Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumus Nr. 211 "Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1011

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 9.§)
Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
11.panta septīto un astoto daļu, 39.panta astoto daļu,
40.panta piekto daļu un 53.panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.388)
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz atļaujas B, C un D kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un dienesta šaujamieroču, šaujamieroču maināmā stobra un aizslēga komplektu, šaujamieroču maināmo stobru, kalibra maiņai paredzēto ieliekamo stobru un adapteru (turpmāk – maināmie stobri) un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādei, glabāšanai, kolekcionēšanai, pārvadāšanai, ievešanai Latvijā un izvešanai no tās, tranzītam caur Latviju, pārvadāšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs un realizēšanai, kā arī īsstobra pašaizsardzības šaujamieroču nēsāšanai, un prasības ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļaujas saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz Eiropas šaujamieroču apliecības un pagarina Eiropas šaujamieroču apliecību derīguma termiņu;

1.3. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz atļauju, ko ieraksta (izdara atzīmi) Eiropas šaujamieroču apliecībā;

1.4. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz ieroču atļaujas Latvijā akreditētiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību amatpersonām, augstām ārvalsts un starptautisko organizāciju amatpersonām un viņu apsardzes dienesta darbiniekiem;

1.5. prasības, kas jāievēro ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai ieroču kolekcijas atļaujas darbības laikā;

1.6. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz ieroču atļauju dublikātus un atkārtotas atļaujas;

1.7. valsts nodevas apmēru, atvieglojumus un maksāšanas kārtību par ieroču atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu;

1.8. kārtību, kādā Valsts policija anulē ieroču atļaujas;

1.9. ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izņemšanas un iznīcināšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.388; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

2. Atļauju izsniegšana fiziskajām personām B, C un D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču, šaujamieroču maināmo stobru un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādei, glabāšanai, nēsāšanai un kolekcionēšanai un prasības atļauju saņemšanai
2.1. Atļaujas izsniegšana šaujamieroču, to maināmo stobru un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādei

2. Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā B, C vai D kategorijas sporta, medību vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz iesniegumu (1.pielikums) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana (turpmāk – Valsts policijas struktūrvienība).

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

3. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

4. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

5. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

6. Šo noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

6.2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

6.3. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk – sporta federācija) izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā (B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei);

6.4. sporta federācijas vai tās kolektīvā biedra (turpmāk – sporta organizācija) izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča iegādei);

6.5. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (šaujamieroča, tā maināmā stobra un munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča saņemšanai mantojumā).

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

7. Ja šo noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

8. Saņemot šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

9. Ja šo noteikumu 2. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

10. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

10.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

10.2. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus;

10.3. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums);

10.4. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā paredzētajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā (adresē);

10.5. pārbauda, vai persona ir izpildījusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktās prasības un atkarībā no ieroča kategorijas un lietojuma veida nokārtojusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk – ieroču eksāmens), saņēmusi mednieka apliecību, nokārtojusi mednieku eksaminācijas komisijā praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci, kā arī ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt vai nēsāt ieročus;

10.6. pārbauda fiziskās personas atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām;

10.7. pārbauda, vai ārvalstnieks, bezvalstnieks vai bēglis ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās Latvijas Republikā atļauju;

10.8. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

11. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

12. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju (2. pielikums) un ieroča glabāšanas atļauju (3. pielikums) vai ieroča nēsāšanas atļauju (4. pielikums) vai, konstatējot fiziskās personas neatbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām, atļauju izsniegšanas aizliegumus vai ieroča iegādei noteikto prasību neizpildi, atsaka izsniegt šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju. Ieroča iegādāšanās atļauju atsaka izsniegt arī tādā gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

13. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei Valsts policijas struktūrvienība fiziskajai personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

14. Ja pieņemts lēmums par ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu un izsniedz tai ieroča iegādāšanās atļauju.

15. Ieroča iegādāšanās atļaujā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts) un deklarēto dzīvesvietu, iegādei atļautā ieroča kategoriju, atļaujas izsniegšanas (lēmuma pieņemšanas) datumu un reģistrācijas numuru, atļaujas derīguma termiņu, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kura izsniegusi atļauju.

16. Ja šaujamieroci (tā maināmo stobru un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārvalstīs, Valsts policijas struktūrvienība, kura izsniedz ieroča iegādāšanās atļauju, personai izsniedz ieroča pārvadāšanas atļauju (ievešanai Latvijas Republikā) (5.pielikums).

17. Lai iegādātos nākamo tāda paša lietojuma veida šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis. Iesniegumā norāda:

17.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

17.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

17.3. paredzētās ieroča un munīcijas glabāšanas vietas adresi (ja tā atšķiras no iepriekš izsniegtajā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītās adreses);

17.4. tā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, kādu paredzēts iegādāties. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu un kalibru;

17.5. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus – medībām, sportam vai, to pamatojot, pašaizsardzībai;

17.6. ieroču atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju);

17.7. šādu informāciju, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārvalstī:

17.7.1. valsti, kurā ieroci paredzēts iegādāties;

17.7.2. ziņas par pārdevēju, ja ir zināmas:

17.7.2.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko vai tirdzniecības vietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, kā arī citu kontaktinformāciju un komersantam izsniegtās ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numuru;

17.7.2.2. ārvalsts pilsoņa vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi;

17.7.3. ieroča kategoriju, marku (sistēmu) un kalibru, šaujamieroča modeli, sēriju un numuru, ja šāda informācija personai ir zināma. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu un, ja šāda informācija personai ir zināma, šaujamieroča maināmā stobra marku, sēriju, numuru un kalibru;

17.7.4. patronu (ja tās paredzēts iegādāties kopā ar šaujamieroci) daudzumu un, ja zināms, kalibru.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

18. Šo noteikumu 17.punktā minētajam iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem. Ieroča, šaujamieroča maināmā stobra vai munīcijas saņemšanai mantojumā persona iesniegumam pievieno mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

19. Šo noteikumu 17.punktā minēto iesniegumu Valsts policijas struktūrvienība izskata 10 darbdienu laikā šo noteikumu 8. un 9.punktā, 10.2. un 10.8.apakšpunktā, kā arī 11., 12., 13., 14. un 16.punktā noteiktajā kārtībā.

20. Lai iegādātos nākamo, bet cita lietojuma veida šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu, kuram pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem, un šādus dokumentus:

20.1. sporta organizācijas izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča iegādei);

20.2. sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskajai personai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs sporta veidā, kas saistīts ar šaušanu, un vismaz otrā sporta klase šaušanā (B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei).

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

21. Ja šo noteikumu 20. punktā minētajam iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kas nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

22. Ja persona, iegādājoties jaunu ieroci, to paredzējusi glabāt citā vietā (adresē), kura nav norādīta iepriekš izsniegtā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā, to norāda šo noteikumu 17. vai 20. punktā minētajā iesniegumā.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

23. Saņemot šo noteikumu 17. vai 20.punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi noteiktie dokumenti.

24. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 17. vai attiecīgi 20.punktā pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

25. Šo noteikumu 20.punktā minēto iesniegumu Valsts policijas struktūrvienība izskata šo noteikumu 8. un 9.punktā, 10.1., 10.2., 10.5., 10.6. un 10.8.apakšpunktā, kā arī 11., 12., 13., 14. un 16.punktā noteiktajā kārtībā.

26. Fiziskā persona saņem ieroča iegādāšanās atļauju triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir paziņots Valsts policijas struktūrvienības lēmums par atļaujas izsniegšanu. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

27. Ja fiziskā persona neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un tā netiek saņemta triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas, Valsts policijas struktūrvienība atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu un atļauju neizsniedz, bet šo noteikumu 6.punktā minētos iesniegumam pievienotos dokumentu oriģinālus nosūta fiziskajai personai, norādot, ka iesniegums atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

28. Fiziskā persona, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, bet kura nolēmusi atteikties no šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes vai kura nav to iegādājusies noteiktajā atļaujas derīguma termiņa laikā, piecu darbdienu laikā pēc ieroča iegādāšanās atļaujas derīguma termiņa beigām nodod ieroča iegādāšanās atļauju (arī pārvadāšanas atļauju ieroča ievešanai Latvijā) Valsts policijas struktūrvienībā, kura to izsniegusi.

2.2. Ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļaujas izsniegšana

29. Ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju atbilstoši lēmumam izsniedz attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.

30. Ieroča glabāšanas atļaujā un ieroča nēsāšanas atļaujā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts) un deklarētās dzīvesvietas adresi, atļauto ieroča glabāšanas adresi, ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, lietojuma tiesību veidu, šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru, atļaujas izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kas izsniegusi atļauju.

31. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļauju citam ieroču īpašniekam reģistrētā šaujamieroča (arī komplektā ar šaujamieroča maināmo stobru) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanai medībās, treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās, fiziskā persona, kas vēlas lietot citas personas ieroci, un attiecīgā medību vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēti attiecīgie ieroči. Fiziskā persona, kas vēlas lietot citas personas ieroci, iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.

32. Valsts policijas struktūrvienība, saņemot šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu, piecu darbdienu laikā:

32.1. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai fiziskajai personai, kas vēlas lietot citas personas ieroci, ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja, un pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

32.2. izsniedz iesniegumā norādītajai fiziskajai personai, ja tai ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja, ieroča glabāšanas atļauju, kurā papildus šo noteikumu 30.punktā minētajai informācijai norāda arī ieroča īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī ieroča īpašnieka ieroča glabāšanas atļaujā norādīto ieroča glabāšanas vietas adresi.

33. Ja šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks, kas dodas ilgstošā prombūtnē, vēlas ieroci un munīciju nodot glabāšanā citai fiziskai personai, kurai ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, viņš iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu.

34. Valsts policijas struktūrvienība, saņemot šo noteikumu 33.punktā minēto iesniegumu, piecu darbdienu laikā:

34.1. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai fiziskajai personai ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča iegādāšanās vai glabāšanas atļauja, un pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

34.2. izsniedz iesniegumā norādītajai fiziskajai personai ieroča glabāšanas atļauju, kurā papildus šo noteikumu 30.punktā minētajai informācijai norāda arī ieroča īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu un ailē "Lietojuma tiesības" norāda "Bez izmantošanas tiesībām";

34.3. ievada ziņas par izsniegto atļauju Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Ieroču reģistrā (turpmāk – ieroču reģistrs).

35. Fiziskā persona saņem ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai attiecīgi ieroču kolekcijas atļauju 60 dienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanas reģistrācijai Valsts policijas struktūrvienībā. Saņemot ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

36. Ja fiziskā persona 60 dienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanas reģistrācijai neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentu oriģinālus nosūta fiziskajai personai, norādot, ka iesniegums ieroča iegādāšanās un glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā, un šaujamieroci, tā maināmo stobru un lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodod ieroču tirdzniecības komersantam realizācijai vai – atkarībā no tā tehniskā stāvokļa – iznīcināšanai.

2.3. Apbalvojuma ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļaujas izsniegšana

37. Lai saņemtu B, C vai D kategorijas apbalvojuma šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauju (6.pielikums) vai apbalvojuma ieroča nēsāšanas atļauju (7.pielikums), apbalvotā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu (8.pielikums).

38. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

39. Šo noteikumu 37.punktā minētajam iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

40. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 37.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai persona ir apbalvota ar attiecīgo ieroci, ieroča glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā ieroča glabāšanas vietā (adresē), kā arī pārbauda, vai izdarīti kontrolšāvieni ar apbalvojuma vītņstobra šaujamieroci, un reģistrē šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

41. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas izsniedz apbalvotajai personai apbalvojuma ieroča glabāšanas atļauju (B, C vai D kategorijas garstobra šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai) vai ieroča nēsāšanas atļauju (B kategorijas īsstobra pašaizsardzības vai dienesta šaujamieroča nēsāšanai).

42. Saņemot atļauju, fiziskā persona Valsts policijas struktūrvienībā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

2.4. Atļaujas izsniegšana šaujamieroču, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcionēšanai

43. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt atļauju B, C vai D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču, to patronu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcionēšanai, ierīko ieroču kolekcijas telpu un iesniedz iesniegumu (9.pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā atbilstoši ieroču kolekcijas telpas atrašanās vietai.

44. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323).

45. Šo noteikumu 43.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

45.1. (svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323);

45.2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

45.3. ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju (ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā);

45.4. dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

45.5. ar apsardzes komersantu noslēgta apsardzes līguma kopiju par ieroču kolekcijas telpas apsardzi;

45.6. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (šaujamieroča, tā maināmā stobra, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča saņemšanai mantojumā).

(Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.556; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

46. Ja šo noteikumu 43. punktā minētajam iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kas nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

47. Fiziskā persona, kurai reģistrēto šaujamieroču (neskaitot to maināmos stobrus) un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits ir 10, nākamā šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei un ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai iesniedz iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 17. un 18.punktā vai attiecīgi 20.punktā minētajām prasībām, kā arī 45.3., 45.4. un 45.5.apakšpunktā minētos dokumentus.

48. Saņemot šo noteikumu 43. vai 47.punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība:

48.1. pārbauda, vai šo noteikumu 43. punktā minētajā iesniegumā norādītas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 45.punktā minētie dokumenti vai attiecīgi iesniegums atbilst šo noteikumu 47.punktā minētajām prasībām;

48.2. triju darbdienu laikā pieprasa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamajā teritorijā ierīkota ieroču kolekcijas telpa, atzinumu par ieroču kolekcijas telpas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

48.3. 20 darbdienu laikā:

48.3.1. pārbauda ieroču kolekcijas telpu atbilstību normatīvajiem aktiem par prasībām ieroču kolekcijas telpām;

48.3.2. izskata iesniegumu šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.5., 10.6. un 10.8.apakšpunktā, kā arī 11.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

49. Ja šo noteikumu 43. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 45.punktā minētie dokumenti vai attiecīgi iesniegums neatbilst šo noteikumu 47.punktā minētajām prasībām, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un atļauju ieroču kolekcionēšanai un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

50. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48.2.apakšpunktā minētā pozitīvā atzinuma saņemšanas un iesnieguma izskatīšanas pieņem lēmumu par noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu un ieroču kolekcijas atļaujas (10.pielikums) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja ieroču kolekcijas telpa neatbilst normatīvajiem aktiem par prasībām ieroču kolekcijas telpām vai tiek konstatēta fiziskās personas neatbilstība Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām, atļauju izsniegšanas aizliegums vai ieroča iegādei noteikto prasību neizpilde.

51. Lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroču kolekcijas atļauju Valsts policijas struktūrvienība paziņo fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

52. Ja pieņemts lēmums par ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča kolekcijas atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu un izsniedz tai ieroča iegādāšanās atļauju (arī ieroča pārvadāšanas (ievešanai Latvijā) atļauju, ja ieroci paredzēts iegādāties ārvalstī). Ieroču kolekcijas atļauju izsniedz pēc ieroča reģistrācijas.

