Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 211

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 30. §)
Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
16. panta trešo un ceturto daļu, 90. panta piekto daļu,
92. panta trešo daļu un 97. panta trešo daļu
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības ieroču atļauju saņemšanai un kārtību, kādā Valsts policija izsniedz ieroču atļaujas, to dublikātus un atkārtotas atļaujas, pārskata atļaujas, pagarina to darbības termiņu, aptur un anulē atļaujas, kā arī prasības, kas jāievēro atļauju darbības laikā;

1.2. valsts nodevas apmēru par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta un Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī valsts nodevas atvieglojumus un maksāšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā Valsts policija izņem ieročus, to sastāvdaļas un munīciju;

1.4. ieroču, munīcijas un to sastāvdaļu, kā arī dezaktivētu ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz ieroču atļaujas Latvijā akreditētiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem.

2. Ieroču atļauju izsniegšana fiziskajām personām attiecībā uz medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas ieročiem un prasības ieroču atļauju saņemšanai
2.1. Ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšana

2. Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu (1. pielikums) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana (turpmāk – Valsts policijas struktūrvienība).

3. Šo noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno šādus dokumentus:

3.1. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

3.2. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk – sporta federācija) izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrēta tās kolektīvā biedra sporta organizācijā (turpmāk – sporta organizācija). Ja fiziskā persona vēlas iegādāties sportam klasificētus A kategorijas šaujamieročus, tā pievieno sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz 12 mēnešus ir reģistrēta sporta organizācijā un tai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā;

3.3. sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, kurā norāda:

3.3.1. ieroča kategoriju, darbības veidu, kalibru un tā atbilstību šaušanas sporta disciplīnai un tās izvirzītajām prasībām;

3.3.2. sporta federācijas nosaukumu vai starptautiski izveidotās un oficiāli atzītās ar šaušanas sporta veidu saistītās sporta federācijas nosaukumu, kura atzinusi šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minēto šaušanas sporta disciplīnu;

3.3.3. apliecinājumu, ka fiziskā persona regulāri nodarbojas ar šo noteikumu 3.3.1. apakšpunktā minēto šaušanas sporta disciplīnu;

3.4. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (lai saņemtu mantojumā šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci).

4. Saņemot šo noteikumu 2. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi attiecīgie šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti.

5. Ja konstatēts, ka šo noteikumu 2. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas visas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi attiecīgie šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju.

6. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

6.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

6.2. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus;

6.3. pārbauda, vai fiziskā persona atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta nosacījumiem;

6.4. pārbauda, vai uz fizisko personu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;

6.5. pārbauda, vai fiziskā persona mednieku eksaminācijas komisijā nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci;

6.6. pārbauda, vai fiziskā persona atkarībā no ieroča kategorijas un lietojuma veida nokārtojusi Ieroču aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk – ieroču eksāmens);

6.7. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

7. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

8. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju (2. pielikums) vai, ja konstatēts, ka fiziskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai ka uz fizisko personu attiecas ieroča atļauju izsniegšanas aizliegumi, vai ka nav izpildītas ieroča iegādei noteiktās prasības, vai ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, atsaka izsniegt atļauju.

9. Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina fizisko personu saņemt atļauju.

10. Fiziskajai personai, kura paredzējusi šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāties ārpus Latvijas, Valsts policijas struktūrvienība vienlaikus ar ieroča iegādāšanās atļauju izsniedz:

10.1. iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (3. pielikums) (turpmāk – iepriekšējās piekrišanas dokuments), ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

10.2. ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju (4. pielikums), ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties trešajā valstī.

11. Lai iegādātos nākamo tāda paša lietojuma veida šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis. Iesniegumā norāda:

11.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

11.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

11.3. tā ieroča kategoriju, darbības veidu un lietojuma veidu, kuru paredzēts iegādāties. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu un kalibru;

11.4. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslu – medībām, sportam vai pašaizsardzībai;

11.5. tās ieroča atļaujas veidu (ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja), kuru vēlas saņemt;

11.6. patronu (ja tās paredzēts iegādāties kopā ar šaujamieroci) daudzumu, veidu un kalibru;

11.7. šādu informāciju, ja šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārpus Latvijas:

11.7.1. valsti, kurā ieroci paredzēts iegādāties;

11.7.2. ziņas par personu, kas realizē ieroci:

11.7.2.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai tirdzniecības vietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, kā arī citu kontaktinformāciju un komersantam izsniegtās ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numuru;

11.7.2.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsoņa vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un vietu, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru (ja ir);

11.7.3. šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru. Lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kalibru un jaudu;

11.7.4. patronu (ja tās paredzēts iegādāties kopā ar šaujamieroci) daudzumu, veidu un kalibru.

12. Šo noteikumu 11. punktā minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno:

12.1. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto izziņu;

12.2. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (lai persona saņemtu mantojumā ieroci, šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu vai munīciju).

13. Šo noteikumu 11. punktā minēto iesniegumu Valsts policijas struktūrvienība izskata 10 darbdienu laikā šo noteikumu 4. un 5. punktā, 6.2. un 6.7. apakšpunktā, kā arī 7., 8., 9. un 10. punktā minētajā kārtībā.

14. Lai iegādātos nākamo, bet cita lietojuma veida šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona iesniedz šo noteikumu 2. punktā minēto iesniegumu un attiecīgos šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

15. Šo noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu Valsts policijas struktūrvienība izskata šo noteikumu 4. un 5. punktā, 6.1., 6.2., 6.3., 6.6. un 6.7. apakšpunktā, kā arī 7., 8., 9. un 10. punktā minētajā kārtībā.

16. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

17. Ja fiziskā persona neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un minētā atļauja netiek saņemta triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, Valsts policijas struktūrvienība šo noteikumu 3., 12. vai 14. punktā minētos iesniegumam pievienotos dokumentu oriģinālus nosūta fiziskajai personai, norādot, ka iesniegums atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

2.2. Ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšana

18. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļauju (5. pielikums) vai ieroča nēsāšanas atļauju (6. pielikums), fiziskā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču reģistrācijas kārtību reģistrē tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča iegādāšanās atļauju, un iesniedz vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm).

19. Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju fiziskajai personai izsniedz tajā pašā dienā, kad fiziskā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodevusi reģistrācijai Valsts policijas struktūrvienībā. Ja ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

20. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļauju citam ieroču īpašniekam reģistrētā šaujamieroča (arī komplektā ar šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanai medībās, treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās, fiziskā persona, kura vēlas lietot citas personas ieroci, un attiecīgā medību vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu.

21. Saņemot šo noteikumu 20. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā:

21.1. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai fiziskajai personai, kura vēlas lietot citas personas ieroci, ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča iegādāšanās atļauja vai glabāšanas atļauja;

21.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītais citas personas ierocis, kuru paredzēts izmantot treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās, atbilst ierocim, kas norādīts lietotāja iesniegtajā šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā izziņā;

21.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

22. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt ieroča glabāšanas atļauju iesniegumā norādītajai fiziskajai personai vai, ja konstatēts, ka uz fizisko personu attiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi, atsaka izsniegt atļauju. Ieroča glabāšanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par ieroča īpašniekam izsniegtajā ieroča atļaujā norādīto termiņu.

23. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļauju, iesniegumā norādītā fiziskā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm). Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju izsniedz tajā pašā dienā, kad saņemta fiziskās personas fotogrāfija. Ja ieroča glabāšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

24. Ja šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks, kas dodas prombūtnē, vēlas ieroci (arī komplektā ar šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu) un munīciju nodot glabāšanā citai fiziskajai personai, kurai ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja, viņš iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu.

25. Saņemot šo noteikumu 24. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā:

25.1. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai fiziskajai personai ir atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja;

25.2. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

25.3. izsniedz iesniegumā norādītajai fiziskajai personai ieroča glabāšanas atļauju, bet ne ilgāk kā uz ieroča īpašniekam izsniegtajā ieroča atļaujā norādīto termiņu un ailē "Lietojuma tiesības" norāda "Bez izmantošanas tiesībām".

26. Saņemot ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

2.3. Ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšana apbalvotajai personai

27. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, apbalvotā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu (7. pielikums).

28. Valsts policijas struktūrvienība 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

28.1. pārbauda, vai persona ir apbalvota ar attiecīgo ieroci;

28.2. pārbauda ieroča glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā ieroča glabāšanas vietā (adresē);

28.3. pārbauda, vai ar apbalvojuma vītņstobra šaujamieroci ir izdarīti kontrolšāvieni.

29. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, apbalvotā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču reģistrācijas kārtību reģistrē Valsts policijas struktūrvienībā un iesniedz vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm).

30. Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju apbalvotajai personai izsniedz tajā pašā dienā, kad fiziskā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodevusi reģistrācijai Valsts policijas struktūrvienībā. Ja ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

31. Saņemot ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, apbalvotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

2.4. Ieroča nēsāšanas atļaujas darba vajadzībām izsniegšana apsardzes darbiniekam

32. Lai saņemtu ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām (8. pielikums), apsardzes darbinieks iesniedz attiecīgu iesniegumu (9. pielikums) tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju apsardzes komersantam vai iekšējās drošības dienestam.

33. Šo noteikumu 32. punktā minētajam iesniegumam pievieno apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta apliecinājumu, ka apsardzes darbiniekam ir nepieciešama ieroča nēsāšanas atļauja darba vajadzībām, norādot reģistrētā šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru.

34. Saņemot šo noteikumu 32. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 33. punktā minētie dokumenti.

35. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 32. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

35.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

35.2. pārbauda, vai apsardzes komersants saņēmis speciālo atļauju (licenci), bet iekšējās drošības dienests – iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību;

35.3. pārbauda, vai apsardzes darbiniekam ir derīgs apsardzes sertifikāts;

35.4. pārbauda, vai apsardzes darbiniekam ir noslēgts darba līgums ar apsardzes komersantu vai iekšējās drošības dienestu, kura īpašumā esošo šaujamieroci apsardzes darbinieks lietos darba vajadzībām;

35.5. pārbauda, vai apsardzes komersants vai iekšējās drošības dienests ir saņēmis ieroča glabāšanas atļauju šo noteikumu 33. punktā minētajam šaujamierocim;

35.6. pārbauda, vai apsardzes darbinieks atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta desmitās daļas nosacījumiem;

35.7. pārbauda, vai uz apsardzes darbinieku neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;

35.8. pārbauda, vai apsardzes darbinieks ir nokārtojis ieroču eksāmenu;

35.9. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

36. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča nēsāšanas atļaujas darba vajadzībām izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

37. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt apsardzes darbiniekam ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām vai, ja konstatēts, ka apsardzes darbinieks neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai ka uz viņu attiecas ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi, vai ka darbinieks nav nokārtojis ieroču eksāmenu, vai ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, atsaka izsniegt atļauju.

38. Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina apsardzes darbinieku saņemt atļauju.

39. Lai saņemtu ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām, apsardzes darbinieks iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm). Valsts policijas struktūrvienība ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām izsniedz tajā pašā dienā, kad saņemta apsardzes darbinieka fotogrāfija. Ja ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

40. Saņemot ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām, apsardzes darbinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

2.5. Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšana

41. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroču kolekcijas atļauju kolekcijai klasificētiem šaušanai derīgiem ieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, ierīko ieroču glabātavu un iesniedz attiecīgu iesniegumu (10. pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā atbilstoši ieroču kolekcijas glabātavas atrašanās vietai.

42. Šo noteikumu 41. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

42.1. ieroču kolekcijas glabātavas īres (nomas) līguma kopiju (ja ieroču glabātava nav ierīkota fiziskās personas deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā);

42.2. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču kolekcijas glabātava ir aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

42.3. ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču kolekcijas glabātavas apsardzi;

42.4. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (lai saņemtu mantojumā šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci).

43. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 41. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

43.1. pārbauda, vai šo noteikumu 41. punktā minētajā iesniegumā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 42. punktā minētie dokumenti;

43.2. pārbauda ieroču kolekcijas glabātavas atbilstību normatīvajiem aktiem par prasībām ieroču kolekcijas glabātavām;

43.3. izskata iesniegumu šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6. un 6.7. apakšpunktā, kā arī 7. punktā minētajā kārtībā.

44. Ja konstatēts, ka šo noteikumu 41. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas visas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 42. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroču kolekcijas atļauju.

45. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroču kolekcijas atļauju (11. pielikums) vai, ja konstatēts, ka fiziskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgo atļauju izsniegšanu, atsaka izsniegt minētās atļaujas.

46. Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju, kā arī šo noteikumu 10. punktā minēto atļauju (ja ieroci paredzēts iegādāties ārpus Latvijas) un ieroču kolekcijas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina fizisko personu saņemt minētās atļaujas.

47. Attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība ieroču kolekcijas atļauju fiziskajai personai izsniedz tajā pašā dienā, kad fiziskā persona šaujamieroci, tā būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodevusi reģistrācijai Valsts policijas struktūrvienībā. Ja ieroču kolekcijas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

48. Saņemot ieroču kolekcijas atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

2.6. Ieroču glabāšanas atļauju, ieroču nēsāšanas atļauju un ieroču kolekcijas atļauju derīguma termiņa pagarināšana pašaizsardzības un kolekcijas ieročiem, kā arī ieroča glabāšanas atļaujas pārskatīšana medību un sporta ieročiem

49. Lai pagarinātu pašaizsardzības ierocim izsniegtās ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas derīguma termiņu vai ieroču kolekcijas atļaujas derīguma termiņu, fiziskā persona vismaz mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā ierocis reģistrēts.

50. Saņemot šo noteikumu 49. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā:

50.1. pārbauda, vai fiziskā persona atbilst attiecīgajiem Ieroču aprites likuma 14. un 33. panta nosacījumiem;

50.2. pārbauda, vai uz fizisko personu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;

50.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

51. Valsts policijas struktūrvienība uzaicina fizisko personu saņemt ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju pašaizsardzības ierocim vai ieroču kolekcijas atļauju.

52. Lai saņemtu šo noteikumu 49. punktā minēto ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, fiziskā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm). Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz tajā pašā dienā, kad saņemta fiziskās personas fotogrāfija. Ja ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

53. Saņemot kādu no šo noteikumu 49. punktā minētajām atļaujām, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

54. Valsts policijas struktūrvienība reizi piecos gados pārskata medību ieročiem izsniegtās ieroča glabāšanas atļaujas, lai pārliecinātos, ka medību ieroču īpašnieks atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta sestās vai devītās daļas nosacījumiem un uz viņu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi.

55. Valsts policijas struktūrvienība reizi piecos gados pārskata sporta ieročiem izsniegtās ieroča glabāšanas atļaujas, lai pārliecinātos, ka sporta ieroču īpašnieks atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta septītās vai vienpadsmitās daļas nosacījumiem un uz viņu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi.

56. Valsts policijas struktūrvienība, pārskatot šo noteikumu 55. punktā minēto ieroča glabāšanas atļauju, pieprasa sporta ieroča īpašniekam sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, kas apliecina, ka sporta ieroča īpašnieks regulāri nodarbojas ar šaušanas sporta disciplīnu, kurā izmantojami personai reģistrētie sportam klasificētie ieroči.

3. Ieroču atļauju izsniegšana juridiskajām personām attiecībā uz medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas, kultūras jomai un vēsturisku notikumu atveidošanai paredzētiem ieročiem un prasības ieroču atļauju saņemšanai
3.1. Ieroča iegādāšanās atļaujas, ieroča glabāšanas atļaujas un ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšana

57. Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju (12. pielikums), ieroča glabāšanas atļauju (13. pielikums) vai ieroču kolekcijas atļauju, juridiskā persona:

57.1. ierīko attiecīgi ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpu;

57.2. nodrošina, lai juridiskās personas dalībniekiem (turpmāk – dalībnieki), komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonām vai vadītājiem (turpmāk – vadītāji), kā arī fiziskajām personām, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija, ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, kas veicama personām, kuras strādā ar ieročiem;

57.3. norīko par ieroču iegādi, glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu atbildīgo fizisko personu (turpmāk – atbildīgā persona);

57.4. nodrošina, lai fiziskās personas, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija (izņemot personas, kas īsteno savu profesionālo darbību ar salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem)), nokārto ieroču eksāmenu;

57.5. iesniedz attiecīgu iesniegumu (14. pielikums) Valsts policijas struktūrvienībā atbilstoši ieroču glabātavas atrašanās vietai.

