Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1

Rīgā 2013.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 30.§)
Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek klasificēti publiskas personas pētījumi, kā arī nosaka pētījumu pasūtīšanas un izstrādes vadības nosacījumus, minimālās prasības pētījuma pasūtījuma un izstrādes dokumentācijai un prasības sabiedrības informēšanai.

2. Pētījums, ko pasūta publiska persona (turpmāk – pētījuma pasūtītājs), ir praktisks izpētes darbs, kas nodrošina situācijas izpēti un analīzi, konceptuālu priekšlikumu izstrādi, ietekmes izvērtēšanu un citu ar attīstības plānošanu un nozares un teritorijas attīstību saistītu uzdevumu izpildi attiecīgā pētījuma pasūtītāja kompetences jomā.

3. Pētījuma pasūtījums šo noteikumu izpratnē ir:

3.1. pakalpojuma iepirkums, kura paredzamā līgumcena ir līdz 4000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), par kuru pētījuma pasūtītājs noslēdz līgumu, nepiemērojot šo noteikumu V nodaļā minētās prasības;

3.2. pakalpojuma iepirkums, kura paredzamā līgumcena ir 4000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) vai lielāka.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.394)

4. Pētījuma pasūtītājs atbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem pētījumu pasūta esošo budžeta līdzekļu ietvaros vai Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem un pasākumiem paredzēto līdzekļu ietvaros.

5. Šie noteikumi neattiecas uz:

5.1. pētījumiem, ko pasūta valsts augstskolas un valsts zinātniskie institūti;

5.2. pētījumiem, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpums vai kuriem ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

6. Šo noteikumu II, III, IV un V nodaļā minētās prasības nepiemēro pētījumiem:

6.1. kurus pilnībā finansē starptautiskas un ārvalstu organizācijas, kas ir noteikušas pētījuma pasūtītājam citas prasības;

6.2. kuriem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu netiek piemērots Publisko iepirkumu likums;

6.3. kuru izstrādes gaitu un saturu regulē citi ārējie normatīvie akti.

7. Pētījumiem par valsts vides monitoringu papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem nosacījumiem nepiemēro arī šo noteikumu VI nodaļā minētās prasības.

8. Pētījuma pasūtītājs pētījuma pasūtījuma plānošanā, dokumentācijas izstrādē un pētījuma izstrādes vadībā var iesaistīt arī citas publiskās personas, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas, kā arī zinātnisko institūciju pārstāvjus vai konsultēties ar tiem.

9. Pētījuma izstrādātājs ir šo noteikumu 3.punktā minētā pakalpojuma iepirkuma uzvarētājs.

10. Pārresoru koordinācijas centrs nodrošina pētījumu un publikāciju datubāzes (turpmāk – datubāze) administrēšanu.

11. Par iesniegtās informācijas pareizību un savlaicīgu informācijas atjaunošanu atbild pētījuma pasūtītājs.

II. Pētījumu klasifikācija

12. Pētījumi tiek klasificēti šādi:

12.1. sabiedriskās domas pētījumi – aptaujas vai pētījumi, ko izstrādā, lai noskaidrotu sabiedrības vai noteiktas sabiedrības daļas viedokli par konkrētu nozarei vai teritorijai aktuālu problēmu vai tās risinājumu, kā arī nostāju kādā nozarei vai teritorijai aktuālā jautājumā;

12.2. padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un ietekmes novērtēšanai – pētījumi, kas tiek izstrādāti, lai iegūtu neatkarīgu analīzi par konkrētas politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādes nepieciešamību, novērtētu esošās politikas vai regulējuma īstenošanu un sasniegtos rezultātus;

12.3. regulāri pētījumi (tajā skaitā izpētes monitorings) – pētījumi, ko veic, lai ievāktu konkrētus datus par nozari vai teritoriju pēc iepriekš noteiktas metodoloģijas, nodrošinot, lai dati noteiktā laikposmā būtu salīdzināmi un lai varētu veikt analīzi, pamatojoties uz attiecīgajiem apkopotajiem datiem;

12.4. starptautiski salīdzinošie pētījumi – pētījumi, ko veic, lai nodrošinātu starptautisku saistību izpildi, ievāktu datus saskaņā ar starptautiski noteiktu metodoloģiju un veiktu starptautiskajām prasībām atbilstošu datu analīzi;

12.5. kompleksi analītiski pētījumi un izstrādes – pētījumi, ko veic, lai nodrošinātu starpnozaru sociāli ekonomisko procesu analīzi, izzinātu valsts (tajā skaitā nozaru vai teritoriju) ilgtspējīgas attīstības un globālās konkurētspējas tendences, izaicinājumus un iespējas.

