Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 8. decembra noteikumus Nr. 234 "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.79

Rīgā 2011.gada 20.maijā
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.19 2.p.)
Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma 11.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā sistēmas dalībnieks sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru.

2. Noteikumi ir saistoši sistēmas dalībniekiem, uz kuriem attiecināmi Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumi un kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kas norādīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā;

3.2. profesionāls ieguldītājs – sistēmas dalībnieka klients, kuram piešķirts profesionāla klienta vai tiesīgā darījumu partnera statuss atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam;

3.3. nominālais konts – finanšu instrumentu konts, kurā uzskaita citas personas turējumā esošos finanšu instrumentus;

3.4. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldītāju aizsardzības likuma terminu lietojumam.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.217)

4. Sistēmas dalībnieks atbilstoši šo noteikumu pielikumiem sagatavo pārskatu "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskats" (tālāk tekstā – pārskats) katra ceturkšņa mēneša pēdējā datumā un iesniedz to Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

5. Pārskatā neiekļauj informāciju par ieguldījumiem, kas:

5.1. pieder sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, privātajiem pensiju fondiem vai citiem profesionāliem ieguldītājiem;

5.2. pieder personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku;

5.3. pieder valstij un pašvaldībām;

5.4. pieder sistēmas dalībnieka valdes vai padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam vai šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam vai šā dienesta locekļiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;

5.5. pieder personām, kuras ir atbildīgas par sistēmas dalībnieku grāmatvedības dokumentu revīziju;

5.6. pieder personām, kuras ir šo noteikumu 5.4. un 5.5. punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie;

5.7. pieder personām, kuras darbojas šo noteikumu 5.5. punktā minēto personu vārdā;

5.8. atrodas nominālajos kontos, ko pie sevis atvēris sistēmas dalībnieks, kuros tas uzskaita citu personu turējumā esošos finanšu instrumentus.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.217)

6. Kredītiestāde un ieguldījumu brokeru sabiedrība pārskatā neiekļauj informāciju par ieguldījumiem, kas atrodas attiecīgajā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā atvērtajos ieguldītāju naudas un finanšu instrumentu kontos un kas ir nodoti finanšu instrumentu portfeļa individuālai pārvaldīšanai citam sistēmas dalībniekam. Informāciju par šādiem ieguldījumiem pārskatā iekļauj tikai tas sistēmas dalībnieks, kas sniedz attiecīgo finanšu instrumentu portfeļa individuālo pārvaldīšanas pakalpojumu.

7. Pārskatu sagatavo, ievērojot šādas prasības:

7.1. šo noteikumu 3. pielikuma 10. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:

7.1.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā nepārsniedz 20 000 euro (1., 3. un 5. ailē);

7.1.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam nepārsniedz 20 000 euro, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);

7.2. šo noteikumu 3. pielikuma 11. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:

7.2.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā pārsniedz 20 000 euro (1., 3. un 5. ailē);

7.2.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam pārsniedz 20 000 euro, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);

7.3. sistēmas dalībnieks visus viena ieguldītāja ieguldījumus summē un uzskata par vienu ieguldījumu;

7.4. pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība;

7.5. novērtējot sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfelī esošos finanšu instrumentus, par pamatu tiek ņemta finanšu instrumentu tirgus cena (vērtība) attiecīgā ceturkšņa katra mēneša pēdējā datumā. Pārskatā iekļauj ieguldītāja ieguldījumus, ja ieguldītāja ieguldījuma kopējais apmērs ir ar pozitīvu tirgus vērtību. Ja ieguldītāja ieguldījumu kopējais apmērs ir ar negatīvu vērtību, to pārskatā neiekļauj. Ieguldījuma kopējais apmērs šā punkta izpratnē nosakāms, summējot visus viena ieguldītāja ieguldījumus (gan ar pozitīvu tirgus vērtību, gan ar negatīvu tirgus vērtību).

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.217)

8. Pārskatu sagatavo XML faila veidā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma shēmas aprakstam un 2. pielikumā norādītajam paraugam. Pārskati tiek iesniegti Komisijai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

9. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

II. Noslēguma jautājums

10. Pirmo pārskatu sistēmas dalībnieki sagatavo par 2011. gada 3. ceturksni.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.05.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.79
"Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
XSD shēmas apraksts

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.217 redakcijā)

1. Datu atribūti

Nr.

Nosaukums

Datu formāts (*)

Vērtības

Atribūta kods

Mātes elements/i

1.

Iestādes kods

3(n) vai 6(n)

FKTK piešķirtais iestādes kods

IestadesKods

SD_INSTR_PORT

2.

Iesūtāmo datu fiksācijas datums

10(x)

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

DatuDatums

SD_INSTR_PORT

3.

XML faila izveides datums

10(x)

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

IzveidesDatums

SD_INSTR_PORT

4.

XML faila izveides laiks

8(x)

Starptautiskā standarta ISO 8601 laika formāts: HH:MM:SS

IzveidesLaiks

SD_INSTR_PORT

5.

Aizpildītāja e-pasta adrese

x@x.x

Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XMl failā e-pasta adrese

Email

SD_INSTR_PORT

6.

Aizpildītājs

Max200(x)

Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XMl failā vārds un uzvārds

Executor

SD_INSTR_PORT

7.

Aizpildītāja tālruņa nr.

Max200(x)

Tālruņa numura formāts

PhoneNr

SD_INSTR_PORT

8.

XSD faila versija

3(x)

Fiksēta vērtība atkarībā no izmantotās XSD faila versijas

XSDVersija

SD_INSTR_PORT

9.

xmlns:xsi

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xmlns:xsi

SD_INSTR_PORT

10.

xsi:noNamespaceSchemaLocation

fktk_sdfipp_v1_0.xsd

xsi:noNamespaceSchemaLocation

SD_INSTR_PORT

2. Datu elementi

Nr.

Nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Elementu vērtības

Elementa kods

Mātes elements/i

2.

Periods

elements

< Periods >

SD_INSTR_PORT

2.1.

Mēnesis

1(n) vai 2(n)

Mēneša kārtas numurs

< Menesis >

< Periods >

2.2.

Ieguldījumi līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram

elements

< IegLidzKompIegApm >

< Periods >

2.2.1.

Ieguldītāju skaits

Max12(n)

Ieguldītāju skaits mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram)

< IegSkaits >

< IegLidzKompIegApm >

2.2.2.

Ieguldījumu apmērs

Max12(d)

Ieguldījumu apmērs veselos euro mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram)

< IegApmers >

< IegLidzKompIegApm >

2.3.

Ieguldījumi virs kompensējamo ieguldījumu apmēra

elements

< IegVirsKompIegApm >

< Periods >

2.3.1.

Ieguldītāju skaits

Max12(n)

Ieguldītāju skaits mēneša pēdējā datumā (virs kompensējamo ieguldījumu apmēra)

< IegSkaits >

< IegVirsKompIegApm >

2.3.2.

Ieguldījumu apmērs

Max12(d)

Ieguldījumu apmērs veselos euro mēneša pēdējā datumā (virs kompensējamo ieguldījumu apmēra)

< IegApmers >

< IegVirsKompIegApm >

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.05.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.79
"Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.217 redakcijā)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.05.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.79
"Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.217 redakcijā)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 79Pieņemts: 20.05.2011.Stājas spēkā: 26.05.2011.Zaudē spēku: 15.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 25.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
230588
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2011","iso_value":"2011\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)