58. Juridiskā persona šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno šādus dokumentus:

58.1. tā dokumenta kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona;

58.2. ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas nomas līguma kopiju (ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums);

58.3. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču kolekcijas glabātava ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas glabātava un izstādes telpa ir aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, un minētās sistēmas ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

58.4. ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas apsardzi;

58.5. tā dokumenta kopiju, kurā noteikta juridiskās personas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un pieņemšanas kārtība vai kārtība, kādā juridiskā persona nodrošina kolekcionējamo ieroču un to būtisko sastāvdaļu uzskaiti, glabāšanu un izstādīšanu;

58.6. tā dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā izglītības iestāde īsteno nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas (turpmāk – izglītības iestāde);

58.7. to juridiskās personas fizisko personu sarakstu, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību būs pieejami ieroči un munīcija. Sarakstā norāda fizisko personu vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kā arī, ja nepieciešams, norāda arī šaušanas instruktoru vai treneri;

58.8. atbildīgās personas apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē (šis apakšpunkts neattiecas uz fiziskajām personām, kurām ir derīga ieroča iegādāšanās atļauja, ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja).

59. Ja šo noteikumu 58. punktā minēto dokumentu kopijas nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu.

60. Saņemot šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi attiecīgie šo noteikumu 58. punktā minētie dokumenti.

61. Ja konstatēts, ka šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajā iesniegumā nav norādītas visas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi attiecīgie šo noteikumu 58. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju.

62. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas attiecīgi pieprasa:

62.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamā teritorijā ierīkota ieroču glabātava, – atzinumu par ieroču glabātavas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

62.2. Valsts meža dienestam – informāciju par to, vai juridiskajai personai ir izsniegta atļauja savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās;

62.3. attiecīgajai pašvaldībai – informāciju par to, vai juridiskajai personai ir izsniegta pašvaldības atļauja šautuves darbībai;

62.4. Latvijas Sporta federāciju padomei – informāciju par to, vai juridiskā persona ir Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīta sporta federācija vai sporta organizācija;

62.5. Izglītības kvalitātes valsts dienestam – informāciju par to, vai izglītības iestāde īsteno akreditētu izglītības programmu izglītību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

63. Šo noteikumu 62. punktā minētos atzinumus un informāciju valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī Latvijas Sporta federāciju padome sniedz 15 dienu laikā pēc Valsts policijas struktūrvienības pieprasījuma saņemšanas.

64. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

64.1. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus un izskata pievienotos dokumentus;

64.2. pārbauda juridiskās personas atbilstību Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām;

64.3. pārbauda, vai ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas glabātava un izstādes telpa ir juridiskās personas nekustamais īpašums vai kopīpašums (ja juridiskā persona šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajam iesniegumam nav pievienojusi ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas nomas līguma kopiju);

64.4. pārbauda telpu atbilstību prasībām, kas noteiktas ieroču glabātavai vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpai;

64.5. pārbauda, vai fiziskās personas, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija, ir nokārtojušas ieroču eksāmenu;

64.6. pārbauda, vai šaušanas instruktors vai treneris ir saņēmis attiecīgi šaušanas instruktora sertifikātu vai šaušanas sporta speciālista sertifikātu;

64.7. pārbauda, vai juridiskās personas dalībniekiem, vadītājiem un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija, ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, kas veicama personām, kuras strādā ar ieročiem;

64.8. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

65. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pēc šo noteikumu 62. punktā minēto atzinumu un informācijas saņemšanas un šo noteikumu 64. punktā minēto pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par atbilstošas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu juridiskajai personai un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu.

66. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

67. Valsts policijas struktūrvienība atsaka izsniegt juridiskajai personai ieroča iegādāšanās atļauju, ja konstatēts viens no šādiem apstākļiem:

67.1. juridiskā persona neatbilst Ieroču aprites likuma prasībām vai uz to attiecas atļauju izsniegšanas aizliegumi;

67.2. juridiskajai personai nav izsniegta atļauja savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās (ja juridiskā persona vēlas saņemt ieroča iegādāšanās atļauju ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) aprīkota šaujamieroča iegādei);

67.3. juridiskajai personai nav izsniegta pašvaldības atļauja šautuves darbībai;

67.4. sporta federācija vai sporta organizācija nav atzīta Sporta likumā noteiktajā kārtībā;

67.5. izglītības iestādē īstenojamā izglītības programma nav akreditēta izglītību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

67.6. juridiskajai personai nav akreditētā muzeja statusa;

67.7. atbildīgā persona nav apguvusi pirmās palīdzības pamatzināšanas;

67.8. juridiskās personas fiziskā persona, kurai saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija, nav nokārtojusi ieroču eksāmenu;

67.9. juridiskās personas šaušanas instruktors nav saņēmis šaušanas instruktora sertifikātu vai treneris nav saņēmis šaušanas sporta speciālista sertifikātu;

67.10. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

68. Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina juridisko personu saņemt attiecīgo atļauju.

69. Juridiskajai personai, kura paredzējusi šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāties ārpus Latvijas, Valsts policijas struktūrvienība vienlaikus ar ieroča iegādāšanās atļauju izsniedz:

69.1. iepriekšējās piekrišanas dokumentu, ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

69.2. ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties trešajā valstī.

70. Lai iegādātos nākamo šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēti juridiskās personas ieroči. Iesniegumā norāda:

70.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

70.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

70.3. tā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, kuru paredzēts iegādāties. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu un kalibru;

70.4. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslu;

70.5. šādu informāciju, ja šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties ārpus Latvijas:

70.5.1. valsti, kurā ieroci paredzēts iegādāties;

70.5.2. ziņas par personu, kas realizē ieroci:

70.5.2.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai tirdzniecības vietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, kā arī citu kontaktinformāciju un komersantam izsniegtās ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numuru;

70.5.2.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsoņa vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un vietu, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru (ja ir);

70.5.3. ieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru. Lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kalibru un jaudu;

70.5.4. patronu (ja tās paredzēts iegādāties kopā ar šaujamieroci) daudzumu, veidu un kalibru.

71. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 70. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu, izvērtē tajā norādītos šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus un izsniedz ieroča iegādāšanās atļauju.

72. Ja šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, papildus ieroča iegādāšanās atļaujai Valsts policijas struktūrvienība izsniedz šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minēto dokumentu, bet, ja ieroci paredzēts iegādāties trešajā valstī, – šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto ieroča atļauju.

73. Ja juridiskās personas vadītājs vai pārstāvis neierodas Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un tā netiek saņemta triju mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas, Valsts policijas struktūrvienība iesniegumam pievienotos dokumentu oriģinālus nosūta juridiskajai personai, norādot, ka iesniegums atļaujas saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

74. Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju juridiskajai personai izsniedz tajā pašā dienā, kad juridiskās personas vadītājs vai atbildīgā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodevusi reģistrācijai Valsts policijas struktūrvienībā. Ja ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

75. Saņemot šo noteikumu 74. punktā minētās atļaujas, juridiskās personas vadītājs vai pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

76. Juridiskā persona, kas vēlas nomainīt ieroču glabātavu vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpu, iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 58.2., 58.3. un 58.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

77. Valsts policijas struktūrvienība šo noteikumu 62.1., 64.3. un 64.4. apakšpunktā, kā arī 65. un 66. punktā minētajā kārtībā izskata šo noteikumu 76. punktā minēto iesniegumu un izsniedz juridiskajai personai ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju vai, ja konstatēts, ka ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas glabātava un izstādes telpa neatbilst paredzētajām prasībām, atsaka izsniegt ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju.

78. Saņemot ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

3.2. Ieroča glabāšanas atļaujas un ieroču kolekcijas atļaujas derīguma termiņa pagarināšana

79. Lai pagarinātu šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieroča (akustiskā ieroča), lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroču kolekcijas atļaujas derīguma termiņu, juridiskā persona ne agrāk par trim mēnešiem un ne vēlāk kā mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā ierocis reģistrēts.

80. Saņemot šo noteikumu 79. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā:

80.1. pārbauda, vai juridiskā persona atbilst Ieroču aprites likuma prasībām;

80.2. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

81. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policija pieņem lēmumu pagarināt ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju vai, ja konstatēts, ka juridiskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai ka nav samaksāta valsts nodeva par atļaujas pagarināšanu, atsaka pagarināt ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju.

82. Valsts policijas struktūrvienība reizi piecos gados pārskata medību ieročiem un sporta ieročiem izsniegtās ieroča glabāšanas atļaujas, lai pārliecinātos, ka juridiskā persona atbilst Ieroču aprites likuma prasībām.

3.3. Atļaujas izsniegšana šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai Latvijā

83. Lai Latvijas teritorijā varētu pārvadāt šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un patronas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, Valsts policijas struktūrvienība izsniedz atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā (15. pielikums).

84. Atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā Valsts policijas struktūrvienība izsniedz:

84.1. juridiskajai personai, kura saņēmusi ieroča glabāšanas atļauju, – šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un patronu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai ārpus atļaujā norādītās ieroču glabātavas uz citu atļauto ieroča glabāšanas vietu, ja ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai šaujamieroča patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000;

84.2. juridiskajai personai, kura saņēmusi ieroču kolekcijas atļauju, – kolekcijas ieroču pārvadāšanai uz citu muzeju glabāšanai, izstādīšanai vai eksponēšanai, ja ieroču kopējais skaits pārsniedz 10.

85. Lai saņemtu atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju.

86. Šo noteikumu 85. punktā minētajā iesniegumā norāda:

86.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

86.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

86.3. ieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru;

86.4. patronu veidu, kalibru un daudzumu;

86.5. ieroču un patronu pārvešanas iemeslu, pārvešanas maršrutu, pārvešanas datumu un laiku, ieroču glabātavas (izstādes) adresi, uz kuru tos pārved;

86.6. atbildīgos darbiniekus, kuri ieročus un munīciju pārvadās, kā arī nodrošinās to glabāšanu un izstādīšanu vai eksponēšanu muzejā;

86.7. apsardzes komersanta nosaukumu vai to iekšējās drošības dienesta apsardzes darbinieku vārdu, uzvārdu un apsardzes sertifikāta numuru, kuri nodrošinās ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi pārvešanas, glabāšanas un izstādīšanas vai eksponēšanas laikā;

86.8. iesniegumam pievienotos dokumentus.

87. Šo noteikumu 85. punktā minētajam iesniegumam pievieno ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi vai ar iekšējās drošības dienesta apsardzes darbiniekiem noslēgto darba līgumu kopijas.

88. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 85. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz juridiskajai personai atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā.

89. Valsts policijas struktūrvienība neizsniedz atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, ja:

89.1. ieroču pārvešanas laikā nav nodrošināta bruņota apsardze;

89.2. juridiskajai personai, kas saņem glabāšanai ieročus, nav Valsts policijas izsniegtas ieroča glabāšanas atļaujas;

89.3. juridiskajai personai, kas saņem ieročus glabāšanai, izstādīšanai vai eksponēšanai, nav Valsts policijas izsniegtas ieroču kolekcijas atļaujas.

90. Atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā Valsts policijas struktūrvienība izsniedz juridiskās personas vadītājam vai pārstāvim.

91. Saņemot atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

4. Ieroču realizācijas atļaujas izsniegšana fiziskajām un juridiskajām personām

92. Lai saņemtu atļauju Latvijā reģistrēta šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, kā arī attiecīgā šaujamieroča patronu realizācijai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju.

93. Šo noteikumu 92. punktā minētajā iesniegumā norāda:

93.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, vai juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

93.2. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

93.3. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

93.4. ieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru. Norāda munīcijas veidu, kalibru un daudzumu, kuru paredzēts realizēt;

93.5. tā ieroču komersanta nosaukumu, kuram paredzēts nodot ieročus un munīciju realizācijai, vai tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, vai juridiskās personas nosaukumu un adresi, kurai šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts pārreģistrēt (norāda, ja ieroča īpašniekam ir zināms, kuram tirdzniecības uzņēmumam nodos ieročus un munīciju vai kurai personai tos pārreģistrēs).

94. Ja fiziskā persona vēlas realizēt šaujamieroci (arī patronas, ja tās paredzēts realizēt kopā ar šaujamieroci), tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ārpus Latvijas, tā šo noteikumu 92. punktā minētajā iesniegumā norāda:

94.1. valsti, kurā ieroci paredzēts realizēt;

94.2. ziņas par personu, kas iegādājas ieroci:

94.2.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai tirdzniecības vietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, kā arī citu kontaktinformāciju un komersantam izsniegtās ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numuru;

94.2.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsoņa vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un vietu, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru (ja ir);

94.3. nepieciešamo ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas derīguma termiņu.

95. Ja šaujamieroci (arī patronas, ja tās paredzēts realizēt kopā ar šaujamieroci), tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts realizēt Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, fiziskā persona šo noteikumu 92. punktā minētajam iesniegumam pievieno Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegto iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai.

96. Ja šaujamieroci (arī patronas, ja tās paredzēts realizēt kopā ar šaujamieroci), tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts realizēt trešajā valstī, fiziskā persona šo noteikumu 92. punktā minētajam iesniegumam pievieno trešās valsts kompetentās iestādes izsniegtu atļauju, kas apliecina trešās valsts piekrišanu Latvijā reģistrēta šaujamieroča realizācijai trešajā valstī, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība.

97. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 92. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai vai juridiskajai personai ieroča realizēšanas atļauju (16. pielikums).

98. Saņemot ieroča realizēšanas atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai to pārstāvis:

98.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus;

98.2. nodod realizējamā šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju;

98.3. iesniedz Eiropas šaujamieroču apliecību, kurā norādīts realizējamais ierocis, attiecīgu ierakstu izdarīšanai vai nodod to, ja tiek realizēti visi minētajā apliecībā norādītie ieroči;

98.4. parakstās par atļaujas saņemšanu.

99. Fiziskajai personai, kura paredzējusi šaujamieroci (tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci realizēt ārpus Latvijas, Valsts policijas struktūrvienība vienlaikus ar ieroču realizācijas atļauju izsniedz ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

100. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča realizācijas atļaujas vai ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšanu nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

101. Valsts policijas struktūrvienība ieroča realizācijas atļauju, kā arī ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju neizsniedz, ja:

101.1. fiziskā persona vai juridiskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām;

101.2. personai nav izsniegts Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts iepriekšējās piekrišanas dokuments šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai;

101.3. personai nav izsniegta trešās valsts kompetentās iestādes atļauja, kas apliecina trešās valsts piekrišanu Latvijā reģistrēta šaujamieroča realizācijai trešajā valstī;

101.4. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

102. Ja ieroča glabāšanas atļaujā, ieroča nēsāšanas atļaujā vai ieroču kolekcijas atļaujā norādīti vairāki šaujamieroči, to maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči, bet visi netiek realizēti, Valsts policijas struktūrvienība ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju atbilstoši noformē no jauna un izsniedz ieroču īpašniekam, bet Eiropas šaujamieroču apliecībā veic attiecīgas korekcijas.

103. Lai saņemtu jaunu ieroča realizēšanas atļauju gadījumā, ja šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, patronas vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis nav nodots realizēšanai vai pārreģistrēts citai personai triju mēnešu laikā pēc ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanas, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā šo noteikumu 92. punktā minēto iesniegumu.

104. Fiziskā vai juridiskā persona, kura saņēmusi ieroča realizēšanas atļauju, bet nav realizējusi reģistrēto šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir tiesīga Valsts policijas struktūrvienībā saņemt ieroča atļauju, kas tika nodota atbilstoši šo noteikumu 98.2. apakšpunktam.

