Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.66

Rīgā 2013.gada 29.janvārī (prot. Nr.6 20.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

7. panta ceturto daļu, 7.1, 13.1, 13.4 un 13.8 pantu,
15. panta pirmo daļu un 16. panta otro daļu
(Grozīta ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 661; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 777)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību. Noteikumu IV nodaļa ir piemērojama Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku amatiem atbilstošo mēnešalgu grupu un tām atbilstošo mēnešalgu maksimālo apmēru noteikšanai.

(Grozīts ar MK 06.01.2015. noteikumiem Nr.1, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

2. Amatpersonai (darbiniekam), kura amata (dienesta, darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.

3. Amatpersona (darbinieks) nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņa bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (dienesta, darba) pienākumus.

4. Stundas algas likmi aprēķina, dalot attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam) noteikto mēnešalgas apmēru ar attiecīgo darba stundu skaitu konkrētajā mēnesī, bet ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteikts summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam) noteikto mēnešalgas apmēru ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

5. Noteikumi neattiecas uz tiem darbiniekiem, kurus pieņem darbā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un kuri nav nodokļu maksātāji Latvijas Republikā. Minētajiem darbiniekiem darba samaksu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts darba tirgus specifiku un iestādes budžeta iespējām.

II. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kārtība

6. Lai noteiktu amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu, tās amatu klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs) un nosaka amata saimi, līmeni un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu. Katra mēnešalgu grupa iedalās trijās kategorijās. Katrai kategorijai ir noteikts mēnešalgas maksimālais apmērs (2. pielikums).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 822 redakcijā)

7. Amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:

7.1. amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze, kas ir būtiska amata (iestādes) funkciju izpildei un kuru izvērtē iestādes vadītājs, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) amata aprakstā noteiktās prasības attiecīgajā jomā;

7.2. amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1410; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 822)

8. Amatpersonai (darbiniekam), pamatojoties uz individuālā vērtējuma kritērijiem, piešķir vienu no trim kategorijām (4.pielikums).

9. Amatpersonas (darbinieka) konkrēto mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, nepārsniedzot šo noteikumu 2. pielikumā attiecīgajai kategorijai norādīto mēnešalgas maksimālo apmēru.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 822 redakcijā)

10. Iestādes vadītājam mēnešalgu nosaka ministrs, bet Valsts kancelejas direktoram un Pārresoru koordinācijas centra vadītājam – Ministru prezidents.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 777)

11. Amatpersonai (darbiniekam), kam noteikts summētais darba laiks, faktisko mēnešalgu aprēķina, stundas algas likmi reizinot ar attiecīgajā kalendāra mēnesī faktiski nostrādāto stundu skaitu.

12. Ja amatpersonai (darbiniekam), stājoties amatā (dienestā, darbā), nav profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā:

12.1. pārbaudes laikā amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgas noteikšanā piemēro 1.kategoriju. Beidzoties pārbaudes laikam, novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi, kā arī nosaka atbilstošo kategoriju;

12.2. ja nav noteikts pārbaudes laiks, amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgas noteikšanā sākotnēji piemēro 1.kategoriju un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi, kā arī nosaka atbilstošo kategoriju.

13. Ja amatpersonai (darbiniekam), stājoties amatā (dienestā, darbā), ir profesionālā pieredze attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), bet nav piešķirta kategorija:

13.1. pārbaudes laikā iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona ar pamatotu lēmumu amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgas noteikšanā piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulā vērtējumam "labi" noteikto kategoriju atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam. Beidzoties pārbaudes laikam, novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi un, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo kategoriju;

13.2. un nav noteikts pārbaudes laiks, iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona ar pamatotu lēmumu amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgas noteikšanā piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulā vērtējumam "labi" noteikto kategoriju atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi. Ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo kategoriju.