13. Pētījuma pasūtītājs atbilstoši šo noteikumu 12.punktam klasificē pētījumu un norāda to attiecīgā pētījuma iepirkuma dokumentācijā.

III. Pētījumu plānošana

14. Publiskas personas katru gadu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam apkopo informāciju par attiecīgajā gadā plānotajiem pētījumiem un līdz attiecīgā gada 31.janvārim elektroniski iesniedz to Pārresoru koordinācijas centrā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.766)

15. (Svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.766)

16. Pārresoru koordinācijas centrs divu nedēļu laikā pārbauda publisko personu sniegto informāciju par attiecīgajā gadā plānotajiem pētījumiem un, ja plānotā pētījuma saturs ir analoģisks kādam citam pētījumam, informē par to atbildīgās iestādes.

17. Ja pētījuma plānošanas gaitā ir nepieciešams veikt izmaiņas vai papildinājumus šo noteikumu 1.pielikumā minētajā informācijā, publiskās personas mēneša laikā elektroniski iesniedz šo informāciju Pārresoru koordinācijas centrā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.766)

18. (Svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.766)

19. Pārresoru koordinācijas centrs mēneša laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētās informācijas saņemšanas to ievieto datubāzē.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.766)

IV. Pētījuma izstrādes vadība

20. Pētījuma pasūtītājs nodrošina koordinētu pētījuma izstrādes procesu un līguma izpildes plānošanu, uzrauga pētījuma uzdevumu un kvalitātes prasību izpildi, pētījuma rezultāta sasniegšanu, nodrošina dokumentācijas un produktu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī regulāru pētījuma pasūtītāja un izstrādātāja komunikāciju.

21. Pētījuma izstrādes gaitā var tikt izveidota pētījuma izstrādes vadības grupa, kurā iekļauj vismaz vienu pētījuma pasūtītāja pārstāvi un vismaz vienu pētījuma izstrādātāja pārstāvi, kā arī, ja pētījuma pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, citas ieinteresētās personas, ja pētījuma tēma skar citas publiskās personas kompetenci vai ja attiecīgā persona ir uzaicināta pēc pētījuma pasūtītāja iniciatīvas.

V. Prasības pētījuma pasūtījuma un izstrādes dokumentācijai

22. Izsludinot publisko iepirkumu, pētījuma pasūtītājs nodrošina, ka papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām obligātajām prasībām iepirkuma dokumentācijā par pētījuma pasūtīšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam tiek noteiktas šādas prasības:

22.1. minimālās prasības pētījuma izstrādātāju kvalifikācijai – izglītības un pieredzes prasības pētījuma izstrādes personālam;

22.2. piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji atbilstoši šo noteikumu 23.punktam un katra pētījuma mērķim;

22.3. pētījuma izstrādes pamatojums;

22.4. pētījuma mērķis vai mērķis un tā apakšmērķi;

22.5. informācija par iepriekš veiktajiem pētījumiem attiecīgajā jomā, ja tāda ir pieejama;

22.6. pētījuma darba uzdevums vai uzdevumi, kas jāveic izstrādātājam, lai sasniegtu pētījuma pasūtītāja noteikto pētījuma mērķi;

22.7. pētījuma veikšanas posmi un metodiskās prasības, kas jāievēro, īstenojot katru pētījuma posmu;

22.8. pētījuma rezultāts, pētījuma rezultāta izmantošanas iespējas un pētījuma rezultāta lietotāji;

22.9. pētījuma izstrādes laikā sagatavojamie dokumenti (piemēram, ievada un nobeiguma ziņojumi, starpziņojumi, prezentācijas) un to iesniegšanas termiņš;

22.10. pētījuma publiskās pieejamības nosacījumi;

22.11. prasība pretendentiem iesniegt:

22.11.1. pētījuma izstrādē iesaistītā personāla dzīvesgaitas aprakstu (CV) atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, kas apliecina attiecīgā personāla atbilstību noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Prasība iesniegt dzīvesgaitas aprakstu (CV) attiecināma tikai uz to pētījuma izstrādē iesaistīto personālu, kuram izvirzītas kvalifikācijas prasības. Ja nepieciešams, pētījuma pasūtītājs dzīvesgaitas apraksta (CV) paraugā var iekļaut papildu sadaļas (piemēram, valodu zināšanas);

22.11.2. pētījuma izstrādes darba plānu, kurā sniegts detalizēts katra pētījuma īstenošanas posma apraksts, identificējot un raksturojot izmantotās informācijas ieguves un analīzes metodes;

22.12. citas iespējamās pētījuma pasūtītāja prasības (piemēram, prasība iesniegt pētījuma izstrādē iesaistītā personāla paredzamās noslodzes sadalījumu).