105. Šo noteikumu 104. punktā minētajā gadījumā, saņemot ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

5. Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšana un pagarināšana

106. Lai saņemtu Eiropas šaujamieroču apliecību (17. pielikums), fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu (18. pielikums) tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts personas šaujamierocis (ar maināmo būtisko sastāvdaļu vai bez tā).

107. Ieroča īpašnieks, kurš izmantos ieroci sacensībās un treniņšaušanā, šo noteikumu 106. punktā minētajam iesniegumam pievieno sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona piedalīsies sacensībās un treniņšaušanā Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

108. Lai saņemtu Eiropas šaujamieroču apliecību, juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu (18. pielikums). Iesniegumā norāda fiziskās personas, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija un nepieciešams izmantot ieročus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs sportam, darbībai kultūras jomā vai vēstures notikumu atveidošanā.

109. Valsts policijas struktūrvienība 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 106. vai 108. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

109.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

109.2. izvērtē iesniegumā norādītos šaujamieroča izvešanas iemeslus;

109.3. pārliecinās, vai iesniegumā norādītie šaujamieroči fiziskajai personai ir reģistrēti medībām vai sportam, bet juridiskajai personai – sportam, lietojumam kultūras jomā vai vēstures notikumu atveidošanai;

109.4. pārliecinās, vai iesniegumā norādītie šaujamieroči, kurus paredzēts ierakstīt Eiropas šaujamieroču apliecībā, ir atbilstošās kategorijas ieroči;

109.5. pārliecinās, vai fiziskā persona ir attiecīgās juridiskās personas fiziskā persona, kurai saskaņā ar juridiskās personas darbību ir pieejami ieroči un munīcija;

109.6. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

110. Ja lēmuma pieņemšanai par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt apliecību nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

111. Ja šo noteikumu 106. punktā minētajā iesniegumā norādītie fiziskās personas ieroči nav reģistrēti medībām vai sportam vai ja sporta ieroča īpašnieks nepārstāv ar šaušanas sportu saistītu sporta federāciju vai sporta organizāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Eiropas šaujamieroču apliecību.

112. Ja juridiskā persona šo noteikumu 108. punktā minētajā iesniegumā minējusi nepamatotus iemeslus ieroča un patronu izvešanai no Latvijas vai ja juridiskajai personai nav reģistrēti atbilstošas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroči, vai ja fiziskās personas, kurām ir nepieciešama Eiropas šaujamieroču apliecība, nav saņēmušas šo noteikumu 74. punktā minētās atļaujas, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Eiropas šaujamieroču apliecību.

113. Saņemot Eiropas šaujamieroču apliecību, fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par apliecības saņemšanu.

114. Lai pagarinātu Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņu, fiziskā persona vai juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu un Eiropas šaujamieroču apliecību, kuras termiņš jāpagarina, tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju. Ieroča īpašnieks, kas izmanto ieroci sacensībās un treniņšaušanā, iesniegumam pievieno šo noteikumu 107. punktā minēto dokumentu.

115. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu un pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu, kā arī izdara Eiropas šaujamieroču apliecībā attiecīgu ierakstu par tās derīguma termiņa pagarināšanu vai šo noteikumu 111. vai 112. punktā minētajā kārtībā atsaka pagarināt Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņu. Ja Eiropas šaujamieroču apliecībā nav brīvas vietas attiecīga ieraksta izdarīšanai, fiziskajai personai izsniedz jaunu Eiropas šaujamieroču apliecību.

116. Saņemot Eiropas šaujamieroču apliecību pēc tās derīguma termiņa pagarināšanas (arī tad, ja tā izsniegta no jauna), fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par apliecības saņemšanu.

6. Iepriekšējās piekrišanas dokumenta izsniegšana Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņiem

117. Lai saņemtu Valsts policijas iepriekšējās piekrišanas dokumentu attiecībā uz šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai dezaktivēta šaujamieroča ievešanu Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis iesniedz Valsts policijā attiecīgu iesniegumu (19. pielikums) vai pilnvaro to darīt medību tiesību lietotāju, kurš organizē medības, sporta federāciju vai sporta organizāciju, kura organizē treniņšaušanu vai šaušanas sporta sacensības, vai juridisku personu, kura veic profesionālo darbību kultūras jomā vai vēsturisku notikumu atveidošanā.

118. Šo noteikumu 117. punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī svešvalodā, ja tam ir pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums.

119. Šo noteikumu 117. punktā minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno:

119.1. medību organizatora ielūgumu uz medībām ar norādi, ka medībās tiks izmantoti medībām klasificēti B kategorijas šaujamieroči un medībām klasificēti D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie ieroči, vai sporta federācijas vai sporta organizācijas ielūgumu uz treniņšaušanu vai sporta sacensībām ar norādi, ka treniņšaušanā vai sporta sacensībās tiks izmantoti sportam klasificēti D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie ieroči, vai tās juridiskās personas ielūgumu, kura organizē kinofilmu uzņemšanu, kultūras pasākumu vai vēsturisku notikumu atveidošanu, ar norādi, ka minētajā profesionālajā darbībā vai vēsturisku notikumu atveidošanā tiks izmantoti kultūras jomai un vēstures notikumu atveidošanai klasificēti A un B kategorijas salūtieroči (akustiskie ieroči);

119.2. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa apliecinājumu, ka šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas vietā (norāda glabāšanas vietas adresi) nodrošinās tādus apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas un tās sastāvdaļu nokļūšanu nepiederošu personu rokās;

119.3. juridiskās personas (kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja) vēstuli, kas apliecina, ka tā pieņems Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa ieročus un munīciju glabāšanai ieroču glabātavā;

119.4. Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtās ieroča atļaujas kopiju vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka ierocis ir uzskatāms par salūtieroci (akustisko ieroci);

119.5. Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka šaujamierocis ir dezaktivēts saskaņā ar Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (turpmāk – regula 2015/2403).

120. Saņemot šo noteikumu 117. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 119. punktā minētie dokumenti.

121. Ja konstatēts, ka šo noteikumu 117. punktā minētajā iesniegumā nav norādītas visas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi attiecīgie šo noteikumu 119. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē iesniedzēju, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai tā pilnvarotā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt iepriekšējās piekrišanas dokumentu.

122. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 117. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

122.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

122.2. izvērtē iemeslus ieroču ievešanai Latvijā;

122.3. pārbauda, vai iesniegumā norādītajai juridiskajai personai, kurai paredzēts nodot glabāšanā ieroci un munīciju, ir izsniegta ieroča glabāšanas atļauja;

122.4. pārbauda, vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim ir izsniegta Valsts meža dienesta atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas Republikā (medību ieroču izmantošanai medībās);

122.5. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu;

122.6. noformē un izsniedz Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim vai tā pārstāvim iepriekšējās piekrišanas dokumentu.

123. Ja lēmuma pieņemšanai par iepriekšējās piekrišanas dokumenta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt minēto dokumentu nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

124. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim iepriekšējās piekrišanas dokumentu, ja:

124.1. nav pamatoti iemesli ieroču ievešanai Latvijā vai nav norādīts termiņš, līdz kuram paredzēts ieroci glabāt un izmantot Latvijā;

124.2. juridiskajai personai, kurai paredzēts nodot glabāšanā ieroci un munīciju, nav izsniegta ieroča glabāšanas atļauja;

124.3. ieroči nav klasificēti atbilstoši kategorijai un lietojuma veidam vai uz to apriti attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi;

124.4. šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10;

124.5. šaujamierocis, tā maināmā būtiskā sastāvdaļa vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis nav norādīts Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim izsniegtajā ieroča atļaujā vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim nav kompetentās iestādes apliecinājuma, ka ierocis ir uzskatāms par salūtieroci (akustisko ieroci) vai šaujamierocis ir dezaktivēts saskaņā ar regulu 2015/2403;

124.6. Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim izsniegtajai ieroča atļaujai beidzies derīguma termiņš;

124.7. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

125. Saņemot iepriekšējās piekrišanas dokumentu, fiziskā persona vai juridiskās personas pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par iepriekšējās piekrišanas dokumenta saņemšanu.

7. Ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšana
7.1. Ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas saņemšana ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas, dezaktivēto šaujamieroču izvešanai uz laiku no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai trešajām valstīm

126. Lai uz noteiktu medību, treniņšaušanas vai sporta sacensību laiku vai uz kultūras pasākuma, vēsturisku notikumu atveidošanas vai izstādes laiku no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai trešo valsti izvestu Valsts policijā reģistrētus medībām, sportam, kultūras jomai un vēsturisku notikumu atveidošanai vai kolekcijai klasificētus šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un patronas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju vai dezaktivētos šaujamieročus, fiziskā vai juridiskā persona Valsts policijas struktūrvienībā saņem ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

127. Lai saņemtu šo noteikumu 126. punktā minēto ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu (20. pielikums) tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju vai kurā reģistrēts dezaktivētais šaujamierocis.

128. Šo noteikumu 127. punktā minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno šādu dokumentu kopijas:

128.1. Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes izsniegts iepriekšējās piekrišanas dokuments šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai;

128.2. trešās valsts kompetentās iestādes izsniegta atļauja, kas apliecina personas tiesības uz noteiktu laiku ievest attiecīgajā valstī šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un patronas, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju vai dezaktivēto šaujamieroci.

129. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 127. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai vai juridiskajai personai ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

130. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt fiziskajai personai ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja:

130.1. ierocis nav reģistrēts medībām vai sportam;

130.2. šaujamierocis nav reģistrēts Valsts policijā un nav dezaktivēts saskaņā ar regulu 2015/2403;

130.3. personai nav izsniegta attiecīgās kompetentās iestādes atļauja uz noteiktu laiku ievest ieročus attiecīgajā valstī;

130.4. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

131. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt juridiskajai personai ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja:

131.1. ierocis nav reģistrēts medībām, sportam, lietojumam kultūras jomā, vēsturisku notikumu atveidošanai vai kolekcijai;

131.2. šaujamierocis nav reģistrēts Valsts policijā un nav dezaktivēts saskaņā ar regulu 2015/2403;

131.3. personai nav izsniegta attiecīgās kompetentās iestādes atļauja uz noteiktu laiku ievest ieročus attiecīgajā valstī;

131.4. fiziskajai personai nav izsniegta Valsts policijas atļauja darbībai ar ieročiem;

131.5. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

132. Saņemot atļauju ieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

7.2. Ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas saņemšana ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas izvešanai no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī uz trešajām valstīm pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai

133. Lai no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai trešo valsti izvestu Valsts policijā reģistrētus medībām, sportam, pašaizsardzībai vai kolekcijai klasificētus šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un patronas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai, fiziskā persona Valsts policijā saņem ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

134. Lai saņemtu šo noteikumu 133. punktā minēto ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, fiziskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu (21. pielikums) tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju.

135. Šo noteikumu 134. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas:

135.1. Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja un iepriekšējās piekrišanas dokuments šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, kas apliecina personas tiesības ievest attiecīgajā valstī pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju;

135.2. trešās valsts kompetentās iestādes izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja un atļauja ieroču ievešanai attiecīgajā valstī, kas apliecina personas tiesības ievest attiecīgajā valstī pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju.

136. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 134. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz fiziskajai personai ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

137. Ja fiziskajai personai nav izsniegta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts kompetentās iestādes atļauja ievest attiecīgajā valstī pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci vai ja nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība atsaka izsniegt ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

138. Saņemot ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, fiziskā persona:

138.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

138.2. nodod izvešanai no Latvijas paredzētā ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju;

138.3. parakstās par atļaujas saņemšanu.

7.3. Ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas saņemšana ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas ievešanai uz laiku Latvijā no trešajām valstīm

139. Trešās valsts pilsonis, kas vēlas uz laiku līdz trim mēnešiem ievest Latvijā medībām, sportam, kultūras jomai vai vēsturisku notikumu atveidošanai klasificētus šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un patronas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju, saņem Valsts policijas struktūrvienībā ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

140. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, trešās valsts pilsonis iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu vai pilnvaro to darīt medību organizatoru, sporta federāciju, sporta organizāciju vai juridisko personu, kas veic profesionālo darbību kultūras jomā vai vēsturisku notikumu atveidošanā. Iesniegumā norāda:

140.1. trešās valsts pilsoņa vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

140.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

140.3. medību organizatora vai sporta federācijas, vai sporta organizācijas, vai juridiskās personas, kas veic profesionālo darbību kultūras jomā vai vēsturisku notikumu atveidošanā, nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru (ja medību organizators ir fiziska persona, – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

140.4. medību organizatora vai sporta federācijas, vai sporta organizācijas, vai juridiskās personas, kas veic profesionālo darbību kultūras jomā vai vēsturisku notikumu atveidošanā, kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);

140.5. pamatojumu ieroču un munīcijas ievešanai un glabāšanai Latvijā (informāciju par medību norises vietu, laiku un organizatoru vai par treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību norises vietu, laiku un organizatoru, vai par kultūras pasākumu vai vēsturisku notikumu atveidošanas pasākumu vietu, laiku un organizatoru, kā arī citu informāciju, kuru iesniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt);

140.6. datumu, no kura līdz kuram paredzēts glabāt ieročus un munīciju Latvijā;

140.7. vienu no šādām ieroču un munīcijas glabāšanas vietām:

140.7.1. trešās valsts pilsoņa deklarētās dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi;

140.7.2. trešās valsts pilsoņa nekustamā īpašuma (kopīpašuma) adresi;

140.7.3. tās juridiskās personas nosaukumu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja ir)), kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja;

140.7.4. pilnvarotās personas (kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja) adresi, kurā paredzēta trešās valsts pilsoņa ieroču un munīcijas glabāšana;

140.8. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts (ja trešās valsts pilsonis savā deklarētajā dzīvesvietā vai nekustamajā īpašumā (kopīpašumā) nevar nodrošināt ieroču un munīcijas glabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas glabāšanas kārtību, vai viņam nav Latvijā deklarētas dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma (kopīpašuma) un viņš nevar vai nevēlas nodot ieročus un munīciju glabāšanai tādas juridiskās personas ieroču glabātavā, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja);

140.9. pilnvarotās personas kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

140.10. šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru. Patronām (ja tās paredzēts ievest kopā ar šaujamieroci) norāda daudzumu, veidu un kalibru. Lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kalibru un jaudu.

141. Šo noteikumu 140. punktā minētajam iesniegumam attiecīgi pievieno:

141.1. medību organizatora ielūgumu uz medībām vai sporta federācijas vai sporta organizācijas ielūgumu uz treniņšaušanu vai sporta sacensībām, vai juridiskās personas ielūgumu uz kinofilmu uzņemšanu, kultūras pasākumu vai vēsturisku notikumu atveidošanu;

141.2. trešās valsts kompetentās iestādes izsniegtu atļauju, kas trešās valsts pilsonim dod tiesības uz laiku izvest ieroci un munīciju no attiecīgās trešās valsts uz Latviju, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība;

141.3. trešās valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka ierocis ir uzskatāms par salūtieroci (akustisko ieroci).

142. Šo noteikumu 140. punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī svešvalodā, ja tam ir pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums. Ja iesniedz dokumenta kopiju, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu.

143. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 140. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 141. punktā minētie dokumenti.

