Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 208

Rīgā 2017. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 20 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada
perioda vadības likuma
9. panta pirmo daļu,
15. panta 5., 6. un 7. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 78., 183. nr.; 2014, 94. nr.; 2015, 35., 178. nr.; 2016, 61. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. apakšpunktu un 5.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.1. iepriekš noteiktā projekta finansējums EUR 2 674 317;

5.2. neliela apjoma grantu shēmas finansējums EUR 2 478 192;

5.3. atklāta konkursa finansējums EUR 5 593 427;

5.4. programmas divpusējās sadarbības fonda finansējums EUR 810 202;

5.5. programmas vadības finansējums EUR 980 529 šādām attiecināmo programmas vadības izmaksu pozīcijām:".

2. Papildināt 6. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Finansējuma atlikums, kas veidojies pēc programmas līguma 2016. gada 28. septembra grozījumiem, tiek pārdalīts uz šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto programmas divpusējās sadarbības fondu."

3. Papildināt 7.1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "vides tehnoloģijas" ar vārdiem "un videi draudzīgi produkti".

4. Aizstāt 16.1. apakšpunktā vārdus "atbalsta saņēmējiem" ar vārdiem "gala labuma guvējiem".

5. Aizstāt 17. punktā skaitļus un vārdus "2017. gada 30. aprīlim" ar skaitļiem un vārdiem "2017. gada 30. novembrim".

6. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu II, III, VII un VIII nodaļā paredzēto atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.";

7. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. sadarbības tīkla veidošanas, pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labākās prakses piemēru apmaiņas veicināšana starp iepriekš noteiktā projekta, neliela apjoma grantu shēmas projektu un atklāta konkursa projektu līdzfinansējuma saņēmējiem, Latvijas Republikā un donorvalstī reģistrētiem komersantiem, zinātniskajām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, starptautiskām organizācijām un donorvalstu institūcijām programmas atbalstāmajās jomās, lai īstenotu divpusējās vai daudzpusējās sadarbības pasākumus Latvijā, donorvalstī un citās Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs, kas īsteno programmu inovācijas "zaļās" ražošanas jomā."

8. Aizstāt 28. punkta ievaddaļā vārdus "atbalsta saņēmēji" ar vārdiem "gala labuma guvēji".

9. Svītrot 28.1. apakšpunktu.

10. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto pasākumu finansējuma saņēmējs ir programmas apsaimniekotājs un aģentūra."

11. Aizstāt 30., 32., 33. un 34. punktā vārdus "atbalsta saņēmēji" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "gala labuma guvēji" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

12. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanā:

36.1. finansējuma saņēmējs ir programmas apsaimniekotājs un aģentūra;

36.2. gala labuma guvējs ir:

36.2.1. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs;

36.2.2. Latvijas Republikā reģistrēts komersants;

36.2.3. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un nodibinājums."

13. Svītrot 37. punktu.

14. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētos divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumus organizē aģentūra, programmas apsaimniekotājs vai donorvalsts institūcija. Donorvalsts institūcijas organizētos pasākumus iepriekš saskaņo ar programmas apsaimniekotāju un aģentūru. Gala labuma guvēju atlasi veic aģentūra."

15. Papildināt noteikumus ar 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9 un 38.10 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Aģentūra katram šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētajam divpusējās sadarbības fonda pasākumam izstrādā gala labuma guvēju atlases kritērijus, saskaņā ar kuriem atlasa šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētos gala labuma guvējus, un pieņem lēmumu par atbalsta sniegšanu. Aģentūra pirms šo noteikumu 38.2 punktā minētās informācijas publicēšanas to saskaņo ar programmas apsaimniekotāju. Programmas apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā sniedz atzinumu par šo noteikumu 38.2 punktā minēto informāciju.

38.2 Aģentūra savā tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv) par šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētajiem divpusējās sadarbības fonda pasākumiem, kuros dalības veidā paredzēta atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem, norāda vismaz šādu informāciju:

38.2 1. konkrētā pasākuma veidu, norises laiku, vietu un pasākuma mērķi;

38.2 2. dalībnieku mērķa grupu;

38.2 3. šo noteikumu 38.1 punktā minētos atlases kritērijus,

38.2 4. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

38.2 5. kopējo pasākumam pieejamo finansējumu.

38.3 Pieteikumu dalībai divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumā šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētais gala labuma guvējs iesniedz aģentūrā elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv. Kopā ar pieteikumu aģentūrā iesniedz aizpildītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

38.4 Šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētais gala labuma guvējs pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:

38.4 1. gala labuma guvēja nosaukums, reģistrācijas numurs un kontaktinformācija (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts);

38.4 2. divpusējās sadarbības fonda pasākuma nosaukums, kuram iesniegts pieteikums;

38.4 3. gala labuma guvēja pamatojums dalībai pasākumā un divpusējās sadarbības pasākuma atbilstības pamatojums šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas vispārīgajam mērķim;

38.4 4. plānotā divpusējās sadarbības pasākuma gala labuma guvēja izmaksu tāme.

38.5 Aģentūra izvērtē pieteikumu atbilstību divpusējās sadarbības fonda pasākuma mērķim saskaņā ar šo noteikumu 38.1 punktā minētajiem atlases kritērijiem un vismaz 15 darbdienas pirms plānotā pasākuma informē pieteikuma iesniedzēju - šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju - par pieteikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu.