23. Pētījuma pasūtītājs nosaka piedāvājuma izvēles kritēriju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajai daļai vai 46.pantam, lai izvēlētos tādu piedāvājumu, kas nodrošina kvalitatīva pētījuma izstrādi atbilstoši pētījuma mērķim, sagaidāmajam pētījuma rezultātam un rezultāta izmantošanai.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.394)

24. Ja pētījuma pasūtītājs par piedāvājuma izvēles kritēriju nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas kā kritērijus var izvirzīt metodoloģijas vērtēšanas kritērijus (metodes, kādas tiks izmantotas, lai izpildītu darba uzdevumus un sasniegtu izvirzīto mērķi, to atbilstība pētījuma struktūrai un nepieciešamajam rezultātam, piemērotība pētījuma pasūtītāja noteiktajiem pētījuma uzdevumiem, datu avotu izvēles piemērotība nepieciešamās informācijas ieguvei) vai citus kvalitātes vērtēšanas kritērijus.

25. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iepirkuma dokumentācijai par pētījuma izsludināšanu ir nepieciešams pievienot iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projektu, tad papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajai līgumā norādāmajai informācijai šajā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projektā pētījuma pasūtītājs iekļauj šādu informāciju attiecībā uz pētījuma izstrādes kvalitātes nodrošināšanu:

25.1. pētījuma izstrādes laikā sagatavojamie dokumenti (piemēram, ievada un nobeiguma ziņojumi, starpziņojumi, prezentācijas);

25.2. pētījuma izstrādes darba plāns, norādot veicamos darbus, to izpildes termiņu un atbildīgo personu;

25.3. pētījuma izstrādes vadības un sadarbības mehānisms;

25.4. kārtība, kādā pētījuma izstrādātājs, nododot pētījuma galīgo redakciju pētījuma pasūtītājam, iesniedz anotāciju atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

25.5. kārtība, kādā pētījuma izstrādātājs, nododot pētījuma galīgo redakciju pētījuma pasūtītājam, iesniedz līguma izpildes noslēguma ziņojumu, kurā izstrādātājs sniedz informāciju par visiem izmantotajiem datu avotiem un veiktajiem darbiem visā pētījuma izstrādes laikā, kā arī kopsavilkumu par pētījuma rezultātiem, novirzēm, ja tādas ir bijušas un ja par tām ir panākta vienošanās ar pētījuma pasūtītāju, un izmaiņām salīdzinājumā ar sākotnējo izpildes plānu. Pētījuma izstrādātājs pētījuma pasūtītājam elektroniskā veidā vai papīra formā nodod visu informāciju un faktus, kas iegūti pētījuma izstrādes gaitā (pētījuma veikšanai nepieciešamie dati, ko radījis vai apkopojis izstrādātājs), un pētījuma izstrādes gaitā izmantoto datu avotu sarakstu;

25.6. citas iespējamās pētījuma pasūtītāja prasības.

26. Ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projekts iepirkuma dokumentācijai par pētījuma izsludināšanu nav bijis pievienots, slēdzot iepirkuma līgumu ar pētījuma izstrādātāju, pētījuma pasūtītājs ar pētījuma izstrādātāju vienojas un iepirkuma līgumā papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajai līgumā norādāmajai informācijai paredz informāciju atbilstoši šo noteikumu 25.punktam.

VI. Sabiedrības informēšana un ar pētījumu saistītās informācijas publiskā pieejamība

27. Pētījuma pasūtītājs nedēļas laikā pēc pētījuma gala versijas pieņemšanas elektroniski nosūta Pārresoru koordinācijas centram pētījuma gala versiju un anotāciju atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam paraugam. Ja pētījuma pasūtītājs ir pašvaldība, plānošanas reģions vai pašvaldības iestāde, pētījuma pasūtītājs šajā punktā norādīto informāciju elektroniski nosūta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

28. Pārresoru koordinācijas centrs nedēļas laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētās informācijas saņemšanas to ievieto datubāzē.