144. Ja konstatēts, ka iesniegumā nav norādītas visas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 141. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē iesniedzēju, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja trešās valsts pilsonis vai attiecīgi medību organizators vai sporta federācija, vai sporta organizācija, vai juridiskā persona, kas veic profesionālo darbību kultūras jomā vai vēsturisku notikumu atveidošanā, noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

145. Valsts policijas struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 140. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

145.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

145.2. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus ārvalsts pilsoņa deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē vai šo noteikumu 140. punktā minētajā iesniegumā norādītajā nekustamajā īpašumā, ja tajā paredzēts glabāt ieročus un munīciju;

145.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

146. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

147. Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt trešās valsts pilsonim ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja:

147.1. nav pamatoti iemesli ieroču ievešanai Latvijā vai nav norādīts termiņš, no kura līdz kuram paredzēts glabāt ieročus un munīciju Latvijā;

147.2. trešās valsts pilsonis nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktās ieroču un munīcijas glabāšanas prasības un ievērot to glabāšanas kārtību;

147.3. šo noteikumu 140. punktā minētajā iesniegumā norādītajai pilnvarotajai personai nav atbilstoša lietojuma veida ieroča glabāšanas atļaujas;

147.4. ieroči nav klasificēti atbilstoši kategorijai un lietojuma veidam vai uz to apriti attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi, vai salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) nav kompetentās iestādes apliecinājuma, ka ieroči ir uzskatāmi par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem);

147.5. šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10;

147.6. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

148. Valsts policijas struktūrvienība ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju trešās valsts pilsonim vai tā pārstāvim izsniedz klātienē vai nosūtot pa pastu pirms attiecīgā ieroča ievešanas Latvijā. Saņemot ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju klātienē, trešās valsts pilsonis vai tā pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

149. Ja trešās valsts pilsonis šo noteikumu 140. punktā minētajā iesniegumā norādījis, ka vēlas ieroci un munīciju glabāt pilnvarotās personas adresē, Valsts policijas struktūrvienība pilnvarotajai personai noformē ieroča glabāšanas atļauju.

150. Ieroča glabāšanas atļaujā norāda arī ieroča īpašnieka – trešās valsts pilsoņa – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kā arī termiņu, līdz kuram atļauja izsniegta. Ailē "Lietojuma tiesības" norāda "Bez izmantošanas tiesībām". Ieroča glabāšanas atļauju pilnvarotajai personai noformē bez fotogrāfijas.

151. Saņemot ieroča glabāšanas atļauju, pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

7.4. Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas saņemšana ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas ievešanai Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai trešajām valstīm pastāvīgai glabāšanai un nēsāšanai

152. Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsonis:

152.1. savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā ierīko seifu vai metāla skapi (kasti) ieroču un munīcijas glabāšanai vai ierīko ieroču kolekcijas glabātavu;

152.2. saņem mednieka apliecību (ja persona vēlas saņemt medību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju un glabāšanas atļauju);

152.3. nokārto ieroču eksāmenu (ja persona vēlas saņemt pašaizsardzības šaujamieroča, sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju un glabāšanas atļauju vai B kategorijas īsstobra pašaizsardzības šaujamieroča nēsāšanas atļauju);

152.4. nodrošina, ka viņam ārstniecības iestādē tiek veikta veselības pārbaude, kas veicama personām, kuras vēlas glabāt (nēsāt) ieročus;

152.5. iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu.

153. Šo noteikumu 152.5. apakšpunktā minētajā iesniegumā fiziskā persona norāda:

153.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

153.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

153.3. paredzētās ieroča un munīcijas glabāšanas vietas adresi;

153.4. valsti, kurā personai izsniegta ieroča atļauja un no kuras ieročus paredzēts izvest;

153.5. ieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru. Patronām (ja tās paredzēts ievest kopā ar šaujamieroci) norāda daudzumu, veidu un kalibru. Lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kalibru un jaudu;

153.6. iemeslus šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai Latvijā;

153.7. ieroča atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroča glabāšanas atļauja, ieroča nēsāšanas atļauja, ieroču kolekcijas atļauja).

154. Šo noteikumu 152.5. apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

154.1. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

154.2. sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrēta sporta organizācijā (attiecībā uz sportam klasificētiem A kategorijas šaujamieročiem – vismaz 12 mēnešus reģistrēta sporta organizācijā) un tai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā;

154.3. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto izziņu;

154.4. šo noteikumu 42.1., 42.2. un 42.3. apakšpunktā minētos dokumentus (ja persona vēlas saņemt ieroču kolekcijas atļauju);

154.5. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsoņa personu apliecinoša dokumenta kopiju.

155. Saņemot šo noteikumu 152.5. apakšpunktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 153. punktā minētās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 154. punktā minētie dokumenti.

156. Ja konstatēts, ka iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 153. punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 154. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko personu, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt attiecīgo ieroča atļauju.

157. Valsts policijas struktūrvienība mēneša laikā pēc šo noteikumu 152.5. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas:

157.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

157.2. izvērtē iesniegumā norādītos iemeslus šaujamieroča, maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ievešanai Latvijā;

157.3. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums) (izņemot gadījumu, ja ieroču kolekcijas telpa tiek īrēta (nomāta));

157.4. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā paredzētajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā;

157.5. pārbauda ieroču kolekcijas glabātavas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ja persona vēlas saņemt ieroču kolekcijas atļauju);

157.6. pārbauda (atkarībā no ieroču kategorijas, lietojuma veida un izsniedzamās atļaujas veida), vai persona ir nokārtojusi ieroču eksāmenu vai saņēmusi mednieka apliecību;

157.7. pārbauda, vai fiziskā persona atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta nosacījumiem;

157.8. pārbauda, vai uz fizisko personu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;

157.9. pārbauda, vai šaujamieroči, kurus paredzēts ievest Latvijas Republikā, ir klasificēti medībām, sportam, pašaizsardzībai vai kolekcijai;

157.10. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

158. Ja šo noteikumu 154. punktā minēto dokumentu kopijas nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu.

159. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju, vai par ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšanu nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

160. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt noteiktas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju vai arī atsaka izsniegt atļauju, ja konstatēts viens no šādiem iemesliem:

160.1. fiziskā persona neatbilst Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai uz personu attiecas ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi;

160.2. nav izpildītas šo noteikumu 152. punktā minētās prasības;

160.3. ieroči nav klasificēti atbilstoši kategorijai un lietojuma veidam vai uz to apriti attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi;

160.4. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

161. Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina fizisko personu saņemt atļauju. Valsts policija vienlaikus ar ieroča iegādāšanās atļauju izsniedz ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

162. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju un ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

7.5. Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas saņemšana ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas iegādei Latvijā

163. Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, tā pilnvarots ieroču komersants vai trešās valsts pilsonis iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā attiecīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, fiziskā persona vai ieroču komersanta pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus.

164. Šo noteikumu 163. punktā minētajā iesniegumā norāda:

164.1. informāciju par personu, kura vēlas iegādāties ieroci un munīciju, – vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

164.2. kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

164.3. iegādājamā šaujamieroča un tā maināmo būtisko sastāvdaļu kategoriju un kalibru, kā arī (ja šāda informācija ir zināma) šaujamieroča sēriju un numuru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu un kalibru, kā arī (ja šāda informācija ir zināma) šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas sēriju un numuru. Lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim norāda kalibru un jaudu, kā arī (ja šāda informācija ir zināma) sēriju un numuru;

164.4. patronu daudzumu, veidu un kalibru;

164.5. datumu, kad paredzēts izbraukt no Latvijas uz citu valsti vai pārsūtīt ieroci no Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti;

164.6. datumu, kad paredzēts ierasties galamērķa valstī ar ieročiem un munīciju;

164.7. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis, kuras paredzēts šķērsot ar ieročiem un munīciju;

164.8. Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietu (ja šāda informācija ir zināma) (izņemot gadījumu, ja ieroci un munīciju izved uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti).

165. Šo noteikumu 163. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas:

165.1. Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes izsniegts iepriekšējās piekrišanas dokuments šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai;

165.2. distances līgums, kas noslēgts starp Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoni vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoni un ieroču komersantu;

165.3. trešās valsts kompetentās iestādes izsniegta atļauja, kas apliecina personas tiesības iegādāties Latvijā un ievest attiecīgajā valstī šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

166. Šo noteikumu 163. punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī svešvalodā, ja tam ir pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums. Ja iesniedz dokumenta kopiju, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu.

167. Valsts policijas struktūrvienība triju darbdienu laikā izskata šo noteikumu 163. punktā minēto iesniegumu un pievienotos dokumentus, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz atbilstošas kategorijas ieroča iegādāšanās atļauju.

168. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

169. Ja konstatēts, ka Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsonim nav izsniegta attiecīgās valsts kompetentās iestādes atļauja iegādāties šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā vai ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu, Valsts policijas struktūrvienība atsaka izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju.

170. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsonis vai attiecīgais pilnvarotais ieroču komersants ieroču pārvadāšanas atļauju vai pārsūtīšanas atļauju saņem pēc ieroča iegādāšanās atļaujā norādītā ieroča iegādes un uzrādīšanas tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča iegādāšanās atļauju.

171. Valsts policijas struktūrvienība ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju izsniedz tajā pašā dienā, kad Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, tā pilnvarotais ieroču komersants vai trešās valsts pilsonis ir uzrādījis šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci. Ja ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

172. Saņemot ieroča iegādāšanās atļauju un ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, ieroču komersanta pārstāvis vai trešās valsts pilsonis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

7.6. Ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas saņemšana ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas pārvadāšanai caur Latvijas teritoriju

173. Trešās valsts pilsonis, kas vēlas pārvadāt caur Latvijas teritoriju ieroci, šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju, saņem Valsts policijā ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

174. Lai saņemtu ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, trešās valsts pilsonis vai tā pārstāvis iesniedz Valsts policijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

174.1. savu kontaktinformāciju – adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

174.2. iemeslu ieroča, šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas pārvadāšanai caur Latvijas teritoriju;

174.3. pārvadāšanas datumu, plānoto ilgumu un robežšķērsošanas vietas (muitas punktus) (ja šāda informācija ir zināma);

174.4. caur Latvijas teritoriju pārvadājamo šaujamieroču kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmās būtiskās sastāvdaļas, norāda to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru. Patronām norāda daudzumu, veidu un kalibru. Lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kalibru un jaudu;

174.5. apsardzes komersanta nosaukumu vai apsardzes darbinieka vārdu, uzvārdu un apsardzes sertifikāta numuru (norāda, ja caur Latvijas teritoriju pārvadājamo šaujamieroču (neskaitot to maināmās būtiskās sastāvdaļas) un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000).

175. Šo noteikumu 174. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

175.1. trešās valsts kompetentās iestādes izsniegtas atļaujas kopiju, kas personai dod tiesības iesniegumā norādītā šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, patronu, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai salūtieroča (akustiskā ieroča) pārvadāšanai, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība;

175.2. ar apsardzes komersantu vai apsardzes darbinieku noslēgtā līguma kopiju par ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi pārvadāšanas laikā caur Latvijas teritoriju (iesniedz, ja šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000).

176. Šo noteikumu 174. punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī svešvalodā, ja tam ir pievienots Valsts valodas likumā noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums. Ja iesniedz dokumenta kopiju, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzrāda dokumenta oriģinālu.

177. Valsts policija pēc šo noteikumu 174. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 175. punktā minētie dokumenti.

178. Ja konstatēts, ka iesniegumā nav norādītas visas pieprasītās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 175. punktā minētie dokumenti, Valsts policija par to informē trešās valsts pilsoni, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja trešās valsts pilsonis noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

179. Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 174. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to, pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu un izsniedz trešās valsts pilsonim ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju vai atsaka izsniegt atļauju, ja konstatēts vismaz viens no šādiem iemesliem:

179.1. nav pamatoti iemesli ieroču pārvadāšanai caur Latvijas teritoriju vai pārvadāšana caur Latvijas teritoriju ir paredzēta ilgāka par diennakti;

179.2. trešās valsts pilsonis nevar nodrošināt šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču bruņotu apsardzi to pārvadāšanas laikā, ja šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000;

179.3. nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas izsniegšanu.

180. Valsts policijas struktūrvienība trešās valsts pilsonim vai tā pārstāvim ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju izsniedz klātienē vai nosūtot pa pastu pirms attiecīgā ieroča ievešanas Latvijā. Saņemot ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju klātienē, trešās valsts pilsonis vai tā pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

8. Ieroču atļauju izsniegšana Latvijā akreditētajām ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un to darbiniekiem
8.1. Ieroču atļauju izsniegšana Latvijā akreditētajām ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām

181. Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča glabāšanas atļauju, Latvijā akreditētā ārvalstu diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība:

181.1. ierīko ieroču glabātavu;

181.2. norīko atbildīgo personu;

181.3. iesniedz Valsts policijā attiecīgu iesniegumu (22. pielikums).

182. Valsts policija pēc šo noteikumu 181. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa Ārlietu ministrijai saskaņojumu par ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča glabāšanas atļauju izsniegšanu Latvijā akreditētajai ārvalstu diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai.

183. Valsts policija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pēc šo noteikumu 182. punktā minētā saskaņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu.

184. Ja lēmuma pieņemšanai par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

185. Valsts policija atsaka izsniegt Latvijā akreditētajai ārvalstu diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ieroča iegādāšanās atļauju, ja konstatēts, ka šaujamierocis nav klasificēts vai neatbilst noteiktajai kategorijai vai lietojuma veidam, vai uz tā apriti attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi.

186. Ja pieņemts lēmums izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča glabāšanas atļauju, Valsts policija uzaicina Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību saņemt minētās atļaujas.

187. Valsts policija Latvijā akreditētajai ārvalstu diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai, kura vēlas šaujamieroci iegādāties ārpus Latvijas vai ievest no citas valsts, vienlaikus ar ieroča iegādāšanās atļauju izsniedz:

187.1. iepriekšējās piekrišanas dokumentu, ja šaujamieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

187.2. ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja šaujamieroci paredzēts iegādāties trešajā valstī;

187.3. ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, ja šaujamieroci paredzēts ievest no Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts.

188. Valsts policija ieroča glabāšanas atļauju Latvijā akreditētajai ārvalstu diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai izsniedz tajā pašā dienā, kad Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pārstāvis nodevis šaujamieroci reģistrācijai Valsts policijā. Ja ieroča glabāšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

189. Saņemot ieroča glabāšanas atļauju, Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo pārstāvniecību un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

8.2. Ieroču atļauju izsniegšana Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem

190. Lai saņemtu dienesta ieroča nēsāšanas atļauju (23. pielikums), Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks vai pārstāvis iesniedz attiecīgu iesniegumu (24. pielikums) tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju Latvijā akreditētajai ārvalstu diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai.

191. Šo noteikumu 190. punktā minētajam iesniegumam pievieno Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības apliecinājumu, ka tās darbiniekam ir nepieciešama dienesta ieroča nēsāšanas atļauja, norādot reģistrētā šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru.

192. Saņemot šo noteikumu 190. punktā minēto iesniegumu, Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai tajā norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 191. punktā minētie dokumenti.

193. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 190. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

193.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

193.2. pārbauda, vai Latvijā akreditētā ārvalstu diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība saņēmusi ieroča glabāšanas atļauju iesniegumā norādītajam šaujamierocim.

194. Ja lēmuma pieņemšanai par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policijas struktūrvienība Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

195. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu izsniegt dienesta ieroča nēsāšanas atļauju vai, ja konstatēts, ka šaujamierocis nav klasificēts vai neatbilst noteiktajai kategorijai vai lietojuma veidam, vai uz tā apriti attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi, atsaka izsniegt atļauju.

196. Ja pieņemts lēmums izsniegt dienesta ieroča nēsāšanas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieku saņemt atļauju.

197. Lai saņemtu dienesta ieroča nēsāšanas atļauju, Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm). Valsts policijas struktūrvienība dienesta ieroča nēsāšanas atļauju izsniedz tajā pašā dienā, kad saņemta Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieka fotogrāfija. Ja dienesta ieroča nēsāšanas atļauju nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

198. Saņemot dienesta ieroča nēsāšanas atļauju, Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks vai pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

9. Valsts policijas atļaujas izsniegšana 16 gadu vecumu sasniegušām fiziskajām personām individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci

199. Lai fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu (turpmāk – nepilngadīgā persona), saņemtu Valsts policijas atļauju individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci (izņemot vītņstobra ieroci) (turpmāk – atļauja nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci) (25. pielikums), viens no tās vecākiem vai likumiskais pārstāvis iesniedz Valsts policijā attiecīgu iesniegumu.

