Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.181

Rīgā 2013.gada 2.aprīlī (prot. Nr.17 7.§)
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.–2014. gada perioda vadības likuma 9. panta pirmo daļu, 15. panta 5., 6. un 7. punktu
(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda (turpmāk – Norvēģijas finanšu instruments) līdzfinansēto programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" (turpmāk – programma).

2. Programmas vispārīgais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, "zaļās" inovācijas un "zaļo" uzņēmējdarbību. Programmas specifiskais mērķis ir sekmēt jaunu inovatīvu komersantu veidošanos un jaunu vai būtiski uzlabotu inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu izstrādi un ieviešanu uzņēmējdarbībā šādās jomās:

2.1. atjaunojamās enerģijas ražošana;

2.2. videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;

2.3. tīra transportēšana;

2.4. ūdens resursu vadība;

2.5. atkritumu apsaimniekošana;

2.6. ekodizains;

2.7. jebkuru citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

3. Programmai ir šādas daļas:

3.1. iepriekš noteiktais projekts (tajā skaitā pirmsinkubācijas un inkubācijas fonds), kura īstenotājs ir ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators;

3.2. neliela apjoma grantu shēma;

3.3. projektu iesniegumu atklāts konkurss "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" (turpmāk – atklāts konkurss);

3.4. divpusējās sadarbības fonds;

3.5. līdzekļi programmas vadībai;

3.6. programmas apsaimniekotāja papildu pasākumi.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 236; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

4. Programmai pieejamo finansējumu no publiskiem līdzekļiem veido:

4.1. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, kas veido 90 % no kopējā programmas finansējuma;

4.2. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, kas veido 10 % no kopējā programmas finansējuma.

5. Programmas kopējo finansējumu no publiskiem līdzekļiem veido ne vairāk kā EUR 12 586 667, no kuriem EUR 11 328 000 ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un EUR 1 258 667 ir Latvijas valsts budžeta līdzekļi, tai skaitā:

5.1. iepriekš noteiktā projekta finansējums EUR 2 674 317;

5.2. neliela apjoma grantu shēmas finansējums EUR 2 478 192;

5.3. atklāta konkursa finansējums EUR 5 593 427;

5.4. programmas divpusējās sadarbības fonda finansējums EUR 810 202;

5.5. programmas vadības finansējums EUR 980 529 šādām attiecināmo programmas vadības izmaksu pozīcijām:

5.5.1. sagatavošanās programmas īstenošanai, ieskaitot projektu vērtēšanas un finanšu plūsmas kārtības izstrādi;

5.5.2. palīdzība iespējamiem projektu iesniegumu iesniedzējiem un projektu līdzfinansējuma saņēmējiem saskaņā ar programmas apsaimniekotāja noteiktajām prasībām attiecībā uz programmas projektu iesniegumiem un (vai) programmas līdzfinansēto projektu izpildi;

5.5.3. programmas projektu atlase, ieskaitot ekspertu pakalpojumu izmaksas, ar iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas vērtēšanas komisijas darbību saistītās izmaksas un pārsūdzības;

5.5.4. maksājumu pieprasījumu pārbaude un maksājumu pārskaitījumi programmas līdzfinansējuma saņēmējiem;

5.5.5. programmas līdzfinansējuma saņēmēju un to sagatavoto pārskatu pārbaude;

5.5.6. novērtējumi un programmas līdzfinansēto projektu pārbaudes uz vietas;

5.5.7. informēšanas pasākumi, ieskaitot atklātos konkursus un informēšanas darbu programmas līdzfinansēto projektu iesniegumu iesniegšanas laikā, kā arī informēšanas pasākumi pieredzes apmaiņas un programmas ietekmes novērtēšanas ietvaros;

5.5.8. izdevumi, kas saistīti ar pārskatu sniegšanas saistībām donorvalstij, vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei;

5.5.9. netiešās izmaksas;

5.6. programmas apsaimniekotāja papildu pasākumu finansējums EUR 50 000. Papildu pasākumu aktivitātes ir attiecināmas, ja tās organizē programmas apsaimniekotājs vai cita institūcija, tai skaitā aģentūra, tajās ir iesaistīts programmas apsaimniekotājs un tās sniedz ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā, kas vērsts uz sadarbības stiprināšanu starp citu Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstu programmas apsaimniekotājiem, līdzīgām iestādēm saņēmējvalstīs un Norvēģijā un citām starptautiskām organizācijām, kā arī pieredzes un labās prakses apmaiņu, kas saistīta ar programmas īstenošanu.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 236; MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 508; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

6. Finansējumu starp programmas daļām var mainīt, ja kādā no tās daļām veidojas finansējuma atlikums. Veicot finansējuma pārdali, šo noteikumu 5.2. un 5.5. apakšpunktā minēto finansējuma apmēru palielināt nedrīkst, izņemot gadījumu, ja programmas līgumā ir noteikts citādi. Finansējuma atlikums, kas veidojies pēc programmas līguma 2016. gada 28. septembra grozījumiem, tiek pārdalīts uz šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto programmas divpusējās sadarbības fondu.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

7. Programmā plānotie rādītāji:

7.1. rezultātu rādītāji:

7.1.1. veiksmīgi attīstītas, piemērotas un komercializētas 15 vides tehnoloģijas un videi draudzīgi produkti;

7.1.2. vismaz 10 komersanti uzņemti ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatorā un saņēmuši pirmsinkubācijas pakalpojumus;

7.1.3. radītas 60 "zaļās" darba vietas;

7.1.4. vismaz 10 komersanti, kas saņēmuši ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora pakalpojumus un neliela apjoma grantu shēmas atbalstu, sekmīgi komercializējuši ''zaļo'' biznesa ideju;

7.2. iznākuma rādītāji:

7.2.1. EUR 9,4 miljoni piesaistīto privātā sektora investīciju apjoms programmas atbalstīto "zaļo" tehnoloģiju projektos;

7.2.2. 15 projektiem sniegts atbalsts inovatīvu vides tehnoloģiju ieviešanai;

7.2.3. izveidots viens ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators Rīgā;

7.2.4. 70 pirmsinkubācijas biznesa idejas saņēmušas pirmsinkubācijas pakalpojumus;

7.2.5. 15 komersanti uzņemti ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatorā un saņēmuši neliela apjoma grantu shēmas atbalstu;

7.2.6. renovētas un pieejamas telpas 1800 kvadrātmetru platībā ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoram;

7.2.7. 30 personas iesaistītas apmaiņas vizītēs starp saņēmējvalsti un donorvalsti.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

8. Programmas īstenošanas termiņš ir 2017. gada 31. decembris.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 172 redakcijā)

9. Programmas īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Ekonomikas ministrija (turpmāk – programmas apsaimniekotājs) – sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādi "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – aģentūra) un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway". Aģentūra atrodas programmas apsaimniekotāja funkcionālā pakļautībā.

10. Donorvalsts programmas partnera piesaistes mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un labās prakses pārņemšanu programmas īstenošanā. Donorvalsts programmas partneris iesaistās programmas izstrādē.

11. Programmas apsaimniekotājs izveido sadarbības komiteju (turpmāk – sadarbības komiteja), kurā ir pārstāvēti programmas apsaimniekotāja, aģentūras un donorvalsts programmas partnera pārstāvji. Sadarbības komitejas sanāksmēs novērotāja statusā var piedalīties donorvalsts institūciju pārstāvji un vadošās iestādes pārstāvji. Dalībai sadarbības komitejā novērotāja statusā programmas apsaimniekotājs un donorvalsts programmas partneris var pieaicināt ekspertus.

12. Sadarbības komiteja sniedz ieteikumus programmas sagatavošanā un īstenošanā.

13. Programmas apsaimniekotāja un donorvalsts programmas partnera sadarbības kārtību nosaka sadarbības komitejas nolikums.

14. Donorvalsts programmas partnera pārstāvis, kas nav pārstāvēts sadarbības komitejā, piedalās atklāta konkursa un iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas komisijā kā balsstiesīgs loceklis.

15. Programmas apsaimniekotāja un aģentūras kompetence iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas ieviešanā:

15.1. programmas apsaimniekotāja kompetence:

15.1.1. nodrošina iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības Stratēģijai Baltijas jūras reģionam;

15.1.2. nodrošina donorvalsts lēmumā noteikto nosacījumu izpildi neliela apjoma grantu shēmas un iepriekš noteiktā projekta īstenošanā;

15.1.3. nodrošina iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtēšanu atbilstoši Norvēģijas finanšu instrumenta vadības dokumentiem un šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem;

15.1.4. piesaista ārējo ekspertu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanai un iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas plānoto darbību ieguldījuma programmas mērķu sasniegšanā, kā arī atbilstības Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem valsts atbalsta jomā izvērtēšanā un nodrošina ārējā eksperta vērtējumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam un vadošajai iestādei;

15.1.5. piedalās neliela apjoma grantu shēmas projekta vērtēšanā;

15.1.6. nodrošina iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu uzraudzību un kontroli;

15.1.7. piedalās trīspusējā līguma projekta ar aģentūru un iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju sagatavošanā, slēdz trīspusējo projekta līgumu, ierosina grozījumus projekta līgumā, kā arī pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu iepriekš noteiktajā projektā;

15.1.8. piedalās projekta līguma starp neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēju un aģentūru sagatavošanā;

15.1.9. sniedz iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

15.1.10. uzrauga iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja īstenotos informatīvos pasākumus iepriekš noteiktā projekta īstenošanā, publicē informāciju par apstiprināto iepriekš noteikto projektu;

15.1.11. piedalās iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu pārbaudēs projektu īstenošanas vietās;

15.1.12. iesniedz sertifikācijas iestādei programmas plānoto donorvalsts atmaksu prognozes;

15.1.13. sagatavo programmas pārskatus;

15.2. aģentūras kompetence:

15.2.1. sadarbībā ar programmas apsaimniekotāju nodrošina iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu uzraudzību un kontroli;

15.2.2. izveido iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas komisiju un neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

15.2.3. izstrādā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību, vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtību, kā arī neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību, vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku un pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtību;

15.2.4. nosūta iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

15.2.5. sniedz iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam un neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

15.2.6. organizē iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanu un neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma vērtēšanu, kā arī piedalās vērtēšanas komisijas darbā;

15.2.7. pirms iepriekš noteiktā projekta iesnieguma pieņemšanas apstiprina un nosūta iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, trīspusējā līguma projekta paraugu, kā arī ievieto trīspusējā līguma projekta paraugu savā tīmekļa vietnē;

15.2.8. pirms sākta neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu pieņemšana, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projekta līguma paraugu;

15.2.9. nodrošina atzinuma sniegšanu par iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtēšanu un pieņem lēmumu par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

15.2.10. uzkrāj datus par iepriekš noteiktā projekta iesniegumu un neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu saskaņā ar Norvēģijas finanšu instrumenta vadības dokumentiem;

15.2.11. izstrādā iepriekš noteiktā projekta līgumu, slēdz trīspusējo līgumu, sagatavo grozījumus trīspusējā līgumā ar programmas apsaimniekotāju un iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju;

15.2.12. izstrādā neliela apjoma grantu shēmas projekta līgumu, slēdz trīspusējo līgumu, sagatavo grozījumus trīspusējā līgumā ar iepriekš noteiktā projekta īstenotāju un neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēju par neliela apjoma grantu shēmas projekta ieviešanu, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu neliela apjoma grantu shēmas projektā;

15.2.13. nodrošina programmas komunikācijas plāna īstenošanu, plāno un īsteno informatīvos pasākumus par programmas īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par iepriekš noteikto projektu un apstiprinātajiem neliela apjoma grantu shēmas projektiem savā tīmekļa vietnē, plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanu;

15.2.14. ievieto savā tīmekļa vietnē paziņojumu par neliela apjoma grantu shēmas projektu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu;

15.2.15. sniedz informāciju iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam par projekta līguma nosacījumu izpildi;

15.2.16. veic iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja un neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto projekta pārskatu, tai skaitā maksājumu pieprasījumu (turpmāk – projekta pārskats), pārbaudi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, veic maksājumus, kā arī izskata un apstiprina iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja un neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos starpposma un noslēguma pārskatus;

15.2.17. nodrošina informācijas sagatavošanu programmas apsaimniekotājam par neliela apjoma grantu shēmas projektu un iepriekš noteiktā projekta īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi, programmas rezultatīvo rādītāju izpildi un programmas mērķu sasniegšanu;

15.2.18. uzkrāj datus par iepriekš noteikto projektu, neliela apjoma grantu shēmas projektu un projektu līdzfinansējuma saņēmējiem saskaņā ar Norvēģijas finanšu instrumenta vadības dokumentiem;

15.2.19. analizē iepriekš noteiktā projekta īstenošanas un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas gaitu un sniedz programmas apsaimniekotājam priekšlikumus par iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas īstenošanas uzlabošanu;

15.2.20. nodrošina uzskaiti par iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām un nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu;

15.2.21. pieņem lēmumu par iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja un neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja de minimis atbalsta piešķiršanu un veic saņemtā de minimis atbalsta uzskaiti;

15.2.22. veic pārbaudes iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas vietās;

15.2.23. sadarbībā ar programmas apsaimniekotāju nodrošina donorvalsts lēmumā noteikto nosacījumu izpildi neliela apjoma grantu shēmas un iepriekš noteiktā projekta īstenošanā.

16. Šo noteikumu II, III, VII un VIII nodaļā paredzēto atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem:

16.1. divpusējās sadarbības fonda gala labuma guvējiem (komersantiem) saimniecisko darbību veikšanai saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu;

16.2. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu;

16.3. pirmsinkubācijas un inkubācijas fondu līdzfinansējuma saņēmējiem saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu;

16.4. neliela apjoma grantu shēmas programmas līdzfinansējuma saņēmējiem saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļu.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 236; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

17. Vienam līdzfinansējuma saņēmējam un atbalsta saņēmējam piešķirtais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz 2017. gada 30. novembrim, nepārsniedzot atbalsta saņemšanas maksimālo termiņu.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 172 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

18. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

19. Vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

20. Šo noteikumu ietvaros de minimis atbalsts netiek sniegts saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā un šo noteikumu 2.pielikumā.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

20.1 De minimis atbalsta pretendents un atbalsta sniedzējs datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar konkrēto atbalsta shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

21. Līdzfinansējuma saņēmējam un atbalsta saņēmējam atbalsts netiek sniegts, ja tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam, proti, tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 172 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

23. Ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu II, III, VII un VIII nodaļā paredzēto atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

23.1 Ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs un darbības jomās, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 172 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.82)

25. Šo noteikumu izpratnē par sīko (mikro), mazo vai vidējo komersantu uzskata komersantu, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā sniegto mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju definīciju.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.82 redakcijā)

II. Programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas kārtība un atbalsta saņēmēji

26. Programmas divpusējās sadarbības fonda (turpmāk – divpusējās sadarbības fonds) pasākumi ir:

26.1. donorvalsts projektu partneru meklēšanas un piesaistes veicināšanas aktivitātes pirms programmas projektu iesniegumu izstrādes un to izstrādes laikā;

26.2. sadarbības tīkla veidošanas, pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labākās prakses piemēru apmaiņas veicināšana starp iepriekš noteiktā projekta, neliela apjoma grantu shēmas projektu un atklāta konkursa projektu līdzfinansējuma saņēmējiem, Latvijas Republikā un donorvalstī reģistrētiem komersantiem, zinātniskajām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, starptautiskām organizācijām un donorvalstu institūcijām programmas atbalstāmajās jomās, lai īstenotu divpusējās vai daudzpusējās sadarbības pasākumus Latvijā, donorvalstī un citās Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs, kas īsteno programmu inovācijas "zaļās" ražošanas jomā.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

27. Par finansējuma izlietojumu un divpusējās sadarbības fonda aktivitātēm lemj sadarbības komiteja.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 832; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

28. Šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minēto pasākumu gala labuma guvēji ir:

28.1. (svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208);

28.2. iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistītās institūcijas;

28.3. Latvijas Republikā reģistrēts komersants:

28.3.1. kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

28.3.2. kas atbilst lielā komersanta statusam;

28.3.3. Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā;

28.4. donorvalsts institūcijas un donorvalsts eksperti.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