14. Ja amatpersonu (darbinieku) ieceļ vai pārceļ citā amatā vai pieņem darbā tajā pašā vai citā valsts tiešās pārvaldes iestādē un viņai ir profesionālā pieredze attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), kā arī ir piešķirta kategorija, kuru apliecina iepriekšējās darbavietas izsniegtā izziņa par veiktajiem amata (dienesta, darba) pienākumiem un piešķirto kategoriju šajā darbavietā:

14.1. pārbaudes laikā piemēro piešķirto kategoriju, ja iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par tās saglabāšanu. Beidzoties pārbaudes laikam, novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi un, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo kategoriju;

14.2. bet nav noteikts pārbaudes laiks, sākotnēji piemēro piešķirto kategoriju, ja iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par tās saglabāšanu, un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem var novērtēt amatpersonas (darbinieka) darba izpildi. Ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo kategoriju.

(Grozīts ar MK 06.01.2015. noteikumiem Nr.1, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

15. Ja amatpersona (darbinieks) atgriežas no ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), viņai piemēro pēdējo piešķirto kategoriju un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi. Ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo kategoriju.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1410 redakcijā)

16. Amatpersonai (darbiniekam) kategoriju piešķir iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam – ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Pārresoru koordinācijas centra vadītājam – Ministru prezidents, konsultatīvajām amatpersonām attiecīgi Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs vai ministrs.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 777)

17. Konsultatīvajām amatpersonām Ministru kabineta loceklis kategoriju nosaka atbilstoši konkrētās amatpersonas zināšanām, prasmēm, izglītības līmenim, iemaņām un darba pieredzei attiecīgajā profesionālajā jomā. Uz Ministru kabineta locekļu konsultatīvajām amatpersonām neattiecas šo noteikumu 12., 13., 14. un 15.punkts.

18. Amatpersonas (darbinieka) kategoriju pārskata ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu. Ja darba izpildes novērtējums ir:

18.1. tāds pats vai augstāks nekā iepriekšējā gadā, kategoriju pārskata saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu. Ja kategorija tiek paaugstināta, var pārskatīt mēnešalgu;

18.2. zemāks nekā iepriekšējā gadā, kategoriju pārskata saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu. Ja kategorija tiek pazemināta, var pārskatīt mēnešalgu. Mēnešalgu pārskata, ja līdzšinējā mēnešalga pārsniedz attiecīgajai kategorijai atbilstošās mēnešalgas maksimālo apmēru un amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējums ir "jāpilnveido". Ja darba izpildes novērtējums ir "neapmierinoši", amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu samazina par 15 %, ievērojot nosacījumu, ka samazinātā mēnešalga nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu, kā arī nosacījumu, ka noteiktā mēnešalga nepārsniedz attiecīgajai kategorijai atbilstošās mēnešalgas maksimālo apmēru.

(Grozīts ar MK 06.01.2015. noteikumiem Nr.1; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 822)

19. Darbiniekam par darbu, kuru iespējams normēt, var noteikt akorda algu. Akorda algu nosaka, izmantojot šādu formulu:

I = Tl x Nl x A, kur

I – akorda alga euro;

Tl – attiecīgajai mēnešalgu grupai un kategorijai atbilstošā stundas likme euro. To nosaka, dalot mēnešalgu, kas noteikta atbilstoši šo noteikumu 9.punktam, ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī;

Nl – darba norma stundās uz vienu izpildāmā darba apjoma mērvienību;

A – izpildītais darba apjoms mērvienībās (atbilst darba normas aprēķināšanā izmantotajām mērvienībām).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.928)

II1. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanas kārtība

(Nodaļa MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 661 redakcijā)

19.1 Lai noteiktu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu, tās amatu klasificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs) un nosaka amata saimi, līmeni un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu. Katra mēnešalgu grupa ir iedalīta trijās kategorijās. Katrai kategorijai ir noteikts mēnešalgas maksimālais apmērs (4.1 pielikums).

19.2 Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbinieka) konkrēto mēnešalgu nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, nepārsniedzot šo noteikumu 4.1 pielikumā norādītajā mēnešalgu skalā noteikto mēnešalgu maksimumu katrai kategorijai.

19.3 Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas un kategorijas noteikšanā un pārskatīšanā piemēro šo noteikumu II nodaļā minēto kārtību, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi.