53. Ieroču kolekcijas atļaujā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, ieroču kolekcijas telpas adresi, ieroču kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru, patronu veidu, daudzumu, kalibru un marķējumu, atļaujas izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kas izsniegusi atļauju.

54. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča pārvadāšanas (ievešanai Latvijā) atļauju, ja tāda izsniedzama, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

3. Atļauju izsniegšana juridiskajām personām B, C un D kategorijas šaujamieroču, to maināmo stobru un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādei, glabāšanai, pārvadāšanai un kolekcionēšanai un prasības atļauju saņemšanai
3.1. Ieroča iegādāšanās, glabāšanas un kolekcijas atļaujas izsniegšana juridiskajai personai

55. Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju (11.pielikums) un ieroča glabāšanas atļauju (12.pielikums) vai ieroču kolekcijas atļauju, juridiskā persona izpilda šādas prasības:

55.1. ierīko ieroču glabātavu vai ieroču kolekcijas telpu;

55.2. norīko par ieroču iegādi, glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu atbildīgo personu (turpmāk – atbildīgā persona), kura nokārtojusi ieroču eksāmenu;

55.3. nodrošina, lai darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, vai sportisti, kuri izmantos ieročus un munīciju (turpmāk – darbinieki), nokārto ieroču eksāmenu;

55.4. iesniedz iesniegumu (13.pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā atbilstoši ieroču glabātavas (ieroču kolekcijas telpas) atrašanās vietai;

55.5. nodrošina, lai juridiskās personas darbinieki, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās (turpmāk – vadītāji), un dalībnieki, kuriem Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikti ierobežojumi (turpmāk – dalībnieki), iziet veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras strādā ar ieročiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

56. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

57. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

58. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

59. Juridiskā persona šo noteikumu 55.4.apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

59.1. tā dokumenta kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona;

59.2. ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju (ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums);

59.3. dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

59.4. apsardzes līguma kopiju par ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpas apsardzi, kas noslēgts ar apsardzes komersantu;

59.5. dokumenta kopiju, kurā noteikta juridiskās personas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un pieņemšanas kārtība;

59.6. dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina izglītības iestādes nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas (iesniedz tikai valsts un pašvaldības dibinātā izglītības iestāde, kurā paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos un jaunsargu vai militārās apmācības programmas (turpmāk – izglītības iestāde));

59.7. juridiskās personas darbinieku sarakstu. Sarakstā norāda:

59.7.1. darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

59.7.2. ieroču eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu;

59.8. ar darbinieku noslēgta darba līguma kopiju;

59.9. ar personu, kura saņēmusi šaušanas instruktora sertifikātu (turpmāk – šaušanas instruktors) noslēgta darba vai uzņēmuma līguma kopiju (iesniedz šautuve);

59.10. ar šaušanas instruktoru vai fizisko personu, kura saņēmusi šaušanas sporta speciālista sertifikātu (turpmāk – treneris), noslēgta darba vai uzņēmuma līguma kopiju (iesniedz izglītības iestāde);

59.11. (svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323);

59.12. atbildīgās personas un darbinieka apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē.

(Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.556; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

60. Ja šo noteikumu 59. punktā minēto dokumentu kopijas nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

61. Saņemot šo noteikumu 55.4.apakšpunktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 59.punktā noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

62. Ja šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 59. punktā noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un paziņo to juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

63. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 55.4.apakšpunktā minētā iesnieguma un tam pievienojamo dokumentu saņemšanas:

63.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

63.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamajā teritorijā ierīkota ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas telpa, – atzinumu par ieroču glabātavas vai attiecīgi ieroču kolekcijas telpas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

63.1.2. Valsts meža dienestam – informāciju, vai juridiskajai personai ir izsniegta atļauja savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās (ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) aprīkota šaujamieroča iegādei);

63.2. 20 dienu laikā:

63.2.1. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus un izskata pievienotos dokumentus;

63.2.2. pārbauda telpu atbilstību ieroču glabātavai (ieroču kolekcijas telpai) paredzētajām prasībām;

63.2.3. pārbauda juridiskās personas atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām;

63.2.4. pārbauda, vai atbildīgā persona un darbinieki ir nokārtojuši ieroču eksāmenu;

63.2.5. pārbauda, vai attiecīgais darbinieks (šaušanas instruktors vai attiecīgi treneris) saņēmis šaušanas instruktora sertifikātu vai šaušanas sporta speciālista sertifikātu;

63.2.6. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

63.2.7. pārbauda, vai ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas telpa ir juridiskās personas nekustamais īpašums vai kopīpašums (ja juridiskā persona šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētajam iesniegumam nav pievienojusi ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju);

63.2.8. pārbauda, vai juridiskās personas darbinieki, vadītāji un dalībnieki, kuriem Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikti ierobežojumi, ārstniecības iestādē ir izgājuši veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras strādā ar ieročiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

64. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minētā atzinuma un informācijas saņemšanas un 63.2.apakšpunktā minēto pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par atbilstošas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu juridiskajai personai un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu.

65. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

66. Valsts policijas struktūrvienība atsaka izsniegt juridiskajai personai ieroča iegādāšanās atļauju, ja konstatēts viens no šādiem apstākļiem:

66.1. juridiskā persona neatbilst Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma prasībām vai uz to attiecas atļauju izsniegšanas aizliegumi;

66.2. ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpa neatbilst paredzētajām prasībām;

66.3. juridiskās personas darbinieks vai treneris nav nokārtojis ieroču eksāmenu;

66.4. šaušanas instruktors nav saņēmis šaušanas instruktora sertifikātu vai treneris nav saņēmis šaušanas sporta speciālista sertifikātu;

66.5. juridiskajai personai nav izsniegta atļauja savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās (ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) aprīkota šaujamieroča iegādei);

66.6. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

67. Lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju Valsts policijas struktūrvienība paziņo juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

68. Ja pieņemts lēmums par ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas vai kolekcijas atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu un izsniedz tai ieroča iegādāšanās atļauju.

69. Ieroča iegādāšanās atļaujā norāda juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, iegādei atļauto ieroča kategoriju, kalibru, daudzumu, atļaujas izsniegšanas (lēmuma pieņemšanas) datumu un reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kura izsniegusi atļauju.

70. Lai iegādātos nākamo šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, juridiskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis. Iesniegumā norāda:

70.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

70.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi;

70.3. tā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, kādu paredzēts iegādāties. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu un kalibru;

70.4. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus;

70.5. šo noteikumu 17.7. apakšpunktā minēto informāciju, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārvalstī.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

71. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 70.punktā minētā iesnieguma saņemšanas to izskata, izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus un izsniedz ieroča iegādāšanās atļauju.

72. Ja šaujamieroci (tā maināmo stobru un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārvalstīs, Valsts policijas struktūrvienība, kura izsniedz ieroča iegādāšanās atļauju, juridiskajai personai izsniedz ieroča pārvadāšanas atļauju (ievešanai Latvijā).

73. Juridiskā persona saņem ieroča iegādāšanās atļauju triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir paziņots Valsts policijas struktūrvienības lēmums par atļaujas izsniegšanu. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča pārvadāšanas atļauju (ievešanai Latvijā), ja tāda izsniedzama, kapitālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) valdes vai padomes loceklis (turpmāk – juridiskās personas vadītājs) vai to pārstāvēttiesīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

74. Ja juridisko personu pārstāvēttiesīgā persona neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un tā netiek saņemta triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas, Valsts policijas struktūrvienība atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu un atļauju neizsniedz, bet šo noteikumu 59.punktā minētos iesniegumam pievienotos dokumentu oriģinālus nosūta juridiskajai personai, norādot, ka iesniegums atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

75. Juridiskā persona, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, bet kura nolēmusi atteikties no šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes vai kura nav to iegādājusies noteiktajā atļaujas derīguma termiņā, piecu darbdienu laikā pēc ieroča iegādāšanās atļaujas derīguma termiņa beigām nodod ieroča iegādāšanās atļauju (arī ieroča pārvadāšanas atļauju (ievešanai Latvijā)) Valsts policijas struktūrvienībā, kura to izsniegusi.

76. Ieroča glabāšanas atļauju vai attiecīgi ieroču kolekcijas atļauju atbilstoši lēmumam Valsts policijas struktūrvienība izsniedz juridiskajai personai pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.

77. Ieroča glabāšanas un ieroču kolekcijas atļaujā norāda juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ieroču glabātavas (ieroču kolekcijas telpas) adresi, ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru, atļaujas izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kas izsniegusi atļauju.

78. Juridiskā persona, kas vēlas nomainīt ieroču glabātavu vai ieroču kolekcijas telpu, iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kas izsniegusi ieroču glabāšanas vai kolekcijas atļauju. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 59.2., 59.3. un 59.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

79. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 78.punktā minētā iesnieguma saņemšanas to izskata šo noteikumu 63.1., 63.2.1. un 63.2.2.apakšpunktā, kā arī 64. un 65.punktā noteiktajā kārtībā un izsniedz juridiskajai personai ieroču glabāšanas atļauju vai, konstatējot ieroču un munīcijas glabātavas vai ieroču kolekcijas telpas neatbilstību paredzētajām prasībām, pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču glabāšanas atļauju un paziņo to juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

80. Juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona ieroča glabāšanas un ieroču kolekcijas atļauju saņem 60 dienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanas reģistrācijai Valsts policijas struktūrvienībā, ievērojot šo noteikumu 73.punktā minēto kārtību.

81. Ja juridisko personu pārstāvēttiesīgā persona 60 dienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanas reģistrācijai neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča glabāšanas vai kolekcijas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība šo noteikumu 77.punktā minētos dokumentu oriģinālus nosūta juridiskajai personai, norādot, ka iesniegums ieroča iegādāšanās un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā, un šaujamieroci, tā maināmo stobru un lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodod ieroču tirdzniecības komersantam realizācijai vai – atkarībā no tā tehniskā stāvokļa – iznīcināšanai.

3.2. Dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšana

82. Dienesta ieroča nēsāšanas atļauju (14.pielikums) izsniedz privāto tiesību juridiskajai personai, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu un kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja. Dienesta ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz dienesta lietojumam klasificētu B, C un D kategorijas šaujamieroču nēsāšanai darba pienākumu pildīšanai.

83. Dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai juridiskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi juridiskajai personai ieroču glabāšanas atļauju. Iesniegumā norāda:

83.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

83.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi;

83.3. dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanas iemeslus;

83.4. tā darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), kuram tas tiks izsniegts darba pienākumu pildīšanai;

83.5. juridiskajai personai reģistrētā šaujamieroča marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

84. Šo noteikumu 83.punktā minētajam iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.

85. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 83.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai nav iestājušies Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas aizliegumi attiecībā uz darbinieku, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz juridiskajai personai dienesta ieroča nēsāšanas atļauju.

86. Ja juridiskās personas darbinieks, juridiskajai personai saņemot ieroču iegādāšanās un glabāšanas atļauju, nav bijis norādīts šo noteikumu 59.7.apakšpunktā minētajā darbinieku sarakstā, juridiskā persona iesniedz iesniegumu, kurā papildus šo noteikumu 83.punktā pieprasītajai informācijai norāda ieroču eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu, informāciju, ka darbiniekam ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis atbilst darbam ar ieročiem, kā arī iesniegumam pievienotos dokumentus.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

87. Šo noteikumu 86.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

87.1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

87.2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

87.3. (svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323);

87.4. ar darbinieku noslēgta darba līguma kopiju.

(Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.556)

88. Šo noteikumu 86.punktā minētā informācija nav jānorāda par darbinieku, kuram Valsts policijas struktūrvienība izsniegusi sporta vai pašaizsardzības ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju, vai ieroču kolekcijas atļauju (norāda, ka šāda atļauja ir izsniegta).

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

89. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 86.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 87.punktā minētie dokumenti.

90. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 86.punktā pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 87.punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt dienesta ieroča nēsāšanas atļauju un paziņo to juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

91. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata tam pievienotos dokumentus un pārbauda, vai darbinieks ir nokārtojis ieroču eksāmenu un atbilst Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām, kā arī pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

92. Ja lēmuma pieņemšanai par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

93. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par šaujamieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu attiecīgajam juridiskās personas darbiniekam vai, konstatējot darbinieka neatbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām, atļauju izsniegšanas aizliegumus vai to, ka darbinieks nav nokārtojis ieroču eksāmenu, kā arī gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, par atteikumu izsniegt dienesta ieroča nēsāšanas atļauju.

94. Lēmumu par atteikumu izsniegt dienesta ieroča nēsāšanas atļauju Valsts policijas struktūrvienība paziņo juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

95. Ja pieņemts lēmums par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu un izsniedz dienesta ieroča nēsāšanas atļauju. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļauju ievada ieroču reģistrā.

96. Dienesta ieroča nēsāšanas atļaujā norāda juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, ieroču glabātavas adresi, tā šaujamieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru, kuru atļauts izmantot darba pienākumu pildīšanai, atļaujas izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu un uzvārdu), kas izsniegusi atļauju.

97. Juridiskā persona dienesta ieroča nēsāšanas atļauju saņem 60 dienu laikā pēc tam, kad paziņots Valsts policijas struktūrvienības lēmums par atļaujas izsniegšanu. Saņemot dienesta ieroča nēsāšanas atļauju, juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

98. Ja juridisko personu pārstāvēttiesīgā persona 60 dienu laikā pēc Valsts policijas struktūrvienības lēmuma paziņošanas neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt dienesta ieroča nēsāšanas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība atceļ lēmumu par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu un atļauju neizsniedz, bet šo noteikumu 87.punktā minētos dokumentu oriģinālus nosūta juridiskajai personai, norādot, ka iesniegums atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

99. Juridiskā persona dienesta ieroča nēsāšanas atļauju kopā ar attiecīgo dienesta šaujamieroci darbiniekam izsniedz tikai uz darba pienākumu pildīšanas laiku.

3.3. Atļaujas izsniegšana šaujamieroču, to maināmo stobru un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai

100. Šaujamieroču, to maināmo stobru un patronu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai Valsts policijas struktūrvienība izsniedz atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā (15.pielikums).

101. Atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā Valsts policijas struktūrvienība izsniedz:

101.1. juridiskajai personai, kura saņēmusi ieroču glabāšanas atļauju, – šaujamieroču, to maināmo stobru un patronu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai ārpus atļaujā norādītās ieroču glabātavas uz citu atļauto ieroču glabāšanas vietu, ja ieroču kopējais skaits ir lielāks par 10 vai šaujamieroča patronu skaits ir lielāks par 100 000;

101.2. juridiskajai personai, kura saņēmusi ieroču kolekcijas atļauju, – kolekcijas ieroču un patronu pārvadāšanai un izstādīšanai izstādē uz izstādes laiku.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

102. Lai saņemtu atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, juridiskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroču glabāšanas vai ieroču kolekcijas atļauju.

