Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.63

Rīgā 2011.gada 15.aprīlī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.15 2.p.)
Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma
34. panta otro daļu, 38. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka aktīvus, kādos maksājumu iestāde, kas papildus maksājumu pakalpojumiem veic cita veida komercdarbību, kā arī elektroniskās naudas iestāde drīkst ieguldīt no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam un nav ieskaitīta atsevišķā kontā bankā, kā arī naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu. Noteikumi nosaka maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes (turpmāk tekstā abas kopā – iestāde) pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) iesniedzamo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi izstrādāti, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī finanšu kontu un "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumi ir saistoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajām un licencētajām iestādēm. Reģistrētajām iestādēm nav saistošas šo noteikumu 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19. un 20. punktā noteiktās prasības.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. atbilst Komisijas 02.05.2007. normatīvajos noteikumos Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" (turpmāk tekstā – MKPA noteikumi) un Latvijas Bankas 16.07.2009. noteikumos Nr. 40 "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem;

3.2. banka – šo noteikumu izpratnē Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta maksātspējīga kredītiestāde;

3.3. īstermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.4. ilgtermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par vienu gadu, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu.

4. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu likumam, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas 1. punktā minētie droši, likvīdi, zema riska aktīvi ir šādi neapgrūtināti aktīvi:

5.1. nauda kasē;

5.2. ieguldījumi parāda vērtspapīros, kas atbilst MKPA noteikumu 2. tabulas 1. un 2. kategorijai, izņemot citus kvalificētos parāda vērtspapīrus atbilstoši MKPA noteikumu 194. punkta prasībām;

5.3. ieguldījumi tādos atvērtajos ieguldījumu fondos Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, kuri saskaņā ar fonda prospektu veic ieguldījumus vienīgi šo noteikumu 5.2. punktā minētajos vērtspapīros.

6. Licencēta maksājumu iestāde sagatavo šādus pārskatus:

6.1. "Iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums);

6.2. "Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

6.3. "Maksājumu iestādes kapitāla pietiekamības pārskatu" (3. pielikums);

6.4. "Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatu" (4. pielikums).

7. Licencēta elektroniskās naudas iestāde sagatavo šādus pārskatus:

7.1. "Iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums);

7.2. "Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

7.3. "Elektroniskās naudas iestādes kapitāla pietiekamības pārskatu" (5. pielikums);

7.4. "Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatu" (4. pielikums).

8. Reģistrēta iestāde sagatavo "Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatu" (4. pielikums).

9. Iestāde veic pašu kapitāla aprēķinu atbilstoši MKPA noteikumu III sadaļas "Pašu kapitāls" 341.343.6., 345.348.3., 349. un 350. punkta prasībām, ciktāl tās attiecināmas uz iestādi.

10. Piemērojot šo noteikumu 9. punktu:

10.1. iestāde ir pielīdzināma iestādei MKPA noteikumu izpratnē;

10.2. iestādes ieguldījumi citu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā ir pielīdzināmi ieguldījumiem finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā.

11. Maksājumu iestāde, kas papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai veic cita veida komercdarbību, atbilstoši šo noteikumu 9. punktam aprēķināto pašu kapitālu samazina par Komerclikumā noteikto minimālo komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāla apmēru.

12. Elektroniskās naudas iestāde, kas papildus elektroniskās naudas emisijai un maksājumu pakalpojumiem veic cita veida komercdarbību, atbilstoši šo noteikumu 9. punktam aprēķināto pašu kapitālu samazina par Komerclikumā noteikto minimālo komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāla apmēru.

13. Ja iestādes iepriekšējā gada pārskats sagatavots par periodu, kas īsāks vai garāks par 12 mēnešiem, tad proporcionāli tiek aprēķināts gada pastāvīgo izmaksu apmērs.

14. Pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība.

II. Pārskatu sagatavošana

15. Sagatavojot "Iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums):

15.1. 2700. pozīcijā "Pārējie kreditori un saistības" iestāde norāda arī saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un pret elektroniskās naudas turētājiem;

15.2. 3000. pozīcijā "Iespējamās saistības" uzrāda iespējamās saistības atbilstoši Grāmatvedības padomes 21.12.2005. Latvijas grāmatvedības standartam Nr. 8 "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi". Atsevišķi ailē "Galvojumi (garantijas)" uzrāda galvojumus (garantijas) un aktīvus, kas ieķīlāti kā trešo personu saistību izpildes nodrošinājums. Atsevišķi ailē "Iespējamās saistības maksājumu pakalpojumu izpildei" uzrāda visas neatsaucamās saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, kas iestādei ir saistošas maksājumu izpildē.