200. Šo noteikumu 199. punktā minētajam iesniegumam pievieno vecāku vai likumisko pārstāvju parakstītu apliecinājumu, ka tie piekrīt, ka nepilngadīgajai personai ir tiesības individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci ieroča īpašnieka tiešā klātbūtnē. Šādu apliecinājumu var neiesniegt, ja šo noteikumu 199. punktā minēto iesniegumu ir parakstījuši abi nepilngadīgās personas vecāki vai visi likumiskie pārstāvji.

201. Valsts policija mēneša laikā pēc šo noteikumu 199. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

201.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

201.2. pārbauda, vai nepilngadīgā persona atbilst Ieroču aprites likuma 14. panta nosacījumiem;

201.3. pārbauda, vai uz nepilngadīgo personu neattiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi (izņemot minētā panta 14. un 15. punktā noteikto aizliegumu).

202. Ja lēmuma pieņemšanai par atļaujas nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, Valsts policija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

203. Pēc iesnieguma izskatīšanas Valsts policija pieņem lēmumu izsniegt atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci vai, ja konstatēts, ka nepilngadīgā persona neatbilst Ieroču aprites likuma 14. panta nosacījumiem vai ka uz viņu attiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi (izņemot minētā panta 14. un 15. punktā noteikto aizliegumu), atsaka izsniegt atļauju.

204. Ja pieņemts lēmums izsniegt atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci, Valsts policijas struktūrvienība uzaicina vienu no vecākiem vai likumisko pārstāvi (kurš iesniedzis iesniegumu) saņemt atļauju.

205. Lai saņemtu atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis iesniedz Valsts policijā vienu nepilngadīgās personas fotogrāfiju (3 x 4 cm). Valsts policija atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci izsniedz tajā pašā dienā, kad saņemta nepilngadīgās personas fotogrāfija. Ja atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci nav iespējams izsniegt tajā pašā dienā, to izsniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

206. Saņemot atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par atļaujas saņemšanu.

10. Prasības, kas jāievēro ieroča glabāšanas atļaujas, ieroča nēsāšanas atļaujas un ieroču kolekcijas atļaujas darbības laikā

207. Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju:

207.1. pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām nodrošina, ka viņai ārstniecības iestādē tiek veikta kārtējā veselības pārbaude, kas veicama personām, kuras saņēmušas ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju;

207.2. ja kārtējās veselības pārbaudes termiņš nav norādīts, nodrošina, ka viņai ārstniecības iestādē attiecīgā veselības pārbaude tiek veikta ne vēlāk kā piecus gadus pēc iepriekšējās veselības pārbaudes;

207.3. saņemot ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas nosūtījumu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, nodrošina, ka mēneša laikā pēc nosūtījuma saņemšanas viņai ārstniecības iestādē tiek veikta pirmstermiņa veselības pārbaude;

207.4. ja nepieciešams, iesniedz iesniegumu ieroča atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas saņemšanai. Iesniegumu ieroča atļaujas dublikāta saņemšanai iesniedz piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atļauja nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta. Iesniegumu ieroča atļaujas atkārtotai saņemšanai iesniedz, ja mainījušies atļaujā norādītie fiziskās personas dati vai paredzēts mainīt ieroča glabāšanas vietu (adresi). Ja paredzēts mainīt ieroča glabāšanas vietu (adresi), iesniegumu ieroča atļaujas atkārtotai saņemšanai iesniedz pirms adreses maiņas.

208. Ieroču īpašnieks, kas saņēmis Eiropas šaujamieroču apliecību, iesniedz minēto apliecību tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, attiecīgu ierakstu izdarīšanai, ja:

208.1. mainījušies apliecībā norādītie fiziskās personas dati;

208.2. realizēts apliecībā norādītais šaujamierocis (tā maināmā būtiskā sastāvdaļa);

208.3. mainījušās apliecībā norādītās ziņas par ieroča glabāšanas atļauju.

209. Juridiskā persona, kura saņēmusi ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju:

209.1. ja saņemta Valsts policijas struktūrvienības vēstule par to, ka uz juridiskās personas dalībnieku, vadītāju vai fizisko personu, kurai pieejami ieroči, attiecas Ieroču aprites likuma 23. pantā noteiktie ieroča atļaujas izsniegšanas aizliegumi vai ka minētās personas neatbilst Ieroču aprites likuma 14. panta desmitās daļas nosacījumiem (izņemot minētā panta 12. punktā noteikto aizliegumu attiecībā uz dalībniekiem un vadītājiem), liedz attiecīgajai personai piekļuvi ieročiem un munīcijai;

209.2. ja paredzēts mainīt juridiskās personas dalībnieku (tikai attiecībā uz privāto tiesību juridiskajām personām, kurām izsniegta ieroča glabāšanas atļauja), iecelt (ievēlēt) jaunu juridiskās personas vadītāju vai mainīt fizisko personu, kurai pieejami ieroči un munīcija:

209.2.1. nodrošina šo noteikumu 57.2. un 57.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi;

209.2.2. izdara izmaiņas dalībnieku un pārvaldes institūcijas sastāvā un nepielaiž dalībnieku, vadītāju vai fizisko personu pie ieročiem un munīcijas, kamēr nav saņemts pozitīvs Valsts policijas struktūrvienības atzinums (atļauja);

209.2.3. par plānotajām izmaiņām rakstiski informē to Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju;

209.3. izpilda šo noteikumu 207. punktā minētās prasības;

209.4. ne retāk kā reizi gadā nodrošina darbinieku apmācību par ieroču un munīcijas glabāšanas, izsniegšanas un nodošanas, pieņemšanas glabāšanā, kā arī nēsāšanas, pārvadāšanas un izmantošanas kārtību, drošības prasībām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar ieroču un munīcijas apriti.

11. Ieroča atļaujas dublikāta un atkārtotas ieroča atļaujas izsniegšana

210. Lai saņemtu ieroča atļaujas dublikātu vai atkārtotu ieroča atļauju, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi atļauju.

211. Lai saņemtu ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju, fiziskā persona šo noteikumu 210. punktā minētajam iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm).

212. Ja mainījušies atļaujā norādītie fiziskās vai juridiskās personas dati, Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 210. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata jautājumu par ieroča atļaujas dublikāta vai atkārtotas ieroča atļaujas izsniegšanu un izsniedz attiecīgās atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju vai, ja konstatēts, ka nav samaksāta valsts nodeva par attiecīgās atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu, atsaka to izsniegt.

213. Ja mainījusies fiziskajai personai izsniegtajā ieroču kolekcijas atļaujā norādītā ieroča glabāšanas vieta (adrese), fiziskā persona šo noteikumu 210. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

213.1. ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju (ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā);

213.2. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču kolekcijas telpa ir aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

213.3. ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču kolekcijas telpas apsardzi.

214. Ja mainījusies juridiskās personas ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas adrese, juridiskā persona šo noteikumu 210. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

214.1. ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas nomas līguma kopiju (ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums);

214.2. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču kolekcijas glabātava un izstādes telpa ir aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

214.3. ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas apsardzi.

215. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 210. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tam pievienoti attiecīgi šo noteikumu 213. vai 214. punktā minētie dokumenti.

216. Ja konstatēts, ka šo noteikumu 210. punktā minētajam iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 213. vai 214. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē fizisko vai juridisko personu, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja fiziskā vai juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atkārtotu atļauju.

217. Šo noteikumu 213. un 214. punktā minētajā gadījumā Valsts policijas struktūrvienība:

217.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

217.2. pārbauda telpu atbilstību prasībām, kas noteiktas ieroču kolekcijas glabātavai vai ieroču glabātavas un izstādes telpai;

217.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

218. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 217.2. apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas izsniedz fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtotu ieroču kolekcijas atļauju.

219. Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt fiziskajai vai juridiskajai personai atkārtotu ieroču kolekcijas atļauju, ja konstatēts, ka ieroču kolekcijas glabātava vai izstādes telpa neatbilst noteiktajām prasībām vai ka nav samaksāta valsts nodeva par atkārtotas atļaujas izsniegšanu.

220. Ja mainījusies fiziskajai personai izsniegtajā ieroča glabāšanas atļaujā vai ieroča nēsāšanas atļaujā norādītā ieroča glabāšanas vieta (adrese), Valsts policijas struktūrvienība, saņemot šo noteikumu 210. punktā minēto iesniegumu:

220.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

220.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītā adrese, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana, ir personas deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese vai nekustamais īpašums (kopīpašums);

220.3. pārbauda ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļus iesniegumā norādītajā paredzētajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā (adresē);

220.4. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

221. Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt fiziskajai personai atkārtotu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju, ja konstatēts, ka ieroču un munīcijas glabāšanas apstākļi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai ka nav samaksāta valsts nodeva par atkārtotas atļaujas izsniegšanu.

222. Ja mainījusies juridiskās personas ieroču glabātavas adrese, juridiskā persona šo noteikumu 210. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

222.1. ieroču glabātavas nomas līguma kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz minētajām telpām;

222.2. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču glabātava ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu un minētās sistēmas ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

222.3. ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču glabātavas apsardzi.

223. Ja konstatēts, ka šo noteikumu 210. punktā minētajam iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 222. punktā minētie dokumenti, Valsts policijas struktūrvienība par to informē juridisko personu, nosakot termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atkārtotu atļauju.

224. Šo noteikumu 222. punktā minētajā gadījumā Valsts policijas struktūrvienība:

224.1. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

224.2. pārbauda telpu atbilstību prasībām, kas noteiktas ieroču glabātavai;

224.3. pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

225. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 224.2. apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas izsniedz juridiskajai personai atkārtotu ieroča glabāšanas atļauju.

226. Saņemot ieroča atļaujas dublikātu vai atkārtotu atļauju, fiziskā persona vai juridiskās personas vadītājs vai pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo personu un saņemt tai paredzētos dokumentus, un parakstās par atļaujas saņemšanu.

12. Ieroča atļaujas anulēšana

227. Ieroča iegādāšanās atļauju, ieroča realizēšanas atļauju, ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju un ieroču kolekcijas atļauju, kā arī atļauju nepilngadīgajai personai izmantot medību ieroci Ieroču aprites likumā noteiktajos gadījumos, pieņemot attiecīgu lēmumu, anulē tā Valsts policijas struktūrvienība, kura izsniegusi attiecīgo atļauju.

228. Anulējot fiziskajai vai juridiskajai personai izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju, ieroča realizēšanas atļauju, ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība anulē arī iepriekšējās piekrišanas dokumentu, ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju, kā arī atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā, ja nav beidzies šo atļauju derīguma termiņš.

229. Anulējot apsardzes komersantam vai iekšējās drošības dienestam izsniegto ieroča glabāšanas atļauju, Valsts policijas struktūrvienība anulē arī apsardzes darbiniekiem izsniegtās šaujamieroča nēsāšanas atļaujas darba vajadzībām.

230. Anulējot ieroča glabāšanas atļauju fiziskajai personai, kuras ieroču izmantošanai ieroča glabāšanas atļauja izsniegta arī citai fiziskajai personai, Valsts policijas struktūrvienība anulē attiecīgo ieroča glabāšanas atļauju arī personai, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta citas fiziskās personas īpašumā esošā medību vai sporta šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauja.

13. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas un atļaujas dublikāta izsniegšanu un par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu un tās derīguma termiņa pagarināšanu

231. Fiziskās personas valsts nodevu maksā šādā apmērā:

231.1. par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – 8,54 euro;

231.2. par ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu – 8,54 euro;

231.3. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu garstobra–gludstobra šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanai – 8,54 euro;

231.4. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu garstobra–vītņstobra (arī par garstobra–gludstobra, kombinēta ar vītņstobru) šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) glabāšanai – 17,07 euro;

231.5. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) glabāšanai – 31,30 euro;

231.6. par ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanu pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča nēsāšanai – 45,53 euro;

231.7. par ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšanu – 31,30 euro;

231.8. par iepriekšējās piekrišanas dokumenta izsniegšanu – 31,30 euro;

231.9. par ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 142,29 euro;

231.10. par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu – 20,00 euro;

231.11. par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu – 62,61 euro;

231.12. par Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu – 4,27 euro;

231.13. par noteiktas ieroča atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 4,27 euro.

232. Juridiskās personas valsts nodevu maksā šādā apmērā:

232.1. par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – 28,46 euro;

232.2. par ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu – 14,23 euro;

232.3. par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – 28,46 euro;

232.4. par ieroča nēsāšanas atļaujas darba vajadzībām izsniegšanu – 17,07 euro;

232.5. par atļaujas ieroču pārvadāšanai Latvijā izsniegšanu (neatkarīgi no šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, patronu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču daudzuma) – 17,07 euro;

232.6. par iepriekšējās piekrišanas dokumenta izsniegšanu – 31,30 euro;

232.7. par ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas izsniegšanu – 31,30 euro;

232.8. par ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 142,29 euro;

232.9. par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu – 40 euro;

232.10. par noteiktas ieroča atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 8,54 euro.

233. No šo noteikumu 231. un 232. punktā minētās valsts nodevas atbrīvojamas:

233.1. Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un to darbinieki;

233.2. personas, kurām ierocis piešķirts personiskā apbalvojuma veidā;

233.3. izglītības iestādes;

233.4. sporta federācijas un sporta organizācijas;

233.5. ārvalstu ar šaušanu saistīto sporta veidu federācijas un to kolektīvie biedri.

234. Valsts nodevas maksājumu veic ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

235. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

236. Valsts nodevu neatmaksā, ja Valsts policijas struktūrvienība pieņem lēmumu atteikt ieroča atļaujas izsniegšanu.

14. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izņemšana

237. Valsts policijas amatpersona, kura Ieroču aprites likumā noteiktajos gadījumos izņem fiziskās vai juridiskās personas ieroci, munīciju, to sastāvdaļas un speciālo līdzekli, sastāda dokumentu par tā izņemšanu. Dokumentu sastāda trijos eksemplāros:

237.1. pirmo eksemplāru nodod personai, kurai izņemts ierocis;

237.2. otro eksemplāru pievieno personas ieroča uzskaites lietai;

237.3. trešo eksemplāru pievieno izņemtajam ierocim vai munīcijai.

238. Šo noteikumu 237. punktā minētajā dokumentā norāda:

238.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

238.2. tās juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru, kurai reģistrēti ieroči, un tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kurai izņem ieročus;

238.3. ieroča kategoriju, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli un kalibru (jā šāda informācija ir zināma);

238.4. uz šaujamieroča un tā būtiskajām sastāvdaļām esošo marķējumu (ja šāds marķējums ir);

238.5. uz salūtieroča (akustiskā ieroča) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča esošo marķējumu (ja šāds marķējums ir);

238.6. uz šaujamieroča maināmām būtiskajām sastāvdaļām esošo marķējumu (ja šāds marķējums ir);

238.7. šaujampulvera daudzumu un marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz šaujampulvera rūpnieciskā iepakojuma);

238.8. šaujamieroču un salūtieroču (akustisko ieroču) munīcijas veidu un kalibru (ja šāda informācija ir zināma), daudzumu, marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz munīcijas rūpnieciskā iepakojuma vai patronas);

238.9. ziņas par ieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas vizuālo stāvokli (piemēram, vizuāli bojājumi ierocim – apzāģēts stobrs vai laide, rūsa), ziņas par ieroča būtisko sastāvdaļu trūkumu (ja ir), kā arī būtisko informāciju par ieroci, kuru lūdz norādīt ieroča īpašnieks;

238.10. izņemšanas datumu, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonas amatu, vārdu un uzvārdu.

239. Valsts policijas darbinieks, kurš Ieroču aprites likumā noteiktajos gadījumos izņem gāzes ieroci un signālieroci vai dezaktivēto ieroci, sastāda dokumentu par tā izņemšanu. Dokumentu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz personai, kurai izņemts gāzes ierocis un signālierocis vai dezaktivētais ierocis.