103. Šo noteikumu 102.punktā minētajā iesniegumā norāda:

103.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

103.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

103.3. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu un kalibru, sēriju un numuru;

103.4. patronu veidu, kalibru un daudzumu;

103.5. ieroču un patronu pārvešanas iemeslu, pārvešanas maršrutu, pārvešanas datumu un laiku, ieroču glabātavas (izstādes) adresi, uz kuru tos pārved;

103.6. atbildīgos darbiniekus, kuri ieročus un munīciju pārvadās, kā arī nodrošinās to glabāšanu un izstādīšanu;

103.7. apsardzes komersanta nosaukumu vai apsardzes darbinieku vārdus, uzvārdus, kuri nodrošinās ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi to pārvešanas, glabāšanas un izstādīšanas laikā, un apsardzes sertifikāta numuru;

103.8. iesniegumam pievienotos dokumentus.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

104. Šo noteikumu 102.punktā minētajam iesniegumam pievieno līguma kopiju, kas noslēgts ar apsardzes komersantu par ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi to pārvešanas, glabāšanas un izstādīšanas laikā, vai darba, uzņēmuma vai cita līguma kopiju ar apsardzes darbinieku.

105. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 102.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz juridiskajai personai atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļauju ievada ieroču reģistrā.

106. Atļaujā ieroču pārvadāšanai Latvijā norāda juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, pārvedamo ieroču marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru, šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru, patronu kalibru un daudzumu, ieroču glabātavas (izstādes) adresi, uz kuru tos pārved, datumu, no kura līdz kuram ieročus un munīciju atļauts pārvest un glabāt ārpus ieroču glabātavas, atļaujas izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kas izsniegusi atļauju.

107. Valsts policijas struktūrvienība neizsniedz atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, ja ieroču pārvešanas, glabāšanas un izstādīšanas laikā nav nodrošināta bruņota apsardze vai droši ieroču un munīcijas glabāšanas apstākļi.

108. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā Valsts policijas struktūrvienība paziņo juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

109. Atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā Valsts policijas iestāde izsniedz juridiskās personas vadītājam vai atbildīgajai personai.

110. Saņemot atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

4. Atļauju izsniegšana šaujamieroču, to maināmo stobru un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču izvešanai no Latvijas un ievešanai Latvijā
4.1. Atļaujas izsniegšana ieroču un munīcijas pārvadāšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšana un tās derīguma termiņa pagarināšana

111. Lai no Latvijas uz laiku izvestu Valsts policijā reģistrētu šaujamieroci (ar maināmo stobru vai bez tā) un šaujamieroča munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti, fiziskā persona Valsts policijas struktūrvienībā saņem Eiropas šaujamieroču apliecību (16.pielikums), bet juridiskā persona – ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju (5.pielikums) vai Eiropas šaujamieroču apliecību (sporta organizācijas biedram (fiziskajai personai) vai izglītības iestādes darbiniekam).

112. Ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju un Eiropas šaujamieroču apliecību izsniedz reģistrētu medību un sporta lietojuma šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču izvešanai no Latvijas uz medību, treniņšaušanas vai sporta sacensību laiku Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

113. Eiropas šaujamieroču apliecību Valsts policijas struktūrvienība izsniedz:

113.1. fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja un B, C vai D kategorijas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kas reģistrēts medību vai sporta lietojumam;

113.2. sporta organizācijas un izglītības iestādes atbildīgajai personai un darbiniekam – attiecīgās juridiskās personas sporta šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai un izsniegšanai sportistam izmantošanai treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās.

114. Lai saņemtu Eiropas šaujamieroču apliecību, fiziskā persona iesniedz iesniegumu (17.pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas B, C vai D kategorijas medību vai sporta šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, un uzrāda attiecīgo ieroci. Iesniegumam pievieno:

114.1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

114.2. sporta federācijas izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar šaušanas sporta veidu un piedalās sacensībās un treniņšaušanā Eiropas Savienības dalībvalstīs (iesniedz ieroča īpašnieks, kas vēlas Eiropas šaujamieroču apliecībā ierakstīt sporta lietojumam reģistrētu ieroci).

115. Lai saņemtu Eiropas šaujamieroču apliecību atbildīgajai personai vai darbiniekam, šo noteikumu 113.2.apakšpunktā minētā juridiskā persona iesniedz iesniegumu (17.pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas B, C vai D kategorijas sporta šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, un atbildīgā persona vai darbinieks uzrāda attiecīgo ieroci. Iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā fiziskā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.

116. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

117. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju, juridiskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kurā personai reģistrēts B, C vai D kategorijas sporta šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis. Iesniegumā norāda:

117.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

117.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

117.3. Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti, uz kuru ieroci un munīciju pārved, un iemeslu ieroča un patronu izvešanai no Latvijas (šaušanas sporta sacensības vai treniņšaušana);

117.4. termiņu, no kura līdz kuram paredzēts uzturēties ārpus Latvijas;

117.5. tā ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli un kalibru, sēriju un numuru, kuru paredzēts izvest no Latvijas un izmantot sporta sacensībās vai treniņšaušanā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu, kalibru, sēriju un numuru;

117.6. patronu veidu, kalibru un daudzumu;

117.7. par ieroču un munīcijas pārvadāšanu un glabāšanu atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

117.8. tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kurai ierocis un munīcija tiks izsniegta šaušanas sporta sacensībās vai treniņšaušanā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

118. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 114., 115. vai 117.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai personai Eiropas šaujamieroču apliecību vai juridiskajai personai ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju vai Eiropas šaujamieroču apliecību. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto Eiropas šaujamieroču apliecību un atļauju ievada ieroču reģistrā.

119. Ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļaujā norāda juridiskās personas nosaukumu un juridisko adresi, ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru, patronu daudzumu, veidu un kalibru, atļaujas izsniegšanas datumu, termiņu, no kura līdz kuram atļauts izvest ieroci un munīciju, pārvadāšanas maršrutu (valsti, no kuras un uz kuru ieroci un munīciju ved, kā arī valstis, kuras paredzēts šķērsot tranzītā), atļaujas reģistrācijas numuru, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kura izsniegusi atļauju.

120. Ja šo noteikumu 114.punktā minētajā iesniegumā norādītie fiziskās personas ieroči nav reģistrēti medību vai sporta lietojumam vai sporta ieroča īpašnieks nepārstāv ar šaušanas sportu saistītu sporta federāciju ārvalstīs, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Eiropas šaujamieroču apliecību un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

121. Ja juridiskā persona šo noteikumu 117.punktā minētajā iesniegumā minējusi nepamatotus iemeslus ieroča un patronu izvešanai no Latvijas vai par ieroču un munīcijas pārvadāšanu un glabāšanu atbildīgajai personai nav reģistrēti atbilstošas kategorijas šaujamieroči vai viņa nav saņēmusi Valsts policijas atļauju darbam ar ieročiem, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas– ievešana Latvijā) atļauju un paziņo to juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

122. Saņemot Eiropas šaujamieroču apliecību vai ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

123. Neizmantoto ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju juridiskā persona piecu darbdienu laikā pēc atļaujā norādītā termiņa beigām nodod Valsts policijas struktūrvienībai, kas to izsniegusi.

124. Lai pagarinātu Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņu, fiziskā persona vai juridiskā persona iesniedz iesniegumu un Eiropas šaujamieroču apliecību, kuras termiņš ir jāpagarina, Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju. Fiziskā persona un atbildīgā persona Valsts policijas struktūrvienībā uzrāda attiecīgo šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, bet ieroča īpašnieks, kuram ierocis reģistrēts sporta lietojumam, iesniegumam pievieno šo noteikumu 114.2.apakšpunktā minēto dokumentu.

125. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un Eiropas šaujamieroču apliecībā izdara attiecīgu ierakstu par tās derīguma termiņa pagarināšanu vai šo noteikumu 120.punktā noteiktajā kārtībā atsaka pagarināt Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņu. Ja Eiropas šaujamieroču apliecībā nav brīvas vietas attiecīga ieraksta izdarīšanai, fiziskai personai izsniedz jaunu Eiropas šaujamieroču apliecību.

126. Saņemot Eiropas šaujamieroču apliecību pēc tās derīguma termiņa pagarināšanas (arī gadījumā, ja tā izsniegta no jauna), fiziskā un juridiskā persona ievēro šo noteikumu 122.punktā minētos nosacījumus.

4.2. Atļaujas izsniegšana ieroču un munīcijas izvešanai no Latvijas un ievešanai Latvijā

127. Lai uz noteiktu medību, treniņšaušanas vai sporta sacensību laiku no Latvijas izvestu Valsts policijā reģistrētu šaujamieroci (ar maināmo stobru vai bez tā) un šaujamieroča munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci uz ārvalsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, fiziskā vai juridiskā persona (sporta organizācija un izglītības iestāde) Valsts policijas struktūrvienībā saņem ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju.

128. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju, fiziskā un juridiskā persona iesniedz iesniegumu (18.pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā, kurā izsniegta medību un sporta lietojuma reģistrētu šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas atļauja.

129. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

130. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 128.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai personai vai juridiskajai personai ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļauju ievada ieroču reģistrā.

131. Ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļaujā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi (juridiskās personas nosaukumu un juridisko adresi), ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru, patronu daudzumu, veidu un kalibru, atļaujas izsniegšanas datumu, termiņu, no kura līdz kuram atļauts izvest ieroci un munīciju, valsti, uz kuru to izved, atļaujas reģistrācijas numuru, kā arī Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kura izsniegusi atļauju.

132. Ja fiziskā persona šo noteikumu 128.punktā minētajā iesniegumā minējusi nepamatotus iemeslus ieroča un patronu izvešanai no Latvijas vai norādītie ieroči nav reģistrēti medību vai sporta lietojumam, vai gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

133. Ja juridiskā persona šo noteikumu 128.punktā minētajā iesniegumā minējusi nepamatotus iemeslus ieroča un patronu izvešanai no Latvijas vai par ieroču un munīcijas pārvadāšanu un glabāšanu atbildīgajai personai nav reģistrēti atbilstošas kategorijas šaujamieroči vai viņa nav saņēmusi Valsts policijas atļauju darbam ar ieročiem, vai gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju un paziņo to juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

134. Lai no Latvijas uz citu ārvalsti izvestu Valsts policijā reģistrētu šaujamieroci, tā maināmo stobru un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci pastāvīgai glabāšanai ārvalstī, fiziskā vai juridiskā persona Valsts policijā saņem ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju (atbilstoši 5.pielikumam).

135. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kurā izsniegta ieroču glabāšanas atļauja.

136. Šo noteikumu 135.punktā minētajā iesniegumā norāda:

136.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts) vai juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

136.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir);

136.3. valsti, uz kuru paredzēts izvest ieročus un munīciju;

136.4. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru un šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru, kā arī munīcijas veidu, kalibru un daudzumu, kuru paredzēts izvest no Latvijas glabāšanai ārvalstī;

136.5. tā darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas pilnvarots iesniegt dokumentus, saņemt ieroča izvešanas atļauju un ir norīkots par atbildīgo personu par ieroča un munīcijas pārvadāšanu (norāda tikai juridiskā persona);

136.6. iesniegumam pievienotos dokumentus.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

137. Šo noteikumu 135.punktā minētajam iesniegumam pievieno atļauju, kas apliecina tiesības personai ievest un glabāt attiecīgajā valstī šaujamieroci, tā maināmo stobru, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ko izsniegusi tās ārvalsts kompetentā iestāde, uz kuru paredzēts izvest un glabāt ieročus un munīciju. Ja tiek iesniegta dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

138. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 135.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai personai vai juridiskajai personai ieroču pārvadāšanas (izvešanai no Latvijas) atļauju. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļauju ievada Ieroču reģistrā.

139. Ja fiziskajai vai juridiskajai personai nav izsniegta attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes atļauja ievest un glabāt attiecīgajā valstī šaujamieroci, tā maināmo stobru, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci vai gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju un paziņo to attiecīgi fiziskajai vai juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

140. Saņemot Valsts policijas struktūrvienībā ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona:

140.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

140.2. nodod izvešanai no Latvijas paredzētā ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju (šo noteikumu 134.punktā minētajā gadījumā);

140.3. parakstās par atļaujas saņemšanu.

141. Neizmantoto ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā) atļauju fiziskā un juridiskā persona piecu darbdienu laikā pēc atļaujā norādītā termiņa beigām nodod Valsts policijas struktūrvienībai, kas to izsniegusi.

4.3. Atļaujas izsniegšana ārvalstī reģistrēta šaujamieroča, tā maināmā stobra, munīcijas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai Latvijā, glabāšanai vai nēsāšanai

142. Fiziskā persona, kurai ārvalstī izsniegta atļauja šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai un kura vēlas ievest Latvijā pastāvīgai glabāšanai ārvalstī reģistrētu B, C vai D kategorijas medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci, tā maināmo stobru un patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, izpilda šādas prasības ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai:

142.1. savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā ierīko seifu vai metāla skapi (kasti) ieroču un munīcijas glabāšanai vai ierīko ieroču kolekcijas telpu;

142.2. saņem mednieka apliecību (medību šaujamieroča ievešanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai);

142.3. nokārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci (garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča ievešanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai);

142.4. nokārto ieroču eksāmenu (pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanas un glabāšanas atļaujas vai B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai);

142.4.1 ārstniecības iestādē iziet veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt vai nēsāt ieročus;

142.5. iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

143. Šo noteikumu 142.5.apakšpunktā minētajā iesniegumā fiziskā persona norāda:

143.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

143.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

143.3. paredzamo ieroča un munīcijas glabāšanas adresi;

143.4. valsti, kurā izsniegta atļauja ieroču glabāšanai un no kuras tos paredzēts izvest;

143.5. tā ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmo stobru daudzumu, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu, veidu un kalibru, kuru paredzēts ievest Latvijā;

143.6. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanas iemeslus Latvijā;

143.7. ieroču atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju);

143.8. ieroču eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu (pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas saņemšanai vai B, C un D kategorijas šaujamieroču, to maināmo stobru, patronu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai);

143.9. Valsts meža dienesta izsniegtās mednieka apliecības numuru un izsniegšanas datumu (B, C vai D kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas saņemšanai);

143.10. informāciju, ka mednieku eksaminācijas komisijā ir nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci (B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas saņemšanai);

143.11. informāciju, ka ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis ir atbilstošs ieroču glabāšanai, un datumu, līdz kuram veicama kārtējā veselības pārbaude.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

144. Šo noteikumu 142.5.apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

144.1. fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem (fotogrāfijas iesniedz atkarībā no izsniedzamo ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļauju skaita);

144.2. (svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323);

144.3. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

144.4. sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča glabāšanas atļaujas saņemšanai);

144.5. sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā (B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei);

144.6. šo noteikumu 45.3., 45.4., 45.5.apakšpunktā minētos dokumentus (ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai);

144.7. ārvalstnieka pases kopiju, bezvalstnieka vai bēgļa uzturēšanās Latvijas Republikā atļaujas kopiju (Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušais ārvalstnieks, bezvalstnieks vai bēglis);

144.8. ārvalsts izsniegtas atļaujas kopiju ieroča izvešanai no attiecīgās ārvalsts vai dokumentu, kas apliecina, ka šāda atļauja nav nepieciešama.

(Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.556; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

145. Saņemot šo noteikumu 142.5.apakšpunktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 143.punktā pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 144.punktā noteiktie dokumenti.

146. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 143.punktā pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 144.punktā noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt attiecīgo ieroču atļauju un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

147. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 142.5.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas:

147.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

147.2. izvērtē iesniegumā norādītos iemeslus šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai Latvijā;

147.3. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums) (izņemot gadījumu, ja ieroču kolekcijas telpa tiek īrēta (nomāta));

147.4. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā plānotajā ieroča un munīcijas glabāšanas adresē;

147.5. triju darbdienu laikā pieprasa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamajā teritorijā ierīkota ieroču kolekcijas telpa, atzinumu par ieroču kolekcijas telpas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām (ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanai);

147.6. pārbauda ieroču kolekcijas telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanai);

147.7. pārbauda (atkarībā no ieroču kategorijas, lietojuma un izsniedzamās atļaujas veida), vai persona ir nokārtojusi ieroču eksāmenu vai saņēmusi mednieka apliecību un mednieku eksaminācijas komisijā nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci;

147.8. pārbauda fiziskās personas atbilstību Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām;

147.9. pārbauda, vai šaujamieroči, kurus paredzēts ievest Latvijas Republikā, ir klasificēti atbilstoši medību, sporta vai pašaizsardzības ieroču lietojuma veidam vai kā kolekcijas ieroči;

147.10. pārbauda, vai attiecīgās ārvalsts kompetentā iestāde ir izsniegusi personai atļauju ieroču izvešanai uz Latviju (ja šāda atļauja ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem);

147.11. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

148. Ja šo noteikumu 144. punktā minēto dokumentu kopijas nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

149. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

150. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļaujas un ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja ir viens no šādiem iemesliem:

150.1. konstatēta fiziskās personas neatbilstība Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajām prasībām vai personai noteikti ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas aizliegumi;

150.2. nav izpildītas šo noteikumu 142.punktā minētās prasības;

150.3. ieroči nav klasificēti atbilstoši kategorijas un lietojuma veidam vai uz to apriti attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi;

150.4. fiziskai personai nav izsniegta attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes atļauja ieroču izvešanai uz Latviju (ja šāda atļauja ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem);

150.5. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

151. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju šaujamieroča, tā maināmā stobra, patronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai un glabāšanai Latvijā Valsts policijas struktūrvienība paziņo fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

152. Ja pieņemts lēmums par ieroča pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļaujas un ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu un izsniedz tai ieroča pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļauju.

153. Saņemot ieroča pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

154. Ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju atbilstoši lēmumam izsniedz attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.

155. Saņemot ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, fiziskā persona ievēro šo noteikumu 153.punktā minētos nosacījumus.

156. Ja šaujamierocis, tā maināmais stobrs, patronas vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kas ievests Latvijā, netiek reģistrēts, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

157. Šo noteikumu 156.punktā minētajā gadījumā Valsts policijas struktūrvienība fiziskajai personai izsniedz atļauju šaujamieroča, tā maināmā stobra, patronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izvešanai no Latvijas uz ārvalsti, kurā tas reģistrēts, norādot termiņu ieroča un munīcijas izvešanai. Šādu atļauju neizsniedz, ja personai ir Eiropas šaujamieroču apliecība, kurā ierakstīts attiecīgais ierocis.

5. Prasības ieroča glabāšanas, nēsāšanas un ieroču kolekcijas atļaujas darbības laikā

158. Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, izpilda šādas prasības:

158.1. pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām ārstniecības iestādē iziet kārtējo veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju vai atļauju darbam ar ieročiem;

158.2. ja kārtējās veselības pārbaudes termiņš nav norādīts, iziet ārstniecības iestādē attiecīgo veselības pārbaudi ne vēlāk kā piecus gadus pēc iepriekšējās veselības pārbaudes;

158.3. saņemot ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas nosūtījumu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, mēneša laikā pēc nosūtījuma saņemšanas iziet ārstniecības iestādē pirmstermiņa veselības pārbaudi;

158.4. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos saņem atļaujas dublikātu vai atkārtotu ieroču atļauju, iesniedzot iesniegumu atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas saņemšanai piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atļauja bojāta, iznīcināta, nozaudēta vai nolaupīta vai mainījušies atļaujā norādītie fiziskās personas dati, bet, ja paredzēts mainīt ieroča glabāšanas adresi, – pirms adreses maiņas;

158.5. iesniedz Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei pašaizsardzībai reģistrētu B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci (izņemot apbalvojuma šaujamieroci) un tam paredzēto munīciju kontrolšāvienu izdarīšanai Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

159. Juridiskā persona, kura saņēmusi ieroča glabāšanas vai kolekcijas atļauju, izpilda šādas prasības:

159.1. ja ir saņemta Valsts policijas struktūrvienības vēstule par to, ka uz juridiskās personas dalībnieku, vadītāju vai atbildīgo personu, darbinieku, šaušanas instruktoru vai treneri attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas aizliegumi, liedz attiecīgajai personai piekļuvi ieročiem un munīcijai;

159.2. ja paredzēts mainīt juridiskās personas dalībnieku (tikai privāto tiesību juridiskā persona, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, vai šautuve), iecelt (ievēlēt) jaunu juridiskās personas vadītāju vai pieņemt darbā jaunu atbildīgo personu, darbinieku, šaušanas instruktoru vai treneri:

159.2.1. nodrošina šo noteikumu 55.3. un 55.5. apakšpunktā minēto prasību izpildi;

159.2.2. par plānotajām izmaiņām rakstiski informē Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi ieroča glabāšanas vai kolekcijas atļauju;

159.2.3. izdara izmaiņas dalībnieku un pārvaldes institūcijas sastāvā un nepielaiž pie ieročiem un munīcijas dalībnieku, vadītāju, atbildīgo personu, darbinieku, šaušanas instruktoru vai treneri pirms Valsts policijas struktūrvienības pozitīva atzinuma (atļaujas) saņemšanas;

159.3. izpilda šo noteikumu 158.punktā minētās prasības;

159.4. ne retāk kā reizi gadā nodrošina darbinieku apmācību par ieroču un munīcijas glabāšanas, izsniegšanas un nodošanas, pieņemšanas glabāšanā, kā arī nēsāšanas, pārvadāšanas un izmantošanas kārtību, drošības prasībām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar ieroču un munīcijas apriti.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

160. Ieroču īpašnieks, kas saņēmis Eiropas šaujamieroču apliecību, iesniedz to Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, attiecīgu ierakstu izdarīšanai, ja:

160.1. mainījušies tajā norādītie fiziskās personas dati;

160.2. tajā norādītais šaujamierocis, tā maināmais stobrs vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis realizēts;

160.3. mainījušās tajā norādītās ziņas par ieroča glabāšanas atļauju.

6. Atļaujas izsniegšana šaujamieroča, tā maināmā stobra un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizācijai

161. Lai saņemtu atļauju šaujamieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un patronu realizācijai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju.

162. Šo noteikumu 161.punktā minētajā iesniegumā norāda:

162.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts) vai juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

162.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

162.3. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas veidu, kalibru un daudzumu, kuru paredzēts realizēt;

162.4. juridiskās personas darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas pilnvarots nodot ieročus un munīciju realizācijai (norāda tikai juridiskā persona);

162.5. ieroču tirdzniecības uzņēmumu, kuram paredzēts nodot ieročus un munīciju realizācijai (nosaukumu), vai personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts (juridiskās personas nosaukumu un adresi), kurai šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts pārreģistrēt (norāda, ja ieroča īpašniekam ir zināms, kuram tirdzniecības uzņēmumam nodos ieročus un munīciju vai kurai personai tos pārreģistrēs).

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

163. Saņemot šo noteikumu 161.punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai vai juridiskajai personai ieroču realizēšanas atļauju (19.pielikums).

164. Saņemot Valsts policijas struktūrvienībā ieroču realizēšanas atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona:

164.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

164.2. nodod realizējamā šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju;

164.3. iesniedz Eiropas šaujamieroča apliecību, kurā norādīts realizējamais ierocis, attiecīgu ierakstu izdarīšanai vai nodod to, ja tiek realizēti visi tajā ierakstītie ieroči;

164.4. uzrāda šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kuru vēlas realizēt;

164.5. parakstās par atļaujas saņemšanu.

165. Ieroča realizēšanas atļaujā norāda ieroča īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts), realizējamā ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru, patronu daudzumu, veidu un kalibru, atļaujas izsniegšanas datumu, termiņu, līdz kuram ierocis un munīcija jānodod realizācijai vai jāpārreģistrē (atļaujas derīguma termiņu), kā arī Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonu (amatu, vārdu, uzvārdu), kura izsniegusi atļauju.

166. Ja uz realizējamo šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronām vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci attiecināmi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi vai uz personu attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas aizliegumi, vai gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča realizēšanas atļauju, izņem ieročus vai munīciju un paziņo lēmumu fiziskajai vai attiecīgi juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

167. Ja ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujā norādīti vairāki šaujamieroči, to maināmie stobri vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči, bet visi netiek realizēti, Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju atbilstoši noformē no jauna un izsniedz ieroču īpašniekam, bet Eiropas šaujamieroču apliecībā veic attiecīgas korekcijas.

168. Lai saņemtu jaunu ieroču realizēšanas atļauju gadījumā, ja šaujamierocis, tā maināmais stobrs, patronas vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis nav nodots realizēšanai vai pārreģistrēts citai personai 30 dienu laikā pēc ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanas, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā šo noteikumu 161.punktā minēto iesniegumu.

169. Fiziskā vai juridiskā persona, kura saņēmusi ieroča realizēšanas atļauju, bet nevēlas realizēt reģistrēto šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai.

170. Šo noteikumu 169.punktā minētajam iesniegumam fiziskā persona pievieno fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem (fotogrāfijas iesniedz atkarībā no izsniedzamo ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļauju skaita).

171. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 169.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un, ja nav konstatēti Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi, izsniedz ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju no jauna.

172. Šo noteikumu 171.punktā noteiktajā gadījumā saņemot ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

7. Atļaujas izsniegšana Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un citas ārvalsts pilsoņiem
7.1. Ieroča iegādāšanās un ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļaujas izsniegšana

173. Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju (5.pielikums), ārvalsts pilsonis iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un savas valsts kompetentas iestādes izsniegtu atļauju, kas dod tiesības iegādāties šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā.

174. Šo noteikumu 173.punktā minētajā iesniegumā ārvalsts pilsonis norāda:

174.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

174.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

174.3. iegādājamā šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju un kalibru, kā arī, ja šāda informācija personai ir zināma, šaujamieroča sēriju un numuru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu un kalibru, kā arī, ja šāda informācija personai ir zināma, šaujamieroča maināmā stobra marku, sēriju un numuru;

174.4. patronu daudzumu un kalibru;

174.5. datumu, kad paredzēts izbraukt no Latvijas;

174.6. Latvijas Republikas robežšķērsošanas muitas punktu, ja tas zināms (izņemot gadījumu, ja ieroci un munīciju izved uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti).

175. Šo noteikumu 173.punktā minēto iesniegumu iesniedz valsts valodā vai svešvalodā, ja tam pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums. Ja tiek iesniegta dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

176. Valsts policijas struktūrvienība triju darbdienu laikā izskata šo noteikumu 173.punktā minēto iesniegumu un pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz atbilstošas kategorijas ieroča iegādāšanās atļauju. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļauju ievada Ieroču reģistrā.

177. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai atteikumam izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

178. Ja konstatēts, ka ārvalsts pilsonim nav izsniegta attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes atļauja par tiesībām iegādāties šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā, vai gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība atsaka izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju.

179. Lēmumu par atteikšanos izsniegt ieroču iegādāšanās atļauju Valsts policijas struktūrvienība paziņo ārvalsts pilsonim Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

180. Ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju Valsts policijas struktūrvienība izsniedz pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.

181. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju, ārvalsts pilsonis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

182. Valsts policijas struktūrvienība par Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa iegādāto šaujamieroci vai tā maināmo stobru informē attiecīgās dalībvalsts iestādi, kas izsniegusi atļauju iegādāties ieroci Latvijā, vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts noteikto kompetento iestādi (amatpersonu), nosūtot elektroniski vai pa faksu ieroča pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju vai citas formas paziņojumu par iegādāto ieroci.

7.2. Eiropas šaujamieroču apliecībā norādīta ieroča un tā munīcijas ievešana Latvijas Republikā medībām, treniņšaušanai un šaušanas sporta sacensībām un kārtība, kādā Valsts policija izsniedz atļauju, ko ieraksta Eiropas šaujamieroču apliecībā

183. Valsts policijas atļauju, ko ieraksta Eiropas šaujamieroču apliecībā, Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis), kas vēlas ievest Latvijā B kategorijas īsstobra šaujamieroci (izņemot B kategorijas īsstobra sporta šaujamieroci, kura kalibrs nav lielāks par 5,6 milimetriem) un tā munīciju, saņem pirms šaujamieroča un tā munīcijas ievešanas Latvijā vai ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc iebraukšanas Latvijā.

184. Lai saņemtu Valsts policijas atļauju, ko ieraksta Eiropas šaujamieroču apliecībā, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu (20.pielikums) vai pilnvaro tam Latvijā atzītu sporta federāciju, kura ielūdz Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoni uz treniņšaušanu vai šaušanas sporta sacensībām un kura nodarbojas ar sporta veidiem, kas saistīti ar šaušanu, vai tās kolektīvo biedru (turpmāk – sporta federācija).

185. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kuram saskaņā ar pamatojumu uzturēšanās Latvijā ar B, C vai D kategorijas šaujamieroci un tā munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēta uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, ieroču glabāšanas atļaujas saņemšanai iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu (atbilstoši 20.pielikumam) vai pilnvaro tam medību tiesību lietotāju, kas organizē medības (turpmāk – medību organizators), vai sporta federāciju.

186. Šo noteikumu 184. un 185.punktā minēto iesniegumu iesniedz valsts valodā vai svešvalodā, ja tam pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums.

187. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

188. Šo noteikumu 184. un 185.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

188.1. Eiropas šaujamieroču apliecību;

188.2. medību organizatora ielūgumu uz medībām vai attiecīgi sporta federācijas ielūgumu uz treniņšaušanu vai šaušanas sporta sacensībām (sporta federācijas ielūgums nav nepieciešams, ja šaušanas sporta sacensības vai treniņšaušana notiek saskaņā ar sacensību (treniņšaušanas) plānu, kas ir publiski pieejams, un tas ir norādīts šo noteikumu 184. vai 185.punktā minētajā iesniegumā);

188.3. vienu no šādiem dokumentiem:

188.3.1. (svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323);

188.3.2. personas, kuru pilnvaro glabāt Latvijā ieročus un munīciju (turpmāk – pilnvarotā persona), iesniegumu par piekrišanu glabāt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa šaujamieroci, tā maināmo stobru, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju savā ieroča glabāšanas vai kolekcijas atļautajā norādītajā vietā;

188.3.3. juridiskās personas, kurai izsniegta ieroču glabāšanas atļauja, vēstuli, kas apliecina Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa ieroču un munīcijas pieņemšanu glabāšanā ieroču glabātavā uz attiecīgo šaušanas sporta sacensību vai treniņšaušanas laiku un kurā norādīta par ieroča un munīcijas glabāšanu atbildīgā persona (neiesniedz, ja šo noteikumu 184. vai 185.punktā minēto iesniegumu iesniedz sporta federācija, kura paredzējusi Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa ieroci un munīciju glabāt savā ieroču glabātavā, un attiecīgā informācija norādīta iesniegumā).

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

189. Saņemot šo noteikumu 184. vai 185.punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 188.punktā noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

190. Ja šo noteikumu 184. vai 185. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 188.punktā noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē iesniedzēju, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai attiecīgi medību organizators vai sporta federācija noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča glabāšanas atļauju un paziņo to iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

191. Saņemot šo noteikumu 184. vai 185.punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā:

191.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

191.2. veic vienu no šādām pārbaudēm (atkarībā no iesniegumā norādītās ieroču un munīcijas glabāšanas vietas):

191.2.1. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē vai iesniegumā norādītajā nekustamā īpašuma (kopīpašuma) atrašanās vietā;

191.2.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai pilnvarotajai personai ir atbilstošas kategorijas ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļauja;

191.2.3. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai juridiskajai personai, kurai paredzēts nodot glabāšanā ieroci un munīciju, ir izsniegta ieroču glabāšanas atļauja vai Valsts policijas saskaņojums, nosakot ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus savās telpās vai teritorijā, pieņemt glabāšanā šaujamieročus un to munīciju;

191.3. pārbauda, vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim ir izsniegta Valsts meža dienesta atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas Republikā (medību ieroču izmantošanai medībās);

191.4. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

191.5. reģistrē šaujamieroci (tā maināmo stobru) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

191.6. izdara atzīmi Eiropas šaujamieroču apliecībā, ierakstot tās 5.sadaļā "Valsts, kurā ieved (ved tranzītā) ieroci, atļauja" pieprasītās ziņas;

191.7. noformē Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai pilnvarotajai personai ieroča glabāšanas atļauju (bez fotogrāfijas);

191.8. informē iesniedzēju par ieroču glabāšanas atļaujas izsniegšanu un atzīmes izdarīšanu Eiropas šaujamieroču apliecībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

192. Pilnvarotās personas ieroča glabāšanas atļaujā papildus šo noteikumu 30.punktā minētajai informācijai norāda arī ieroča īpašnieka – Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un ailē "Lietojuma tiesības" norāda "Bez izmantošanas tiesībām", kā arī termiņu, līdz kuram atļauja izsniegta.

193. Atļauju, ko ieraksta Eiropas šaujamieroču apliecībā, un ieroča glabāšanas atļauju izsniedz uz medību atļaujā norādīto termiņu vai treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku.

194. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

195. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim ieroča glabāšanas atļauju vai atļauju, kuru ieraksta Eiropas šaujamieroču apliecībā, ja:

195.1. nav pamatoti iemesli ieroču ievešanai Latvijā vai nav norādīts datums, no kura līdz kuram paredzēts glabāt ieročus un munīciju Latvijā;

195.2. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis nevar izpildīt normatīvajos aktos, kas nosaka ieroču un munīcijas glabāšanas kārtību, noteiktās ieroču un munīcijas glabāšanas prasības un ievērot to glabāšanas kārtību;

195.3. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim nav deklarētas dzīvesvietas, deklarācijā norādītas papildu adreses vai nekustamā īpašuma (kopīpašuma), kurā viņš paredzējis glabāt ieročus un munīciju;

195.4. šo noteikumu 184. vai 185.punktā minētajā iesniegumā norādītajai pilnvarotajai personai nav atbilstošas kategorijas ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas;

195.5. šo noteikumu 184. vai 185.punktā minētajā iesniegumā norādītajai juridiskajai personai, kurai paredzēts nodot glabāšanā ieroci un munīciju, nav izsniegta ieroču glabāšanas atļauja vai nav Valsts policijas saskaņojuma pieņemt glabāšanā šaujamieročus un to munīciju;

195.6. ieroči nav klasificēti atbilstoši kategorijai un lietojuma veidam vai uz to apriti attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi;

195.7. ievešanai Latvijā paredzētie ieroči un to munīcija neatbilst noteiktajam medību veidam atļautajiem ieročiem un munīcijai vai tādus nav paredzēts atļaut izmantot šaušanas sporta sacensībās;

195.8. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā gadījumā nav izdarīti kontrolšāvieni ar attiecīgo vītņstobra šaujamieroci Valsts policijā;

195.9. šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits ir lielāks par 10;

195.10. šo noteikumu 184. vai 185.punktā minētajā iesniegumā norādītais šaujamierocis, tā maināmais stobrs vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis nav norādīts Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa Eiropas šaujamieroču apliecībā;

195.11. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa Eiropas šaujamieroču apliecībai beidzies derīguma termiņš;

195.12. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

196. Lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča glabāšanas atļauju un atļauju, kuru ieraksta Eiropas šaujamieroču apliecībā, Valsts policijas struktūrvienība paziņo Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā un atdod viņam vai šo noteikumu 184. vai 185.punktā minētā iesnieguma iesniedzējam Eiropas šaujamieroču apliecību.

197. Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju un Eiropas šaujamieroču apliecību, kurā izdarīta attiecīgā atzīme, izsniedz Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai pilnvarotajai personai pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas. Ieroču glabāšanas atļauju un Eiropas šaujamieroču apliecību var saņemt arī attiecīgais medību organizators vai sporta federācija (to pārstāvis).

198. Saņemot ieroča glabāšanas atļauju, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, pilnvarotā persona vai attiecīgi medību organizatora vai sporta federācijas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

199. Valsts policijas struktūrvienība par Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim izsniegto atļauju Latvijā glabāt attiecīgajā dalībvalstī reģistrēto šaujamieroci informē attiecīgās dalībvalsts iestādi, kas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim izsniegusi atļauju ieroča glabāšanai, vai Eiropas Savienības dalībvalsts noteikto kompetento iestādi (amatpersonu).

200. Pilnvarotā persona piecu darbdienu laikā pēc Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa izbraukšanas un ieroču izvešanas no Latvijas Valsts policijas struktūrvienībā nodod izsniegto ieroča glabāšanas atļauju, ja tās derīguma termiņš nav beidzies.

7.3. Atļaujas izsniegšana ārvalsts pilsonim šaujamieroča, tā munīcijas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai Latvijā medībām, treniņšaušanai un šaušanas sporta sacensībām

201. Ārvalsts pilsonis (izņemot Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoni), kas vēlas ievest Latvijā B, C vai D kategorijas medību vai sporta šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, lai piedalītos medībās, treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās, saņem Valsts policijas struktūrvienībā ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju (atbilstoši 5.pielikumam).

202. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju, ārvalsts pilsonis iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu vai pilnvaro tam medību organizatoru vai sporta federāciju. Iesniegumā norāda:

202.1. ārvalsts pilsoņa vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

202.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

202.3. medību organizatora vai sporta federācijas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru (ja medību organizators ir fiziskā persona, – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

202.4. medību organizatora vai sporta federācijas kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

202.5. pamatojumu ieroču ievešanai un glabāšanai Latvijā (informāciju par medību norises vietu, laiku un organizatoru vai treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību norises vietu, laiku un organizatoru, kā arī citu informāciju, kuru iesniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt);

202.6. datumu, no kura līdz kuram paredzēts glabāt ieročus un munīciju Latvijā;

202.7. vienu no šādām ieroča un munīcijas glabāšanas vietām:

202.7.1. ārvalsts pilsoņa deklarētās dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi;

202.7.2. ārvalsts pilsoņa nekustamā īpašuma (kopīpašuma) adresi;

202.7.3. juridiskās personas nosaukumu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi, ja tā ir), kurai izsniegta ieroču glabāšanas atļauja vai Valsts policijas saskaņojums, nosakot ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus, pieņemt glabāšanā savās telpās vai teritorijā šaujamieročus un to munīciju;

202.7.4. pilnvarotās personas adresi, kurā paredzēta ārvalsts pilsoņa ieroču un munīcijas glabāšana;

202.8. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts (ja ārvalsts pilsonis savā deklarētajā dzīvesvietā vai nekustamajā īpašumā (kopīpašumā) nevar nodrošināt ieroču un munīcijas glabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas glabāšanas kārtību, vai viņam nav Latvijā deklarētas dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma (kopīpašuma) un viņš nevar vai nevēlas nodot ieročus un munīciju glabāšanai tādas juridiskās personas ieroču glabātavā, kurai ir ieroču glabāšanas atļauja vai kura pēc saskaņošanas ar Valsts policijas iestādi ir noteikusi fiziskajām personām ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus savās telpās vai teritorijā);

202.9. pilnvarotās personas kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

202.10. šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru;

202.11. iesniegumam pievienotos dokumentus.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

203. Šo noteikumu 202. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

203.1. šo noteikumu 188.punktā minētos dokumentus (izņemot 188.1.apakšpunktā minēto dokumentu);

203.2. ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtās ieroču glabāšanas atļaujas kopiju vai atļaujas kopiju, kas ārvalsts pilsonim dod tiesības uz laiku izvest ieroci un munīciju no attiecīgās ārvalsts uz Latviju.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

204. Šo noteikumu 202.punktā minēto iesniegumu iesniedz valsts valodā vai svešvalodā, ja tam pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums. Ja tiek iesniegta dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

205. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 202.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 203.punktā pieprasītās ziņas un pievienoti visi noteiktie dokumenti.

206. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 203.punktā pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē iesniedzēju, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja ārvalsts pilsonis vai attiecīgi medību organizators vai sporta federācija noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju un paziņo to iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

207. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 202.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

207.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

207.2. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus ārvalsts pilsoņa deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē vai šo noteikumu 202.punktā minētajā iesniegumā norādītajā nekustamajā īpašumā, ja tajā paredzēts glabāt ieročus un munīciju;

207.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

207.4. izsniedz ārvalsts pilsonim ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju;

207.5. ziņas par izsniegto atļauju ievada ieroču reģistrā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

208. Valsts policijas struktūrvienība ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju izsniedz ne agrāk kā 30 dienas pirms attiecīgā medību vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanas Latvijā.

209. Ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju izsniedz uz medību atļaujā norādīto termiņu vai treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku, bet ne ilgāk par atļauto ārvalsts pilsoņa uzturēšanās termiņu Latvijā.

210. Ja medību atļaujā norādītais termiņš vai treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiks ir ilgāks par trim mēnešiem, ārvalsts pilsonis, kā arī pilnvarotā persona, ja tāda ir norādīta šo noteikumu 202.punktā minētajā iesniegumā, saņem ieroča glabāšanas atļauju.

211. Šo noteikumu 210.punktā minētajā gadījumā ārvalsts pilsonim izsniedz ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļauju, bet ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju izsniedz pirms ārvalsts pilsoņa izbraukšanas no Latvijas saskaņā ar ieroču glabāšanas atļaujā norādīto termiņu.

212. Valsts policijas struktūrvienība ieroču glabāšanas atļauju ārvalsts pilsonim un pilnvarotajai personai noformē bez fotogrāfijas. Pilnvarotās personas ieroča glabāšanas atļaujā papildus šo noteikumu 30.punktā minētajai informācijai norāda arī ieroča īpašnieka – ārvalsts pilsoņa – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un ailē "Lietojuma tiesības" norāda "Bez izmantošanas tiesībām", kā arī termiņu, līdz kuram atļauja izsniegta.

213. Ieroču glabāšanas atļauju ārvalsts pilsonis saņem piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra un patronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanas Latvijā un reģistrācijas. Pirms vītņstobra šaujamieroča reģistrācijas ārvalsts pilsonis iesniedz šaujamieroci Valsts policijā kontrolšāvienu izdarīšanai.

214. Ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļauju un ieroču glabāšanas atļauju var saņemt arī attiecīgais medību organizators vai sporta federācija (to pārstāvis).

215. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļaujas vai ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

216. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ārvalsts pilsonim ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju un ieroča glabāšanas atļauju, ja:

216.1. nav pamatoti iemesli ieroču ievešanai Latvijā vai nav norādīts datums, no kura līdz kuram paredzēts glabāt ieročus un munīciju Latvijā;

216.2. ārvalsts pilsonis nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktās ieroču un munīcijas glabāšanas prasības un ievērot to glabāšanas kārtību;

216.3. ārvalsts pilsonim nav deklarētas dzīvesvietas, deklarācijā norādītās papildu adreses vai nekustamā īpašuma (kopīpašuma), kurā viņš paredzējis glabāt ieročus un munīciju;

216.4. šo noteikumu 202.punktā minētajā iesniegumā norādītajai pilnvarotajai personai nav atbilstošas kategorijas ieroču glabāšanas atļaujas;

216.5. ieroči nav klasificēti atbilstoši kategorijai un lietojuma veidam vai uz to apriti attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi;

216.6. ievešanai Latvijā paredzētie ieroči un to munīcija neatbilst noteiktajam medību veidam atļautajiem ieročiem un munīcijai vai tādus nav paredzēts atļaut izmantot šaušanas sporta sacensībās;

216.7. šo noteikumu 210.punktā minētajā gadījumā nav izdarīti kontrolšāvieni ar attiecīgo vītņstobra šaujamieroci Valsts policijā;

216.8. šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits ir lielāks par 10;

216.9. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

217. Lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju vai ieroča glabāšanas atļauju Valsts policijas struktūrvienība paziņo ārvalsts pilsonim Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

218. Ārvalsts pilsonis, kuram izsniegta ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļauja un ieroču glabāšanas atļauja, triju darbdienu laikā pirms ieroču glabāšanas atļaujā norādītā termiņa beigām, līdz kuram ārvalsts pilsonim atļauta uzturēšanās Latvijā ar atļaujā norādītajiem ieročiem, Valsts policijas struktūrvienībā saņem ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju.

219. Saņemot Valsts policijas struktūrvienībā ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju, ārvalsts pilsonis vai pilnvarotā persona uzrāda attiecīgo šaujamieroci, tā maināmo stobru un lielas enerģijas pneimatisko ieroci un nodod ārvalsts pilsonim izsniegto ieroču glabāšanas atļauju.