II2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanas kārtība un apmērs

(Nodaļa MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

19.4 Lai noteiktu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu, tās amatu klasificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs) un nosaka amata saimi, līmeni un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

19.5 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) kvalifikāciju, kompetenču un darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas noteikšanā nepiemēro šo noteikumu II nodaļā minēto kārtību.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

19.6 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas (darbinieka) konkrēto mēnešalgas apmēru Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likuma 5. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros, ievērojot šo noteikumu 19.5 punktā noteiktos kritērijus, nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

19.7 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka mēnešalgu, ņemot vērā viņa kvalifikāciju, nosaka Ministru prezidents.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

III. Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanas kārtība, ja to profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi

20. Lai noteiktu to valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi (turpmāk – aģentūras amatpersona (darbinieks)), to amatus klasificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs) un nosaka amata saimi, līmeni un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu. Katrai mēnešalgu grupai atbilst noteikts mēnešalgu diapazons (5. pielikums).

(MK 06.01.2015. noteikumu Nr.1 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

21. Aģentūras amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgu attiecīgajai amata mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas diapazona ietvaros nosaka, ievērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:

21.1. aģentūras amatpersonas (darbinieka) kvalifikācija:

21.1.1. pamata kvalifikācija – amatpersonai (darbiniekam) ir atbilstoša izglītība attiecīgajā jomā;

21.1.2. optimālā kvalifikācija – amatpersonai (darbiniekam) ir atbilstoša izglītība, un viņš ir piedalījies papildu apmācībās Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību piemērošanā attiecīgajā jomā, kā arī ir apguvis specifiskas papildu zināšanas;

21.2. aģentūras amatpersonai (darbiniekam) ir darba pieredze aģentūrā vai citā ārvalstu civilās aviācijas uzraudzības iestādē.

22. Aģentūras amatpersonai (darbiniekam), pamatojoties uz individuālā vērtējuma kritērijiem, piešķir vienu no trijām kategorijām (6.pielikums).

23. Aģentūras amatpersonas (darbinieka) konkrēto mēnešalgu šo noteikumu 5.pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas diapazona ietvaros atbilstoši piešķirtajai kategorijai nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

24. Ja aģentūras amatpersonai (darbiniekam) profesionālā darba pieredze ir neliela, bet attiecīgā persona vairāk nekā gadu veic tādus amata (darba) pienākumus, kuru izpilde prasa īpaši sarežģītus risinājumus, vai sagatavo un pieņem sarežģītus lēmumus, kas ir būtiski aģentūras mērķu sasniegšanā, izpildot starptautiskās prasības, aģentūras vadītājs, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu (ja novērtējums ir "ļoti labi" vai "teicami"), ar pamatotu lēmumu mēnešalgu var noteikt amatam atbilstošās mēnešalgu grupas visu kategoriju diapazona ietvaros.

25. Aģentūras amatpersonai (darbiniekam) saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu noteikto mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata (darba) pienākumu izpildes laikam, kurā tiek nodrošināta Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpilde.

IV. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku mēnešalgu grupas un tām atbilstošās maksimālās mēnešalgas

26. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11. panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs).

(MK 06.01.2015. noteikumu Nr.1 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

27. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1410)

28. Nosakot mēnešalgu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, ņem vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un tai atbilstošo mēnešalgas maksimālo apmēru.

V. Speciālās piemaksas un prēmijas

29. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona (darbinieks) saņem:

29.1. piemaksu par dienesta pakāpi – saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu;

29.2. piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni – līdz 20 % no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.

30. Ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona ir pildījusi amata pienākumus nepilnu kalendāra mēnesi, piemaksu par dienesta pakāpi aprēķina, mēnesī noteiktās piemaksas par dienesta pakāpi summu dalot ar darba dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar šajā mēnesī faktiski nostrādāto darba dienu skaitu.

30.1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieks saņem piemaksu par darba pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni – līdz 20 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

31. Amatpersona (darbinieks) par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku (9.pielikums), saņem piemaksu līdz 25 % no viņam noteiktās mēnešalgas.

32. Šo noteikumu 29.2.apakšpunktā, 30.1 un 31.punktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, piemaksu apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 193)

33. Amatpersona (darbinieks), kurš ieņem diplomāta amatu vai valsts interesēs uz noteiktu laiku pārcelts citā amatā citā iestādē, saglabājot diplomātisko rangu, saņem piemaksu par diplomātisko rangu 20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas.