28.1 Šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto pasākumu finansējuma saņēmējs ir programmas apsaimniekotājs un aģentūra.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

29. Šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:

29.1. konferenču, semināru, kursu, izstāžu dalības un komandējumu izmaksas uz donorvalsti un atpakaļ, lai tiktos ar iespējamo donorvalsts projekta partneri vai donorvalsts projekta partneri pirms iepriekš noteiktā projekta, neliela apjoma grantu shēmas, atklāta konkursa projekta iesnieguma iesniegšanas un projekta iesnieguma iesniegšanas laikā līdz projekta līguma noslēgšanai. Komandējuma izmaksas nedrīkst pārsniegt EUR 1500 vienai personai vienam komandējumam;

29.2. donorvalsts institūciju un donorvalsts ekspertu izmaksas;

29.3. semināru, darba grupu, informatīvo, kontaktbiržu pasākumu izmaksas donorvalstī ne vairāk kā EUR 150 000 vienam pasākumam. Šajā apakšpunktā minētās izmaksas var finansēt kā ārējo pakalpojumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 832; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

30. Šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētos divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumus šo noteikumu 28.3.apakšpunktā paredzētajiem gala labuma guvējiem organizē aģentūra.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

31. Aģentūra informāciju par plānoto divpusējās sadarbības fonda pasākumu publicē savā tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

32. Pieteikumus dalībai divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumā šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētie gala labuma guvēji iesniedz aģentūrā elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi (NOR.projekti@liaa.gov.lv) vismaz 30 darbdienas pirms divpusējās sadarbības fonda plānotā atbalsta pasākuma. Šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētais gala labuma guvējs papildus pieteikumam aģentūrā iesniedz aizpildītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

33. Šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētais gala labuma guvējs divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākuma pieteikumā norāda šādu informāciju:

33.1. divpusējās sadarbības fonda pasākuma apmeklējuma mērķis;

33.2. plānotā projekta īstenošanas nozare;

33.3. plānotā divpusējās sadarbības fonda atbalsta izmaksu tāme.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

34. Aģentūra izvērtē pieteikumu atbilstību divpusējās sadarbības fonda pasākuma mērķim un vismaz 15 darbdienas pirms plānotā atbalsta pasākuma informē pieteikuma iesniedzēju – šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto gala labuma guvēju – par pieteikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

35. Neliela apjoma grantu shēmas vai atklāta konkursa iespējamie projektu iesniedzēji ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc divpusējās sadarbības fonda pasākuma apmeklējuma iesniedz aģentūrā noslēgtu projekta partnerības līgumu vai nodomu vēstuli kopīgai projekta iesnieguma iesniegšanai.

36. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanā:

36.1. finansējuma saņēmējs ir programmas apsaimniekotājs un aģentūra;

36.2. gala labuma guvējs ir:

36.2.1. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs;

36.2.2. Latvijas Republikā reģistrēts komersants;

36.2.3. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un nodibinājums.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

38. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētos divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumus organizē aģentūra, programmas apsaimniekotājs vai donorvalsts institūcija. Donorvalsts institūcijas organizētos pasākumus iepriekš saskaņo ar programmas apsaimniekotāju un aģentūru. Gala labuma guvēju atlasi veic aģentūra.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.Aģentūra katram šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētajam divpusējās sadarbības fonda pasākumam izstrādā gala labuma guvēju atlases kritērijus, saskaņā ar kuriem atlasa šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētos gala labuma guvējus, un pieņem lēmumu par atbalsta sniegšanu. Aģentūra pirms šo noteikumu 38.2 punktā minētās informācijas publicēšanas to saskaņo ar programmas apsaimniekotāju. Programmas apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā sniedz atzinumu par šo noteikumu 38.punktā minēto informāciju.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.2 Aģentūra savā tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv) par šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētajiem divpusējās sadarbības fonda pasākumiem, kuros dalības veidā paredzēta atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem, norāda vismaz šādu informāciju:

38.2 1. konkrētā pasākuma veidu, norises laiku, vietu un pasākuma mērķi;

38.2 2. dalībnieku mērķa grupu;

38.2 3. šo noteikumu 38.1 punktā minētos atlases kritērijus,

38.2 4. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

38.2 5. kopējo pasākumam pieejamo finansējumu.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.3 Pieteikumu dalībai divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumā šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētais gala labuma guvējs iesniedz aģentūrā elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv. Kopā ar pieteikumu aģentūrā iesniedz aizpildītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.4 Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētais gala labuma guvējs pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:

38.1. gala labuma guvēja nosaukums, reģistrācijas numurs un kontaktinformācija (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts);

38.2. divpusējās sadarbības fonda pasākuma nosaukums, kuram iesniegts pieteikums;

38.3. gala labuma guvēja pamatojums dalībai pasākumā un divpusējās sadarbības pasākuma atbilstības pamatojums šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas vispārīgajam mērķim;

38.4. plānotā divpusējās sadarbības pasākuma gala labuma guvēja izmaksu tāme.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.5 Aģentūra izvērtē pieteikumu atbilstību divpusējās sadarbības fonda pasākuma mērķim saskaņā ar šo noteikumu 38.1 punktā minētajiem atlases kritērijiem un vismaz 15 darbdienas pirms plānotā pasākuma informē pieteikuma iesniedzēju – šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju – par pieteikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.6 Aģentūra pirms de minimis atbalsta sniegšanas izvērtē gala labuma guvēja atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23. un 23.punktā minētajām de minimis atbalsta saņemšanas prasībām.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.7 Aģentūra pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajam gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.8 Aģentūra pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu, ja ir konstatēts kaut viens no šādiem nosacījumiem:

38.8 1. pieteikuma iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajiem gala labuma guvēja juridiskajiem statusiem;

38.8 2. pieteikumā minētais pamatojums dalībai divpusējās sadarbības fonda pasākumā vai divpusējās sadarbības fonda pasākuma atbilstības pamatojums neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajam vispārīgajam un specifiskajam programmas mērķim un šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pasākumu būtībai vai neparedz aktivitātes kopīgu projektu pieteikumu izstrādei Eiropas Savienības inovāciju un uzņēmējdarbības programmu ietvaros (ja attiecināms);

38.8 3. pieteikuma iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 38.punktā norādītajā informācijā minētajām prasībām;

38.8 4. pieteikuma iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 38.6 un 38.7 punktā minētajām prasībām;

38.8 5. sarindojot atbalstītos pieteikumus iesniegšanas secībā, pieteikšanās termiņa ietvaros vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem divpusējās sadarbības plānotā pasākuma ietvaros nav pieejams pietiekams finansējums.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.9 Atbalstītā pieteikuma iesniedzējs 30 darbdienu laikā pēc pieteikumā norādītā pasākuma īstenošanas iesniedz aģentūrā ar pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas pamatojošos dokumentus.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

38.10 Aģentūra 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 38.9 punktā norādītos dokumentus un atmaksā ar pasākumu saistītos izdevumus.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

39. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanā ir attiecināmas šādas izmaksas:

39.1. finansējuma saņēmējiem:

39.1.1. pasākumu organizēšanas izmaksas, nepārsniedzot EUR 150 000 vienam pasākumam. Pasākumu organizēšanas izmaksas var finansēt kā ārējo pakalpojumu izmaksas;

39.1.2. komandējumu un darba braucienu izmaksas (atlīdzība, apdrošināšanas izmaksas, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, ja tie nepārsniedz EUR 3000 vienai personai vienam komandējumam;

39.1.3. donorvalstu institūciju un ekspertu izmaksas (atlīdzība, apdrošināšanas izmaksas, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi, kā arī izmaksas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu 39.punktā noslēgto partnerības līgumu);

39.1.4. informatīvo pasākumu, semināru, konferenču, darba grupu, kontaktbiržu, izstāžu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa, tai skaitā informatīvo materiālu izgatavošana, piegāde un izplatīšana;

39.2. gala labuma guvējam:

39.2.1. komandējumu un darba braucienu izmaksas (apdrošināšanas izmaksas, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, ja tie nepārsniedz EUR 3000 vienai personai vienam komandējumam;

39.2.2. informatīvo pasākumu, semināru, konferenču, darba grupu, kontaktbiržu, izstāžu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa, tajā skaitā informatīvo materiālu izgatavošana, piegāde un izplatīšana;

39.2.3. citas izmaksas, kas atbilst divpusējās sadarbības fonda un programmas jomai un šo noteikumu 38.punktā norādītajā informācijā minētajām prasībām.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

39.1 Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās divpusējās sadarbības pasākumu izmaksas gala labuma guvējiem tiek segtas 100 % apmērā.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

39.2 Lai īstenotu šo noteikumu 26.2. apakšpunktā norādītos pasākumus, finansējuma saņēmēji slēdz partnerības līgumu ar donorvalsts programmas partneri. Līgumu finansējuma saņēmējs sagatavo angļu valodā, ietverot šādu informāciju:

39.1. līguma priekšmets, kas aptver plānoto pasākumu apjomu, saturu, kvalitāti un veidu;

39.2. līguma finansiālie nosacījumi (tajā skaitā paredzot, ka donorvalsts programmas partneris negūst peļņu un nesaņem dubulto finansējumu);

39.3. pušu tiesības un pienākumi;

39.4. līguma termiņš;

39.5. pakalpojumu sniegšanas termiņš;

39.6. attiecīgās valsts publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu nosacījumi;

39.7. nepārvaramas varas gadījumi un pušu rīcība, ja tādi ir iestājušies;

39.8. strīdu izskatīšanas kārtība;

39.9. citi nosacījumi.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 208 redakcijā)

40. Ja divpusējās sadarbības fonda atbalstu šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajām darbībām saņem šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētie gala labuma guvēji un tie ir noslēguši projekta partnerības līgumu ar donorvalsts programmas partneri, aģentūra izvērtē minēto līgumu, ņemot vērā šādus kritērijus:

40.1. pušu tiesības un pienākumi;

40.2. finanšu nosacījumi starp pusēm, ieskaitot, kādus izdevumus projekta partnerim var atmaksāt no projekta budžeta;

40.3. netiešo izmaksu aprēķināšanas metode projektā un to maksimālais apmērs;

40.4. valūtas kursa maiņas nosacījumi un ar to saistīto izdevumu apmaksa;

40.5. projekta partneru pārbaužu īstenošana;

40.6. detalizēts budžets ar uzskaitītām izmaksām un vienības cenām;

40.7. nosacījumi par strīdu izšķiršanu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

41. Projekta partnerības līgumu ar donorvalsts projekta partneri sagatavo angļu valodā.

42. Iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistītajām Latvijas Republikas un donorvalsts institūcijām divpusējās sadarbības fonda līdzekļi šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ir pieejami līdz projekta līguma parakstīšanai. Iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistīto institūciju izmaksu atlīdzināšanai piemēro šādu kārtību:

42.1. iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistītā institūcija pieteikumu aģentūrā iesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi (NOR.projekti@liaa.gov.lv) vismaz 10 darbdienas pirms plānotā atbalsta pasākuma;

42.2. aģentūra izvērtē pieteikuma atbilstību šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētajiem pasākumiem un vismaz piecas darbdienas pirms plānotā atbalsta pasākuma informē pieteikuma iesniedzēju par pieteikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu;

42.3. atbalstītā pieteikuma iesniedzējs ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc pieteikumā minētā pasākuma īstenošanas iesniedz aģentūrā ar pasākuma īstenošanu saistīto izmaksu pamatojošos dokumentus;

42.4. aģentūra pēc šo noteikumu 42.3. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanas atmaksā ar pasākumu saistītās izmaksas;

42.5. attiecināmās izmaksas tiek segtas 100 % apmērā.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

III. Iepriekš noteiktā projekta īstenotājam noteiktās prasības, atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

43. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs un īstenotājs ir ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators – juridiska persona, kuras dibinātāji vai biedri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Norvēģijas industriālās attīstības korporācija ''SIVA'', vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kurā Norvēģijas industriālās attīstības korporācija ''SIVA'' ir 100 % vai vairākuma kapitāla daļu īpašnieks.

44. ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora darbības mērķis ir radīt un attīstīt komersantus, sniedzot tiem inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumus šo noteikumu 2.punktā minētajās jomās, nodrošināt zināšanu pārnesi starp universitātēm, pētniecības organizācijām un komersantiem, veicināt starptautisku komersantu un institūciju sadarbību.

45. Iepriekš noteiktā projekta ietvaros ir attiecināmas šādas atbalstāmās darbības un izmaksas:

45.1. ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora vadības un administratīvās izmaksas ne vairāk kā EUR 200 000 no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ar atbalsta intensitāti 100 %;

45.2. Norvēģijas industriālās attīstības korporācijas ''SIVA'' pieaicināto ekspertu fondam paredzētās izmaksas EUR 298 000 no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ar atbalsta intensitāti 100 %;

45.3. pirmsinkubācijas fonda izmaksas ne vairāk kā EUR 1 350 000 no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem, kuru administrē ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators ar atbalsta intensitāti 100 %;

45.4. (svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172);

45.5. inkubācijas fonda izmaksas ne vairāk kā EUR 826 317 apmērā no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem, kuru administrē ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators, ar atbalsta intensitāti 100 %.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 236; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

46. (Svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

47. (Svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

48. Šo noteikumu 45.punktā minēto atbalstāmo darbību izmaksas iepriekš noteiktajam projektam ir attiecināmas, ja tās ir faktiski radušās iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un Norvēģijas industriālās attīstības korporācijai ''SIVA'' vai komersantam, kurā Norvēģijas industriālās attīstības korporācija ''SIVA'' ir 100 % vai vairākuma kapitāldaļu īpašnieks, un atbilst šādiem nosacījumiem:

48.1. izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām:

48.1.1. ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts iepriekš noteiktā projekta līgumā;

48.1.2. ir saistītas ar iepriekš noteiktā projekta mērķi un ir paredzētas apstiprinātā iepriekš noteiktā projekta budžetā;

48.1.3. ir samērīgas un nepieciešamas iepriekš noteiktā projekta īstenošanai;

48.1.4. ir izlietotas tikai iepriekš noteiktā projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

48.1.5. ir faktiski apmaksātas ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta līgumā norādītā izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas iepriekš noteiktā projekta starpposma un noslēguma pārskatos;

48.1.6. ir uzskaitītas iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

48.2. (svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172).