220. Saņemot ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju un ieroču glabāšanas atļauju, ārvalsts pilsonis, pilnvarotā persona vai attiecīgi medību organizatora vai sporta federācijas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

221. Pilnvarotā persona piecu darbdienu laikā pēc ārvalsts pilsoņa izbraukšanas un ieroču izvešanas no Latvijas Valsts policijas struktūrvienībā nodod izsniegto ieroča glabāšanas atļauju, ja tās derīguma termiņš nav beidzies.

7.4. Atļaujas izsniegšana šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un munīcijas pārvešanai tranzītā caur Latviju

222. Ārvalsts pilsonis, kas vēlas pārvest tranzītā caur Latviju B, C vai D kategorijas šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, saņem Valsts policijas struktūrvienībā ieroču pārvadāšanas (izvešana tranzītā caur Latviju) atļauju (5.pielikums) (izņemot Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoni, kuram tranzītā pārvedamais ierocis ir ierakstīts Eiropas šaujamieroču apliecībā).

223. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas (izvešana tranzītā caur Latviju) atļauju, ārvalsts pilsonis vai viņa pilnvarota persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

223.1. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

223.2. iemeslu Latvijas šķērsošanai ar šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronām vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, norādot valsti, no kuras uz kuru ieroci un munīciju pārved;

223.3. ieroču vai patronu pārvešanas datumu, plānoto tranzīta ilgumu un, ja zināms, robežšķērsošanas vietas (muitas punktus);

223.4. tranzītā caur Latviju pārvedamo šaujamieroču, to maināmo stobru un lielas enerģijas pneimatisko ieroču skaitu, kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru, šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru, patronu daudzumu un kalibru;

223.5. apsardzes komersanta nosaukumu vai apsardzes darbinieka vārdu, uzvārdu un apsardzes sertifikāta numuru (norāda, ja tranzītā pārvedamo šaujamieroču (neskaitot to maināmos stobrus) un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits ir lielāks par 100 000).

224. Šo noteikumu 223.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

224.1. ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtas atļaujas kopiju, kas personai dod tiesības iesniegumā norādītā šaujamieroča, tā maināmā stobra, patronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai un pārvadāšanai;

224.2. līguma kopiju ar apsardzes komersantu vai apsardzes darbinieku par ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi tranzīta laikā caur Latviju (iesniedz, ja šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits ir lielāks par 100 000).

225. Šo noteikumu 223.punktā minēto iesniegumu iesniedz valsts valodā vai svešvalodā, ja tam pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums. Ja tiek iesniegta dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

226. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 223.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tajā norādītas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 224.punktā noteiktie dokumenti.

227. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 223.punktā pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 224.punktā noteiktie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē ārvalsts pilsoni, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja ārvalsts pilsonis noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas (izvešana tranzītā caur Latviju) atļauju un paziņo to iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

228. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz ārvalsts pilsonim ieroču pārvadāšanas (izvešana tranzītā caur Latviju) atļauju vai atsaka izsniegt atļauju, ja konstatēts viens no šādiem iemesliem:

228.1. nav pamatoti iemesli ieroču pārvadāšanai tranzītā caur Latviju vai tranzīts caur Latviju paredzēts ilgāk par diennakti;

228.2. ārvalsts pilsonis nevar nodrošināt šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču, kuru kopējais skaits pārsniedz 10, vai patronu, kuru kopējais skaits ir lielāks par 100 000, bruņotu apsardzi to pārvadāšanas laikā;

228.3. ārvalsts pilsonim nav izsniegta ārvalsts kompetentās iestādes atļauja, kas personai dod tiesības iesniegumā norādītā šaujamieroča, tā maināmā stobra, patronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai un pārvadāšanai, vai beidzies atļaujas derīguma termiņš;

228.4. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

229. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļauju ievada ieroču reģistrā.

230. Saņemot ieroču pārvadāšanas (izvešana tranzītā caur Latviju) atļauju, ārvalsts pilsonis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

8. Ieroču atļauju izsniegšana Latvijā akreditētiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību amatpersonām, augstām ārvalsts un starptautisko organizāciju amatpersonām un viņu apsardzes dienesta darbiniekiem

231. Latvijā akreditētiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem Valsts policijas struktūrvienība izsniedz šādas B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroču atļaujas:

231.1. ieroču iegādāšanās atļauju;

231.2. ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā) atļauju;

231.3. ieroču pārvadāšanas (izvešana no Latvijas) atļauju;

231.4. ieroča glabāšanas atļauju (izsniedz ārvalstu diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai);

231.5. dienesta ieroča nēsāšanas atļauju (darbiniekiem).

232. Ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību amatpersonām, augstām ārvalsts un starptautisko organizāciju amatpersonām un šo amatpersonu apsardzes dienesta darbiniekiem Valsts policija izsniedz:

232.1. ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju – B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroču un to munīcijas, kā arī izņēmuma gadījumā –A kategorijas automātisko šaujamieroču un to munīcijas ievešanai Latvijā uz noteiktu termiņu (amatpersonas oficiālās vizītes laiku) un izvešanai no Latvijas;

232.2. ieroču pārvadāšanas (izvešana tranzītā caur Latviju) atļauju – šaujamieroču un to munīcijas pārvadāšanai tranzītā caur Latviju.

233. Šo noteikumu 231. un 232.punktā minētās atļaujas Valsts policija izsniedz pēc Ārlietu ministrijas Valsts protokola pieprasījuma un tam pievienotās attiecīgās ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, starptautiskās organizācijas vai augstas ārvalsts amatpersonas notas kopijas saņemšanas.

234. Latvijā akreditētā ārvalstu diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība notā norāda:

234.1. valsti, no kuras šaujamieroci paredzēts ievest Latvijā, vai valsti, uz kuru to paredzēts izvest, kā arī izvešanas (ievešanas) datumu (šo noteikumu 231.2. vai 231.3.apakšpunktā minētās atļaujas saņemšanai);

234.2. šaujamieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru, kā arī patronu daudzumu un kalibru;

234.3. termiņu, uz kādu atļauja nepieciešama;

234.4. tā darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kuram atļauja izsniedzama;

234.5. adresi, kurā tiks glabāts šaujamierocis (ieroča glabāšanas un dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai);

234.6. par ieroču un munīcijas pārvadāšanu un glabāšanu atbildīgā darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts (ieroču glabāšanas atļaujas saņemšanai).

235. Lai saņemtu dienesta ieroča nēsāšanas atļauju darbiniekam, Latvijā akreditētā ārvalstu diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība iesniedz Valsts policijā darbinieka fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.

236. Ieroču glabāšanas atļauju un dienesta ieroča nēsāšanas atļauju Valsts policija izsniedz pēc šaujamieroča reģistrācijas.

237. Valsts policijas struktūrvienība ieroču glabāšanas atļaujā kā atļauto šaujamieroču un to munīcijas glabāšanas vietu norāda Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ieroču glabātavas adresi, bet dienesta ieroča nēsāšanas atļaujā – darbinieka dzīvesvietas vai Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ieroču glabātavas adresi.

238. Ārvalsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, starptautiskā organizācija vai augsta ārvalsts amatpersona notā norāda:

238.1. informāciju par ārvalsts amatpersonas vizīti (vai vizīte ir oficiāla);

238.2. valsti, no kuras šaujamieroci paredzēts ievest Latvijā;

238.3. tās amatpersonas vai viņas apsardzes dienesta darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kam atļauja izsniedzama;

238.4. plānotais datums šaujamieroča un munīcijas ievešanai Latvijā un izvešanai no Latvijas;

238.5. šaujamieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru, kā arī patronu daudzumu un kalibru;

238.6. ieroču un munīcijas pārvešanas tranzīta maršrutu (valsti, no kuras šaujamieroci paredzēts ievest Latvijā, un valsti, uz kuru ieroci un munīciju pārved, kā arī citas tranzītvalstis) (ieroču tranzīta atļaujas saņemšanai).

239. Ārlietu ministrija Valsts protokola pieprasījumu iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms paredzētās šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un munīcijas ievešanas Latvijā.

240. Ja Ārlietu ministrijas Valsts protokola pieprasījumā vai notā nav norādīta visa šo noteikumu 234. vai 238.punktā pieprasītā informācija, Valsts policija pieprasa Ārlietu ministrijas Valsts protokolam iesniegt visu nepieciešamo informāciju un attiecīgo ieroču atļauju noformē pēc informācijas saņemšanas.

241. Šo noteikumu 231.punktā minētās atļaujas izsniedz Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pilnvarotai personai vai Ārlietu ministrijas noteiktajai amatpersonai, bet 232.punktā minētās atļaujas – Ārlietu ministrijas noteiktajai amatpersonai.

242. Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt šo noteikumu 231.punktā minētās atļaujas, ja konstatēts viens no šādiem iemesliem:

242.1. Latvijā akreditētās ārvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības rīcībā esošo šaujamieroču skaits ir nesamērīgi liels to darbinieku skaitam un nepieciešamās drošības nodrošināšanai;

242.2. ievešanai Latvijā plānotais šaujamierocis ir neatbilstošas kategorijas vai uz to attiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi;

242.3. notā norādītā fiziskā persona, kurai nepieciešama dienesta ieroča nēsāšanas atļauja, nav Latvijā akreditētās ārvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks;

242.4. Latvijā akreditētās ārvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks, kurš vēlas šaujamieroci un tā munīciju glabāt savā dzīvesvietā, nav nodrošinājis tajā noteiktos ieroču glabāšanas apstākļus;

242.5. attiecībā uz darbinieku, kurš saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, konstatēti Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi.

243. Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt šo noteikumu 232.1.apakšpunktā minēto ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas) atļauju, ja konstatēts viens no šādiem iemesliem:

243.1. plānotā amatpersonas vizīte nav oficiāla vai amatpersona nav augsta ranga;

243.2. ievešanai Latvijā paredzētais šaujamieroču veids vai daudzums ir nesamērīgs un neatbilstošs nepieciešamajiem drošības pasākumiem.

9. Atļauju dublikātu un atkārtotu atļauju izsniegšana

244. Lai Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā gadījumā saņemtu ieroču atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz pamatotu iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi atļauju.

245. Ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas (arī dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas) dublikāta vai atkārtotas atļaujas saņemšanai fiziskā vai attiecīgi juridiskā persona šo noteikumu 244.punktā minētajam iesniegumam pievieno fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.

246. Izskatot jautājumu par atļaujas dublikāta izsniegšanu vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu, gadījumā, ja mainījušies atļaujā norādītie fiziskās vai juridiskās personas dati, Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 244.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz attiecīgās atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju vai atsaka to izsniegt, ja atļauja ir derīga un nav anulēta vai nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu.

247. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

248. Ja mainījusies fiziskās personas ieroča kolekcijas atļaujā norādītā ieroča glabāšanas vietas adrese, fiziskā persona šo noteikumu 244. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

248.1. ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju (ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā);

248.2. dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

248.3. ar apsardzes komersantu noslēgta apsardzes līguma kopiju par ieroču kolekcijas telpas apsardzi.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

249. Ja mainījusies juridiskās personas ieroču kolekcijas telpas vai ieroča glabātavas adrese, juridiskā persona šo noteikumu 244.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

249.1. ieroču kolekcijas telpu vai ieroču glabātavas nomas līguma kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz minētajām telpām;

249.2. dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču kolekcijas telpas vai attiecīgi ieroču glabātavas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

249.3. ar apsardzes komersantu noslēgta apsardzes līguma kopiju par ieroču kolekcijas telpas vai ieroču glabātavas apsardzi.

250. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 244.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tam pievienoti šo noteikumu 248. vai 249.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

251. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 248. vai 249.punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko vai juridisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā vai juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atkārtotu atļauju un paziņo to fiziskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

252. Ja mainījusies fiziskās personas ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītā ieroča glabāšanas vietas adrese, Valsts policijas struktūrvienība, izskatot šo noteikumu 244. punktā minēto iesniegumu, mēneša laikā pēc tā saņemšanas:

252.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

252.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums);

252.3. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā paredzamajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā (adresē);

252.4. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

253. Šo noteikumu 248. un 249.punktā minētajā gadījumā Valsts policijas struktūrvienība:

253.1. triju darbdienu laikā pieprasa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamajā teritorijā ierīkota ieroču kolekcijas telpa vai ieroču glabātava, atzinumu par ieroču kolekcijas telpas vai attiecīgi ieroču glabātavas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

253.2. 20 dienu laikā:

253.2.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

253.2.2. pārbauda telpu atbilstību prasībām, kas noteiktas ieroču kolekcijas telpai vai ieroču glabātavai;

253.2.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

254. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 253.1.apakšpunktā minētā atzinuma saņemšanas un 253.2.2.apakšpunktā minēto pārbaužu veikšanas izsniedz fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtotu ieroču kolekcijas atļauju vai ieroču glabāšanas atļauju.

255. Konstatējot ieroču kolekcijas telpas vai ieroču glabātavas neatbilstību noteiktajām prasībām vai gadījumā, ja nav samaksāta valsts nodeva par atkārtotas atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtotu ieroču kolekcijas atļauju vai ieroču glabāšanas atļauju.

256. Lēmumu par atteikumu izsniegt attiecīgās ieroču atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju Valsts policijas struktūrvienība paziņo fiziskajai vai attiecīgi juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

257. Saņemot attiecīgās ieroču atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvēttiesīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

258. Valsts policijas struktūrvienība ziņas par izsniegto atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju ievada ieroču reģistrā.

10. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par ieroču atļaujas, atkārtotas atļaujas un atļaujas dublikāta izsniegšanu un Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un tās derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī atvieglojumi

259. Fiziskajām personām ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

259.1. par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai atsevišķa šaujamieroča maināmā stobra (bez šaujamieroča) iegādei – 8,54 euro;

259.2. par ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizēšanai (pārreģistrēšanai) – 8,54 euro;

259.3. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra šaujamieroča (ar maināmiem gludstobriem vai bez tiem) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai – 8,54 euro;

259.4. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra (arī par garstobra–gludstobra, kombinēta ar vītņstobru) medību vai sporta šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem) glabāšanai – 17,07 euro;

259.5. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B kategorijas pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem) glabāšanai – 31,30 euro;

259.6. par ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu B kategorijas pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča nēsāšanai – 45,53 euro;

259.7. par ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas; ievešana Latvijā; izvešana no Latvijas; izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā; izvešana tranzītā caur Latviju) atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar maināmiem stobriem un patronām vai bez maināmā stobra vai patronām), lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, atsevišķa šaujamieroča maināmā stobra vai patronu ievešanai Latvijā (ar izvešanu no Latvijas vai bez tās), izvešanai no Latvijas (ar atpakaļievešanu Latvijā vai bez tās) vai ieroča pārvešanai tranzītā caur Latviju – 31,30 euro;

259.8. par ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču, to patronu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcionēšanai – 142,29 euro;

259.9. par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu – 62,61 euro;

259.10. par Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu – 4,27 euro;

259.11. par noteiktas ieroču atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 4,27 euro.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.718 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

260. Juridiskajām personām ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

260.1. par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai atsevišķa šaujamieroča maināmā stobra (bez šaujamieroča) iegādei – 28,46 euro;

260.2. par ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar maināmiem stobriem vai bez tiem) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizēšanai (pārreģistrēšanai) (neatkarīgi no ieroču daudzuma) – 14,23 euro;

260.3. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas šaujamieroča (ar maināmiem gludstobriem vai bez tiem) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai – 28,46 euro;

260.4. par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu – 17,07 euro;

260.5. par ieroču pārvadāšanas atļaujas izsniegšanu šaujamieroču (ar maināmiem stobriem un patronām vai bez maināmā stobra vai patronām) un lielas enerģijas pneimatisko ieroču (neatkarīgi no šaujamieroču, to maināmo stobru, patronu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču daudzuma) pārvadāšanai Latvijā – 17,07 euro;

260.6. par ieroču pārvadāšanas (ievešana Latvijā; izvešana no Latvijas; ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas; izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā; izvešana tranzītā caur Latviju) atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar maināmiem stobriem un patronām vai bez maināmā stobra vai patronām), lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, atsevišķa šaujamieroča maināmā stobra vai patronu ievešanai Latvijā (ar izvešanu no Latvijas vai bez tās), izvešanai no Latvijas (ar atpakaļievešanu Latvijā vai bez tās) vai ieroča pārvešanai tranzītā caur Latviju – 31,30 euro;

260.7. par ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieroču, to patronu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcionēšanai – 142,29 euro;

260.8. par noteiktas ieroču atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 8,54 euro.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.718 redakcijā)

261. No šo noteikumu 259. un 260.punktā noteiktās valsts nodevas atbrīvojami:

261.1. Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un viņu darbinieki;

261.2. ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību amatpersonas, augstas ārvalsts un starptautisko organizāciju amatpersonas un šo amatpersonu apsardzes dienesta darbinieki;

261.3. personas, kurām šaujamierocis ir piešķirts personīgā apbalvojuma veidā;

261.4. izglītības iestādes;

261.5. sporta organizācijas;

261.6. ārvalstu ar šaušanu saistīto sporta veidu federācijas un to kolektīvie biedri;

261.7. valsts iestāžu darbinieki, kuriem ir atļaujas dienesta šaujamieroča izmantošanai, – par B kategorijas pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča iegādāšanās un nēsāšanas atļaujas izsniegšanu, ja šaujamieroci paredzēts izmantot, arī pildot dienesta pienākumus.

262. Valsts nodevas maksājumu veic pirms atļaujas saņemšanas ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

263. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

11. Ieroču atļaujas anulēšana

264. Ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju (arī dienesta ieroča nēsāšanas atļauju un personiskā apbalvojuma šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju) Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos anulē Valsts policijas struktūrvienība, kura ir izsniegusi šo atļauju.

265. Ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju anulē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pieņemot lēmumu par ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas anulēšanu, izņemot gadījumu, ja atļauju anulē, izpildot administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšanu. Šādā gadījumā atļauju anulē bez atsevišķa lēmuma, izdarot atzīmi par ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas anulēšanu Ieroču reģistrā.

266. Anulējot ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju fiziskai vai juridiskai personai, Valsts policijas struktūrvienība anulē arī pārvadāšanas (ievešana Latvijā; izvešana no Latvijas; ievešana Latvijā – izvešana no Latvijas; izvešana no Latvijas – ievešana Latvijā; izvešana tranzītā caur Latviju), kā arī ieroču pārvadāšanas Latvijā atļauju, ja nav beidzies šo atļauju derīguma termiņš. Par minēto atļauju anulēšanu norāda lēmumā par ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas anulēšanu.

267. Anulējot ieroču glabāšanas atļauju juridiskajai personai, Valsts policijas struktūrvienība anulē arī tās darbinieku dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļaujas.

268. Anulējot ieroču glabāšanas atļauju ārvalsts pilsonim, kuram tā izsniegta uz medību atļaujā norādīto termiņu, treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku, Valsts policijas struktūrvienība anulē attiecīgo ieroču glabāšanas atļauju arī pilnvarotajai personai.

269. Anulējot ieroču glabāšanas atļauju fiziskajai personai, kuras ieroču izmantošanai izsniegta ieroču glabāšanas atļauja arī citai fiziskajai personai, Valsts policijas struktūrvienība anulē attiecīgo ieroču glabāšanas atļauju arī personai, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta citas fiziskās personas īpašumā esošā medību vai sporta garstobra šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauja.

270. Lēmumu par attiecīgās ieroču atļaujas anulēšanu Valsts policijas struktūrvienība paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

12. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izņemšana un iznīcināšana

(Nodaļas nosaukums MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

271. Valsts policijas darbinieks, kas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos izņem Valsts policijas struktūrvienībā reģistrētu fiziskās vai juridiskās personas šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, sastāda dokumentu par tā izņemšanu. Dokumentu sastāda trijos eksemplāros:

271.1. pirmo eksemplāru nodod personai, kurai izņemts šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis;

271.2. otro eksemplāru pievieno personas ieroča uzskaites lietai;

271.3. trešo eksemplāru pievieno izņemtajam ierocim vai munīcijai.

272. Šo noteikumu 271.punktā minētajā dokumentā norāda:

272.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

272.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru, kurai reģistrēti ieroči, un fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kurai izņem ieročus;

272.3. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru;

272.4. šaujamieroča maināmā stobra kalibru, sēriju un numuru;

272.5. patronu kalibru un daudzumu, kā arī marķējumu;

272.6. ziņas par ieroča stāvokli un aprīkojumu (ar optisko tēmēkli vai klusinātāju, izjaukts, acīmredzami bojājumi, rūsa vai cita būtiska informācija par ieroci, kuru lūdz norādīt ieroča īpašnieks);

272.7. izņemšanas datumu, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu.

272.1 Valsts policijas vai citas valsts pārvaldes iestādes darbinieks, kas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos izņem speciālo līdzekli, sastāda dokumentu par tā izņemšanu. Dokumentu sastāda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru izsniedz personai, kurai izņemts speciālais līdzeklis, otro eksemplāru pievieno izņemtajam speciālajam līdzeklim.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

272.2 Šo noteikumu 272.1 punktā minētajā dokumentā norāda:

272.2 1. tās juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru vai tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts), kurai pieder speciālais līdzeklis;

272.2 2. tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts), kurai izņem speciālo līdzekli;

272.2 3. speciālā līdzekļa veidu, modeli, marku (sistēmu), sēriju un numuru (ja speciālajam līdzeklim numurs ir piešķirts);

272.2 4. speciālā līdzekļa munīcijas daudzumu un veidu (ja izņemtajam speciālajam līdzeklim ir paredzēta munīcija);

272.2 5. ziņas par speciālā līdzekļa stāvokli un aprīkojumu;

272.2 6. izņemšanas datumu, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

273. Izņemot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, izņem arī tā patronas, ieroča un patronu sastāvdaļas, kā arī ieroču atļauju, ja tā ir pie personas.

274. Šo noteikumu 271. vai 272.1 punktā minēto dokumentu nesastāda Administratīvo pārkāpumu gadījumos vai kriminālprocesa laikā.

(Grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.388)

275. Valsts policijas darbinieks vai citas valsts pārvaldes iestādes amatpersona, kas izņēmusi Valsts policijas struktūrvienībā reģistrētu fiziskās vai juridiskās personas šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, par to rakstiski paziņo tai Valsts policijas struktūrvienībai, kas izsniegusi attiecīgo ieroču atļauju.

276. Par šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izņemšanu Valsts policijas struktūrvienība, kas izsniegusi attiecīgo ieroču atļauju, izdara attiecīgu atzīmi Ieroču reģistrā.

277. Izņemot gāzes pistoli (revolveri), kas reģistrēta Ieroču reģistrā, Valsts policijas darbinieks vai citas valsts pārvaldes iestādes amatpersona, kura izņēmusi gāzes pistoli (revolveri), piecu darbdienu laikā par to informē Iekšlietu ministrijas Informācijas centru vai izdara attiecīgu atzīmi Ieroču reģistrā.

278. Ja pieņemts lēmums par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālo līdzekļu iznīcināšanu, Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde 60 dienu laikā pēc minētā lēmuma stāšanās spēkā:

278.1. pārbauda ziņu esību par iznīcināšanai nododamo ieroci, munīciju, to sastāvdaļām un speciālo līdzekli Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana" un ieroču reģistrā (ieroču reģistrā pārbaudi neveic, ja iznīcināšanai nodod speciālo līdzekli);

278.2. veic pasākumus atzīmes izdarīšanai ieroču reģistrā par ieroča nodošanu iznīcināšanai, ja ierocis ir reģistrēts;

278.3. veic pasākumus ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālā līdzekļa meklēšanas pārtraukšanai, ja ierocis, munīcija, to sastāvdaļas vai speciālais līdzeklis ir izsludināts meklēšanā Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana";

278.4. nodod ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, pievienojot pavaddokumentu ar atbildīgās personas parakstu.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

279. Ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli nodod iznīcināšanai ar Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes pavaddokumentu. Pavaddokumentā norāda:

279.1. ziņas par iznīcināmo ieroci, munīciju, to sastāvdaļām vai speciālo līdzekli (kategoriju, daudzumu, marķējumu (ja ir) vai citu informāciju, kas raksturo attiecīgo priekšmetu);

279.2. šādas ziņas par šaujamieroci, patronām, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, ja to nodod kā atsevišķu priekšmetu:

279.2.1. ieroča kategorija, marka (sistēma), modelis, kalibrs, sērija un numurs (ja šāds marķējums ir);

279.2.2. šaujamieroča maināmā stobra marka, kalibrs, stobru skaits, izgatavotājvalsts, sērija un numurs vai citas šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas veids, sērija un numurs (ja šāds marķējums ir);

279.2.3. patronu kalibrs un daudzums, kā arī marķējums (ja šāds marķējums ir);

279.2.4. ziņas par ieroča aprīkojumu (ar optisko tēmēkli, klusinātāju vai citu aprīkojumu);

279.3. datumu, kad pieņemts lēmums par ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa iznīcināšanu, un tā numuru vai atsauci uz dokumentu, kas satur šādu nolēmumu (vai norādi par pievienotā lēmuma kopiju, ja to pievieno pavaddokumentam);

279.4. tās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), kas pieņēma lēmumu par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa iznīcināšanu;

279.5. informāciju par Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana" un ieroču reģistrā veiktās pārbaudes rezultātiem (ieroču reģistrā pārbaudi neveic, ja iznīcināšanai nodod speciālo līdzekli).

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

280. Nodrošinājuma valsts aģentūra visus iznīcināšanai pieņemtos šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, patronas un to sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus reģistrē speciāli tam paredzētā uzskaites žurnālā vai reģistrā.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

280.1 Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai nodod Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

280.2 Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc šo noteikumu 279.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

280.2 1. pieņem un uzskaita ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli un sastāda pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas amatpersonai vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā;

280.2 2. organizē ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa glabāšanu līdz iznīcināšanai un iznīcināšanu.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

281. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūra izveido komisiju triju cilvēku sastāvā (turpmāk – komisija).

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

282. Šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, gāzes pistoles (revolverus) un šo ieroču sastāvdaļas (izņemot koka, plastmasas vai cita materiāla rokturus, laides un pastobru nemetāliskās daļas) iznīcina izkausējot.

283. Ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus iznīcina komisijas locekļu klātbūtnē, un komisija par to sastāda ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas amatpersonai vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā. Akta kopiju nosūta Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

284. Šo noteikumu 283.punktā minētajā ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanas aktā norāda:

284.1. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir);

284.2. ieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru vai citas ieroča būtiskās sastāvdaļas veidu, sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir), ja minēto ieroča sastāvdaļu iznīcina kā atsevišķu priekšmetu;

284.3. patronu kalibru un daudzumu, kā arī marķējumu (ja šāds marķējums ir);

284.4. šaujampulvera daudzumu;

284.5. speciālā līdzekļa veidu, modeli, marku (sistēmu), sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir);

284.6. iznīcināšanas datumu un vietu;

284.7. komisijas locekļus (vārdu, uzvārdu), kuri piedalījās iznīcināšanā.

(MK 05.06.2012. noteikumu Nr.388 redakcijā)

285. Šo noteikumu 283.punktā minēto ieroču iznīcināšanas aktu paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījās attiecīgo priekšmetu iznīcināšanā.

286. Komisija 15 darbdienu laikā pēc Valsts policijā reģistrēta šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iznīcināšanas informē par to Valsts policijas struktūrvienību, kas reģistrējusi ieroci (šaujamieroča maināmo stobru).

287. Saņemot informāciju par šaujamieroča, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iznīcināšanu, attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība ziņas par iznīcināšanu ievada ieroču reģistrā.

288. Iznīcinot gāzes pistoli (revolveri), kas reģistrēta ieroču reģistrā, komisija piecu darbdienu laikā par to informē Iekšlietu ministrijas Informācijas centru vai ziņas par gāzes pistoles (revolvera) iznīcināšanu ievada ieroču reģistrā.

13. Noslēguma jautājumi

289. Fiziskās un juridiskās personas, kurām izsniegtas terminētas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas, 30 dienas pirms attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kas izsniegusi atļauju, jaunas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai atbilstoši šo noteikumu prasībām vai saņem ieroča realizēšanas atļauju.

290. Šo noteikumu 289.punktā minētajā gadījumā fiziskā un juridiskā persona maksā valsts nodevu par jaunas ieroču atļaujas izsniegšanu apmērā, kāds noteikts par atkārtotas atļaujas izsniegšanu. Ja fiziskā vai juridiskā persona iesniegumu jaunas ieroču atļaujas saņemšanai iesniedz pēc šo noteikumu 289.punktā minētā termiņa, valsts nodevu par jaunas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas izsniegšanu maksā apmērā, kāds noteikts par attiecīgās ieroču atļaujas izsniegšanu.