34. Amatpersonai (darbiniekam), kas ieņem amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, uz valsts amatpersonas amatu savienošanas laiku nosaka piemaksu par amata pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībā līdz 10 % no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas.

35. Valsts tiešās pārvaldes iestādes amatpersonu (darbinieku) un iestādes vadītāju reizi gadā saskaņā ar amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā, var prēmēt šādā apmērā:

35.1. līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami";

35.2. līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

35.3. līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".

VI. Noslēguma jautājumi

36. Laikposmā līdz 2013.gada 31.decembrim valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanā piemēro Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" redakcijā, kāda bija spēkā līdz 2013.gada 31.janvārim, ievērojot šādus nosacījumus:

36.1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

36.2. ja amatpersona (darbinieks) novērtēta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu", pieņem, ka šajā periodā amatpersonu (darbinieku) darba izpildes novērtējums "teicami" uzskatāms par novērtējumu A, "ļoti labi" – par novērtējumu B, "labi" – par novērtējumu C, "jāpilnveido" – par novērtējumu D, "neapmierinoši" – par novērtējumu E.

37. Ja līdz 2013.gada 31.decembrim valsts tiešās pārvaldes iestādes amatpersonu (darbinieku) un iestādes vadītāju prēmē, pamatojoties uz amatpersonu (darbinieku) ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumu, kas noteikts, piemērojot Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība", prēmiju nosaka šādā apmērā:

37.1. līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir A;

37.2. līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir B;

37.3. līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir C.

37.1 Pieņem, ka iestādes vadītājam, kā arī amatpersonai (darbiniekam), kura atgriežas no ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), un amatpersonai (darbiniekam), kurai nav beidzies noteiktais pārbaudes laiks vai nav noteikts pārbaudes laiks, līdz brīdim, kamēr viņas darba izpildi novērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" un nosaka atbilstošo novērtējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukcijai Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" noteiktais amatpersonas (darbinieka) darba izpilde novērtējums A ir uzskatāms par novērtējumu "teicami", B – par novērtējumu "ļoti labi", C – par novērtējumu "labi", D – par novērtējumu "jāpilnveido", E – par novērtējumu "neapmierinoši".

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1410 redakcijā)

37.2 Amatpersonai (darbiniekam), izņemot 37.1 punktā minētās amatpersonas (darbiniekus), līdz brīdim, kamēr viņas darba izpildi novērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" un nosaka atbilstošo novērtējumu, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.martam, nepiešķir kategoriju un saglabā noteikto mēnešalgu, ievērojot nosacījumu, ka tā nav mazāka par attiecīgās mēnešalgu grupas 1.kategorijas zemāko mēnešalgu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1410 redakcijā)

37.3 Šo noteikumu 4.1 pielikumā minētajai 16. mēnešalgu grupai līdz 2016. gada 31. decembrim mēnešalgas maksimālais apmērs nosakāms 3771 euro apmērā.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 661 redakcijā)

38. Noteikumi īstenojami attiecīgajam saimnieciskajam gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 822 redakcijā)

39. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.februāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā –
tieslietu ministrs J.Bordāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
Amatpersonu un darbinieku amatu saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas

(Pielikums svītrots ar MK 06.01.2015. noteikumiem Nr.1, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas

(Pielikums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 822 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 696; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 3)

(euro)

Mēnešalgu grupa1. kategorija2. kategorija3. kategorija
16    līdz2441
15  līdz2186līdz2353
14  līdz1983līdz2264
14A  līdz1983līdz2264
13līdz1458līdz1678līdz1917
13Alīdz1458līdz1678līdz1917
12līdz1253līdz1442līdz1647
11līdz1052līdz1209līdz1382
10līdz940līdz1115līdz1287
9līdz835līdz1015līdz1190
8līdz745līdz920līdz1093
7līdz675līdz835līdz996
6līdz601līdz740līdz899
5līdz552līdz680līdz802
4līdz500līdz600līdz705
3līdz500līdz530līdz608
2līdz500līdz500līdz530
1līdz500līdz500līdz500
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
Amatpersonu un darbinieku mēnešalga ministriju padotībā esošajās iestādēs

(Pielikums svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 822)

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
Amatpersonu un darbinieku kategoriju noteikšanas tabula

Nr.
p.k.