38.6 Aģentūra pirms de minimis atbalsta sniegšanas izvērtē gala labuma guvēja atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23. un 23.1 punktā minētajām de minimis atbalsta saņemšanas prasībām.

38.7 Aģentūra pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajam gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

38.8 Aģentūra pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu, ja ir konstatēts kaut viens no šādiem nosacījumiem:

38.8 1. pieteikuma iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajiem gala labuma guvēja juridiskajiem statusiem;

38.8 2. pieteikumā minētais pamatojums dalībai divpusējās sadarbības fonda pasākumā vai divpusējās sadarbības fonda pasākuma atbilstības pamatojums neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajam vispārīgajam un specifiskajam programmas mērķim un šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pasākumu būtībai vai neparedz aktivitātes kopīgu projektu pieteikumu izstrādei Eiropas Savienības inovāciju un uzņēmējdarbības programmu ietvaros (ja attiecināms);

38.8 3. pieteikuma iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 38.2 punktā norādītajā informācijā minētajām prasībām;

38.8 4. pieteikuma iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 38.6 un 38.7 punktā minētajām prasībām;

38.8 5. sarindojot atbalstītos pieteikumus iesniegšanas secībā, pieteikšanās termiņa ietvaros vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem divpusējās sadarbības plānotā pasākuma ietvaros nav pieejams pietiekams finansējums.

38.9 Atbalstītā pieteikuma iesniedzējs 30 darbdienu laikā pēc pieteikumā norādītā pasākuma īstenošanas iesniedz aģentūrā ar pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas pamatojošos dokumentus.

38.10 Aģentūra 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 38.9 punktā norādītos dokumentus un atmaksā ar pasākumu saistītos izdevumus."

16. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanā ir attiecināmas šādas izmaksas:

39.1. finansējuma saņēmējiem:

39.1.1. pasākumu organizēšanas izmaksas, nepārsniedzot EUR 150 000 vienam pasākumam. Pasākumu organizēšanas izmaksas var finansēt kā ārējo pakalpojumu izmaksas;

39.1.2. komandējumu un darba braucienu izmaksas (atlīdzība, apdrošināšanas izmaksas, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, ja tie nepārsniedz EUR 3000 vienai personai vienam komandējumam;

39.1.3. donorvalstu institūciju un ekspertu izmaksas (atlīdzība, apdrošināšanas izmaksas, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi, kā arī izmaksas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu 39.2 punktā noslēgto partnerības līgumu);

39.1.4. informatīvo pasākumu, semināru, konferenču, darba grupu, kontaktbiržu, izstāžu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa, tai skaitā informatīvo materiālu izgatavošana, piegāde un izplatīšana;

39.2. gala labuma guvējam:

39.2.1. komandējumu un darba braucienu izmaksas (apdrošināšanas izmaksas, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, ja tie nepārsniedz EUR 3000 vienai personai vienam komandējumam;

39.2.2. informatīvo pasākumu, semināru, konferenču, darba grupu, kontaktbiržu, izstāžu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa, tajā skaitā informatīvo materiālu izgatavošana, piegāde un izplatīšana;

39.2.3. citas izmaksas, kas atbilst divpusējās sadarbības fonda un programmas jomai un šo noteikumu 38.2 punktā norādītajā informācijā minētajām prasībām."

17. Papildināt noteikumus ar 39.1 un 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās divpusējās sadarbības pasākumu izmaksas gala labuma guvējiem tiek segtas 100 % apmērā.

39.2 Lai īstenotu šo noteikumu 26.2. apakšpunktā norādītos pasākumus, finansējuma saņēmēji slēdz partnerības līgumu ar donorvalsts programmas partneri. Līgumu finansējuma saņēmējs sagatavo angļu valodā, ietverot šādu informāciju:

39.2 1. līguma priekšmets, kas aptver plānoto pasākumu apjomu, saturu, kvalitāti un veidu;

39.2 2. līguma finansiālie nosacījumi (tajā skaitā paredzot, ka donorvalsts programmas partneris negūst peļņu un nesaņem dubulto finansējumu);

39.2 3. pušu tiesības un pienākumi;

39.2 4. līguma termiņš;

39.2 5. pakalpojumu sniegšanas termiņš;

39.2 6. attiecīgās valsts publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu nosacījumi;

39.2 7. nepārvaramas varas gadījumi un pušu rīcība, ja tādi ir iestājušies;

39.2 8. strīdu izskatīšanas kārtība;

39.2 9. citi nosacījumi."

18. Aizstāt 40. punkta ievaddaļā vārdus "atbalsta saņēmēji" ar vārdiem "gala labuma guvēji".

19. Aizstāt 45.5. apakšpunktā skaitli "909 279" ar skaitli "826 317".

20. Papildināt 49.5. apakšpunktu aiz vārdiem "(dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi, vietējā transporta izdevumi)" ar vārdiem un skaitļiem "ar donorvalsts institūcijām un komersantiem noslēgtās sadarbības veicināšanas izmaksas (telpu noma, vietējā transporta, ēdināšanas, publicitātes un informatīvo materiālu izmaksas, vienlaikus neradot dubultā finansējuma risku ar šo noteikumu 110., 112.5, 121. punktā minētajām izmaksām)".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 208Pieņemts: 18.04.2017.Stājas spēkā: 21.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 20.04.2017. OP numurs: 2017/79.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290230
21.04.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)