29. Pētījumi ir pieejami un lejupielādējami Pārresoru koordinācijas centra uzturētajā datubāzē. Ja pētījuma pasūtītāja elektronisko datni nevar ievietot datubāzē dokumentu apjoma (pārsniedz 20 megabaitu apjomu) un tehnisko ierobežojumu dēļ, datubāzē ievieto norādi, kur un kā pētījums lejupielādējams.

30. Pētījuma pasūtītājs oficiālajā mājaslapā publicē paziņojumu par to, ka pētījums izstrādāts, kā arī norādi uz Pārresoru koordinācijas centra datubāzi, kurā pētījums ir pieejams.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1
 20__.gadā plānotie pētījumi

(institūcijas nosaukums)

 


Nr.
p.k.

Pētījuma pasūtītājs
(iestādes nosaukums)

Pētījuma nosaukums

Pētījuma mērķis/
apakšmērķis un uzdevumi

Pētījuma klasifikācija*

Politikas joma, nozare**

Plānotie pētījuma rezultāti un to izmantošana

Pētījuma paredzamā cena un finansēšanas avots

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona (amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija)

Prognozētais pētījuma īstenošanas laiks, izpildes termiņš

1.

         

2.

         

3.

         

...

         

Piezīmes.

1. Pielikumā norādītā informācija Word formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pkc@pkc.mk.gov.lv.

2. * Pētījuma klasifikācijas grupa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus" II nodaļai.

3. ** Politikas joma un nozare atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 3.pielikumam.

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1
Pētījuma izstrādē iesaistītā darbinieka (eksperta) dzīvesgaitas apraksta (Curriculum Vitae) paraugs
Darbinieka (eksperta) vārds, uzvārds 
Kontaktinformācija: 
adrese 
tālrunis 
e-pasta adrese 

1. GALVENĀ KVALIFIKĀCIJA

Sniedziet vispārīgu darbinieka (eksperta) izglītības un darba pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst šā iepirkuma priekšmetam.

2. IZGLĪTĪBA

Pievienojiet diplomu kopijas.

Laikposms

Izglītības iestādes nosaukums

Izglītība, iegūtais grāds

Atsauce uz pētījuma pasūtītāja izvirzītajām izglītības prasībām iepirkuma dokumentācijā

    
    

3. DARBA PIEREDZE

Norādiet visus amatus, kas attiecas uz pieprasīto kvalifikāciju un pieredzi šajā iepirkumā (sākot ar pašreizējo amatu), norādot nodarbinātības periodus, darbavietu nosaukumus, amatus un īsi raksturojot veiktos darba pienākumus.

Laikposms

Darbavieta

Amats

Darba saturs

Atsauce uz pētījuma pasūtītāja izvirzītajām pieredzes prasībām iepirkuma dokumentācijā

     
     

4. APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un atbilstoši raksturo kvalifikāciju un pieredzi.

Paraksts __________________________

Datums __________________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1

Anotācija pētījumam

 
 

(pētījuma nosaukums)


Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti latviešu valodā
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)

 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti angļu valodā
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)
Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas
Pētījuma pasūtītājs
Pētījuma īstenotājs
Pētījuma īstenošanas gads
Pētījuma finansēšanas summa un finansēšanas avots 
Pētījuma klasifikācija*
Politikas joma, nozare**
Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads)
Pētījuma mērķa grupa/-as
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas vecumā)
Pētījumā izmantotās metodes pēc informācijas ieguves veida:
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu analīze
2) statistikas datu analīze
3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze
4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana un analīze
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze
6) gadījumu izpēte
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze
8) citas metodes (norādīt, kādas)
Kvantitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1) aptaujas izlases metode
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību skaits
Kvalitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja attiecināms)
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja attiecināms)
Izmantotās analīzes grupas (griezumi)
Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija
Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti)

Piezīmes.

1. Pielikumā norādītā informācija Word formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pkc@pkc.mk.gov.lv.

2. * Pētījuma klasifikācijas grupa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus" II nodaļai.

3. ** Politikas joma un nozare atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 3.pielikumam.

4. *** Atbilstoši pētījuma īstenotāja sniegtajai informācijai.

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 03.01.2013.Stājas spēkā: 08.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 07.01.2013. OP numurs: 2013/4.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253865
{"selected":{"value":"18.07.2014","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2013","iso_value":"2013\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2013.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2013","iso_value":"2013\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2013.-12.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)