16. Ja attiecīgajā "Iestādes bilances pārskata" postenī "Pārējie nefinanšu aktīvi" vai "Pārējās iespējamās saistības" uzrādītā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no aktīvu kopsummas, iestāde sniedz Komisijai rakstveida informāciju, atklājot attiecīgās pozīcijas saturu un summas.

17. Sagatavojot "Maksājumu iestādes kapitāla pietiekamības pārskatu" (3. pielikums) vai "Elektroniskās naudas iestādes kapitāla pietiekamības pārskatu" (5. pielikums):

17.1. sadaļas "Pašu kapitāla samazinājums" 400. pozīcijā uzrāda Komerclikumā noteikto minimālo attiecīgās komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāla apmēru;

17.2. sadaļas "Pastāvīgo izmaksu kopsumma" 800. pozīcijā uzrāda pastāvīgo izmaksu kopsummu, kas noteikta atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 35. panta otrās daļas prasībām.

18. Sagatavojot "Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatu" (4. pielikums):

18.1. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi";

18.2. pozīcijā "Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai" norāda prasības pret bankām, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai;

18.3. pozīcijā "Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai" norāda prasības pret bankām, ar kurām iestāde noslēgusi līgumu par atsevišķa konta izmantošanu naudas, kas saņemta apmaiņā pret elektronisko naudu, glabāšanai;

18.4. pozīcijā "Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem" norāda no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam;

18.5. pozīcijā "Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem" norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas daudzumu, kas elektroniskās naudas iestādei veido finanšu saistības pret elektroniskās naudas turētājiem;

18.6. pozīcijā "Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība" norāda vērtību, kas aprēķināta, iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu periodā veikto maksājumu vērtību dalot ar 12. Ja maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāra mēnešus, šajā pozīcijā norāda veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību kopš maksājumu pakalpojumu sniegšanas sākuma;

18.7. pozīcijā "Veikto maksājumu kopējais apmērs" norāda iestādes veikto maksājumu kopējo apmēru no pārskata gada sākuma līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējam datumam;

18.8. pozīcijā "Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs" norāda no elektroniskās naudas emitēšanas izrietošo elektroniskās naudas iestādes finanšu saistību vidējo aritmētisko vērtību, kas aprēķināta atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 2.3 punkta prasībām. Ja elektroniskās naudas iestāde nav darbojusies pilnus sešus kalendāra mēnešus, šajā pozīcijā norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējo apmēru no elektroniskās naudas emisijas uzsākšanas dienas.

III. Pārskatu iesniegšana

19. Licencēta maksājumu iestāde sagatavo šo noteikumu 6. punktā minētos pārskatus par stāvokli pārskata gada katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

20. Licencēta elektroniskās naudas iestāde sagatavo šo noteikumu 7. punktā minētos pārskatus par stāvokli pārskata gada katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

21. Reģistrēta iestāde sagatavo šo noteikumu 8. punktā minēto pārskatu par stāvokli pārskata gada katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

22. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

23. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Noteikumi stājas spēkā 30.04.2011.

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 29.03.2010. normatīvie noteikumi Nr. 100 "Maksājumu iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 26.11.2004. normatīvie noteikumi Nr. 261 "Elektroniskās naudas institūciju ieguldījumu ierobežojumu noteikumi".

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 26.11.2004. normatīvie noteikumi Nr. 262 "Elektroniskās naudas institūciju darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 13.11.2007. Direktīvas 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 16.09.2009. Direktīvas 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks J.Brazovskis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.63

Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes
nosaukums:

Iestādes bilances pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

_____. gada

 

 

(pārskata periods)

        (veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā
(1+2)

A

B

1

2

3

I. Aktīvi (1100+1200+1300)

1000

x

x

 

1. Nefinanšu aktīvi (1110+1120+1130+1140)

1100

x

x

 