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

49. Iepriekš noteiktajā projektā ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

49.1. iepriekš noteiktā projekta personāla izmaksas – ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora izpilddirektora, projektu konsultantu, citu ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora personāla atalgojums un ar to saistītās izmaksas, ja ar personālu slēdz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu;

49.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par projekta personālu;

49.3. izmaksas iepriekš noteiktā projekta darbības nodrošināšanai iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmējam, kuras ietver:

49.3.1. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

49.3.2. kancelejas un biroja preču izmaksas;

49.3.3. telpu apsaimniekošanas izmaksas (elektrība, apkure, ūdensapgāde, apsardze, apsaimniekošanas pakalpojumi);

49.3.4. telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas;

49.3.5. telpu un materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanas izmaksas (telpu uzkopšana, aprīkojuma tehniskā apkope, rezerves daļu iegāde);

49.3.6. ar iepriekš noteiktā projekta administrēšanu saistīto komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām (dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi);

49.3.7. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

49.3.8. grāmatvedības izmaksas;

49.3.9. juridisko pakalpojumu izmaksas;

49.3.10. tulkošanas izmaksas;

49.3.11. mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas;

49.3.12. (svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172);

49.3.13. iepriekš noteiktā projekta kontu apkalpošanas izmaksas, kas ir noteiktas iepriekš noteiktā projekta līgumā;

49.4. (svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172);

49.5. šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansētās Norvēģijas industriālās attīstības korporācijas ''SIVA'' ekspertu un tās piesaistīto donorvalsts ekspertu izmaksas, kas saistītas ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanu – atbilstoši donorvalsts ekspertu stundas standarta likmei aprēķinātās ekspertu pakalpojumu izmaksas, ar iepriekš noteiktā projekta administrēšanu saistīto komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši donorvalsts eksperta institūcijas noteikumiem (dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi, vietējā transporta izdevumi), ar donorvalsts institūcijām un komersantiem noslēgtās sadarbības veicināšanas izmaksas (telpu noma, vietējā transporta, ēdināšanas, publicitātes un informatīvo materiālu izmaksas, vienlaikus neradot dubultā finansējuma risku ar šo noteikumu 110., 112.5, 121. punktā minētajām izmaksām), kā arī neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par šajā apakšpunktā minētajām izmaksām ar atbalsta intensitāti 100 % no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem, ja tās atbilst šo noteikumu 48.1.1., 48.1.2., 48.1.3., 48.1.4. un 48.1.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

49.6. ar iepriekš noteiktā projekta aktivitāšu īstenošanu saistītie nodokļi un nodevas, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis gadījumā, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām ar atbalsta intensitāti 100 % no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem;

49.7. pirmsinkubācijas fonda izmaksas ar atbalsta intensitāti 100 % no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem:

49.7.1. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja ekspertu komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudes, biznesa plāna sagatavošanas, tirgus izpētes, semināru, darba grupu organizēšanas, komercdarbības idejas tehnoloģiskās ekspertīzes, kā arī idejas attīstītāju komandas veidošanas izmaksas;

49.7.2. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja telpu izmaksas, kas saistītas ar pirmsinkubācijas fonda atbalstāmo darbību īstenošanu;

49.7.3. darba vietas ar datoru un interneta pieslēgumu iekārtošanas izmaksas;

49.7.4. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja ekspertu izmaksas darbam ar pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmējiem;

49.8. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja minimālo inkubācijas pakalpojumu izmaksas:

49.8.1. inkubācijas fonda atbalsta saņēmējiem brīvi pieejamu telpu izmaksas;

49.8.2. darba vietas aprīkošana ar datoru un interneta pieslēguma ierīkošana, kā arī minētās darba vietas uzturēšanas izmaksas;

49.8.3. komunikāciju un sakaru pakalpojumi (internets, tālrunis, sekretariāta pakalpojumi);

49.8.4. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja darbinieku un piesaistīto ekspertu izmaksas;

49.8.5. semināru, kursu, ar investoriem saistītu sadarbības pasākumu un citu pasākumu organizēšanas izmaksas;

49.8.6. mārketinga un informācijas izplatīšanas aktivitāšu izmaksas;

49.9. (svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172).

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 236; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 208)

49.1 Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs biznesa plānā norāda plānoto pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu cenu vienam inkubācijas fonda saņēmējam vienam mēnesim.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

50. (Svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

51. Šo noteikumu 49.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu pārbaudei var piemērot kārtību, saskaņā ar kuru šo noteikumu 49.5.apakšpunktā minētās izmaksas tiek attiecinātas pēc neatkarīga un sertificēta auditora ziņojuma iesniegšanas par to, ka pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar donorvalstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un donorvalsts noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem.

52. Iepriekš noteiktā projekta ietvaros ir neattiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

52.1. attiecībā uz šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību izmaksām:

52.1.1. izmaksas, kas radušās pirms donorvalsts lēmuma saņemšanas par iepriekš noteiktā projekta atbilstību programmas mērķim un valsts atbalsta nosacījumiem un pirms projekta līguma noslēgšanas, un pēc iepriekš noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma, ievērojot šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minēto nosacījumu;

52.1.2. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

52.1.3. uzkrātie zaudējumi vai iespējamās nākotnes saistības;

52.1.4. zaudējumi, kas saistīti ar valūtas kursa izmaiņām;

52.1.5. atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis;

52.1.6. izmaksas, kas segtas no vietējiem, reģionālajiem, valsts, Eiropas Savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (dubultais finansējums);

52.1.7. maksājumi par finanšu darījumiem un līdzīgas izmaksas, izņemot to kontu apkalpošanas izmaksas, kas ir noteiktas iepriekš noteiktā projekta līgumā;

52.1.8. izmaksas, par kurām nav iesniegti izmaksas attaisnojošie dokumenti;

52.1.9. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas šo noteikumu 49.punktā;

52.1.10. lietotu iekārtu iegādes izmaksas un nolietojuma izmaksas;

52.1.11. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

52.1.12. ieguldījumu natūrā izmaksas;

52.2. (svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172).

53. Iepirkumus, kas nepieciešami iepriekš noteiktā projekta īstenošanai, veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

54. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs, uzsākot projekta īstenošanu, nodrošina telpu pieejamību iepriekš noteiktā projekta īstenošanai vismaz 200 m2 platībā.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 172 redakcijā)

55. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina šādas darbības iepriekš noteiktā projekta īstenošanā:

55.1. iepriekš noteiktā projekta vadību;

55.2. sākotnējā neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu izskatīšanu un atzinuma par neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu iesniegšanu neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējam;

55.3. (svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236);

55.4. izdevumus pamatojošo dokumentu un ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu un to iesniegšanu aģentūrai;

55.5. iepirkumu veikšanu, kas nepieciešami iepriekš noteiktā projekta īstenošanai;

55.6. projekta pārskatu iesniegšanu aģentūrai par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu;

55.7. pirmsinkubācijas atbalsta saņēmēju atlasi un pakalpojumu sniegšanu pirmsinkubācijas atbalsta saņēmējiem;

55.8. inkubācijas pakalpojumu sniegšanu neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējiem.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

IV. Iepriekš noteiktā projekta iesniegšanas kārtība

56. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas aģentūra iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam rakstiski nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) un šo noteikumu 15.2.7.apakšpunktā minēto informāciju. Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par vienu nedēļu, pieejamo programmas līdzfinansējumu, projekta iesnieguma iesniegšanas adresi un aģentūras elektroniskā pasta adresi. Uzaicinājumā minētā informācija ir saistoša iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam un aģentūrai.

57. Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz:

57.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (3.pielikums);

57.2. biznesa plānu (4.pielikums);

57.3. papildus iesniedzamos dokumentus:

57.3.1. šo noteikumu 43.punktā minētās juridiskās personas dibināšanu un to dalībnieku (biedru) statusu apliecinošu dokumentu kopijas;

57.3.2. šo noteikumu 43.punktā minētās juridiskās personas dalībnieku līguma kopiju (ja piemērojams);

57.3.3. iepriekš noteiktā projekta publicitātes plānu, kas ietver arī iespējamo neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu iesniedzēju informatīvos pasākumus:

57.3.3.1. par publicitātes stratēģiju, mērķiem, mērķa grupām, tai skaitā ieinteresētajām pusēm nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, publicitātes aktivitātēm, komunikācijas līdzekļiem, par publicitāti atbildīgo struktūrvienību un personu, publicitātes ietekmi uz Norvēģijas finanšu instrumenta mērķu sasniegšanu, projekta atpazīstamības nodrošināšanu, kā arī donorvalsts iesaisti;

57.3.3.2. informāciju, kā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs izveidos iepriekš noteiktā projekta tīmekļa vietni un ne retāk kā reizi mēnesī nodrošinās aktuālās informācijas ievietošanu tajā par iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas gaitu, kā arī ziņas par iepriekš noteikto projektu un neliela apjoma grantu shēmas projektiem, to progresu, rezultātiem, sadarbību ar donorvalsts projekta partneriem, attēlus, kontaktinformāciju, atbildīgo kontaktpersonu, kā arī norādi uz programmu un Norvēģijas finanšu instrumentu;

57.3.3.3. informāciju, kā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošinās informācijas ievietošanu par iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja tīmekļa vietnē angļu un latviešu valodā;

57.3.3.4. informāciju, kā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošinās plakāta uzstādīšanu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja telpu rekonstrukcijas laikā, bet pēc telpu rekonstrukcijas uzstādīs plāksni;

57.3.3.5. informāciju, kā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno nodrošināt vismaz trīs informatīvo pasākumu organizēšanu par iepriekš noteiktā projekta progresu, mērķu sasniegšanu (informatīvie pasākumi ir, piemēram, seminārs vai konference ar iepriekš noteiktā projekta ieinteresētajām pusēm, preses konference vai informatīvs pasākums preses pārstāvjiem, ieskaitot projekta uzsākšanas un (vai) noslēguma pasākumu iepriekš noteiktajam projektam);

57.3.3.6. informāciju, kā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs plāno nodrošināt veikto informācijas un publicitātes pasākumu novērtēšanu iepriekš noteiktā projekta un Norvēģijas finanšu instrumenta, to mērķu un donorvalsts lomas atpazīstamībā;

57.3.4. parakstītu sadarbības līgumu kopijas ar riska kapitāla nozares pārstāvjiem, banku sektoru pārstāvošajām institūcijām, tautsaimniecības nozares pārstāvošajām institūcijām par dalību iepriekš noteiktā projekta īstenošanā (ja piemērojams);

57.3.5. aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu par iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

57.3.6. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja vadības personāla dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV));

57.3.7. pirmsinkubācijas atbalsta sniegšanas metodiku un kritērijus pirmsinkubācijas pakalpojumu saņēmēju atlasei;

57.3.8. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja paredzēto ēku rekonstrukcijas izmaksu tāmi, iekļaujot materiālu un darba izmaksu aprēķinu;

57.3.9. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja pakalpojumu cenas noteikšanas metodiku;

57.3.10. pēdējo pieejamo operatīvo darbības pārskatu, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas dienu.

58. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs iepriekš noteiktā projekta iesniegumam var pievienot šajā punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus. Ja iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz šajā punktā minētos dokumentus, tiem jābūt izsniegtiem ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832)

59. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumam vai biznesa plānam pievienotie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem pievieno iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

60. Iepriekš noteiktā projekta iesniegumu aģentūrā var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

60.1. elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā;

60.2. papīra formā, iesniedzot aģentūrā personīgi vai nosūtot pa pastu uz aģentūras adresi, kas norādīta uzaicinājumā. Šajā gadījumā aizpildītu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā iesniedz arī elektroniskā formā, bez elektroniskā paraksta nosūtot tos uz aģentūras elektroniskā pasta adresi vai izmantojot citus elektronisko dokumentu apritei izmantojamos datu nesējus.

61. Iepriekš noteiktā projekta iesniegumam pievieno šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3.2., 57.3.3., 57.3.4., 57.3.8.apakšpunktā minēto projekta iesnieguma daļu tulkojumu angļu valodā.

62. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā. Iepriekš noteiktā projekta iesniegumu iesniedz caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, iepriekš noteiktā projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

63. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā aizpildītu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLSm vai PDF datņu formātā iesniedz arī elektroniskā formā, bez elektroniskā paraksta nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi vai izmantojot citus elektronisko dokumentu apritei izmantojamos datu nesējus.

64. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tas atbilst šādām prasībām:

64.1. iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu;

64.2. iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir izstrādāts IDOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

64.3. iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāna oriģināls ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumam vai biznesa plānam pievienotie papildu iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

65. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumu iesniedz personīgi, iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir aģentūras zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

66. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumu sūta pa pastu, iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums.

67. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi, un rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, bet aģentūra pēc iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja lūguma pamato, ka iepriekš noteiktā projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

68. Ja iepriekš noteiktā projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā vai pa pastu, aģentūra piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru, savukārt, ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, tad projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

69. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai oriģinālu atvasinājumus līdz iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

V. Iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas kārtība

70. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem nodrošina aģentūras izveidota projekta iesnieguma vērtēšanas komisija.

71. Iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas komisijas darbību nosaka aģentūras izstrādāta un programmas apsaimniekotāja apstiprināta kārtība.

72. Aģentūra izveido iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas komisiju, iekļaujot tās sastāvā vienu programmas apsaimniekotāja pārstāvi ar balsstiesībām, vienu aģentūras pārstāvi ar balsstiesībām un vienu donorvalsts programmas partnera pārstāvi ar balsstiesībām. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties donorvalsts institūciju pārstāvji, kā arī viens vadošās iestādes pārstāvis.

73. Programmas apsaimniekotājs nodrošina ārējā novērtējuma piesaisti iepriekš noteiktā projekta iesnieguma izvērtēšanai.

74. Ārējā novērtējuma veicējs sniedz atzinumu par iepriekš noteiktā projekta iesniegumā un biznesa plānā iekļauto aktivitāšu atbilstību programmas mērķiem un plānoto valsts atbalsta pasākumu atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām valsts atbalsta jomā un īsteno iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma I nodaļā "Atbilstības kritēriji" un II nodaļā "Kvalitātes kritēriji" minētajiem kritērijiem.

75. Ārējā novērtējuma veicēja sniegtajam vērtējumam ir rekomendējošs raksturs.

76. Iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas komisija izvērtē iepriekš noteikto projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem un sniedz atzinumu par tā pozitīvu vai negatīvu novērtējumu.

77. Programmas apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74.punktā minētā ārējā novērtējuma veicēja atzinuma saņemšanas nosūta to vadošajai iestādei un Finanšu instrumenta birojam.

78. Atzinumu par negatīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu sniedz, ja iepriekš noteiktā projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 1.pielikuma I nodaļas "Atbilstības kritēriji" 1., 2., 3., 7., 12., 17., 18. un 19.punktā minētajiem kritērijiem, III nodaļas "Administratīvie kritēriji" 6.punktā minētajam kritērijam vai nesasniedz minimālo noteikto punktu skaitu kaut vienā no II nodaļas "Kvalitātes kritēriji" minētajiem kritērijiem.

79. Atzinumu par pozitīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu sniedz, ja iepriekš noteiktā projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 78.punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 1.pielikuma I nodaļas "Atbilstības kritēriji" 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī III nodaļas "Administratīvie kritēriji" 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9.punktā minētajiem kritērijiem.

80. Pieņemot atzinumu par pozitīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu, tajā var iekļaut nosacījumus par tā precizēšanu, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma I nodaļas "Atbilstības kritēriji" 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem un III nodaļas "Administratīvie kritēriji" 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9.punktā minētajiem kritērijiem.

81. Pamatojoties uz iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas komisijas vērtējumu, aģentūras direktors sagatavo atzinumu par iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu.

82. Atzinumu par iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtējumu aģentūra nosūta iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam pa pastu piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas.

83. Atzinumu par iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu aģentūra vienas darbdienas laikā pēc atzinuma sagatavošanas nosūta arī uz iepriekš noteiktā projekta iesniegumā norādīto faksu vai elektroniskā pasta adresi.

84. Ja atzinumā par pozitīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu ir iekļauti nosacījumi tā precizēšanai, iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina nosacījumu izpildi atzinumā paredzētajā termiņā, kas nepārsniedz 40 darbdienas no atzinuma nosūtīšanas dienas, un iesniedz aģentūrai informāciju par atzinumā noteikto nosacījumu izpildi. Minēto termiņu var pagarināt pēc iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja pieprasījuma, bet ne ilgāk kā par 20 darbdienām.

85. Aģentūra piecu darbdienu laikā pārbauda atzinumā noteikto nosacījumu izpildi.

86. Ja iepriekš noteiktais projekta iesniegums nav iesniegts paredzētajā termiņā vai saņemts atzinums par negatīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu, aģentūra rakstiski nosūta iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu iesniegt iepriekš noteiktā projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 56.punktā minētajām prasībām.

87. Atkārtota iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšana notiek atbilstoši šo noteikumu 76.punktā minētajiem nosacījumiem.

88. Programmas apsaimniekotājs informē vadošo iestādi par pozitīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu, vienlaikus tai iesniedzot iepriekš noteiktā projekta iesnieguma kopiju.

89. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs slēdz projekta līgumu ar aģentūru un programmas apsaimniekotāju 40 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts aģentūras atzinums par pozitīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu, vai dienas, kad aģentūra apstiprinājusi atzinumā noteikto nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

90. Ja donorvalsts apstiprinātajos programmas līguma grozījumos ir ietverti nosacījumi, kas jāizpilda iepriekš noteiktā projekta vai neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas laikā, programmas apsaimniekotājs uzdod aģentūrai iekļaut šos nosacījumus iepriekš noteiktā projekta vai neliela apjoma grantu shēmas projekta līgumā.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

90.1 Ja donorvalsts apstiprinātajos programmas līguma grozījumos ir ietverti nosacījumi, kas jāizpilda pirms iepriekš noteiktā projekta īstenošanas:

90.1 1. aģentūra pieprasa papildu informāciju un precizētu projekta iesniegumu no iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja;

90.1 2. aģentūra papildu informācijas pieprasījumā norāda programmas līguma grozījumos ietvertos nosacījumus iepriekš noteiktā projekta īstenošanai, papildus iesniedzamo informāciju un informācijas iesniegšanas termiņu, kas nepārsniedz 15 darbdienas no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

90.1 3. vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas pārbauda programmas līguma grozījumos ietverto nosacījumu izpildi;

90.1 4. aģentūra un programmas apsaimniekotājs slēdz projekta līgumu ar iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēju 15 darbdienu laikā no dienas, kad vērtēšanas komisija apstiprinājusi programmas līguma grozījumos ietverto nosacījumu izpildi.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

VI. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas un programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

91. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanu uzsāk pēc projekta līguma noslēgšanas un projektu īsteno līdz 2016. gada 30. aprīlim. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas termiņu var pagarināt līdz 2017. gada 30. aprīlim, ja saņemts attiecīgs donorvalsts lēmums.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

92. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs izveido iepriekš noteiktā projekta tīmekļa vietni un ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu tajā par iepriekš noteiktā projekta un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas gaitu.

93. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina informācijas ievietošanu angļu valodā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas gaitu iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē.

94. (Svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

95. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina vismaz trīs informatīvo pasākumu organizēšanu par iepriekš noteiktā projekta progresu, mērķu sasniegšanu. Informatīvie pasākumi ir, piemēram, seminārs vai konference ar iepriekš noteiktā projekta ieinteresētajām pusēm, preses konference vai informatīvs pasākums preses pārstāvjiem, ieskaitot projekta uzsākšanas un (vai) noslēguma pasākumu iepriekš noteiktajam projektam.

96. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina iepriekš noteiktā projekta finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām iepriekš noteiktā projekta īstenotāja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma pārskata iesniegšanas.

97. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanai nepieciešamā programmas līdzfinansējuma iemaksas kārtību un izlietojuma nosacījumus nosaka projekta līgumā.

98. Aģentūra pēc līguma noslēgšanas par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu ieskaita iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja atvērtajā kredītiestādes vai Valsts kases kontā avansu biznesa plānā plānotās 12 mēnešu naudas plūsmas apmērā atbilstoši šo noteikumu 49.1., 49.2., 49.3., 49.5., 49.6., 49.7. un 49.8. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas nepārsniedz 35 % no iepriekš noteiktā projekta attiecināmajām izmaksām no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem. Avansa apmērs šo noteikumu 49.1., 49.2. un 49.3.apakšpunktā minētajām izmaksām nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 17. un 19.punktā minētā atbalsta apmēru. Ja iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja avanss netiek izlietots plānotajā apmērā, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra var lemt par avansa atmaksu.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

99. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķiem iepriekš noteiktā projekta īstenošanai paredzētajiem līdzfinansējuma saņēmēja darījuma kontiem kredītiestādē vai kontu Valsts kasē, kas norādīti projekta līgumā.

100. Iepriekš noteiktā projekta noslēguma pārskatu iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz aģentūrā ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2017. gada 15. jūniju. Iepriekš noteiktā projekta starpposma pārskatus iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz par katru iepriekš noteiktā projekta īstenošanas ceturksni 30 darbdienu laikā pēc iepriekš noteiktā projekta īstenošanas ceturkšņa beigām.

(Grozīts ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

101. Starpposma maksājumus iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmējam par šo noteikumu 49.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām veic pēc attiecīgā ceturkšņa pārskata iesniegšanas no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem līdz 90 % no šo noteikumu 49.punktā plānotā attiecināmo izmaksu apjoma no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laikā. Kopā ar iepriekš noteiktā projekta pārskatu iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz informāciju par neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējiem, kas iepriekšējā iepriekš noteiktā projekta īstenošanas ceturksnī ir saņēmuši šo noteikumu 121.punktā minētās izmaksas.

102. Programmas apsaimniekotājs, aģentūra un iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vienojas par nosacījumiem līdzfinansējuma saņēmēja projekta pārskatā iekļauto attiecināmo izdevumu summas apstiprināšanai un iekļauj tos projekta līgumā.

103. Attiecīgā ceturkšņa projekta pārskatu var apstiprināt, ja ir panākta vienošanās par lielākās attiecināmo izmaksu daļas atbilstību projekta pārskata izvērtēšanai paredzētajā laikā. Par to attiecināmo izmaksu daļu, par kuru nav panākta vienošanās attiecīgā ceturkšņa projekta pārskata izvērtēšanai paredzētajā laikā, aģentūra un iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vienojas, izvērtējot turpmāko ceturkšņu projekta pārskatus.

104. Noslēguma maksājumu 10 % apmērā no iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja kopējo attiecināmo izmaksu apjoma no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem veic pēc iepriekš noteiktā projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

VII. Pirmsinkubācijas un inkubācijas fondu atbalstāmās darbības un atbalsta saņēmēji

(Nodaļas nosaukums MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

105. Pirmsinkubācijas fonda darbības mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei šo noteikumu 2. punktā minētajās jomās, lai nodrošinātu komercdarbības ideju plūsmu neliela apjoma grantu shēmas atbalstam un veicinātu komercdarbības pieaugumu. Pēc neliela apjoma grantu shēmas pēdējās kārtas projektu iesniegumu apstiprināšanas iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs turpina sniegt pirmsinkubācijas atbalstu, līdz pirmsinkubācijas fondā ir pieejams finansējums.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

106. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs veic pirmsinkubācijas ideju atlasi un pirmsinkubācijas atbalsta sniegšanu saskaņā ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja izstrādātu un projekta līgumā iekļautu kārtību.

107. Pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmējs var būt:

107.1. fiziska persona, kas atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā ir sasniegusi 18 gadu vecumu;

107.2. fizisko personu grupa, kuras katrs no dalībniekiem atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt atbalsta pieteikumu pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņemšanai. Atbalsts tiek sniegts vienai fizisko personu grupai kā vienam atbalsta saņēmējam;

107.3. Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

107.4. Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, un kura mērķis ir attīstīt saimniecisko darbību, izmantojot zinātnisko institūciju pieejamo kompetenci un intelektuālo īpašumu.

108. Pirmsinkubācijas fonda atbalsts vienam atbalsta saņēmējam no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ir no EUR 5000 līdz EUR 10 000, vienlaikus nepārsniedzot šo noteikumu 17. un 19.punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832)

109. Piesakoties pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņemšanai, pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmējs iesniedz ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoram aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu par pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmēja saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

110. Pirmsinkubācijas atbalsta saņēmēja minimālais atbalsta saņemšanas ilgums nav ierobežots. Pirmsinkubācijas atbalsta saņēmēja maksimālais atbalsta saņemšanas ilgums ir seši mēneši. Atbalsta saņemšanas periodā atbalsta saņēmējam tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

110.1. ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu atbalsts komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai, tirgus izpētei, semināru, darba grupu organizēšanai, komercdarbības idejas tehnoloģiskajai ekspertīzei, kā arī idejas attīstītāju komandas veidošanai;

110.2. brīvi pieejamas ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora telpas;

110.3. iekārtota darba vieta ar datoru un interneta pieslēgumu;

110.4. ne mazāk kā 80 ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu kontaktstundas ar vienu atbalsta saņēmēju.

111. Pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanai ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators var veikt šo noteikumu 110.1., 110.2., 110.3. un 110.4.apakšpunktā minēto pakalpojumu iepirkumu no atbilstoši kvalificētiem pakalpojumu sniedzējiem.

112. Pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanai ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators izstrādā kārtību sadarbībai ar pirmsinkubācijas atbalsta saņēmējiem reģionos.

112.1 Inkubācijas fonda darbības mērķis ir sniegt atbalstu komersantiem biznesa idejas īstenošanai šo noteikumu 2. punktā minētajās jomās, lai nodrošinātu jaunuzsāktas komercdarbības attīstību tās agrīnās attīstības fāzē un sekmētu investīciju piesaisti biznesa idejas attīstīšanai un komercdarbības paplašināšanai.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

112.2 Inkubācijas fonda atbalsta saņēmējs ir neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

112.3 Inkubācijas fonda atbalsts vienam atbalsta saņēmējam no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ir no EUR 5000 līdz EUR 40 000, vienlaikus nepārsniedzot šo noteikumu 17. un 19. punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

112.4 Inkubācijas atbalsta saņēmēja minimālais atbalsta saņemšanas ilgums ir trīs mēneši, maksimālais – 24 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim, izņemot šo noteikumu 127. punktā noteikto gadījumu. Ja inkubācijas pakalpojumu saņemšanas termiņš tiek pagarināts, var palielināt inkubācijas fonda atbalstu vienam atbalsta saņēmējam, nepārsniedzot šo noteikumu 112.3 punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

112.5 Inkubācijas fonda atbalsta saņēmējam tiek nodrošināti šādi minimālie inkubācijas pakalpojumi:

112.5 1. brīvi pieejamas ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora telpas un iekārtota darba vieta ar datoru un interneta pieslēgumu;

112.5 2. ne mazāk kā 160 ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu kontaktstundas ar vienu atbalsta saņēmēju biznesa plāna īstenošanai, komercdarbības finanšu un juridisko jautājumu risināšanai, investoru un sadarbības partneru piesaistei, pārdošanas stratēģijas izstrādei un īstenošanai;

112.5 3. dalība ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora organizētos investoru un partneru piesaistes pasākumos, informatīvos semināros un kontaktbiržās;

112.5 4. iespēja izmanot ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora mārketinga instrumentus.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

112.6 (Svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 172)

112.7 Pirsminkubācijas un inkubācijas fondu atbalsta intensitāte ir 100 %.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

112.8 Inkubācijas fonda pakalpojuma apjoms un sniegšanas kārtība tiek noteikta līgumā, ko neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs slēdz ar aģentūru un ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoru atbilstoši šo noteikumu 172. punktam.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

VIII. Neliela apjoma grantu shēmas atbalsta nosacījumi un atbalstāmās darbības

113. Neliela apjoma grantu shēmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā šo noteikumu 2.punktā minētajās jomās.

114. Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs var būt:

114.1. Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

114.2. Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

115. Šo noteikumu 114.1. un 114.2.apakšpunktā minētie komersanti var iesniegt projekta iesniegumu neliela apjoma grantu shēmas programmas līdzfinansējuma saņemšanai arī sadarbībā ar donorvalsts projekta partneri, kas ir juridiska persona – donorvalstī reģistrēts komersants vai zinātniska institūcija.

116. Šo noteikumu izpratnē par donorvalsts projekta partneri netiek uzskatīts donorvalstī reģistrēts komersants vai zinātniska institūcija:

116.1. kurai ar neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēju programmas līdzfinansēta projekta ietvaros ir izveidotas līgumiskas attiecības preču, pakalpojumu piegādei vai preču, pakalpojumu pārdošanai;

116.2. kura ir kapitāla daļu īpašnieks neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēja komersantā, ja tas nav iegādājies kapitāla daļas neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēja komersantā, lai radītu jaundibinātu komersantu kopīgai programmas līdzfinansēta projekta īstenošanai;

116.3. kura ir kapitāla daļu īpašnieks neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēja komersantā, ir radījusi jaundibinātu komersantu, lai īstenotu kopīgu programmas līdzfinansētu projektu, bet nav paredzējusi veikt ieguldījumus programmas līdzfinansēta projekta īstenošanā.

117. Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēji saņem atbalstu no "Zaļā" tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā inkubācijas fonda ietvaros. Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros papildus tiek sniegts atbalsts atlīdzības izmaksām, kā arī materiālu un ārējo pakalpojumu izmaksām līdzfinansējuma saņēmēja jaunuzsāktās komercdarbības biznesa plānā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

118. Neliela apjoma grantu shēmas izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir faktiski radušās neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam un donorvalsts projekta partnerim un atbilst šādiem nosacījumiem:

118.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts projekta līgumā;

118.2. tās ir saistītas ar projekta mērķi un ir paredzētas apstiprinātā projekta budžetā;

118.3. tās ir samērīgas un nepieciešamas projekta īstenošanai;

118.4. tās ir izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

118.5. tās ir faktiski apmaksātas ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta līgumā norādītā izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas projekta pārskatos;

118.6. tās ir uzskaitītas neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzēja grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

119. Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam no neliela apjoma grantu shēmas līdzekļiem ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000, vienlaikus nepārsniedzot šo noteikumu 17. un 19.punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

120. Neliela apjoma grantu shēmas atbalsts tiek sniegts šādām atbalstāmajām darbībām:

120.1. jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas, tajā skaitā prototipu, izstrāde, pārbaude, pielāgošana un produkta eksperimentālo partiju ražošana;

120.2. komercdarbības idejas attīstīšana un īstenošana atbilstoši ar ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoru saskaņotam biznesa plānam;

120.3. mārketinga un informatīvo materiālu izstrāde un pasākumu īstenošana investoru, sadarbības partneru un pirmo klientu piesaistei;

120.4. zināšanu pārnese un sadarbības veidošana ar donorvalsts projekta partneri;

120.5. neliela apjoma grantu shēmas projekta publicitātes pasākumi, kas paredzēti neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja projekta publicitātes plānā.

121. Neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam tiek attiecinātas šādas izmaksas:

121.1. (svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236);

121.2. mārketinga pakalpojumu izmaksas, tai skaitā dalības maksa starptautiskās izstādēs produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas reklamēšanai;

121.3. ekspertu pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar komercdarbības idejas attīstīšanu un īstenošanu atbilstoši biznesa plānam un jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas attīstīšanu, izņemot pakalpojumus, kurus nodrošina "Zaļo" tehnoloģiju inkubators minimālo inkubācijas pakalpojumu ietvaros;

121.4. materiālu izmaksas, līdzīgu produktu (piemēram, vielu, vīrusu, baktēriju) un to piegādes izmaksas jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādei un demonstrēšanai;

121.5. jauna vai būtiski uzlabota produkta eksperimentālo partiju ražošanas izmaksas;

121.6. prototipu izveides izmaksas;

121.7. intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu izmaksas, nodevu izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma nostiprināšanas pakalpojumiem, tulkošanas pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma nostiprināšanas pakalpojumiem;

121.8. līdzfinansējuma saņēmēja publicitātes pakalpojumu izmaksas;

121.9. līdzfinansējuma saņēmēja komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām (dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi), kas tiešā veidā saistīti ar produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādi vai dalību starptautiskās izstādēs jaunā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas reklamēšanai un eksporta tirgus veidošanai;

121.10. donorvalsts projekta partnera izmaksas, kas saistītas ar jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas attīstīšanu un zināšanu pārnesi, komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām (dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi), ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas neliela apjoma grantu shēmas projekta budžetā un atbilst šo noteikumu 118.1., 118.2., 118.3., 118.4. un 118.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kā arī neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par donorvalsts projekta partnera izdevumiem;

121.11. ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar zinātniskajām institūcijām, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, klīniskie pētījumi), kas tieši saistīti ar jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas attīstīšanu;

121.12. atlīdzības izmaksas projekta īstenotāja vadības personālam ne vairāk kā EUR 2134, kā arī darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi un ienākumu nodokļa maksājumi katru mēnesi vienam projekta īstenotājam ne ilgāk kā 12 kalendāra mēnešus neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas periodā. Ja inkubācijas pakalpojumu saņemšanas termiņš tiek pagarināts, atlīdzības izmaksas termiņu esošā projekta atlīdzības budžeta ietvaros var pagarināt, nepārsniedzot 12 kalendāra mēnešus.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236; MK 08.09.2015. noteikumiem Nr.508)

122. Donorvalsts projekta partnera attiecināmo izmaksu pārbaudei var piemērot kārtību, saskaņā ar kuru donorvalsts projekta partnera izmaksas tiek attiecinātas pēc neatkarīga un sertificēta auditora ziņojuma iesniegšanas par to, ka pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar donorvalsts projekta partnera valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un donorvalsts noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem.