Darba izpildes novērtējums

Amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze (gadi)

līdz 1 gadam

no 1 gada līdz 3 gadiem

vairāk par 3 gadiem

1.

Neapmierinoši

1.

1.

1.

2.

Jāpilnveido

1.

1.

2.

3.

Labi

1.

2.

3.

4.

Ļoti labi

2.

3.

3.

5.

Teicami

3.

3.

3.

Finanšu ministra vietā –
tieslietu ministrs J.Bordāns
4.1 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 29. janvāra
noteikumiem Nr. 66
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu un darbinieku mēnešalgas

(Pielikums MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 661 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 696; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 3)

(euro)

Mēnešalgu grupa1. kategorija2. kategorija3. kategorija
16    ne vairāk kā4030
15  ne vairāk kā2826ne vairāk kā3475
14  ne vairāk kā2443ne vairāk kā3005
13ne vairāk kā1690ne vairāk kā2082ne vairāk kā2560
12ne vairāk kā1452ne vairāk kā1789ne vairāk kā2200
11ne vairāk kā1251ne vairāk kā1541ne vairāk kā1895
10ne vairāk kā1073ne vairāk kā1321ne vairāk kā1625
9ne vairāk kā935ne vairāk kā1146ne vairāk kā1410
8ne vairāk kā828ne vairāk kā1020ne vairāk kā1255
7ne vairāk kā739ne vairāk kā911ne vairāk kā1120
6ne vairāk kā657ne vairāk kā809ne vairāk kā995
5ne vairāk kā568ne vairāk kā700ne vairāk kā895
4ne vairāk kā500ne vairāk kā610ne vairāk kā775
3ne vairāk kā500ne vairāk kā540ne vairāk kā650
2ne vairāk kā500ne vairāk kā500ne vairāk kā540
1ne vairāk kā500ne vairāk kā500ne vairāk kā500
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
To valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu un darbinieku mēnešalga, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.928 redakcijā)

(euro)

Mēnešalgu grupa

1.kategorija

2.kategorija

3.kategorija

min

max

min

max

min

max

14  

1852

3442

2122

3985

13

1220

2236

1409

2754

1615

3387

12

1046

1946

1211

2397

1388

2947

11

878

1833

1016

2219

1166

2563

10

747

1650

866

1997

989

2307

9

632

1485

732

1796

840

2076

8

555

1337

644

1617

738

1869

6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
To valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonu un darbinieku kategoriju noteikšanas tabula, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar aģentūras mērķu sasniegšanu, nodrošinot Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi

Nr.
p.k.

Darba izpildes novērtējums

Darba pieredze un Civilās aviācijas aģentūrā vai ārvalstu civilās aviācijas uzraudzības iestādē nostrādātais laiks

līdz 1 gadam

no 1 gada līdz 3 gadiem

vairāk par 3 gadiem

  

pamata kvalifikācija

pamata kvalifikācija

pamata kvalifikācija

optimālā kvalifikācija

1.

Neapmierinoši

1.

1.

1.

1.

2.

Jāpilnveido

1.

1.

2.

2.

3.

Labi

1.

2.

2.

3.

4.

Ļoti labi

2.

3.

3.

3.

5.

Teicami

3.

3.

3.

3.

Finanšu ministra vietā –
tieslietu ministrs J.Bordāns
7.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1410)

8.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66
Piemaksas par dienesta pakāpēm Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ar dienesta pakāpēm

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.928 redakcijā)

Nr.
p.k.

Dienesta pakāpe

Piemaksas apmērs mēnesī (euro)

1.Ģenerālis

78

2.Pulkvedis

64

3.Pulkvežleitnants

57

4.Majors

50

5.Kapteinis

43

6.Virsleitnants

36

7.Leitnants

30

9. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr. 66
Iestādes un amatu grupas, kurās amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar īpašu risku

(Pielikums MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 84 redakcijā)

Nr.
p. k.