1.1. Nemateriālie ieguldījumi

1110

x

x

 

t.sk. avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1111

     
1.2. Pamatlīdzekļi

1120

x

x

 

t.sk. avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1121

     
1.3. Ieguldījumu īpašums

1130

x

x

 

1.4. Pārējie nefinanšu aktīvi

1140

x

x

 

2. Finanšu aktīvi (1210+1220+1230+1240+1250+1260+1270+1280+1290+1295)

1200

 

 

 

2.1. Pieprasījuma noguldījumi

1210

 

 

 

2.2. Īstermiņa termiņnoguldījumi

1220

 

 

 

2.3. Ilgtermiņa termiņnoguldījumi

1230

 

 

 

2.4. Īstermiņa aizdevumi

1240

 

 

 

t.sk. ar maksājumu pakalpojumiem saistītie īstermiņa aizdevumi (kredīti)*

1241

x

x

 

2.5. Ilgtermiņa aizdevumi

1250

 

 

 

2.6. Īstermiņa parāda vērtspapīri

1260

 

 

 

2.7. Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

1270

 

 

 

2.8. Atvasinātie finanšu instrumenti

1280

 

 

 

2.9. Līdzdalība komercsabiedrību kapitālā

1290

 

 

 

2.10. Pārējie debitori

1295

 

 

 

3. Nauda kasē

1300

x

x

 

II. Saistības (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700)

2000

x

x

 
4. Kapitāls un rezerves (2110+...+2160)

2100

x

x

 
4.1. Akciju/daļu kapitāls

2110

 

 

 
4.2. Akciju/daļu emisijas uzcenojums

2120

x

x

 
4.3. Finanšu instrumentu un ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve (+/–)

2130

x

x

 
4.4. Rezerves

2140

x

x

 
4.5. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

2150

x

x

 
4.6. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (+/–)

2160

x

x

 
5. Uzkrājumi

2200

x

x

 
6. Emitētie parāda vērtspapīri

2300

x

x

 
7. Atvasinātie finanšu instrumenti

2400

 

 

 
8. Īstermiņa aizņēmumi

2500

 

 

 
9. Ilgtermiņa aizņēmumi

2600

 

 

 
10. Pārējie kreditori un saistības

2700

 

 

 
III. Iespējamās saistības (3100+3200+3300)

3000

 

 

 
11. Galvojumi (garantijas)

3100

 

 

 
12. Iespējamās saistības maksājumu darījumu izpildei

3200

 

 

 
13. Pārējās iespējamās saistības

3300

 

 

 

* Norāda maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde, ja tā sniedz maksājumu pakalpojumus.        

** Norāda elektroniskās naudas iestāde.        

Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes vadītājs  

(vārds, uzvārds)


Izpildītājs  

 (vārds, uzvārds)

 

 (e-pasta adrese)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.63

Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes
nosaukums:

Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķins

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

______

. gada

 

(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība

A

B

1

Neto apgrozījums

100

 

Izmaksas (210+220)

200

 

t.sk. pastāvīgās izmaksas*

201

 

Administrācijas izmaksas

210

 

Pārējās izmaksas

220

 

Ieņēmumi

300

 

Peļņa/zaudējumi (+/–) pirms nodokļiem (100-200+300)

400

 

Pārējie nodokļi

500

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu

600

 

Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/–) (400-500-600)

700

 

* Norāda maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde, ja tā sniedz maksājumu pakalpojumus.

Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes vadītājs
 

(vārds, uzvārds)


Izpildītājs          
  (vārds, uzvārds)   (tālruņa numurs)   (e-pasta adrese)
3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.63

Maksājumu iestādes nosaukums:

Maksājumu iestādes kapitāla pietiekamības pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

_____________. gada

(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

1

Pirmā līmeņa kapitāls

X

Apmaksātais pamatkapitāls

101

Apmaksātās priekšrocību akcijas, kurām paredzēta dividenžu uzkrāšana

102

Akciju emisijas uzcenojums

103

Rezerves

104

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (+) vai zaudējumi (-)

105

Pašu akcijas/daļas maksājumu iestādes īpašumā un neiemaksātās daļas maksājumu iestādes kapitālā

106

Nemateriālie ieguldījumi

107

Kārtējā darbības gada revidētā peļņa (+) vai zaudējumi (-)

108

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (-)

109

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (-)

110

Peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas (-)

111

Kopā (101-102+103+104+105-106-107+108+109+110+111)

