Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2014.gada 6.maijā (prot. Nr.26 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma

9.panta pirmo daļu, 15.panta 5., 6. un 7.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 78., 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda vadības likuma 9. panta pirmo daļu, 15. panta 5., 6. un 7. punktu".

2. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. iepriekš noteiktais projekts (tajā skaitā pirmsinkubācijas un inkubācijas fonds), kura īstenotājs ir ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators;".

3. Izteikt 5.1. un 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējums no Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem ne vairāk kā EUR 1 784 700 un valsts budžeta līdzekļi ne vairāk kā EUR 198 300;

5.2. neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējums no Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem ne vairāk kā EUR 1 571 040 un valsts budžeta līdzekļi ne vairāk kā EUR 174 560;".

4. Aizstāt 7.1.3. apakšpunktā skaitli "110" ar skaitli "60".

5. Papildināt noteikumus ar 7.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.4. vismaz 10 komersanti, kas saņēmuši ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora pakalpojumus un neliela apjoma grantu shēmas atbalstu, sekmīgi komercializējuši ''zaļo'' biznesa ideju;".

6. Aizstāt 7.2.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "14,4 miljoni" ar skaitli un vārdu "9,4 miljoni".

7. Aizstāt 7.2.5. apakšpunktā skaitli "40" ar skaitli "15".

8. Izteikt 7.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.6. renovētas un pieejamas telpas 1800 kvadrātmetru platībā ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoram;".

9. Izteikt 16. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu II, III, VII un VIII nodaļā paredzēto atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem:".

10. Aizstāt 16.3. apakšpunktā vārdus "pirmsinkubācijas fonda programmas" ar vārdiem "pirmsinkubācijas un inkubācijas fondu".

11. Aizstāt 17. punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā".

12. Izteikt 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

19. Vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru."

13. Aizstāt 20. punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1. panta 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā".

14. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam atbalsts netiek sniegts, ja dienā, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam un tam ir konstatētas šādas pazīmes:

21.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

21.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla un konstatētas šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minētās pazīmes;

21.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatētas šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minētās pazīmes;

21.4. nav iespēju nosegt zaudējumus ar saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību."

15. Svītrot 22. punktu.

16. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. sadarbības tīkla veidošanas, pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labākās prakses piemēru apmaiņas veicināšana:

26.2.1. starp Latvijas Republikā reģistrētu komersantu, kas ir programmas ietvaros atbalstīta projekta līdzfinansējuma saņēmējs, un donorvalsts institūcijām un komersantiem;

26.2.2. starp programmas apsaimniekotāju, aģentūru, donorvalsts institūcijām un komersantiem Latvijā un donorvalstī."

17. Svītrot 30. punktā vārdus un skaitli "un šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētos divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumus".

18. Izteikt 36., 37., 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 26.2.1. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības pasākumu atbalsta saņēmējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants. Atbalsta saņēmēju atlasi veic aģentūra, ņemot vērā programmas līdzfinansētā projekta īstenošanas gaitu un rezultātus.

37. Šo noteikumu 36. punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem ir attiecināmas komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas (dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, atbalsta saņēmēja darbinieku braucieniem uz donorvalsti un atpakaļ, nepārsniedzot EUR 1500 vienai personai vienam komandējumam.

38. Šo noteikumu 26.2.2. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības pasākumu organizētāji un finansējuma saņēmēji ir programmas apsaimniekotājs un aģentūra.

39. Šo noteikumu 26.2.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanā ir attiecināmas šādas izmaksas:

39.1. informatīvu pasākumu, semināru, darba grupu un konferenču organizēšana donorvalstī vai Latvijā, tajā skaitā informācijas materiālu sagatavošana, piegāde un izplatīšana;

39.2. programmas apsaimniekotāja vai aģentūras piesaistīto donorvalsts institūciju, komersantu un citu ekspertu atlīdzība un komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

39.3. programmas apsaimniekotāja, aģentūras, iepriekš noteiktā projekta īstenošanā iesaistīto institūciju un citu ar programmas ieviešanu saistītu institūciju un komersantu darbinieku komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, lai piedalītos programmas apsaimniekotāja, aģentūras vai donorvalsts institūciju organizētos divpusējās sadarbības pasākumos."

19. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistītajām Latvijas Republikas un donorvalsts institūcijām divpusējās sadarbības fonda līdzekļi šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ir pieejami līdz projekta līguma parakstīšanai. Iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistīto institūciju izmaksu atlīdzināšanai piemēro šādu kārtību:

42.1. iepriekš noteiktā projekta sagatavošanā iesaistītā institūcija pieteikumu aģentūrā iesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi (NOR.projekti@liaa.gov.lv) vismaz 10 darbdienas pirms plānotā atbalsta pasākuma;

42.2. aģentūra izvērtē pieteikuma atbilstību šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētajiem pasākumiem un vismaz piecas darbdienas pirms plānotā atbalsta pasākuma informē pieteikuma iesniedzēju par pieteikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu;

42.3. atbalstītā pieteikuma iesniedzējs ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc pieteikumā minētā pasākuma īstenošanas iesniedz aģentūrā ar pasākuma īstenošanu saistīto izmaksu pamatojošos dokumentus;

42.4. aģentūra pēc šo noteikumu 42.3. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanas atmaksā ar pasākumu saistītās izmaksas;

42.5. attiecināmās izmaksas tiek segtas 100 % apmērā."

20. Papildināt noteikumus ar 45.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.5. inkubācijas fonda izmaksas ne vairāk kā EUR 520 000 apmērā no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem, kuru administrē ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubators, ar atbalsta intensitāti 100 %."

21. Aizstāt 46. punktā skaitli "17,7 %" ar skaitli "13,71 %".

22. Papildināt noteikumus ar 49.8. un 49.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.8. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja minimālo inkubācijas pakalpojumu izmaksas:

49.8.1. inkubācijas fonda atbalsta saņēmējiem brīvi pieejamu telpu izmaksas;

49.8.2. darba vietas aprīkošana ar datoru un interneta pieslēguma ierīkošana, kā arī minētās darba vietas uzturēšanas izmaksas;

49.8.3. komunikāciju un sakaru pakalpojumi (internets, tālrunis, sekretariāta pakalpojumi);

49.8.4. iepriekš noteiktā projekta programmas līdzfinansējuma saņēmēja darbinieku un piesaistīto ekspertu izmaksas;

49.8.5. semināru, kursu, ar investoriem saistītu sadarbības pasākumu un citu pasākumu organizēšanas izmaksas;

49.8.6. mārketinga un informācijas izplatīšanas aktivitāšu izmaksas;

49.9. inkubācijas fonda atbalsta saņēmējiem komercdarbības veikšanai iznomāto telpu apsaimniekošanas izmaksas (aprīkotu vai neaprīkotu darba vietu noma (elektrība, gāze, ūdens, sētnieks, apsardze, atkritumu apsaimniekošana)), ja ir veikta iepriekš noteiktajā projektā paredzētā telpu rekonstrukcija."

23. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Iepriekš noteiktā projekta iesniedzējs biznesa plānā norāda plānoto pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu cenu vienam inkubācijas fonda saņēmējam vienam mēnesim."

24. Aizstāt 54.2. apakšpunktā vārdu "trešajā" ar vārdu "otrajā".

25. Svītrot 55.3. apakšpunktu.

26. Svītrot 55.6. apakšpunktā vārdus "un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanu".

27. Svītrot 89. punkta otro teikumu.

28. Izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Ja donorvalsts apstiprinātajos programmas līguma grozījumos ir ietverti nosacījumi, kas jāizpilda iepriekš noteiktā projekta vai neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas laikā, programmas apsaimniekotājs uzdod aģentūrai iekļaut šos nosacījumus iepriekš noteiktā projekta vai neliela apjoma grantu shēmas projekta līgumā."

29. Papildināt V nodaļu ar 90.1 punktu šādā redakcijā:

"90.1 Ja donorvalsts apstiprinātajos programmas līguma grozījumos ir ietverti nosacījumi, kas jāizpilda pirms iepriekš noteiktā projekta īstenošanas:

90.1 1. aģentūra pieprasa papildu informāciju un precizētu projekta iesniegumu no iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja;

90.1 2. aģentūra papildu informācijas pieprasījumā norāda programmas līguma grozījumos ietvertos nosacījumus iepriekš noteiktā projekta īstenošanai, papildus iesniedzamo informāciju un informācijas iesniegšanas termiņu, kas nepārsniedz 15 darbdienas no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

90.1 3. vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas pārbauda programmas līguma grozījumos ietverto nosacījumu izpildi;

90.1 4. aģentūra un programmas apsaimniekotājs slēdz projekta līgumu ar iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzēju 15 darbdienu laikā no dienas, kad vērtēšanas komisija apstiprinājusi programmas līguma grozījumos ietverto nosacījumu izpildi."

30. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Pirmsinkubācijas un inkubācijas fondu atbalstāmās darbības un atbalsta saņēmēji".

31. Papildināt VII nodaļu ar 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7 un 112.8 punktu šādā redakcijā:

"112.1 Inkubācijas fonda darbības mērķis ir sniegt atbalstu komersantiem biznesa idejas īstenošanai šo noteikumu 2. punktā minētajās jomās, lai nodrošinātu jaunuzsāktas komercdarbības attīstību tās agrīnās attīstības fāzē un sekmētu investīciju piesaisti biznesa idejas attīstīšanai un komercdarbības paplašināšanai.

112.2 Inkubācijas fonda atbalsta saņēmējs ir neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs.

112.3 Inkubācijas fonda atbalsts vienam atbalsta saņēmējam no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem ir no EUR 5000 līdz EUR 40 000, vienlaikus nepārsniedzot šo noteikumu 17. un 19. punktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru.

112.4 Inkubācijas atbalsta saņēmēja minimālais atbalsta saņemšanas ilgums ir trīs mēneši, maksimālais atbalsta saņemšanas ilgums - divi gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 31. martam.

112.5 Inkubācijas fonda atbalsta saņēmējam tiek nodrošināti šādi minimālie inkubācijas pakalpojumi:

112.5 1. brīvi pieejamas ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora telpas un iekārtota darba vieta ar datoru un interneta pieslēgumu;

112.5 2. ne mazāk kā 160 ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora ekspertu kontaktstundas ar vienu atbalsta saņēmēju biznesa plāna īstenošanai, komercdarbības finanšu un juridisko jautājumu risināšanai, investoru un sadarbības partneru piesaistei, pārdošanas stratēģijas izstrādei un īstenošanai;

112.5 3. dalība ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora organizētos investoru un partneru piesaistes pasākumos, informatīvos semināros un kontaktbiržās;

112.5 4. iespēja izmanot ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora mārketinga instrumentus.

112.6 Inkubācijas fonda atbalsta saņēmējam pēc ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora telpu rekonstrukcijas, ja nepieciešams, tiek nodrošinātas papildu telpas komercdarbības veikšanai.

112.7 Pirsminkubācijas un inkubācijas fondu atbalsta intensitāte ir 100 %.

112.8 Inkubācijas fonda pakalpojuma apjoms un sniegšanas kārtība tiek noteikta līgumā, ko neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs slēdz ar aģentūru un ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatoru atbilstoši šo noteikumu 172. punktam."

32. Izteikt 117. punktu šādā redakcijā:

"117. Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēji saņem atbalstu no "Zaļā" tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā inkubācijas fonda ietvaros. Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros papildus tiek sniegts atbalsts atlīdzības izmaksām, kā arī materiālu un ārējo pakalpojumu izmaksām līdzfinansējuma saņēmēja jaunuzsāktās komercdarbības biznesa plānā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanai."

33. Aizstāt 119. punktā skaitli "170 000" ar skaitli "140 000".

34. Svītrot 121.1. apakšpunktu.

35. 121.2. apakšpunktā svītrot vārdu "starptautiskā".

36. Izteikt 121.3. un 121.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"121.3. ekspertu pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar komercdarbības idejas attīstīšanu un īstenošanu atbilstoši biznesa plānam un jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas attīstīšanu, izņemot pakalpojumus, kurus nodrošina "Zaļo" tehnoloģiju inkubators minimālo inkubācijas pakalpojumu ietvaros;

121.4. materiālu izmaksas, līdzīgu produktu (piemēram, vielu, vīrusu, baktēriju) un to piegādes izmaksas jauna vai būtiski uzlabota produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādei un demonstrēšanai;".