123. Neliela apjoma grantu shēmas projekta ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

123.1. izmaksas, kas veiktas pirms projekta līguma noslēgšanas un pēc projekta līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma, ievērojot šo noteikumu 118.5.apakšpunktā minēto nosacījumu;

123.2. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

123.3. uzkrātie zaudējumi vai iespējamās nākotnes saistības;

123.4. zaudējumi, kas saistīti ar valūtas kursa izmaiņām;

123.5. atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis;

123.6. izmaksas, kas segtas no vietējiem, reģionālajiem, valsts, Eiropas Savienības vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (dubultais finansējums);

123.7. maksājumi par finanšu darījumiem un līdzīgas izmaksas, izņemot to kontu apkalpošanas izmaksas, kas ir noteiktas neliela apjoma grantu shēmas projekta līgumā;

123.8. izmaksas, par kurām nav iesniegti izmaksas attaisnojošie dokumenti;

123.9. jaunu un lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

123.10. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

123.11. ieguldījumu natūrā izmaksas;

123.12. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas šo noteikumu 121.punktā;

123.13. izmaksas, kas radušās pirms lēmuma par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas.

124. Šo noteikumu 121.12.apakšpunktā minētās izmaksas aģentūra ieskaita neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja atvērtajā kontā Valsts kasē vai darījuma kontā kredītiestādē pēc projekta līguma noslēgšanas, paredzot avansu četru kalendāra mēnešu izmaksu apmērā projekta līdzfinansējuma saņēmēja personāla darbības priekšfinansēšanai projekta īstenošanas laikā, bet ne ilgāk kā 12 kalendāra mēnešus saskaņā ar projekta līgumu. Šo noteikumu 121.12.apakšpunktā minēto izmaksu intensitāte no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ir 100 %.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

125. Šo noteikumu 121.2., 121.3., 121.4., 121.5., 121.6., 121.7., 121.8., 121.9., 121.10. un 121.11. apakšpunktā minēto izmaksu atbalsta intensitāte no programmas līdzfinansējuma ir 80 %. Kopējā projekta atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 85 % no programmas līdzfinansējuma.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

126. Neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina tādas neliela apjoma grantu shēmas projekta daļas līdzfinansēšanu, kas netiek līdzfinansēta no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem.

127. Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas minimālais termiņš ir trīs mēneši, maksimālais – 24 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim. Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas termiņu var pagarināt līdz 2017. gada 30. aprīlim, ja saņemts attiecīgs donorvalsts lēmums un neliela apjoma grantu shēmas projekta līgums ir noslēgts līdz 2015. gada 15. septembrim.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

127.1 Vienlaikus ar donorvalsts lēmumu par projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu var pagarināt inkubācijas pakalpojuma sniegšanas termiņu.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

128. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no projekta attiecināmo izmaksu daļas, kas tiek finansēta no programmas līdzfinansējuma. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz aģentūrā avansa pieprasījumu. Aģentūra ieskaita avansu neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja atvērtajā kontā Valsts kasē vai darījuma kontā kredītiestādē.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

129. Starpposma maksājumus var pieprasīt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, iesniedzot aģentūrā attiecīgo starpposma pārskatu. Starpposma maksājumus var saņemt līdz 90 % no projekta attiecināmo izmaksu daļas, kas tiek finansēta no programmas līdzfinansējuma.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

130. Noslēguma maksājumu aģentūra veic pēc neliela apjoma grantu shēmas projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas 10 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu daļas, kas tiek finansēta no programmas līdzfinansējuma.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

131. Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs veic iepirkumu šo noteikumu 121.2., 121.3., 121.4., 121.5., 121.6., 121.7., 121.8., 121.9., 121.10. un 121.11.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iepirkuma procedūras jomā.

132. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

133. Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēja pakalpojumu sniedzējs var būt ar ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora dibinātājiem saistītas institūcijas vai komersanti, ja pakalpojumu iepirkums veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

IX. Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlase un projektu iesniegumu iesniegšana

134. Projektu iesniegumu atlases veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

135. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina divās kārtās, katru kārtu par pusi no neliela apjoma grantu shēmai pieejamā finansējuma. Pirmo kārtu izsludina ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju. Otro kārtu izsludina ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pirmās kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas datuma.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

136. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

137. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

138. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros.

139. Ja pirmajā kārtā projektu līgumi netiek noslēgti par visu pieejamo finansējumu, atlikušais finansējums tiek pārcelts uz otro kārtu. Ja otrajā kārtā projektu līgumi netiek noslēgti par visu pieejamo finansējumu, atlikušais finansējums tiek izlietots, organizējot trešo kārtu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.82 redakcijā)

140. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu aģentūra, saskaņojot ar programmas apsaimniekotāju, izsludina:

140.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

140.2. aģentūras tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

141. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz divus mēnešus pirms projektu iesniegumu iesniegšanas datuma, norādot projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, aģentūrai un programmas apsaimniekotājam. Programmas apsaimniekotājs pārpublicē paziņojumu par neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

142. Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz:

142.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (5.pielikums);

142.2. biznesa plānu (6.pielikums);

142.3. "Zaļo" tehnoloģiju inkubatora atzinumu par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu un biznesa plānu, kurā iekļauta vismaz šāda informācija – vērtējums par jaunā vai būtiski uzlabotā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas inovācijas pakāpi, jaunā vai būtiski uzlabotā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma priekšrocībām tirgū, kā arī tehnoloģiskā riska novērtējums, projekta iesniegumā iekļauto aktivitāšu atbilstība biznesa plānam un komercdarbības idejas attīstības fāzei;

142.4. uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

142.5. nodomu vēstuli par sadarbību projektā ar donorvalsts projekta partneri vai projekta partnerības līgumu (ja piemērojams);

142.6. aizpildītu saņemtā de minimis atbalsta veidlapu par donorvalsts projekta partneri (ja piemērojams);

142.7. aizpildītas saņemtā de minimis atbalsta veidlapas par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja saistītajiem komersantiem (ja piemērojams);

142.8. pieejamo operatīvo pārskatu, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;

142.9. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto komersantu operatīvos pārskatus, kas nav vecāki par vienu mēnesi uz neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja piemērojams);

142.10. donorvalsts projekta partnera pieejamo operatīvo pārskatu, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja piemērojams);

142.11. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzēja projekta vadības komandas dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)).

(Grozīts ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

143. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējs neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumam var pievienot šajā punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus. Ja neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz šajā punktā minētos dokumentus, tiem jābūt izsniegtiem ne agrāk kā trīs mēnešus pirms neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832)

144. Ja neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumam vai biznesa plānam pievienotie dokumenti nav latviešu valodā, projekta iesniedzējs dokumentiem pievieno tulkojumu latviešu valodā.

145. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu aģentūrā var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

145.1. elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā;

145.2. papīra formā, iesniedzot aģentūrā personīgi vai nosūtot pa pastu uz aģentūras adresi, kas norādīta uzaicinājumā. Šajā gadījumā aizpildītu neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā iesniedz arī elektroniskā formā, bez elektroniskā paraksta nosūtot tos uz aģentūras elektroniskā pasta adresi vai izmantojot citus elektronisko dokumentu apritei izmantojamos datu nesējus.

146. Ja neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā. Projekta iesniegumu iesniedz caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

147. Ja neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā iesniedz arī elektroniskā formā, bez elektroniskā paraksta nosūtot uz aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi vai izmantojot citus elektronisko dokumentu apritei izmantojamos datu nesējus.

148. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tas atbilst šādām prasībām:

148.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu;

148.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

148.3. projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāna oriģināls ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja projekta iesniegumam vai biznesa plānam pievienotie papildu iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

149. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir aģentūras zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

150. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums.

151. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi, un ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, bet aģentūra pēc projekta iesniedzēja lūguma pamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

152. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā vai pa pastu, aģentūra piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru, savukārt, ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, tad projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

153. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai oriģinālu atvasinājumus līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

154. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

X. Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

155. Projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem nodrošina aģentūras izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.

156. Neliela apjoma grantu shēmas projektu vērtēšanas komisijas darbību nosaka aģentūras izstrādāta un programmas apsaimniekotāja apstiprināta kārtība.

157. Aģentūra izveido neliela apjoma grantu shēmas projektu vērtēšanas komisiju, iekļaujot tās sastāvā vienu programmas apsaimniekotāja pārstāvi ar balsstiesībām, vienu aģentūras pārstāvi ar balsstiesībām un vienu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi ar balsstiesībām. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties donorvalsts programmas partnera pārstāvis, vadošās iestādes pārstāvis un donorvalsts institūciju pārstāvji. Donorvalsts programmas partnera pārstāvi var iekļaut projektu vērtēšanas komisijas sastāvā ar balsstiesībām, ja to nolemj sadarbības komiteja.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.82)

158. Aģentūra dalībai vērtēšanas komisijas sēdēs var uzaicināt ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu skaidrojuma sniegšanai par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu, biznesa plānu, kā arī sagatavoto atzinumu par atkārtotu dalību neliela apjoma grantu shēmā.

159. Aģentūra piesaista divus neatkarīgus ekspertus neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikuma II nodaļu "Kvalitātes vērtēšanas kritēriji", kā arī atzinuma sagatavošanai par biznesa plānu.

(MK 06.05.2014. noteikumu Nr.236 redakcijā)

160. Ja ekspertu vērtējums atšķiras par vairāk nekā 30 % no lielākā punktu skaita, kuru piešķīris viens no ekspertiem, aģentūra piesaista trešo ekspertu, lai nodrošinātu neliela apjoma grantu shēmas projekta neatkarīgu vērtējumu. Šajā gadījumā projekta vērtējums veidojas no divu ekspertu tuvāko vērtējumu vidējās vērtības.

161. Ekspertu vērtējumam ir rekomendējošs raksturs.

162. Aģentūras direktors pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

163. Vērtēšanas komisija vērtē neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja atbilstību šo noteikumu 7.pielikumā minētajiem kritērijiem.

164. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 7.pielikuma I nodaļas "Atbilstības kritēriji" 1., 3., 4., 6., 7., 9. un 12.punktā minētajiem kritērijiem vai III nodaļas "Administratīvās vērtēšanas kritēriji" 6.punktā minētajam kritērijam vai nesasniedz vismaz 56 punktus II nodaļas "Kvalitātes vērtēšanas kritēriji" 3., 4., 5., 6., 7.punktā minēto kritēriju kopvērtējumā, vai nesasniedz minimālo punktu skaitu II nodaļas "Kvalitātes vērtēšanas kritēriji" 1.punktā minētajā kritērijā, projekta iesniegumu noraida.

165. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 142.5.apakšpunktu ir iesniedzis nodomu vēstuli par sadarbību projektā ar donorvalsts projekta partneri, līdz projekta līguma slēgšanai projekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz aģentūrā projekta partnerības līgumu.

166. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kādi ir jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt projekta līgumu. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kādi ir jāizpilda, lai nodrošinātu projekta partnerības līguma atbilstību šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6. un 40.7.apakšpunktā minētajām prasībām un lai nodrošinātu, ka tajā nav iekļauti programmas īstenošanai nelabvēlīgi nosacījumi.

167. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu aģentūra projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 7.pielikuma I nodaļas "Atbilstības vērtēšanas kritēriji" 2., 5., 8., 10. un 11.punktā minētajiem kritērijiem, III nodaļas "Administratīvās vērtēšanas kritēriji" 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama.

168. Aģentūras lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 15 darbdienām no tā saņemšanas dienas. Minēto termiņu nevar pagarināt.

169. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu, noraidīšanu, atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aģentūra nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam pa pastu piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

170. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu, noraidīšanu, atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aģentūra vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksu vai elektroniskā pasta adresi.

171. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz aģentūrā izvērtēšanai. Aģentūra piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas dienas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu:

171.1. par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem;

171.2. par tās neatbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

172. Projekta līdzfinansējuma saņēmēja pienākums ir noslēgt projekta līgumu ar aģentūru un ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoru 40 darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu, vai dienas, kad aģentūra ir parakstījusi atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

173. (Svītrots ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr.508)

174. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

175. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

176. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

177. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

178. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

179. Neliela apjoma grantu shēmas projekta programmas līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vismaz vienu gadu pēc pēdējā maksājuma saņemšanas no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem.

179.1 Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros projekti, kuri atbilst šo noteikumu 7. pielikuma I un III nodaļas kritērijiem, bet neatbilst šo noteikumu 7. pielikuma IV nodaļas kritērijam, tiek iekļauti projektu iesniegumu rezerves sarakstā, sarindojot tajā neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.82 redakcijā)

179.2 Ja kāds no projektu iesniedzējiem, kuru projekta iesniegums ir apstiprināts vai apstiprināts ar nosacījumu, neizpilda nosacījumus vai atsakās parakstīt projekta līgumu vai arī neliela apjoma grantu shēmas ietvaros ir pieejams papildu finansējums, aģentūra pārvērtē projektu iesniegumu rezerves sarakstu un, ja kāds projekts atbilst šo noteikumu 7. pielikuma IV nodaļas "Finansējuma piešķiršanas kritērijs" kritērijam, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Aģentūra minēto lēmumu pieņem un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, paraksta līdz 2015. gada 30. septembrim.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr.508 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

180. (Svītrots ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181
Iepriekš noteiktā projekta vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832)

I. Atbilstības kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs atbilst juridiskā statusa, finanšu un darbības rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 ''Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība'' (turpmāk – noteikumi) minētajām prasībām

Jā/Nē

N

2. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir saņēmis uzaicinājumu iesniegt projektu iepriekš noteiktā projekta ietvaros

Jā/Nē

N

3. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir juridiska persona, kuras dibinātāji vai biedri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Norvēģijas industriālās attīstības korporācija ''SIVA'' vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kurā Norvēģijas industriālās attīstības korporācija ''SIVA'' ir 100 % vai vairākuma kapitāldaļu turētāja

Jā/Nē

N

4. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs iepriekš noteiktā projekta iesniegumā ir norādījis iespējamos ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora uzraudzības padomes locekļus, uzraudzības padomē iekļauts vismaz viens pārstāvis no Ekonomikas ministrijas (novērotāja statusā), viens pārstāvis no Norvēģijas industriālās attīstības korporācijas ''SIVA'' vai komersanta, kurā Norvēģijas industriālās attīstības korporācija ''SIVA'' ir 100 % vai vairākuma kapitāla daļu turētāja, viens pārstāvis no Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmuma Innovation Norway

Jā/Nē

P

5. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs iepriekš noteiktā projekta iesniegumā ir sniedzis skaidrojumu un kritērijus ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora vadības komandas atlasei

Jā/Nē

P

6. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir sniedzis skaidrojumu un pamatojumu tam, kā tiks nodrošināta iepriekš noteiktā projekta ''''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators'' ilgtspēja pēc iepriekš noteiktā projekta īstenošanas pabeigšanas

Jā/Nē

P

7. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši noteikumos minētajām prasībām

Jā/Nē

N

8. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, vai iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumu maksāšanas termiņa pagarināšanu, sadalīšanu termiņos, atlikšanu vai atkārtotu sadalīšanu termiņos un pilda šīs vienošanās nosacījumus

Jā/Nē

P

9. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam ir pieejamas telpas saskaņā ar noteikumu prasībām piecus gadus pēc iepriekš noteiktā projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas vai tas ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu par telpu pieejamību (minimālā prasība – 200 m2 inkubācijas vajadzībām nodrošinātas telpas ir pieejamas no iepriekš noteiktā projekta uzsākšanas dienas)

Jā/Nē

P

10. Iepriekš noteiktā projekta attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajiem attiecināmo izmaksu veidiem

Jā/Nē

P

11. Iepriekš noteiktā projekta izmaksas (kopējās attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas, kopējās iepriekš noteiktā projekta izmaksas) ir aprēķinātas pareizi un ir ievēroti noteikumos paredzētie ierobežojumi finansējuma saņemšanai

Jā/Nē

P

12. Izmaksu nepieciešamība, efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):

1. Plānotās attiecināmās izmaksas nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu: novērtēt, vai piedāvātais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs iepriekš noteiktā projekta ekonomisko aktivitāti un (vai) iepriekš noteiktā projekta mērķis skaidri definēts un piemērots noteiktās problēmas risinājumam.

2. Plānotās attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas iepriekš noteiktā projekta ieviešanai un iepriekš noteiktā projekta plānotā mērķa sasniegšanai.