100

Otrā līmeņa kapitāls

X

Subordinētais kapitāls un noteiktā termiņā atmaksājamās priekšrocību akcijas (2100(3))

201

45% no peļņas, kas atzīta ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultātā

202

45% no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves

203

70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā

204

Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

205

Kopā (201+...+205), ja (201+...+205)=<100; 100, ja (201+...+205)>100

200

Pašu kapitāla samazinājums

X

Būtiska līdzdalība kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā

301

Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās maksājumu iestādei ir būtiska līdzdalība

302

Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā, kurās maksājumu iestādei nav būtiskas līdzdalības

303

Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās maksājumu iestādei nav būtiskas līdzdalības

304

Ieguldījumi to apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, kurās maksājumu iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita

305

Ieguldījumi to apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību subordinētajā kapitālā, kurās maksājumu iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita

306

Kopā {301+302+305+306+[(303+304)-(100+200)x0.10]}, ja (303+304)>(100+200)x0.10; (301+302+305+306), ja (303+304)=<(100+200)x0.10

300

Komerclikumā noteiktais minimālais komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāls*

400

Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma, no kuras atskaitīts pašu kapitāla samazinājums (100+200-300-400)

500

Pašu kapitāla pārsniegums pār maksājumu iestādes minimālo sākotnējo kapitālu (500-EUR(20000; 50000; 125000))

600

Pašu kapitāla pārsniegums pār maksājumu iestādei noteikto kapitāla prasību (500-800x0.10)

700

Pastāvīgo izmaksu kopsumma

800

* Norāda, ja maksājumu iestāde papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai veic cita veida komercdarbību.

Subordinētais kapitāls un noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

Korekcijas pakāpe (%)

Aprēķinātā summa (1x2)

A

B

1

2

3

Subordinētais kapitāls
Ar atlikušo termiņu

līdz 1 gadam (ieskaitot)

2111

0

X

no 1 gada līdz 2 gadiem

2112

20

no 2 gadiem līdz 3 gadiem

2113

40

no 3 gadiem līdz 4 gadiem

2114

60

no 4 gadiem līdz 5 gadiem

2115

80

ilgāku par 5 gadiem

2116

100

Kopā (2111+...+2116)

2110

X

Noteiktā termiņā atmaksājamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

2120

X

X

Pašu kapitāla aprēķinā iekļaujamā subordinētā kapitāla un priekšrocību akciju daļa (2110(3)+2120(3)), ja (2110(3)+2120(3))=<100x0.5; 100x0.5, ja(2110(3)+2120(3))>100x0.5

2100

X

X


Maksājumu iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)


Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.63

Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes
nosaukums:

Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

______

. gada

 

(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

ISIN kods

Reitingu aģentūras nosaukums/Piešķirtais kredītreitings

Atlikušais termiņš (veselos mēnešos)

Uzskaites vērtība

Vērtspapīram

Garantētājam

A

B

C

1

2

3

4

5

Nauda kasē

01

X

X

X

X

X

 

Prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai*
kopā (1+2+3...)

02

X

X

X

X

X

 

1. Banka A

 

 

X

X

X

X

 

2. Banka B

 

 

X

X

X

X

 

3. Banka C

 

 

X

X

X

X

 

...

 

 

X

X

X

X

 

Prasības pret bankām emitētās elektroniskās naudas saistību nodrošināšanai**
kopā (1+2+3...)

03

X

X

X

X

X

 

1. Banka A

 

 

X

X

X

X

 

2. Banka B

 

 

X

X

X

X

 

3. Banka C

 

 

X

X

X

X

 

...

 

 

X

X

X

X

 

Ieguldījumi parāda vērtspapīros kopā (1+2+3...)

04

X

X

X

X

X

 

1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

 

2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

 

3. Emitents C

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumi atvērto ieguldījumu fondu apliecībās kopā (1+2+3...)

05

X

X

X

X

X

 

1. Fonds A

 

 

 

X

X

X

 

2. Fonds B

 

 

 

X

X

X

 

3. Fonds C

 

 

 

X

X

X

 

...