290.1 Persona iesniegumam, kurā nepieciešams sniegt informāciju par veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai), pievieno atzinumu (izziņu) par fiziskās personas veselības stāvokli, ja tas ir izsniegts līdz 2014. gada 1. jūlijam.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

291. Noteikumi piemērojami ar 2012.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

1.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
fiziskai personai ieroča iegādāšanās un glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas saņemšanai
  

Valsts policijas

  

reģiona pārvaldes

  

iecirknim/nodaļai

  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 
Personas kods -

 Adrese 

 Tālruņa numurs 

 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

iegādāties

saņemt mantojumā

dāvinājumā

medību šaujamieroci

sporta šaujamieroci

pašaizsardzības šaujamieroci

lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroča kategorija (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B kategorijas īsstobra šaujamierocis – pistole/ revolveris

C kategorijas īsstobra šaujamierocis – pistole/ revolveris

B kategorijas garstobra šaujamierocis – gludstobra/ vītņstobra

C kategorijas garstobra šaujamierocis – gludstobra/ vītņstobra

D kategorijas šaujamierocis (gludstobra bise)

lielas enerģijas pneimatiskais ierocis

Šaujamieroča1:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

Šaujamieroča maināmais stobrs1:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Paredzētais lietojuma veids:

medībām

sportam

pašaizsardzībai

Ieroča iegādes iemesli (pamatojums ieroča iegādei, glabāšanai vai nēsāšanai):

 
 
 
 

Vēlos saņemt šādu ieroča atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča glabāšanas atļauju

ieroča nēsāšanas atļauju

Šaujamieroci/lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabāšu:

deklarētajā dzīvesvietā

deklarācijā norādītajā papildu adresē

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

 

(norāda ieroča glabāšanas vietas adresi)

 

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā  
ārvalstī  
 

(norāda valsti)

 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieroču tirdzniecības komersantu)2:

Komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai
tirdzniecības vietas adrese
 
Elektroniskā pasta adrese 
Tālruņa numurs 
Ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni)2:

Vārds, uzvārds 
Personas kods/dzimšanas datums 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Šaujamieroča2:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

Šaujamieroča maināmais stobrs2:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Ziņas par munīciju2:

daudzums  
kalibrs  

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā3

 

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt):

ieroču eksāmens ir nokārtots un saņemta apliecība 4

mednieka apliecība ir saņemta 5

mednieku eksaminācijas komisijā ir nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci 6

ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis atbilst ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

fotogrāfiju (3 x 4 cm)

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu7

sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz trīs gadus ir reģistrētas sporta organizācijas biedrs un viņai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā8

mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju9

citu dokumentu:

  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 
  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts10)


  

(datums10)

 

Piezīmes.
1 Šaujamieroča modeli, sēriju un numuru, kā arī šaujamieroča maināmā stobra sēriju un numuru norāda, ja šāda informācija ir zināma.
2 Ziņas par pārdevēju, ieroci un munīciju norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ja šādas ziņas ir zināmas.
3 Muitas punktu, ja tas ir zināms, norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
4 Ieroču eksāmens ir jānokārto pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei, kā arī medību šaujamieroča iegādei personai, kurai iepriekš ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja anulēta (atņemtas uz laiku ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības) par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.
5 Mednieka apliecība jāsaņem medību šaujamieroča iegādei.
6 Praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci jānokārto mednieku eksaminācijas komisijā garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča iegādei.
7 Sporta organizācijas izziņa jāpievieno B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča iegādei.
8 Sporta federācijas izziņa jāpievieno B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei.
9 Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija jāpievieno, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci saņem mantojumā.
10 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Piezīme. * Aizpilda Valsts policijas struktūrvienība, ja ierocis tiek pārreģistrēts no citas personas, norādot realizētāja – fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts) vai juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, adresi un ieroča realizēšanas atļaujas numuru.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011
Ieroča glabāšanas atļaujas paraugs

(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110x80mm, fons – gaiši zaļā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011
Ieroča nēsāšanas atļaujas paraugs

(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110x80 mm, fons – oranžā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Piezīmes.

1.Vajadzīgo atzīmē ar x attiecīgajā kvadrātā. Atļaujas 8.ailē norādīto informāciju, kas netiek atzīmēta, svītro.

2.Atļaujas izmērs – A4, fons – gaiši dzeltenā krāsā.

3.*Ja ieroča pārvešana notiek ārpus Eiropas Savienības, norāda muitas kontroles punktu, pārvadāšanas maršrutā norāda arī tranzītvalstis.

4.**Atļaujas 9.punktā paredzēto informāciju, kuru aizpilda muitas (robežsardzes) amatpersona, noformē atļaujas otrā pusē gadījumā, ja ieroci un munīciju pārved uz ārvalsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai no attiecīgās valsts.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011
Apbalvojuma ieroča glabāšanas atļaujas paraugs

(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110x80 mm, fons – gaiši dzeltenā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011
Apbalvojuma ieroča nēsāšanas atļaujas paraugs

(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110x80 mm, fons – gaiši dzeltenā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

8.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
apbalvojuma ieroča glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saņemšanai
  

Valsts policijas

  

reģiona pārvaldes

  

iecirknim/nodaļai

  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 
Personas kods -

 Adrese 

 Tālruņa numurs 

 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

apbalvojuma ieroča nēsāšanas atļauju

apbalvojuma ieroča glabāšanas atļauju

Institūcija, kura personu apbalvojusi ar personisko apbalvojuma ieroci

 

(nosaukums)


Amatpersona, kas parakstījusi rīkojumu par apbalvošanu 
 

(vārds, uzvārds)


Rīkojuma par apbalvošanu datums

. . .

un Nr. ___________________________
 

(diena/mēnesis/gads)

 

Ziņas par ieroci, ar kuru persona apbalvota (vajadzīgo atzīmēt ar x):

īsstobra šaujamierocis: pistole/ revolveris

garstobra šaujamierocis: gludstobra/ vītņstobra

lielas enerģijas pneimatiskais ierocis

Ieroča marka (sistēma), modelis

kalibrs

sērija, numurs

 

  

Apbalvojuma šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabāšu (vajadzīgo atzīmēt ar x):

deklarētajā dzīvesvietā

deklarācijā norādītajā papildu adresē

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

 

(norāda ieroča glabāšanas vietas adresi)

 

Ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis ir atbilstošs ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

fotogrāfiju (3 x 4 cm)

citu dokumentu:

  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


  

(datums*)

 

Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


9.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai fiziskai personai
  

Valsts policijas

  

reģiona pārvaldes

  

iecirknim/nodaļai

  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 
Personas kods -

 Adrese 

 Tālruņa numurs 

 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroču kolekcijas atļauju.

Ieroču kolekcijas telpa ir ierīkota:

deklarētajā dzīvesvietā

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

turējumā (nomātā vai īrētā) esošā nekustamajā īpašumā

 

(norāda ieroču kolekcijas telpas adresi)

 

Ieroču kolekcijai vēlos iegādāties (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B/ C/ D kategorijas šaujamieroci: medību/ sporta/ pašaizsardzības

lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroču skaits ___________________________

Šaujamieroča maināmais stobrs: daudzums ___________, kalibrs _____________________

Ieroču kolekcijas izveides un ieroču iegādes iemesls: 
 
 
 
 

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā  
ārvalstī  
 

(norāda valsti)

 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieroču tirdzniecības komersantu)1:

Komersanta nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai
tirdzniecības vietas adrese
 
Elektroniskā pasta adrese 
Tālruņa numurs 
Ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni)1:

Vārds, uzvārds 
Personas kods/dzimšanas datums 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Šaujamieroča1:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

Šaujamieroča maināmais stobrs1:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Ziņas par munīciju1:

daudzums  
kalibrs  

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā2 
 

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroču eksāmens ir nokārtots un saņemta apliecība

ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis ir atbilstošs ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju3

dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti

apsardzes līguma kopiju par ieroču kolekcijas telpas apsardzi, kas noslēgts ar apsardzes komersantu

mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju4

citu dokumentu:

  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 
  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts5)


  

(datums5)

 

Piezīmes.
1 Ziņas par pārdevēju, ieroci un munīciju aizpilda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ja ziņas par šaujamieroča modeli, sēriju un numuru vai tā maināmo stobru ir zināmas.
2 Muitas punktu norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
3 Ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju pievieno, ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas deklarētajā dzīvesvietā, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā.
4 Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju pievieno, ja šaujamieroci, tā maināmo stobru un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci saņem mantojumā.
5 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Piezīmes.

1. Atļaujas izmērs– A4, fons – gaiši dzeltenā krāsā, teksts – melnā krāsā.

2. *Informāciju par atbildīgo personu norāda juridiskās personas ieroču kolekcijas atļaujā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

13.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums MK 17.06.2014. noteikumu Nr.323 redakcijā)

Iesnieguma paraugs
ieroču iegādāšanās un glabāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai juridiskai personai
  

Valsts policijas

  

reģiona pārvaldes

  

iecirknim/nodaļai

  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)


Juridiskās personas nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju iegādāties (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B kategorijas īsstobra šaujamieroci – pistole/ revolveris

C kategorijas īsstobra šaujamieroci – pistole/ revolveris

B kategorijas garstobra šaujamieroci – gludstobra/ vītņstobra

C kategorijas garstobra šaujamieroci – gludstobra/ vītņstobra

D kategorijas šaujamieroci

lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroču daudzums ___________, kalibrs _____________________

Šaujamieroča maināmais stobrs:

daudzums ___________, kalibrs _____________________

Ieroča lietojuma veids:

dienesta šaujamierocis

sporta ierocis

Cita informācija par ieroci, ja tā zināma1:

marka (sistēma), modelis ________________________________________

sērija un numurs ________________________________________

Ieroča iegādes iemesli (pamatojums ieroča iegādei, glabāšanai, izmantošanai):

 
 
 
 

Vēlos saņemt šādu ieroču atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča glabāšanas atļauju

ieroča kolekcijas atļauju

Ieroču glabātavas adrese ______________________________________________________________________

Ieroču kolekcijas telpas adrese ______________________________________________________________________

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā  
ārvalstī  
 

(norāda valsti)

 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieroču tirdzniecības komersantu)2:

Komersanta nosaukums 
Juridiskā adrese vai
tirdzniecības vietas adrese
 
Elektroniskā pasta adrese 
Tālruņa numurs 
Ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs 

Ziņas par pārdevēju (Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni)2:

Vārds, uzvārds 
Personas kods/dzimšanas datums 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Šaujamieroča2:

marka (sistēma)  
kalibrs  
modelis  
sērija un numurs  

Šaujamieroča maināmais stobrs2:

daudzums  
kalibrs  
marka  
sērija un numurs  

Ziņas par munīciju:

daudzums  
kalibrs  

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā3 
 

Individuālais komersants, personālsabiedrību pārstāvēt tiesīgie biedri, kapitālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) valdes un padomes locekļi (turpmāk – juridiskās personas vadītāji)4:

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

    
    
    
    

Kapitālsabiedrības dalībnieki, personālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) biedri – fiziskās personas (turpmāk – komersanta dalībnieki)5:

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

    
    
    
    

Atbildīgā persona  
 

(vārds, uzvārds)

 

Personas kods

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

atbildīgā persona ir nokārtojusi ieroču eksāmenu un saņēmusi apliecību

vai

atbildīgajai personai ir sporta vai pašaizsardzības ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja

Ieroču eksāmenu ir nokārtojuši un apliecību saņēmuši šādi darbinieki

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Sporta vai pašaizsardzības ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja ir šādiem darbiniekiem

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Informācija par pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai6:

atļaujas numurs ____________________________

izsniegšanas datums _______________________

pašvaldības nosaukums ______________________________________________________________________________________

Šaušanas instruktors7 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

šaušanas instruktora sertifikāta numurs ___________________________

izsniegšanas datums ________________________________________________

Ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis atbilst darbam ar ieročiem šādām fiziskām personām:

Dalībnieki8

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Vadītāji9

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Darbinieki

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Atbildīgā persona

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Treneris10

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

1. Dokumenta kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona

2. Ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju11

3. Dokumenta kopiju, kas apliecina ieroču glabātavas/ieroču kolekcijas telpas aprīkošanu ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti

4. Apsardzes līguma kopiju par ieroču glabātavas/ieroču kolekcijas telpas apsardzi, kas noslēgts ar apsardzes komersantu

5. Dokumenta kopiju, kurā noteikta juridiskās personas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un pieņemšanas kārtība

6. Dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina izglītības iestādes nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas12

7. Atļaujas kopiju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās13

8. Juridiskās personas darbinieku sarakstu

9. Ar darbinieku noslēgta darba līguma kopiju

10. Ar šaušanas instruktoru noslēgta darba līguma vai uzņēmuma līguma kopiju14

11. Ar šaušanas instruktoru vai treneri noslēgta darba līguma vai uzņēmuma līguma kopiju15

12. Atbildīgās personas:

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

13. Darbinieka  
 

(vārds, uzvārds)

 

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju,

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē

14. Šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju16

15. Citu dokumentu: kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 
  kopiju
 

(dokumenta nosaukums)

 

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts17)


  

(datums17)

 

Piezīmes.
1 Šaujamieroča marku (sistēmu), modeli, sēriju un numuru, kā arī šaujamieroča maināmā stobra marku, sēriju un numuru norāda, ja šāda informācija ir zināma.
2 Ziņas par pārdevēju, ieroci un munīciju norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ja ziņas par šaujamieroča modeli, sēriju un numuru vai tā maināmo stobru ir zināmas.
3 Muitas punktu norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
4 Informāciju par juridiskās personas vadītājiem nenorāda valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, kurās paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmās (turpmāk – izglītības iestāde).
5 Informāciju par juridiskās personas dalībniekiem nenorāda izglītības iestādes, Latvijā atzītās sporta federācijas, kas nodarbojas ar sporta veidiem, kuri saistīti ar šaušanu, un to kolektīvie biedri, kā arī valsts, pašvaldību un privātie muzeji.
6 Ziņas par pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai norāda tikai juridiskā persona, kas saņēmusi pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai (turpmāk – šautuve).
7 Ziņas par šaušanas instruktoru norāda tikai šautuve.
8 Ziņas par dalībniekam (fiziskai personai, izņemot akcionārus) veikto veselības pārbaudi norāda tikai privāto tiesību juridiskā persona, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, un šautuve.
9 Ziņas par vadītājam veikto veselības pārbaudi nav jāiesniedz izglītības iestādei.
10 Ziņas par trenerim veikto veselības pārbaudi norāda tikai izglītības iestāde.
11 Ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas telpu nomas līguma kopiju iesniedz, ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums).
12 Dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina izglītības iestādes nodarbības ar šaušanu saistītajos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas, iesniedz tikai izglītības iestāde.
13 Atļaujas savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās kopiju iesniedz tikai šādu atļauju saņēmusī juridiskā persona ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) aprīkota šaujamieroča iegādei.
14 Ar šaušanas instruktoru noslēgta darba vai uzņēmuma līguma kopiju iesniedz tikai šautuve.
15 Ar šaušanas instruktoru vai treneri noslēgta darba vai uzņēmuma līguma kopiju iesniedz tikai izglītības iestāde.
16 Šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju pievieno tikai izglītības iestāde, ja darbā pieņemts treneris.
17 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

14.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011
Dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas paraugs

(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110 x 80 mm, fons – baltā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
15.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
16.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Informācija par ceļošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs un numurēto pozīciju tulkojums, ja nepieciešams, attiecīgi tiek papildināts pēc Eiropas Komisijas sniegtās informācijas par Eiropas šaujamieroču apliecību ieviešanu jaunā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
17.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
18.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
19.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
20.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1011

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.323)

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1011Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 31.12.2011.Piemērojams ar: 01.01.2012.Zaudē spēku: 10.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
242126
{"selected":{"value":"10.07.2014","content":"<font class='s-1'>10.07.2014.-09.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.07.2014","iso_value":"2014\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2014.-09.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2012","iso_value":"2012\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-29.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2011","iso_value":"2011\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2011.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)