37. Aizstāt 124. punktā vārdus "kredītiestādes kontā" ar vārdiem "kontā Valsts kasē vai darījuma kontā kredītiestādē".

38. Izteikt 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Šo noteikumu 121.2., 121.3., 121.4., 121.5., 121.6., 121.7., 121.8., 121.9., 121.10. un 121.11. apakšpunktā minēto izmaksu atbalsta intensitāte no programmas līdzfinansējuma ir 80 %. Kopējā projekta atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 85 % no programmas līdzfinansējuma."

39. Aizstāt 127. punktā vārdus "trīs gadi un viens mēnesis" ar skaitli un vārdu "18 mēneši".

40. Izteikt 128., 129. un 130. punktu šādā redakcijā:

"128. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no projekta attiecināmo izmaksu daļas, kas tiek finansēta no programmas līdzfinansējuma. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz aģentūrā avansa pieprasījumu. Aģentūra ieskaita avansu neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmēja atvērtajā kontā Valsts kasē vai darījuma kontā kredītiestādē.

129. Starpposma maksājumus var pieprasīt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, iesniedzot aģentūrā attiecīgo starpposma pārskatu. Starpposma maksājumus var saņemt līdz 90 % no projekta attiecināmo izmaksu daļas, kas tiek finansēta no programmas līdzfinansējuma.

130. Noslēguma maksājumu aģentūra veic pēc neliela apjoma grantu shēmas projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas 10 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu daļas, kas tiek finansēta no programmas līdzfinansējuma."

41. Svītrot 132. punktu.

42. Izteikt 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēja pakalpojumu sniedzējs var būt ar ''Zaļo'' tehnoloģiju inkubatora dibinātājiem saistītas institūcijas vai komersanti, ja pakalpojumu iepirkums veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā."

43. Izteikt 135. punktu šādā redakcijā:

"135. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina divās kārtās, katru kārtu par pusi no neliela apjoma grantu shēmai pieejamā finansējuma. Pirmo kārtu izsludina ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju. Otro kārtu izsludina ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pirmās kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas datuma."

44. Svītrot 136. un 137. punktu.

45. Aizstāt 141. punktā vārdu "mēnesi" ar vārdiem "divus mēnešus".

46. Izteikt 142.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"142.3. "Zaļo" tehnoloģiju inkubatora atzinumu par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu un biznesa plānu, kurā iekļauta vismaz šāda informācija - vērtējums par jaunā vai būtiski uzlabotā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas inovācijas pakāpi, jaunā vai būtiski uzlabotā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma priekšrocībām tirgū, kā arī tehnoloģiskā riska novērtējums, projekta iesniegumā iekļauto aktivitāšu atbilstība biznesa plānam un komercdarbības idejas attīstības fāzei;".

47. Svītrot 154. punktu.

48. Izteikt 159. punktu šādā redakcijā:

"159. Aģentūra piesaista divus neatkarīgus ekspertus neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikuma II nodaļu "Kvalitātes vērtēšanas kritēriji", kā arī atzinuma sagatavošanai par biznesa plānu."

49. Svītrot 174., 175., 176., 177. un 178. punktu.

50. Svītrot XI nodaļu.

51. Izteikt 5. pielikuma 1., 2. un 3. sadaļu šādā redakcijā:

"1. sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Nosaukums  
1.1.2. Reģistrācijas numurs  
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  
1.1.4. Juridiskā adrese

 

Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

1.1.5. Faktiskā adrese* Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
1.1.6. Kontaktpersonas

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona      
Vārds, uzvārds
Amats
Kontaktpersona**      
Vārds, uzvārds
Amats

* Aizpilda, ja faktiskā adrese atšķiras no juridiskās adreses.

** Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas.

1.1.7. Komersanta kategorija (atzīmēt atbilstošo)

Komersants, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam

 

Komersants, kas atbilst vidējā komersanta statusam

 
Komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam (atbalstāms, ja viens no komersanta dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta publiskā zinātniskā institūcija)  

1.1.8. Projekta iesniedzēja saistītās personas (ja projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, šī sadaļa nav jāaizpilda). Saistītās personas atbilst Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto personu definīcijai

  Autonoms komersants

  Partnerkomersanti
 

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (LVL)

Gada bilances kopsumma (LVL)

1. Komersanta nosaukums          
2. ...          
3. …          

Kopā

         

    Saistītie komersanti
 

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (LVL)

Gada bilances kopsumma (LVL)

1. Komersanta nosaukums          
2. ...          
3. …          

Kopā

         

1.1.9. Projekta iesniedzēja tips (atzīmēt atbilstošo)

 

 

Kods

Nosaukums
   

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
   

I-2

Akciju sabiedrība
   

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

1.1.10. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare saskaņā ar vispārējās ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 2. red. (ierakstīt atbilstošo)

   

kods

nosaukums

1.1.11. Projekta iesniedzēja akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība un akcionāra ieguldījums ir vismaz 5 % no kopējā ieguldījuma komersantā)

Nr. p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums %

Balsstiesības

1.      
2.      
     
 

Kopā

100 %

100 %

1.2. Projekta iesniedzēja īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt valsts un/vai Eiropas Savienības finansējumu, citu finansējumu no publiskajiem līdzekļiem vai citu finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības projektu ietvaros (ja tādu projektu nav, ievilkt "-" vai ierakstīt "nav")

Nr. p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids,
projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

1.            
2.            
           

1.3. Projekta izmaksu pozīciju apvienošana ar citiem valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības atbalsta instrumentiem

Norādīt projekta iesniedzēja īstenotos un plānotos projektus, kuros saņemtais vai plānotais valsts, pašvaldības un/vai Eiropas Savienības finansējums, citas ārvalstu finanšu palīdzības plānotais finansējums tiks kombinēts ar šī projekta ietvaros pieprasīto finansējumu, kā arī norādīt citu valsts atbalsta programmu vai individuālo atbalsta programmu ietvaros plānoto vai saņemto finansējumu, tai skaitā de minimis, garantijas, aizdevumus vai riska kapitālu, kuru apvienos ar šī projekta noteiktajām attiecināmajām izmaksām (ja tādu projektu nav, ievilkt "-" vai ierakstīt "nav")

Finansējuma sniedzējs  
Finansējuma veids  
Projekta nosaukums un numurs (ja piešķirts)  

Nr. p.k.

Kombinējamā attiecināmo izmaksu pozīcija

Kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

Piešķirtais/plānotais finansējuma apjoms citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta programmā (euro)

Sniegtā atbalsta intensitāte %, ko sastāda valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības atbalsts, atbalsts no citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (no 4. ailē norādītā kopējā finansējuma)

1

2

3

4

5

         
         
         
         

1.4. Projekta iesniedzēja saistīto personu īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt finansējumu neliela apjoma grantu shēmas atklātu projektu konkursā (ja tādu projektu nav, ievilkt "-" vai ierakstīt "nav")

Nr. p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids,
projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg-mm/gggg)

1.            
2.            

1.5. Informācija par projekta īstenošanu sadarbībā ar donorvalsts partneri

  Projekts tiks īstenots sadarbībā ar donorvalsts partneri
 

1.5.1. Informācija par donorvalsts partneri

Aizpildīt informāciju par donorvalsts partneri atbilstoši 1.1.-1.4. punktam.

2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par neliela apjoma grantu shēmas projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs publiski pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu) (līdz 500 zīmēm)

Norādīt, kādu jaunuzsāktu komercdarbību vai jaunu produktu vai tehnoloģiju projekta ietvaros plānots attīstīt.

Norādīt informāciju par projekta ietvaros plānotajām galvenajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem.

 

2.2. Projekta mērķis un apraksts (līdz 3000 vārdiem). Detalizētu informāciju sniegt biznesa plānā

Projekta mērķis:

Projekta mērķim jābūt vērstam uz jaunuzsāktas komercdarbības attīstīšanu, kas ietver jauna produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Identificētās problēmas apraksts, tās risinājums un optimālā risinājuma izvēles pamatojums (norādīt citas aplūkotās iespējas).

Projekta īstenošanas rezultātā plānotā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas apraksts:

• Norādīt, kāds jauns vai būtiski uzlabots produkts, tehnoloģija vai pakalpojums tiks ieviests, un sniegt jaunā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas aprakstu, raksturojot lietošanas veidus, mērķa klientus un plānoto noieta tirgu.