3. Plānotās attiecināmās izmaksas ir saistītas ar iepriekš noteiktā projekta ieviešanu un atbilst projektā plānotajām darbībām.

4. Plānotās attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas.

5. Plānotās attiecināmās izmaksas netiek finansētas un tās nav plānots finansēt no atbalsta vienām un tām pašām izmaksām, kas sniegts no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem grantu veidā un kuram piemēro Padomes 2006.gada 13.decembra Regulas (EK, EURATOM) Nr.1995/2006, ar ko groza Regulu Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 109.panta 1.punkta ierobežojumu

Jā/Nē

N

13. Iepriekš noteiktā projekta ieviešana nepārsniedz noteikumos paredzēto iepriekš noteiktā projekta ieviešanas laika periodu

Jā/Nē

P

14. Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs visu peļņu reinvestēs ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora darbībā

Jā/Nē

P

15. Iepriekš noteiktajam projektam pieprasītais finansējums no programmas līdzfinansējuma nepārsniedz noteikumos minēto maksimālo apmēru

Jā/Nē

P

16. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs demonstrē iepriekš noteiktā projekta ilgtspēju un papildinātību kompetences centriem, pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbībai rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai, valsts nozīmes pētniecības centriem un projektiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā

Jā/Nē

P

17. Projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs saskaņā ar noteikumu prasībām

Jā/Nē

N

18. Iepriekš noteiktā projekta plānotie valsts atbalsta pasākumi atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem

Jā/Nē

N

19. Iepriekš noteiktā projekta kvalitāte un ieguldījums atbilst programmas ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'' mērķiem

Jā/Nē

N

II. Kvalitātes kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja sadarbības partneri

0–20

Min. – 15

1.1. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir parakstījis sadarbības līgumus par dalību iepriekš noteiktajā projektā ar riska kapitāla nozares pārstāvjiem, banku sektoru pārstāvošajām institūcijām, tautsaimniecības nozares pārstāvošajām institūcijām, norādot šo institūciju iesaistes pakāpi un pamatojumu veiksmīgai iepriekš noteiktā projekta īstenošanai

20

 
1.2. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir identificējis iespējamos sadarbības partnerus, kuru vidū ir riska kapitāla fondu vadītāji, banku institūcijas, tautsaimniecības nozaru pārstāvošās institūcijas, norādot šo institūciju iesaistes pakāpi un pamatojumu veiksmīgai iepriekš noteiktā projekta īstenošanai

15

 
1.3. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir identificējis iespējamos sadarbības partnerus

0

 
2. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja atbalsta saņēmēju skaits uzņēmējdarbības uzsākšanas darbībās (Pirmsinkubācijas fonds) programmā ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā''

0–16

Min. – 10

2.1. vairāk nekā 90

16

 
2.2. 70–90

10

 
2.3. mazāk nekā 70

0

 
3. Komersantu skaits, kas uzņemti ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatorā, kuri saņēmuši bezmaksas pirmsinkubācijas pakalpojumus

0–16

Min. – 10

3.1. vairāk nekā 20

16

 
3.2. 10–20

10

 
3.3. mazāk nekā 10

0

 
4. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja plānotais atbalsta saņēmēju skaits, kas veiksmīgi kvalificējušies inkubatora atbalstam neliela apjoma grantu shēmas ietvaros

0–16

Min. – 10

4.1. vairāk nekā 40

16

 
4.2. 10–40

10

 
4.3. mazāk nekā 10

0

 
5. Darba vietu skaits, ko izveidojuši iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja atbalstītie komersanti neliela apjoma grantu shēmā

0–16

Min. – 10

5.1. vairāk nekā 80

16

 
5.2. 20–80

10

 
5.3. mazāk nekā 20

0

 

III. Administratīvie kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

1. Iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir aizpildīts saskaņā ar iepriekš noteiktā projekta pieteikuma veidlapu, ir iesniegti visi papildus iesniedzamie dokumenti

Jā/Nē

P

2. Ir iesniegts iepriekš noteiktā projekta biznesa plāns saskaņā ar noteikumu 4.pielikumā norādīto informāciju

Jā/Nē

P

3. Ir iesniegts iepriekš noteiktā projekta iesnieguma oriģināls

Jā/Nē

P

4. Iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikā noteiktajām prasībām dokumentu apstrādei un noformēšanai

Jā/Nē

P

5. Iepriekš noteiktā projekta iesniegums nesatur neatrunātus labojumus – dzēsumus, aizkrāsojumus, svītrojumus, papildinājumus

Jā/Nē

P

6. Iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir iesniegts iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanai noteiktajā termiņā

Jā/Nē

N

7. Iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir noformēts datorrakstā

Jā/Nē

P

8. Iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir iesniegts arī elektroniskā formā triju darbdienu laikā pēc iepriekš noteiktā projekta iesniegšanas (ja iepriekš noteiktā projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā)

Jā/Nē

P

9. Ir iesniegtas noteikumos paredzētās iepriekš noteiktā projekta iesnieguma daļas angļu valodā

Jā/Nē

P

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

3. Min. – minimālais kritērijā sasniedzamo punktu skaits. Ja netiek sasniegts minimālais sasniedzamais vērtējums, tiek sagatavots atzinums par negatīvu iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtējumu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts de minimis atbalsts

Programmas līdzfinansējums netiek sniegts šādās nozarēs un šādām darbībām  (neatbalstāmo nozaru un darbību ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu plānoto darbības jomu, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi):

I. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

II. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare

Zivsaimniecība un akvakultūra, uz ko attiecas Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju.

III. Komersantiem, kuri darbojas Līguma par Eiropas Savienības darbību
I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā

Ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz attiecīgo produktu cenu un daudzumu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū.

Ja atbalsts ir piešķirts, lai to daļēji vai pilnībā nodotu sākotnējiem ražotājiem.

IV. Ogļu rūpniecības nozare

Atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai1 ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles atbilstoši ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātajai starptautiskajai ogļu kodifikācijas sistēmai2.

Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2.red. 05.nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1.red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

Piezīmes.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 205, 02.08.2006., 1.–8.lpp.

Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998); Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999).

V. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupa 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana").

VI. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana").

VII. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekcija "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts").

VIII. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekcija "Finanšu starpniecība").

IX. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļa "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana").

X. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klase 92.71 "Azartspēles un derības").

XI. Autotransporta nozare

Nav paredzēts sniegt de minimis atbalstu kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu.

XII. Neatbalstāmās darbības

Darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja atbalsts tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām.

Darbības, kas saistītas ar atbalstu, kas piešķirts, lai importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832)

Norvēģijas finanšu instrumenta
projekta iesnieguma veidlapa

Iepriekš noteiktā projekta nosaukums

Norvēģijas finanšu instrumenta programma

Programmas numurs un nosaukums

Projekta iesniedzējs

Aizpilda Aģentūra

Projekta numurs

Projekta iesniegšanas datums

Projekta atlases veids

Iepriekš noteiktais projekts x atklāts


1.Pamatinformācija par iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju

1.1.Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs

1.1.1.Nosaukums:
1.1.2.Reģistrācijas numurs:
1.1.3.Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.1.4.Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
1.1.5.tīmekļa vietnes adrese, kur tiks ievietota informācija par iepriekš noteikto projektu apstiprināšanas gadījumā
1.1.6.Kontaktpersonas:
Atbildīgā persona: Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Kontaktpersona (aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas):
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
Fakss
E-pasts

1.1.7.Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja tips

Kods

Komercdarbības veids

x

1.1.8.Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare (-es) saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.):

kods

nosaukums

1.2.Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja īstenotie un plānotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalstu, atbalstu citu finansēšanas programmu ietvaros ar publisko finansējumu, citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu ietvaros (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt „-”).

Nr. p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids,
projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg–mm/gggg)

1.
2.


2.Iepriekš noteiktā projekta apraksts
2.1.Kopsavilkums par iepriekš noteiktā projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par iepriekš noteiktā projekta iesnieguma apstiprināšanu) (līdz 500 vārdiem):

2.2.Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vieta:

Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
Pašvaldība:

Plānošanas reģions (atzīmēt):

Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīga
Pilsēta (norādīt): Rīgas pilsēta
Cita pilsēta

Administratīvā vienība (atzīmēt):

Visa Latvija

2.3.Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas nozare (NACE 2.red klase)

kods

nosaukums

2.4. Iepriekš noteiktā projekta apraksts un projekta mērķis (līdz 3000 vārdiem)

Norādīt iepriekš noteiktā projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu:

Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu:

Iepriekš noteiktā projekta mērķis:

Izveidota vide jaunu komersantu veidošanai un izaugsmei

2.5 Iepriekš noteiktā projekta ietekme uz horizontālo prioritāti –dzimumu līdztiesība (izvēlēties vienu no piedāvātajām iespējām) (līdz 200 vārdiem)

Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības pamatprincipu ievērošanu

Skaidrojums:

Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības pamatprincipu ievērošanu, tomēr iepriekš noteiktā projekta īstenošanas gaitā nodrošinās dzimumu līdztiesības pamatprincipu ievērošanu

Skaidrojums:

2.6. Iepriekš noteiktā projekta ietekme uz horizontālo prioritāti –ilgtspējīga attīstība, ietverot sociālos apsvērumus (izvēlēties vienu no piedāvātajām iespējām) (līdz 200 vārdiem)

Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu un ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

Skaidrojums:

Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

Skaidrojums:

Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc - dzimuma, vecuma un invaliditātes, bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

Skaidrojums:

2.7.Iepriekš noteiktā projekta ietekme uz horizontālo prioritāti – ilgtspējīga attīstība, ietverot vides aspektus (izvēlēties vienu no piedāvātajām iespējām) (līdz 2000 vārdiem)

Projektā tiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas komersantos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai sniedz pakalpojumus

Skaidrojums:

2.8.Plānotās iepriekš noteiktā projekta aktivitātes (līdz 2000 vārdiem)

Plānotās aktivitātes:

2.9.Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros (lūdzu atsevišķi norādīt Zaļo Tehnoloģiju inkubatora iekārtu iegādes aktivitāti un telpu rekonstrukcijas aktivitāti)

Aktivitātes Nr.

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

2.10.Iepriekš noteiktā projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji atbilstoši šajos noteikumos norādītajam

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

1. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam ir pieejamas telpas saskaņā ar šo noteikumu prasībām- piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas- telpas ir pieejamas no iepriekš noteiktā projekta uzsākšanas brīža- ne mazāk kā 200 m2 m2
2. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējam ir pieejamas telpas saskaņā ar šo noteikumu prasībām - piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

Projekta īstenošanas trešajā gadā telpu pieejamība ir vismaz 1800 m2

m2
3. Inkubēto komersantu skaits līdz iepriekš noteiktā projekta īstenošanas beigām vismaz 10 -
4. Pirmsinkubācijas pakalpojumus saņēmušo atbalsta saņēmēju skaits vismaz 70 -
5. Pirmsinkubācijas pakalpojumus saņēmušo komersantu skaits, kas uzņemti Zaļo Tehnoloģiju inkubatorā vismaz 10 -


3.Iepriekš noteiktā projekta īstenošana

3.1.Biznesa plāns par aktivitātes ieviešanu

Iepriekš noteiktā projekta īstenošana aprakstīta pievienotajā biznesa plānā

3.2. Finanšu plūsmas nodalīšanas (līdz 2000 vārdiem)

Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošinās grāmatvedības nodalītu uzskaiti,

tai skaitā atsevišķu kontu/ kontus grāmatvedības uzskaitei

Skaidrojums:

3.3. Plānotais iepriekš noteiktā projekta īstenošanas ilgums

Gadi Mēneši

3.4. Iepriekš noteiktajā projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts

Informāciju par iepriekš noteiktā projekta īstenošanas aktivitāšu grafiku norādīt atbilstoši kalendāra gadiem pa kalendāra gadu ceturkšņiem

Posms vai aktivitātes nosaukums

2013.

2014.

2015.

2016.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.aktivitāte

...

2.aktivitāte

...

3.aktivitāte

...

...

4.1. Plānotās aktivitātes klientu piesaistei neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanai (līdz 1000 vārdiem)

Izplatot informāciju par aktivitāti masu mēdijos

Skaidrojums (aktivitāšu skaits, mēdiju veidi, regularitāte):

Izplatot informāciju par aktivitāti caur iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja mājas lapu

Skaidrojums (aktivitāšu skaits, apraksts, regularitāte):

Izplatot informāciju par aktivitāti caur iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēja dalībnieku (biedru) pieejamiem sadarbības tīkliem

Skaidrojums (aktivitāšu skaits, veidi, regularitāte):

Cits veids (aktivitāšu skaits, veidi, regularitāte)

Skaidrojums:

4.2. Iepriekš noteiktā projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu prasības attiecībā uz projekta publicitāti, kas paredzēti Publicitātes plānā (atzīmēt atbilstošo):

Plāksne telpās

Skaidrojums

Preses relīzes

Skaidrojums

Informēšana masu medijos

Skaidrojums

Informācijas stendi

Skaidrojums

Informācijas plāksnes

Skaidrojums

Informācija mājas lapā internetā

Skaidrojums

Organizētie informācijas/ publicitātes pasākumi

Skaidrojums


5. Iepriekš noteiktā projekta detalizēts budžets


Iepriekš noteiktā projekta izmaksu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas (euro)

Izmaksas (euro)

1

2

3

4

5

Attiecināmās izmaksas
1. Administratīvās un vadības izmaksas (norādīt bez PVN)
1.1.

1.1.1. Publicitātes izmaksas

……..

Kopā (1.)

2. Telpu rekonstrukcijas un iekārtu izmaksas (norādīt bez PVN)
2.1.
2.2.
……..

Kopā (2.)

3. PVN izmaksas, ja tās ir attiecināmās izmaksas (norādīt sadalījumā pa attiecināmo izmaksu veidiem, kurām tās piemēro)
3.1.
3.2.
……..

Kopā (3.)

4. Citas izmaksas, ja tās ir attiecināmās izmaksas

4.1.

4.2.

……..

Kopā (4.)

I.Kopējās projekta attiecināmās izmaksas
(1.+2.+3.+4.)
Neattiecināmās izmaksas
1.
1.1.

Kopā (1.1.+…)

2.
2.1.

Kopā (2.1.+…)

3. PVN attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām
3.1. PVN attiecināmajām izmaksām (norādīt sadalījumā pa attiecināmo izmaksu veidiem, kurām tās piemēro) **
3.1.1.
3.1.2.

Kopā (3.1.1.+3.1.2.+...)

3.2. PVN neattiecināmajām izmaksām (norādīt sadalījumā pa attiecināmo izmaksu veidiem, kurām tās piemēro)
3.2.1.
3.2.2.

Kopā (3.2.1.+3.2.2.)

Kopā (3.1.+3.2.)

II. Kopējās projekta neattiecināmās izmaksas
(Kopā 1.+2.+3.)

III. Kopējās projekta izmaksas

(Kopā I+II)

**Norādīt tikai tādā gadījumā, ja nav iekļautas pie attiecināmajām izmaksām

Iepriekš noteiktā projekta izmaksas un finansēšanas avoti aprakstīti pievienotajā biznesa plānā, tai skaitā:

1. Plānotās izmaksas nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu: piedāvātais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs iepriekš noteiktā projekta ekonomisko aktivitāti un projekta mērķis skaidri nodefinēts un piemērots noteiktās problēmas risinājumam;

2. Plānotās izmaksas ir nepieciešamas iepriekš noteiktā projekta ieviešanai un iepriekš noteiktā projekta plānotā mērķa sasniegšanai;

3. Plānotās izmaksas ir saistītas ar iepriekš noteiktā projekta ieviešanu un atbilst iepriekš noteiktajā projektā plānotajām darbībām;

4. Iepriekš noteiktā projekta plānotās izmaksas ir ekonomiski pamatotas.

5. Biznesa plānā ietvertais naudas plūsmas aprēķins ietver Zaļo Tehnoloģiju inkubatora peļņas reinvestēšanu


6.Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja apliecinājums

6.1.Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja atbilstība:

6.1.1. iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tam netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

6.1.2. iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

6.1.3. iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējs projekta īstenošanas laikā programmas apsaimniekotājam un Aģentūrai nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar publiski līdzfinansēto projektu īstenošanu;

6.1.4. iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs nav veicis administratīvi sodāmas darbības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 trešo daļu vai iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar Krimināllikuma 280.panta otro daļu vai citu noziedzīgu nodarījumu;

6.1.5. iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir ievērojis vai nav pārkāpis Ministru kabineta noteikumu par attiecīgās aktivitātes īstenošanu nosacījumus.

