Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2012/29

Carnikavā 2012.gada 19.decembrī

Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš""

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 2012.gada 19.decembra
sēdes lēmumu (prot. Nr.23, 16.§)

Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2010.gada 19.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 21.§)), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Bērnu reģistrācija uzņemšanai iestādē notiek visu kalendāro gadu, no brīža, kad bērna dzimšana reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā."

1.2. Izteikt Noteikumu 5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"5. Dokumentus bērnu uzņemšanai var iesniegt Carnikavas novada pašvaldības iestādē "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija), Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā apmeklētāju pieņemšanas laikā."

1.3. Izslēgt Noteikumu 6.punktā vārdus "izglītības metodiķim".

1.4. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Izglītības metodiķis, pārbaudot tiešsaistes režīmā bērna un bērna vecāku (aizbildņa) deklarētās dzīvesvietas, reģistrē bērnu reģistrā attiecīgā vecuma (dzimšanas gada) 1.kārtas vai 2.kārtas bērnu rindā."

1.5. Izslēgt Noteikumu 9.3.punktu.

1.6. Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1.maija līdz 25.jūnijam."

1.7. Papildināt Noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Par brīvajām vietām grupās iestādes vadītājs informē komisiju un izglītības metodiķi piecu darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā."

1.8. Papildināt Noteikumu 16.punktu aiz vārdiem "Iestādes vadītājs" ar pieturzīmēm un vārdiem ", atbilstoši komisijas lēmumam,".

1.9. Papildināt Noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Gadījumā, ja vieta grupā atbrīvojas pēc noteikumu 15.punktā noteiktā termiņa, Iestādes vadītājs ir tiesīgs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, jebkurā laikā informēt bērna vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1.septembra vai no cita termiņa, nosūtot ierakstītu vēstuli bērna vecākiem."

1.10. Papildināt Noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja bērna vecāki, skaitot no iestādes vadītāja rakstiska uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē izsūtīšanas dienas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neiesniedz noteikumu 17.punktā minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē, un komisija pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no reģistra un lēmuma par bērna uzņemšanu iestādē atcelšanu."

1.11. Izteikt Noteikumu IV sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Bērnu atskaitīšana no iestādes un vietas iestādē saglabāšana".

1.12. Izteikt Noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, vieta iestādē tiek saglabāta, ja bērns tiek aicināts uz iestādi (sasniedzot pusotra gada vecumu), bet vecāki tekošajā gadā vēl nevēlas izmantot piedāvāto pakalpojumu."

1.13. Izslēgt Noteikumu 22.punktu.

1.14. Izteikt Noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Komisijas lēmumus, izglītības metodiķa rīcību un iestādes vadītāja rīcību vecāki un ieinteresētās personas, var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās vai faktiskās rīcības dienas komitejai, iesniedzot komitejai adresētu iesniegumu Carnikavas novada pašvaldības iestādes "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija) Administratīvajā nodaļā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā."

1.15. Izteikt Noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Komitejas lēmumu vecāki vai ieinteresētās personas var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Carnikavas novada domei. Carnikavas novada domes lēmumu vecāki vai ieinteresētās personas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

1.15. Izteikt Noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai,
uzņemšana un atskaitīšana
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"

vecāka vārds, uzvārds

(deklarētā dzīvesvieta)

(adrese pasta korespondencei)

 

(tālruņa numurs)

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu

 
 

(vārds, uzvārds)

personas kods ___________ - ______________

deklarētā dzīvesvieta  
 
faktiskā dzīvesvieta
 

uzņemšanai Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

Pielikumā:

- bērna dzimšanas apliecības kopija.

Carnikavā, Carnikavas nov.

201 __.gada ___.____________    

/

  /
    (vecāka paraksts)  

(vārds, uzvārds)

 

 


Reģistrācijas datums, numurs ____________________________

Atbildīgā persona par reģistru  

/

  /
  (paraksts)  

(vārds, uzvārds)

 

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2012.gada 20.decembrīCarnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/29 "Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts un 43.panta trešā daļa, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmā daļa.

Pilnveidot Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada 19.maija saistošos noteikumus Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"".

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada 19.maija saistošos noteikumus Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"", precizējot kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par bērna aicināšanu uz iestādi, ja grupā atbrīvojas kāda vieta. Esošā noteikumu redakcija pilnveidota, nosakot, ka par brīvajām vietām bērnu vecāki tiek informēti visu kalendāro gadu, tāpat arī bērni tiek uzņemti iestādē visu kalendāro gadu. Grupu veidošanas kārtība un termiņi nemainās.

Papildus veikti tehniski grozījumi saistošo noteikumu pielikumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu. Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Carnikavas novada domē, pie Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības metodiķa un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2010/9 "Saistošie .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2012/29Pieņemts: 19.12.2012.Stājas spēkā: 09.02.2013.Zaudē spēku: 05.02.2014.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 169, 08.02.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254929
09.02.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)