• Sniegt skaidrojumu, kāpēc tas būtu jāuzskata par jaunu vai būtiski uzlabotu, norādīt un pamatot produkta vai tehnoloģijas inovācijas pakāpi (jauns uzņēmumam, jauns konkrētā tirgū, unikāls).

• Raksturot produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas konkurētspējas priekšrocības attiecībā pret esošo produktu vai tirgū esošiem līdzīgiem produktiem, pakalpojumiem vai tehnoloģijām. Norādīt konkrētus parametrus, kas raksturo priekšrocības, un sniegt to salīdzinājumu ar konkurentiem un/vai esošiem produktiem.

• Raksturot galvenās identificētās jaunā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma ekonomiskās vai tehnoloģiskās neskaidrības un no tā izrietošos galvenos veicamos uzdevumus produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādes gaitā. Novērtēt tehnoloģiskos riskus un iespējamos alternatīvos risinājumus.

• Aprakstīt izstrādātā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma plānoto intelektuālo tiesību aizsardzības stratēģiju.

2.3. Projekta nozīmīgums projekta iesniedzēja un tā partneru turpmākai attīstībai (līdz 2000 vārdiem). Detalizētu informāciju sniegt biznesa plānā

Raksturot un pamatot plānotās jaunuzsāktās komercdarbības galvenos ekonomiskos rādītājus triju gadu periodā pēc jaunā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanas (jaunradīto darba vietu skaits, eksporta apjoms un īpatsvars, peļņas rādītāji, plānotās investīcijas pētniecībā un produktu izstrādē, apgrozījums u.c.)

Ja tiek piesaistīts donorvalsts partneris, raksturot tā lomu projekta īstenošanā un komercdarbības attīstīšanā un partnera plānotos ieguvumus no sadarbības.

Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas.

2.4. Projekta īstenošanai nepieciešamo resursu pieejamība (līdz 500 vārdiem)

Raksturot projekta iesniedzējam pieejamos resursus, norādot pašreizējo projekta iesniedzēja komandu, komandas zināšanas un iepriekšējo pieredzi jaunu produktu, tehnoloģiju, komercdarbības attīstīšanā, kā arī citus resursus, kas ir pieejami un būtiski projekta īstenošanai.

2.5. Projekta īstenošanas vieta (jānorāda viena projekta īstenošanas vieta)

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):  
Pašvaldība:  

Plānošanas reģions (atzīmēt):

Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīgas reģions  
Pilsēta (norādīt): Rīga  
  Cita pilsēta  

Administratīvā vienība (atzīmēt):

Visa Latvija  

2.6. Projekta īstenošanas nozare (jānorāda viena projekta īstenošanas nozare)

NACE 2. red. klase

 
Nosaukums  
   

3. sadaļa - Projekta īstenošana

3.1. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums

 

(pilnos mēnešos)

3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Neliela apjoma granta shēmas atbalsta ietvaros

1. aktivitāte
...

                                   

2. aktivitāte
...

                                   

3. aktivitāte
...

                                   

....

                                   
Inkubācijas fonda ietvaros
Minimālie inkubācijas pakalpojumi                                    
Telpu noma komercdarbības veikšanai                                    

3.3. Projektā paredzēto aktivitāšu apraksts

Sniegt skaidrojumu par plānotajām aktivitātēm, sagaidāmiem rezultātiem un indikatīvo aktivitātes finansējumu.

Aktivitāte

Rezultāts

Plānotais finansējums (euro)

Aktivitātes apraksts

Neliela apjoma granta shēmas atbalsta ietvaros
1. aktivitāte
…..
     
2. aktivitāte
…..
     