6.2.Atbilstība Norvēģijas finanšu instrumenta horizontālajām prioritātēm:

īstenojot iepriekš noteikto projektu tiks ievērotas horizontālās prioritātes- laba pārvaldība, ilgtspējīga attīstība, dzimumu līdztiesība.

6.3.Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

6.3.1. iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar publicitātes plāna prasībām;

6.3.2. iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs nodrošinās atsevišķas grāmatvedības uzskaiti iepriekš noteiktā projekta ieviešanai, tai skaitā atsevišķu kontu/ kontus grāmatvedības uzskaitei.

6.4. Iepriekš noteiktā projekta atbilstība:

6.4.1.Aģentūrā iesniegtais projekta iesnieguma eksemplārs satur identisku informāciju un atbilst iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja rīcībā esošajam projekta iesniegumam;

6.4.2.iepriekš noteiktā projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai un iepriekš noteiktā projekta īstenošanai pieprasītais programmas līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar iepriekš noteiktā projekta iesnieguma aprakstu;

6.4.3. iepriekš noteiktā projekta iesniegumā nav iekļautas izmaksas, par kurām iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atbalstu no vietējiem, reģionālajiem, valsts, Eiropas Savienības vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (dubultais finansējums);

6.4.4.iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka iepriekš noteiktajā projektā noteiktās saistības iespējams veikt šajos noteikumos par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no programmas līdzfinansējuma, ja iepriekš noteiktā projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu – iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēju.

Apliecinu, ka iepriekš noteiktā projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un iepriekš noteiktā projekta iesnieguma daļu tulkojums angļu valodā un iepriekš noteiktā projekta elektroniskā versija atbilst iesniegtā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma oriģinālam.

Es, apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka uz iepriekš noteiktā projekta iesniegšanas brīdi visa minētā informācija atbilst patiesībai:
Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas amats:
Vārds, uzvārds:
Datums (dd/mm/gggg):
Vieta:
Paraksts:

(Dokumenta rekvizītus „Datums” un „Paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181
Iepriekš noteiktā projekta ieteicamais biznesa plāna saturs

1. Vispārīga informācija par iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju:

1.1. iepriekš noteiktā projekta īstenotāja juridiskā forma, sadarbības forma starp dibinātājiem (dalībniekiem), dalībnieki (biedri) un to loma iepriekš noteiktā projekta īstenošanā;

1.2. iepriekš noteiktā projekta darbības misija, vīzija, darbības mērķi;

1.3. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.4. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze;

1.5. iepriekš noteiktā projekta īstenotāja piedāvāto produktu apraksts, veicamo darbību pamatojums.

2. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja organizatoriskā struktūra:

2.1. valde;

2.2. uzraudzības padome un tās sastāvs;

2.3. iesaistītais vadības personāls iepriekš noteiktā projekta īstenošanā un tā atlases kritēriji un loma iepriekš noteiktā projekta īstenošanā;

2.4. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja komanda;

2.5. piesaistītie ārējie eksperti;

2.6. donorvalsts ekspertu piesaiste un to loma;

2.7. iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja starptautiskais ekspertu sadarbības tīkls;

2.8. iepriekš noteiktā projekta plānoto darbību papildinātība valsts nozīmes zinātnes koncentrācijas projektiem.

3. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja pakalpojumu saņēmēju mērķa grupa un sniedzamie pakalpojumi:

3.1. pirmsinkubācijas pakalpojumi;

3.2. inkubācijas pakalpojumi;

3.3. citi pakalpojumi;

3.4. pakalpojumu sniegšanai pieejamais materiāli tehniskais nodrošinājums (tai skaitā telpu pieejamība un plānotie telpu nomas līgumi iepriekš noteiktā projekta īstenošanas nodrošināšanai).

4. Plānoto pakalpojumu saņēmēju plūsmas nodrošināšana, plānotais pakalpojumu saņēmēju skaits pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai un inkubācijas pakalpojumu saņemšanai.

5. Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja pakalpojumu saņēmēju atlases kritēriji un procedūra:

5.1. pirmsinkubācijas pakalpojumu saņēmēju atlases kritēriji un procedūra;

5.2. inkubācijas pakalpojumu saņēmēju atlases kritēriji un procedūra, atzinuma sagatavošana par inkubācijas pakalpojumu saņēmēju atbilstību neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai.

6. Iepriekš noteiktā projekta publicitātes plāns, iekļaujot informāciju par neliela apjoma grantu shēmas projektu līdzfinansējuma saņēmējiem.

7. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanai nepieciešamie resursi:

7.1. iepriekš noteiktā projekta budžets, pieejamie līdzekļi iepriekš noteiktā projekta īstenošanai no programmas ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'' līdzekļiem un iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja piesaistītie nacionāla līdzfinansējuma līdzekļi (ar skaidrojumiem par iekļautajām budžeta pozīcijām);

7.2. iepriekš noteiktā projekta naudas plūsmas plāns iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laikā un plānotās finanšu informācijas sagatavošanā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums.

8. Informācija par noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar riska kapitāla nozares pārstāvjiem, banku institūcijām, tautsaimniecības nozares pārstāvošajām institūcijām, informācija par šo institūciju iesaistes pakāpi un pamatojums veiksmīgai projekta īstenošanai.

9. Iepriekš noteiktā projekta ilgtspējas nodrošināšana pēc iepriekš noteiktā projekta īstenošanas un piecus gadus pēc iepriekš noteiktā projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas. Ilgtspējas aprakstā ietver informāciju par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.181 ''Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība'' 50.1., 50.2., 50.3. un 50.4.apakšpunktā minēto prasību izpildi.

10. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas risku izvērtējums un risku novēršanas pasākumi.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

5. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr. 236; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 82)

Norvēģijas finanšu instrumenta
projekta iesnieguma veidlapa
neliela apjoma grantu shēmas atbalstam

Neliela apjoma grantu shēmas projekta nosaukums
Norvēģijas finanšu instrumenta programma 2009.- 2014. gadam
Programmas numurs un nosaukums
Projekta iesniedzējs

Aizpilda Aģentūra

Projekta numurs
Projekta iesniegšanas datums

Projekta atlases veids

ierobežota atklāta X


1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Nosaukums
1.1.2. Reģistrācijas numurs
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
1.1.4. Juridiskā adrese Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss


1.1.5. Faktiskā adrese* Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
1.1.6. Kontaktpersonas

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Amats
Kontaktpersona**
Vārds, uzvārds
Amats

* Aizpilda, ja faktiskā adrese atšķiras no juridiskās adreses.

** Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas.

1.1.7. Komersanta kategorija (atzīmēt atbilstošo)
Komersants, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam
Komersants, kas atbilst vidējā komersanta statusam
Komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam (atbalstāms, ja viens no komersanta dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta publiskā zinātniskā institūcija)

1.1.8. Projekta iesniedzēja saistītās personas (ja projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, šī sadaļa nav jāaizpilda). Saistītās personas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr.  651/2014, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto personu definīcijai

Autonoms komersants


Partnerkomersanti

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (LVL)

Gada bilances kopsumma (LVL)

1. Komersanta nosaukums
2. ...
3. …

Kopā


Saistītie komersanti

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (LVL)

Gada bilances kopsumma (LVL)

1. Komersanta nosaukums
2. ...
3. …

Kopā

1.1.9. Projekta iesniedzēja tips (atzīmēt atbilstošo)

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

1.1.10. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare saskaņā ar vispārējās ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 2. red. (ierakstīt atbilstošo)

kods

nosaukums

1.1.11. Projekta iesniedzēja akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība un akcionāra ieguldījums ir vismaz 5 % no kopējā ieguldījuma komersantā)

Nr. p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums %

Balsstiesības

1.
2.

Kopā

100 %

100 %

1.2. Projekta iesniedzēja īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt valsts un/vai Eiropas Savienības finansējumu, citu finansējumu no publiskajiem līdzekļiem vai citu finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības projektu ietvaros (ja tādu projektu nav, ievilkt "–" vai ierakstīt "nav")

Nr. p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids,
projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg–mm/gggg)

1.
2.

1.3. Projekta izmaksu pozīciju apvienošana ar citiem valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības atbalsta instrumentiem

Norādīt projekta iesniedzēja īstenotos un plānotos projektus, kuros saņemtais vai plānotais valsts, pašvaldības un/vai Eiropas Savienības finansējums, citas ārvalstu finanšu palīdzības plānotais finansējums tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto finansējumu, kā arī norādīt citu valsts atbalsta programmu vai individuālo atbalsta programmu ietvaros plānoto vai saņemto finansējumu, tai skaitā de minimis, garantijas, aizdevumus vai riska kapitālu, kuru apvienos ar šī projekta noteiktajām attiecināmajām izmaksām (ja tādu projektu nav, ievilkt "–" vai ierakstīt "nav")

Finansējuma sniedzējs
Finansējuma veids
Projekta nosaukums un numurs (ja piešķirts)

Nr. p.k.

Kombinējamā attiecināmo izmaksu pozīcija

Kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

Piešķirtais/plānotais finansējuma apjoms citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta programmā (euro)

Sniegtā atbalsta intensitāte %, ko sastāda valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības atbalsts, atbalsts no citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (no 4. ailē norādītā kopējā finansējuma)

1

2

3

4

5

1.4. Projekta iesniedzēja saistīto personu īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt finansējumu neliela apjoma grantu shēmas atklātu projektu konkursā (ja tādu projektu nav, ievilkt "–" vai ierakstīt "nav")

Nr. p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids,
projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg–mm/gggg)

1.
2.

1.5. Informācija par projekta īstenošanu sadarbībā ar donorvalsts partneri

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar donorvalsts partneri

1.5.1. Informācija par donorvalsts partneri

Aizpildīt informāciju par donorvalsts partneri atbilstoši 1.1.–1.4. punktam.

2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par neliela apjoma grantu shēmas projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs publiski pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu) (līdz 500 zīmēm)

Norādīt, kādu jaunuzsāktu komercdarbību vai jaunu produktu vai tehnoloģiju projekta ietvaros plānots attīstīt.

Norādīt informāciju par projekta ietvaros plānotajām galvenajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem.

2.2. Projekta mērķis un apraksts (līdz 3000 vārdiem). Detalizētu informāciju sniegt biznesa plānā

Projekta mērķis:

Projekta mērķim jābūt vērstam uz jaunuzsāktas komercdarbības attīstīšanu, kas ietver jauna produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Identificētās problēmas apraksts, tās risinājums un optimālā risinājuma izvēles pamatojums (norādīt citas aplūkotās iespējas).

Projekta īstenošanas rezultātā plānotā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas apraksts:

• Norādīt, kāds jauns vai būtiski uzlabots produkts, tehnoloģija vai pakalpojums tiks ieviests, un sniegt jaunā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas aprakstu, raksturojot lietošanas veidus, mērķa klientus un plānoto noieta tirgu.

• Sniegt skaidrojumu, kāpēc tas būtu jāuzskata par jaunu vai būtiski uzlabotu, norādīt un pamatot produkta vai tehnoloģijas inovācijas pakāpi (jauns uzņēmumam, jauns konkrētā tirgū, unikāls).

• Raksturot produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocības attiecībā pret esošo produktu vai tirgū esošiem līdzīgiem produktiem, pakalpojumiem vai tehnoloģijām. Norādīt konkrētus parametrus, kas raksturo priekšrocības, un sniegt to salīdzinājumu ar konkurentiem un/vai esošiem produktiem.

• Raksturot galvenās identificētās jaunā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma ekonomiskās vai tehnoloģiskās neskaidrības un no tā izrietošos galvenos veicamos uzdevumus produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādes gaitā. Novērtēt tehnoloģiskos riskus un iespējamos alternatīvos risinājumus.

• Aprakstīt izstrādātā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma plānoto intelektuālo tiesību aizsardzības stratēģiju.

2.3. Projekta nozīmīgums projekta iesniedzēja un tā partneru turpmākai attīstībai (līdz 2000 vārdiem). Detalizētu informāciju sniegt biznesa plānā

Raksturot un pamatot plānotās jaunuzsāktās komercdarbības galvenos ekonomiskos rādītājus triju gadu periodā pēc jaunā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanas (jaunradīto darba vietu skaits, eksporta apjoms un īpatsvars, peļņas rādītāji, plānotās investīcijas pētniecībā un produktu izstrādē, apgrozījums u.c.)

Ja tiek piesaistīts donorvalsts partneris, raksturot tā lomu projekta īstenošanā un komercdarbības attīstīšanā un partnera plānotos ieguvumus no sadarbības.

Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas.

2.4. Projekta īstenošanai nepieciešamo resursu pieejamība (līdz 500 vārdiem)

Raksturot projekta iesniedzējam pieejamos resursus, norādot pašreizējo projekta iesniedzēja komandu, komandas zināšanas un iepriekšējo pieredzi jaunu produktu, tehnoloģiju, komercdarbības attīstīšanā, kā arī citus resursus, kas ir pieejami un būtiski projekta īstenošanai.

2.5. Projekta īstenošanas vieta (jānorāda viena projekta īstenošanas vieta)

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
Pašvaldība:
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīgas reģions
Pilsēta (norādīt): Rīga
Cita pilsēta
Administratīvā vienība (atzīmēt): Visa Latvija

2.6. Projekta īstenošanas nozare (jānorāda viena projekta īstenošanas nozare)

NACE 2. red. klase
Nosaukums


3. sadaļa – Projekta īstenošana


3.1. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums

(pilnos mēnešos)

3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Neliela apjoma granta shēmas atbalsta ietvaros

1. aktivitāte
...

2. aktivitāte
...

3. aktivitāte
...

....

Inkubācijas fonda ietvaros
Minimālie inkubācijas pakalpojumi
Telpu noma komercdarbības veikšanai

3.3. Projektā paredzēto aktivitāšu apraksts

Sniegt skaidrojumu par plānotajām aktivitātēm, sagaidāmiem rezultātiem un indikatīvo aktivitātes finansējumu.

Aktivitāte

Rezultāts

Plānotais finansējums (euro)

Aktivitātes apraksts

Neliela apjoma granta shēmas atbalsta ietvaros
1. aktivitāte
…..
2. aktivitāte
…..
..
Inkubācijas fonda ietvaros
Minimālie inkubācijas pakalpojumi
Telpu noma no inkubatora komercdarbības veikšanai
4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu projekta prasības par publicitāti (atzīmēt attiecīgā pasākuma skaitu):

Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Raksturot 4.1. sadaļā minētos pasākumus, kas tiks īstenoti projekta īstenošanas laikā, lai izpildītu prasības attiecībā uz projekta publicitāti:


5. sadaļa – Atbilstība programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalsta jomām un horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz vidi

5.1.1. Atzīmēt, vai projekts paredz pozitīvu ietekmi uz vidi

Īstenojot projektu, tiks attīstīta jaunuzsākta komercdarbība un izstrādāta tehnoloģija, pakalpojums vai produkts, kas samazinās slodzi uz vidi

5.1.2. Projekta atbilstība programmas ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'' atbalsta jomām (atzīmēt atbilstošo jomu)

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas joma

(X)

1. Atjaunojamās enerģijas ražošana
2. Videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm
3. Tīra transportēšana
4. Ūdens resursu vadība
5. Atkritumu apsaimniekošana
6. Ekodizains
7. Jebkuri citi ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītie uzlabojumi, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam

5.1.3. Projekta ietekmes uz vidi skaidrojums (līdz 2000 vārdiem)

Sniegt skaidrojumu, kā projekta ietvaros attīstītā jaunuzsāktā komercdarbība, tehnoloģija, pakalpojums vai produkts samazinās slodzi uz vidi. Skaidrojumā jānorāda un jāpamato konkrēti izmērāmi rādītāji*, kas raksturo pozitīvu ietekmi uz vidi un sagaidāmo ietekmes apjomu piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas.

