Piešķirt pabalstu Carnikavas pamatskolas izglītojamo, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ēdināšanai, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus - par periodu, kad Carnikavas pamatskolā ir noteiktas attālinātas mācības.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

15.6 Ēdināšanas pabalsta apmērs vienam 1.–4. klašu izglītojamajam ir 1,42 eiro dienā, bet vienam 5.–9. klašu izglītojamajam – 2,06 eiro dienā.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

15.7 Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts, sākot no 2020. gada 1. oktobra un uz laiku, līdz tiek atceltas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un citos normatīvajos aktos noteiktās pulcēšanās prasības un ierobežojumi, atjaunojot izglītības procesa norisi Carnikavas pamatskolā klātienē.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

15.8 Lai saņemtu saistošo noteikumu 15.5 punktā minēto pabalstu, vienam no izglītojamā vecākiem jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, papildus norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, informāciju par klasi, kurā bērns mācās, vecāka tālruņa numuru un kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

15.9 Carnikavas pamatskola līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz Sociālajā dienestā pamatskolas direktora apstiprinātu sarakstu ar katra izglītojamā vārdu, uzvārdu, klasi un dienu skaitu, kuras izglītojamais mācījies attālināti, par iepriekšējo mēnesi.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

IV.3 Krīzes pabalsts ārkārtas situācijā COVID-19 izplatības laikā

(Nodaļa Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

15.10 Krīzes pabalsts ārkārtas situācijā Covid-19 izplatības laikā tiek piešķirts personām, kas zaudējuši ienākumus ārkārtas situācijā Covid-19 izplatības laikā un nesaņem pabalstu no valsts atbalsta programmām.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

15.11 Pabalsta apmērs ir 100 euro pilngadīgām personām un vēl 50 euro par katru nepilngadīgu personu ģimenē trīs mēnešus.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

15.12 Pabalsts var tikt piešķirts, ja iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu, saņemti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad tiek atcelts Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", vai gadījumā, ja tiek pieņemti jauni valdības normatīvie akti par ārkārtējo situāciju – no šo normatīvo aktu atcelšanas dienas.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

15.13 Lai saņemtu saistošo noteikumu 15.11 punktā minēto pabalstu, personai jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, kā arī dokumenti, kas pamato radušos situāciju.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

V. Pabalsts veselības pakalpojumu apmaksai

16. Veselības pakalpojumu apmaksai tiek piešķirti šādi pabalsti:

16.1. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, medikamentiem, briļļu un higiēnas preču iegādei – 50% apmērā no izdevumus apliecinošā dokumentā uzrādītās summas, bet ne vairāk par EUR 200.00 gadā vienai ģimenei (personai) gadā;

16.2. pabalsts endoprotezēšanas izdevumu segšanai personai, kurai tiek veikta endoprotezēšanas operācija - līdz EUR 300,00;

16.3. pabalsts zobārstniecības pakalpojumiem – EUR 100.00 vienai ģimenei (personai) gadā;

16.4. pabalsts ceļa izdevumu segšanai uz medicīnas iestādi un no tās mazkustīgai personai, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām, ja objektīvu iemeslu dēļ tā nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un tai nav likumīgo apgādnieku vai personas, kas uzņemtos segt šos izdevumus, pabalsta apmērs līdz EUR 145.00 gadā, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes;

16.5. pabalsts slimniekam hroniskas nieru mazspējas gadījumā, kuram nepieciešama hemodialīze – EUR 75.00 divas reizes gadā, pamatojoties uz ārsta izziņu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

17. Pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža.

V.1 Veselības apdrošināšana

(Nodaļa Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

17.1 Personas, kas sasniegušas pensijas vecumu, kuru ienākumi iztikas līdzekļu deklarācijā nepārsniedz EUR 150.00, un kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, kā arī personas, kurām ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte, kuru ienākumi iztikas līdzekļu deklarācijā nepārsniedz EUR 150.00, un kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, pašvaldība nodrošina ar veselības apdrošināšanas polisēm, kuru iegādes vērtība ir līdz EUR 200.00.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

17.2 Personas, kas atbilst saistošo noteikumu 17.1 punktā minētajiem nosacījumiem, ir tiesīgas saņemt saistošo noteikumu 17.1 punktā minēto veselības apdrošināšanas polisi, arī ja tās dzīvo ģimenē, kurai ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

17.3 Lai saņemtu saistošo noteikumu 17.1 punktā minēto veselības apdrošināšanas polisi, personai, kura atbilst saistošo noteikumu 17.1 punktā minētajiem nosacījumiem, jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

17.4 Saistošo noteikumu V.1 nodaļa stājas spēkā līdz ar dienu, kad pašvaldība Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā noslēdz apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātāju par 17.1 punktā minēto personu apdrošināšanu.

(Carnikavas novada domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/8 redakcijā)

V.2 Par mutes un deguna masku izsniegšanu

(Nodaļa Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

17.5 Mutes un deguna maskas izsniedz Sociālais dienests visām trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm uz laiku, līdz tiek atcelti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.3.2 apakšpunktā noteiktie ierobežojumi.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

17.6 Lai saņemtu mutes un deguna masku, personai jāvēršas Sociālajā dienestā.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

17.7 Katrai trūcīgai vai maznodrošinātai personai, vai katram trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes loceklim tiek izsniegta viena maska dienā. Vienā reizē katrai personai var izsniegt ne vairāk maskas kā dienu skaits attiecīgajā kalendārajā mēnesī.

(Carnikavas novada domes 28.10.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/25 redakcijā)

VI. Pabalsts bērna izglītībai

18. Sociālais dienests piešķir:

18.1. pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai pamatskolā, vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē visu mācību gadu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rēķinu;

18.2. pabalsts mācību grāmatu, kancelejas preču iegādei un citu ar bērna mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai – EUR 60.00 apmērā vienu reizi gadā vienam bērnam.

19. Saistošo noteikumu 18. punktā noteikto pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums un izglītības iestādes izziņa.

20. Saistošo noteikumu 18.2. punktā noteikto pabalstu var pieprasīt reizi gadā laika periodā no 01. jūlija līdz 30. novembrim.

VII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

(Nodaļa svītrota ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/16)

21. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/16)

22. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/16)

23. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/16)

VII.1 Atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai

(Nodaļa Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

23.1 Pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros – materiālu atbalstu personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai piešķir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai personai vai mājsaimniecībai.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

23.2 Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro vienai personai kalendārā gada laikā.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

23.3 Lai saņemtu saistošo noteikumu 23.2 punktā minēto pabalstu, personai jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā)

VIII. Mājokļa pabalsts

(Nodaļa Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā, nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

24. Mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/4 redakcijā; panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

VIII.1 Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa svītrota ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18) 

26.1 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

26.2 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

26.3 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

26.4 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/18)

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/18 redakcijā)

28. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājums

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/19 "Par sociālo pabalstu piešķiršanu Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2014/6Pieņemts: 19.03.2014.Stājas spēkā: 29.04.2014.Zaudē spēku: 01.10.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 192, 28.04.2014.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266022
{"selected":{"value":"01.04.2021","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2021","iso_value":"2021\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2021.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2020","iso_value":"2020\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2020.-04.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2020","iso_value":"2020\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-03.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2020","iso_value":"2020\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2020.-20.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-03.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2019","iso_value":"2019\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2019","iso_value":"2019\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-11.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-29.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2015","iso_value":"2015\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2015.-31.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2014","iso_value":"2014\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2014.-30.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"