..      
Inkubācijas fonda ietvaros
Minimālie inkubācijas pakalpojumi      
Telpu noma no inkubatora komercdarbības veikšanai    

"

52. Izteikt 5. pielikuma 5., 6. un 7. sadaļu šādā redakcijā:

"5. sadaļa - Atbilstība programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalsta jomām un horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz vidi

5.1.1. Atzīmēt, vai projekts paredz pozitīvu ietekmi uz vidi

  Īstenojot projektu, tiks attīstīta jaunuzsākta komercdarbība un izstrādāta tehnoloģija, pakalpojums vai produkts, kas samazinās slodzi uz vidi
 

5.1.2. Projekta atbilstība programmas ''Inovācijas ''zaļās'' ražošanas jomā'' atbalsta jomām (atzīmēt atbilstošo jomu)

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas joma

(X)

1. Atjaunojamās enerģijas ražošana  
2. Videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm  
3. Tīra transportēšana  
4. Ūdens resursu vadība  
5. Atkritumu apsaimniekošana  
6. Ekodizains  
7. Jebkuri citi ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītie uzlabojumi, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam  

5.1.3. Projekta ietekmes uz vidi skaidrojums (līdz 2000 vārdiem)

Sniegt skaidrojumu, kā projekta ietvaros attīstītā jaunuzsāktā komercdarbība, tehnoloģija, pakalpojums vai produkts samazinās slodzi uz vidi. Skaidrojumā jānorāda un jāpamato konkrēti izmērāmi rādītāji*, kas raksturo pozitīvu ietekmi uz vidi un sagaidāmo ietekmes apjomu piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas.

Raksturot ietekmi, sniegt analīzi arī par plānoto ietekmes atbilstību vides politikas plānošanas dokumentos (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015. gadam) noteiktajiem mērķiem.

* Ietekmes pamatošanas rādītāju piemēri:

1. Gaisa piesārņojuma samazinājums (SO2, NO2, O3, CO, PM2,5, PM10, C6H6, NOx, nemetāna gaistošie organiskie savienojumi, NH3) (kg gadā katrai piesārņojošai vielai).

2. Ūdeņu apsaimniekošana:

• biogēno elementu emisiju samazinājums virszemes ūdeņos (Nkop un Pkop) (kg gadā);

• skābekli patērējošo organisko vielu ieneses samazinājums virszemes ūdeņos (BSP5) (kg gadā);

• ūdens zudumu samazinājums (m3 gadā).

3. Siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) emisiju samazinājums (Gg CO2 ekvivalents gadā).

4. Atkritumu apsaimniekošana:

• radīto atkritumu (sadzīves un bīstamo atkritumu) apjoma samazinājums (t gadā);

• apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazinājums (t gadā);

• radītais sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms (t gadā);

• pārstrādāto sadzīves un bīstamo atkritumu apjoms (t gadā).

5. Dabas resursu izmantošana:

• pazemes ūdens ņemšanas apjoms (tūkst. m3 gadā);

• virszemes ūdens ņemšanas apjoms (tūkst. m3 gadā);

• sanēto, rekultivēto piesārņoto teritoriju platība (ha).

6. Energoefektivitāte

• energoresursu patēriņa samazinājums (%).

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspēja", kas ietver sociālo aspektu, un "Dzimumu līdztiesība" (atzīmēt atbilstošo un sniegt pamatojumu)

  Projektā tiks nodarbināti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji vai strādājošas personas ar invaliditāti, un šīs personas veido vismaz 15 % no projektā nodarbināmo darbinieku kopskaita. "Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2. pantā noteiktajai definīcijai
 

Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)

  Projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķa grupas sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes
 

Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)

  Projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecumu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem
 

Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)

  Projekta vadībā tiks iesaistītas vismaz 40 % sievietes
 

Skaidrojums (līdz 200 vārdiem)

6. sadaļa - Projekta detalizēts budžets

6.1. Projekta pieprasītais neliela apjoma grantu shēmas finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot ar diviem cipariem aiz komata un noapaļojot uz leju.)

Projekta kopējās izmaksas
(euro)

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
(euro)

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas
(euro)

Pieprasītais programmas līdzfinansējums
(norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju)

Pieprasītā finansējuma
intensitāte %
(norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz augšu)

1. Atlīdzība neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam (maksimālā atbalsta intensitāte 100 %)
         
2. Citas izmaksas (maksimālā atbalsta intensitāte (80 %)
         
3. Kopā izmaksas (maksimālā atbalsta intensitāte 85 %)
         

6.2. Projekta izmaksu tāme

Projekta izmaksu pozīcijas

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas (euro)

Kopā izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas (bez PVN)

Neattiecināmās izmaksas

Jānorāda, kurā aktivitātē izmaksas tiks ietvertas

bez PVN

PVN attiecināmajām izmaksām

PVN neattiecināmajām izmaksām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.          
1.1. …                  

Kopā (1.)

