Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/9

Carnikavā 2010. gada 19. maijā
Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 19. maija lēmumu (prot. Nr. 10, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā:

1.1. notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" (turpmāk – iestāde), kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

1.2. notiek bērnu uzņemšana un atskaitīšana no iestādes;

1.3. tiek nodrošināta bērnu reģistrācija uzņemšanai iestādē un bērnu skaita pārraudzība iestādes grupās.

2. Iestādes faktiskā atrašanās vieta:

2.1. 1.–13. grupa – Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads;

2.2. 14. grupa – Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads.

(Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/16 redakcijā)

II. Bērnu reģistrācija uzņemšanai iestādē

3. Bērnu reģistrācija uzņemšanai iestādē notiek visu kalendāro gadu, no brīža, kad bērna dzimšana reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

4. Reģistru bērnu uzņemšanai iestādē (turpmāk – reģistrs) veido vecāku vai vecāku rakstiski pilnvarotu personu, aizbildņa vai audžuvecāka (turpmāk – vecāki) pieteikumu (turpmāk – pieteikums) reģistrācijas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu divās kārtās:

4.1. reģistra 1. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta, kā arī viena no vecākiem (aizbildņa) dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

4.2. reģistra 2. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/16)

5. Dokumentus bērnu uzņemšanai var iesniegt Carnikavas novada pašvaldības iestādē "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija), Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā apmeklētāju pieņemšanas laikā. Reģistru aktualizē katra nākamā mēneša pirmajās piecās darba dienās. Izglītības metodiķis atbild par bērnu reģistrāciju uzņemšanai iestādē un reģistra aktualizāciju.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/29)

6. Piesakot bērnu uzņemšanai iestādē, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību (oriģinālu) un iesniedz:

6.1. pieteikumu (1. pielikums);

6.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/29)

7. Izglītības metodiķis, pārbaudot tiešsaistes režīmā bērna un bērna vecāku (aizbildņa) deklarētās dzīvesvietas, reģistrē bērnu reģistrā attiecīgā vecuma (dzimšanas gada) 1.kārtas vai 2.kārtas bērnu rindā.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

8. Pēc bērna reģistrācijas reģistrā izglītības metodiķis bez maksas vecākiem izsniedz izziņu (2. pielikums). Par izziņas saņemšanu vecāki parakstās žurnālā.

9. Reģistrs ir publiski pieejams:

9.1. Carnikavas novada mājas lapā: www.carnikava.lv;

9.2. informācijas stendā iestādē;

9.3. (svītrots ar Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/29).

Reģistrā norāda bērna kārtas numuru rindā, bērna vārdu un uzvārdu, vecāku pieteikuma reģistrācijas datumu un numuru, piezīmes saskaņā ar noteikumu 19. punkta prasībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/16)

10. Vecākiem ir tiesības:

10.1. prasīt izslēgt bērnu no reģistra, iesniedzot izglītības metodiķim pieteikumu;

10.2. pārreģistrēt bērnu no reģistra 1. kārtas rindas uz 2. kārtas rindu, ja pēc bērna reģistrācijas vecāks bērnu ir deklarējis citas pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldībā. Šajā punktā minētajā gadījumā bērnu reģistrē ar nākamo kārtas numuru reģistra 2. kārtas rindā attiecīgajā dzimšanas gadā;

10.3. pārreģistrēt bērnu no reģistra 2. kārtas rindas uz 1. kārtas rindu, ja pēc bērna reģistrācijas vecāki ir bērnu deklarējuši Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šajā punktā minētajā gadījumā bērnu reģistrē ar nākamo kārtas numuru reģistra pirmās kārtas rindā attiecīgajā dzimšanas gadā.

11. Izglītības metodiķis katru gadu no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim pārbauda reģistra 1. kārtas bērnu rindu, vai ir notikusi bērna deklarētās dzīvesvietas maiņa uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju. Konstatējot bērna dzīvesvietas deklarācijas maiņu, izglītības metodiķis bērnu pārreģistrē reģistra 2. kārtas rindā ar nākamo kārtas numuru attiecīgajā gadā. Par bērna pārreģistrāciju reģistra 2. kārtas rindā izglītības metodiķis rakstiski paziņo vienam no vecākiem ierakstītā vēstulē.

III. Bērnu uzņemšana iestādē

12. Iestādē uzņem bērnus no pusotra līdz sešu vai septiņu gadu vecumam.

13. Iestādē bērnus uzņem secībā, kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi par bērnu reģistrāciju uzņemšanai iestādē, no attiecīgās bērnu dzimšanas gada rindas, saskaņā ar šo noteikumu 14., 17. un 19. punkta noteikumiem, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

(Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/16 redakcijā)

13.1 Gadījumā, ja, no attiecīgās bērnu dzimšanas gada rindas iestādē uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās, iestādē uzņem iepriekšējos gados dzimušos bērnus secībā, kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi par bērna reģistrāciju uzņemšanai iestādē.

(Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/16 redakcijā)

14. Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Carnikavas novada domes izveidotas komisijas (turpmāk – komisija) lēmumu.

15. Grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1.maija līdz 25.jūnijam.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

15.1 Par brīvajām vietām grupās iestādes vadītājs informē komisiju un izglītības metodiķi piecu darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

16. Iestādes vadītājs, atbilstoši komisijas lēmumam, no 1. līdz 20. maijam informē bērnu vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1. septembra, nosūtot ierakstītu vēstuli.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/29)

16.1 Gadījumā, ja vieta grupā atbrīvojas pēc noteikumu 15.punktā noteiktā termiņa, Iestādes vadītājs ir tiesīgs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, jebkurā laikā informēt bērna vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1.septembra vai no cita termiņa, nosūtot ierakstītu vēstuli bērna vecākiem.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

17. Pirms bērna uzņemšanas iestādē vecāki iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu;

17.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;

17.3. medicīnisko karti;

17.4. izrakstu no medicīniskās kartes par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām;

17.5. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju (ja nepieciešams);

17.6. dokumentu, kas apliecina prioritāti bērna uzņemšanai iestādē (ja nepieciešams), un noslēdz ar iestādes vadītāju iestādes un bērna vecāku sadarbības līgumu.

18. Ja bērna vecāki, skaitot no iestādes vadītāja rakstiska uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē izsūtīšanas dienas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neiesniedz noteikumu 17.punktā minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē, un komisija pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no reģistra un lēmuma par bērna uzņemšanu iestādē atcelšanu.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

19. Bērnus iestādē uzņem:

19.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

19.2. gadā vienu bērnu, kura dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta vai Carnikavas novada bāriņtiesas lēmumu;

19.3. bērnus, kuru dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuriem speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu;

19.4. vienu iestādes darbinieka bērnu gadā, ja darbinieks iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu un bērns ir reģistrēts reģistra 1. kārtas rindā;

19.5. bērnu, kura brāļi vai māsas jau apmeklē iestādi, ja bērns reģistrēts uzņemšanai, sākot no 18.07.2012. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2012/16 "Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 19.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"" spēkā stāšanās dienas;

19.6. rindas kārtībā bērnus, kuri reģistrēti 1. kārtas rindā;

19.7. bērnus, kas minēti noteikumu 13.1 punktā;

19.8. rindas kārtībā bērnus, kuri reģistrēti 2. kārtas rindā, bērnus no 2. kārtas rindas iestādē uzņem pēc tam, kad iestādē ir uzņemti visi noteikumu 19.6. un 19.7. punktos minētie bērni.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/16)

IV. Bērnu atskaitīšana no iestādes un vietas iestādē saglabāšana

(Sadaļas nosaukums Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

20. Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu:

20.1. pēc vecāku lūguma;

20.2. uzsākot pamatizglītības apguvi.

21. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, vieta iestādē tiek saglabāta, ja bērns tiek aicināts uz iestādi (sasniedzot pusotra gada vecumu), bet vecāki tekošajā gadā vēl nevēlas izmantot piedāvāto pakalpojumu.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

22. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/29)

23. Iestāde neuzņem bērnu uz ierobežotu laiku, kas īsāks par kalendāro gadu.

V. Komisijas, izglītības metodiķa un iestādes darbības pārraudzība

24. Komisijas darbību, izglītības metodiķa rīcību, reģistrējot bērnus uzņemšanai iestādē, un bērnu uzņemšanu iestādē pārrauga Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja (turpmāk – komiteja).

25. Komisijas lēmumus, izglītības metodiķa rīcību un iestādes vadītāja rīcību vecāki un ieinteresētās personas, var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās vai faktiskās rīcības dienas komitejai, iesniedzot komitejai adresētu iesniegumu Carnikavas novada pašvaldības iestādes "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija) Administratīvajā nodaļā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

26. Komitejas lēmumu vecāki vai ieinteresētās personas var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Carnikavas novada domei. Carnikavas novada domes lēmumu vecāki vai ieinteresētās personas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

27. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 2007/2 "Kārtība, kādā bērni tiek reģistrēti rindā, uzņemti un atskaitīti Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 21.02.2007. lēmumu (prot. Nr. 6, 4. §).

28. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/16)

29. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un
atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"

(Pielikums Carnikavas novada domes 19.12.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 redakcijā)

 

vecāka vārds, uzvārds

 

(deklarētā dzīvesvieta)

 

(adrese pasta korespondencei)

 

(tālruņa numurs)

 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu

 
 

(vārds, uzvārds)

personas kods ___________ - ______________

deklarētā dzīvesvieta 
 
faktiskā dzīvesvieta 
 

uzņemšanai Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

Pielikumā:

– bērna dzimšanas apliecības kopija.

Carnikavā, Carnikavas nov.

201 __.gada ___.____________  

/

 /
  (vecāka paraksts) (vārds, uzvārds) 

 


Reģistrācijas datums, numurs ____________________________

Atbildīgā persona par reģistru 

/

 /
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 
2. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un
atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"

(Pielikums Carnikavas novada domes 18.07.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/16 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/9Pieņemts: 19.05.2010.Stājas spēkā: 01.06.2010.Zaudē spēku: 05.02.2014.Publicēts: Apkārtraksts, 129, 31.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251112
{"selected":{"value":"09.02.2013","content":"<font class='s-1'>09.02.2013.-04.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.02.2013","iso_value":"2013\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2013.-04.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2012","iso_value":"2012\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2012.-08.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-06.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.02.2013
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)