 

 

 

X

X

X

 

Likvīdie aktīvi kopā (01+02+03+04+05)

06

X

X

X

X

X

 

Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem*

07

X

X

X

X

X

 

Saistības pret elektroniskās naudas turētājiem**

08

X

X

X

X

X

 

Likvīdo aktīvu kopsummas iztrūkums (-) vai pārsniegums (+) pār saistībām pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem (06-07-08)

09

X

X

X

X

X

 

Iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība*

10

X

X

X

X

X

 

Veikto maksājumu kopējais apmērs*

11

X

X

X

X

X

 

Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs**

12

X

X

X

X

X

 

* Norāda maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde, ja tā sniedz maksājumu pakalpojumus.

**Norāda elektroniskās naudas iestāde.

Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes vadītājs  

(vārds, uzvārds)


Izpildītājs  

 

      

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruņa numurs)

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.63

Elektroniskās naudas iestādes nosaukums:

Elektroniskās naudas iestādes kapitāla pietiekamības pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

_____________. gada

(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

1

Pirmā līmeņa kapitāls

X

Apmaksātais pamatkapitāls

101

Apmaksātās priekšrocību akcijas, kurām paredzēta dividenžu uzkrāšana

102

Akciju emisijas uzcenojums

103

Rezerves

104

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (+) vai zaudējumi (-)

105

Pašu akcijas/daļas maksājumu iestādes īpašumā un neiemaksātās daļas elektroniskās naudas iestādes kapitālā

106

Nemateriālie ieguldījumi

107

Kārtējā darbības gada revidētā peļņa (+) vai zaudējumi (-)

108

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (-)

109

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (-)

110

Peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas (-)

111

Kopā (101-102+103+104+105-106-107+108+109+110+111)

100

Otrā līmeņa kapitāls

X

Subordinētais kapitāls un noteiktā termiņā atmaksājamās priekšrocību akcijas (2100(3))

201

45% no peļņas, kas atzīta ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultātā

202

45% no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves

203

70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā

204

Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

205

Kopā (201+...+205), ja (201+...+205)=<100; 100, ja (201+...+205)>100

200

Pašu kapitāla samazinājums

X

Būtiska līdzdalība kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā

301

Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei ir būtiska līdzdalība

302

Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei nav būtiskas līdzdalības

303

Ieguldījumi to kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei nav būtiskas līdzdalības

304

Ieguldījumi to apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita

305

Ieguldījumi to apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību subordinētajā kapitālā, kurās elektroniskās naudas iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita

306

Kopā {301+302+305+306+[(303+304)-(100+200)x0.10]}, ja (303+304)>(100+200)x0.10; (301+302+305+306), ja (303+304)=<(100+200)x0.10

300

Komerclikumā noteiktais minimālais komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāls*

400

Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma, no kuras atskaitīts pašu kapitāla samazinājums (100+200-300-400)

500

Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādes minimālo sākotnējo kapitālu (500-EUR 350 000)

600

Pašu kapitāla pārsniegums pār elektroniskās naudas iestādei noteikto kapitāla prasību (500-800x0.10-900x0.02)

700

Pastāvīgo izmaksu kopsumma**

800

Apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējais apmērs

900

* Norāda, ja elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai un maksājumu pakalpojumiem veic cita veida komercdarbību.

** Norāda, ja elektroniskās naudas iestāde sniedz maksājumu pakalpojumus.

Subordinētais kapitāls un noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

Korekcijas pakāpe (%)

Aprēķinātā summa (1x2)

A

B

1

2

3

Subordinētais kapitāls
Ar atlikušo termiņu

līdz 1 gadam (ieskaitot)

2111

0

X

no 1 gada līdz 2 gadiem

2112

20

no 2 gadiem līdz 3 gadiem

2113

40

no 3 gadiem līdz 4 gadiem

2114

60

no 4 gadiem līdz 5 gadiem

2115

80

ilgāku par 5 gadiem

2116

100

Kopā (2111+...+2116)

2110

X

Noteiktā termiņā atmaksājamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

2120

X

X

Pašu kapitāla aprēķinā iekļaujamā subordinētā kapitāla un priekšrocību akciju daļa (2110(3)+2120(3)), ja (2110(3)+2120(3))=<100x0.5; 100x0.5, ja(2110(3)+2120(3))>100x0.5

2100

X

X


Elektroniskās naudas iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)


Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 63Pieņemts: 15.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Zaudē spēku: 01.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 26.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
229179
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)