Iestādes un amatu grupas

1.Iestādes un struktūrvienības AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai)
2.Iestādes un struktūrvienības lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai
3.Iestādes un struktūrvienības infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienības, kurās ir paaugstināts risks veselībai
4.Ārstniecības iestādes un struktūrvienības, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori
5.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un institūcijas invalīdiem ar redzes traucējumiem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu un aprūpētāju) drošībai vai veselībai
6.Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un institūcijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu, pedagogu, aprūpētāju, audzinātāju un aukļu) drošībai vai veselībai
7.Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienību ārstniecības personas, kuru drošībai vai veselībai ir paaugstināts risks
8.Darbinieki Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu medicīnas apakšvienībās, kurās ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus
9.Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu darbinieki, kuri strādā cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem
10.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas, kuras strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs, kā arī anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu speciālisti, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos
11.Speciālās izglītības iestādes (speciālās klases un grupas), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskajām slimībām, internātskolas bāreņiem un bez vecāku aizgādnības palikušajiem izglītojamiem, – darbinieki, kuri strādā ar minētajiem skolēniem
12.Darbinieki, kas strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs ar skolēniem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība
13.Ārstniecības iestādes ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:
13.1.ārstniecības personas, psihologi un klīniskie psihologi, kuri veic piespiedu ārstēšanu
13.2.ārstniecības personas, psihologi un klīniskie psihologi, kuri veic tiespsihiatrisko un tiesu medicīnisko ekspertīzi
13.3.rehabilitācijas speciālisti
14.Neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos
15.Veterināro iestāžu darbinieki, kuru darbs saistīts ar leikozes, brucelozes, tuberkulozes un sevišķi bīstamu slimību (piemēram, Sibīrijas mēra, mutes un nagu sērgas, trakumsērgas) ārstēšanu, kā arī ar radioloģiju, rentgenoloģiju un dezinfekciju un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem
16.Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbinieki, kuru darbs saistīts ar tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšanu
17.Darbs paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos ugunsgrēku dzēšanas un avārijas darbos, tiešā glābšanas darbu vadībā notikuma vietā, kā arī tieša piedalīšanās minētajos darbos
18.Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbinieki):
18.1.kuru dienests tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
18.2.kuru darbs tieši saistīts ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, kā arī citu objektu apsardzi
18.3.kuru dienests tieši saistīts ar muitas robežas kontroli
18.4.kuru dienests tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumu īstenošanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
19.Valsts probācijas dienesta amatpersonas (darbinieki):
19.1.kuri īsteno sociālās uzvedības korekcijas pasākumus soda izciešanas vietās un apmeklē notiesātos brīvības atņemšanas iestādē
19.2.kuri nodrošina nosacīti notiesāto personu, pirms termiņa no soda atbrīvoto personu, kā arī to personu uzraudzību, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un īsteno probācijas programmas
19.3.kuri organizē un vada kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi
19.4.kuri organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi
19.5.kuri organizē un vada kriminālsoda probācijas uzraudzības izpildi un izlīgumu kriminālprocesā, kā arī sniedz izvērtēšanas ziņojumu  par probācijas klientu
20.Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas (darbinieki):
20.1.kuru darbs tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, ar valsts noslēpumu objektiem, ja tie saistīti ar korupcijas apkarošanu, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem
20.2.kuru darbs tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzdevumu īstenošanu korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē
21.Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāji, kuru darbs tieši saistīts ar atrašanos paaugstinātas bīstamības zonā aviācijas nelaimes gadījumu, dzelzceļa satiksmes negadījumu un jūras negadījumu izmeklēšanas laikā
22.Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas (darbinieki), kuru darbs tieši saistīts ar dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un atrašanos paaugstinātas bīstamības zonā, kā arī ar tiešu piedalīšanos dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanā un seku likvidācijas pasākumos
23.Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori, kuru darbs tieši saistīts ar vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 66Pieņemts: 29.01.2013.Stājas spēkā: 06.02.2013.Piemērojams ar: 01.02.2013.Zaudē spēku: 01.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 05.02.2013. OP numurs: 2013/25.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
254560
{"selected":{"value":"04.02.2022","content":"<font class='s-1'>04.02.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.02.2022","iso_value":"2022\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-03.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2021","iso_value":"2021\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2021.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-12.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2016","iso_value":"2016\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-17.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2015","iso_value":"2015\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2013","iso_value":"2013\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.02.2022
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"