Raksturot ietekmi, sniegt analīzi arī par plānoto ietekmes atbilstību vides politikas plānošanas dokumentos (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015. gadam) noteiktajiem mērķiem.

* Ietekmes pamatošanas rādītāju piemēri:

1. Gaisa piesārņojuma samazinājums (SO2, NO2, O3, CO, PM2,5, PM10, C6H6, NOx, nemetāna gaistošie organiskie savienojumi, NH3) (kg gadā katrai piesārņojošai vielai).

2. Ūdeņu apsaimniekošana:

• biogēno elementu emisiju samazinājums virszemes ūdeņos (Nkop un Pkop) (kg gadā);

• skābekli patērējošo organisko vielu ieneses samazinājums virszemes ūdeņos (BSP5) (kg gadā);

• ūdens zudumu samazinājums (m3 gadā).

3. Siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) emisiju samazinājums (Gg CO2 ekvivalents gadā).

4. Atkritumu apsaimniekošana:

• radīto atkritumu (sadzīves un bīstamo atkritumu) apjoma samazinājums (t gadā);

• apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazinājums (t gadā);

• radītais sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms (t gadā);

• pārstrādāto sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms (t gadā).

5. Dabas resursu izmantošana:

• pazemes ūdens ņemšanas apjoms (tūkst. m3 gadā);

• virszemes ūdens ņemšanas apjoms (tūkst. m3 gadā);

• sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platība (ha).

6. Energoefektivitāte

• energoresursu patēriņa samazinājums (%).

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspēja", kas ietver sociālo aspektu, un "Dzimumu līdztiesība" (atzīmēt atbilstošo un sniegt pamatojumu)

Projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no projektā nodarbināmo darbinieku kopskaita. "Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr.  651/2014, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. pantā noteiktajai definīcijai
Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)
Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķa grupas sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes
Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)
Projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecumu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem
Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)
Projekta vadībā tiks iesaistītas vismaz 40 % sievietes
Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)


6. sadaļa – Projekta detalizēts budžets

6.1. Projekta pieprasītais neliela apjoma grantu shēmas finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot ar diviem cipariem aiz komata un noapaļojot uz leju.)

Projekta kopējās izmaksas
(euro)

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
(euro)

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas
(euro)

Pieprasītais programmas līdzfinansējums
(norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju)

Pieprasītā finansējuma
intensitāte %
(norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz augšu)

1. Atlīdzība neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam (maksimālā atbalsta intensitāte 100 %)
2. Citas izmaksas (maksimālā atbalsta intensitāte (80 %)
3. Kopā izmaksas (maksimālā atbalsta intensitāte 85 %)

6.2. Projekta izmaksu tāme

Projekta izmaksu pozīcijas

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas (euro)

Kopā izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas (bez PVN)

Neattiecināmās izmaksas

Jānorāda, kurā aktivitātē izmaksas tiks ietvertas

bez PVN

PVN attiecināmajām izmaksām

PVN neattiecināmajām izmaksām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
1.1. …

Kopā (1.)

2.
2.1. …

Kopā (2.)

Kopā:

6.3. Projekta finansēšanas avoti* (naudas plūsmas)

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Summa (euro)

%

1. Programmas līdzfinansējuma līdzekļi
2. Projekta iesniedzēja paša resursi
3. Aizņēmums no kredītiestādes
4. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā komercdarbības atbalsts (garantijas, aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)
5. Citi (norādīt finansēšanas avotu)

Kopā (1.+2.+3+4.+5.)

100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 6.1. sadaļā minētajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, norādīt, kurā bankā plānots ņemt kredītu, kā arī norādīt kontaktpersonu bankā, kura var sniegt sīkāku informāciju par kredītu.

Norādīt, kurā bankā plānots ņemt kredītu, kā arī norādīt kontaktpersonu bankā, kura var sniegt sīkāku informāciju par kredītu.


6.4. Izmaksu pamatojums (Sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu. Norādīt potenciālos pakalpojumu sniedzējus. Pamatojums jāsniedz par visām 6.2. sadaļā minētajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.)

Projekta izmaksu pozīcijas

Pamatojums

1.
1.1.…
2.
2.1. ...


7. sadaļa – Projekta iesniedzēja apliecinājums


Es, projekta iesniedzēja

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona ,

vārds, uzvārds

,

amats

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi

dd/mm/gggg

ir spēkā šādi nosacījumi:

7.1. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja atbilstība:

7.1.1. projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants;

7.1.2. projekta iesnieguma iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

7.1.3. projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus pilnā apmērā un normatīvajos aktos nodokļu jomā noteiktajos termiņos;

7.1.4. projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā programmas apsaimniekotājam un Aģentūrai nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanu;

7.1.5. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

7.1.6. projekta iesniedzējs ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

7.1.7. projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti tikai projektā paredzētajiem mērķiem, kā arī atbalsta saņēmēja komersanta saimnieciskajā darbībā un projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā;

7.1.8. projekta ietvaros veiktie nemateriālie ieguldījumi tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ieguldījumi un vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliks sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta īpašumā Latvijā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas – Latvijas Republikā reģistrēta komersanta īpašumā, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, un netiks nodoti lietošanā trešajām personām;

7.2. finansējuma saņemšanas nosacījumi:

7.2.1. projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav radušās pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas;

7.2.2. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar publicitātes pasākumu plānu;

7.2.3. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs nodrošinās atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, ja līdzfinansējuma saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, ja līdzfinansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija;

7.3. projekta atbilstība:

7.3.1. projekta iesniegumā ir norādītas visas saistītās personas saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr.  651/2014, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu;

7.3.2. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai, un projekta īstenošanai pieprasītais Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.3.3. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā nav iekļautas izmaksas, par kurām neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atbalstu no vietējiem, reģionālajiem, valsts, Eiropas Savienības vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (dubultais finansējums);

7.3.4. projekta iesniedzējam nav zināmi iemesli, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par Norvēģijas finanšu instrumenta neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansējuma līdzekļiem, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī tad, ja finansējums neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanai (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju – var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats
Vārds, uzvārds
Datums

dd/mm/gggg

Vieta
Paraksts

Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181
Neliela apjoma grantu shēmas projekta ieteicamā biznesa plāna saturs

1. Vispārīga informācija par komersantu:

1.1. komersanta plānotā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas apraksts;

1.2. komersanta īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.3. komersanta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis;

2.2. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.3. projekta īstenošanas kapacitāte (vadības personāla raksturojums, pieredze līdzīgu produktu, pakalpojumu, tehnoloģiju izstrādē un plānotie iztrūkstošā nodrošinājuma ieguves pasākumi);

2.4. projekta finansēšanas plāns;

2.5. projekta alternatīvu izvērtējums;

2.6. plānotā projekta rezultāta apraksts.

3. Tirgus analīze:

3.1. patērētāju analīze;

3.2. konkurentu analīze;

3.3. mērķa tirgus analīze;

3.4. izplatīšanas kanālu analīze;

3.5. tirgvedības (mārketinga) plāns.

4. Projekta finansiālais pamatojums:

4.1. plānotās finanšu informācijas sagatavošanā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums;

4.2. projekta diskontētās vērtības (NPV) aprēķins;

4.3. projekta diskontētās vērtības aprēķinā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums, fiksētās un mainīgās izmaksas, diskonta likme, diskonta periods);

4.4. ieņēmumu ietekme uz plānoto naudas plūsmu.

4.5. jutīguma analīze par svarīgāko pieņēmumu izmaiņu ietekmi attiecībā uz projekta diskontēto vērtību.

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
7.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181
Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.832; MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.82)

I. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Piezīmes

1. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs un projekta iesniedzēja donorvalsts projekta partneris (ja attiecināms) atbilst Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 ''Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība'' (turpmāk – noteikumi) paredzētajam juridiskajam statusam un finanšu un darbības rādītājiem

jā/nē

N

2. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants

jā/nē

P

3. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, vai neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumu maksāšanas termiņa pagarināšanu, sadalīšanu termiņos, atlikšanu vai atkārtotu sadalīšanu termiņos un pilda šīs vienošanās nosacījumus

jā/nē

N

4. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši noteikumos minētajām prasībām

jā/nē

N

5. Neliela apjoma grantu shēmas projektu plānots pabeigt noteikumos paredzētajā termiņā

jā/nē

P

6. Neliela apjoma grantu shēmas projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē saskaņā ar noteikumu prasībām

jā/nē

N

7. Neliela apjoma grantu shēmas projekts atbilst neliela apjoma grantu shēmas inkubācijas pasākuma mērķim

jā/nē

N

8. Neliela apjoma grantu shēmas projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) detalizētajā budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti noteikumos paredzētie attiecināmo izmaksu ierobežojumi

jā/nē

P

9. Neliela apjoma grantu shēmas projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):

9.1. plānotās attiecināmās izmaksas nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos. Tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais neliela apjoma grantu shēmas projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam;

9.2. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai. Tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai;

9.3. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanu. Tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst neliela apjoma grantu shēmas projektā plānotajām aktivitātēm;

9.4. plānotās attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas;

9.5. plānotās attiecināmās izmaksas netiek finansētas un tās nav plānots finansēt no atbalsta vienām un tām pašām izmaksām, kas sniegts no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem grantu veidā un kuram piemēro Padomes 2006.gada 13.decembra Regulas (EK, EURATOM) Nr.1995/2006, ar ko groza Regulu Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 109.panta 1.punkta ierobežojumu

jā/nē

N

10. Neliela apjoma grantu shēmas projekta attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajiem attiecināmo izmaksu veidiem

jā/nē

P

11. Pieprasītais programmas līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz noteikumos minēto maksimālo programmas līdzfinansējuma apmēru

jā/nē

P

12. Projekts atbilst programmas ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'' atbalsta jomai

jā/nē

N

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Piezīmes

1. ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu atzinums par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu

0–10

Min. – 10

1.1. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs ir saņēmis pozitīvu ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu atzinumu par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu

10

1.2. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs nav saņēmis pozitīvu ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu atzinumu par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu

0

2. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja divpusējā sadarbība ar donorvalsts projekta partneri

0–11

Kritērijs dod papildu punktus

2.1. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts projekta partneri, kurš ir iesniedzis nodomu vēstuli par sadarbību projektā vai projekta partnerības līgumu

11

2.2. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs nav izvērtējis donorvalsts projekta partnera nepieciešamību un sniedzis pamatojumu tā piesaistei neliela apjoma grantu shēmas projekta sagatavošanā un īstenošanā

0

3. Neliela apjoma grantu shēmas projekta ekonomiskā ietekme – šajā kritērijā tiek vērtēta sagatavotā projekta kvalitāte un ekonomiskais ieguvums, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

3.1. produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma tirgus raksturojums;

3.2. sagaidāmais produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma pieprasījums un ekonomiskā peļņa;

3.3. projekta nozīmīgums projekta iesniedzēja un tā partneru turpmākai attīstībai;

3.4. projekta orientācija uz eksportu un eksporta tirgu raksturojums;

3.5. projekta starpnozaru ietekme;

3.6. projekta ietvaros papildus veiktās investīcijas pētniecībai un attīstībai, paredzētā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām;

3.7. projekta kopējā ietekme uz Latvijas ekonomiku

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

4. Produkta un tehnoloģijas izvērtējums – šajā kritērijā tiek vērtēta sagatavotā projekta ilgtspēja, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

4.1. produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma inovācijas pakāpe;

4.2. konkurētspējas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamiem produktiem, tehnoloģijām vai pakalpojumiem;

4.3. projekta tehnoloģiskais risks un tehnoloģiskā iespējamība tā ieviešanai;

4.4. izstrādātās produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma intelektuālo tiesību aizsardzības stratēģijas kvalitāte

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

5. Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanai nepieciešamo resursu pieejamība – šajā kritērijā tiek vērtēta projekta īstenošanas iespējamība, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

5.1. nepieciešamo pakalpojumu pieejamība projekta realizēšanai;

5.2. projekta īstenošanas laika grafiks;

5.3. projekta iesniedzēja pieredze līdzīgu projektu īstenošanā;

5.4. nepieciešamās infrastruktūras pieejamība projekta realizēšanai;

5.5. nepieciešamās zināšanas produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma komercializēšanā;

5.6. projekta iesniedzēja uzņēmējdarbības pieredze

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

6. Projekta finansiālā gatavība – šajā kritērijā tiek vērtēta neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzēja finanšu informācijas kvalitāte:

6.1. nepieciešamība un pamatojums projekta izmaksām;

6.2. projekta iesniedzēja un tā partneru spēja piesaistīt pašfinansējumu;

6.3. izstrādātā finanšu plāna kvalitāte

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

7. Projekta ietekme attiecībā uz programmu ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'' – šajā kritērijā tiek vērtēta neliela apjoma grantu shēmas projekta ietekme uz vides faktoriem, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

7.1. projekta ietvaros tiek uzlabots tehnoloģiskais process, izstrādāts pakalpojums, kam ir pozitīva ietekme attiecībā uz programmu ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'';

7.2. projekta ietvaros ir plānots uzsākt ražot videi draudzīgus produktus, ekoproduktus vai citus produktus vai pakalpojumus, kas atbilst programmai ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'';

7.3. atbilstība un saskaņa ar Latvijas plānošanas dokumentiem (piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam)

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

8. Horizontālās prioritātes ''Ilgtspēja'', kas ietver sociālo aspektu, un ''Dzimumu līdztiesība''

Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot darbības, kas sekmē dzimumu līdztiesību, darbīgu novecošanu, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu – kritērijā tiks vērtēts, vai neliela apjoma grantu shēmas projektā ir paredzēti šādi pamatprincipi:

0–4

Kritērijs dod papildu punktus

8.1. neliela apjoma grantu shēmas projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no neliela apjoma grantu shēmas projektā nodarbināmo darbinieku kopskaita. ''Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs'' un ''strādājoša persona ar invaliditāti'' ir persona, kura atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr.  651/2014, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2.pantā noteiktajai definīcijai

1

8.2. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķgrupas sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

1

8.3. neliela apjoma grantu shēmas projektā ir paredzēti īpaši pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem

1

8.4. neliela apjoma grantu shēmas projekta vadībā tiks iesaistītas vismaz 40 % sieviešu

1

III. Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Piezīmes

1. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti

jā/nē

P

2. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

jā/nē

P

3. Pieprasītais finansējums ir robežās starp EUR 10 000 un EUR 140 000

jā/nē

P

4. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

jā/nē

P

5. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

jā/nē

P

6. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

jā/nē

N

7. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

jā/nē

P

8. Neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra veidā, projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāns iesniegti arī elektroniskā veidā

jā/nē

P

9. Pieprasītā atbalsta intensitāte nepārsniedz šajos noteikumos noteikto vienai saistīto personu grupai

jā/nē

P

Piezīme. 1 (Piezīme svītrota ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

IV. Finansējuma piešķiršanas kritērijs

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Piezīmes

Ja neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1., 3., 4., 6., 7., 9. un 12.punktā minētajam atbilstības vērtēšanas kritērijam, 6.punktā minētajam administratīvās vērtēšanas kritērijam, kā arī 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos kopā ir saņēmis vismaz 56 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu, neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumam pietiek neliela apjoma grantu shēmas ietvaros pieejamā finansējuma

jā/nē

N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

3. Min. – minimālais kritērijā sasniedzamo punktu skaits.

Atkārtotas dalības pieteikums neliela apjoma grantu shēmas atbalstam
(otrajam un turpmākajiem gadiem)

(Sadaļa svītrota ar MK 06.05.2014. noteikumiem Nr.236)

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 181Pieņemts: 02.04.2013.Stājas spēkā: 24.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 23.04.2013. OP numurs: 2013/78.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
256259
{"selected":{"value":"21.04.2017","content":"<font class='s-1'>21.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.04.2017","iso_value":"2017\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2016","iso_value":"2016\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2016.-20.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2015","iso_value":"2015\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2015.-30.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2015","iso_value":"2015\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2015.-11.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2014","iso_value":"2014\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2014.-19.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2013","iso_value":"2013\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.04.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)