         
2.                  
2.1. …                  

Kopā (2.)

                 

Kopā:

         

6.3. Projekta finansēšanas avoti* (naudas plūsmas)

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Summa (euro)

%

1. Programmas līdzfinansējuma līdzekļi    
2. Projekta iesniedzēja paša resursi
3. Aizņēmums no kredītiestādes
4. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā komercdarbības atbalsts (garantijas, aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)
5. Citi (norādīt finansēšanas avotu)    

 Kopā (1.+2.+3+4.+5.)

  100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 6.1. sadaļā minētajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, norādīt, kurā bankā plānots ņemt kredītu, kā arī norādīt kontaktpersonu bankā, kura var sniegt sīkāku informāciju par kredītu.

Norādīt, kurā bankā plānots ņemt kredītu, kā arī norādīt kontaktpersonu bankā, kura var sniegt sīkāku informāciju par kredītu.


6.4. Izmaksu pamatojums (Sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu. Norādīt potenciālos pakalpojumu sniedzējus. Pamatojums jāsniedz par visām 6.2. sadaļā minētajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.)

Projekta izmaksu pozīcijas

Pamatojums

1.  
1.1.…  
 
2.  
2.1. ...  
 

7. sadaļa - Projekta iesniedzēja apliecinājums

Es, projekta iesniedzēja    
 

projekta iesniedzēja nosaukums

 
atbildīgā amatpersona   ,
 

vārds, uzvārds

 
    ,
 

amats

 
ar parakstu apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi    
 

dd/mm/gggg

 

ir spēkā šādi nosacījumi:

7.1. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja atbilstība:

7.1.1. projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants;

7.1.2. projekta iesnieguma iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

7.1.3. projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus pilnā apmērā un normatīvajos aktos nodokļu jomā noteiktajos termiņos;

7.1.4. projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā programmas apsaimniekotājam un Aģentūrai nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanu;

7.1.5. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

7.1.6. projekta iesniedzējs ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

7.1.7. projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti tikai projektā paredzētajiem mērķiem, kā arī atbalsta saņēmēja komersanta saimnieciskajā darbībā un projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā;

7.1.8. projekta ietvaros veiktie nemateriālie ieguldījumi tiks iekļauti komersanta aktīvos kā amortizējamie ieguldījumi un vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliks sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta īpašumā Latvijā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas - Latvijas Republikā reģistrēta komersanta īpašumā, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, un netiks nodoti lietošanā trešajām personām;

7.2. finansējuma saņemšanas nosacījumi:

7.2.1. projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav radušās pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas;

7.2.2. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar publicitātes pasākumu plānu;

7.2.3. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstāma, un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs nodrošinās atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, ja līdzfinansējuma saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu statusam, bet piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, ja līdzfinansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija;

7.3. projekta atbilstība:

7.3.1. projekta iesniegumā ir norādītas visas saistītās personas saskaņā ar Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1. pielikumu;

7.3.2. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai, un projekta īstenošanai pieprasītais Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.3.3. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā nav iekļautas izmaksas, par kurām neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atbalstu no vietējiem, reģionālajiem, valsts, Eiropas Savienības vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (dubultais finansējums);

7.3.4. projekta iesniedzējam nav zināmi iemesli, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par Norvēģijas finanšu instrumenta neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansējuma līdzekļiem, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī tad, ja finansējums neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanai (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu pret minēto juridisko personu - projekta iesniedzēju - var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats  
Vārds, uzvārds
Datums
 

dd/mm/gggg

Vieta  
Paraksts

Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

53. Aizstāt 7. pielikuma III nodaļas 3. punktā skaitli "170 0001" ar skaitli "140 000".

54. Svītrot 7. pielikuma III nodaļas 1. piezīmi.

55. Svītrot 7. pielikuma sadaļu "Atkārtotas dalības pieteikums neliela apjoma grantu shēmas atbalstam (otrajam un turpmākajiem gadiem)".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 236Pieņemts: 06.05.2014.Stājas spēkā: 17.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 16.05.2014. OP numurs: 2014/94.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266225
17.05.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)