240. Šo noteikumu 239. punktā minētajā dokumentā norāda:

240.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

240.2. tās juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru, kurai reģistrēti ieroči, un tās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, kurai izņem ieročus;

240.3. ieroča kategoriju, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli un kalibru (jā šāda informācija ir zināma);

240.4. uz ieroča esošo marķējumu (ja šāds marķējums ir);

240.5. gāzes ieroča un signālieroča munīcijas (izņemot pirotehnisko signālmunīciju) veidu un kalibru (ja šāda informācija ir zināma), daudzumu, marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz munīcijas rūpnieciskā iepakojuma vai patronas) vai speciālā līdzekļa munīcijas daudzumu un veidu (ja izņemtajam speciālajam līdzeklim paredzēta munīcija);

240.6. ziņas par ieroča un munīcijas vizuālo stāvokli, kā arī būtisko informāciju par ieroci un munīciju, kuru lūdz norādīt ieroča īpašnieks;

240.7. izņemšanas datumu, Valsts policijas struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru un amatpersonas amatu, vārdu un uzvārdu.

241. Ja izņem ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju un šaujampulveri, izņem arī ieroča atļauju, ja tā ir pie personas.

242. Šo noteikumu 237. vai 239. punktā minēto dokumentu nesastāda administratīvo pārkāpumu gadījumos vai kriminālprocesa laikā.

243. Valsts policijas vai citas valsts pārvaldes iestādes darbinieks, kurš izņēmis Valsts policijas struktūrvienībā reģistrētu fiziskās vai juridiskās personas šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, salūtieroci (akustisko ieroci) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, par to rakstiski paziņo tai Valsts policijas struktūrvienībai, kas izsniegusi attiecīgo ieroča atļauju.

244. Par šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieroča (akustiskā ieroča) un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izņemšanu Valsts policijas struktūrvienība, kas izsniegusi attiecīgo ieroča atļauju, izdara attiecīgu atzīmi Ieroču reģistrā.

245. Valsts policijas vai citas valsts pārvaldes iestādes darbinieks, kurš izņēmis E kategorijas gāzes ieroci un signālieroci vai dezaktivēto ieroci, kas reģistrēts Ieroču reģistrā, piecu darbdienu laikā par to informē Iekšlietu ministrijas Informācijas centru vai izdara attiecīgu atzīmi Ieroču reģistrā.

15. Ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, dezaktivēto ieroču, kā arī speciālo līdzekļu iznīcināšana

246. Ja pieņemts lēmums par ieroča, tā sastāvdaļu, munīcijas, dezaktivētā ieroča, kā arī speciālā līdzekļa iznīcināšanu, Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde 60 dienu laikā pēc minētā lēmuma stāšanās spēkā:

246.1. pārbauda, vai Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana" un Ieroču reģistrā ir ziņas par iznīcināšanai nododamo ieroci, šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu, dezaktivēto ieroci, munīciju un speciālo līdzekli (Ieroču reģistrā pārbaudi neveic, ja iznīcināšanai nodod speciālo līdzekli vai dezaktivēto ieroci, kas nav dezaktivēts saskaņā ar regulu 2015/2403);

246.2. ja ierocis ir reģistrēts, veic pasākumus atzīmes izdarīšanai Ieroču reģistrā par ieroča nodošanu iznīcināšanai;

246.3. ja ierocis, šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa, munīcija, dezaktivētais ierocis vai speciālais līdzeklis ir izsludināts meklēšanā Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana", veic pasākumus ieroča, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīcijas, dezaktivētā ieroča vai speciālā līdzekļa meklēšanas pārtraukšanai;

246.4. nodod ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju, dezaktivēto ieroci, kā arī speciālo līdzekli iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, pievienojot pavaddokumentu ar atbildīgās personas parakstu.

247. Ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju, dezaktivēto ieroci, kā arī speciālo līdzekli nodod iznīcināšanai, pievienojot Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes izsniegtu pavaddokumentu. Pavaddokumentā norāda:

247.1. iznīcināmā ieroča kategoriju, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, izgatavošanas gadu, modeli, kalibru (ja šāda informācija ir zināma) un ziņas par šaujamieroča būtisko sastāvdaļu trūkumu (ja ir);

247.2. ziņas par iznīcināmām ieroča sastāvdaļām (piemēram, trokšņu slāpētāju (klusinātāju) vai kompensatoru), ja tās nodod iznīcināšanai kā atsevišķus priekšmetus, to daudzumu. Šaujamieroča maināmajām būtiskajām sastāvdaļām norāda izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, izgatavošanas gadu, modeli, kalibru (ja šāda informācija ir zināma);

247.3. iznīcināmo šaujamieroču, salūtieroču (akustisko ieroču), gāzes un signālieroču munīcijas veidu un kalibru (ja šāda informācija ir zināma), daudzumu, marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz munīcijas rūpnieciskā iepakojuma vai patronas), kā arī šaujampulvera daudzumu un marķējumu (ja šāds marķējums ir norādīts uz šaujampulvera rūpnieciskā iepakojuma), ja to nodod iznīcināšanai kā atsevišķu priekšmetu;

247.4. speciālā līdzekļa veidu, modeli, marku (sistēmu), sēriju un numuru (ja šāds marķējums ir);

247.5. speciālā līdzekļa munīcijas daudzumu un veidu (ja izņemtajam speciālajam līdzeklim ir paredzēta munīcija).

248. Nodrošinājuma valsts aģentūra visus iznīcināšanai pieņemtos ieročus, to sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus, kā arī speciālos līdzekļus reģistrē speciāli tam paredzētā uzskaites žurnālā vai reģistrā.

249. Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus vai speciālos līdzekļus iznīcināšanai nodod Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās, iepriekš saskaņojot nodošanas procedūru.

250. Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc šo noteikumu 247. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

250.1. pieņem un uzskaita ieročus, to sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus, kā arī speciālos līdzekļus un sastāda pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros (šī prasība nav attiecināma uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieročus, to sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus, kā arī speciālos līdzekļus iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā;

250.2. organizē ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, dezaktivēto ieroču, kā arī speciālo līdzekļu glabāšanu līdz iznīcināšanai un iznīcināšanu.

251. Ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, dezaktivēto ieroču, kā arī speciālo līdzekļu iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūra izveido komisiju triju cilvēku sastāvā (turpmāk – komisija).

252. Ieročus un to sastāvdaļas iznīcina neatgriezeniski.

(MK 09.04.2024. noteikumu Nr. 218 redakcijā)

253. Ieročus, to sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus, kā arī speciālos līdzekļus iznīcina komisijas locekļu klātbūtnē, un komisija par to sastāda ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, dezaktivēto ieroču, kā arī speciālo līdzekļu iznīcināšanas aktu divos eksemplāros (šī prasība nav attiecināma uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem). Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieročus un to sastāvdaļas, munīciju, dezaktivētos ieročus, kā arī speciālos līdzekļus iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā. Akta kopiju nosūta Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.

254. Šo noteikumu 253. punktā minētajā aktā norāda šo noteikumu 247. punktā minēto informāciju par ieroci, tā sastāvdaļām, munīciju, dezaktivēto ieroci vai speciālo līdzekli, kā arī iznīcināšanas datumu, vietu un to komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri piedalījās attiecīgo priekšmetu iznīcināšanā.

255. Šo noteikumu 253. punktā minēto aktu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījās attiecīgo priekšmetu iznīcināšanā.

256. Komisija 15 darbdienu laikā pēc Valsts policijā reģistrēta ieroča (šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas) iznīcināšanas informē par to Valsts policijas struktūrvienību, kura reģistrējusi attiecīgo ieroci (šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu).

257. Saņemot informāciju par ieroča (tā maināmās būtiskās sastāvdaļas) iznīcināšanu, attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība ziņas par iznīcināšanu ievada Ieroču reģistrā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroča iegādāšanās atļaujas, ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai (fiziskai personai)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

iegādāties

saņemt mantojumā

dāvinājumā

medību šaujamieroci

sporta šaujamieroci

pašaizsardzības šaujamieroci

medībām klasificētu lielas enerģijas pneimatisko ieroci

sportam klasificētu lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroča kategorija (vajadzīgo(-s) atzīmēt ar x):

A kategorijas garstobra šaujamierocis – gludstobra/ vītņstobra

A kategorijas īsstobra šaujamierocis – pistole

B kategorijas īsstobra šaujamierocis – pistole/ revolveris

B kategorijas garstobra šaujamierocis – gludstobra/ vītņstobra

C kategorijas garstobra šaujamierocis – gludstobra/ vītņstobra

D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskais ierocis

Šaujamierocis1:

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
modelis 
sērija un numurs 
kalibrs 

Šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa1:

daudzums 
izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 

Lielas enerģijas pneimatiskais ierocis1:

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 
jauda 

Paredzētais lietojuma veids:

medībām

sportam

pašaizsardzībai

Ieroča iegādes iemesli (pamatojums ieroča iegādei, glabāšanai vai nēsāšanai):

 
 
 
 

Vēlos saņemt šādu ieroča atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča glabāšanas atļauju

ieroča nēsāšanas atļauju

Šaujamieroci/lielas enerģijas pneimatisko ieroci/maināmo būtisko sastāvdaļu glabāšu (vajadzīgo atzīmēt ar x):

deklarētajā dzīvesvietā

deklarācijā norādītajā papildu adresē

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

 

(norādīt ieroča glabāšanas vietas adresi)

 

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā  
ārvalstī  
 

(norādīt valsti)

 

Ziņas par pārdevēju – Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts ieroču tirdzniecības komersantu2:

komersanta nosaukums 
reģistrācijas numurs 

juridiskā adrese vai

tirdzniecības vietas adrese

 
elektroniskā pasta adrese (ja ir) 
tālruņa numurs 
ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs 

Ziņas par pārdevēju – Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsoni2:

vārds, uzvārds 
dzimšanas datums un vieta 

pases vai personas apliecības numurs,

izdošanas datums un izdevējiestāde

 
  
adrese 
tālruņa numurs (ja ir) 
elektroniskā pasta adrese (ja ir) 

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā3

 

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ir nokārtots ieroču eksāmens un saņemta apliecība4

ir saņemta mednieka apliecība5 vai atļauja medīt

mednieku eksaminācijas komisijā ir nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci6

ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un fiziskās personas veselības stāvoklis atbilst prasībām ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss šajā izglītības iestādē

sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrēta sporta organizācijā7

sporta federācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona vismaz 12 mēnešus ir reģistrēta sporta organizācijā un tai ir vismaz otrā sporta klase ar šaušanu saistītā sporta veidā8

sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu9

mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju10

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts11)

 
  

(datums11)

 

Piezīmes.
1 Šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru un jaudu norāda, ja šāda informācija ir zināma.
2 Ziņas par pārdevēju norāda, ja šāda informācija ir zināma. Minētā informācija aizpildāma obligāti, ja ieroci paredzēts iegādāties ārpus Latvijas.
3 Muitas punktu, ja tas ir zināms, norāda, ja šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
4 Ieroču eksāmens jānokārto pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroci) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādes. Ieroča eksāmenu atkārtoti kārto personas, kurām ieroča (izņemot medību šaujamieroci) glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.
5 Mednieka apliecība jāsaņem, ja vēlas iegādāties medību šaujamieroci.
6 Pirms pirmreizējas garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās fiziskā persona Valsts meža dienestā nokārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci.
7 Sporta federācijas izziņa jāpievieno, ja vēlas iegādāties sporta šaujamieroci.
8 Sporta organizācijas izziņa jāpievieno, ja vēlas iegādāties sportam klasificētu A kategorijas šaujamieroci.
9 Sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņā norāda šaujamieroča tehnisko kategoriju, darbības veidu, kalibru un tā atbilstību šaušanas disciplīnai un tai izvirzītajām prasībām, kā arī sporta federācijas nosaukumu vai starptautiski izveidotās un oficiāli atzītās ar šaušanas sporta veidu saistītās sporta federācijas nosaukumu, kura atzinusi attiecīgo šaušanas disciplīnu.
10 Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija jāpievieno, ja šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci saņem mantojumā.
11 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr.211
Ieroča iegādāšanās atļaujas paraugs

Ieroča iegādāšanās atļauja Nr. ________

Trešā daļa

Izsniegta ___________________________________________________________

(vārds)

_____________________________________________________________________

(uzvārds)

_____________________________________________________________________

(personas kods/dzimšanas datums)

_____________________________________________________________________

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

par tiesībām iegādāties _____________________________________________

_____________________________________________________________________

(ieroča (maināmās būtiskās sastāvdaļas) kategorija, kalibrs,

_____________________________________________________________________

lietojuma veids)

 

Atļauju izsniedza ___________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

 

Atļauju saņēma ___________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

 

 

_______________________________________________________

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums, adrese, tālruņa numurs)

Ieroča iegādāšanās atļauja Nr. ________

Otrā daļa

Izsniegta ____________________________________________________

(vārds)

_____________________________________________________________________

(uzvārds)

_____________________________________________________________________

(personas kods/dzimšanas datums)

_____________________________________________________________________

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

par tiesībām iegādāties _____________________________________________

_____________________________________________________________________

(ieroča (maināmās būtiskās sastāvdaļas) kategorija, kalibrs,

_____________________________________________________________________

lietojuma veids)

 

Atļauja derīga līdz 20___. gada ___. ____________ ,

uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Atļauju izsniedza ___________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v. 20___. gada ___. ____________

 

 

_______________________________________________________

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums, adrese, tālruņa numurs)

Ieroča iegādāšanās atļauja Nr. ________

Pirmā daļa

Izsniegta ____________________________________________________

(vārds)

_____________________________________________________________________

(uzvārds)

_____________________________________________________________________

(personas kods/dzimšanas datums)

_____________________________________________________________________

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

par tiesībām iegādāties _____________________________________________

_____________________________________________________________________

(ieroča (maināmās būtiskās sastāvdaļas) kategorija, kalibrs,

_____________________________________________________________________

lietojuma veids)

 

Atļauja derīga līdz 20___. gada ___. ____________ ,

uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Atļauju izsniedza ___________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v. 20___. gada ___. ____________

 

  

 

Tiek izsniegta personai, kura iegādājas ieroci

 

 

 

Paliek pie komersanta

 

  

Ierocis:

kategorija __________________________ kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) ______________________________________________

modelis _________________________________________________________

sērija un numurs _________________________________________________

 

šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas:

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) ______________________________________________

modelis _________________________________________________________

sērija un numurs _________________________________________________

realizēts:

____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

____________________________________________________________________________

(personas kods/dzimšanas datums)

Personu apliecinošs dokuments ______________________________

____________________________________________________________________________

(veids, numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums)

Realizēja*:

____________________________________________________________________________

(ieroču tirdzniecības komersanta nosaukums,

____________________________________________________________________________

reģistrācijas numurs, ieroču tirdzniecības vietas adrese)

____________________________________________________________________________

Speciālā atļauja (licence) Nr. ____________________________________________

____________________________________________________________________________

(pārdevēja vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

Z. v.

 

Realizētais ierocis:

kategorija __________________________ kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) ______________________________________________

modelis _________________________________________________________

sērija un numurs _________________________________________________

 

šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas:

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) ______________________________________________

modelis _________________________________________________________

sērija un numurs _________________________________________________

realizētā šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas:

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) ______________________________________________

modelis _________________________________________________________

sērija un numurs _________________________________________________

Ieroci saņēma ______________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

____________________________________________________________________________

(personas kods/dzimšanas datums)

____________________________________________________________________________

(persona, kas iegādājas ieroci, – vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

Piezīme. * Aizpilda Valsts policijas struktūrvienība, ja ierocis tiek pārreģistrēts no citas personas, norādot realizētāja – fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts) vai juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, adresi un ieroča realizēšanas atļaujas numuru.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iepriekšējās piekrišanas dokumenta paraugs šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

IEPRIEKŠĒJĀS PIEKRIŠANAS DOKUMENTS
ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS pārvadāšanai vai pārsūtīšanai
STARP EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM

(Padomes Direktīva 91/477/EEK un Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvas 2014/28/ES 12. pants)

PRIOR CONSENT TO movement OR TRANSFER OF FIREARMS AND AMMUNITION
AMONG THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION

(Council Directive 91/477/EEC and Article 12 of Directive 2014/28/EU
of the European Parliament and of the Council)

LATVIJA

 
  Numurs
(Number)

1. Nosūtītājvalsts
(Member State of sender)

2. Saņēmējvalsts
(Member State of consignee)

3. Nosūtītājs (Sender)

fiziskā persona (Natural person)

juridiskā persona (Legal person)

Uzvārds (Surname)

Vārds (Name)

Dzimšanas datums (Date of birth)

Dzimšanas vieta (Place of birth)

Pases/personas apliecības Nr.
(Passport/ID No.)

Izdošanas datums (Date of issue)

Izdevējiestāde (Issuing authority)

Komersanta nosaukums
(Company name)

Licences Nr.
(Special permission No.)

Adrese (Address)

Tālruņa Nr. (Phone No.)

Faksa Nr. (Fax No.)

4. Saņēmējs (Consignee)

fiziskā persona (Natural person)

juridiskā persona (Legal person)

Uzvārds (Surname)

Vārds (Name)

Dzimšanas datums (Date of birth)

Dzimšanas vieta (Place of birth)

Pases/personas apliecības Nr.
(Passport/ID No.)

Izdošanas datums (Date of issue)

Izdevējiestāde (Issuing authority)

Komersanta nosaukums
(Company name)

Licences Nr.
(Special permission No.)

Adrese (Address)

Tālruņa Nr. (Phone No.)

Faksa Nr. (Fax No.)

 
5. Pārvadāšanai vai pārsūtīšanai atļauto šaujamieroču vai munīcijas (vajadzīgo atzīmēt) apraksts
(Consent is given to movement or transfer of firearms or ammunition devices as follows)

Nr.
p.k.

(No.)

Kategorija, klase, numurs
(pēc sarakstiem)

(Category, class, Control list item No.)

Nosaukums, tips, marka, modelis, sērijas numurs, marķējums, kalibrs un citi zināmie raksturojošie dati

(Name, type, make, model, serial number, marking, calibre and other known characteristics)

Mērvienības

(Measurement units)

Skaits

(Quantity)

     

6. Pieteicējs (Applicant)

fiziskā persona (Natural person)

juridiskā persona (Legal person)

Uzvārds (Surname)

Vārds (Name)

Komersanta nosaukums
(Company name)

Adrese (Address)

Datums (Date)

Paraksts (Signature) _______________________________

7. Šo iepriekšējās piekrišanas dokumentu izsniedz Latvijas Republikas Valsts policija
(This prior consent is issued by the State Police of the Republic of Latvia)

Datums (Date) _________________

Iepriekšējās piekrišanas dokuments ir spēkā līdz
(Date of expiration) _____________________

__________________________________________________________________________

(Valsts policijas amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
(Position, name, surname, signature of State Police officer)

__________________________________________________________

(tālrunis/fakss) (Phone/fax)

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas paraugs

LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA
STATE POLICE OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LATVIA

ŠAUJAMIEROČU, TO MAINĀMO BŪTISKO SASTĀVDAĻU, MUNĪCIJAS UN LIELAS ENERĢIJAS PNEIMATISKO IEROČU PĀRVADĀŠANAS VAI PĀRSŪTĪŠANAS ATĻAUJA
Permit for movement or transfer of FIREARMS, ESSENTIAL COMPONENTS, AMMUNITION AND HIGH ENERGY PNEUMATIC WEAPONS

___________________________________________________________________
(datums, atļaujas Nr. (date, permit No.))

1. Pamatojums (Justification) 
 
 

2. Nosūtītājvalsts (State of sender)

3. Saņēmējvalsts (State of consignment)

4. Nosūtītājs (Sender)

Fiziskā persona (Natural person)

Juridiskā persona (Legal person)

Vārds (Name) __________________________________________

Uzvārds (Surname) _____________________________________

Personas kods/dzimšanas datums _______________________
(Personal ID/Date of birth)

Juridiskās personas nosaukums (Legal person’s name)
_______________________________________________________

Licences/atļaujas Nr. (Special permit No.) ______________

Adrese (Address) ______________________________________

Tālruņa Nr. (Phone No.) ________________________________

Faksa Nr. (Fax No.) ___________________________________

5. Pārvadātājs (Transport operator)

Fiziskā persona (Natural person)

Juridiskā persona (Legal person)

Vārds (Name) __________________________________________

Uzvārds (Surname) _____________________________________

Personas kods/dzimšanas datums _______________________
(Personal ID/Date of birth)

Juridiskās personas nosaukums (Legal person’s name)
_______________________________________________________

Licences/atļaujas Nr. (Special permit No.) ______________

Adrese (Address) ______________________________________

Tālruņa Nr. (Phone No.) ________________________________

Faksa Nr. (Fax No.) ___________________________________

6. Ieroča kategorija, izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis, kalibrs, sērija, numurs/munīcijas veids, kalibrs
(Category, name of manufacturer (brand), model, calibre, serial, No. of a firearm/
type, calibre of ammunition
)

Ieroču/munīcijas skaits
(Quantity of firearms/
ammunition
)

  

7. Pārvadāšanas maršruts* (Route of transfer*)

 

8. Transporta veids (Type of transport)

 

9. Šī atļauja piešķir tiesības (This permit grants the right to):

izvest atļaujā norādītos ieročus/munīciju no Latvijas Republikas uz citām valstīm
(export the firearms/ammunition indicated in this permit from the Republic of Latvia to other states)

ievest atļaujā norādītos ieročus/munīciju no citām valstīm Latvijas Republikā
(import the firearms/ammunition indicated in this permit from other states into the Republic of Latvia)

pārvest atļaujā norādītos ieročus/munīciju caur Latvijas Republikas teritoriju
(transfer firearms/ammunition indicated in this permit through the territory of the Republic of Latvia)

Atļauja derīga (Permit is valid) no (from) ___. ___. ________. līdz (till) ___. ___. ________.

 

(dd.mm.gggg.)

(dd.mm.gggg.)

 

Valsts policijas struktūrvienības
nosaukums, tālruņa numurs
__________________________________________________________________________________
(Name of the State Police unit, phone No.)

Policijas amatpersona (Police officer) __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(paraksts, amats, vārds, uzvārds (signature, position, name, surname))

Z. v.

Pieteicējs (Applicant):

Fiziskā persona (Natural person)

Juridiskā persona (Legal person)

Vārds (Name) __________________________________________________________________________________________________

Uzvārds (Surname) _____________________________________________________________________________________________

Juridiskās personas nosaukums (Legal person’s name) __________________________________________________________

Adrese (Address) ________________________________________________________________________________________________

Paraksts (Signature) ______________________________________________________________________________________________

Datums (Date) __________________________________________________________________________________________________

10. Muitas (robežsardzes) kontrole**(Customs (border guard) control**)

1. Muitas (robežsardzes) kontrole (1. Customs (border guard) control)

Ievest (Import)

Izvest (Export)

Datums (Date) ____________________

2. Muitas (robežsardzes) kontrole (2. Customs (border guard) control)

Ievest (Import)

Izvest (Export)

Datums (Date) ____________________

Piezīmes.
1. Vajadzīgo atzīmē ar x attiecīgajā kvadrātā. Atļaujas 9. ailē norādīto informāciju, kas netiek atzīmēta, svītro.
2. Atļaujas izmērs – A4, fons – gaiši dzeltenā krāsā.
3. * Ja ieroča pārvešana notiek ārpus Eiropas Savienības, norāda muitas kontroles punktu, pārvadāšanas maršrutā norāda arī tranzītvalstis.
4. ** Atļaujas 10. punktā paredzēto informāciju, kuru aizpilda muitas (robežsardzes) amatpersona, noformē atļaujas otrā pusē, ja ieroci un munīciju pārved uz ārvalsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai no attiecīgās valsts.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
5. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroča glabāšanas atļaujas paraugs
(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110 x 80 mm, fons – gaiši zaļā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
6. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroča nēsāšanas atļaujas paraugs
(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110 x 80 mm, fons – oranžā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
7. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroča glabāšanas atļaujas un ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai (apbalvotajai personai)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča nēsāšanas atļauju

ieroča glabāšanas atļauju

Institūcija, kura personu apbalvojusi ar personisko apbalvojuma ieroci

 

(nosaukums)

 
Amatpersona, kas parakstījusi rīkojumu par apbalvošanu 
 

(vārds, uzvārds)

 
Rīkojuma par apbalvošanu datums

. . .

un Nr. 
 

(diena/mēnesis/gads)

  

Ziņas par ieroci, ar kuru persona apbalvota (vajadzīgo atzīmēt ar x):

īsstobra šaujamierocis – pistole/ revolveris

garstobra šaujamierocis – gludstobra/ vītņstobra

lielas enerģijas pneimatiskais ierocis

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

kalibrs

sērija, numurs

 

  

Apbalvojuma ieroci glabāšu (vajadzīgo atzīmēt ar x):

deklarētajā dzīvesvietā

deklarācijā norādītajā papildu adresē

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

 

(norādīt ieroča glabāšanas vietas adresi)

 

Ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis atbilst prasībām ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
8. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroča nēsāšanas atļauja darba vajadzībām (paraugs)
(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110 x 80 mm, fons – baltā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
9. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroča nēsāšanas atļaujas darba vajadzībām saņemšanai (apsardzes darbiniekam)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroča nēsāšanas atļauju darba vajadzībām.

Ieroča kategorija (vajadzīgo atzīmēt ar x):

B kategorijas īsstobra šaujamierocis – pistole/ revolveris

B kategorijas garstobra–gludstobra šaujamierocis

C kategorijas garstobra–gludstobra šaujamierocis

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ir nokārtots ieroču eksāmens un saņemta apliecība

ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis atbilst prasībām ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta apliecinājumu, ka apsardzes darbiniekam ir nepieciešama ieroča nēsāšanas atļauja darba vajadzībām1

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 
  

(datums2)

 

Piezīmes.
1 Apliecinājumā norāda reģistrētā šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
10. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanai (fiziskai personai)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroču kolekcijas atļauju.

Ieroču kolekcijas telpa ir ierīkota (vajadzīgo atzīmēt ar x):

deklarētajā dzīvesvietā

nekustamajā īpašumā

nekustamajā kopīpašumā

turējumā esošā (nomātā vai īrētā) nekustamajā īpašumā

 

(norādīt ieroču kolekcijas telpas adresi)

 
 
Ieroču kolekcijas izveides un ieroču iegādes iemesls 
 
 
 
 

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā  
ārvalstī  
 

(norādīt valsti)

 

Ziņas par juridisko personu, kas realizē ieroci1:

komersanta nosaukums 
reģistrācijas numurs 

juridiskā adrese vai

tirdzniecības vietas adrese

 
elektroniskā pasta adrese 
tālruņa numurs 
ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs 

Ziņas par fizisko personu, kas realizē ieroci1:

vārds, uzvārds 
personas kods/dzimšanas datums 
adrese 
tālruņa numurs 
elektroniskā pasta adrese 

Šaujamierocis2:

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
modelis 
sērija un numurs 
kalibrs 

Šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa2:

daudzums 
izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 

Lielas enerģijas pneimatiskais ierocis2:

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 
jauda 

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā3

 

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ir nokārtots ieroču eksāmens un saņemta apliecība

ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude, un veselības stāvoklis atbilst prasībām ieroču glabāšanai (nēsāšanai)

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroču kolekcijas glabātavas īres (nomas) līguma kopiju4

tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču kolekcijas glabātava ir aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti

ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču kolekcijas glabātavas apsardzi

mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju5

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts6)

 
  

(datums6)

 

Piezīmes.
1 Ziņas par pārdevēju norāda, ja šāda informācija ir zināma.
2 Šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kā arī kalibru un jaudu norāda, ja šāda informācija ir zināma.
3 Muitas punktu norāda, ja šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
4 Ieroču kolekcijas telpas īres (nomas) līguma kopiju pievieno, ja ieroču kolekcijas telpa nav ierīkota fiziskās personas deklarētajā dzīvesvietā, nekustamajā īpašumā vai kopīpašumā.
5 Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija jāpievieno, ja šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci saņem mantojumā.
6 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
11. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroču kolekcijas atļaujas paraugs
   
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
   
 

(adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs)

 

Ieroču kolekcijas atļauja Nr. ______

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums vai

 

juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese)

 
Ieroču kolekcijas glabātavas atrašanās vieta 
 

(adrese)

Kolekcijas ieroči

Nr.
p.k.

Ieroča kategorija

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
2.    
2.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
...    
3.    
...    
 
Atbildīgā persona* 
 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods/dzimšanas datums  

Z. v.

  
 
Atļauju izsniedza 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

Piezīmes.
1. Atļaujas izmērs – A4, fons – gaiši dzeltenā krāsā, teksts – melnā krāsā.
2. * Informāciju par atbildīgo personu norāda juridiskās personas ieroču kolekcijas atļaujā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
12. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroča iegādāšanās atļaujas paraugs (juridiskām personām)

Ieroča iegādāšanās atļaujas Nr. _____ pasaknis

Izsniegts _____________________________________

(juridiskās personas nosaukums,

_______________________________________________

vienotais reģistrācijas numurs,

______________________________________________,

juridiskā adrese, tālruņa numurs)

atbildīgā persona __________________________,

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

par tiesībām iegādāties _____________________

(A, B vai C kategorijas šaujamieroci/

______________________________________________

D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroci/kalibrs/daudzums)

 

Atļauja derīga līdz 20___. gada ___. ____________

 

Atļauju izsniedza ___________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ____. ___________

 

Atļauju saņēmu ____________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

Ieroča iegādāšanās atļauja Nr. ________

Izsniegta ______________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums,

________________________________________________________________________

vienotais reģistrācijas numurs,

________________________________________________________________________

juridiskā adrese, tālruņa numurs)

par tiesībām iegādāties ______________________________________________

(A, B vai C kategorijas šaujamieroci/D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroci/

________________________________________________________________________

kalibrs/daudzums)

 

Atbildīgā persona ____________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

 

Atļauja derīga līdz 20___. gada ___. ____________, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Atļauju izsniedza ____________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v.

20___. gada ___. ____________

 

 
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
13. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroča glabāšanas atļaujas paraugs (juridiskām personām)
   
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
   
 

(adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs)

 

Ieroča glabāšanas atļauja Nr. ______

 

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs

 

juridiskā adrese)

 
Ieroču glabātavas adrese 
 

Nr.
p.k.

Ieroča kategorija

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
2.    
2.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
...    
3.    
...    
 
Atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods/dzimšanas datums  

Z. v.

  
 
Atļauju izsniedza 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

Piezīme. Atļaujas izmērs – A4, fons – baltā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
14. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroču iegādāšanās un glabāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai (juridiskai personai)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Juridiskās personas nosaukums 
 Vienotais reģistrācijas numurs 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju iegādāties (vajadzīgo atzīmēt ar x):

A kategorijas garstobra šaujamieroci – gludstobra/ vītņstobra

A kategorijas īsstobra šaujamieroci – pistoli

B kategorijas īsstobra šaujamieroci – pistoli/ revolveri

B kategorijas garstobra šaujamieroci – gludstobra/ vītņstobra

C kategorijas garstobra šaujamieroci – gludstobra/ vītņstobra

D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroci

Ieroču daudzums , kalibrs 

Šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa:

daudzums , kalibrs 

Ieroča lietojuma veids:

medībām

sportam

pašaizsardzībai

kolekcijai

darbībai kultūras jomā vai vēsturisku notikumu atveidošanai

Ieroča iegādes iemesli (pamatojums ieroča iegādei, glabāšanai, izmantošanai):

 
 
 
 

Vēlos saņemt šādu ieroča atļauju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

ieroča iegādāšanās atļauju

ieroča glabāšanas atļauju

ieroča kolekcijas atļauju

Ieroču glabātavas adrese 
 
Ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes adrese 

Šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādāšos (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā  
ārvalstī  
 

(norādīt valsti)

 

Ziņas par juridisko personu, kas realizē ieroci:

komersanta nosaukums 
reģistrācijas numurs 

juridiskā adrese vai

tirdzniecības vietas adrese

 
elektroniskā pasta adrese 
tālruņa numurs 
ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numurs 

Ziņas par fizisko personu, kas realizē ieroci:

vārds, uzvārds 
personas kods/dzimšanas datums 
adrese 
tālruņa numurs 
elektroniskā pasta adrese 

Šaujamierocis:

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
modelis 
sērija un numurs 
kalibrs 

Šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa:

daudzums 
izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 

Lielas enerģijas pneimatiskais ierocis:

izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 
jauda 

Munīcija:

daudzums 
kalibrs 

Muitas punkts, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā1

 

Individuālais komersants, personālsabiedrību pārstāvēttiesīgie biedri, kapitālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) valdes un padomes locekļi (turpmāk – vadītāji):

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

    
    
    
    

Kapitālsabiedrības dalībnieki, personālsabiedrības vai biedrības (nodibinājuma) biedri – fiziskās personas (turpmāk – dalībnieki):

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

    
    
    
    
 
Atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ieroču eksāmenu nokārtojušas un apliecību saņēmušas šādas personas:

Vārds

Uzvārds

Personas kods

   
   
   
   

Informācija par pašvaldības atļauju 2. vai 3. kategorijas šautuves darbībai:

atļaujas numurs  
izsniegšanas datums  
pašvaldības nosaukums 
 
Šaušanas instruktors/treneris 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

šaušanas instruktora/trenera sertifikāta numurs ___________________________

izsniegšanas datums ___________________________

Ārstniecības iestādē ir veikta veselības pārbaude un veselības stāvoklis atbilst prasībām darbam ar ieročiem šādām fiziskajām personām:

Dalībnieki:

vārds

uzvārds

personas kods

   
   
 
Vadītāji:

vārds

uzvārds

personas kods

   
   
 
Darbinieki:

vārds

uzvārds

personas kods

   
   
 
Atbildīgā persona:

vārds

uzvārds

personas kods

   
   
 
Šaušanas instruktors/treneris:

vārds

uzvārds

personas kods

   
   

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

tā dokumenta kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona

ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas nomas līguma kopiju (ja attiecīgās telpas nav juridiskās personas īpašums vai kopīpašums)

tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ieroču glabātava ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ieroču glabātava vai ieroču kolekcijas glabātava un izstādes telpa ir aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti

ar apsardzes komersantu noslēgtā līguma kopiju par ieroču glabātavas vai ieroču kolekcijas glabātavas un izstādes telpas apsardzi

tā dokumenta kopiju, kurā noteikta juridiskās personas šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas un pieņemšanas kārtība vai kārtība, kādā juridiskā persona nodrošina kolekcionējamo ieroču un to būtisko sastāvdaļu uzskaiti, glabāšanu un izstādīšanu

tā dokumenta (mācību programmas) kopiju, kas apliecina izglītības iestādes nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas

juridiskās personas fizisko personu sarakstu, kurām saskaņā ar juridiskās personas darbību būs pieejami ieroči un munīcija

atbildīgās personas:

apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu vismaz 12 stundu apjomā ar trīs stundas ilgu zināšanu pārbaudi

vai

medicīniskās izglītības dokumenta kopiju

vai

izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss šajā izglītības iestādē

šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 
  

(datums2)

 

Piezīmes.
1 Muitas punktu norāda, ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
15. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Atļauja ieroča pārvadāšanai Latvijā (paraugs)

Atļauja Nr. ________ ieroča pārvadāšanai Latvijā

Izsniegta ________________________________________________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,

__________________________________________________________________________________________________________________________

juridiskā adrese)

par tiesībām pārvest ___________________________________________________________________________________________________

(izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis, kalibrs, sērija un numurs,

__________________________________________________________________________________________________________________________

šaujamieroča būtiskās maināmās sastāvdaļas, kalibrs, sērija un numurs, patronu kalibrs un daudzums)

Atbildīgā persona ______________________________________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

Ieroču glabātavas (izstādes) vieta, uz kuru ieročus/munīciju pārved _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

(adrese)

Termiņš ieroču un munīcijas pārvešanai un glabāšanai ārpus ieroču glabātavas:

no 20___. gada ____. ___________ līdz 20___. gada ____. ___________

 

Atļauju izsniedza ______________________________________________________________________________________________________

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

__________________________________________________________________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ____. ___________

Z. v.

 

Piezīme. Atļaujas izmērs – A4, fons – baltā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
16. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Ieroča realizēšanas atļaujas paraugs

Ieroča realizēšanas atļauja Nr. ________

Trešā daļa

Izsniegta ________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

__________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr. un

__________________________________________________________________________

atbildīgās personas vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

par tiesībām realizēt ieroci:

kategorija __________________________, kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

Atļauju izsniedza _____________________________________________________

(Valsts policijas struktūrvienības

__________________________________________________________________________

nosaukums, tālruņa Nr.)

__________________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

 

Atļauju saņēmu ________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

 

Ieroča realizēšanas atļauja Nr. ________

Otrā daļa

Izsniegta ________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

__________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr. un

__________________________________________________________________________

atbildīgās personas vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

par tiesībām realizēt ieroci:

kategorija __________________________, kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

 

Atļauja derīga līdz 20___. gada ___. ____________,

uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Atļauju izsniedza _____________________________________________________

(Valsts policijas struktūrvienības

__________________________________________________________________________

nosaukums, tālruņa Nr.)

__________________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v. 20___. gada ___. ____________

 

 

Ieroča realizēšanas atļauja Nr. ________

Pirmā daļa

Izsniegta ________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

__________________________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr. un

__________________________________________________________________________

atbildīgās personas vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

par tiesībām realizēt ieroci:

kategorija __________________________, kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

 

Atļauja derīga līdz 20___. gada ___. ____________,

uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Atļauju izsniedza _____________________________________________________

(Valsts policijas struktūrvienības

__________________________________________________________________________

nosaukums, tālruņa Nr.)

__________________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v. 20___. gada ___. ____________

     
  

Otrās daļas otra puse

Tiek izsniegta personai, kura realizē ieroci

Ieroci:

kategorija __________________________, kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

Šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas:

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

pieņēma realizācijai*:

__________________________________________________________________________

(ieroču tirdzniecības komersanta nosaukums,

__________________________________________________________________________

vienotais reģistrācijas Nr., ieroču tirdzniecības vietas adrese)

Speciālās atļaujas (licences) Nr. _______________________________________

__________________________________________________________________________

(pārdevēja vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

Z. v. 

 

Pirmās daļas otra puse

Atzīme par ieroča pieņemšanu realizēšanai

Ieroci:

kategorija __________________________, kalibrs __________________________

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

Šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas:

izgatavotāja nosaukums

(izgatavotāja zīmols) _________________________________________________

modelis ______________________________________________________________

sērija un numurs _____________________________________________________

pieņēma:

__________________________________________________________________________

(ieroču tirdzniecības komersanta nosaukums,

__________________________________________________________________________

vienotais reģistrācijas Nr., ieroču tirdzniecības vietas adrese)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(pārdevēja vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________

 

Ieroci nodeva: ________________________________________________________

(realizētāja vārds, uzvārds, paraksts)

20___. gada ___. ____________ 

Piezīme. * Aizpilda Valsts policijas struktūrvienība, ja ierocis tiek pārreģistrēts citai personai, norādot pircēja – fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, vai juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, adresi un ieroča iegādāšanās atļaujas numuru.
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

17. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
18. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs Eiropas šaujamieroču apliecības saņemšanai
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs (fiziskā persona):
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 
 
 Iesniedzējs (juridiskā persona):
 Juridiskās personas nosaukums 
 Vienotais reģistrācijas numurs 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt Eiropas šaujamieroču apliecību.

Pamatojums Eiropas šaujamieroču apliecības saņemšanai 
 
 
 

Eiropas šaujamieroču apliecībā lūdzu ierakstīt šādus ieročus:

Nr.
p.k.

Ieroča kategorija

 

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
1.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
2.    
3.    
     

Eiropas šaujamieroču apliecība nepieciešama atbildīgajai personai/darbiniekam:

1. 
 

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

 

Nr.
p.k.

Ieroča kategorija

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
1.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
 
2. 
 

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

 

Nr.
p.k.

Ieroča kategorija

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
1.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

fotogrāfiju (3 x 4 cm)

sporta federācijas vai sporta organizācijas izziņu, kas apliecina, ka fiziskā persona piedalīsies sacensībās un treniņšaušanā Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
19. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs iepriekšējās piekrišanas dokumenta saņemšanai šaujamieroča pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, kā arī šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai dezaktivēta šaujamieroča ievešanai Latvijā
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs (fiziskā persona):
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 
 
 Iesniedzējs (juridiskā persona):
 Juridiskās personas nosaukums 
 Vienotais reģistrācijas numurs 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt iepriekšējās piekrišanas dokumentu.

Ieroči, kurus paredzēts pārvadāt vai pārsūtīt:

Nr.
p.k.

Ierocis

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
1.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
2.    
     

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

medību organizatora ielūgumu uz medībām ar norādi, ka medībās tiks izmantoti medībām klasificēti B kategorijas šaujamieroči un medībām klasificēti D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie ieroči

sporta federācijas vai sporta organizācijas ielūgumu uz treniņšaušanu vai sporta sacensībām ar norādi, ka treniņšaušanā vai sporta sacensībās tiks izmantoti sportam klasificēti D kategorijas lielas enerģijas pneimatiskie ieroči

tās juridiskās personas ielūgumu, kura organizē kinofilmu uzņemšanu, kultūras priekšnesumu vai vēsturisku notikumu atveidošanu, ar norādi, ka minētajā profesionālajā darbībā vai vēsturisku notikumu atveidošanā tiks izmantoti kultūras jomai un vēstures notikumu atveidošanai klasificēti A un B kategorijas salūtieroči (akustiskie ieroči)

apliecinājumu, ka šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas vietā (norādīt adresi) tiks nodrošināti tādi apstākļi, kas nepieļauj nejaušu ieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas un tās sastāvdaļu nokļūšanu nepiederošu personu rokās

juridiskās personas (kurai izsniegta ieroču glabāšanas atļauja) vēstuli, kas apliecina, ka tā pieņems Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa ieročus un munīciju glabāšanai ieroču glabātavā

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtās ieroču atļaujas kopiju

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka ierocis ir uzskatāms par salūtieroci (akustisko ieroci)

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka šaujamierocis ir dezaktivēts saskaņā ar Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
20. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroču pārvadāšanas un pārsūtīšanas atļaujas saņemšanai ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas vai dezaktivēto šaujamieroču izvešanai uz laiku no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai trešajām valstīm
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs (fiziskā persona):
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 
 
 Iesniedzējs (juridiskā persona):
 Juridiskās personas nosaukums 
 Vienotais reģistrācijas numurs 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroču pārvadāšanas un pārsūtīšanas atļauju.

Galamērķa valsts, uz kuru paredzēts doties ar ieročiem un munīciju 
 
Valstis, kuras paredzēts šķērsot ar ieročiem un munīciju 
 
Datums, kad paredzēts izbraukt ar ieročiem un munīciju no Latvijas, –

. . .

 

(diena/mēnesis/gads)

 
Datums, kad paredzēts ierasties ar ieročiem un munīciju galamērķa valstī, –

. . .

 

(diena/mēnesis/gads)

 
Datums, kad paredzēts atgriezties ar ieročiem un munīciju Latvijā, –

. . .

 

(diena/mēnesis/gads)

Iemesls ieroča izvešanai no Latvijas (vajadzīgo atzīmēt ar x):

medības

treniņšaušana

šaušanas sporta sacensības

darbība kultūras jomā

vēsturisku notikumu atveidošana

izstāde

Informācija par norises vietu, laiku un organizatoru, kā arī cita informācija, kuru iesniedzējs uzskata par nepieciešamu norādīt

 
 
 
 

Ieroči, kurus paredzēts izmantot ārvalstī:

Nr.
p.k.

Ierocis

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
1.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
2.    
     
 
Munīcija, kuru paredzēts izvest no Latvijas 

Pilnvarotā persona, kas atbildīga par šaujamieroča, patronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pārvadāšanu, glabāšanu un izsniegšanu izmantošanai ārvalstī1:

vārds  
uzvārds  
personas kods /dzimšanas datums . . .
kontaktinformācija 
 

(adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Persona, kura izmantos juridiskās personas šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci1:

1. 
 

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

2. 
 

(vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

 
  

(datums2)

 

Piezīmes.
1 Informāciju par pilnvaroto personu un darbinieku norāda tikai juridiskā persona.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
21. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroču pārvadāšanas un pārsūtīšanas atļaujas saņemšanai ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas izvešanai no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī uz trešajām valstīm pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs (fiziskā persona):
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroču pārvadāšanas un pārsūtīšanas atļauju.

Galamērķa valsts, uz kuru paredzēts doties ar ieročiem un munīciju 
 
Valstis, kuras paredzēts šķērsot ar ieročiem un munīciju 
 
Datums, kad paredzēts izbraukt ar ieročiem un munīciju no Latvijas, –

. . .

 

(diena/mēnesis/gads)

 
Datums, kad paredzēts ierasties ar ieročiem un munīciju galamērķa valstī, –

. . .

 

(diena/mēnesis/gads)

Ieroči, kurus paredzēts izvest no Latvijas:

Nr.
p.k.

Ierocis

Izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis

Kalibrs

Sērija, numurs

1.    
1.1.šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa   
2.    
     
 
Munīcija, kuru paredzēts izvest no Latvijas 

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes izsniegto ieroča iegādes atļauju un iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroča pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, kas apliecina personas tiesības ievest attiecīgajā valstī pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju

trešās valsts kompetentās iestādes izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju un atļauju ieroču ievešanai attiecīgajā valstī, kas apliecina personas tiesības ievest attiecīgajā valstī pastāvīgai glabāšanai vai nēsāšanai šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
22. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas saņemšanai (ārvalstu diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības nosaukums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroča iegādāšanās atļauju un ieroča glabāšanas atļauju.

Informācija par ieroci:

kategorija 
izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols) 
sērija un numurs 
kalibrs 
 
Ieroču daudzums  
 
Ieroču glabātavas adrese 
 
Atbildīgā persona 
 

(vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums)

Informācija par noteikto prasību izpildi un dokumentu esību (atzīmēt ar x):

ir ierīkota atbilstoša ieroču glabātava

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

tā dokumenta kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
23. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas paraugs (Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbiniekam)
(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110 x 80 mm, fons – oranžā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
24. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Iesnieguma paraugs ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai (Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbiniekam)
 Valsts policijas
  reģiona pārvaldes
  
 

(Valsts policijas struktūrvienības nosaukums)

 
 Iesniedzējs:
 Vārds 
 Uzvārds 
 Personas kods/dzimšanas datums 
 Adrese 
 Tālruņa numurs 
 Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums

Lūdzu izsniegt ieroča nēsāšanas atļauju

B kategorijas īsstobra šaujamierocim – pistole/ revolveris

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt ar x):

Latvijā akreditētās ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniegto apliecinājumu par dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas nepieciešamību

cita dokumenta kopiju:

 

(dokumenta nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
25. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 211
Valsts policijas atļauja nepilngadīgajai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci (paraugs)
(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīme. Atļaujas izmērs 110 x 80 mm, fons – gaiši zaļā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 211Pieņemts: 21.05.2019.Stājas spēkā: 15.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 14.06.2019. OP numurs: 2019/120.12
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
307504
{"selected":{"value":"13.04.2024","content":"<font class='s-1'>13.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.04.2024","iso_value":"2024\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2019","iso_value":"2019\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2019.-12.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.04.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"